DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter"

Transkript

1 Beretning og regnskab 1999

2 INDHOLD 3 DFDS i dag i hovedtræk 5 Hovedtal 6 Vision og værdier 7 Organisationsstruktur 10 Ledelsens beretning 16 Menneskelige ressourcer 18 Omverden 20 Risikofaktorer 21 Miljø 24 DFDS Dan Transports beretning 28 DFDS Tor Lines beretning 32 DFDS Seaways beretning 38 Aktionærforhold 42 Regnskabsberetning 44 Overskudsdisponering /revisionspåtegning 45 Regnskabspraksis 49 DFDS Koncernens resultat 50 DFDS Koncernens aktiver 51 DFDS Koncernens passiver 52 DFDS Koncernens likviditetsudvikling 53 DFDS A/S resultat 54 DFDS A/S aktiver 55 DFDS A/S passiver 56 Noter 65 Koncernens selskaber 66 Koncernens flåde

3 DFDS Seaways DFDS Tor Line DFDS i hele verden DFDS Dan Transport Partnere Agenter

4 Oslo Brevik Kristiansand Göteborg Helsingborg Klaipeda Newcastle Esbjerg København Fredericia Immingham Cuxhaven Bremerhaven Hamburg Felixstowe Harwich Amsterdam Rotterdam Gent

5 DFDS I DAG 3 DFDS i dag DFDS Koncernen DFDS har to hovedforretningsområder: Transport/Logistik og Passagerskibsfart, som er organiseret i tre divisioner: DFDS Dan Transport, DFDS Tor Line og DFDS Seaways. Omsætning 15 mia. kr. Medarbejdere DFDS Dan Transport er en af Nordeuropas førende virksomheder inden for international transport og spedition, logistik og kørsel/national distribution. Biler til daglig rådighed i gns Terminalkvadratmeter DFDS Tor Line er et af Nordeuropas førende ro/rorederier og driver linietrafik baseret på hyppige afgange mellem havne i Nordeuropa. Foruden søtransport omfatter aktiviteterne havneterminalvirksomhed. Skibe 23 Lanemeters DFDS Seaways driver passagerskibsfart på ruter med én overnatning. Rutenetværket er baseret på et cityto-city koncept med udgangspunkt i Nordeuropa. Herudover drives kanalrundfart i København og erhvervsrejsebureauvirksomhed. Skibe 7 Passagerer Unik position i Nordeuropa Kombinationen af et fragtskibsrederi, fragtbærende passagerskibe og en landbaseret transportvirksomhed, som er opbygget omkring Nordeuropas særlige geografiske forhold med et betydeligt behov for søtransport, giver DFDS en udstrakt grad af kontrol over hele transportkæden.

6 4 DFDS 1999 i hovedtræk DFDS Dan Transport positioneret som Nordens næststørste transportvirksomhed og en central aktør i Europa DFDS Dan Transport etablerede et nyt transport- og logistiknetværk, der dækker hele Europa E-commerce-logistikaktiviteter startet i WebLogistics A/S DFDS Tor Lines strategiske markedsposition på Nordsøen styrket betydeligt gennem købet af North Sea Line Ro/ro-kapaciteten i DFDS Tor Line udvidet med 35% Passagerskibsaktiviteterne i DFDS Seaways tilpasset bortfaldet af det toldfri salg DFDS Travel etableret Danmarks næststørste erhvervsrejsebureau Fortegningsretsemission med et provenu på DKK 820 mio. gennemført Organisationsstrukturen gjort gennemskuelig og fleksibel

7 DFDS 5 Hovedtal DFDS Koncernen DKK mio ) i euro Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat før afskrivninger (EBITDA) Resultat før goodwillafskrivninger Resultat før finansiering m.v. (EBIT) Finansiering, netto Ordinært resultat før skat Ordinært resultat efter skat Årets resultat Resultat til analyseformål 2) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Nettorentebærende gæld Antal ansatte Pengestrøm Pengestrøm fra driften 3) Investeringer, netto Nettopengestrøm fra drift og investering Udbytte Nøgletal, % Overskudsgrad 3,6-5,6 5,5 4,7 2,8 Afkast af investeret kapital 8,3-12,5 12,9 10,3 6,0 Egenkapitalforrentning 9,1-12,7 13,1 11,1 4,9 Soliditet 27,2-32,7 34,3 31,0 30,1 1) Anvendt euro-kurs pr. 31. december 1999: 744,32. 2) Resultat til analyseformål beregnes ved at korrigere årets resultat for effekten af ekstraordinære poster og regulering af tidligere års skatter i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens anbefalinger. 3) Pengestrøm fra driften efter skat (ekskl. finansiering og ekstraordinære poster). Definitioner Overskudsgrad: Afkast af investeret kapital: Egenkapitalforrentning: Soliditet: Resultat før finansiering m.v. / Omsætning Resultat før finansiering m.v. / Gennemsnitlige ikke rentebærende aktiver minus ikke rentebærende gæld, pensionsforpligtelser og andre hensættelser Resultat til analyseformål / Gennemsnitlige egenkapital Egenkapitalen / Aktiver

8 6 DFDS VISION OG VÆRDIER Fæ lles vision, fæ lles væ rdier DFDS er en menneskebåren virksomhed, og medarbejdernes fornemste opgave er at tage hånd om kundernes produkter og tid. Størstedelen af de medarbejdere er i daglig kontakt med kunderne. Derfor skal virksomheden have en kendt vision og en række kerneværdier, som medarbejderne kan handle udfra. Medarbejderne skal i hverdagen træffe hurtige beslutninger og se nye muligheder til glæde for kunderne og virksomheden. I efteråret samledes 100 udvalgte DFDS ledere og formulerede DFDS vision for det nye årtusinde samt de kerneværdier, der skal kendetegne virksomhedens ånd og arbejde. V I S I O N "Vi vil være en livskraftig virksomhed førende inden for Transport/Logistik og Passagerskibsfart altid parat til at se og udnytte nye muligheder" Å benhed Proaktivitet Ambition Samarbejde Ansvarlighed I hverdagen betyder værdierne, at vi skal være åbne for nye ideer og kommunikere med hinanden og vores omverden. Vi skal være proaktive, og forudse og handle ud fra kundernes behov. Vi skal have en særlig evne til at forny os og se mulighederne inden for vores forretningsområder Transport/Logistik og Passagerskibsfart. Vi vil udvikle vores evne til at samarbejde for at udnytte fælles styrker. Vi skal være ambitiøse og stræbe efter vækst og gøre op med gamle vaner. Og vi skal være ansvarlige, så vi ikke mister fodfæstet. Alle DFDS Koncernens selskaber har fået DFDS med i navnet for gennem en fælles identitet at øge synligheden og vise DFDS som en betydende og sammenhængende virksomhedsgruppe.

9 DFDS ORGANISATIONSSTRUKTUR 7 Den ny organisation DFDS Koncernen har to hovedforretningsområder: Transport/ Logistik og Passagerskibsfart. Aktiviteterne inden for Transport/Logistik er organiseret i to divisioner: DFDS Dan Transport og DFDS Tor Line. DFDS Dan Transport varetager alle former for transport- og logistikaktiviteter, mens alle direkte skibsrelaterede transportaktiviteter samt havneterminalaktiviteter er samlet i DFDS Tor Line. Inden for Passagerskibsfart er aktiviteterne organiseret i divisionen DFDS Seaways. Strategisk sammenhæng Kombinationen af et fragtskibsrederi, fragtbærende passagerskibe og en landbaseret transportvirksomhed, som er opbygget omkring Nordeuropas særlige geografiske forhold med et betydeligt behov for søtransport, giver DFDS en unik position på transportmarkedet i Nordeuropa og en udstrakt grad af kontrol over hele transportkæden. ORGANISATIONSSTRUKTUR DFDS Koncernledelse Transport/Logistik DFDS Dan Transport DFDS Tor Line Ansvarsfordeling Koncernledelsen har ansvaret for hele Koncernens udvikling herunder den overordnede sammensætning af DFDS forretningsområder Passagerskibsfart samt hele Koncernens strategiske og økonomiske udvikling. DFDS Seaways Divisionsledelserne er ansvarlige for den enkelte divisions strategiske og økonomiske udvikling. Udover strategisk, økonomisk og finansiel styring er det koncernledelsens ansvar at koordinere aktiviteter på tværs af Koncernen herunder kontakt med større kunder for at sikre en optimal udnyttelse af synergierne mellem Koncernens forretningsområder.

10 8 DFDS VÆRDIER Å B E N H E D Vi ser og er åbne over for nye muligheder Vi kommunikerer åbent med kolleger og omverden

11 DFDS VÆRDIER 9 ÅBENHED ER EN LIVSSTIL: AT VÆRE PARAT, LYDHØR, STÅ TIL RÅDIGHED, TAGE EN CHANCE OG IKKE VÆRE ALT FOR BANGE FOR AT LAVE FEJL. OG SÅ SKAL VI VÆRE BEDRE TIL AT FORTÆLLE VORES KUNDER OG EJERE, HVEM VI ER, HVAD VI VIL, OG HVAD VI KAN. Thorleif Blok, administrerende direktør Vi respekterer forskelligheder Vi giver og beder om tilbagemeldinger

12 10 DFDS LEDELSENS BERETNING Ledelsens beretning Strategisk udvikling DFDS nåede tre vigtige strategiske mål i 1999: DFDS etablerede den næststørste transportvirksomhed i Norden gennem købet af DanTransport. DFDS Tor Lines markedsposition blev væsentligt styrket ved overtagelsen af North Sea Line. DFDS implementerede en gennemskuelig, logisk og fleksibel organisationsstruktur. De tre divisioner DFDS Dan Transport, DFDS Tor Line og DFDS Seaways bliver i løbet af første halvår 2000 omdannet til juridiske enheder. Den enkelte division kan nu indgå i industrielle samarbejder med eksterne partnere med et element af ejerskab eller krydsejerskab. Derudover blev alle ro/ro- og havneterminalaktiviteter samlet i DFDS Tor Line. Økonomisk udvikling Omsætningen steg med 55% til DKK mio., og resultat før afskrivninger (EBITDA) steg med 19% til DKK mio. Resultatet før finansiering (EBIT) blev DKK 540 mio., hvilket er på niveau med 1998 som meddelt ved halvåret. Resultatet før skat blev DKK 306 mio. og efter skat og før ekstraordinære poster DKK 221 mio. Det økonomiske resultat for 1999 kan ikke, isoleret set, betegnes som tilfredsstillende. Det skyldes hovedsageligt, at synergieffekterne ved sammenlægningen af DFDS Transport og DanTransport først bliver synlige fra og med år 2000, mens årets resultat er belastet af betydelige goodwillafskrivninger og finansieringsomkostninger relateret til købet af DanTransport. Dertil kommer en meget utilfredsstillende resultatudvikling for de tilkøbte norske ro/ro-aktiviteter og for speditionsaktiviteterne i Storbritannien. Endelig var resultatet påvirket af højere bunkersomkostninger end forventet. I forbindelse med leveringen af de tre nye ro/ro-skibe til DFDS overholdt det italienske skibsværft, Fincantieri, ikke de aftalte leveringsfrister og betalte derfor leveringsbøder. Fra det schweiziske transportselskab, Danzas, modtog DFDS en kompensation på grund af kontraktbrud, som er delvist indtægtsført i Både leveringsbøderne og kompensationen er medtaget som ordinære indtægter som kompensation for indtægtstab og meromkostninger. Resultatet for Transport/Logistik var præget af ovennævnte forhold og således ikke tilfredsstillende, mens resultatet for Passagerskibsfart var tilfredsstillende. Købet af DanTransport DFDS A/S indgik den 18. maj 1999 en aftale med FLS Industries A/S om køb af alle aktier i DanTransport Holding a/s. Købsprisen for aktierne var DKK 2,0 mia. Købet af DanTransport var en naturlig følge af DFDS strategi om at være den førende leverandør af transport og logistikydelser i Norden. Købet positionerede endvidere DFDS som en central aktør i den europæiske transportindustri. Købsaftalen blev godkendt af de europæiske og amerikanske konkurrencemyndigheder den 15. juli 1999, og sammenlægningen af DFDS Transport og DanTransport blev herefter sat i gang. Integrationsprocessen forløber tilfredsstillende, og som oplyst i halvårsmeddelelsen forventes sammenlægningen fortsat at frembringe årlige synergieffekter fra og med år 2000 på DKK 75 mio. stigende til DKK 100 mio. over de kommende år. Fortegningsretsemission Til delvis finansiering af købet af DanTransport blev der på den ekstraordinære generalforsamling den 11. oktober 1999 givet bemyndigelse til at gennemføre en kapitalforhøjelse på op til nominelt DKK 300 mio. Kapitalforhøjelsen blev i november måned 1999 gennemført som en fortegningsretsemission på nominelt DKK 300 mio. med et samlet nettoprovenu på DKK 820 mio. Ved samme lejlighed blev DFDS-aktiens stykstørrelse ændret til DKK 100. Øvrige virksomhedskøb og -salg Med virkning fra den 31. august 1999 solgte DFDS Dan Transport alle aktierne i Meadowsfreight Ireland Ltd. til Danzas Holding Ltd. DFDS erhvervede Meadowsfreight i 1999 i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem DFDS og Danzas, idet Meadowsfreight var Danzas irske samarbejdspartner. Frasalget var en naturlig konsekvens af ophøret af samarbejdet mellem DFDS og Danzas.

13 DFDS LEDELSENS BERETNING 11 Samtlige aktiviteter i det norske rederi Fred. Olsens North Sea Line blev overtaget af DFDS Tor Line den 1. januar North Sea Line driver ro/ro-trafik mellem Norge og England, Holland, Belgien samt Tyskland. Overtagelsen af North Sea Line udgør en væsentlig strategisk styrkelse af DFDS Tor Lines markedsposition på Nordsøen. Aktiviteterne inden for DFDS Dan Transports prioriterede vækstområde, Air/Sea, blev yderligere internationaliseret i I juni måned 1999 stiftede DFDS Dan Transport og det danskejede sydøstasiatiske Air/Sea-selskab Jumbo Shipping holdingselskabet Dan Jumbo Holding med en 50% ejerandel til hver. Dan Jumbo Holding besidder aktiemajoriteten i de operationelle Air/Sea-selskaber i Thailand, Singapore, Malaysia og Philippinerne samt 40% af aktierne i selskabet i Indonesien. Primo januar 2000 overtog DFDS de resterende 50% af aktierne i Dan Jumbo Holding, hvorefter navnet ændredes til DFDS Jumbo Transport. DFDS Dan Transport styrkede markedspositionen inden for international transport og spedition ved overtagelsen af alle aktier i det tyske speditionsselskab Deugro Carl E. Strategiske mål nået: DFDS Dan Transport næststørst i Norden, DFDS Tor Line styrket på Nordsøen og en gennemskuelig organisation gennemført Press GmbH & Co. Logistics KG den 1. september Selskabet er medlem af det tyske nationale Cargo Line distributionsnetværk og aktionær i CLI International Logistic Group. DFDS Dan Transport udvidede hjemmemarkedet med Tjekkiet og Slovakiet gennem købet af 67% af aktierne i det tjekkiske speditionsfirma Interforward a.s. den 6. december Endvidere overtog DFDS Seaways Maersk Airs 50% ejerandel af Maersk DFDS Travel I/S den 6. juli Dermed blev DFDS 100% ejer af Maersk DFDS Travel. OMSÆTNING PR. DIVISION, % DFDS Tor Line 14 DFDS Seaways 13 Europæisk stykgodssamarbejde Danzas brød samarbejds- og alliancekontrakten mellem DFDS og Danzas ved udgangen af april måned 1999, og samarbejdet ophørte den 31. august DFDS har modtaget en kompensation fra Danzas. DFDS Dan Transport etablerede et nyt europæisk stykgodssamarbejde med samarbejdspartnere i Østrig, Schweiz, Tyskland, Portugal, Spanien, Italien, Tyrkiet og Grækenland den 31. august Samarbejdskontrakternes indhold medvirker til at sikre netværkets langsigtede stabilitet. Ro/ro-kapacitet øget med 35% I marts måned blev det nye ro/ro-skib TOR SELANDIA og i oktober måned TOR SUECIA introduceret på AngloBridge. Skibenes drift har været meget tilfredsstillende, og et nyt surringssystem til trailere har til fulde indfriet forventningerne. Den sidste nybygning forventes leveret i foråret Nyt hovedsæde Efter 127 år på Sankt Annæ Plads påtænker DFDS at flytte hovedsædet og Oslo-trafikken til Københavns Frihavn. DFDS og Københavns Havn har underskrevet en hensigtserklæring om opførelse af et nyt hovedsæde, der vil huse koncernledelsen samt ledelsen for DFDS Tor Line og DFDS Seaways. Anløbspladsen for Oslo-trafikken, og en ny passagerterminal placeres i umiddelbar tilknytning til hovedsædet og forudses at stå færdig i løbet af 3-4 år. Problemløst årtusindeskifte DFDS oplevede ingen nævneværdige IT-problemer i forbindelse med årtusindeskiftet. DFDS Dan Transport 73

14 12 DFDS LEDELSENS BERETNING Sikkerhed har højeste prioritet Certificering af flåden efter den nye ISM kode fortsætter planmæssigt og forventes tilendebragt inden den 1. juli 2002, der er den nugældende skæringsdato i henhold til IMO konventionen. De første skibe har gennemgået den første auditering af Søfartsstyrelsen med særdeles gode resultater. Opgraderingen af passagerskibene i henhold til regelsættene fra IMO fortsætter ligeledes planmæssigt. I 1999 har DFDS arbejdet med etablering af tørskoet evakuering, det vil sige redningssystemer, hvor passagerer og besætning overføres til redningsmidler uden at komme i kontakt med havet. DFDS regner med, at dette arbejde afsluttes i begyndelsen af år Organisations- og aktivitetsændringer I købet af DanTransport indgik også DanTransport Rejsebureau og Canal Tours. Disse aktiviteter er organisatorisk placeret under DFDS Seaways. DFDS etablerede Danmarks næststørste erhvervsrejsebureau i efteråret 1999 gennem sammenlægning af DanTransport Rejsebureau og Maersk DFDS Travel under navnet DFDS Travel. Som et led i de organisatoriske ændringer udvidedes koncerndirektionen den 1. januar 2000 med Oddbjörn Fastesson, DFDS Tor Line, og Bo-Lennart Thorbjörnsson, DFDS Seaways. Vision og værdier som ledelsesværktøj DFDS formulerede i 1999 en vision og et værdigrundlag for Koncernens fremtidige udvikling. I september måned 1999 afholdtes en ledelseskonference, hvor visionen og værdigrundlaget var hovedtemaet. Forventninger til år 2000 De vigtigste strategiske mål for år 2000 er: færdiggørelse af integrationsprocessen i DFDS Dan Transport og realisering af de opstillede synergier som minimum færdiggørelse af integrationsprocessen i DFDS Tor Line og realisering af operationelle synergier virkeliggørelse af vision og værdier opstilling og forankring af økonomiske målsætninger i hele organisationen udnyttelse af nye markedsmuligheder med udgangspunkt i styrkelsen af Koncernens strategiske markedsposition. De vigtigste økonomiske mål for år 2000 er at: skabe en betydelig positiv fri pengestrøm fra driften efter investeringer opnå en markant forbedring af resultatet for de engelske speditionsaktiviteter opnå en markant forbedring af resultatet for de norske ro/ro-aktiviteter gennemføre en reduktion af den investerede kapital. Aktivitetsniveauet på DFDS hovedmarkeder forudsættes at udvikle sig gunstigt, dog vil det russiske marked efter alt at dømme fortsat være præget af manglende stabilitet. Ligeledes forudsættes ingen betydelige valutakursændringer i år På divisionsniveau forventer DFDS Dan Transport at opnå et operativt resultat, der er noget over resultatet for I forventningen er der taget højde for en utilfredsstillende indtjening i de engelske speditionsaktiviteter. Det operative resultat for DFDS Tor Line forventes at være på niveau med 1999 til trods for udvidelsen af afskrivningsgrundlaget og et højt olieprisniveau. Endvidere forudses et fortsat utilfredsstillende resultat for de norske ro/ro-aktiviteter. DFDS Seaways forventer at nå et operativt resultat for år 2000, der er noget bedre end i Med forbehold for usikkerheden omkring udviklingen i oliepriserne forventes et samlet resultat før finansiering m.v. (EBIT) for DFDS Koncernen der er ca. 15% højere end i 1999, og et resultat før skat og ekstraordinære poster der ligeledes er ca. 15% bedre end i DFDS Dan Transport 38 DFDS Seaways 25 EBIT FORDELT PÅ DIVISIONER, % DFDS Tor Line 37

15 DFDS LEDELSENS BERETNING 13 Bestyrelse og koncerndirektion i DFDS A/S (fra venstre) Ingar Skaug Thøger Christensen ** Birgit Aagaard-Svendsen Ole Høeg ** Bent Østergaard næstformand Svend Jakobsen Ole Frie direktør * Thorleif Blok administrerende direktør * Bo-Lennart Thorbjörnsson direktør * Christian Merrild økonomidirektør * Oddbjörn Fastesson direktør * Claus Arnhild ** Jan Erlund formand * Medlem af DFDS direktion ** Valgt af medarbejdere Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv står på side 64.

16 14 DFDS VÆRDIER P R O A K T I V I T E T Vi er på forkant og forudser kundens og markedets behov Vi handler og venter ikke på at andre tager initiativet

17 DFDS VÆRDIER 15 DET GÆLDER OM AT VÆRE FORUDSEENDE. VI SKAL KENDE KUNDERNES BEHOV SÅ GODT, AT VI KAN UDVIKLE IDEER FØR KONKURRENTERNE. OG VI SKAL TAGE INITIATIV, SÅ PROBLEMER BLIVER LØST FØR DE OPSTÅR. Oddbjörn Fastesson, direktør Vi involverer hinanden i vores tanker og ideer Vi søger nye veje også selvom succesen ikke er givet på forhånd

18 16 DFDS MENNESKELIGE RESSOURCER DFDS menneskelige ressourcer En menneskebåren virksomhed Kundeservice er det fælles grundlag for DFDS aktiviteter. Medarbejderne og deres daglige kontakt med DFDS kunder er derfor afgørende for DFDS udvikling og succes. Det gennemsnitlige antal medarbejdere udgjorde i 1999, en stigning på 59% i forhold til Forøgelsen af medarbejderantallet skyldes primært købet af DanTransport, der tilførte DFDS Koncernen ca nye medarbejdere. Udvikling af medarbejdere styrkes Udvikling af medarbejdere og ledere er afgørende for DFDS succes. Derfor blev der i foråret 1999 etableret en ny Group Human Resources funktion, som i tæt samarbejde med selskaberne i DFDS skal styrke udviklingen af medarbejdere. Udvikling af ledere er prioriteret højt, da ledernes evne til at motivere medarbejderne er afgørende for DFDS. Ledernes faglige kunnen, personlige lederevner og DFDS-specifikke kompetencer skal vedligeholdes og videreudvikles. I år 2000 etableres et udviklingsprogram for topledelsen i DFDS med overskriften god ledelse i DFDS. Programmets fundament vil være DFDS vision og kerneværdier. DFDS kerneværdier DFDS opstillede i 1999 et værdigrundlag bestående af fem kerneværdier: åbenhed, proaktivitet, ambition, samarbejde og ansvarlighed. Værdigrundlaget udgør det første skridt for DFDS imod en udvikling af en fælles virksomhedskultur, der skal understøtte DFDS identitet som en sammenhængende virksomhedsgruppe. Værdigrundlaget skal fungere som en rettesnor for lederes og medarbejderes adfærd i dagligdagen. Implementeringen af værdigrundlaget er opdelt i tre grundlæggende faser. Formuleringen af værdigrundlaget udgjorde den første fase. I denne fase deltog 100 udvalgte ledere i DFDS. Næste fase er at virkeliggøre værdigrundlaget over for alle medarbejdere i DFDS og omverdenen. I år 2000 indledes tredje fase, hvor alle medarbejdere gøres fortrolige med kerneværdierne og deres indhold. DFDS forudser, at implementeringsfasen vil strække sig over et par år. Undervejs gennemføres værdianalyser, der skal måle, om værdierne bliver integreret i det daglige arbejde. En vigtig praktisk og konkret anvendelse af værdigrundlaget bliver indarbejdelse i introduktionskurser for nye medarbejdere, medarbejdersamtaler, lederudviklingsprogrammer m.m. Et fælles sprog På koncernplan er der indført et fælles personanalyseværktøj. Formålet er at skabe et fælles sprog omkring ansættelse og udvikling af medarbejdere og ledere. Analyseværktøjet skal blandt andet understøtte karriereudvikling, udstationering og lederudvikling på tværs af nationale kulturer. Sverige 18 Storbritannien 18 GEOGRAFISK FORDELING AF MEDARBEJDERE, % Norge 11 Holland 3 Fjernøsten 2 Frankrig 2 USA 2 Belgien 1 Finland 1 Irland 1 Tyskland 1 Østeuropa 1 Andre 1 Danmark 38

19 DFDS MENNESKELIGE RESSOURCER 17 Personanalyseværktøjet bliver også anvendt som dialogværktøj til at evaluere styrker og udviklingspotentialer. I 1999 modtog 330 af DFDS ledere en uddannelse i brug af personanalyseværktøjet. Kurserne fandt sted i Danmark, Holland, Norge, Sverige og England. I år 2000 vil over 100 medarbejdere deltage i kurserne, som tillige vil foregå i Frankrig, Finland og USA. Karriereudvikling i DFDS DFDS ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, som evner at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. Set med DFDS øjne er de bedste medarbejdere dem, der har lyst til at tage et ansvar og vil være med til at præge DFDS udvikling. For disse medarbejdere er der mange muligheder for videreudvikling inden for DFDS Koncernens mange områder. Et stort indsatsområde i DFDS er løbende intern og ekstern uddannelse af medarbejdere og ledere. DFDS lægger vægt på introduktionskurser for nye medarbejdere, faglige seminarer, on the job training, tværfunk- Udstationering I en internationalt arbejdende virksomhed som DFDS er international kompetence og viden om arbejdsforhold og processer i andre lande meget værdifuld. DFDS støtter derfor kvalificerede medarbejderes mulighed for udstationering til og jobrotation mellem DFDS kontorer i de skandinaviske lande, Øst- og Vesteuropa, USA og Fjernøsten Størstedelen af DFDS medarbejdere er i daglig kontakt med kunderne Sø Land ANTAL MEDARBEJDERE tionelle teams og jobrokering. DFDS uddanner internt omkring 200 elever/trainees (inden for spedition, rejsebureauvirksomhed m.m.), søofficerer/skibsmekanikere m.fl DFDS Tor Line 10 MEDARBEJDERE FORDELT PÅ DIVISIONER, % DFDS Seaways 17 DFDS Group Management 1 DFDS Dan Transport 72

20 18 DFDS OMVERDEN DFDS omverden Transport/Logistik Et marked i vækst Udviklingen i transportmarkedet er nært forbundet med den generelle konjunkturudvikling. Den gennemsnitlige årlige vækst har inden for vejtransport og short-sea skibsfart historisk set oversteget BNP-væksten med ca. 50%. Meget tyder på, at denne udvikling vil fortsætte. Trends på transportmarkedet De vigtigste trends på transportmarkedet er: outsourcing af transport- og logistikaktiviteter globalisering af varehandlen herunder at industrien i stigende grad opfatter Europa som ét marked one-stop shopping: alle transportydelser købes fra én leverandør hurtig IT-udvikling. Konsolidering af transportindustrien Transportmarkedets udvikling indebærer, at kravene til transportselskabernes evne til at håndtere alle opgaver i transportkæden forøges. En betydelig geografisk markedsdækning har således stor betydning for at kunne tilgodese kundernes krav om høj frekvens og lavere transportomkostninger. Milliarder ton-kilometer 1200 Transportindustrien er derfor i disse år præget af opkøb og sammenlægninger. Der bliver færre men større transportvirksomheder med en betydelig geografisk dækning samt større bredde og kvalitet i serviceydelserne. Det europæiske marked for industrielle transportserviceydelser udgør omkring DKK mia. Markedsandelen for de største transportvirksomheder er omkring 4%. Fragtskibsmarkedet (ro/ro-trafik) DFDS Tor Lines marked består af gods og/eller godsbærere (f.eks. trailere), der effektivt og rationelt kan transporteres med et ro/ro skib. Idet omkring 70% af DFDS Tor Lines mængder består af trailere har den fortsatte vækst i vejtransporter stor betydning for DFDS Tor Line. Der er sket en vis konsolidering af ro/ro-fragtskibsindustrien, og specielt inden for de meget konkurrenceprægede områder, som eksempelvis Den engelske Kanal, forventes denne udvikling at fortsætte. Derudover får effektiv og sikker drift af havneterminaler stadig større betydning på grund af de stigende mængder og ruternes høje frekvens. Passagerskibsfart Vigtige trends på rejsemarkedet faldende priser på flyrejser flere, men kortere ferier individuelle rejser med et kulturelt og aktivt indhold små eventyr og værdi-for-pengene konferencerejser. Vejtransport Short-sea Jernbane Indenlandske vandveje UDVIKLING I TRANSPORTEREDE GODSMÆNGDER I EU, TON-KM Kilde: EUROSTAT, ECMT, VIC, National Statistics Note: Ton-kilometer henfører til mængden af tons gods transporteret én kilometer

21 DFDS OMVERDEN 19 Nye rejsemønstre giver potentiale Passagerskibsmarkedet og cruisemarkedet vokser fortsat, som følge af ændringer i befolkningssammensætningen med flere aktive ældre og et stigende behov for korte ferier i en stresset hverdag. Nordeuropæiske hovedmarkeder Det nordeuropæiske marked for passagerskibsfart kan opdeles i fire hovedmarkeder: Østersøen Kattegat Nordsøen Kanalen. Det primære marked i Østersøen udgøres af cruiseorienterede ruter med en overnatning mellem Sverige og Finland. Trafikken mellem disse markeder og Østeuropa har været stigende i de seneste år. Samlet transporteres årligt omkring 16 millioner passagerer på dette marked. Markedet på Kanalen består af korte transportorienterede ruter mellem Kontinentet og den sydlige del af Storbritannien med omkring 40 millioner passagerer årligt. Dette er det mest konkurrencebetonede marked i Nordeuropa. Stordriftsfordele og tonnageudnyttelse Den nordeuropæiske passagerskibsfart har igennem det sidste tiår gennemgået en konsolidering, som efter alt at dømme vil fortsætte på baggrund af behovet for opnåelse af stordriftsfordele og optimal tonnageudnyttelse. Værdien af det europæiske transport marked er over mia. kr. Outsourcing og e-handel øger væksten Kattegat-markedet er en blanding af cruiseorienterede ruter med én overnatning mellem Danmark og Norge samt mellem Norge og Tyskland. Hertil kommer transportruter mellem især Danmark og Sverige. Det samlede marked for ruter med en overnatning udgjorde i 1998 omkring 3,3 millioner passagerer. Markedet på Nordsøen består udelukkende af ruter med en overnatning mellem Sverige/Norge/Danmark/Tyskland/Holland og Storbritannien. Dette marked består af ruter, der anløber Storbritanniens østkyst med et samlet passagerantal på omkring tre millioner passagerer. Danzas 4 Schenker-BTL 4 ESTIMEREDE MARKEDSANDELE FOR UDVALGTE EUROPÆISKE TRANSPORTVIRKSOMHEDER, % Kuehne & Nagel 2 Geodis 2 Panalpina 2 Ocean Group 1 DFDS Dan Transport 1 Kilde: Datamonitor/DFDS 1998 Andre 84

22 20 DFDS RISIKOFAKTORER Risikofaktorer Sædvanlige driftsmæssige risikofaktorer DFDS forretningsområder er konjunkturfølsomme, og væsentlige konjunkturudsving vil påvirke aktiviteterne i såvel negativ som positiv retning. På grund af aktiviteternes geografiske diversifikation er DFDS mindre afhængig af udviklingen på enkelte markeder. DFDS vækst opnås hovedsageligt gennem egen vækst, virksomheds- og aktivitetskøb samt gennem industrielle samarbejdsaftaler. Specielt virksomheds- og aktivitetskøb samt indgåelse af samarbejdsaftaler kan være meget ressourcekrævende for organisationen, og det kan derfor have betydelige konsekvenser for DFDS udvikling, hvis sådanne tiltag ikke formår at indfri de opstillede forventninger. Miljø- og sikkerhedskrav tager udgangspunkt i DFDS miljø- og sikkerhedspolitik, men har også baggrund i krav fra de offentlige myndigheder og DFDS kunder. En fremtidig skærpelse af disse krav må forventes, hvilket vil kunne påføre DFDS omkostninger. I det omfang det er muligt forsikres miljørisici. DFDS deltager i det forberedende lovarbejde gennem brancheorganisationer. DFDS aktiviteter kan blive påvirket af politiske beslutninger, hvilket kan have negative konsekvenser for DFDS. For nærværende vurderes den største risiko i så henseende at være et bortfald af det toldfri salg på ruterne, der anløber Norge. I DFDS aktiviteter anvendes passager- og fragtskibe, biler og terminaler samt andet driftsudstyr. Anvendelsen af sådanne driftsmidler indebærer sædvanlige driftsmæssige risici forbundet med disse driftsmidler. Disse risici minimeres gennem overholdelse af sikkerhedskrav og -rutiner. Omkostningerne i USD består af charteromkostninger til ro/ro tonnage og bunkersforbrug. I forbindelse med indkøb af bunkers udgør stigninger i olieprisen tillige en risiko. I henhold til DFDS politikker afdækkes valutarisici centralt i DFDS A/S, hvor sikring af nettopositioner sker ved terminsforretninger, valutalån, optioner og swaps. Valutamarkederne overvåges løbende og sikring sker i det omfang det skønnes, at valutapositionerne kan få en væsentlig negativ indvirkning på DFDS resultat. Omkring halvdelen af DFDS nuværende gældsportefølje er fastforrentet i de kommende fire år. Den gennemsnitlige rente på den sikrede gældsportefølje er ca. 5,7%. Renterisikoen på den variabelt forrentede gæld opvejes til dels af forrentningen af DFDS likvide beholdninger. Integrationen af DFDS Transport og DanTransport Købet af DanTransport er DFDS største akkvisition til dato. Integrationen af de operationelle enheder forløber tilfredsstillende, idet der hidtil kun er konstateret problemer, der kan karakteriseres som sædvanlige i forbindelse med en sammenlægning af denne størrelse. Den nye logistik- og transportorganisation er blevet positivt modtaget i markedet. Uanset det tilfredsstillende forløb af den hidtidige integration kan det ikke afvises, at der kan opstå uforudsete problemer, inden integrationen er fuldt gennemført. Valuta-, olie- og renterisici DFDS nettovalutaeksponering fra driften vedrører hovedsageligt nettoomkostninger i USD samt nettoindtægter i SEK, NOK og GBP. Indtægterne i SEK, NOK og GBP vedrører hovedsageligt passager- og fragtskibsaktiviteternes indtjening, der afregnes i fremmed valuta, samt datterselskabernes driftsresultater.

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS SKABER NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.01.10 København DAGSORDEN Orientering om baggrunden for DFDS' køb af Norfolkline 1. Bemyndigelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S.

1. Indledning. Det nye serviceselskab etableres som et datterselskab af Greve Forsyning Holding A/S og af Solrød Holding A/S. Greve Kommune Solrød Kommune Ejerstrategi for alle de af Greve Kommune hhvs. Solrød Kommune hver for sig og i fællesskab stiftede selskaber inden for spildevand og renovation, herunder det fælles serviceselskab

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

11-04-2002. Hvordan anvendte vi så disse frigjorte ressourcer, og hvad var det for tiltag, der blev gjort i 2001.

11-04-2002. Hvordan anvendte vi så disse frigjorte ressourcer, og hvad var det for tiltag, der blev gjort i 2001. 11-04-2002-1 - Generalforsamling i DFDS A/S den 11. april 2002 Formandens mundtlige beretning Året 2001 selskabets 135. driftsår fik et efter omstændighederne tilfredsstillende forløb for DFDS. Nettoresultatet

Læs mere

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner

Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Geodis Wilson Jeres Freight Management Partner Integrerede logistikløsninger der imødekommer jeres behov www.geodiswilson.dk Hvad kan vi gøre for jer? Vi tilbyder vores kunder sø- og luftfragt med integrerede

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014

Årsberetning Aalborg Havn A/S 2014 Årsberetning Aalborg Havn A/S 214 - stærk på logistik og samarbejde Ledelsesberetning Aalborg Havn A/S koncern 3 Virksomhedens hovedaktivitet Koncernen Aalborg Havn er en logistikvirksomhed inden for havne-

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen.

Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben Carlsen. DFDS generalforsamling, København d. 22. marts 2013 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Beretningen for 2012 fremlægges også i år sammen med direktionen, der består af Niels Smedegaard og Torben

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere