KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4"

Transkript

1 KVALITETSHÅNDBOG Revision 4 1

2 Indhold Indledning... 6 Kontrolplan 1: kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT... 7 Kvalitetspolitik... 7 Mål... 7 Systemopbygning og styring af dokumenter... 7 Intern kommunikation... 7 Ekstern kommunikation... 8 Lederes pligter... 8 Handlingsplaner... 8 Medarbejderes ideer... 8 Oprettelse af ny registrering... 8 Generelle krav til en registrering... 8 Arkiveringstid... 8 IT regler... 9 Kontrolplan 2: organisationen Kontrol plan 3: modtagerkontrol Registrering / Handling Afvigelse fra specifikationen Kontrolplan 4: proceskontrol Kontrol plan 5: svejsekoordinator Kontrolplan 6: forsendelse, aflevering og arkivering af JobKort Kontrolplan 7: montage Kontrolplan 8: ordremodtagelse, tilbudsberegning og bogholderi Kunden og krav fra kunden Krav fra kunden Retningslinjer for tilbuddet, samt planlægning Tilbud accepteres af kunde Ordren Kunden eller HEKL ønsker ændring af Ordre Lagring og forsendelse

3 Kreditor Kontrolplan 9: Indkøb og planlægning Anskaffelse af udstyr, materialer til produktion Leverandørvurdering Krav til udstyr og materialer Hver ordre har en produktionsplan Planlægning af ressourcer og kapacitet Indeholder produktionsordren konstruktion Indeholder produktionsordren tegnearbejde Indeholder produktionsordren laser- eller vand-skæring Kontrolplan 10: Udførelsesklasse Kontrolplan 11: Retningslinjer for bygningskonstruktion Kontrolplan 12: registreringer af afvigelser, henvendelser, reklamation, nær ved og skete miljø- og arbejdsmiljøhændelser og handlingsplaner Interne opdagede fejl og afvigelser Hjemkaldelse af produkter på markedet Reklamation fra kunde Nær ved og skete miljø- og arbejdsmiljøhændelser Evaluering af afvigelsesrapporter Kontrolplan 13: Træning og uddannelse af medarbejdere Nyansatte Ansvar og kompetence Kurser Ved fratrædelse Besked om sygdom Varmeretningsprocedures etablering i virksomheden Kontrolplan 14: Intern audit Auditplaner Audithyppighed Auditgrundlag Krav til auditorer Auditresultater Kontrolplan 15: beredskabsplan

4 Personulykker Brand Behov for evakuering Olieudslip til jord Olieudslip til kloak inde i virksomheden Olieudslip til kloak udenfor virksomheden Udledning af kemikalier til kloak eller jord Udledning af kemikalier inde i virksomheden Syreudslip og lækager udendørs, f.eks. ved tankpåfyldning Sirenealarm (beredskabsstyrelsens sirener) Lugtgener eksternt Kontrolplan 16: arbejdsvurdering (APV) Kontrolplan 17: Nye medarbejdere og pjecen jobkort Kontrolplan 18: affaldssortering og bortskaffelse af affald Kontrolplan 19: Kalibrering af udstyr Kontrolplan 20: Lager Kontrolplan 21: håndtering af materialer Kontrolplan 22: Konstruktion, arbejdstegninger og programmering Prioritering af opgaver Programmering Arbejdstegninger fra kunden Arbejdstegninger Registreringer af timer Konstruktion Kontrolplan 23: Laser og vandskære Procedure for forstørrelsesglas Procedure for godkendte tegninger Procedure for laser-delkontrol Procedure for reduceret slutkontrol Procedure for kontrol af antal Kontrolplan 24: love bekendtgørelser og standarder

5 5

6 Indledning Herfølge Kleinsmedie tilstræber åbenhed, ærlighed, respekt, ansvarlighed og kommunikation imellem kollegaer og kunder, samt at vedligeholde et kvalitetssystem, som sikrer stabilitet, forståelse og enighed i forhold til økonomi, deadline og varierende tekniske krav til de enkelte produktionsordre. Derfor har vi valgt at lægge vores kvalitetshåndbog og derved vores kvalitetsstyring til synlighed for alle gennem vores hjemmeside: 6

7 Kontrolplan 1: kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT Kvalitetspolitik Vi vil tilstræbe at nye produktionsanlæg teknisk og miljømæssigt lever op til bedste tilgængelige teknik. Vi vil forebygge kvalitetsfejl hvor muligt, og gennemføre løbende forbedringer i processer, produkter og handlemåder Vi vil overvåge og registrere resultater fra produkt- og proceskontroller, fejl i processer og produkter samt feedback fra såvel medarbejdere som kunder og leverandører Vi vil samarbejde med udvalgte leverandører og kunder om forbedringer i produkter og processer Vi opstiller mål, så vi dermed kan følge op på, om kvalitetspolitikken følges, og om den er hensigtsmæssig for vort professionsområde. Der følges op på disse mål på ledelsens evaluering, som bruges til at vurdere, hvorvidt ledelsen finder at - kvalitetssystemet bringer virksomheden den ønskede effekt, og hvorvidt der måtte være brug for justeringer i systemet og i de kompetencer, som virksomheden råder over. HQSE chefen indkalder til ledelsens evaluering min. 1 x årligt. Der udarbejdes beslutningsreferat efter mødet, og referatet er digitalt tilgængeligt for alle ansatte. Deltagere i mødet er administrerende direktør, tekniske direktør og HQSE-chefen. Deltagerne skal godkende mødereferatet. Mål Nuværende mål fremgår af opslagstavlen nedenfor trappen. Målene opdateres op til onsdagsmøde ved start af en ny måned. Systemopbygning og styring af dokumenter Kvalitetssystemet er beskrevet i kontrolplaner og pjecen: JobKort. De findes fysisk ved projektlederne, modtagerkontrol, laser-kontoret, hal2-kantinen og hal1-kantinen, samt digitalt på K-drev og udgåede dokumenter gemmes i mappen _udgåede dokumenter i de tilhørende mapper. Revision af kvalitetsdokumenter sker inden hver recertificering. Godkendelser, ændringer og ændringsmeddelelser forefinder til onsdagsmøderne eller pr. mail og evt. Speakers Corner. Dokumenter skal være entydigt identificerbare. Retningslinjer for økonomisystem, registreringer, formularer, pjecer og originalfiler findes elektronisk på kvalitetsdrevet K-drev. Ved revurdering af dokumenter kan ændringerne til den nye revisioner eventuelt ses i det forgående dokument skrevet med rød skrift. Eksterne dokumenter som vi skal arkivere, (sikkerhedsdatablade fra leverandører/produktdatablade o. lign.), skal godkendes og opbevares af kvalitetschefen. Arbejdspladsbrugsanvisninger opbevares hos kvalitetschefen eller i kopirum. Vi forpligter os at efterleve love, bekendtgørelser, standarder, normer, tilladelser, godkendelser o. lign.. Disse kan forefindes i kontrolplan 024 Herfølge Kleinsmedie AS er som udgangspunkt en produktionsvirksomhed og ikke en udviklings- og konstruktionsvirksomhed. Intern kommunikation Kvalitetschefen skal afholde de lovpligtige arbejdsmiljømøder, (se og udarbejdes beslutningsreferater efter disse møder. Kvalitetschefen skal informere organisationen om miljøudslip, miljøuheld og alvorlige personulykker og om, hvilke forebyggende tiltag der er foretaget for at undgå hændelsen i fremtiden. Ledere skal sørge for at afholde nødvendige afdelings- og tværorganisatoriske møder, så samarbejdet koordineres og styres bedst muligt, hvor HQSE-chef udarbejder beslutningsreferater. Dette gøres ved onsdagsmøde og Speakers Corner, samt opslag på opslagstavle nedenfor trappen og evt. opslagstavle i HAL2 og glasbur i rustfri/hal1. Ledere skal sørge for at egne medarbejdere får den nødvendige træning, så de i nødvendig grad selv kan lokalisere den ønskede information. 7

8 Ekstern kommunikation Kun den administrerende Direktør eller tekniske direktør må kommunikere med presse og politi ved miljøudslip, miljøuheld og alvorlige personulykker. Sådanne hændelser registreres af kvalitetschefen. Kvalitetschefen skal holde løbende kontakt til, og skal samarbejde med miljømyndigheder, arbejdstilsynet og lign. Instanser og gemme mødereferater. Henvendelser fra interessenter, (klager over støj, lugt etc. samt rekvirering af Lager- og kvalitetschefs oplysninger), skal behandles af kvalitetschefen, og skal registreres på K-drev af HQSE-chef. Lederes pligter Ledere skal sørge for, at nødvendige retningslinjer er tilgængelige for relevante medarbejdere, og at disse medarbejdere er kompetente til de pålagte opgaver. Ledere skal sørge for den nødvendige ressourceallokering, (menneskelige/teknologiske/infrastruktur/inklusive velfærds-og omklædningsrum, hensigtsmæssigt arbejdstøj & -fodtøj og værnemidler til personalet etc.). Indføres nye maskiner/processer skal disse valideres før ibrugtagning, (= godkendes som værende egnede til formålet), -evt. dokumentér resultat af test på en handlingsplan som registreres på K-drev. Ledere skal sørge for indførelse af hensigtsmæssigt produktionslayout, samt regler der sikrer korrekt opbevaring, håndtering af materialer og produkter i forhold til sammenblanding, sporbarhed og kvalitet. Ledere skal sørge for at etablere nødvendige regler for orden, ryddelighed på arbejdspladsen. Periodisk kalibrering, vedligehold og lovpligtigt eftersyn skal udføres i forhold til krav og standarder. Handlingsplaner Hvor relevant oprettes handlingsplaner. Disse skal udledes af statistik eller henvendelser og registreres på K- drev og opdateres af HQSE-chef og godkendes af ledelsen. Medarbejderes ideer Hvis medarbejderne har ideer til forbedring kan de afgives på whiteboardtavlen ved rustfri-kontor eller ved hal2- kantinen eller personligt til HQSE-chefen. HQSE-chefen har ansvaret for at tilse forslag og viderebehandling. Oprettelse af ny registrering Enhver der ønsker en formular/registrering indført permanent skal formulere den skriftligt og have denne godkend af ledelsen. Det er HQSE-chef, der står for den videre implementering og evt. beskrivelse. Generelle krav til en registrering Registreringer skal være og forblive læselige og være entydigt identificerede, (nr., titel, dato, el.lign.). Registreringer skal arkiveres i forsvarligt miljø, så de ikke kan gå tabt, (undgå fugt, visse registreringer skal opbevares brandsikret etc.). Det skal fremgå af registreringen, hvem der har anmærket hændelsen og hvornår, samt hvem der har godkendt et eventuelt kontrolresultat/foretaget en disponering. Svejse-certifikater og WPQR arkiveres i svejsecertifikat - gyldige -mappen ved projektlederne og svejsecertifikaters udløb indskrives/opdateres i svejsecertifikatmatrixen (K-drev). Resultater af nye medarbejderkvaliteter (kursus) eller anskaffelse af ny kapacitet (maskiner) registreres i hhv. ressourcematrix (K-drev) og kapacitetsmatrix (K-drev) Registreringer i forhold til afvigelser, henvendelse fra interessenter, reklamation fra kunder og kundefeedback og reklamation til leverandør arkiveres på K-drev af HQSE-chef. Arkiveringstid Registreringer skal kunne genfindes 10 år efter at emnet ikke anvendes længere. Arbejdspladsbrugsanvisninger og leverandørers sikkerhedsdatablade skal jf. REACH direktivet arkiveres 10 år efter, at vi er ophørt med at anvende kemikaliet/stoffet. Det anbefales at rapporter vedrørende eftersyn og afprøvning af udstyr jvf. stærkstrømsloven opbevares i 10 år (forældelsesfrist for strafansvar: SKS-system-vejledning.) Registreringer af ekstern oprindelse skal arkiveres så nem genfinding er mulig. 8

9 IT regler Der skal behørig backup af elektronisk lagrede QHSE-registreringer og data der ikke må gå tabt, skal arkiveres på kvalitetsdrev eller fælles drev, hvor der sker automatisk backup. IT-chefen skal kontrollere at der automatisk tages backup. IT-chefen skal sørge for sikker adgangskontrol til vore IT systemer/ vore databaser m.v., og for at udstede retningslinjer for brug af vore IT systemer. Ingen må indlæse eller tappe data/programmer uden IT chefens forudgående godkendelse. Medarbejdere med elektroniske mail-boks har pligt til at læse/svare på indkomne mails min. 1x dagligt på normale arbejdsdage. 9

10 Kontrolplan 2: organisationen Titel: Adm. direktør Navn: Karsten Richardt Ansvarsbeskrivelse: tegner virksomheden udadtil og har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af virksomheden og dennes drift, omsætning og øvrige resultater. Stedfortræder: Teknisk direktør Titel: Teknisk direktør Navn: Finn Richardt Ansvarsbeskrivelse: Den Tekniske direktør deler det overordnede ansvar sammen med den adm. direktør for den daglige ledelse af virksomheden og dennes drift, omsætning og øvrige resultater. Stedfortræder: Adm. direktør Nærmeste overordnede: Adm. direktør Titel: Produktionschef Navn: Søren Juel Andersen Ansvarsbeskrivelse: har det overordnede ansvar for planlægning og styring af tid og ressourcer. Han har løbende kontakt med indkøbsleder, programmør og projektledere. Indgår i 1090-teamet. Stedfortræder: Projektleder (Søren Jeppesen) Nærmeste overordnede: Teknisk direktør 10

11 Titel: Indkøbsleder Navn: Peter Vilstrup Ansvarsbeskrivelse: Indkøb, udvælgelse af leverandører samt løbende evaluering af eksisterende leverandører. Reklamation til leverandører og øvrig feedback til leverandører i form af forbedringsforslag og ros. Samt videregive de aktuelle materiale-priser. Stedfortræder: Projektleder (Niels Kofoed) Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Projektleder Navn: Søren Jeppesen, Søren Juel Andersen, Peter Vilstrup, Niels Kofoed Hansen, Kåre Kjellerup, Henrik Petersen Ansvarsbeskrivelse: håndterer større opgaver på over ca kr. og har ansvaret for kundekontakt, ordremodtagelse, tilbudsberegning, planlægning, organisering og at styre ressourcer frem mod en aftalt produktkvalitet, pris og deadline. Projektlederen skal løbende informere bogholderen, indkøbslederen og produktionschefen, samt dokumentere relevant data om projektet. Stedfortræder: Det aftales indbyrdes i mellem projektlederne. Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Bogholder Navn: Lykke Nielsen. Jane Lundsberg Ansvarsbeskrivelse: står for udarbejdelse af regnskaber og beregning af løn, samt at rykke for betalinger, timeregistrering og arkivere i systemet, samt at videregive evt. uoverensstemmelser til relevant personale. Åbne og fordele post. Stedfortræder: Lykke for Jane. Jane for Lykke Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Lagerchef Navn: Mogens H. Jensen Ansvarsbeskrivelse: har ansvaret for at opretholde lageret og at styre lageret daglige drift og udvikling. Stedfortræder: Thomas Lindenskov og Thomas Andersen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Kvalitetschef Navn: Mogens H. Jensen Ansvarsbeskrivelse: Har det overordnede ansvar for at materialer og tilsatsmaterialer kvalitetssikres og leverancer af produkter til kunderne lever op til de foreskrevne kvalitets- og miljømæssige krav, standarter og normer. -Samt det overordnede ansvar for at der foretages lovpligtige eftersyn og kalibrering af udstyr. Indgår i 1090-teamet. Stedfortræder: Thomas Lindenskov og Thomas Andersen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Infrastruktur-chef Navn: Mogens H. Jensen Ansvarsbeskrivelse: Har ansvaret for virksomhedens interne logistik (døre, porte, kraner, maskiner, passager mm.), kommunikation og arkivering. Stedfortræder: Teknisk direktør Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: IT ansvarlig Navn: Henrik Petersen Ansvarsbeskrivelse: skal opretholde virksomhedens behov og krav for en sikker digital-kommunikation og digitale værktøjer inkl. opretholdelse af telefoner. Stedfortræder: Teknisk direktør Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Programmør Navn: Alex Berendt Hallberg Ansvarsbeskrivelse: Planlægning og programmering af laser- og vandmaskinen. Skal viderekommunikere status for opgaverne til projektlederne. Samt at håndtere kunder, som har forespørgsler til laser- og vandskæring. 11

12 Stedfortræder: Teknisk direktør. IT-chef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: CAD-chef Navn: Yannick Enrico Nielsen Ansvarsbeskrivelse: Står for den endelige planlægning og konstruktion af 2D-3D tegninger. Skal viderekommunikere status for tegningsopgaverne til projektlederne og programmør. Stedfortræder: Søren Jeppesen, HQSE-chef, teknisk tegnerelev Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Quicksmed Navn: Jacob Jensen Ansvarsbeskrivelse: Håndtere hasteopgaver eller mindre opgaver. Har ellers samme beføjelser som projektleder. Stedfortræder: Nick Andersen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: HQSE-Chef Navn: Kåre Kjellerup Ansvarsbeskrivelse: Har det overordnede ansvar for kvalitetssystemet, samt at føre protokol af registrere og følge op på fejlrapporter, handlingsplaner, reklamationer og henvendelser. Samt gennemførelse af intern audit. -Indgår i teamet. Stedfortræder: Produktionschefen, Kvalitetschefen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Hjemmeside-ansvarlig Navn: Kåre Kjellerup Ansvarsbeskrivelse: Har ansvaret for opretholdelse af Herfølge Kleinsmedie hjemmeside: Stedfortræder: Teknisk direktør Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Facebook- og LinkedIn- ansvarlig Navn: Alex Berendt Hallberg Ansvarsbeskrivelse: Har ansvar for PR-opdatering på Facebook-siden: Herfølge Kleinsmedie AS Stedfortræder: Teknisk direktør. HQSE-chef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Ansvar for varemodtagelse Navn: Mogens H. Jensen, Thomas Andersen, (Henrik Kofoed, Thomas Lindenskov) Ansvarsbeskrivelse: skal kvalitetssikre materialer ved varemodtagelse, slut kontrol og forsendelse af produkter til kunderne. Stedfortræder: Kvalitetschef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Svejsekoordinator Navn: Søren Juel Andersen, John Jønsson, Frank Larsen, Kåre Kjellerup, Peter Vilstrup Ansvarsbeskrivelse: Søren Juel Andersen er uddannet svejsekoordinator. John og Frank har praktisk, teknisk erfaring som smed og med ledelse af smedeopgaver. De anvender relevante standarder til bygningskonstruktion og KK supplerer med den teoretiske del. Opgaver for svejsekoordinatorer tager udgangspunkt i ISO (ISO anneks B), kontrolplan 025 og kravene heri opfyldes ved samarbejdet af 1090-teamet. Peter Vilstrup og Søren Juel Andersen håndterer WPQR, WPS og svejsecertifikater. Stedfortræder: HQSE-Chef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Arbejds-Miljø-Organisationen Navn: Mogens H. Jensen, Karsten Richardt, Thomas A. Ansvarsbeskrivelse: AMO-gruppen har de overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens 12

13 samarbejde om arbejdsmiljø. Mogens opbevarer mødereferater mm.. Retningslinjerne og omfanget af Arbejdsorganisationens opgaver kan ses på: www. arbejdstilsynet.dk Titel: Maskinværkstedsansvarlig Navn: Henrik Kofoed Ansvarsbeskrivelse: har det overordnede ansvar for den daglige vedligeholdelse og kontrol med maskinerne og er den eneste som må benytte CNC-maskinerne Stedfortræder: Ejvind (buk) Nærmeste overordnede: Projektlederne Titel: Sikkerhedsrepræsentanten Navn: Thomas Andersen Ansvarsbeskrivelse: Har ansvaret for kalibrering af elværktøj og udstyr. (Thomas Andersen er også arbejdsmiljørepræsentant) Stedfortræder: Kvalitetschefen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: 1090-teamet Navn: HQSE-Chef. Svejsekoordinatorer. Kvalitetschef Ansvarsbeskrivelse: 1090-teamet står for at opretholde kvalitetssystemet og skal i samarbejde sikre konstruktionsproduktioner sker i overensstemmelse med krav til standarder og krav fra kunden. -Samarbejdet skal supplere og vejlede ledere, programmør, tegnere, smede, maler og projektledere. Ansvar til opgaver i forbindelse med bygningskonstruktion: Gennemgang af krav, samt vores evne til at imødekomme dem (Kontraktgennemgang): o Ansvar: Svejsekoordinatorer og projektledere. Teknisk evaluering (Konstruktionsgennemgang): Kvalitet, svejsekrav og konstruktions-placering af samlinger. Tilgængelighed for svejsning, inspektion og prøvning. Acceptkrav til svejsesamlinger. o Ansvar: Projektledere rådfører sig hos svejsekoordinatorer. Ansvar for endelig godkendelse: Svejsekoordinatorer Evaluering af underleverandør, udstyr og materialer i svejseproduktion: o Ansvar for udstyr, kalibrering, tilsatsmaterialer og modtagelse af materialer: Kvalitetschef og sikkerhedsrepræsentant o Ansvar for indkøb af grundmateriale med certifikat: Indkøbschef og projektledere. o Ansvar for korrekt produktions-materiale og udstyr, samt sporbarhed: Svejsekoordinator. Produktionsplanlægning. o Ansvar for svejsespecifikationer (WPS, WPQR), svejsepersonale og ressource planlægning: Indkøbschef o Ansvar for kvalitetsdokumentation, svejseplan, inspektion, prøvning mm, samt korrekt udførelse: Svejsekoordinatorer. Kvalitetsrapporter og registreringer. o Ansvar for at KS-mappe med certifikater og registreringer er intakt: Kvalitetschef og svejsekoordinator. 13

14 Kontrol plan 3: modtagerkontrol Det er kun lagerpersonale, som må tage imod materialer med mindre andet er angivet af lagerchefen eller ledelsen. Man skal som minimum tjekke om antal, produkttype, certifikat og kvalitet er i overensstemmelse med vare, følgeseddel og bestillingslisten. Parameter Specifikation Stikprøve strørrelse Emballagen Testudstyr: Visuel Krav: Intakt emballage - må ikke være beskadiget 100% Varernes udseende Følgeseddel Samlingselementer og dokumentation af samme Stangstål Stålprofiler Plader Rustfrit stål stempelmærket Testudstyr: Visuel Krav: Vare må ikke være beskadiget Testudstyr: Visuel Skal svare til leverancen og bestillingsliste Produktets identifikation, type, beskyttelsesbelægning, for skruer angives tilspændingsmoment, ekspansionsamlinger, understøbningsmateriale Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) 10% 100% 10% 10% 10% 10% 10% Tilsatsmaterialer Evt. CE-dokumenter + (2.2certifikat) 10% Bolte / møtrikker Ankre Evt. CE-dokumenter + (2.1certifikat) + SB, system HV, -HR eller -HRC Evt. CE-dokumenter + (2.1 certifikat) Måleværktøj Certifikat (hvis krævet) * Beskyttelsesgasser CE-mærket Datablade * Sikkerhedsudstyr CE-mærkning datablade / vejledninger Kemi Datablade mærkning 100% Løftegrej Maskiner, el-værktøj Emner fra overfladebehandling. CE-Mærkning / datablade Testudstyr: Visuel Dansk brugsvejledning kræves ved leverance af maskiner, el-værktøj Testudstyr: Visuel. Følgeseddel, overfladefejl, geometri jf. tegning * * = Se kapitel: registrering / Handling 14

15 Registrering / Handling Hvis varen godkendes skal der signeres på følgeseddel og bestillingslisten. Måleudstyr, sikkerhedsudstyr, maskiner og el-værktøj skal placeres på nyt-udstyr-karantæne-området og vil kontrolleres ved kalibrering af udstyr. Kemi: Her skal følge en brugsanvisning og arbejdspladsbrugsanvisning med fra leverandør. Disse opbevares i mappe på lager. Hvis der medfølger certifikat skal følgende procedure udføres: 1. En linje udfyldes i "Intern certifikat-registreringsmappen" udfyldes. (Her kan det fortløbne interne nummer ses) 2. Certifikatet skal mærkes med fortløbne interne certifikat nummer 3. Bestillingslisten udfyldes med samme interne certifikat nummer. 4. Der påskrives samme interne certifikat nummer på varen ud fra følgende beskrivelse: o Stangstål, Stålprofiler, Plader Materialet mærkes med samme interne nummer med sort malertush på varen. Hvis varen ligges på en palle, hæftes mærkeseddel på pallen med samme interne certifikat nummer. Certifikat anbringes i certifikat-mappe og scannes/gemmes af lagerchefen under K:\certifikater. o Tilsatsmaterialer Certifikat anbringes i certifikat-mappe og scannes/gemmes af lagerchefen under K:\certifikater. o Måleværktøj, Maskiner, el-værktøj, Løftegrej, Personlige værnemidler Certifikat placeres sammen med udstyret. Varen skal så vidt muligt lægges på lager ud fra bestillingslistens beskrivelse i intern placering ellers skal lagerchefen kontaktes. INFO: Hvis mærkningspligtige stoffer og kemikalier modtages i Danmark, skal der medfølge en dansk 16 punkts sikkerhedsdatablad fra leverandøren, (bemærk der skal være underpunkter under hver af de 16 punkter, se som skal videresendes internt til kalitetschefen, fordi han skal sikre, at der udarbejdes en tilhørende dansk arbejdspladsbrugsanvisning. Yderligere retningslinjer for krav til materialer til bygningskonstruktion kan findes i s. 25, kap. 5. Afvigelse fra specifikationen Hvis certifikat ikke følger med vare - læg evt. RØD STOP seddel på varen. Orientér lagerchefen, som så har ansvaret for at følger op på sagen. Hvis der ellers er afvigelser fra specifikation: 1. Læg evt. en RØD STOP seddel på varen. 2. Kontakt den tilhørende projektleder og orienter omkring fejlen. 3. Kontakt leverandør vedrørende bestilling af nye vare og/eller afhentning af fejl-vare. 4. Informér bogholderiet og give en kopi af følgeseddel. Når varen er afhentet skal følgeseddel i følgeseddel-mappen. Kemi: Hvis sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning ikke medfølger, lav notat om det på følgeseddel. 15

16 Kontrolplan 4: proceskontrol Retningslinjer for Proceskort/JobKort kan findes i Pjecen Jobkort. Ved bygningskonstruktion eller særlige kundekrav tilkald svejsekoordinator og kontrolplan 005 træder i kraft. Parameter Specifikation Stikprøve str. Registreres og handling Tegninger / specifikationer Materialer Produktionsapparat Mekanisk eller termisk afkortning Testudstyr: Visuel Målsætning, tolerance, materiale angivelser Testudstyr: Visuel Korrekte materialer, overflade, geometri, mængder evt.intern. cert. nr. Testudstyr: Visuel og evt. afprøvning Tilgængeligt og anvendeligt Testudstyr: Visuel og måleudstyr Tolerance iht. Tegninger 100% via. granskning Samt endelig godkendelse af projektleder. 100% iht. materialeangivelser på tegninger eller i JobKort. Se * nederst, hvis andet ikke er angivet i JobKort. Tegner og godkender (Projektleder) fremgår af tegningshoved. Signering og dato i JobKort I tilfælde af brugsvare kan lagerchefen kontaktes. Tilhørende projektleder kontaktes med henblik på anskaffelse eller genanskaffelse. Ved afvigelse: Lagerchef kontaktes ang. håndtering af produktionsapparat. Tilhørende projektleder kontaktes derefter, hvis det har influeret på kvaliteten af produktet. Signering og dato i JobKort (smedearbejde) Bukning & valsning Udførelse af huller. Testudstyr: Visuel, Måleudstyr og/eller skabeloner iht. tegninger angivet på tegning, radius vinkler, mål ol. Placering og geometri iht. til tegninger Visuel: 100%. Evt. løbende kontrol med måleudstyr og skabelon, hvis det er angivet i JobKort. Signering og dato i JobKort (Kantpresse) Signering og dato i JobKort (smedearbejde) Fugeforberedelser (revner) Svejse procedure Tilsatsmateriale og elektroder Kvalitetsdokumentation og svejseplan Ophæftning og fiksering Hæfte længde min 4xt min. 50mm Egenkontrol under svejseforløb Testudstyr: Måleudstyr Angivet i JobKort. Signering og dato i JobKort (smedearbejde) Er de korrekte procedure (WPS) Visuel: 100% Afvigelse/usikkerhed: Kontakt anskaffet produktionschefen eller Testudstyr: Visuel Iht. mærkning på rullerne og WPS samt stål kvaliteter Ved bygningskonstruktion/ kundekrav skal svejseplan medfølge i JobKort Svejserækkefølge, fiksering, rotation af emne og konstruktion Hæftning skal udføres efter WPS. Hæftninger skal være fri for revner og have hensigtsmæssig udformning, geometri iht. Tegninger Testudstyr: visuel og måleværktøj A-mål, manglende svejsesømme. kvalitetsniveau for svejsefejl mellem strengstemp. krydsmål, kastninger Visuel: 100% Visuel: 100% 20%. Såfremt der opbygges fikstur, ved flerstyksproduktion fortages 100% indtil balance er opnået, herefter iht. stikprøve størrelse Visuel: 100% Måleværktøj: Hvis det er angivet i JobKort. svejsekoordinator. Afvigelse: kasseres, informér kvalitetschef og HQSE-chef Aftal procedure med svejsekoordinator Indledningsvis kontakt og koordinér med svejsekoordinator. Udførelsesklasse 3 eller ved krav fra kunden skal alle svejsninger skal spores. Feks. Ved WPS, tegningsmateriale ved evt. skrives på emne. Kontrol: svejsekoordinator. Ved ophobning af fejl således kvalitetsniveauet for svejsefejl bliver kompromitteret kontaktes svejsekoordinator før arbejdet fortsættes. Instruktion for udbedring af fejl! 16

17 Afrensning Testudstyr: Mekanisk og visuelt Visuel: 100% Mekanisk: Hvis det er angivet på JobKort. Forsendelse Kontrolinstruktion: Kontrolplan Maling Opperation: Delkontrol Opperation: Slutkontrol 006 jobkort: Ydespecifikation (levetid og kategori) Testudstyr: Visuel evt. måleudstyr Kontrollér som minimum at følgende er korrekt: Materiale, godstykkelse, antal, ser emnetkorrekt ud i forhold til arbejdstegninger og evt. krav. Slutkontrol udføres i kontrolrum, med mindre andet er aftalt med kvalitetschefen. Udføres kun af kontrolpersonale, styres af kvalitetschef. hvis der står Godkendt projektledernavn under slutkontrol, bemærkninger skal der kun kontrolleres ud fra vedhæftede (mangelfuld) dokumentation. Visuel: 100 angives i JobKort Se * nederst og ellers måleudstyr og skabelon, hvis det er angivet i JobKort. Ved huller: 10% af hulgrupperne kontrolleres for placering og dimension. Med mindre andet er angivet i JobKort. Og hvis ikke andet er angivet i JobKort skal følgende som minimum kontrolleres i forhold arbejdstegninger og angivelser i tilhørende Jobkort: - Dimensioner, mål og tolerancer udføres ud fra dansk standard udføres med skydelære og talmeter. - Overflade udføres visuel, sammenlignes med eksempler hængende på væg i kontrolrum - Materialetype: Visuel kontrol - Overordnet sammenligning og vurdering af emnerne set i forhold til hinanden - Antal skal optælles manuelt. Hvis antallet overskrider 100 stk, kan antallet estimeres ved f.eks. opmåling. Stikprøve Se * nederst, hvis andet ikke er angivet i JobKort. Bygningskonstruktion/kundekrav kontakt og aftal retningslinjer med svejsekoordinator. Rengør emne for fedtstof og urenheder. Check overflade (evt. med μm-måler). Check lufttemperatur evt. med termometer og evt. emne med infrarødt termometer. Benyt evt. male-formular. Signering og dato i JobKort (maling) Bygningskonstruktion/kundekrav kontakt og aftal retningslinjer med svejsekoordinator. Afvigelse: Koordiner med projektleder og udfyld fejlrapport & benyt evt. kontrolrapport. Godkendt: Hvis det endelige produkt godkendes skal JobKort stemples og signeres af kontrolansvarlig. Derefter skal det færdige produkt stilles i Leverings-rummet (til emballering eller afhentning) og JobKort skal lægges på bordet ved siden af computeren. Afvigelse: Benyt kontrolplan

18 Rengøring af svejseværk Procedure for varmeretning Svejseværk skal blæses igennem d. 1. og 15. i hver måned. Ansvar: Den svejser som opererer svejseudstyret den pågældende dag. Der er følgende retningslinjer for varmeretning: Det markeres på emnet og evt. tilhørende tegning, hvor varmeretningen skal påføres. Varmen skal tilføres med gasbrænder. Varmen skal påføres i et område på en diameter af ca. 150 mm. Varmen Skal tilføres i ca sekunder. Varmen må ikke overskride 620 grader celsius. (måles med IR termometer-sæt). Ved varmeretning af stangprofiler benyttes teknikken varmekilder. Varmen tilføres ved zig-zag-bevægelser fra varmekildens spidse ende: Spørgsmål spørg svejsekoordinator Må kun udføres af personer angivet i ressourcematrix. Se evt. kontrolplan 013. Hvis det kræves, skal processen for varmeretning registreres og efterfølgende skal det påvises, at det havde den ønskede effekt. Procesbeskrivelsen foregår ved en beskrivende tegning, som målsætter placering for flammeretning, samt udfyldning af varmeretnings-formular. Når teknikken varmekilder ikke kan udføres, skal varmen tilføres ved cirklende bevægelser. * Retningslinjer og tabel for antal af stikprøver: Antal stk. i alt Antal stikprøver

19 Kontrol plan 5: svejsekoordinator Nedenstående kan bruges som huske- og kontrolliste og kan supplere udførelsesdokumentation for svejsekoordinator. Parameter Specifikation Standard referance Handling / reaktion Rutekort (Generelt af rækkefølge) Fremstilling og samling: (Skæring, Formgivning, Huller) Operatørens certifikater Materialecertifikater til stede på stål Materialecertifikater på tilsatsmaterialer, baggas og svejsegas Fugetildannelse Kvalitetsdokumentation og svejseplan (JobKort: Kvalitetsplan, ansvarsområder, udførelsesprotokoller, udførelsesklasse, WPS, tilsatsmateriale, forvarmen interpasstemperatur, foranstaltninger, svejserækkefølge, vending af komponenter, mellemliggende check, fastspænding, foranstaltninger, særligt udstyr, svejse sømmens, acceptkriterier, inspektion, overfladebehandling, WPS-log, NDT-krav og (evt. ændringer af) kontrolplan 003, kontrolplan 004, kontrolplan 005, kontrolplan 025 mm.) Skal sikres en korrekt og kronologisk rækkefølge af operationer Stikprøve: 100% Placering og geometri iht. til tegninger (Skæring: fire prøvekuponer) (Formgivning: Exc3: flammeretnings procedure) (Huller: Nominel frigang, a 4 0, 10/2, exc3: rømning+otte prøvekuponer) (Udskæring: Indadgående hjørne: 5mm) Efter aftale med produktionschefen Interne certifikat nummer skal stå på materiale. Stikprøve: 100% Testudstyr: Visuel Opbevaring og mærkning: batch nummer og nummer med cirkel omkring Testudstyr: Visuel eller Måleudstyr Tolerancer for fugetildannelse og tilpasning skal være angivet i WPS Tegning/instruktion for svejserækkefølge inkl. forvarme, stop, kontrol, evt. krav til svejsning mm., samt WPS-log og tegningsmateriale til notering af svejse-nr og materialers interne certifikat nummer. (Kvalificering af svejseprocedure, tabel 12 og 13) - Benyt Svejseplan-formular til udspecificering af instruktioner og metoder. - Ved koldformning af aluminium skal Koldformning af aluminiums-formularen udfyldes. Stikprøve: Kontroller WPS efter pkt (s. 49) & DS/EN kap. 6 (s. 38) DS/EN pkt. 5, generelt (s. 25) Afvigelse: Kontakt projektleder og for redigering Delkontrol: Signering og dato i JobKort Delkontrol: Signering og dato i JobKort Afvigelse: kontakt tilknyttede projektleder og produktionschef Afvigelse: kontakt Lager og kvalitetschefen - Ved exc. 3 skal angives sporbarhed på tegning ved internt certifikat nummer. Afvigelse: kontakt Lager og kvalitetschefen Exc3 = Svejser skal notere på WPS-log og udskifte alle WPS-log ved nye batch numre Omfang og revner s. 52 kap Svejseplan = pkt. 7.2 (s. 46) og kontrolplan 009. (Exc2 = ) (Exc3 = ) -> (Før svejsning = kap. 14,2) (under svejsning = kap. 14,3) (efter svejsning = 14,4) Alle WPS efter Afvigelse: Ved korrigering med svejsning, skal der benyttes en kvalificeret procedure. Signering på hver alle instruktions-sider for svejseplan. - Ved afvigelse rettes svejseplan med pen på tegning evt. informér projektleder og evt. koordinering med produktionsplan. - Ved exc. 3 skal skrives svejse nummer og svejsers nummer på emne, på lokationstegning og udfylde WPS-log. - Inspektion og prøvning i forhold krav, roduktionsstandarden, svejseprocessen og konstruktionstypen 19

20 Væsentlige svejseparametre Egenkontrol for svejser under svejseforløb pkt (s. 90) Testudstyr: Volt, amp, målebånd, stopur Strøm, spænding, svejsehastighed Testudstyr: visuel og måleværktøj A-mål, manglende svejsesømme. kvalitetsniveau for svejsefejl mellem strengstemp. krydsmål, kastninger Fremgår af WPS pkt. 7.6 (s. 58) 5817 tabel 1. (s. 5) Udstyr skal være kalkuleret til bygningskonstruktion (Det vil være påskrevet på siden af svejseudstyret) Instruér svejser. Løbende kontrol i forhold til svejseplan. Del kontrol se svejsedeformationer og Acceptkriterier udfyldt Forvarmne, Fiksering, ophæftning, mellem strengstemperatur, efterbehandling af bagside, rørknudesamlinger, svejse boltesamlinger, punktsvejsning, vermebehandling, brodæk, splids-, pop-, kant- og stumpsømme + andre typer svejsninger Stikprøve: Visuel: 100% Måleværktøj: Hvis det er angivet i JobKort. Testudstyr: Visuel, Termokridt og skydelære Temperatur, samt Krav fra WPS. (Yderligere Mål og retningslinjer er specificeret i ). Stikprøve: 100% afsnit (s. 54) (Exc3 = brug udløbsplader og specificer midlertidige beslag) Fremgå af svejseplan. - Svejser skal notere på WPS-log Kontrol af svejsedeformationer Testudstyr: Visuelt, måleudstyr og retholdt form og dimensionstolerance Stikprøve: Visuelt: 100% Svejsninger i rørprofiler Stikprøve: annex E s. 168 Svejsning af rustfrie stål Kontaktpyrometre af temperatur mm. Godkendelses kriterier for svejsninger Geometriske tolerancer Testudstyr: Visuel / A-mål lærer (Inspektion før, under og efter svejsning 3834 kap. 14). Stikprøve: 100% 2 typer: grundlæggende- & funktionelle tolerancer Annex B, s. 135 Delkontrol skal fremgå af svejseplan. - Signering og evt. anmærkninger i WPS-log Afvigelse: Koordinering med projektleder, samt koordinerende handlinger kap. 7.7 s.59 (ændring af & ) kap.7.6, s. 58 Navn, signering, dato på hver WPS-log nederst. Afvigelse: Hver enkelt tilfælde vurderes ud fra komponenetens funktion og fejlenes karakteristika (type, størrelse, placering), dvs. accepteres svejsningen eller skal den kap. 11, s. 84+annex D, s. 117 udbedres Afvigelse: Kontrol, prøvning, korrektion og NDT (Materialer, kompenenter, svejsning, Samlinger, NDT: Ved afkølet emne S235 til S420 S/A-mål mindre end 6mm NDT når afkølet. Over 6mm: Holdetid mindst 8 timer) Stikprøve: 100% Svejsekoordinatorkontrol løbende i forhold til kvalitetsdokumentation, kvalitetsplan (svejseplan). Alle svejsesøm skal kontrolleres visuel i fuld længde + 5 første svejsesøm af samme WPS. Godkendelses kriterier for svejsninger og kap kap. 12 (s. 87) + Annex F, H, J (s. 178) Minimumholdetider før NDT-prøvning: tabel 23 pkt (s. 90) Omfang supplerende NDT tab (s. 91) Signering, dato på WPSlog, stoptid for sidste svejsning.. Afvigelse: Se kap. 12 s

21 12 s. 87., Samt for svejsning 3834 NDT: Penetrant-, magnetpulver-, ultralyd-, røntgenprøvning. Endelig kontrol Stikprøve: Ud fra udførelsesklasse Ved exc. 3 skal der ske en gennemgang af hele konstruktionen kap (s.98) Det skal dokumenteres at opmåling er foretaget. Mekaniske samlingsmetoder (Bolte, tilspænding, Møtrikker, skiver, varmnitning, rivninger og skader mm.) Stikprøve: 100% Visuel Geometri iht. til montagetegninger og instruktioner kap. 8 (s. 61) kap s. 93 Bolte godkendelseskriterier kap Montage (forhold, montagemetode, Opmålning, understøtninger, forankring mm.) kap. 9 (s. 72) Og kontrolplan 007 Her kan benyttes kontrolplan 007 Overfladebehandling (Ydeevnespecifikation: Korresionsbeskyttelsens levetid og kategori) Visuel + Rughed af stål, tykkelse af lag. Varmfosinkning (revnedannelse) + NDT registreres kap. 10 (s. 80) (forbehandlingsgrad tabel 22) Males: & anneks F Forbehandling kap 10 Evt. krav til reparation skal fremgå. Varmebehandlingen Stikprøve: 100% Varmebehandlingen skal specificeres og registrere under processen, dette gøres ved udfyldelse af varmretnings-formular kap s kap 13 s tabel 6 Hvor det er relevant skal der udarbejdes specifikationer for varmebehandling efter svejsning Stikprøve: 100% 21

22 Kontrolplan 6: forsendelse, aflevering og arkivering af JobKort Parameter Specifikation Kontrolinstruktions nr. Emballage Skal leveres i en egnet, holdbar emballage og identifikations-mærkes. Forsendelse til overfladebehandling Registrering og handling Hvis emner hjemsendes igen. Skal jobkort hænges i den tilhørende projektleder i dueslaget ved varemodtagelse. Hvis emner videresendes til kunden efter overfladebehandling, skal JobKort videregives til den tilhørende projektleder. Samlingselementer og dokumentation af samme. Produktets identifikation, type, beskyttelsesbelægning, for skruer angives tilspændingsmoment, ekspansionsamlinger, understøbningsmateriale s. 31 kap. 5.6 JobKort skal videregives til den tilhørende projektleder. Kontrol af byggeplads Klar til modtagelse & montage Testudstyr: Kontrol opkald til modtager Modtagekontrol Tager udgangspunkt i kontrolplan 003: Modtagekontrol, - dog uden krav til modtagerpersonale Montage-råvare Testudstyr: Visuelt Antal, kvalitet CE-mærkning eller overensstemmelses erklæring Følgeseddel Testudstyr: visuelt Tilstede, ordrenummer. Følgeseddel udskrives fra Navision. (Ordrenummer, leveringsadresse, antal) Rekvisition af transport Vægt, rækkevidde, køretøjstype, særtransport Videresendelse til kunde fra ekstern leverandør Ved forsendelse fra ekstern leverandør til kunden, hvor vi ikke skal fortage os yderligere f.eks. montage udarbejdes instruktion Afregning og Arkivering Når produktet er hentet/sendt til kunden lægges proceskort i dueslag på lageret. Receptionist tager proceskort op og deler dem ud til projektlederne. Projektlederne afregner. Bogholderiet sender faktura til kunden. 22

23 ydeevnedeklæring hht. ISO 1090 Der skal udfyldes en ydelseserklæring af HQSE-chef Jobkort lægges i dueslag ved indkøbschefen og sættes i mapper/arkiveres af bogholder. KS-mappe med indhold skal videregives til HQSE-chef som så har ansvaret for videresende ydeevnedeklaration til kunde. 23

24 Kontrolplan 7: montage Nedenstående kan bruges som huske- og kontrolliste for svejser og svejsekoordinator i forhold til arbejde på byggepladsen i overensstemmelse med kontrolplan 004, 005, 008, 009 Parameter Specifikation relevante standarder Registrering og handling Montage generelt Bygningskonstruktion: kap s. 98 Bygningskonstruktion: kap. 9 s. 72 Granskning (Kontrol måling af faktiske forhold, jf. tegninger) Tegninger, montageforhold, montagemetode, tempi Forhold på byggepladsen Byggepladsen skal opfylde de tekniske krav Bygningskonstruktion: kap. 9.2 s. 72 Afvigelse: Skal komme i orden inden montage kan begynde Modtagelse (Emballagen, Varernes udseende) Fragtbrev (hvis relevant) Intakt emballage og/eller vare må ikke være beskadiget. Samt dokumentation for samlingselementer. Testudstyr: Visuelt Skal svare til leverancen. Testudstyr: Visuelt kontrolplan 003 benyttes. Krav til samlingselementer og dokumentation af samme se kontrolplan 006 Dato og signatur på følgeseddel Afvigelse: Afvis modtagelse fra transportør og informer HQSEchef. Dato og signatur på fragtbrev Montagemetode Opmåling Understøtninger, forankring og lejer (Ud for producentens anbefaling) Der skal foreligge en montagebeskrivelse. Opmåling og afmærkning af positionspunkter Testudstyr: visuelt og måleudstyr løbende kontrol. Bygningskonstruktion: kap. 9.3 s. 73 Bygningskonstruktion: kap. 9.4 s. 74 Bygningskonstruktion: kap. 9.5 s. 75 Afvigelse: Opret en montagebeskrivelse evt. kontakt svejsekoordinator Afvigelse: koordinering med projektleder Afvigelse: Understøtninger skal rettes til inden montage Montage og arbejde på byggepladsen (Udføres ud for producentens anbefaling) Prøvesamling Godkendelses kriterier Koordinering med samarbejdspartner Montagetegninger/instruktioner, positionsmærke, minimér beskadigelse af emner, sikre stabilitet, tilpasning og opretning Bruges til at eftervise metoden, tilpasning og varighed. Krav skal specificeres. 2 typer: grundlæggende- & funktionelle tolerancer Andre kontaktflader (håndværkere etc) Aftaler skal være klart defineret og evt. specificeret. Retningslinjerne kan evt. fremgå af udbudsmateriale. Bygningskonstruktion: kap. 9.6 s. 78 & kap. 12 s. 87 Bygningskonstruktion: kap Afvigelse: konstruér montagetegninger og positionsmærke Afvigelse: reparer konstruktion, (1090 fremgangsmåde skal dokumenteres) Afvigelse: koordinering med projektleder 100% kap. 11, s. 84+annex D, s. 117 Afvigelse: Misforståelser eller manglende aftale skal specificeres og koordineres med modparten. Montagesvejsning Kontrolplan 004 og 005 Boltsamlinger Korrekt dimension, overflade pkt (s. 93) & pkt (s. 97) Reparation af overfladebehandling Testudstyr: Visuelt Anvisning fra entreprenør Ved bygningskonstruktion/kundekrav kontakt svejsekoordinator. Ved bygningskonstruktion/kundekrav 24

25 Krav om sættedybde Udtræksværdier Funktionstest Testudstyr: Måleudstyr Tegnings- og udbudsmateriale Testudstyr: Måleudstyr Beskrivelser kontakt svejsekoordinator. 25

26 Kontrolplan 8: ordremodtagelse, tilbudsberegning og bogholderi Kunden og krav fra kunden En kunde kan kontakte Herfølge Kleinsmedie med en opgave personligt, pr. brev, telefon eller . Det kan kun være projektledere, programmører, CAD-chef eller quicksmed-projektleder, der kan tage imod forespørgslen/krav fra kunden. Krav fra kunden Kunden må ikke have manglende betaling og skal være likvid. Se debitor-oversigt, som bliver mailet dagligt af Bogholderiet. Hvis kunden har manglende betalinger eller ikke er likvid skal kunden gøres opmærksom på dette. Ydelsen/komponentspecifikationen skal være klart defineret og uklarheder skal være afklaret med kunden: Information om kunden: Navn på kontaktperson og kontaktoplysninger (mobil, mail). Ydelsen: Usikkerheder, materialer, antal, udstyr, faciliteter, montage, eksterne ydelser, emballage, fragt, svejser, WPS mm. Tegningsmateriale og beskrivelser: Målsætning, tolerancer, tegnearbejde, evt. 2D-, 3D-filer til laser- og vandskæring Forudsætninger og begrænsninger: Leveringsdato, betalingsbetingelser og evt. forbehold. (Se kreditor nederst) Standarder og dokumentationskrav: Er produktet omfattet BR10 (9001, 1090, 3834 eller andet) (se kontrolplan: 007 ang. udførelsesklasse) Ved exc. 4 skal ekstern svejsekoordinator kontaktes og involveres i sagen. o Er det PPCS (Kunden specificerer) eller MPCS (Vi indhenter eksterne beregninger eller projekterer mindre opgaver (Konsekvensklasse 1) ( annex A og kap ) Kunden skal altid oplyses om, at pris og deadline kan ændre sig, såfremt kundens information om opgaven afviger. Krav skal være skriftlige og dokumenteres ved anvendelse af en aftaleseddel, kontrakt eller tilsvarende eller indgås via . Mundtlige krav kan undtagelsesvis anvendes, men skal dokumenteres ved notat i sagen med oplysninger om pris, tidsplan/deadline, omfang og øvrige vilkår. Ved større tilbud skal tilbudsberegneren benyttes, den kan findes under S:\ Tilbud. Tilbudberegneren og evt. al materiale fra kunden skal gemmes digitalt på S:\ Tilbud\ kundens navn + evt. mappe med sags-reference. Retningslinjer for tilbuddet, samt planlægning En 2D- eller 3D-fil fra kunden kan analyseres af laser og vandskære og angive materialeforbruget og skæretid. (Det foretrækkes at ved laser+buk -tilbud konstrueres skæringsfil ud fra kundens 3D-fil, grundet en korrekt K-værdi - medregn evt. tegningstid.) De aktuelle materiale priser på plader kan findes på drev X i excel-filen: Materialepriser opdateres månedligt af indkøbschefen. Excel-filen S:\ tilbudsberegner skal benyttes til større tilbud. Ressourcematrix, kapacitetsmatrix, Svejsecertifikat-matrix, WPS-mappen. Sparring med de øvrige kollegaer: projektledere, tegnere, programmør, smede og andre medarbejdere. Tommelfingerregel: Tilbud skal gennemses af en erfaren-kollega i forhold til: Omfang, prissætning, usikkerheder (ændring af tilbud) og tips og tricks. Del evt. tilbuddet op i del-kontrakter (f.eks. tegnearbejde og produktion) og udspecificer forbehold ved f.eks. løbende ændring af produkt. Kunst-tilbud skal videre til direktøren Laser: Tilbud, som ligger uden for laser-arbejdsbeskrivelse (f.eks. smedeopgaver) skal videregives til HQSE-chef. Quick: Tilbud som ikke tidsmæssigt kan nås eller ligge uden for deres arbejdsbeskrivelse (f.eks. store tilbud), skal videregives til HQSE-chef. Større byggesager (1090) skal videregives til HQSE-chef for at lave en hurtig evaluering. HQSE-chef vil derefter 26

27 fremlægge sagen til morgenmøde til videre håndtering. Resterende projektledere: Tilbud som ikke tildsmæssigt kan nås af den enkelte projektleder, skal fremlægges til morgenmøde. Det skal understrejes over for kunden at leveringstid kun er vejledende. Den endelig leveringstid kan kun gives ved ordre bekræftelse. Hvis der ikke kan udarbejdes et tilbud skal kunden orienteres om årsagen dertil hurtigst muligt via de aftalte kontaktoplysninger. Når tilbuddet er beregnet færdigt skal det fremsendes via de aftalte kontaktoplysninger. Tilbuddet gemmes som beskrevet under krav fra kunden Tilbud accepteres af kunde Hvis tilbuddet accepteres af kunden skal den angivende pris, tidsplan/deadline, omfang og øvrige vilkår genvurderes. Ellers hvis den angivende pris, tidsplan/deadline, omfang og øvrige vilkår stadig er aktuel er ordren bekræftet. Eventuelle ændringer af tilbud skal videregives til kunden via de aftalte kontaktoplysninger. Disse skal accepteres af kunden før ordren kan bekræftes. Ordren Når ordren er bekræftet af kunden skal den oprettes i Navision. Her skal Jobkort med arbejdsopperationer printes ud. Ordre med særlige krav skal printes ud på rødt-papir. Al relevant for sagen skal kopieres til i ordremappen (H:\Dokumenter\ Kundenavn \Salgsordrer\ Ordrenummer ): Alle mail og filer, der er modtaget fra kunden. Alle Papirskitser skal scannes ind. (Her skal sikres, at de indscannede skitser er tydelige) - Alle mundlige-aftale-notater Al relevant materiale for produktionen printes ud og vedlægges JobKort. Kunden eller HEKL ønsker ændring af Ordre Hvis kunden ønsker ændring i afgivet ordre, skal følgende gøres: Produktion af produkt skal sættes i bero. Kunden/HEKL skal klargøre hvilke ændringer, der gør sig gældende. Kunden skal orienteres om ændringer af ordren (bl.a. nuværende omkostninger, pris, kvalitet eller deadline). Hvis kunden godtager de nye betingelse skal arbejdsmateriale (Jobkort, arbejdstegning, jobbeskrivelse mm..) ændres og produktionen genoptages. Hvis kunden ikke godtager de nye betingelse skal produktionen stoppes og der skal afregnes med kunden. Lagring og forsendelse Hvis kundens ejendom eller det færdige produkt skal lagres hos os, skal det sikres, at den/det opbevares forsvarligt og ikke ødelægges. Når produktet er klar til levering til kunden, kontrolleres produktet op imod ordrebekræftelsen, og det kontrolleres, at emballage og labels er som aftalt, og at alle øvrige planlagte kontroller på aktuelle produkt er gennemført med tilfredsstillende resultat. Hvis et produkt afsendes uden at alle kontrolresultater foreligger, skal kunden oplyses om, at produktet er i karantæne og ikke må anvendes, før vi har frigivet produktet. Ejer kunden produkter, som vi skal videreforarbejde, skal vi advisere kunden skriftligt, hvis hans produkt ikke lever op til specifikationerne ved modtagelse, og hvis de beskadiges eller bortkommer i vores varetægt. 27

28 Kreditor Det er vores politik at betalingsbetingelserne er 20 dage. HEKL salgsbetingelser skal fremgå af signatur hos den enkelte projektleder. Salgsbetingelser skal som udgangspunkt være linket gennem den digitale mail signatur. Ved manglende betaling skal der sendes op til tre rykkere op til 10 dage mellemrum, inden kunden bliver kaldt til inkasso. Dette er bogholderens ansvar. 28

29 Kontrolplan 9: Indkøb og planlægning Anskaffelse af udstyr, materialer til produktion Specifikke materialer eller komponenter til en ordre indkøbes af den projektleder eller programmør. Dvs. hjul, skuffebeslag mm.. Lager- og kvalitetschefen bestiller Kemi, tilsatsmaterialer, løftegrej, maskiner, værktøj, svejseværk, sikkerhedsudstyr, emballeringsmateriale, brugsvare, bolte, søm og lignende. Tekniske direktør eller programmør indkøber reserveudstyr og remedier til laser- og vandskæremaskinerne. Indkøbschefen indkøber alm. produktionsmaterialer (rør, plader mm.). Ved alm. produktionsmateriale skal den tilknyttede projektleder undersøge om materialet er til rådighed på lager ellers skal vare bestilles ved udfyldelse af bestillingslisten. Ved bestilling af almindelige materialer skal bestillingslisten udfylde inden kl. 14 hver dag. Bestillingslisten ligger på indkøbschefens bord. Indkøbschefen afleverer bestillingslisten i varemodtagelsens bestillingsliste-mappen, hver dag efter fyraften. Ved nye leverandøre skal det sikres at de lever op til kravene for produktionen. Pris, leveringstid og kvalitet opretholdes mod konkurrerende leverandøre. Reklamation af leverandør skal viderebringes til HQSE-chefen og nedskrives på K- drev. Ved fødevarekontaktmateriale skal plasten være fødevaregodkendt og skal indkøbes til ordren. Leverandørvurdering Dialog med leverandører, f.eks. forbedringsforslag og ros, som I har sendt til jeres leverandører skal videregives til HQSE-chef, som så registrerer det på K-drev. Ved nye leverandører skal bogholderiet give HQSE-chefen besked, som vil sende en leverandør dataformular og resultatet vil blive registreret på K-drev. Krav til udstyr og materialer Ved indkøb af kemikalier og stoffer, skal det mindst farlige vælges under hensyntagen til, at anvendelsen stadig tilgodeser vort behov. Ved indkøb i form af direkte outsourcing af opgaver skal der udarbejdes skriftlig kravspecifikation. Indkøb af transport af affald: Transportører og modtageanlæg skal være registrerede affaldstransportører, se https://www.affaldsregister.mst.dk/. Ved eksport af affald fra Danmark til andet land, skal lovgivning på området undersøges før effektuering. Indkøb af services/underleverandør registreres i Navision og vil fremgå af JobKort under kategorien underleverandør. Derudover vil projektlederen opholde faktura fra underleverandør mod service beskrevet i Jobkortet hørende til sagen. Hver ordre har en produktionsplan Produktionsplanen er udfærdiget ud fra udbudsmateriale, krav fra kunden, se kontrolplan 008. Ved bygningskonstruktion (eller særlige krav) skal der foreligge kvalitetsdokumentation, svejseplan og evt. kvalitetsplan. Som enten udfærdiges med svejsekoordinator eller rettes til og godkendes inden produktionen starter af svejsekoordinator. Nedenstående kan bruges som tjekliste for kvalitetsplan( s. 24, anneks C s. 115)): Det skal specificeres om der er krav om en kvalitetsplan for udførelse af konstruktionerne) Ledelsesdokumentation: specifikationskrav i forhold til hvad der er muligt. Delegering af opgaver og beføjelser i projektets forskellige faser. 29

30 Kvalitetsdokumentation inden udførelse. Udførelsesprotokoller, der er faktiske registreringer af gennemførte inspektioner og protokoller, eller som viser kvalificering eller certificering af anvendte ressourcer. Nedenstående kan bruges som checkliste for kvalitetsdokumentation ( s. 24): Organisationsdiagram, ledende medarbejderes ansvar for udførelsen, projekt opdelt i faser med opgaver og bemyndigelse, procedure, metoder, arbejdsinstruktioner, inspektionsplan, procedure for håndtering af ændringer, modifikation, afvigelse, evt. dispensation, evt. tvister om kvalitet, samt specificerede stoppunkter eller krav om at overvære inspektioner eller prøvninger. Nedenstående kan bruges som checkliste for svejseplan: Specificeret udførelsesklasse (Se kontrolplan 010). WPS er, Svejsecertifikater, tilsatsmaterialer, forvarmen interpasstemperatur (15606) Her bruges ekstern leverandør (NSK) til varetagelse og vejledning af WPS og certificering af svejsere Materialecertifikater på stål og tilsatsmaterialer. (Dette sikres ved modtagelse, check intern certifikat nummer.) Retningslinjer for foranstaltninger til at undgå deformation, under og efter svejsning. (skal godkendes af svejsekoordinator ved kvittering på instruktion/tegning) Svejserækkefølge med angivelse af start- og stoppositioner (skal godkendes af svejsekoordinator ved kvittering på instruktion/tegning) Vending af komponenter under svejsning i forbindelse med svejserækkefølgen Krav til mellemliggende check, - Detaljer vedr. evt. fastspænding, - Foranstaltninger til at undgå udrivningsbrud. Særligt udstyr for tilsatsmaterialer. Svejsesømmens udseende og finish for rustfrie stål. Acceptkriterier for svejsninger iflg. Afsnit 7.6 (ISO 5817). Krydsreferencer til afsnit 12.4 for inspektion. Kontrolplan 003, Kontrolplan 004, Kontrolplan 005, Kontrolplan 011, WPS-log (k-drev), krav til NDT (evt. rådfør m. NSK) og evt. ændringer af disse. Krav til overfladebehandling iflg. Afsnit 10 (ISO 1090). Evt. andre krav til produktionen. Planlægning af ressourcer og kapacitet Det er produktionschefen, som har ansvaret for den overordnede planlægning, hvor der er følgende retningslinjer: Planlægning er en dynamisk proces, som hele tiden skal rettes til i forhold til ressourcer, kapacitet, ændring af opgaver, nye opgaver, eksterne ydelser mm.. Produktionschefen skal informeres om al personales fravær, ferie-planlægning og sygdom. Produktionschefen koordinere skære opgaver med programmør. Planlægningen udformes på en måneds-kalender printet ud i A3, hvor tilføjelser eller rettelser foregår med blyant og viskelæder. Det er kun produktionschefen, der må nedskrive i planlægningskalenderen, med mindre andet er aftalt med ledelsen eller produktionschefen. Alle planlægningspapirer er samlet i planlægningsmappen, som ligger på produktionschefens bord. 30

31 Produktionschefen, programmør, ledelsen, tegnere, lager skal løbende kommunikere omkring behov for eller ændringer af kapacitet, ressourcer og ændringer. Dette foregår bla. via morgenmøder, som foregår: o For alle afdelinger første Onsdag kl. 9:20 (Der bliver mailet mødereferat fra onsdagsmødet af HQSEchef) o Projektlederne imellem: Mandag, tirsdag, torsdag kl. 9:20 WPQR, WPS, svejse-certifikater og nødvendige kvalifikationer til produktion anskaffes af svejsekoordinatoren. Svejse-certifikaters udløb indskrives/opdateres i svejsecertifikatmatrixen. Ved brug af en WPS skal dato og ordre nummer tilføjes svejsecertifikatmatixen. Indeholder produktionsordren konstruktion Her skal projektlederen videregive Jobkort og materiale og koordinere med HQSE-chef. Indeholder produktionsordren tegnearbejde Her skal projektlederen aflevere jobkort til - og koordinere arbejdstid med Konstruktion CAD-chef. Indeholder produktionsordren laser- eller vand-skæring Her skal projektlederen aflevere jobkort til -og koordinere arbejdstid med programmør. 31

32 Kontrolplan 10: Udførelsesklasse ( annex B s. 112) Udførelsesklasse EXC. udføres ud fra 3 parametre: Konsekvensklasse (CC), Anvendelseskategori (SC) og Produktionskategori (PC) 1990 s s s s114 32

33 NB: Hvis der ikke er specificeret en udførelsesklasse, skal EXC 2 anvendes Krav til udførelsesklaassen annex A.3 s 108 B: Grundlæggende kendskab, certificeret IWS, Svejsespecialist S: Specifik viden certificeret IWT, Svejseteknikker C: Omfattende viden certificeret IWE, Svejseingeniør s

34 s s D = exc. 1 C = exc. 2 B = exc. 3 B+ = exc. 4 34

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere