KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed"

Transkript

1 KVALITETSSIKRING Kvalitetshåndbog for LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KS-Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og opfylder Sikkerhedsstyrelsens krav

2 Indledning Kvalitetsstyringssystemet består af følgende: Kvalitetshåndbog Procedure for teknisk ansvarlig kloakmester Standardblanketter for kvalitetsdokumentation Indholdsfortegnelse Tekst Side Virksomhedsbeskrivelse 3 Virksomhedens kvalitetsmålsætning 3 Kvalitetsstyringssystemet 4 Oversigt over blanketyper 4 Ansvar 4 Intern evaluering 5 Ekstern evaluering 5 Procedure for kloakmesteren 6 Ordremodtagelse 6 Procesgranskning 7 Indkøb / anvendelse af materialer 7 Arbejdets udførelse 7 Aflevering 8 Afvigelser 8 Leverandører 9 Kvalitetsdokumentation 9 Side 2 af 23

3 1. Virksomhedsbeskrivelse Data LINDRAND A/S Fulbyvej Sorø Telefon: Telefa: Mobiltelefon: CVR nr.: E Hjemmeside: Adm.Dir/Aut.Kloakmester: Kim Henriksen Lindrand A/S blev etableret af Kim Henriksen i oktober 1992 som person ejet brolæggerfirma. I 1996 blev virksomheden omdannet til aktieselskab, og arbejdsområderne blev udvidet til også at omfatte kloakeringsopgaver, idet Kim Henriksen blev uddannet til autoriseret kloakmester Forretningsområde Virksomheden beskæftiger sig hovedsageligt med brolægningsopgaver på alle plan, men udfører også afvandings opgaver og kloakrenoverings opgaver, ofte i forbindelse med belægninger, eller mindre kloakeringsopgaver for private og offentlige. Virksomheden udfører følgende arbejder indenfor det kloak- autoriserede område: Byggemodning, Nyanlæg, reparation, renovering og rensning af spilde- regn og dræninstallationer i kloakerede og ukloakerede områder samt afvanding i forbindelse med belægningsopgaver. Virksomheden arbejder primært på Sjælland, og udfører arbejde i såvel hoved- som underentreprise. Arbejde kan udføres efter tilbud eller regning. Kim Henriksen er virksomhedens direktør og teknisk ansvarlige kloakmester. Kim Henriksen forestår alt autorisationskrævende arbejde, herunder kundekontakt, tilbudsgivning, projektering, myndighedskontakt og leverandøraftaler. Virksomhedens medarbejderstab varierer naturligt med sæsonen, men i gennemsnit beskæftiges ca. 10 medarbejdere. Side 3 af 23

4 1.3. Virksomhedens kvalitetsmålsætning Lindrand A/S lægger stor vægt på kvalitet i udførelsen, og det forventes naturligt at alle arbejdsopgaver løses professionelt og fagligt korrekt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og regler. Nærværende kvalitetsplan er et vigtigt middel for kontrollen af dette. Virksomhedens kvalitetspolitik efterleves ved følgende: Overholdelse af indgåede aftaler Gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningen Arbejder udføres efter gældende regler og håndværksmæssigt korrekt Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav Ajourføre viden og følge med i udviklingen indenfor afløbsområdet, både med hensyn til produkter og metoder Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav I forbindelse med aflevering aftales der tidsplan for udførelse af eventuelle mangler ved arbejdet Alle eksterne reklamationer besvares inden 2 arbejdsdage Det er virksomhedens mål, at der maksimalt forekommer 1 årlig reklamation, på arbejder der er afleveret Virksomheden efterlever godkendt KS system på det autoriserede område Virksomheden er tilmeldt en godkendt kontrolinstans for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet Ved enhver afvigelse i forhold til virksomhedens kvalitetsmålsætning foretages afvigelsesbehandling i henhold til afsnit 3.9 i denne KS håndbog omhandlende afvigelser. 2. KS systemet / beskrivelse 2.1. Lovgrundlag KS systemets formål er at dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde, og overholdelse af virksomhedens egen kvalitetspolitik, på grundlag af følgende myndighedskrav m.v.: Lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, bekendtgørelse af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Lov nr. 1601af 20. december 2006, lov om ændring af lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af elinstallatører m.v. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006, bekendtgørelse om autorisationer og drift af virksomhed som vvs installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester. Bekendtgørelse nr af 13. december 2006, bekendtgørelse om personlige faglige kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejder i autoriserede og godkendte kompetente virksomheder. Side 4 af 23

5 2.2. Oversigt over blanketter KS systemet opbygges af denne kvalitetshåndbog med procedure for kloakmesteren. For dokumentation af kvaliteten i det udførte arbejde anvendes følgende dokumenter til registrering og dokumentation: Kvalitetsregistrering Oversigt over medarbejderkvalifikationer Oversigt over myndighedsregler og tekniske anvisninger m.v. Oversigt over virksomhedens prøve- og måleudstyr Afvigelsesrapport Intern efterprøvning Kvalitetssikring Arbejdsbeskrivelse Forundersøgelser Arbejdstegning og kontrolplan for mindre arbejder/belægningsarbejder Opgørelse af materiale og tidsforbrug m.v. Kontrolplan Afløbsinstallationer Kontrolplan Vacumudslusning Gylle Kontrolplan Strømpeforing Kontrolplan Punktrenovering Kontrolplan Nedsivning Kontrolplan Sandfilteranlæg Kontrolplan Minirenseanlæg Kontrolplan Slamsugning Kontrolplan Støbning af fundament Anmeldelse / færdigmelding af afløbsarbejder Formandsprotokol Aftaleseddel Blanket nr. B01 B02 B03 B04 B05 Arbejdsmappe Arbejdsmappe Arbejdsmappe Arbejdsmappe B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B Ansvar Virksomheden Lindrand A/S er til enhver tid fuldt og endeligt ansvarlig for det udførte. I de daglige rutiner er det Kim Henriksen der sørger for: At KS systemet opbygges, vedligeholdes og efterleves At efterleve proceduren for kloakmesteren At efterleve anvisninger fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol Side 5 af 23

6 2.4. Intern evaluering Kim Henriksen gennemgår KS systemet mindst en gang årligt for at sikre at alle relevante bilag er ajourført. (dokumenteres på blanket B05). Som minimum efterprøves følgende områder: Procedure for kloakmester Afvigelsesrapporter Kalibreringsstatus for Prøve / måleudstyr Medarbejderkvalifikationer Myndighedssamling Stikprøvekontrol på repræsentativt udvalg af udført kvalitetssikring Opfølgning på krav fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol Ved afvigelser foretages afvigelsesbehandling i henhold KS håndbogens afsnit om afvigelser. For at sikre efterlevelse og forbedring af KS systemet skal alle medarbejdere løbende videregive forbedringsforslag til Kim Henriksen. 2.5 Ekstern evaluering Kim Henriksen sikrer at KS systemet bliver godkendt af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, og at systemet løbende efterprøves med intervaller der ikke overstiger 24 måneder. Kim Henriksen er til rådighed ved kontrolinstansens efterprøvning, og er ansvarlig for efterlevelse af kontrolinstansens krav. Korrespondance med kontrolinstansen godkendes internt af Kim Henriksen. 3. Procedure for teknisk ansvarlig kloakmester 3.1. Ansvar Kim Henriksen er i egenskab af virksomhedens teknisk ansvarlige kloakmester, ansvarlig for efterlevelse af virksomhedens KS system. Det endelige ansvar vil dog altid påhvile virksomheden Lindrand A/S. Det skal sikres at alt arbejde udføres fagligt korrekt, med overholdelse af indgået aftale og stillede myndighedskrav. Dette sikres ved kloakmesterens deltagelse og overvågning, alternativt af udpeget medarbejder der opfylder gældende uddannelseskrav. Kloakmesteren skal sikre: At virksomhedens medarbejdere er kvalificeret til de opgaver de pålægges. At medarbejderkvalifikationer er registreret på blanket B01 At virksomheden råder over en ajourført og gældende samling af myndighedsforskrifter m.v. Samlingen er registreret på blanket B02. At virksomheden råder over tilstrækkeligt prøve- og måleudstyr i rette kvalitet til de prøve og måleopgaver virksomheden har behov for, samt at vejledninger i brug af prøve- og måleudstyr er til rådighed for brugeren. o Udstyret kalibreres i henhold til leverandørens anviste kalibreringsrutiner. o Før brug kontrolleres udstyret for funktion. At prøve- og måleudstyret er registreret på blanket B03. Side 6 af 23

7 Kvalitetsregistreringer B01, B02, og B03 skal løbende ajourføres, og kontrolleres mindst 1 gang årligt i forbindelse med den årlige interne evaluering Aftaleindgåelse / Ordremodtagelse Ved arbejder, hvor AB 92 er aftalegrundlag, indgås entreprisekontrakt med bygherren. Aftaleseddel, tilbud eller overslag anvendes ved øvrige arbejder. Mundtlige aftaler anvendes undtagelsesvis. Arbejdet kan først igangsættes når omfang og vilkår er accepteret af bygherren. Efter aftaleindgåelse oprettes arbejdsmappe, indeholdende relevante kundeoplysninger og arbejdsbeskrivelse. For at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling inddeles opgaverne i følgende kategorier: Akutte opgaver. F stoppede afløb Ikke akutte opgaver. F opgaver til senere udførelse Forsikringsskade Tilbud / overslag Regning Slamsugning / spuling Nyanlæg Reparation / renovering Ændring / udvidelse Nedsivningsanlæg Sandfilteranlæg Andet Dokumenter, herunder tegninger og tilladelser, arkiveres i sagen Procesgranskning Kim Henriksen foretager procesgranskning, ved som minimum at udføre følgende aktiviteter: Forundersøgelser Indhentning af nødvendige tilladelser Indhentning / udarbejdelse af nødvendigt tegningsmateriale Granskning af udleveret projektmateriale, herunder tegninger og beskrivelse m.v. Opgørelse af materialeforbrug i fornødent omfang Udførelsesmetode fastlægges, herunder maskiner og prøve- og måleudstyr Kvalitet valg af KS kontrolplan og fastlæggelse af kontrolomfang Arbejdsmiljøforhold, herunder sikkerhed, sundhed og velfærdsforanstaltninger Miljøforhold, herunder bortskaffelse Hvis procesgranskning viser afvigelser foretages afvigelsesbehandling i henhold til virksomhedens KS system. Der afholdes projektgennemgangsmøde med bygherren eller dennes repræsentant i fornødent omfang. På mødet fremlægges plan for kvalitetssikring, sikkerhed og miljø for arbejdsopgaven. Side 7 af 23

8 3.4. Indkøb og modtagelse af materialer Kim Henriksen skal sikre at der købes produkter der overholder Bygningsreglementets Bestemmelser, herunder at dokumentation herfor er tilgængelig for byggemyndigheder m.v. Ved modtagelse kontrolleres materialerne for overensstemmelse med det bestilte, og følgeseddel, endvidere at nødvendige varedeklarationer, monteringsvejledninger, drift/vedligeholdelsesplaner m.v. medfølger. Håndtering og opbevaring af materialer skal foregå i henhold til leverandørens anvisning Anvendelse af materialer Kim Henriksen skal sikre at virksomheden udelukkende anvender materialer som opfylder myndigheds- og bygherrekrav, samt at materialerne er korrekt mærkede. I forbindelse med arbejdets udførelse kontrolleres materialerne for anvendelighed og mangler. I tvivlstilfælde afgør Kim Henriksen, om materialerne kan anvendes. Modtagekontrol dokumenteres ved udfyldelse i valgt KS kontrolplan Arbejdets udførelse Inden arbejdet sættes i gang skal Kim Henriksen sikre korrekt instruktion af medarbejdere, herunder: Tidsplan Udførelsesmetode Materialer Maskiner Arbejdsmiljø Kvalitetssikring Ændringer og ekstraarbejder skal aftales med bygherre inden udførelse. Arbejdet udføres i henhold til aftale og tilladelse, med overholdelse af gældende love og regler. Ved arbejdets afslutning skal Kim Henriksen sikre: At modtagekontrol, udførelseskontrol og slutkontrol er udført, og dokumenteret ved udfyldelse af valgt KS kontrolplan At materiale, maskin- og tidsforbrug er opgjort i fornødent omfang At reviderede tegninger er udført i fornødent omfang At TV inspektion / tæthedsprøvning er udført som aftalt At drift / vedligeholdelsesvejledning er udarbejdet på nyanlæg og komponenter At alle dokumenter, herunder tilladelse og færdigmelding er til stede At kommunalt tilsyn tilkaldes i henhold til tilladelsen At aflevering udføres som aftalt Side 8 af 23

9 3.7. Aflevering Kim Henriksen sikrer at arbejdet afleveres til bygherren som aftalt, herunder udlevering af følgende: Kvalitetssikring, hvis det er omfattet af aftalegrundlaget Drift og vedligeholdelsesplan i krævet omfang Rettet tegning Faktura Kim Henriksen sikrer at færdigmelding og rettet tegning sendes til Kommunen Afvigelser Den medarbejder der konstaterer afvigelser i forhold til virksomhedens KS system, registrerer afvigelsen på blanket B04 med angivelse af om det omhandler: Reklamation Afvigelse Teknisk observation Kim Henriksen beslutter og iværksætter korrigerende handling, dokumentation foretages på blanket B04. For opnåelse af kvalitetsforbedringer behandles alle afvigelsesrapporter ved den årlige evaluering Leverandører Kim Henriksen skal sikre at leverandører opfylder følgende krav inden de godkendes som leverandør: Underentreprenører der udfører autoriseret arbejde skal dokumentere anvendelse af et godkendt KS system Materialeleverandører skal yde mindst 5 års ansvar for mangler på materialer der indgår i bygge- og anlægsarbejder Kvalitetsdokumentation Kim Henriksen sikrer at KS dokumentation, i form af tegninger, tilladelser og øvrig kvalitetsdokumentation, opbevares i virksomheden. Korrespondance med kontrolinstans arkiveres. Opbevaring skal foregå på en måde der sikrer let genfinding, identifikation og læsbarhed. Al kvalitetsdokumentation skal opbevares i virksomheden mindst 5 år. Side 9 af 23

10 LINDRAND A/S Blanket B 01 MEDARBEJDERKVALIFIKATIONER NAVN: Uddannelse og kurser Kim Henriksen Flemming Jensen Tonny Jensen Morten Sørensen Karl Emil Nielsen, Fratrådt feb.08 Thomas Rasmussen Mikael Nielsen, fratrådt 25/4-08 Søren Wagner, Fa. Helmer Larsen Brian Pedersen, Fratrådt 17/8-06 Kim Andersen, cpr Nivellering / Afsætning Kloakering trin 1 Kloakering trin 2 Kloakering trin 3 Kloakering trin 4 Nedsivning og samletanke Pumper og udskillere Kloakering i landbruget Kloakmestereksamen Kloakering i det åbne land Kvalitetsstyrring Kloakering - Rensning Kloakering - Inspektion Epoy Sikkerhedskursus 9 Truck Kørekort bil Kørekort lastbil Struktør - Anlæg Struktør - Bygning Murer Tømrer Ingeniør Konstruktør Tekniker Led.renovering med strømpeforing Vejen som arbejdsplads X X X X Side 10 af 23

11 LINDRAND A/S Blanket: B Oversigt over myndighedsregler, teksniske anvisninger og andre vejledninger 1. Myndighedsregler Dato for sidst gældende udgave Normer: * DS udg Norm for afløbsinstallationer * DS udg Norm for dræning af bygværker m.v * DS udg Norm for lægning af fleksible ledninger i jord * DS udg Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v i jord * DS udg Norm for etablering af ledningsanlæg i jord med tillæg nr udg * DS udg Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning Reglementer * Bygningsreglement 2008 ( BR 08 ) 2008 * Sbi-anvisning 216 Anvisning om BR 08 Love * Lbk 988 af 8. december 2003 AUTORISATIONSLOVEN * Lov 1601 af 20.december 2006 lov om ændring af lov om autorisationer * Lbk 1757 af 22 december 2006 Miljøbeskyttelsesloven * Bek 1448 af 11.december 2007 Bek. Om spildevandstilladelser m.v efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 * Bek 473 af 7 oktober 1983 Bek. Om kloakarbejde m.v. * Lbk 1410 af 07 december 2007 Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter * Lbk 268 af 18. marts 2005 Arbejdsmiljøloven 2. Tekniske anvisninger Dato for sidst gældende udgave * Håndbog i kloakmesterarbejde 5. udgave 1. oplag 2007 * Kloakmesterens Sikkerheds- og sundhedshåndbog 2006 * Materiel brugsanvisninger * Håndbog for Sikkerhedsgruppen B/A Andre vejledninger Dato for sidst gældende udgave * Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2: Nedsivningsanlæg op til 30 PE 1999 * Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3: Sandfilteranlæg op til 30 PE 1999 * Retningslinier fra Mijløstyrelsen: Pileanlæg med nedsivning op til PE * Rørcenteranvisning 013: Erfaringer med nedsivningsanlæg 2007 Side 11 af 23

12 LINDRAND A/S Blanket: B 03 Oversigt over prøve- og måle udstyr Type Fabrikat Anskaffelses år Seneste kalibrering Bemærkninger dato Accuguard TM Spectra LL300 Spectra Side 12 af 23

13 LINDRAND A/S Blanket: B 04 AFVIGELSESRAPPORT Dato: Type Nr. Reklamation Afvigelse Teknisk observation Modtaget fra: Navn: Adresse: I forbindelse med: Beskrivelse: Årsag: Dato: Navn: Korrigerende handling: Dato: Navn: Korrigerende handling gennemført: Dato: Navn: Side 13 af 23

14 LINDRAND A/S Blanket: B 05 INTERN EFTERPRØVNING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMETS EFTERLEVELSE Dato: Nr: 2 Udvalgte områder: Noter: OK Procedure for kloakmester Procedure for aftaleindgåelse Procedure for aflevering Kalibreringsstatus for prøve og måleudstyr Medarbejderkvalifikationer Myndighedssamling Stikprøvekontrol af udført kvalitetssikring Afvigelsesbehandling Opfølgning på krav fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S Bemærkninger affødt af vurderinger: Ny maskine indkøbt. Gammel maskine skal kalibreres Revideret d.d. Gennemgået d.d. Færdigmelding ikke mulig, da sagerne ikke er færdige. X X X X X X X X Note 1: Kalibrering af gammel laser hurtigst muligt. Note 2: Færdigmelding af 4 igangværende sager inden d. 1. april 2008 Korrigerende handlinger: Ingen Ovenstående interne efterprøvning har givet anledning til følgende korrigerende handlinger Afvigelsesrapport nr: Ingen 2 Navn: Kim L. Henriksen Dato: Side 14 af 23

15 Sagsnr.: LINDRAND A/S Fulbyvej Sorø Tlf: Fa Kunde: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Kontaktperson: Dato: Arbejdssted: Arbejdsopgave: Tilbud Teglbelægning Trapper Regning Betonbelægning (hånd) Kantsten Overslag Betonbelægning(maskine) Fortov Udgravning Granitbelægninger Græs / beplantning Etablering af bund Brostenskant Andet Optagning Reparation / renovering ARBEJDSMAPPE - Anlægsarbejde Arbejdsbeskrivelse: Øvrige kundeoplysninger: Side 15 af 23

16 ARBEJDSKORT Eventuelt beskrivelse / Tegning / Skitse : Kontrolplan: Acceptkriterier skal overholde virksomhedens kvalitetshåndbog kryds ved kontrol MODTAGEKONTROL Dato Godkendt Ja / nej Belægningssten/kantsten Brøndgods / komponenter m.v. Grusmaterialer Beton UDFØRELSESKONTROL Bund / aftræk / komprimering Belægning Kantafgrænsning Tilfyldning / vibrering Retablering Overgange / tilpasninger Brønde / karme / dæksler Udført som tegning / beskrivelse SLUTKONTROL Fugefyldning Jævnhed i belægning Oprydning Kontrolleret af: Omfang 100 % - skader / mangler 100 % - skader / mangler Pr. læs - mangler Pr. læs - mangler Fald / koter / jævnhed Fald / koter / modulmål Fald / koter / samlinger Visuel / aftalegrundlag Visuel / aftalegrundlag Visuel / aftalegrundlag Højde / tilpasning af belægning Placering / dimensioner / matr. Visuelt Aftalegrundlag Aftalegrundlag Er der supplerende kontrolplan? ja nej Anledning: Side 16 af 23

17 FORUNDERSØGELSER Tekst Ja Nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der tegning af arbejdet Er arbejdsopgaven projekteret Skal der indhentes gravetilladelse Servitutter / myndighedskrav / dispensationer Er der særlige ansøgningsskemaer Er der indhentet ledningsoplysninger Bund Kan den eksisterende bund genanvendes Kan den udførte bund overtages Er bunden kontrolnivelleret Er der taget prøver af bundens bæreevne Overtages ansvaret for udførte bund Adgangsforhold Er områderne fri og tilgængelige Er der krav til afspærring / skiltning Er der plads til materialedepot Er der adgangsforhold for maskine Er der fast belægning Er der plads til opgravet jord Er der tilfredsstillende skurfaciliteter / toiletforhold m.v. Er der behov for rottespærre FÆRDIGMELDING Tekst ja nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der udført reviderede tegninger Er der udført færdigmelding Er der udført drift / vedligeholdelsesplan Er krævet kvalitetsdokumentation udført Er nødvendige dispensationer tilstede Er faktura udfærdiget Andet Side 17 af 23

18 Beskrivelse Antal 110 mm MATERIALE / TID / MASKIN FORBRUG Antal 160 mm Beskrivelse Antal Beskrivelse Type PVC rør 6000 mm Drænrør 80 mm Fliser PVC rør 3000 mm Dræn T stk. 80 mm Belægningssten PVC rør 2000 mm Drænendeprop 80 mm Granitmaterialer PVC rør 1000 mm Drænsamlemuffe 80 mm Teglsten PVC rør 500 mm Dræntilslutning 80 / 110 Søsten PVC rør 250 mm Kegle til opføringsrør 315 Skærver 15 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør 315 Aftrækningsgrus 30 gr. Bøjning Kegle til opføringsrør 425 Stabilt grus 45 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør Søsand Grenrør 110 / 110 Opføring mm Harpet muldjord Grenrør 160 / 110 Opføring mm Beton Reduktion 160 / 110 Opføring mm Asfalt Fodbøjning kort Opføring mm Jord affald Fodbøjning lang Bund til opføring 315 mm Asfalt affald Dobbelt stikmuffe Bund til opføring 425 mm Betonaffald Skydemuffe Tætningsring til opføring Overg. PVC BT Brøndkarm ø 600 mm muffe Overg. PVC BT Brønddæksel ø 600 mm spids Overg. PVC Ler Rendestenskarm 300 mm muffe U ring Overg. PVC Ler spids Overg. PVC Dræn Rendestenskarm med rist Rendegraver 300 Overg. PVC STJ Brøndstige Minigraver. Mgd. Rendestensdæksel 300 mm Maskiner Timer Bem. P vandlås Afløbsrende Gravemaskine S vandlås Gavl til afløbsrende Lastbil Indbygningsvandlås Gavl med udløb Indlejede maskiner Gulvafløbsskål Rist til afløbsrende Slamsuger / spuler In situ påboring Bundfældningstank 2m3 Asfaltskærer Påboring PVC Tryksiverør Kompressor Påboring BT Pumpebrønd til trykneds. TV inspektion Fernco overgang Pumpe Strømpeforing Murgennemføring lang Fordelerbrønd Tidsforbrug Timer Bem. Murgennemføring kort Gravitationssiverør Mestertimer Spulebrønd type 1 Samletank Svendetimer Spulebrønd type 2 Faskine til regnv. (kassette) Lærlingetimer Spulebrønd type 3 Topring Fremmed hjælp Spulebrønd type 4 TJ rottespærre Tagbrønd 200 mm Tagbrønd 315 mm Rendestensbrønd 315 Rendestensbrønd 425 Murcem Leca nødder Nøddesten 16 / 32 mm Ærtesten 8 / 16 mm Filtersand 2 / 4 mm Fyldsand Betonsand Fiberdug Cement Side 18 af 23

19 Sagsnr.: LINDRAND A/S Fulbyvej Sorø Tlf: ARBEJDSMAPPE - Kloakarbejde Kunde: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Kontaktperson: Dato: Arbejdssted: Arbejdsopgave: Tilbud Akut opgave Ændring / udvidelse Regning Ikke akut opgave Nedsivningsanlæg Overslag Slamsugning / spuling Sandfilteranlæg Forsikringsskade Nyanlæg Minirenseanlæg Strømpeforing Reparation / renovering Andet Forsikringsselskab: Policenr.: Tlf.nr.: Arbejdsbeskrivelse: Øvrige kundeoplysninger: Kontrolinstans: Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S Side 19 af 23

20 ARBEJDSKORT Eventuelt beskrivelse / Tegning / Skitse : Kontrolplan: Acceptkriterier skal overholde virksomhedens kvalitetshåndbog kryds ved kontrol MODTAGEKONTROL Dato Godkendt Ja / nej Rør / formstykker / overgange Brøndgods / komponenter m.v. Grusmaterialer Dræn / pumper m.v. UDFØRELSESKONTROL Ledninger Gulvafløb / standrør m.v. Udjævning / omkring fyldning Tilfyldning / komprimering Retablering Overgange / tilslutninger Brønde / karme / dæksler Udført som tegning / beskrivelse SLUTKONTROL Funktionsafprøvning Tæthedsprøvning / TV inspektion Rettet tegning Pumper / højvandslukker m.v. Kontrolleret af: Omfang 100 % - skader / mangler 100 % - skader / mangler Pr. læs - mangler 100 % - skader / mangler Fald / koter / placering Mål / højder /samlinger Tykkelse / egnet Aftalegrundlag Visuel / aftalegrundlag Visuel / måling Samlinger / placering Placering / dimensioner / matr. Gennemskylles med vand Aftalegrundlag Som udført 2 aktivering Er der supplerende kontrolplan? ja nej Anledning: Side 20 af 23

21 FORUNDERSØGELSER Tekst Ja Nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der tegning af ejendommen (matrikelkort) Er arbejdsopgaven projekteret Skal der indhentes gravetilladelse Servitutter / myndighedskrav / dispensationer Er der særlige ansøgningsskemaer Er der indhentet ledningsoplysninger Afløbsmuligheder Kan der tilsluttes til hovedkloak Fællessystem Separatsystem Er der ført stikledning ind på grunden Skal / kan afløb tilsluttes anden recipient Er der stillet udlederkrav Udluftningsforhold / muligheder Faldforhold Er der mulighed for gravitation Skal afløbet pumpes Er der lavtskyllende toilet Særlige oplysninger om spildevand Er der behov for udskiller Er der behov for samletank Er der behov for slamfang Er der behov for rottespærre Ledningsføring / grundvand Er jordbundsforholdene egnede Er grundvandsstanden gunstig Er der behov for dræning Er der særlige hindringer for ledningsføring Er der fremmede ledninger / kabler m.v. Opstemning / adgangsforhold Er der opstemning i hovedkloak (tillæg) Er der krav til afspærring / skiltning Er der oplyst dækselkoter, vejkoter m.v. Er der adgangsforhold for maskine Er der fast belægning Er der plads til opgravet jord FÆRDIGMELDING Tekst ja nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der udført reviderede tegninger Er der udført færdigmelding Er der udført drift / vedligeholdelsesplan Er krævet kvalitetsdokumentation udført Er nødvendige dispensationer tilstede Er faktura udfærdiget Andet Side 21 af 23

22 Beskrivelse Antal 110 mm MATERIALE / TID / MASKIN FORBRUG Antal 160 mm Beskrivelse Antal Beskrivelse Type PVC rør 6000 mm Drænrør 80 mm Fliser PVC rør 3000 mm Dræn T stk. 80 mm Belægningssten PVC rør 2000 mm Drænendeprop 80 mm Granitmaterialer PVC rør 1000 mm Drænsamlemuffe 80 mm Teglsten PVC rør 500 mm Dræntilslutning 80 / 110 Søsten PVC rør 250 mm Kegle til opføringsrør 315 Skærver 15 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør 315 Aftrækningsgrus 30 gr. Bøjning Kegle til opføringsrør 425 Stabilt grus 45 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør Søsand Grenrør 110 / 110 Opføring mm Harpet muldjord Grenrør 160 / 110 Opføring mm Beton Reduktion 160 / 110 Opføring mm Asfalt Fodbøjning kort Opføring mm Jord affald Fodbøjning lang Bund til opføring 315 mm Asfalt affald Dobbelt stikmuffe Bund til opføring 425 mm Betonaffald Skydemuffe Tætningsring til opføring Overg. PVC BT Brøndkarm ø 600 mm muffe Overg. PVC BT Brønddæksel ø 600 mm spids Overg. PVC Ler Rendestenskarm 300 mm muffe U ring Overg. PVC Ler spids Overg. PVC Dræn Rendestenskarm med rist Rendegraver 300 Overg. PVC STJ Brøndstige Minigraver. Mgd. Rendestensdæksel 300 mm Maskiner Timer Bem. P vandlås Afløbsrende Gravemaskine S vandlås Gavl til afløbsrende Lastbil Indbygningsvandlås Gavl med udløb Indlejede maskiner Gulvafløbsskål Rist til afløbsrende Slamsuger / spuler In situ påboring Bundfældningstank 2m3 Asfaltskærer Påboring PVC Tryksiverør Kompressor Påboring BT Pumpebrønd til trykneds. TV inspektion Fernco overgang Pumpe Strømpeforing Murgennemføring lang Fordelerbrønd Tidsforbrug Timer Bem. Murgennemføring kort Gravitationssiverør Mestertimer Spulebrønd type 1 Samletank Svendetimer Spulebrønd type 2 Faskine til regnv. (kassette) Lærlingetimer Spulebrønd type 3 Topring Fremmed hjælp Spulebrønd type 4 TJ rottespærre Tagbrønd 200 mm Tagbrønd 315 mm Rendestensbrønd 315 Rendestensbrønd 425 Murcem Leca nødder Nøddesten 16 / 32 mm Ærtesten 8 / 16 mm Filtersand 2 / 4 mm Fyldsand Betonsand Fiberdug Cement Side 22 af 23

23 LINDRAND A/S Blanket: B 15 ANMELDELSE OG FÆRDIGMELDING Autoriseret kloakarbejde Forbruger: Navn Adresse: Postnr: By: Matr. Nr: Kloakmester: Kloakmestervirksomhedens Stempel : Sted: Dato Underskrift Teknisk ansvarlig Dokumentation: JA NEJ Byggevarer der er anvendt, er i overensstemmelse med krav i BR 95 og gældende normer Rettet tegning - som udført Myndigheds tilladelse søgt Drift / vedligeholdelsesplan udført Kvalitetssikring udført Evt. beskrivelse / skitse af det udførte Side 23 af 23

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade 160 1123 København 33 13 65 10 33 13 65 60 Egne bilag Sådan skriver du

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere