KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4"

Transkript

1 KVALITETSHÅNDBOG Revision 4 1

2 Indhold Indledning... 6 Kontrolplan 1: kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT... 7 Kvalitetspolitik... 7 Mål... 7 Systemopbygning og styring af dokumenter... 7 Intern kommunikation... 7 Ekstern kommunikation... 8 Lederes pligter... 8 Handlingsplaner... 8 Medarbejderes ideer... 8 Oprettelse af ny registrering... 8 Generelle krav til en registrering... 8 Arkiveringstid... 8 IT regler... 9 Kontrolplan 2: organisationen Kontrol plan 3: modtagerkontrol Registrering / Handling Afvigelse fra specifikationen Kontrolplan 4: proceskontrol Kontrol plan 5: svejsekoordinator Kontrolplan 6: forsendelse, aflevering og arkivering af JobKort Kontrolplan 7: montage Kontrolplan 8: ordremodtagelse, tilbudsberegning og bogholderi Kunden og krav fra kunden Krav fra kunden Retningslinjer for tilbuddet, samt planlægning Tilbud accepteres af kunde Ordren Kunden eller HEKL ønsker ændring af Ordre Lagring og forsendelse

3 Kreditor Kontrolplan 9: Indkøb og planlægning Anskaffelse af udstyr, materialer til produktion Leverandørvurdering Krav til udstyr og materialer Hver ordre har en produktionsplan Planlægning af ressourcer og kapacitet Indeholder produktionsordren konstruktion Indeholder produktionsordren tegnearbejde Indeholder produktionsordren laser- eller vand-skæring Kontrolplan 10: Udførelsesklasse Kontrolplan 11: Retningslinjer for bygningskonstruktion Kontrolplan 12: registreringer af afvigelser, henvendelser, reklamation, nær ved og skete miljø- og arbejdsmiljøhændelser og handlingsplaner Interne opdagede fejl og afvigelser Hjemkaldelse af produkter på markedet Reklamation fra kunde Nær ved og skete miljø- og arbejdsmiljøhændelser Evaluering af afvigelsesrapporter Kontrolplan 13: Træning og uddannelse af medarbejdere Nyansatte Ansvar og kompetence Kurser Ved fratrædelse Besked om sygdom Varmeretningsprocedures etablering i virksomheden Kontrolplan 14: Intern audit Auditplaner Audithyppighed Auditgrundlag Krav til auditorer Auditresultater Kontrolplan 15: beredskabsplan

4 Personulykker Brand Behov for evakuering Olieudslip til jord Olieudslip til kloak inde i virksomheden Olieudslip til kloak udenfor virksomheden Udledning af kemikalier til kloak eller jord Udledning af kemikalier inde i virksomheden Syreudslip og lækager udendørs, f.eks. ved tankpåfyldning Sirenealarm (beredskabsstyrelsens sirener) Lugtgener eksternt Kontrolplan 16: arbejdsvurdering (APV) Kontrolplan 17: Nye medarbejdere og pjecen jobkort Kontrolplan 18: affaldssortering og bortskaffelse af affald Kontrolplan 19: Kalibrering af udstyr Kontrolplan 20: Lager Kontrolplan 21: håndtering af materialer Kontrolplan 22: Konstruktion, arbejdstegninger og programmering Prioritering af opgaver Programmering Arbejdstegninger fra kunden Arbejdstegninger Registreringer af timer Konstruktion Kontrolplan 23: Laser og vandskære Procedure for forstørrelsesglas Procedure for godkendte tegninger Procedure for laser-delkontrol Procedure for reduceret slutkontrol Procedure for kontrol af antal Kontrolplan 24: love bekendtgørelser og standarder

5 5

6 Indledning Herfølge Kleinsmedie tilstræber åbenhed, ærlighed, respekt, ansvarlighed og kommunikation imellem kollegaer og kunder, samt at vedligeholde et kvalitetssystem, som sikrer stabilitet, forståelse og enighed i forhold til økonomi, deadline og varierende tekniske krav til de enkelte produktionsordre. Derfor har vi valgt at lægge vores kvalitetshåndbog og derved vores kvalitetsstyring til synlighed for alle gennem vores hjemmeside: 6

7 Kontrolplan 1: kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT Kvalitetspolitik Vi vil tilstræbe at nye produktionsanlæg teknisk og miljømæssigt lever op til bedste tilgængelige teknik. Vi vil forebygge kvalitetsfejl hvor muligt, og gennemføre løbende forbedringer i processer, produkter og handlemåder Vi vil overvåge og registrere resultater fra produkt- og proceskontroller, fejl i processer og produkter samt feedback fra såvel medarbejdere som kunder og leverandører Vi vil samarbejde med udvalgte leverandører og kunder om forbedringer i produkter og processer Vi opstiller mål, så vi dermed kan følge op på, om kvalitetspolitikken følges, og om den er hensigtsmæssig for vort professionsområde. Der følges op på disse mål på ledelsens evaluering, som bruges til at vurdere, hvorvidt ledelsen finder at - kvalitetssystemet bringer virksomheden den ønskede effekt, og hvorvidt der måtte være brug for justeringer i systemet og i de kompetencer, som virksomheden råder over. HQSE chefen indkalder til ledelsens evaluering min. 1 x årligt. Der udarbejdes beslutningsreferat efter mødet, og referatet er digitalt tilgængeligt for alle ansatte. Deltagere i mødet er administrerende direktør, tekniske direktør og HQSE-chefen. Deltagerne skal godkende mødereferatet. Mål Nuværende mål fremgår af opslagstavlen nedenfor trappen. Målene opdateres op til onsdagsmøde ved start af en ny måned. Systemopbygning og styring af dokumenter Kvalitetssystemet er beskrevet i kontrolplaner og pjecen: JobKort. De findes fysisk ved projektlederne, modtagerkontrol, laser-kontoret, hal2-kantinen og hal1-kantinen, samt digitalt på K-drev og udgåede dokumenter gemmes i mappen _udgåede dokumenter i de tilhørende mapper. Revision af kvalitetsdokumenter sker inden hver recertificering. Godkendelser, ændringer og ændringsmeddelelser forefinder til onsdagsmøderne eller pr. mail og evt. Speakers Corner. Dokumenter skal være entydigt identificerbare. Retningslinjer for økonomisystem, registreringer, formularer, pjecer og originalfiler findes elektronisk på kvalitetsdrevet K-drev. Ved revurdering af dokumenter kan ændringerne til den nye revisioner eventuelt ses i det forgående dokument skrevet med rød skrift. Eksterne dokumenter som vi skal arkivere, (sikkerhedsdatablade fra leverandører/produktdatablade o. lign.), skal godkendes og opbevares af kvalitetschefen. Arbejdspladsbrugsanvisninger opbevares hos kvalitetschefen eller i kopirum. Vi forpligter os at efterleve love, bekendtgørelser, standarder, normer, tilladelser, godkendelser o. lign.. Disse kan forefindes i kontrolplan 024 Herfølge Kleinsmedie AS er som udgangspunkt en produktionsvirksomhed og ikke en udviklings- og konstruktionsvirksomhed. Intern kommunikation Kvalitetschefen skal afholde de lovpligtige arbejdsmiljømøder, (se og udarbejdes beslutningsreferater efter disse møder. Kvalitetschefen skal informere organisationen om miljøudslip, miljøuheld og alvorlige personulykker og om, hvilke forebyggende tiltag der er foretaget for at undgå hændelsen i fremtiden. Ledere skal sørge for at afholde nødvendige afdelings- og tværorganisatoriske møder, så samarbejdet koordineres og styres bedst muligt, hvor HQSE-chef udarbejder beslutningsreferater. Dette gøres ved onsdagsmøde og Speakers Corner, samt opslag på opslagstavle nedenfor trappen og evt. opslagstavle i HAL2 og glasbur i rustfri/hal1. Ledere skal sørge for at egne medarbejdere får den nødvendige træning, så de i nødvendig grad selv kan lokalisere den ønskede information. 7

8 Ekstern kommunikation Kun den administrerende Direktør eller tekniske direktør må kommunikere med presse og politi ved miljøudslip, miljøuheld og alvorlige personulykker. Sådanne hændelser registreres af kvalitetschefen. Kvalitetschefen skal holde løbende kontakt til, og skal samarbejde med miljømyndigheder, arbejdstilsynet og lign. Instanser og gemme mødereferater. Henvendelser fra interessenter, (klager over støj, lugt etc. samt rekvirering af Lager- og kvalitetschefs oplysninger), skal behandles af kvalitetschefen, og skal registreres på K-drev af HQSE-chef. Lederes pligter Ledere skal sørge for, at nødvendige retningslinjer er tilgængelige for relevante medarbejdere, og at disse medarbejdere er kompetente til de pålagte opgaver. Ledere skal sørge for den nødvendige ressourceallokering, (menneskelige/teknologiske/infrastruktur/inklusive velfærds-og omklædningsrum, hensigtsmæssigt arbejdstøj & -fodtøj og værnemidler til personalet etc.). Indføres nye maskiner/processer skal disse valideres før ibrugtagning, (= godkendes som værende egnede til formålet), -evt. dokumentér resultat af test på en handlingsplan som registreres på K-drev. Ledere skal sørge for indførelse af hensigtsmæssigt produktionslayout, samt regler der sikrer korrekt opbevaring, håndtering af materialer og produkter i forhold til sammenblanding, sporbarhed og kvalitet. Ledere skal sørge for at etablere nødvendige regler for orden, ryddelighed på arbejdspladsen. Periodisk kalibrering, vedligehold og lovpligtigt eftersyn skal udføres i forhold til krav og standarder. Handlingsplaner Hvor relevant oprettes handlingsplaner. Disse skal udledes af statistik eller henvendelser og registreres på K- drev og opdateres af HQSE-chef og godkendes af ledelsen. Medarbejderes ideer Hvis medarbejderne har ideer til forbedring kan de afgives på whiteboardtavlen ved rustfri-kontor eller ved hal2- kantinen eller personligt til HQSE-chefen. HQSE-chefen har ansvaret for at tilse forslag og viderebehandling. Oprettelse af ny registrering Enhver der ønsker en formular/registrering indført permanent skal formulere den skriftligt og have denne godkend af ledelsen. Det er HQSE-chef, der står for den videre implementering og evt. beskrivelse. Generelle krav til en registrering Registreringer skal være og forblive læselige og være entydigt identificerede, (nr., titel, dato, el.lign.). Registreringer skal arkiveres i forsvarligt miljø, så de ikke kan gå tabt, (undgå fugt, visse registreringer skal opbevares brandsikret etc.). Det skal fremgå af registreringen, hvem der har anmærket hændelsen og hvornår, samt hvem der har godkendt et eventuelt kontrolresultat/foretaget en disponering. Svejse-certifikater og WPQR arkiveres i svejsecertifikat - gyldige -mappen ved projektlederne og svejsecertifikaters udløb indskrives/opdateres i svejsecertifikatmatrixen (K-drev). Resultater af nye medarbejderkvaliteter (kursus) eller anskaffelse af ny kapacitet (maskiner) registreres i hhv. ressourcematrix (K-drev) og kapacitetsmatrix (K-drev) Registreringer i forhold til afvigelser, henvendelse fra interessenter, reklamation fra kunder og kundefeedback og reklamation til leverandør arkiveres på K-drev af HQSE-chef. Arkiveringstid Registreringer skal kunne genfindes 10 år efter at emnet ikke anvendes længere. Arbejdspladsbrugsanvisninger og leverandørers sikkerhedsdatablade skal jf. REACH direktivet arkiveres 10 år efter, at vi er ophørt med at anvende kemikaliet/stoffet. Det anbefales at rapporter vedrørende eftersyn og afprøvning af udstyr jvf. stærkstrømsloven opbevares i 10 år (forældelsesfrist for strafansvar: SKS-system-vejledning.) Registreringer af ekstern oprindelse skal arkiveres så nem genfinding er mulig. 8

9 IT regler Der skal behørig backup af elektronisk lagrede QHSE-registreringer og data der ikke må gå tabt, skal arkiveres på kvalitetsdrev eller fælles drev, hvor der sker automatisk backup. IT-chefen skal kontrollere at der automatisk tages backup. IT-chefen skal sørge for sikker adgangskontrol til vore IT systemer/ vore databaser m.v., og for at udstede retningslinjer for brug af vore IT systemer. Ingen må indlæse eller tappe data/programmer uden IT chefens forudgående godkendelse. Medarbejdere med elektroniske mail-boks har pligt til at læse/svare på indkomne mails min. 1x dagligt på normale arbejdsdage. 9

10 Kontrolplan 2: organisationen Titel: Adm. direktør Navn: Karsten Richardt Ansvarsbeskrivelse: tegner virksomheden udadtil og har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af virksomheden og dennes drift, omsætning og øvrige resultater. Stedfortræder: Teknisk direktør Titel: Teknisk direktør Navn: Finn Richardt Ansvarsbeskrivelse: Den Tekniske direktør deler det overordnede ansvar sammen med den adm. direktør for den daglige ledelse af virksomheden og dennes drift, omsætning og øvrige resultater. Stedfortræder: Adm. direktør Nærmeste overordnede: Adm. direktør Titel: Produktionschef Navn: Søren Juel Andersen Ansvarsbeskrivelse: har det overordnede ansvar for planlægning og styring af tid og ressourcer. Han har løbende kontakt med indkøbsleder, programmør og projektledere. Indgår i 1090-teamet. Stedfortræder: Projektleder (Søren Jeppesen) Nærmeste overordnede: Teknisk direktør 10

11 Titel: Indkøbsleder Navn: Peter Vilstrup Ansvarsbeskrivelse: Indkøb, udvælgelse af leverandører samt løbende evaluering af eksisterende leverandører. Reklamation til leverandører og øvrig feedback til leverandører i form af forbedringsforslag og ros. Samt videregive de aktuelle materiale-priser. Stedfortræder: Projektleder (Niels Kofoed) Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Projektleder Navn: Søren Jeppesen, Søren Juel Andersen, Peter Vilstrup, Niels Kofoed Hansen, Kåre Kjellerup, Henrik Petersen Ansvarsbeskrivelse: håndterer større opgaver på over ca kr. og har ansvaret for kundekontakt, ordremodtagelse, tilbudsberegning, planlægning, organisering og at styre ressourcer frem mod en aftalt produktkvalitet, pris og deadline. Projektlederen skal løbende informere bogholderen, indkøbslederen og produktionschefen, samt dokumentere relevant data om projektet. Stedfortræder: Det aftales indbyrdes i mellem projektlederne. Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Bogholder Navn: Lykke Nielsen. Jane Lundsberg Ansvarsbeskrivelse: står for udarbejdelse af regnskaber og beregning af løn, samt at rykke for betalinger, timeregistrering og arkivere i systemet, samt at videregive evt. uoverensstemmelser til relevant personale. Åbne og fordele post. Stedfortræder: Lykke for Jane. Jane for Lykke Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Lagerchef Navn: Mogens H. Jensen Ansvarsbeskrivelse: har ansvaret for at opretholde lageret og at styre lageret daglige drift og udvikling. Stedfortræder: Thomas Lindenskov og Thomas Andersen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Kvalitetschef Navn: Mogens H. Jensen Ansvarsbeskrivelse: Har det overordnede ansvar for at materialer og tilsatsmaterialer kvalitetssikres og leverancer af produkter til kunderne lever op til de foreskrevne kvalitets- og miljømæssige krav, standarter og normer. -Samt det overordnede ansvar for at der foretages lovpligtige eftersyn og kalibrering af udstyr. Indgår i 1090-teamet. Stedfortræder: Thomas Lindenskov og Thomas Andersen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Infrastruktur-chef Navn: Mogens H. Jensen Ansvarsbeskrivelse: Har ansvaret for virksomhedens interne logistik (døre, porte, kraner, maskiner, passager mm.), kommunikation og arkivering. Stedfortræder: Teknisk direktør Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: IT ansvarlig Navn: Henrik Petersen Ansvarsbeskrivelse: skal opretholde virksomhedens behov og krav for en sikker digital-kommunikation og digitale værktøjer inkl. opretholdelse af telefoner. Stedfortræder: Teknisk direktør Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Programmør Navn: Alex Berendt Hallberg Ansvarsbeskrivelse: Planlægning og programmering af laser- og vandmaskinen. Skal viderekommunikere status for opgaverne til projektlederne. Samt at håndtere kunder, som har forespørgsler til laser- og vandskæring. 11

12 Stedfortræder: Teknisk direktør. IT-chef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: CAD-chef Navn: Yannick Enrico Nielsen Ansvarsbeskrivelse: Står for den endelige planlægning og konstruktion af 2D-3D tegninger. Skal viderekommunikere status for tegningsopgaverne til projektlederne og programmør. Stedfortræder: Søren Jeppesen, HQSE-chef, teknisk tegnerelev Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Quicksmed Navn: Jacob Jensen Ansvarsbeskrivelse: Håndtere hasteopgaver eller mindre opgaver. Har ellers samme beføjelser som projektleder. Stedfortræder: Nick Andersen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: HQSE-Chef Navn: Kåre Kjellerup Ansvarsbeskrivelse: Har det overordnede ansvar for kvalitetssystemet, samt at føre protokol af registrere og følge op på fejlrapporter, handlingsplaner, reklamationer og henvendelser. Samt gennemførelse af intern audit. -Indgår i teamet. Stedfortræder: Produktionschefen, Kvalitetschefen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Hjemmeside-ansvarlig Navn: Kåre Kjellerup Ansvarsbeskrivelse: Har ansvaret for opretholdelse af Herfølge Kleinsmedie hjemmeside: Stedfortræder: Teknisk direktør Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Facebook- og LinkedIn- ansvarlig Navn: Alex Berendt Hallberg Ansvarsbeskrivelse: Har ansvar for PR-opdatering på Facebook-siden: Herfølge Kleinsmedie AS Stedfortræder: Teknisk direktør. HQSE-chef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Ansvar for varemodtagelse Navn: Mogens H. Jensen, Thomas Andersen, (Henrik Kofoed, Thomas Lindenskov) Ansvarsbeskrivelse: skal kvalitetssikre materialer ved varemodtagelse, slut kontrol og forsendelse af produkter til kunderne. Stedfortræder: Kvalitetschef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Svejsekoordinator Navn: Søren Juel Andersen, John Jønsson, Frank Larsen, Kåre Kjellerup, Peter Vilstrup Ansvarsbeskrivelse: Søren Juel Andersen er uddannet svejsekoordinator. John og Frank har praktisk, teknisk erfaring som smed og med ledelse af smedeopgaver. De anvender relevante standarder til bygningskonstruktion og KK supplerer med den teoretiske del. Opgaver for svejsekoordinatorer tager udgangspunkt i ISO (ISO anneks B), kontrolplan 025 og kravene heri opfyldes ved samarbejdet af 1090-teamet. Peter Vilstrup og Søren Juel Andersen håndterer WPQR, WPS og svejsecertifikater. Stedfortræder: HQSE-Chef Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: Arbejds-Miljø-Organisationen Navn: Mogens H. Jensen, Karsten Richardt, Thomas A. Ansvarsbeskrivelse: AMO-gruppen har de overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens 12

13 samarbejde om arbejdsmiljø. Mogens opbevarer mødereferater mm.. Retningslinjerne og omfanget af Arbejdsorganisationens opgaver kan ses på: www. arbejdstilsynet.dk Titel: Maskinværkstedsansvarlig Navn: Henrik Kofoed Ansvarsbeskrivelse: har det overordnede ansvar for den daglige vedligeholdelse og kontrol med maskinerne og er den eneste som må benytte CNC-maskinerne Stedfortræder: Ejvind (buk) Nærmeste overordnede: Projektlederne Titel: Sikkerhedsrepræsentanten Navn: Thomas Andersen Ansvarsbeskrivelse: Har ansvaret for kalibrering af elværktøj og udstyr. (Thomas Andersen er også arbejdsmiljørepræsentant) Stedfortræder: Kvalitetschefen Nærmeste overordnede: Teknisk direktør Titel: 1090-teamet Navn: HQSE-Chef. Svejsekoordinatorer. Kvalitetschef Ansvarsbeskrivelse: 1090-teamet står for at opretholde kvalitetssystemet og skal i samarbejde sikre konstruktionsproduktioner sker i overensstemmelse med krav til standarder og krav fra kunden. -Samarbejdet skal supplere og vejlede ledere, programmør, tegnere, smede, maler og projektledere. Ansvar til opgaver i forbindelse med bygningskonstruktion: Gennemgang af krav, samt vores evne til at imødekomme dem (Kontraktgennemgang): o Ansvar: Svejsekoordinatorer og projektledere. Teknisk evaluering (Konstruktionsgennemgang): Kvalitet, svejsekrav og konstruktions-placering af samlinger. Tilgængelighed for svejsning, inspektion og prøvning. Acceptkrav til svejsesamlinger. o Ansvar: Projektledere rådfører sig hos svejsekoordinatorer. Ansvar for endelig godkendelse: Svejsekoordinatorer Evaluering af underleverandør, udstyr og materialer i svejseproduktion: o Ansvar for udstyr, kalibrering, tilsatsmaterialer og modtagelse af materialer: Kvalitetschef og sikkerhedsrepræsentant o Ansvar for indkøb af grundmateriale med certifikat: Indkøbschef og projektledere. o Ansvar for korrekt produktions-materiale og udstyr, samt sporbarhed: Svejsekoordinator. Produktionsplanlægning. o Ansvar for svejsespecifikationer (WPS, WPQR), svejsepersonale og ressource planlægning: Indkøbschef o Ansvar for kvalitetsdokumentation, svejseplan, inspektion, prøvning mm, samt korrekt udførelse: Svejsekoordinatorer. Kvalitetsrapporter og registreringer. o Ansvar for at KS-mappe med certifikater og registreringer er intakt: Kvalitetschef og svejsekoordinator. 13

14 Kontrol plan 3: modtagerkontrol Det er kun lagerpersonale, som må tage imod materialer med mindre andet er angivet af lagerchefen eller ledelsen. Man skal som minimum tjekke om antal, produkttype, certifikat og kvalitet er i overensstemmelse med vare, følgeseddel og bestillingslisten. Parameter Specifikation Stikprøve strørrelse Emballagen Testudstyr: Visuel Krav: Intakt emballage - må ikke være beskadiget 100% Varernes udseende Følgeseddel Samlingselementer og dokumentation af samme Stangstål Stålprofiler Plader Rustfrit stål stempelmærket Testudstyr: Visuel Krav: Vare må ikke være beskadiget Testudstyr: Visuel Skal svare til leverancen og bestillingsliste Produktets identifikation, type, beskyttelsesbelægning, for skruer angives tilspændingsmoment, ekspansionsamlinger, understøbningsmateriale Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) Testudstyr: Visuel Evt. CE-dokumenter + (3.1certifikat) 10% 100% 10% 10% 10% 10% 10% Tilsatsmaterialer Evt. CE-dokumenter + (2.2certifikat) 10% Bolte / møtrikker Ankre Evt. CE-dokumenter + (2.1certifikat) + SB, system HV, -HR eller -HRC Evt. CE-dokumenter + (2.1 certifikat) Måleværktøj Certifikat (hvis krævet) * Beskyttelsesgasser CE-mærket Datablade * Sikkerhedsudstyr CE-mærkning datablade / vejledninger Kemi Datablade mærkning 100% Løftegrej Maskiner, el-værktøj Emner fra overfladebehandling. CE-Mærkning / datablade Testudstyr: Visuel Dansk brugsvejledning kræves ved leverance af maskiner, el-værktøj Testudstyr: Visuel. Følgeseddel, overfladefejl, geometri jf. tegning * * = Se kapitel: registrering / Handling 14

15 Registrering / Handling Hvis varen godkendes skal der signeres på følgeseddel og bestillingslisten. Måleudstyr, sikkerhedsudstyr, maskiner og el-værktøj skal placeres på nyt-udstyr-karantæne-området og vil kontrolleres ved kalibrering af udstyr. Kemi: Her skal følge en brugsanvisning og arbejdspladsbrugsanvisning med fra leverandør. Disse opbevares i mappe på lager. Hvis der medfølger certifikat skal følgende procedure udføres: 1. En linje udfyldes i "Intern certifikat-registreringsmappen" udfyldes. (Her kan det fortløbne interne nummer ses) 2. Certifikatet skal mærkes med fortløbne interne certifikat nummer 3. Bestillingslisten udfyldes med samme interne certifikat nummer. 4. Der påskrives samme interne certifikat nummer på varen ud fra følgende beskrivelse: o Stangstål, Stålprofiler, Plader Materialet mærkes med samme interne nummer med sort malertush på varen. Hvis varen ligges på en palle, hæftes mærkeseddel på pallen med samme interne certifikat nummer. Certifikat anbringes i certifikat-mappe og scannes/gemmes af lagerchefen under K:\certifikater. o Tilsatsmaterialer Certifikat anbringes i certifikat-mappe og scannes/gemmes af lagerchefen under K:\certifikater. o Måleværktøj, Maskiner, el-værktøj, Løftegrej, Personlige værnemidler Certifikat placeres sammen med udstyret. Varen skal så vidt muligt lægges på lager ud fra bestillingslistens beskrivelse i intern placering ellers skal lagerchefen kontaktes. INFO: Hvis mærkningspligtige stoffer og kemikalier modtages i Danmark, skal der medfølge en dansk 16 punkts sikkerhedsdatablad fra leverandøren, (bemærk der skal være underpunkter under hver af de 16 punkter, se som skal videresendes internt til kalitetschefen, fordi han skal sikre, at der udarbejdes en tilhørende dansk arbejdspladsbrugsanvisning. Yderligere retningslinjer for krav til materialer til bygningskonstruktion kan findes i s. 25, kap. 5. Afvigelse fra specifikationen Hvis certifikat ikke følger med vare - læg evt. RØD STOP seddel på varen. Orientér lagerchefen, som så har ansvaret for at følger op på sagen. Hvis der ellers er afvigelser fra specifikation: 1. Læg evt. en RØD STOP seddel på varen. 2. Kontakt den tilhørende projektleder og orienter omkring fejlen. 3. Kontakt leverandør vedrørende bestilling af nye vare og/eller afhentning af fejl-vare. 4. Informér bogholderiet og give en kopi af følgeseddel. Når varen er afhentet skal følgeseddel i følgeseddel-mappen. Kemi: Hvis sikkerhedsdatablad og arbejdspladsbrugsanvisning ikke medfølger, lav notat om det på følgeseddel. 15

16 Kontrolplan 4: proceskontrol Retningslinjer for Proceskort/JobKort kan findes i Pjecen Jobkort. Ved bygningskonstruktion eller særlige kundekrav tilkald svejsekoordinator og kontrolplan 005 træder i kraft. Parameter Specifikation Stikprøve str. Registreres og handling Tegninger / specifikationer Materialer Produktionsapparat Mekanisk eller termisk afkortning Testudstyr: Visuel Målsætning, tolerance, materiale angivelser Testudstyr: Visuel Korrekte materialer, overflade, geometri, mængder evt.intern. cert. nr. Testudstyr: Visuel og evt. afprøvning Tilgængeligt og anvendeligt Testudstyr: Visuel og måleudstyr Tolerance iht. Tegninger 100% via. granskning Samt endelig godkendelse af projektleder. 100% iht. materialeangivelser på tegninger eller i JobKort. Se * nederst, hvis andet ikke er angivet i JobKort. Tegner og godkender (Projektleder) fremgår af tegningshoved. Signering og dato i JobKort I tilfælde af brugsvare kan lagerchefen kontaktes. Tilhørende projektleder kontaktes med henblik på anskaffelse eller genanskaffelse. Ved afvigelse: Lagerchef kontaktes ang. håndtering af produktionsapparat. Tilhørende projektleder kontaktes derefter, hvis det har influeret på kvaliteten af produktet. Signering og dato i JobKort (smedearbejde) Bukning & valsning Udførelse af huller. Testudstyr: Visuel, Måleudstyr og/eller skabeloner iht. tegninger angivet på tegning, radius vinkler, mål ol. Placering og geometri iht. til tegninger Visuel: 100%. Evt. løbende kontrol med måleudstyr og skabelon, hvis det er angivet i JobKort. Signering og dato i JobKort (Kantpresse) Signering og dato i JobKort (smedearbejde) Fugeforberedelser (revner) Svejse procedure Tilsatsmateriale og elektroder Kvalitetsdokumentation og svejseplan Ophæftning og fiksering Hæfte længde min 4xt min. 50mm Egenkontrol under svejseforløb Testudstyr: Måleudstyr Angivet i JobKort. Signering og dato i JobKort (smedearbejde) Er de korrekte procedure (WPS) Visuel: 100% Afvigelse/usikkerhed: Kontakt anskaffet produktionschefen eller Testudstyr: Visuel Iht. mærkning på rullerne og WPS samt stål kvaliteter Ved bygningskonstruktion/ kundekrav skal svejseplan medfølge i JobKort Svejserækkefølge, fiksering, rotation af emne og konstruktion Hæftning skal udføres efter WPS. Hæftninger skal være fri for revner og have hensigtsmæssig udformning, geometri iht. Tegninger Testudstyr: visuel og måleværktøj A-mål, manglende svejsesømme. kvalitetsniveau for svejsefejl mellem strengstemp. krydsmål, kastninger Visuel: 100% Visuel: 100% 20%. Såfremt der opbygges fikstur, ved flerstyksproduktion fortages 100% indtil balance er opnået, herefter iht. stikprøve størrelse Visuel: 100% Måleværktøj: Hvis det er angivet i JobKort. svejsekoordinator. Afvigelse: kasseres, informér kvalitetschef og HQSE-chef Aftal procedure med svejsekoordinator Indledningsvis kontakt og koordinér med svejsekoordinator. Udførelsesklasse 3 eller ved krav fra kunden skal alle svejsninger skal spores. Feks. Ved WPS, tegningsmateriale ved evt. skrives på emne. Kontrol: svejsekoordinator. Ved ophobning af fejl således kvalitetsniveauet for svejsefejl bliver kompromitteret kontaktes svejsekoordinator før arbejdet fortsættes. Instruktion for udbedring af fejl! 16

17 Afrensning Testudstyr: Mekanisk og visuelt Visuel: 100% Mekanisk: Hvis det er angivet på JobKort. Forsendelse Kontrolinstruktion: Kontrolplan Maling Opperation: Delkontrol Opperation: Slutkontrol 006 jobkort: Ydespecifikation (levetid og kategori) Testudstyr: Visuel evt. måleudstyr Kontrollér som minimum at følgende er korrekt: Materiale, godstykkelse, antal, ser emnetkorrekt ud i forhold til arbejdstegninger og evt. krav. Slutkontrol udføres i kontrolrum, med mindre andet er aftalt med kvalitetschefen. Udføres kun af kontrolpersonale, styres af kvalitetschef. hvis der står Godkendt projektledernavn under slutkontrol, bemærkninger skal der kun kontrolleres ud fra vedhæftede (mangelfuld) dokumentation. Visuel: 100 angives i JobKort Se * nederst og ellers måleudstyr og skabelon, hvis det er angivet i JobKort. Ved huller: 10% af hulgrupperne kontrolleres for placering og dimension. Med mindre andet er angivet i JobKort. Og hvis ikke andet er angivet i JobKort skal følgende som minimum kontrolleres i forhold arbejdstegninger og angivelser i tilhørende Jobkort: - Dimensioner, mål og tolerancer udføres ud fra dansk standard udføres med skydelære og talmeter. - Overflade udføres visuel, sammenlignes med eksempler hængende på væg i kontrolrum - Materialetype: Visuel kontrol - Overordnet sammenligning og vurdering af emnerne set i forhold til hinanden - Antal skal optælles manuelt. Hvis antallet overskrider 100 stk, kan antallet estimeres ved f.eks. opmåling. Stikprøve Se * nederst, hvis andet ikke er angivet i JobKort. Bygningskonstruktion/kundekrav kontakt og aftal retningslinjer med svejsekoordinator. Rengør emne for fedtstof og urenheder. Check overflade (evt. med μm-måler). Check lufttemperatur evt. med termometer og evt. emne med infrarødt termometer. Benyt evt. male-formular. Signering og dato i JobKort (maling) Bygningskonstruktion/kundekrav kontakt og aftal retningslinjer med svejsekoordinator. Afvigelse: Koordiner med projektleder og udfyld fejlrapport & benyt evt. kontrolrapport. Godkendt: Hvis det endelige produkt godkendes skal JobKort stemples og signeres af kontrolansvarlig. Derefter skal det færdige produkt stilles i Leverings-rummet (til emballering eller afhentning) og JobKort skal lægges på bordet ved siden af computeren. Afvigelse: Benyt kontrolplan

18 Rengøring af svejseværk Procedure for varmeretning Svejseværk skal blæses igennem d. 1. og 15. i hver måned. Ansvar: Den svejser som opererer svejseudstyret den pågældende dag. Der er følgende retningslinjer for varmeretning: Det markeres på emnet og evt. tilhørende tegning, hvor varmeretningen skal påføres. Varmen skal tilføres med gasbrænder. Varmen skal påføres i et område på en diameter af ca. 150 mm. Varmen Skal tilføres i ca sekunder. Varmen må ikke overskride 620 grader celsius. (måles med IR termometer-sæt). Ved varmeretning af stangprofiler benyttes teknikken varmekilder. Varmen tilføres ved zig-zag-bevægelser fra varmekildens spidse ende: Spørgsmål spørg svejsekoordinator Må kun udføres af personer angivet i ressourcematrix. Se evt. kontrolplan 013. Hvis det kræves, skal processen for varmeretning registreres og efterfølgende skal det påvises, at det havde den ønskede effekt. Procesbeskrivelsen foregår ved en beskrivende tegning, som målsætter placering for flammeretning, samt udfyldning af varmeretnings-formular. Når teknikken varmekilder ikke kan udføres, skal varmen tilføres ved cirklende bevægelser. * Retningslinjer og tabel for antal af stikprøver: Antal stk. i alt Antal stikprøver

19 Kontrol plan 5: svejsekoordinator Nedenstående kan bruges som huske- og kontrolliste og kan supplere udførelsesdokumentation for svejsekoordinator. Parameter Specifikation Standard referance Handling / reaktion Rutekort (Generelt af rækkefølge) Fremstilling og samling: (Skæring, Formgivning, Huller) Operatørens certifikater Materialecertifikater til stede på stål Materialecertifikater på tilsatsmaterialer, baggas og svejsegas Fugetildannelse Kvalitetsdokumentation og svejseplan (JobKort: Kvalitetsplan, ansvarsområder, udførelsesprotokoller, udførelsesklasse, WPS, tilsatsmateriale, forvarmen interpasstemperatur, foranstaltninger, svejserækkefølge, vending af komponenter, mellemliggende check, fastspænding, foranstaltninger, særligt udstyr, svejse sømmens, acceptkriterier, inspektion, overfladebehandling, WPS-log, NDT-krav og (evt. ændringer af) kontrolplan 003, kontrolplan 004, kontrolplan 005, kontrolplan 025 mm.) Skal sikres en korrekt og kronologisk rækkefølge af operationer Stikprøve: 100% Placering og geometri iht. til tegninger (Skæring: fire prøvekuponer) (Formgivning: Exc3: flammeretnings procedure) (Huller: Nominel frigang, a 4 0, 10/2, exc3: rømning+otte prøvekuponer) (Udskæring: Indadgående hjørne: 5mm) Efter aftale med produktionschefen Interne certifikat nummer skal stå på materiale. Stikprøve: 100% Testudstyr: Visuel Opbevaring og mærkning: batch nummer og nummer med cirkel omkring Testudstyr: Visuel eller Måleudstyr Tolerancer for fugetildannelse og tilpasning skal være angivet i WPS Tegning/instruktion for svejserækkefølge inkl. forvarme, stop, kontrol, evt. krav til svejsning mm., samt WPS-log og tegningsmateriale til notering af svejse-nr og materialers interne certifikat nummer. (Kvalificering af svejseprocedure, tabel 12 og 13) - Benyt Svejseplan-formular til udspecificering af instruktioner og metoder. - Ved koldformning af aluminium skal Koldformning af aluminiums-formularen udfyldes. Stikprøve: Kontroller WPS efter pkt (s. 49) & DS/EN kap. 6 (s. 38) DS/EN pkt. 5, generelt (s. 25) Afvigelse: Kontakt projektleder og for redigering Delkontrol: Signering og dato i JobKort Delkontrol: Signering og dato i JobKort Afvigelse: kontakt tilknyttede projektleder og produktionschef Afvigelse: kontakt Lager og kvalitetschefen - Ved exc. 3 skal angives sporbarhed på tegning ved internt certifikat nummer. Afvigelse: kontakt Lager og kvalitetschefen Exc3 = Svejser skal notere på WPS-log og udskifte alle WPS-log ved nye batch numre Omfang og revner s. 52 kap Svejseplan = pkt. 7.2 (s. 46) og kontrolplan 009. (Exc2 = ) (Exc3 = ) -> (Før svejsning = kap. 14,2) (under svejsning = kap. 14,3) (efter svejsning = 14,4) Alle WPS efter Afvigelse: Ved korrigering med svejsning, skal der benyttes en kvalificeret procedure. Signering på hver alle instruktions-sider for svejseplan. - Ved afvigelse rettes svejseplan med pen på tegning evt. informér projektleder og evt. koordinering med produktionsplan. - Ved exc. 3 skal skrives svejse nummer og svejsers nummer på emne, på lokationstegning og udfylde WPS-log. - Inspektion og prøvning i forhold krav, roduktionsstandarden, svejseprocessen og konstruktionstypen 19

20 Væsentlige svejseparametre Egenkontrol for svejser under svejseforløb pkt (s. 90) Testudstyr: Volt, amp, målebånd, stopur Strøm, spænding, svejsehastighed Testudstyr: visuel og måleværktøj A-mål, manglende svejsesømme. kvalitetsniveau for svejsefejl mellem strengstemp. krydsmål, kastninger Fremgår af WPS pkt. 7.6 (s. 58) 5817 tabel 1. (s. 5) Udstyr skal være kalkuleret til bygningskonstruktion (Det vil være påskrevet på siden af svejseudstyret) Instruér svejser. Løbende kontrol i forhold til svejseplan. Del kontrol se svejsedeformationer og Acceptkriterier udfyldt Forvarmne, Fiksering, ophæftning, mellem strengstemperatur, efterbehandling af bagside, rørknudesamlinger, svejse boltesamlinger, punktsvejsning, vermebehandling, brodæk, splids-, pop-, kant- og stumpsømme + andre typer svejsninger Stikprøve: Visuel: 100% Måleværktøj: Hvis det er angivet i JobKort. Testudstyr: Visuel, Termokridt og skydelære Temperatur, samt Krav fra WPS. (Yderligere Mål og retningslinjer er specificeret i ). Stikprøve: 100% afsnit (s. 54) (Exc3 = brug udløbsplader og specificer midlertidige beslag) Fremgå af svejseplan. - Svejser skal notere på WPS-log Kontrol af svejsedeformationer Testudstyr: Visuelt, måleudstyr og retholdt form og dimensionstolerance Stikprøve: Visuelt: 100% Svejsninger i rørprofiler Stikprøve: annex E s. 168 Svejsning af rustfrie stål Kontaktpyrometre af temperatur mm. Godkendelses kriterier for svejsninger Geometriske tolerancer Testudstyr: Visuel / A-mål lærer (Inspektion før, under og efter svejsning 3834 kap. 14). Stikprøve: 100% 2 typer: grundlæggende- & funktionelle tolerancer Annex B, s. 135 Delkontrol skal fremgå af svejseplan. - Signering og evt. anmærkninger i WPS-log Afvigelse: Koordinering med projektleder, samt koordinerende handlinger kap. 7.7 s.59 (ændring af & ) kap.7.6, s. 58 Navn, signering, dato på hver WPS-log nederst. Afvigelse: Hver enkelt tilfælde vurderes ud fra komponenetens funktion og fejlenes karakteristika (type, størrelse, placering), dvs. accepteres svejsningen eller skal den kap. 11, s. 84+annex D, s. 117 udbedres Afvigelse: Kontrol, prøvning, korrektion og NDT (Materialer, kompenenter, svejsning, Samlinger, NDT: Ved afkølet emne S235 til S420 S/A-mål mindre end 6mm NDT når afkølet. Over 6mm: Holdetid mindst 8 timer) Stikprøve: 100% Svejsekoordinatorkontrol løbende i forhold til kvalitetsdokumentation, kvalitetsplan (svejseplan). Alle svejsesøm skal kontrolleres visuel i fuld længde + 5 første svejsesøm af samme WPS. Godkendelses kriterier for svejsninger og kap kap. 12 (s. 87) + Annex F, H, J (s. 178) Minimumholdetider før NDT-prøvning: tabel 23 pkt (s. 90) Omfang supplerende NDT tab (s. 91) Signering, dato på WPSlog, stoptid for sidste svejsning.. Afvigelse: Se kap. 12 s

21 12 s. 87., Samt for svejsning 3834 NDT: Penetrant-, magnetpulver-, ultralyd-, røntgenprøvning. Endelig kontrol Stikprøve: Ud fra udførelsesklasse Ved exc. 3 skal der ske en gennemgang af hele konstruktionen kap (s.98) Det skal dokumenteres at opmåling er foretaget. Mekaniske samlingsmetoder (Bolte, tilspænding, Møtrikker, skiver, varmnitning, rivninger og skader mm.) Stikprøve: 100% Visuel Geometri iht. til montagetegninger og instruktioner kap. 8 (s. 61) kap s. 93 Bolte godkendelseskriterier kap Montage (forhold, montagemetode, Opmålning, understøtninger, forankring mm.) kap. 9 (s. 72) Og kontrolplan 007 Her kan benyttes kontrolplan 007 Overfladebehandling (Ydeevnespecifikation: Korresionsbeskyttelsens levetid og kategori) Visuel + Rughed af stål, tykkelse af lag. Varmfosinkning (revnedannelse) + NDT registreres kap. 10 (s. 80) (forbehandlingsgrad tabel 22) Males: & anneks F Forbehandling kap 10 Evt. krav til reparation skal fremgå. Varmebehandlingen Stikprøve: 100% Varmebehandlingen skal specificeres og registrere under processen, dette gøres ved udfyldelse af varmretnings-formular kap s kap 13 s tabel 6 Hvor det er relevant skal der udarbejdes specifikationer for varmebehandling efter svejsning Stikprøve: 100% 21

22 Kontrolplan 6: forsendelse, aflevering og arkivering af JobKort Parameter Specifikation Kontrolinstruktions nr. Emballage Skal leveres i en egnet, holdbar emballage og identifikations-mærkes. Forsendelse til overfladebehandling Registrering og handling Hvis emner hjemsendes igen. Skal jobkort hænges i den tilhørende projektleder i dueslaget ved varemodtagelse. Hvis emner videresendes til kunden efter overfladebehandling, skal JobKort videregives til den tilhørende projektleder. Samlingselementer og dokumentation af samme. Produktets identifikation, type, beskyttelsesbelægning, for skruer angives tilspændingsmoment, ekspansionsamlinger, understøbningsmateriale s. 31 kap. 5.6 JobKort skal videregives til den tilhørende projektleder. Kontrol af byggeplads Klar til modtagelse & montage Testudstyr: Kontrol opkald til modtager Modtagekontrol Tager udgangspunkt i kontrolplan 003: Modtagekontrol, - dog uden krav til modtagerpersonale Montage-råvare Testudstyr: Visuelt Antal, kvalitet CE-mærkning eller overensstemmelses erklæring Følgeseddel Testudstyr: visuelt Tilstede, ordrenummer. Følgeseddel udskrives fra Navision. (Ordrenummer, leveringsadresse, antal) Rekvisition af transport Vægt, rækkevidde, køretøjstype, særtransport Videresendelse til kunde fra ekstern leverandør Ved forsendelse fra ekstern leverandør til kunden, hvor vi ikke skal fortage os yderligere f.eks. montage udarbejdes instruktion Afregning og Arkivering Når produktet er hentet/sendt til kunden lægges proceskort i dueslag på lageret. Receptionist tager proceskort op og deler dem ud til projektlederne. Projektlederne afregner. Bogholderiet sender faktura til kunden. 22

23 ydeevnedeklæring hht. ISO 1090 Der skal udfyldes en ydelseserklæring af HQSE-chef Jobkort lægges i dueslag ved indkøbschefen og sættes i mapper/arkiveres af bogholder. KS-mappe med indhold skal videregives til HQSE-chef som så har ansvaret for videresende ydeevnedeklaration til kunde. 23

24 Kontrolplan 7: montage Nedenstående kan bruges som huske- og kontrolliste for svejser og svejsekoordinator i forhold til arbejde på byggepladsen i overensstemmelse med kontrolplan 004, 005, 008, 009 Parameter Specifikation relevante standarder Registrering og handling Montage generelt Bygningskonstruktion: kap s. 98 Bygningskonstruktion: kap. 9 s. 72 Granskning (Kontrol måling af faktiske forhold, jf. tegninger) Tegninger, montageforhold, montagemetode, tempi Forhold på byggepladsen Byggepladsen skal opfylde de tekniske krav Bygningskonstruktion: kap. 9.2 s. 72 Afvigelse: Skal komme i orden inden montage kan begynde Modtagelse (Emballagen, Varernes udseende) Fragtbrev (hvis relevant) Intakt emballage og/eller vare må ikke være beskadiget. Samt dokumentation for samlingselementer. Testudstyr: Visuelt Skal svare til leverancen. Testudstyr: Visuelt kontrolplan 003 benyttes. Krav til samlingselementer og dokumentation af samme se kontrolplan 006 Dato og signatur på følgeseddel Afvigelse: Afvis modtagelse fra transportør og informer HQSEchef. Dato og signatur på fragtbrev Montagemetode Opmåling Understøtninger, forankring og lejer (Ud for producentens anbefaling) Der skal foreligge en montagebeskrivelse. Opmåling og afmærkning af positionspunkter Testudstyr: visuelt og måleudstyr løbende kontrol. Bygningskonstruktion: kap. 9.3 s. 73 Bygningskonstruktion: kap. 9.4 s. 74 Bygningskonstruktion: kap. 9.5 s. 75 Afvigelse: Opret en montagebeskrivelse evt. kontakt svejsekoordinator Afvigelse: koordinering med projektleder Afvigelse: Understøtninger skal rettes til inden montage Montage og arbejde på byggepladsen (Udføres ud for producentens anbefaling) Prøvesamling Godkendelses kriterier Koordinering med samarbejdspartner Montagetegninger/instruktioner, positionsmærke, minimér beskadigelse af emner, sikre stabilitet, tilpasning og opretning Bruges til at eftervise metoden, tilpasning og varighed. Krav skal specificeres. 2 typer: grundlæggende- & funktionelle tolerancer Andre kontaktflader (håndværkere etc) Aftaler skal være klart defineret og evt. specificeret. Retningslinjerne kan evt. fremgå af udbudsmateriale. Bygningskonstruktion: kap. 9.6 s. 78 & kap. 12 s. 87 Bygningskonstruktion: kap Afvigelse: konstruér montagetegninger og positionsmærke Afvigelse: reparer konstruktion, (1090 fremgangsmåde skal dokumenteres) Afvigelse: koordinering med projektleder 100% kap. 11, s. 84+annex D, s. 117 Afvigelse: Misforståelser eller manglende aftale skal specificeres og koordineres med modparten. Montagesvejsning Kontrolplan 004 og 005 Boltsamlinger Korrekt dimension, overflade pkt (s. 93) & pkt (s. 97) Reparation af overfladebehandling Testudstyr: Visuelt Anvisning fra entreprenør Ved bygningskonstruktion/kundekrav kontakt svejsekoordinator. Ved bygningskonstruktion/kundekrav 24

25 Krav om sættedybde Udtræksværdier Funktionstest Testudstyr: Måleudstyr Tegnings- og udbudsmateriale Testudstyr: Måleudstyr Beskrivelser kontakt svejsekoordinator. 25

26 Kontrolplan 8: ordremodtagelse, tilbudsberegning og bogholderi Kunden og krav fra kunden En kunde kan kontakte Herfølge Kleinsmedie med en opgave personligt, pr. brev, telefon eller . Det kan kun være projektledere, programmører, CAD-chef eller quicksmed-projektleder, der kan tage imod forespørgslen/krav fra kunden. Krav fra kunden Kunden må ikke have manglende betaling og skal være likvid. Se debitor-oversigt, som bliver mailet dagligt af Bogholderiet. Hvis kunden har manglende betalinger eller ikke er likvid skal kunden gøres opmærksom på dette. Ydelsen/komponentspecifikationen skal være klart defineret og uklarheder skal være afklaret med kunden: Information om kunden: Navn på kontaktperson og kontaktoplysninger (mobil, mail). Ydelsen: Usikkerheder, materialer, antal, udstyr, faciliteter, montage, eksterne ydelser, emballage, fragt, svejser, WPS mm. Tegningsmateriale og beskrivelser: Målsætning, tolerancer, tegnearbejde, evt. 2D-, 3D-filer til laser- og vandskæring Forudsætninger og begrænsninger: Leveringsdato, betalingsbetingelser og evt. forbehold. (Se kreditor nederst) Standarder og dokumentationskrav: Er produktet omfattet BR10 (9001, 1090, 3834 eller andet) (se kontrolplan: 007 ang. udførelsesklasse) Ved exc. 4 skal ekstern svejsekoordinator kontaktes og involveres i sagen. o Er det PPCS (Kunden specificerer) eller MPCS (Vi indhenter eksterne beregninger eller projekterer mindre opgaver (Konsekvensklasse 1) ( annex A og kap ) Kunden skal altid oplyses om, at pris og deadline kan ændre sig, såfremt kundens information om opgaven afviger. Krav skal være skriftlige og dokumenteres ved anvendelse af en aftaleseddel, kontrakt eller tilsvarende eller indgås via . Mundtlige krav kan undtagelsesvis anvendes, men skal dokumenteres ved notat i sagen med oplysninger om pris, tidsplan/deadline, omfang og øvrige vilkår. Ved større tilbud skal tilbudsberegneren benyttes, den kan findes under S:\ Tilbud. Tilbudberegneren og evt. al materiale fra kunden skal gemmes digitalt på S:\ Tilbud\ kundens navn + evt. mappe med sags-reference. Retningslinjer for tilbuddet, samt planlægning En 2D- eller 3D-fil fra kunden kan analyseres af laser og vandskære og angive materialeforbruget og skæretid. (Det foretrækkes at ved laser+buk -tilbud konstrueres skæringsfil ud fra kundens 3D-fil, grundet en korrekt K-værdi - medregn evt. tegningstid.) De aktuelle materiale priser på plader kan findes på drev X i excel-filen: Materialepriser opdateres månedligt af indkøbschefen. Excel-filen S:\ tilbudsberegner skal benyttes til større tilbud. Ressourcematrix, kapacitetsmatrix, Svejsecertifikat-matrix, WPS-mappen. Sparring med de øvrige kollegaer: projektledere, tegnere, programmør, smede og andre medarbejdere. Tommelfingerregel: Tilbud skal gennemses af en erfaren-kollega i forhold til: Omfang, prissætning, usikkerheder (ændring af tilbud) og tips og tricks. Del evt. tilbuddet op i del-kontrakter (f.eks. tegnearbejde og produktion) og udspecificer forbehold ved f.eks. løbende ændring af produkt. Kunst-tilbud skal videre til direktøren Laser: Tilbud, som ligger uden for laser-arbejdsbeskrivelse (f.eks. smedeopgaver) skal videregives til HQSE-chef. Quick: Tilbud som ikke tidsmæssigt kan nås eller ligge uden for deres arbejdsbeskrivelse (f.eks. store tilbud), skal videregives til HQSE-chef. Større byggesager (1090) skal videregives til HQSE-chef for at lave en hurtig evaluering. HQSE-chef vil derefter 26

27 fremlægge sagen til morgenmøde til videre håndtering. Resterende projektledere: Tilbud som ikke tildsmæssigt kan nås af den enkelte projektleder, skal fremlægges til morgenmøde. Det skal understrejes over for kunden at leveringstid kun er vejledende. Den endelig leveringstid kan kun gives ved ordre bekræftelse. Hvis der ikke kan udarbejdes et tilbud skal kunden orienteres om årsagen dertil hurtigst muligt via de aftalte kontaktoplysninger. Når tilbuddet er beregnet færdigt skal det fremsendes via de aftalte kontaktoplysninger. Tilbuddet gemmes som beskrevet under krav fra kunden Tilbud accepteres af kunde Hvis tilbuddet accepteres af kunden skal den angivende pris, tidsplan/deadline, omfang og øvrige vilkår genvurderes. Ellers hvis den angivende pris, tidsplan/deadline, omfang og øvrige vilkår stadig er aktuel er ordren bekræftet. Eventuelle ændringer af tilbud skal videregives til kunden via de aftalte kontaktoplysninger. Disse skal accepteres af kunden før ordren kan bekræftes. Ordren Når ordren er bekræftet af kunden skal den oprettes i Navision. Her skal Jobkort med arbejdsopperationer printes ud. Ordre med særlige krav skal printes ud på rødt-papir. Al relevant for sagen skal kopieres til i ordremappen (H:\Dokumenter\ Kundenavn \Salgsordrer\ Ordrenummer ): Alle mail og filer, der er modtaget fra kunden. Alle Papirskitser skal scannes ind. (Her skal sikres, at de indscannede skitser er tydelige) - Alle mundlige-aftale-notater Al relevant materiale for produktionen printes ud og vedlægges JobKort. Kunden eller HEKL ønsker ændring af Ordre Hvis kunden ønsker ændring i afgivet ordre, skal følgende gøres: Produktion af produkt skal sættes i bero. Kunden/HEKL skal klargøre hvilke ændringer, der gør sig gældende. Kunden skal orienteres om ændringer af ordren (bl.a. nuværende omkostninger, pris, kvalitet eller deadline). Hvis kunden godtager de nye betingelse skal arbejdsmateriale (Jobkort, arbejdstegning, jobbeskrivelse mm..) ændres og produktionen genoptages. Hvis kunden ikke godtager de nye betingelse skal produktionen stoppes og der skal afregnes med kunden. Lagring og forsendelse Hvis kundens ejendom eller det færdige produkt skal lagres hos os, skal det sikres, at den/det opbevares forsvarligt og ikke ødelægges. Når produktet er klar til levering til kunden, kontrolleres produktet op imod ordrebekræftelsen, og det kontrolleres, at emballage og labels er som aftalt, og at alle øvrige planlagte kontroller på aktuelle produkt er gennemført med tilfredsstillende resultat. Hvis et produkt afsendes uden at alle kontrolresultater foreligger, skal kunden oplyses om, at produktet er i karantæne og ikke må anvendes, før vi har frigivet produktet. Ejer kunden produkter, som vi skal videreforarbejde, skal vi advisere kunden skriftligt, hvis hans produkt ikke lever op til specifikationerne ved modtagelse, og hvis de beskadiges eller bortkommer i vores varetægt. 27

28 Kreditor Det er vores politik at betalingsbetingelserne er 20 dage. HEKL salgsbetingelser skal fremgå af signatur hos den enkelte projektleder. Salgsbetingelser skal som udgangspunkt være linket gennem den digitale mail signatur. Ved manglende betaling skal der sendes op til tre rykkere op til 10 dage mellemrum, inden kunden bliver kaldt til inkasso. Dette er bogholderens ansvar. 28

29 Kontrolplan 9: Indkøb og planlægning Anskaffelse af udstyr, materialer til produktion Specifikke materialer eller komponenter til en ordre indkøbes af den projektleder eller programmør. Dvs. hjul, skuffebeslag mm.. Lager- og kvalitetschefen bestiller Kemi, tilsatsmaterialer, løftegrej, maskiner, værktøj, svejseværk, sikkerhedsudstyr, emballeringsmateriale, brugsvare, bolte, søm og lignende. Tekniske direktør eller programmør indkøber reserveudstyr og remedier til laser- og vandskæremaskinerne. Indkøbschefen indkøber alm. produktionsmaterialer (rør, plader mm.). Ved alm. produktionsmateriale skal den tilknyttede projektleder undersøge om materialet er til rådighed på lager ellers skal vare bestilles ved udfyldelse af bestillingslisten. Ved bestilling af almindelige materialer skal bestillingslisten udfylde inden kl. 14 hver dag. Bestillingslisten ligger på indkøbschefens bord. Indkøbschefen afleverer bestillingslisten i varemodtagelsens bestillingsliste-mappen, hver dag efter fyraften. Ved nye leverandøre skal det sikres at de lever op til kravene for produktionen. Pris, leveringstid og kvalitet opretholdes mod konkurrerende leverandøre. Reklamation af leverandør skal viderebringes til HQSE-chefen og nedskrives på K- drev. Ved fødevarekontaktmateriale skal plasten være fødevaregodkendt og skal indkøbes til ordren. Leverandørvurdering Dialog med leverandører, f.eks. forbedringsforslag og ros, som I har sendt til jeres leverandører skal videregives til HQSE-chef, som så registrerer det på K-drev. Ved nye leverandører skal bogholderiet give HQSE-chefen besked, som vil sende en leverandør dataformular og resultatet vil blive registreret på K-drev. Krav til udstyr og materialer Ved indkøb af kemikalier og stoffer, skal det mindst farlige vælges under hensyntagen til, at anvendelsen stadig tilgodeser vort behov. Ved indkøb i form af direkte outsourcing af opgaver skal der udarbejdes skriftlig kravspecifikation. Indkøb af transport af affald: Transportører og modtageanlæg skal være registrerede affaldstransportører, se https://www.affaldsregister.mst.dk/. Ved eksport af affald fra Danmark til andet land, skal lovgivning på området undersøges før effektuering. Indkøb af services/underleverandør registreres i Navision og vil fremgå af JobKort under kategorien underleverandør. Derudover vil projektlederen opholde faktura fra underleverandør mod service beskrevet i Jobkortet hørende til sagen. Hver ordre har en produktionsplan Produktionsplanen er udfærdiget ud fra udbudsmateriale, krav fra kunden, se kontrolplan 008. Ved bygningskonstruktion (eller særlige krav) skal der foreligge kvalitetsdokumentation, svejseplan og evt. kvalitetsplan. Som enten udfærdiges med svejsekoordinator eller rettes til og godkendes inden produktionen starter af svejsekoordinator. Nedenstående kan bruges som tjekliste for kvalitetsplan( s. 24, anneks C s. 115)): Det skal specificeres om der er krav om en kvalitetsplan for udførelse af konstruktionerne) Ledelsesdokumentation: specifikationskrav i forhold til hvad der er muligt. Delegering af opgaver og beføjelser i projektets forskellige faser. 29

30 Kvalitetsdokumentation inden udførelse. Udførelsesprotokoller, der er faktiske registreringer af gennemførte inspektioner og protokoller, eller som viser kvalificering eller certificering af anvendte ressourcer. Nedenstående kan bruges som checkliste for kvalitetsdokumentation ( s. 24): Organisationsdiagram, ledende medarbejderes ansvar for udførelsen, projekt opdelt i faser med opgaver og bemyndigelse, procedure, metoder, arbejdsinstruktioner, inspektionsplan, procedure for håndtering af ændringer, modifikation, afvigelse, evt. dispensation, evt. tvister om kvalitet, samt specificerede stoppunkter eller krav om at overvære inspektioner eller prøvninger. Nedenstående kan bruges som checkliste for svejseplan: Specificeret udførelsesklasse (Se kontrolplan 010). WPS er, Svejsecertifikater, tilsatsmaterialer, forvarmen interpasstemperatur (15606) Her bruges ekstern leverandør (NSK) til varetagelse og vejledning af WPS og certificering af svejsere Materialecertifikater på stål og tilsatsmaterialer. (Dette sikres ved modtagelse, check intern certifikat nummer.) Retningslinjer for foranstaltninger til at undgå deformation, under og efter svejsning. (skal godkendes af svejsekoordinator ved kvittering på instruktion/tegning) Svejserækkefølge med angivelse af start- og stoppositioner (skal godkendes af svejsekoordinator ved kvittering på instruktion/tegning) Vending af komponenter under svejsning i forbindelse med svejserækkefølgen Krav til mellemliggende check, - Detaljer vedr. evt. fastspænding, - Foranstaltninger til at undgå udrivningsbrud. Særligt udstyr for tilsatsmaterialer. Svejsesømmens udseende og finish for rustfrie stål. Acceptkriterier for svejsninger iflg. Afsnit 7.6 (ISO 5817). Krydsreferencer til afsnit 12.4 for inspektion. Kontrolplan 003, Kontrolplan 004, Kontrolplan 005, Kontrolplan 011, WPS-log (k-drev), krav til NDT (evt. rådfør m. NSK) og evt. ændringer af disse. Krav til overfladebehandling iflg. Afsnit 10 (ISO 1090). Evt. andre krav til produktionen. Planlægning af ressourcer og kapacitet Det er produktionschefen, som har ansvaret for den overordnede planlægning, hvor der er følgende retningslinjer: Planlægning er en dynamisk proces, som hele tiden skal rettes til i forhold til ressourcer, kapacitet, ændring af opgaver, nye opgaver, eksterne ydelser mm.. Produktionschefen skal informeres om al personales fravær, ferie-planlægning og sygdom. Produktionschefen koordinere skære opgaver med programmør. Planlægningen udformes på en måneds-kalender printet ud i A3, hvor tilføjelser eller rettelser foregår med blyant og viskelæder. Det er kun produktionschefen, der må nedskrive i planlægningskalenderen, med mindre andet er aftalt med ledelsen eller produktionschefen. Alle planlægningspapirer er samlet i planlægningsmappen, som ligger på produktionschefens bord. 30

31 Produktionschefen, programmør, ledelsen, tegnere, lager skal løbende kommunikere omkring behov for eller ændringer af kapacitet, ressourcer og ændringer. Dette foregår bla. via morgenmøder, som foregår: o For alle afdelinger første Onsdag kl. 9:20 (Der bliver mailet mødereferat fra onsdagsmødet af HQSEchef) o Projektlederne imellem: Mandag, tirsdag, torsdag kl. 9:20 WPQR, WPS, svejse-certifikater og nødvendige kvalifikationer til produktion anskaffes af svejsekoordinatoren. Svejse-certifikaters udløb indskrives/opdateres i svejsecertifikatmatrixen. Ved brug af en WPS skal dato og ordre nummer tilføjes svejsecertifikatmatixen. Indeholder produktionsordren konstruktion Her skal projektlederen videregive Jobkort og materiale og koordinere med HQSE-chef. Indeholder produktionsordren tegnearbejde Her skal projektlederen aflevere jobkort til - og koordinere arbejdstid med Konstruktion CAD-chef. Indeholder produktionsordren laser- eller vand-skæring Her skal projektlederen aflevere jobkort til -og koordinere arbejdstid med programmør. 31

32 Kontrolplan 10: Udførelsesklasse ( annex B s. 112) Udførelsesklasse EXC. udføres ud fra 3 parametre: Konsekvensklasse (CC), Anvendelseskategori (SC) og Produktionskategori (PC) 1990 s s s s114 32

33 NB: Hvis der ikke er specificeret en udførelsesklasse, skal EXC 2 anvendes Krav til udførelsesklaassen annex A.3 s 108 B: Grundlæggende kendskab, certificeret IWS, Svejsespecialist S: Specifik viden certificeret IWT, Svejseteknikker C: Omfattende viden certificeret IWE, Svejseingeniør s

34 s s D = exc. 1 C = exc. 2 B = exc. 3 B+ = exc. 4 34

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 6

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 6 KVALITETSHÅNDBOG Revision 6 1 Kontrolplan 1: Kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT... 3 Kontrolplan 2: Organisationen... 6 Kontrolplan 3: Modtagerkontrol... 10 Kontrolplan 4:

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015

Procedure; Dokument nr.: P.05; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 31-08-2015 Side: 1 af 5; Titel: Fremstilling 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: forberedelse af produktionen sker under styrede og dokumenterede forhold gennemførsel af produktionen sker under styrede

Læs mere

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015

Procedure; Dokument nr.: P.04; Version nr.: 01 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse Udarb. af: JJ; Godkendt af: AMJ Dato: 02-09-2015 Side: 1 af 5; Titel: Varemodtagelse 1. Formål Formålet med proceduren er at sikre, at: indkøbte varer ikke anvendes, før de lever op til de specificerede krav og kontrollen afpasses efter den enkelte vare

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 2 af 6 1. Om Åbybro Maskinfabrik A/S Åbybro Maskinfabrik A/S i

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS

Kvalitetshåndbog. for. BB-Steel ApS Kvalitetshåndbog for BB-Steel ApS Side 1 af 7 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 3 4. Kvalitetspolitik 3 5. Leveringsformåen

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3

Kvalitetsmanual. Chris Jensen A/S. Udgave nr. 3 Kvalitetsmanual Chris Jensen A/S Udgave nr. 3 Indholdsfortegnelse Afsnit 0 Rev. 6 Afsnit nr. Rev. Navn 0 6 Indholdsfortegnelse 1 6 Introduktion 2 5 Kvalitetspolitikker 3 5 Kvalitetsstyringssystemet 4 5

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01

Særlige bestemmelser for DS-certificering af DS/SBC 13187 termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187 2007-12-01 Certificering af virksomheder der udfører termografiinspektioner 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af termografiinspektion af bygninger gennemført efter DS/EN 13187.

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Ordrestyret kvalitetssystem

Ordrestyret kvalitetssystem Hobro 2009 Revision 1 Ordrestyret kvalitetssystem Idegrundlag. Hobro Maskinfabrik ønsker at blive en anerkendt underleverandør og partner, fortrinsvis indenfor spåntagende bearbejdning. Hobro Maskinfabrik

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

NatioNal SvejSekoordiNator

NatioNal SvejSekoordiNator NatioNal SvejSekoordiNator CE-mærkning er et lovkrav fra juli 2014. Bliv klar og bliv opkvalificeret med uddannelsesforløbet til National svejsekoordinator Nyt attraktivt uddannelsesforløb national svejsekoordinator

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Indholdsfortegnelse Opgavefordeling og ansvarsområder... 2 Procedure for tilbud... 3 Procedure for ordrebehandling... 4 Procedure for ordreændring/efterlevering... 5 Procedure for

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S

Kvalitetshåndbog. for. Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Kvalitetshåndbog for Kurt Jensen Maskinfabrik A/S Side 1 af 9 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord og virksomhedsdata 2 2. Organisationsplan 5 3. Kvalitetsmålsætning

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

Svejsekonference Vingstedcenteret 24.-26. juni 2014

Svejsekonference Vingstedcenteret 24.-26. juni 2014 Kvalitetskrav og kontrol af tyndvæggede rustfrie rørsystemer der anvendes i fødevare og medicinalindustrien Svejsekonference Vingstedcenteret 24.-26. juni 2014 Jørgen Melchior Force Technology Danmark

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED:

ERFARINGER MED PED-AUDIT KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: KRAV TIL PERSONCERTIFICERING TIL PED: AT Bekendtgørelse nr. 743 af 23.09.1999 Bilag 1 afsnit 3.1.2 Endelig sammenføjning Personalet skal være godkendt af kompetent tredjepartsorgan: - et bemyndiget organ

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Smedearbejde. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Smedearbejde. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Smedearbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

SVEJSEPASSEKRETARIATET

SVEJSEPASSEKRETARIATET SVEJSEPASSEKRETARIATET Ansøgningsblanket og checkliste til præ-evaluering og audit i henhold til SBC 244:2007, Særlige Ansøgerens navn (Svejseskolens navn, der skal anføres på certifikatet): Vejledning

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer

Forslag til procedurer/forretningsgange ISO 9001:2008 2001004-1 Procedure ISO 9001:2008, pkt. 4.1 Outsourcede processer Webshoppen Side 1 af 8 ISO-standarder (side 1) Procedurer/instruktioner (side 1) Blanketter/kvalitet (side 4) LEAN-tavler (side 5) LEAN-blanketter (side 7) Fagbøger (side 8) www.lasseahm.dk Produktoversigt

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet

Indsats og resultater som følge af Lejre Kommunes kvalitetsstyringssystem indenfor sagsbehandling på natur- og miljøområdet REDEGØRELSE Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie Geert Kristensen Natur og Miljø D 46464952 E ankr@lejre.dk Dato: 17-01-2012 Indsats og resultater

Læs mere

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens

Strækning: Entreprenør: Udgave: 1.0. Entreprise: Arbejde: Transparente støjskærmskassetter Dato: 22.04.2012. Hvornår kontrolleres og frekvens H437.03.45 Entreprise: Arbejde: : 22.04.2012 AAB/ Prøvnings 1. Alment 1. 1 + 2.4+ 3.2 Fremvisning af prototype af transparent aluminiumskassette. Visuel inspektion Sammenhæng med krav i og tegning H437-93-29514

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Kvalitetsstyring af svejsearbejde. DS/EN ISO 38.34

Kvalitetsstyring af svejsearbejde. DS/EN ISO 38.34 Kvalitetsstyring af svejsearbejde. DS/EN ISO 38.34 Standardens opbygning. ISO 3834 : 6 dele Del 1: Hvorledes vælger man relevant niveau Del 2, fuldstændig kvalitetskrav (Exc 3-4) Del 3, standard kvalitetskrav

Læs mere

Seminar for NDT nivå 3 Personell. Thon Hotel Opera, Oslo Jørgen Melchior Force Technology Danmark

Seminar for NDT nivå 3 Personell. Thon Hotel Opera, Oslo Jørgen Melchior Force Technology Danmark Seminar for NDT nivå 3 Personell Thon Hotel Opera, Oslo 2012-11-20 Jørgen Melchior Force Technology Danmark Hvorfor denne Guideline? Ideen til denne guideline er fremkommet på opfordring fra brugere i

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15.

INDHOLD. STARK, en del af DT Group A/S, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, CVR 55 82 84 15. INDHOLD Standard arbejdsprocedure for STARK...1 A. IT...1 A.1. Elektronisk dokumenthåndtering...1 B. Administration......1 B.1. Varenummer... 1 B.2. Palleudgifter...... 1 B.3. Restordrer....1 B.4. Leverancer

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Overblik over ISO9001:2008

Overblik over ISO9001:2008 ISO9001:2008 i en nøddeskal Af Mogens Larsen ISO Consult 2012 Overblik over ISO9001:2008 I det følgende er anført kravene i ISO9001:2008. Såvel numrene som overskrifterne i de følgende punkter svarer nøjagtigt

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Smedeentreprisen Arbejdsbeskrivelse G.250 Stålarbejder Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/38 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Side Forord 1 Certificering iht. EN 13133 2 Væsentlige parametre 2 Prøvning og acceptkriterier

Side Forord 1 Certificering iht. EN 13133 2 Væsentlige parametre 2 Prøvning og acceptkriterier Nøgle til hårdlodning Certificering af loddeoperatører iht. DS/EN 13133 Forord Kvaliteten af en manuel udført lodning afhænger primært af lodderens håndværksmæssige kvalifikationer og aktuelle træning

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

DS/EN 1090? vi er klar hos DOT

DS/EN 1090? vi er klar hos DOT DS/EN 1090? vi er klar hos DOT CE-MÆRKNING Skal varmforzinknings virksomheder som DOT CE-mærkes? Nej. Vi skal blot overholde DS/EN ISO 1461, som normalt, men... vi skal understøtte kundens CE-certificering

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner.

Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner. Ansøgnings- og vejledningsskema for virksomheder, som søger optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordning for indkøb af skinner. Kvalifikationsordningens formål er at etablere en liste over kvalificerede

Læs mere

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG

Sign: Side 1 af 7 Udg. 2 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG Supplerende bestemmelser for certificering af faldunderlag Dato 11-03-2016 Sign: Side 1 af 7 SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR CERTIFICERING AF FALDUNDERLAG 0. Generelt Nærværende supplerende bestemmelser for

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

Metode 1. El-termografisk måling af fejlsted, som viser temperaturforskellen mellem normal og afvigende leder eller komponent med samme belastning.

Metode 1. El-termografisk måling af fejlsted, som viser temperaturforskellen mellem normal og afvigende leder eller komponent med samme belastning. Rettelser og tolkninger til RTL 010-serien, januar 2015 Vedtaget af referencegruppen RTL 010-1, El-termografering, Vejledning i udførelse Fejlklassificeringsskemaer side 18 og 19, rettes som følge: Metode

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Vejledning til indkøb af møbler

Vejledning til indkøb af møbler Der er indgået nye kontrakter på møbler. Kontrakterne er obligatoriske for alle i. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til at få et overblik over møbelkontrakterne i. Her er de oplysninger du skal bruge

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02

Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle VA-Godkendelsesbetingelser VA G-02 Generelle bestemmelser for VA-godkendelse af produkter til anvendelse I forbindelse med vand og afløb i bygninger. Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Risikoanalyse Leverandøraudits

Risikoanalyse Leverandøraudits Risikoanalyse Leverandøraudits, Side 1 af 6 Risikoanalyse Leverandøraudits Leverandørnavn: Leverandørnummer: Besøgsdato Dette formularsæt anvendes til at dokumentere, at der er foretaget risikoanalyse

Læs mere

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail

Udfyldes af erhvervsskolen før fremsendelse til virksomheden. Virksomhedens navn: Meddelelser fra skolen: Erhvervsskolens navn: Kontaktlærer: E-mail Praktikerk læri ng special et Smed, aluminium Praktikerklæringen er et dialogværktøj mellem elev, erhvervsskole og praktikvirksomhed. Den informerer praktikvirksomheden om elevens uddannelsesmål i praktiktiden

Læs mere

Kvalitetsstyring af svejsearbejdet, BR08, Eurocodes, etc.

Kvalitetsstyring af svejsearbejdet, BR08, Eurocodes, etc. Kvalitetsstyring af svejsearbejdet, BR08, Eurocodes, etc. Baggrund for ansøgningen Forberedelse/inspiration Hvordan har vi tænkt os at afholde kurset (undervisningsform) Fremtiden Spørgsmål Baggrund for

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere