KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed"

Transkript

1 KVALITETSSIKRING Kvalitetshåndbog for LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KS-Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og opfylder Sikkerhedsstyrelsens krav

2 Indledning Kvalitetsstyringssystemet består af følgende: Kvalitetshåndbog Procedure for teknisk ansvarlig kloakmester Standardblanketter for kvalitetsdokumentation Indholdsfortegnelse Tekst Side Virksomhedsbeskrivelse 3 Virksomhedens kvalitetsmålsætning 3 Kvalitetsstyringssystemet 4 Oversigt over blanketyper 4 Ansvar 4 Intern evaluering 5 Ekstern evaluering 5 Procedure for kloakmesteren 6 Ordremodtagelse 6 Procesgranskning 7 Indkøb / anvendelse af materialer 7 Arbejdets udførelse 7 Aflevering 8 Afvigelser 8 Leverandører 9 Kvalitetsdokumentation 9 Side 2 af 23

3 1. Virksomhedsbeskrivelse Data LINDRAND A/S Fulbyvej Sorø Telefon: Telefa: Mobiltelefon: CVR nr.: E Hjemmeside: Adm.Dir/Aut.Kloakmester: Kim Henriksen Lindrand A/S blev etableret af Kim Henriksen i oktober 1992 som person ejet brolæggerfirma. I 1996 blev virksomheden omdannet til aktieselskab, og arbejdsområderne blev udvidet til også at omfatte kloakeringsopgaver, idet Kim Henriksen blev uddannet til autoriseret kloakmester Forretningsområde Virksomheden beskæftiger sig hovedsageligt med brolægningsopgaver på alle plan, men udfører også afvandings opgaver og kloakrenoverings opgaver, ofte i forbindelse med belægninger, eller mindre kloakeringsopgaver for private og offentlige. Virksomheden udfører følgende arbejder indenfor det kloak- autoriserede område: Byggemodning, Nyanlæg, reparation, renovering og rensning af spilde- regn og dræninstallationer i kloakerede og ukloakerede områder samt afvanding i forbindelse med belægningsopgaver. Virksomheden arbejder primært på Sjælland, og udfører arbejde i såvel hoved- som underentreprise. Arbejde kan udføres efter tilbud eller regning. Kim Henriksen er virksomhedens direktør og teknisk ansvarlige kloakmester. Kim Henriksen forestår alt autorisationskrævende arbejde, herunder kundekontakt, tilbudsgivning, projektering, myndighedskontakt og leverandøraftaler. Virksomhedens medarbejderstab varierer naturligt med sæsonen, men i gennemsnit beskæftiges ca. 10 medarbejdere. Side 3 af 23

4 1.3. Virksomhedens kvalitetsmålsætning Lindrand A/S lægger stor vægt på kvalitet i udførelsen, og det forventes naturligt at alle arbejdsopgaver løses professionelt og fagligt korrekt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og regler. Nærværende kvalitetsplan er et vigtigt middel for kontrollen af dette. Virksomhedens kvalitetspolitik efterleves ved følgende: Overholdelse af indgåede aftaler Gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningen Arbejder udføres efter gældende regler og håndværksmæssigt korrekt Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav Ajourføre viden og følge med i udviklingen indenfor afløbsområdet, både med hensyn til produkter og metoder Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav I forbindelse med aflevering aftales der tidsplan for udførelse af eventuelle mangler ved arbejdet Alle eksterne reklamationer besvares inden 2 arbejdsdage Det er virksomhedens mål, at der maksimalt forekommer 1 årlig reklamation, på arbejder der er afleveret Virksomheden efterlever godkendt KS system på det autoriserede område Virksomheden er tilmeldt en godkendt kontrolinstans for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet Ved enhver afvigelse i forhold til virksomhedens kvalitetsmålsætning foretages afvigelsesbehandling i henhold til afsnit 3.9 i denne KS håndbog omhandlende afvigelser. 2. KS systemet / beskrivelse 2.1. Lovgrundlag KS systemets formål er at dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde, og overholdelse af virksomhedens egen kvalitetspolitik, på grundlag af følgende myndighedskrav m.v.: Lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, bekendtgørelse af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Lov nr. 1601af 20. december 2006, lov om ændring af lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af elinstallatører m.v. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006, bekendtgørelse om autorisationer og drift af virksomhed som vvs installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester. Bekendtgørelse nr af 13. december 2006, bekendtgørelse om personlige faglige kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejder i autoriserede og godkendte kompetente virksomheder. Side 4 af 23

5 2.2. Oversigt over blanketter KS systemet opbygges af denne kvalitetshåndbog med procedure for kloakmesteren. For dokumentation af kvaliteten i det udførte arbejde anvendes følgende dokumenter til registrering og dokumentation: Kvalitetsregistrering Oversigt over medarbejderkvalifikationer Oversigt over myndighedsregler og tekniske anvisninger m.v. Oversigt over virksomhedens prøve- og måleudstyr Afvigelsesrapport Intern efterprøvning Kvalitetssikring Arbejdsbeskrivelse Forundersøgelser Arbejdstegning og kontrolplan for mindre arbejder/belægningsarbejder Opgørelse af materiale og tidsforbrug m.v. Kontrolplan Afløbsinstallationer Kontrolplan Vacumudslusning Gylle Kontrolplan Strømpeforing Kontrolplan Punktrenovering Kontrolplan Nedsivning Kontrolplan Sandfilteranlæg Kontrolplan Minirenseanlæg Kontrolplan Slamsugning Kontrolplan Støbning af fundament Anmeldelse / færdigmelding af afløbsarbejder Formandsprotokol Aftaleseddel Blanket nr. B01 B02 B03 B04 B05 Arbejdsmappe Arbejdsmappe Arbejdsmappe Arbejdsmappe B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B Ansvar Virksomheden Lindrand A/S er til enhver tid fuldt og endeligt ansvarlig for det udførte. I de daglige rutiner er det Kim Henriksen der sørger for: At KS systemet opbygges, vedligeholdes og efterleves At efterleve proceduren for kloakmesteren At efterleve anvisninger fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol Side 5 af 23

6 2.4. Intern evaluering Kim Henriksen gennemgår KS systemet mindst en gang årligt for at sikre at alle relevante bilag er ajourført. (dokumenteres på blanket B05). Som minimum efterprøves følgende områder: Procedure for kloakmester Afvigelsesrapporter Kalibreringsstatus for Prøve / måleudstyr Medarbejderkvalifikationer Myndighedssamling Stikprøvekontrol på repræsentativt udvalg af udført kvalitetssikring Opfølgning på krav fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol Ved afvigelser foretages afvigelsesbehandling i henhold KS håndbogens afsnit om afvigelser. For at sikre efterlevelse og forbedring af KS systemet skal alle medarbejdere løbende videregive forbedringsforslag til Kim Henriksen. 2.5 Ekstern evaluering Kim Henriksen sikrer at KS systemet bliver godkendt af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, og at systemet løbende efterprøves med intervaller der ikke overstiger 24 måneder. Kim Henriksen er til rådighed ved kontrolinstansens efterprøvning, og er ansvarlig for efterlevelse af kontrolinstansens krav. Korrespondance med kontrolinstansen godkendes internt af Kim Henriksen. 3. Procedure for teknisk ansvarlig kloakmester 3.1. Ansvar Kim Henriksen er i egenskab af virksomhedens teknisk ansvarlige kloakmester, ansvarlig for efterlevelse af virksomhedens KS system. Det endelige ansvar vil dog altid påhvile virksomheden Lindrand A/S. Det skal sikres at alt arbejde udføres fagligt korrekt, med overholdelse af indgået aftale og stillede myndighedskrav. Dette sikres ved kloakmesterens deltagelse og overvågning, alternativt af udpeget medarbejder der opfylder gældende uddannelseskrav. Kloakmesteren skal sikre: At virksomhedens medarbejdere er kvalificeret til de opgaver de pålægges. At medarbejderkvalifikationer er registreret på blanket B01 At virksomheden råder over en ajourført og gældende samling af myndighedsforskrifter m.v. Samlingen er registreret på blanket B02. At virksomheden råder over tilstrækkeligt prøve- og måleudstyr i rette kvalitet til de prøve og måleopgaver virksomheden har behov for, samt at vejledninger i brug af prøve- og måleudstyr er til rådighed for brugeren. o Udstyret kalibreres i henhold til leverandørens anviste kalibreringsrutiner. o Før brug kontrolleres udstyret for funktion. At prøve- og måleudstyret er registreret på blanket B03. Side 6 af 23

7 Kvalitetsregistreringer B01, B02, og B03 skal løbende ajourføres, og kontrolleres mindst 1 gang årligt i forbindelse med den årlige interne evaluering Aftaleindgåelse / Ordremodtagelse Ved arbejder, hvor AB 92 er aftalegrundlag, indgås entreprisekontrakt med bygherren. Aftaleseddel, tilbud eller overslag anvendes ved øvrige arbejder. Mundtlige aftaler anvendes undtagelsesvis. Arbejdet kan først igangsættes når omfang og vilkår er accepteret af bygherren. Efter aftaleindgåelse oprettes arbejdsmappe, indeholdende relevante kundeoplysninger og arbejdsbeskrivelse. For at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling inddeles opgaverne i følgende kategorier: Akutte opgaver. F stoppede afløb Ikke akutte opgaver. F opgaver til senere udførelse Forsikringsskade Tilbud / overslag Regning Slamsugning / spuling Nyanlæg Reparation / renovering Ændring / udvidelse Nedsivningsanlæg Sandfilteranlæg Andet Dokumenter, herunder tegninger og tilladelser, arkiveres i sagen Procesgranskning Kim Henriksen foretager procesgranskning, ved som minimum at udføre følgende aktiviteter: Forundersøgelser Indhentning af nødvendige tilladelser Indhentning / udarbejdelse af nødvendigt tegningsmateriale Granskning af udleveret projektmateriale, herunder tegninger og beskrivelse m.v. Opgørelse af materialeforbrug i fornødent omfang Udførelsesmetode fastlægges, herunder maskiner og prøve- og måleudstyr Kvalitet valg af KS kontrolplan og fastlæggelse af kontrolomfang Arbejdsmiljøforhold, herunder sikkerhed, sundhed og velfærdsforanstaltninger Miljøforhold, herunder bortskaffelse Hvis procesgranskning viser afvigelser foretages afvigelsesbehandling i henhold til virksomhedens KS system. Der afholdes projektgennemgangsmøde med bygherren eller dennes repræsentant i fornødent omfang. På mødet fremlægges plan for kvalitetssikring, sikkerhed og miljø for arbejdsopgaven. Side 7 af 23

8 3.4. Indkøb og modtagelse af materialer Kim Henriksen skal sikre at der købes produkter der overholder Bygningsreglementets Bestemmelser, herunder at dokumentation herfor er tilgængelig for byggemyndigheder m.v. Ved modtagelse kontrolleres materialerne for overensstemmelse med det bestilte, og følgeseddel, endvidere at nødvendige varedeklarationer, monteringsvejledninger, drift/vedligeholdelsesplaner m.v. medfølger. Håndtering og opbevaring af materialer skal foregå i henhold til leverandørens anvisning Anvendelse af materialer Kim Henriksen skal sikre at virksomheden udelukkende anvender materialer som opfylder myndigheds- og bygherrekrav, samt at materialerne er korrekt mærkede. I forbindelse med arbejdets udførelse kontrolleres materialerne for anvendelighed og mangler. I tvivlstilfælde afgør Kim Henriksen, om materialerne kan anvendes. Modtagekontrol dokumenteres ved udfyldelse i valgt KS kontrolplan Arbejdets udførelse Inden arbejdet sættes i gang skal Kim Henriksen sikre korrekt instruktion af medarbejdere, herunder: Tidsplan Udførelsesmetode Materialer Maskiner Arbejdsmiljø Kvalitetssikring Ændringer og ekstraarbejder skal aftales med bygherre inden udførelse. Arbejdet udføres i henhold til aftale og tilladelse, med overholdelse af gældende love og regler. Ved arbejdets afslutning skal Kim Henriksen sikre: At modtagekontrol, udførelseskontrol og slutkontrol er udført, og dokumenteret ved udfyldelse af valgt KS kontrolplan At materiale, maskin- og tidsforbrug er opgjort i fornødent omfang At reviderede tegninger er udført i fornødent omfang At TV inspektion / tæthedsprøvning er udført som aftalt At drift / vedligeholdelsesvejledning er udarbejdet på nyanlæg og komponenter At alle dokumenter, herunder tilladelse og færdigmelding er til stede At kommunalt tilsyn tilkaldes i henhold til tilladelsen At aflevering udføres som aftalt Side 8 af 23

9 3.7. Aflevering Kim Henriksen sikrer at arbejdet afleveres til bygherren som aftalt, herunder udlevering af følgende: Kvalitetssikring, hvis det er omfattet af aftalegrundlaget Drift og vedligeholdelsesplan i krævet omfang Rettet tegning Faktura Kim Henriksen sikrer at færdigmelding og rettet tegning sendes til Kommunen Afvigelser Den medarbejder der konstaterer afvigelser i forhold til virksomhedens KS system, registrerer afvigelsen på blanket B04 med angivelse af om det omhandler: Reklamation Afvigelse Teknisk observation Kim Henriksen beslutter og iværksætter korrigerende handling, dokumentation foretages på blanket B04. For opnåelse af kvalitetsforbedringer behandles alle afvigelsesrapporter ved den årlige evaluering Leverandører Kim Henriksen skal sikre at leverandører opfylder følgende krav inden de godkendes som leverandør: Underentreprenører der udfører autoriseret arbejde skal dokumentere anvendelse af et godkendt KS system Materialeleverandører skal yde mindst 5 års ansvar for mangler på materialer der indgår i bygge- og anlægsarbejder Kvalitetsdokumentation Kim Henriksen sikrer at KS dokumentation, i form af tegninger, tilladelser og øvrig kvalitetsdokumentation, opbevares i virksomheden. Korrespondance med kontrolinstans arkiveres. Opbevaring skal foregå på en måde der sikrer let genfinding, identifikation og læsbarhed. Al kvalitetsdokumentation skal opbevares i virksomheden mindst 5 år. Side 9 af 23

10 LINDRAND A/S Blanket B 01 MEDARBEJDERKVALIFIKATIONER NAVN: Uddannelse og kurser Kim Henriksen Flemming Jensen Tonny Jensen Morten Sørensen Karl Emil Nielsen, Fratrådt feb.08 Thomas Rasmussen Mikael Nielsen, fratrådt 25/4-08 Søren Wagner, Fa. Helmer Larsen Brian Pedersen, Fratrådt 17/8-06 Kim Andersen, cpr Nivellering / Afsætning Kloakering trin 1 Kloakering trin 2 Kloakering trin 3 Kloakering trin 4 Nedsivning og samletanke Pumper og udskillere Kloakering i landbruget Kloakmestereksamen Kloakering i det åbne land Kvalitetsstyrring Kloakering - Rensning Kloakering - Inspektion Epoy Sikkerhedskursus 9 Truck Kørekort bil Kørekort lastbil Struktør - Anlæg Struktør - Bygning Murer Tømrer Ingeniør Konstruktør Tekniker Led.renovering med strømpeforing Vejen som arbejdsplads X X X X Side 10 af 23

11 LINDRAND A/S Blanket: B Oversigt over myndighedsregler, teksniske anvisninger og andre vejledninger 1. Myndighedsregler Dato for sidst gældende udgave Normer: * DS udg Norm for afløbsinstallationer * DS udg Norm for dræning af bygværker m.v * DS udg Norm for lægning af fleksible ledninger i jord * DS udg Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v i jord * DS udg Norm for etablering af ledningsanlæg i jord med tillæg nr udg * DS udg Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning Reglementer * Bygningsreglement 2008 ( BR 08 ) 2008 * Sbi-anvisning 216 Anvisning om BR 08 Love * Lbk 988 af 8. december 2003 AUTORISATIONSLOVEN * Lov 1601 af 20.december 2006 lov om ændring af lov om autorisationer * Lbk 1757 af 22 december 2006 Miljøbeskyttelsesloven * Bek 1448 af 11.december 2007 Bek. Om spildevandstilladelser m.v efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 * Bek 473 af 7 oktober 1983 Bek. Om kloakarbejde m.v. * Lbk 1410 af 07 december 2007 Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter * Lbk 268 af 18. marts 2005 Arbejdsmiljøloven 2. Tekniske anvisninger Dato for sidst gældende udgave * Håndbog i kloakmesterarbejde 5. udgave 1. oplag 2007 * Kloakmesterens Sikkerheds- og sundhedshåndbog 2006 * Materiel brugsanvisninger * Håndbog for Sikkerhedsgruppen B/A Andre vejledninger Dato for sidst gældende udgave * Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2: Nedsivningsanlæg op til 30 PE 1999 * Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3: Sandfilteranlæg op til 30 PE 1999 * Retningslinier fra Mijløstyrelsen: Pileanlæg med nedsivning op til PE * Rørcenteranvisning 013: Erfaringer med nedsivningsanlæg 2007 Side 11 af 23

12 LINDRAND A/S Blanket: B 03 Oversigt over prøve- og måle udstyr Type Fabrikat Anskaffelses år Seneste kalibrering Bemærkninger dato Accuguard TM Spectra LL300 Spectra Side 12 af 23

13 LINDRAND A/S Blanket: B 04 AFVIGELSESRAPPORT Dato: Type Nr. Reklamation Afvigelse Teknisk observation Modtaget fra: Navn: Adresse: I forbindelse med: Beskrivelse: Årsag: Dato: Navn: Korrigerende handling: Dato: Navn: Korrigerende handling gennemført: Dato: Navn: Side 13 af 23

14 LINDRAND A/S Blanket: B 05 INTERN EFTERPRØVNING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMETS EFTERLEVELSE Dato: Nr: 2 Udvalgte områder: Noter: OK Procedure for kloakmester Procedure for aftaleindgåelse Procedure for aflevering Kalibreringsstatus for prøve og måleudstyr Medarbejderkvalifikationer Myndighedssamling Stikprøvekontrol af udført kvalitetssikring Afvigelsesbehandling Opfølgning på krav fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S Bemærkninger affødt af vurderinger: Ny maskine indkøbt. Gammel maskine skal kalibreres Revideret d.d. Gennemgået d.d. Færdigmelding ikke mulig, da sagerne ikke er færdige. X X X X X X X X Note 1: Kalibrering af gammel laser hurtigst muligt. Note 2: Færdigmelding af 4 igangværende sager inden d. 1. april 2008 Korrigerende handlinger: Ingen Ovenstående interne efterprøvning har givet anledning til følgende korrigerende handlinger Afvigelsesrapport nr: Ingen 2 Navn: Kim L. Henriksen Dato: Side 14 af 23

15 Sagsnr.: LINDRAND A/S Fulbyvej Sorø Tlf: Fa Kunde: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Kontaktperson: Dato: Arbejdssted: Arbejdsopgave: Tilbud Teglbelægning Trapper Regning Betonbelægning (hånd) Kantsten Overslag Betonbelægning(maskine) Fortov Udgravning Granitbelægninger Græs / beplantning Etablering af bund Brostenskant Andet Optagning Reparation / renovering ARBEJDSMAPPE - Anlægsarbejde Arbejdsbeskrivelse: Øvrige kundeoplysninger: Side 15 af 23

16 ARBEJDSKORT Eventuelt beskrivelse / Tegning / Skitse : Kontrolplan: Acceptkriterier skal overholde virksomhedens kvalitetshåndbog kryds ved kontrol MODTAGEKONTROL Dato Godkendt Ja / nej Belægningssten/kantsten Brøndgods / komponenter m.v. Grusmaterialer Beton UDFØRELSESKONTROL Bund / aftræk / komprimering Belægning Kantafgrænsning Tilfyldning / vibrering Retablering Overgange / tilpasninger Brønde / karme / dæksler Udført som tegning / beskrivelse SLUTKONTROL Fugefyldning Jævnhed i belægning Oprydning Kontrolleret af: Omfang 100 % - skader / mangler 100 % - skader / mangler Pr. læs - mangler Pr. læs - mangler Fald / koter / jævnhed Fald / koter / modulmål Fald / koter / samlinger Visuel / aftalegrundlag Visuel / aftalegrundlag Visuel / aftalegrundlag Højde / tilpasning af belægning Placering / dimensioner / matr. Visuelt Aftalegrundlag Aftalegrundlag Er der supplerende kontrolplan? ja nej Anledning: Side 16 af 23

17 FORUNDERSØGELSER Tekst Ja Nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der tegning af arbejdet Er arbejdsopgaven projekteret Skal der indhentes gravetilladelse Servitutter / myndighedskrav / dispensationer Er der særlige ansøgningsskemaer Er der indhentet ledningsoplysninger Bund Kan den eksisterende bund genanvendes Kan den udførte bund overtages Er bunden kontrolnivelleret Er der taget prøver af bundens bæreevne Overtages ansvaret for udførte bund Adgangsforhold Er områderne fri og tilgængelige Er der krav til afspærring / skiltning Er der plads til materialedepot Er der adgangsforhold for maskine Er der fast belægning Er der plads til opgravet jord Er der tilfredsstillende skurfaciliteter / toiletforhold m.v. Er der behov for rottespærre FÆRDIGMELDING Tekst ja nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der udført reviderede tegninger Er der udført færdigmelding Er der udført drift / vedligeholdelsesplan Er krævet kvalitetsdokumentation udført Er nødvendige dispensationer tilstede Er faktura udfærdiget Andet Side 17 af 23

18 Beskrivelse Antal 110 mm MATERIALE / TID / MASKIN FORBRUG Antal 160 mm Beskrivelse Antal Beskrivelse Type PVC rør 6000 mm Drænrør 80 mm Fliser PVC rør 3000 mm Dræn T stk. 80 mm Belægningssten PVC rør 2000 mm Drænendeprop 80 mm Granitmaterialer PVC rør 1000 mm Drænsamlemuffe 80 mm Teglsten PVC rør 500 mm Dræntilslutning 80 / 110 Søsten PVC rør 250 mm Kegle til opføringsrør 315 Skærver 15 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør 315 Aftrækningsgrus 30 gr. Bøjning Kegle til opføringsrør 425 Stabilt grus 45 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør Søsand Grenrør 110 / 110 Opføring mm Harpet muldjord Grenrør 160 / 110 Opføring mm Beton Reduktion 160 / 110 Opføring mm Asfalt Fodbøjning kort Opføring mm Jord affald Fodbøjning lang Bund til opføring 315 mm Asfalt affald Dobbelt stikmuffe Bund til opføring 425 mm Betonaffald Skydemuffe Tætningsring til opføring Overg. PVC BT Brøndkarm ø 600 mm muffe Overg. PVC BT Brønddæksel ø 600 mm spids Overg. PVC Ler Rendestenskarm 300 mm muffe U ring Overg. PVC Ler spids Overg. PVC Dræn Rendestenskarm med rist Rendegraver 300 Overg. PVC STJ Brøndstige Minigraver. Mgd. Rendestensdæksel 300 mm Maskiner Timer Bem. P vandlås Afløbsrende Gravemaskine S vandlås Gavl til afløbsrende Lastbil Indbygningsvandlås Gavl med udløb Indlejede maskiner Gulvafløbsskål Rist til afløbsrende Slamsuger / spuler In situ påboring Bundfældningstank 2m3 Asfaltskærer Påboring PVC Tryksiverør Kompressor Påboring BT Pumpebrønd til trykneds. TV inspektion Fernco overgang Pumpe Strømpeforing Murgennemføring lang Fordelerbrønd Tidsforbrug Timer Bem. Murgennemføring kort Gravitationssiverør Mestertimer Spulebrønd type 1 Samletank Svendetimer Spulebrønd type 2 Faskine til regnv. (kassette) Lærlingetimer Spulebrønd type 3 Topring Fremmed hjælp Spulebrønd type 4 TJ rottespærre Tagbrønd 200 mm Tagbrønd 315 mm Rendestensbrønd 315 Rendestensbrønd 425 Murcem Leca nødder Nøddesten 16 / 32 mm Ærtesten 8 / 16 mm Filtersand 2 / 4 mm Fyldsand Betonsand Fiberdug Cement Side 18 af 23

19 Sagsnr.: LINDRAND A/S Fulbyvej Sorø Tlf: ARBEJDSMAPPE - Kloakarbejde Kunde: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Kontaktperson: Dato: Arbejdssted: Arbejdsopgave: Tilbud Akut opgave Ændring / udvidelse Regning Ikke akut opgave Nedsivningsanlæg Overslag Slamsugning / spuling Sandfilteranlæg Forsikringsskade Nyanlæg Minirenseanlæg Strømpeforing Reparation / renovering Andet Forsikringsselskab: Policenr.: Tlf.nr.: Arbejdsbeskrivelse: Øvrige kundeoplysninger: Kontrolinstans: Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S Side 19 af 23

20 ARBEJDSKORT Eventuelt beskrivelse / Tegning / Skitse : Kontrolplan: Acceptkriterier skal overholde virksomhedens kvalitetshåndbog kryds ved kontrol MODTAGEKONTROL Dato Godkendt Ja / nej Rør / formstykker / overgange Brøndgods / komponenter m.v. Grusmaterialer Dræn / pumper m.v. UDFØRELSESKONTROL Ledninger Gulvafløb / standrør m.v. Udjævning / omkring fyldning Tilfyldning / komprimering Retablering Overgange / tilslutninger Brønde / karme / dæksler Udført som tegning / beskrivelse SLUTKONTROL Funktionsafprøvning Tæthedsprøvning / TV inspektion Rettet tegning Pumper / højvandslukker m.v. Kontrolleret af: Omfang 100 % - skader / mangler 100 % - skader / mangler Pr. læs - mangler 100 % - skader / mangler Fald / koter / placering Mål / højder /samlinger Tykkelse / egnet Aftalegrundlag Visuel / aftalegrundlag Visuel / måling Samlinger / placering Placering / dimensioner / matr. Gennemskylles med vand Aftalegrundlag Som udført 2 aktivering Er der supplerende kontrolplan? ja nej Anledning: Side 20 af 23

21 FORUNDERSØGELSER Tekst Ja Nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der tegning af ejendommen (matrikelkort) Er arbejdsopgaven projekteret Skal der indhentes gravetilladelse Servitutter / myndighedskrav / dispensationer Er der særlige ansøgningsskemaer Er der indhentet ledningsoplysninger Afløbsmuligheder Kan der tilsluttes til hovedkloak Fællessystem Separatsystem Er der ført stikledning ind på grunden Skal / kan afløb tilsluttes anden recipient Er der stillet udlederkrav Udluftningsforhold / muligheder Faldforhold Er der mulighed for gravitation Skal afløbet pumpes Er der lavtskyllende toilet Særlige oplysninger om spildevand Er der behov for udskiller Er der behov for samletank Er der behov for slamfang Er der behov for rottespærre Ledningsføring / grundvand Er jordbundsforholdene egnede Er grundvandsstanden gunstig Er der behov for dræning Er der særlige hindringer for ledningsføring Er der fremmede ledninger / kabler m.v. Opstemning / adgangsforhold Er der opstemning i hovedkloak (tillæg) Er der krav til afspærring / skiltning Er der oplyst dækselkoter, vejkoter m.v. Er der adgangsforhold for maskine Er der fast belægning Er der plads til opgravet jord FÆRDIGMELDING Tekst ja nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der udført reviderede tegninger Er der udført færdigmelding Er der udført drift / vedligeholdelsesplan Er krævet kvalitetsdokumentation udført Er nødvendige dispensationer tilstede Er faktura udfærdiget Andet Side 21 af 23

22 Beskrivelse Antal 110 mm MATERIALE / TID / MASKIN FORBRUG Antal 160 mm Beskrivelse Antal Beskrivelse Type PVC rør 6000 mm Drænrør 80 mm Fliser PVC rør 3000 mm Dræn T stk. 80 mm Belægningssten PVC rør 2000 mm Drænendeprop 80 mm Granitmaterialer PVC rør 1000 mm Drænsamlemuffe 80 mm Teglsten PVC rør 500 mm Dræntilslutning 80 / 110 Søsten PVC rør 250 mm Kegle til opføringsrør 315 Skærver 15 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør 315 Aftrækningsgrus 30 gr. Bøjning Kegle til opføringsrør 425 Stabilt grus 45 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør Søsand Grenrør 110 / 110 Opføring mm Harpet muldjord Grenrør 160 / 110 Opføring mm Beton Reduktion 160 / 110 Opføring mm Asfalt Fodbøjning kort Opføring mm Jord affald Fodbøjning lang Bund til opføring 315 mm Asfalt affald Dobbelt stikmuffe Bund til opføring 425 mm Betonaffald Skydemuffe Tætningsring til opføring Overg. PVC BT Brøndkarm ø 600 mm muffe Overg. PVC BT Brønddæksel ø 600 mm spids Overg. PVC Ler Rendestenskarm 300 mm muffe U ring Overg. PVC Ler spids Overg. PVC Dræn Rendestenskarm med rist Rendegraver 300 Overg. PVC STJ Brøndstige Minigraver. Mgd. Rendestensdæksel 300 mm Maskiner Timer Bem. P vandlås Afløbsrende Gravemaskine S vandlås Gavl til afløbsrende Lastbil Indbygningsvandlås Gavl med udløb Indlejede maskiner Gulvafløbsskål Rist til afløbsrende Slamsuger / spuler In situ påboring Bundfældningstank 2m3 Asfaltskærer Påboring PVC Tryksiverør Kompressor Påboring BT Pumpebrønd til trykneds. TV inspektion Fernco overgang Pumpe Strømpeforing Murgennemføring lang Fordelerbrønd Tidsforbrug Timer Bem. Murgennemføring kort Gravitationssiverør Mestertimer Spulebrønd type 1 Samletank Svendetimer Spulebrønd type 2 Faskine til regnv. (kassette) Lærlingetimer Spulebrønd type 3 Topring Fremmed hjælp Spulebrønd type 4 TJ rottespærre Tagbrønd 200 mm Tagbrønd 315 mm Rendestensbrønd 315 Rendestensbrønd 425 Murcem Leca nødder Nøddesten 16 / 32 mm Ærtesten 8 / 16 mm Filtersand 2 / 4 mm Fyldsand Betonsand Fiberdug Cement Side 22 af 23

23 LINDRAND A/S Blanket: B 15 ANMELDELSE OG FÆRDIGMELDING Autoriseret kloakarbejde Forbruger: Navn Adresse: Postnr: By: Matr. Nr: Kloakmester: Kloakmestervirksomhedens Stempel : Sted: Dato Underskrift Teknisk ansvarlig Dokumentation: JA NEJ Byggevarer der er anvendt, er i overensstemmelse med krav i BR 95 og gældende normer Rettet tegning - som udført Myndigheds tilladelse søgt Drift / vedligeholdelsesplan udført Kvalitetssikring udført Evt. beskrivelse / skitse af det udførte Side 23 af 23

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

FORORD. I. Kvalitetshåndbog II. Kvalitetsprocedure for kloakmesteren III. Standardblanketter for kvalitetsdokumentationen

FORORD. I. Kvalitetshåndbog II. Kvalitetsprocedure for kloakmesteren III. Standardblanketter for kvalitetsdokumentationen Eksempel på udformning af et kvalitetsstyringssystem for kloakmestervirksomhed med én ansat, jf. bestemmelserne i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS 5678 GULVKØBING FIRMANAVN: GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY:

V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS 5678 GULVKØBING FIRMANAVN: GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY: V.I.N. Gulvservice Udgave: 01/09 Dato: 19.05.09 V. I. Nylsen`s Gulve KVALITETSHÅNDBOG FOR: FIRMANAVN: V. I. NYLSEN GULVSERVICE APS GADE: GULVVEJ 2 POSTNR. OG BY: 5678 GULVKØBING Indledning Med baggrund

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Lindrand A/S Fulbyvej Sorø

Lindrand A/S Fulbyvej Sorø KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Lindrand A/S Fulbyvej 53 4180 Sorø Lindrand A/S KLS system Gyldig

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume.

Indholdsfortegnelse. Resume. Dette er et aktivt dokument. TRYK F5 for at starte. Klik herefter på resume eller punkterne i indholdsfortegnelsen. Nogle af punkterne linker til pdffiler, luk disse pdf-filer for at komme tilbage til

Læs mere

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger. Virksomheden. Firmaet G + Fundering blev grundlagt i 2003 af Helge Rossen. Firmaet beskæftiger sig med grundforstærkning bla. andet pælefundering, byggegruber samt efterfundering af eksisterende bygninger.

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KloakmesterNYT Nr Maj 2017

KloakmesterNYT Nr Maj 2017 NYHEDSBREV KloakmesterNYT Nr. 35 - Maj 2017 Sikkerhedsstyrelsen har i starten af 2017 udsendt en ny fortolkning af reglerne for, hvornår udførelse af regnvandsinstallationer kræver autorisation som kloakmester

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester.

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. MASTER TIL EN KVALITETSSTYRINGSHÅNDBOG FOR EN LILLE HÅNDVÆRKERVIRKSOMHED - TÆKKEFAGET) Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. Firma: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon:

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Praktisk anvendelse af KLS systemet Nej vel?

Praktisk anvendelse af KLS systemet Nej vel? Praktisk anvendelse af KLS systemet Nej vel? Keld Madsen Dagens program Byggeriets Kvalitetskontrol Kloakmestereksamen Hvilke kloakarbejder kræver autorisation Autorisationslovens krav til KLS Anvendelse

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø

Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Håndbog for styring af kvalitet og arbejdsmiljø Virksomhed: Adresse: Mikaellauridsen.dk - Entreprise Frydenlunds alle 8210 Aarhus V Dato: 02.03.15 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

AutorisationsNYT Nr. 1 - Oktober 2015

AutorisationsNYT Nr. 1 - Oktober 2015 NYHEDSBREV AutorisationsNYT Nr. 1 - Oktober 2015 Byggeriets Kvalitetskontrol vil som et nyt tiltag fremover udsende et digitalt nyhedsbrev til vore kunder på el-, vvs- og kloakområdet Byggeriets Kvalitetskontrol

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Din nuværende situation

Din nuværende situation KLOAKKURSER 2015-16 Din nuværende situation Jeg skal opfylde mindstekrav for at kunne udføre kloakarbejde Du skal gennemføre kurserne nivellering samt rørlægger Jeg ER rørlægger og vil gerne opkvalificeres

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand 1. EJENDOM Vejnavn og husnummer Ejerlav og matrikelnummer Postnummer og by Type af beboelse Helårsbeboelse Fritidsbeboelse 2. EJER

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Drifts og vedligeholdelseshæfte

Drifts og vedligeholdelseshæfte Drifts og vedligeholdelseshæfte For at forebygge og undgå driftsforstyrrelser i Deres kloakinstallationer, bedes De gennemlæse dette drifts- og vedligeholdelseshæfte, grundigt. De kan herunder se, hvilke

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15

Spildevandsårsmøde BR 15. Rottespærrer BR 15 Spildevandsårsmøde BR 15 BR 15.pdf Konsekvenser af BR15: Rottespærre i alle nye afløbsinstallationer Alle dræn skal pumpes. Alle installationer under terrændæk sikres mod opstuvning. Er alle materialer

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Afløbsledninger i isolering under gulv.

Afløbsledninger i isolering under gulv. Johs. Pedersen Afløbsledninger i isoleringslaget under gulv Acceptkriterier ved TV inspektion af afløbsledninger Dræning af bygværker mv. Status på rottesikring af afløbsinstallationer Det gode galleri

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Morsø Kommune Regulativet er udarbejdet af: Morsø Forsyning A/S og Morsø Kommune Godkendt af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse: 26. september 2017 Indhold

Læs mere

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret

Renovering af faldstammer. v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Renovering af faldstammer v/ Flemming Springborg, Teknologisk Institut, Rørcentret Flemming Springborg Byggesagsbehandler i Københavns Kommune indtil 1998 Ansat på Teknologisk Institut siden 1998 Tilknyttet

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00

ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00 ODDENSE SEPARATKLOAKERING. Torsdag den 2. juli 2015, kl. 19.00 21.00 DAGSORDEN. Velkomst og præsentation Separatkloakering Kloakprojektet: Arbejde i offentlige arealer Arbejder på egen grund Sikringstiltag

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5

1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 3. TØMNING 4 4. SÆRLIGT FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE 5 5. BORTSKAFFELSE AF SPILDEVAND OG SLAM 5 Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2007 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER 4 LOVGRUNDLAG 4 REGULATIVETS OMRÅDE 4 BENYTTELSESPLIGT 4 3.

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS

Kvalitetshåndbog. for. Houe Smed & VVS Kvalitetshåndbog for Houe Smed & VVS Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand Tekniske bestemmelser for TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Projektering 2 2. Dimensionering 2 3. Hovedledninger 3 4. Stikledninger og skelbrønde 3 5. Brønde 3 6. Samlinger og tilslutninger 4 7. Udførelse 4 8. Kvalitetssikring og dokumentation

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgningsdato: Bilag: 1. Ansøgningsinformation: Ejer/bygherre: Ansøger (f.eks. kloakmesters stempel): 2. Anlæggets beliggenhed: Adresse: Matrikel nr. og by:

Læs mere

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen

Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier. Peter Christensen Baggrund og formål for udarbejdelse af vejledning til acceptkriterier Peter Christensen Baggrund Bygherren har altid et ønske om at overtage et nyt eller fornyet anlæg uden fejl og mangler. Bygherren beslutter,

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer

Kvalitets- og miljøhåndbog. DEL 2 Procedurer og instruktioner. DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 1 Politikker og målsætninger Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 2 Procedurer og instruktioner Kvalitets- og miljøhåndbog DEL 3 Kvalitetssikringshåndbog for leverancer Kvalitets-

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune

Regulativ TØMNINGSORDNING. for. for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Thisted Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag... s. 2 Formål... s. 2 Regulativet... s. 3 Almindelige

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Afsnit 2 Teknisk standard Spildevand og Tagvand. Kolding og Fredericia Sygehuse

Afsnit 2 Teknisk standard Spildevand og Tagvand. Kolding og Fredericia Sygehuse Afsnit 2 Teknisk standard Spildevand og Tagvand Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 52.11 Afløb under bygninger... 3 52.12 Dræn under bygninger... 4 52.13 Faldstammer, afløbsskåle...

Læs mere

Kravspecifikation Ledningsregistrering

Kravspecifikation Ledningsregistrering Kravspecifikation Ledningsregistrering Dato 31. oktober 2012 Ansvarlig utso Opmåling Dokumentnummer D5849-12/2.0 For at Rebild Forsyning skal få så ensartet datagrundlag som muligt, skal alt opmåling af

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Forord. En drifts- og vedligeholdelsesvejledning bør som minimum indeholde oplysninger om:

Forord. En drifts- og vedligeholdelsesvejledning bør som minimum indeholde oplysninger om: Forord I medfør af lov nr. 988, ( Autorisationsloven ), skal kloakmesteren ved afleveringen give ejeren / brugeren instruktion i brug, drift og vedligehold af det udførte kloakanlæg. I DS 432. 3.udg, norm

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere