KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSIKRING. Kvalitetshåndbog for. LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed"

Transkript

1 KVALITETSSIKRING Kvalitetshåndbog for LINDRAND A/S Autoriseret Kloak- og Brolægningsvirksomhed KS-Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol og opfylder Sikkerhedsstyrelsens krav

2 Indledning Kvalitetsstyringssystemet består af følgende: Kvalitetshåndbog Procedure for teknisk ansvarlig kloakmester Standardblanketter for kvalitetsdokumentation Indholdsfortegnelse Tekst Side Virksomhedsbeskrivelse 3 Virksomhedens kvalitetsmålsætning 3 Kvalitetsstyringssystemet 4 Oversigt over blanketyper 4 Ansvar 4 Intern evaluering 5 Ekstern evaluering 5 Procedure for kloakmesteren 6 Ordremodtagelse 6 Procesgranskning 7 Indkøb / anvendelse af materialer 7 Arbejdets udførelse 7 Aflevering 8 Afvigelser 8 Leverandører 9 Kvalitetsdokumentation 9 Side 2 af 23

3 1. Virksomhedsbeskrivelse Data LINDRAND A/S Fulbyvej Sorø Telefon: Telefa: Mobiltelefon: CVR nr.: E Hjemmeside: Adm.Dir/Aut.Kloakmester: Kim Henriksen Lindrand A/S blev etableret af Kim Henriksen i oktober 1992 som person ejet brolæggerfirma. I 1996 blev virksomheden omdannet til aktieselskab, og arbejdsområderne blev udvidet til også at omfatte kloakeringsopgaver, idet Kim Henriksen blev uddannet til autoriseret kloakmester Forretningsområde Virksomheden beskæftiger sig hovedsageligt med brolægningsopgaver på alle plan, men udfører også afvandings opgaver og kloakrenoverings opgaver, ofte i forbindelse med belægninger, eller mindre kloakeringsopgaver for private og offentlige. Virksomheden udfører følgende arbejder indenfor det kloak- autoriserede område: Byggemodning, Nyanlæg, reparation, renovering og rensning af spilde- regn og dræninstallationer i kloakerede og ukloakerede områder samt afvanding i forbindelse med belægningsopgaver. Virksomheden arbejder primært på Sjælland, og udfører arbejde i såvel hoved- som underentreprise. Arbejde kan udføres efter tilbud eller regning. Kim Henriksen er virksomhedens direktør og teknisk ansvarlige kloakmester. Kim Henriksen forestår alt autorisationskrævende arbejde, herunder kundekontakt, tilbudsgivning, projektering, myndighedskontakt og leverandøraftaler. Virksomhedens medarbejderstab varierer naturligt med sæsonen, men i gennemsnit beskæftiges ca. 10 medarbejdere. Side 3 af 23

4 1.3. Virksomhedens kvalitetsmålsætning Lindrand A/S lægger stor vægt på kvalitet i udførelsen, og det forventes naturligt at alle arbejdsopgaver løses professionelt og fagligt korrekt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og regler. Nærværende kvalitetsplan er et vigtigt middel for kontrollen af dette. Virksomhedens kvalitetspolitik efterleves ved følgende: Overholdelse af indgåede aftaler Gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningen Arbejder udføres efter gældende regler og håndværksmæssigt korrekt Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav Ajourføre viden og følge med i udviklingen indenfor afløbsområdet, både med hensyn til produkter og metoder Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav I forbindelse med aflevering aftales der tidsplan for udførelse af eventuelle mangler ved arbejdet Alle eksterne reklamationer besvares inden 2 arbejdsdage Det er virksomhedens mål, at der maksimalt forekommer 1 årlig reklamation, på arbejder der er afleveret Virksomheden efterlever godkendt KS system på det autoriserede område Virksomheden er tilmeldt en godkendt kontrolinstans for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet Ved enhver afvigelse i forhold til virksomhedens kvalitetsmålsætning foretages afvigelsesbehandling i henhold til afsnit 3.9 i denne KS håndbog omhandlende afvigelser. 2. KS systemet / beskrivelse 2.1. Lovgrundlag KS systemets formål er at dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde, og overholdelse af virksomhedens egen kvalitetspolitik, på grundlag af følgende myndighedskrav m.v.: Lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, bekendtgørelse af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Lov nr. 1601af 20. december 2006, lov om ændring af lov om gasinstallationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af elinstallatører m.v. Bekendtgørelse nr af 14. december 2006, bekendtgørelse om autorisationer og drift af virksomhed som vvs installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester. Bekendtgørelse nr af 13. december 2006, bekendtgørelse om personlige faglige kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejder i autoriserede og godkendte kompetente virksomheder. Side 4 af 23

5 2.2. Oversigt over blanketter KS systemet opbygges af denne kvalitetshåndbog med procedure for kloakmesteren. For dokumentation af kvaliteten i det udførte arbejde anvendes følgende dokumenter til registrering og dokumentation: Kvalitetsregistrering Oversigt over medarbejderkvalifikationer Oversigt over myndighedsregler og tekniske anvisninger m.v. Oversigt over virksomhedens prøve- og måleudstyr Afvigelsesrapport Intern efterprøvning Kvalitetssikring Arbejdsbeskrivelse Forundersøgelser Arbejdstegning og kontrolplan for mindre arbejder/belægningsarbejder Opgørelse af materiale og tidsforbrug m.v. Kontrolplan Afløbsinstallationer Kontrolplan Vacumudslusning Gylle Kontrolplan Strømpeforing Kontrolplan Punktrenovering Kontrolplan Nedsivning Kontrolplan Sandfilteranlæg Kontrolplan Minirenseanlæg Kontrolplan Slamsugning Kontrolplan Støbning af fundament Anmeldelse / færdigmelding af afløbsarbejder Formandsprotokol Aftaleseddel Blanket nr. B01 B02 B03 B04 B05 Arbejdsmappe Arbejdsmappe Arbejdsmappe Arbejdsmappe B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B Ansvar Virksomheden Lindrand A/S er til enhver tid fuldt og endeligt ansvarlig for det udførte. I de daglige rutiner er det Kim Henriksen der sørger for: At KS systemet opbygges, vedligeholdes og efterleves At efterleve proceduren for kloakmesteren At efterleve anvisninger fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol Side 5 af 23

6 2.4. Intern evaluering Kim Henriksen gennemgår KS systemet mindst en gang årligt for at sikre at alle relevante bilag er ajourført. (dokumenteres på blanket B05). Som minimum efterprøves følgende områder: Procedure for kloakmester Afvigelsesrapporter Kalibreringsstatus for Prøve / måleudstyr Medarbejderkvalifikationer Myndighedssamling Stikprøvekontrol på repræsentativt udvalg af udført kvalitetssikring Opfølgning på krav fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol Ved afvigelser foretages afvigelsesbehandling i henhold KS håndbogens afsnit om afvigelser. For at sikre efterlevelse og forbedring af KS systemet skal alle medarbejdere løbende videregive forbedringsforslag til Kim Henriksen. 2.5 Ekstern evaluering Kim Henriksen sikrer at KS systemet bliver godkendt af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol, og at systemet løbende efterprøves med intervaller der ikke overstiger 24 måneder. Kim Henriksen er til rådighed ved kontrolinstansens efterprøvning, og er ansvarlig for efterlevelse af kontrolinstansens krav. Korrespondance med kontrolinstansen godkendes internt af Kim Henriksen. 3. Procedure for teknisk ansvarlig kloakmester 3.1. Ansvar Kim Henriksen er i egenskab af virksomhedens teknisk ansvarlige kloakmester, ansvarlig for efterlevelse af virksomhedens KS system. Det endelige ansvar vil dog altid påhvile virksomheden Lindrand A/S. Det skal sikres at alt arbejde udføres fagligt korrekt, med overholdelse af indgået aftale og stillede myndighedskrav. Dette sikres ved kloakmesterens deltagelse og overvågning, alternativt af udpeget medarbejder der opfylder gældende uddannelseskrav. Kloakmesteren skal sikre: At virksomhedens medarbejdere er kvalificeret til de opgaver de pålægges. At medarbejderkvalifikationer er registreret på blanket B01 At virksomheden råder over en ajourført og gældende samling af myndighedsforskrifter m.v. Samlingen er registreret på blanket B02. At virksomheden råder over tilstrækkeligt prøve- og måleudstyr i rette kvalitet til de prøve og måleopgaver virksomheden har behov for, samt at vejledninger i brug af prøve- og måleudstyr er til rådighed for brugeren. o Udstyret kalibreres i henhold til leverandørens anviste kalibreringsrutiner. o Før brug kontrolleres udstyret for funktion. At prøve- og måleudstyret er registreret på blanket B03. Side 6 af 23

7 Kvalitetsregistreringer B01, B02, og B03 skal løbende ajourføres, og kontrolleres mindst 1 gang årligt i forbindelse med den årlige interne evaluering Aftaleindgåelse / Ordremodtagelse Ved arbejder, hvor AB 92 er aftalegrundlag, indgås entreprisekontrakt med bygherren. Aftaleseddel, tilbud eller overslag anvendes ved øvrige arbejder. Mundtlige aftaler anvendes undtagelsesvis. Arbejdet kan først igangsættes når omfang og vilkår er accepteret af bygherren. Efter aftaleindgåelse oprettes arbejdsmappe, indeholdende relevante kundeoplysninger og arbejdsbeskrivelse. For at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling inddeles opgaverne i følgende kategorier: Akutte opgaver. F stoppede afløb Ikke akutte opgaver. F opgaver til senere udførelse Forsikringsskade Tilbud / overslag Regning Slamsugning / spuling Nyanlæg Reparation / renovering Ændring / udvidelse Nedsivningsanlæg Sandfilteranlæg Andet Dokumenter, herunder tegninger og tilladelser, arkiveres i sagen Procesgranskning Kim Henriksen foretager procesgranskning, ved som minimum at udføre følgende aktiviteter: Forundersøgelser Indhentning af nødvendige tilladelser Indhentning / udarbejdelse af nødvendigt tegningsmateriale Granskning af udleveret projektmateriale, herunder tegninger og beskrivelse m.v. Opgørelse af materialeforbrug i fornødent omfang Udførelsesmetode fastlægges, herunder maskiner og prøve- og måleudstyr Kvalitet valg af KS kontrolplan og fastlæggelse af kontrolomfang Arbejdsmiljøforhold, herunder sikkerhed, sundhed og velfærdsforanstaltninger Miljøforhold, herunder bortskaffelse Hvis procesgranskning viser afvigelser foretages afvigelsesbehandling i henhold til virksomhedens KS system. Der afholdes projektgennemgangsmøde med bygherren eller dennes repræsentant i fornødent omfang. På mødet fremlægges plan for kvalitetssikring, sikkerhed og miljø for arbejdsopgaven. Side 7 af 23

8 3.4. Indkøb og modtagelse af materialer Kim Henriksen skal sikre at der købes produkter der overholder Bygningsreglementets Bestemmelser, herunder at dokumentation herfor er tilgængelig for byggemyndigheder m.v. Ved modtagelse kontrolleres materialerne for overensstemmelse med det bestilte, og følgeseddel, endvidere at nødvendige varedeklarationer, monteringsvejledninger, drift/vedligeholdelsesplaner m.v. medfølger. Håndtering og opbevaring af materialer skal foregå i henhold til leverandørens anvisning Anvendelse af materialer Kim Henriksen skal sikre at virksomheden udelukkende anvender materialer som opfylder myndigheds- og bygherrekrav, samt at materialerne er korrekt mærkede. I forbindelse med arbejdets udførelse kontrolleres materialerne for anvendelighed og mangler. I tvivlstilfælde afgør Kim Henriksen, om materialerne kan anvendes. Modtagekontrol dokumenteres ved udfyldelse i valgt KS kontrolplan Arbejdets udførelse Inden arbejdet sættes i gang skal Kim Henriksen sikre korrekt instruktion af medarbejdere, herunder: Tidsplan Udførelsesmetode Materialer Maskiner Arbejdsmiljø Kvalitetssikring Ændringer og ekstraarbejder skal aftales med bygherre inden udførelse. Arbejdet udføres i henhold til aftale og tilladelse, med overholdelse af gældende love og regler. Ved arbejdets afslutning skal Kim Henriksen sikre: At modtagekontrol, udførelseskontrol og slutkontrol er udført, og dokumenteret ved udfyldelse af valgt KS kontrolplan At materiale, maskin- og tidsforbrug er opgjort i fornødent omfang At reviderede tegninger er udført i fornødent omfang At TV inspektion / tæthedsprøvning er udført som aftalt At drift / vedligeholdelsesvejledning er udarbejdet på nyanlæg og komponenter At alle dokumenter, herunder tilladelse og færdigmelding er til stede At kommunalt tilsyn tilkaldes i henhold til tilladelsen At aflevering udføres som aftalt Side 8 af 23

9 3.7. Aflevering Kim Henriksen sikrer at arbejdet afleveres til bygherren som aftalt, herunder udlevering af følgende: Kvalitetssikring, hvis det er omfattet af aftalegrundlaget Drift og vedligeholdelsesplan i krævet omfang Rettet tegning Faktura Kim Henriksen sikrer at færdigmelding og rettet tegning sendes til Kommunen Afvigelser Den medarbejder der konstaterer afvigelser i forhold til virksomhedens KS system, registrerer afvigelsen på blanket B04 med angivelse af om det omhandler: Reklamation Afvigelse Teknisk observation Kim Henriksen beslutter og iværksætter korrigerende handling, dokumentation foretages på blanket B04. For opnåelse af kvalitetsforbedringer behandles alle afvigelsesrapporter ved den årlige evaluering Leverandører Kim Henriksen skal sikre at leverandører opfylder følgende krav inden de godkendes som leverandør: Underentreprenører der udfører autoriseret arbejde skal dokumentere anvendelse af et godkendt KS system Materialeleverandører skal yde mindst 5 års ansvar for mangler på materialer der indgår i bygge- og anlægsarbejder Kvalitetsdokumentation Kim Henriksen sikrer at KS dokumentation, i form af tegninger, tilladelser og øvrig kvalitetsdokumentation, opbevares i virksomheden. Korrespondance med kontrolinstans arkiveres. Opbevaring skal foregå på en måde der sikrer let genfinding, identifikation og læsbarhed. Al kvalitetsdokumentation skal opbevares i virksomheden mindst 5 år. Side 9 af 23

10 LINDRAND A/S Blanket B 01 MEDARBEJDERKVALIFIKATIONER NAVN: Uddannelse og kurser Kim Henriksen Flemming Jensen Tonny Jensen Morten Sørensen Karl Emil Nielsen, Fratrådt feb.08 Thomas Rasmussen Mikael Nielsen, fratrådt 25/4-08 Søren Wagner, Fa. Helmer Larsen Brian Pedersen, Fratrådt 17/8-06 Kim Andersen, cpr Nivellering / Afsætning Kloakering trin 1 Kloakering trin 2 Kloakering trin 3 Kloakering trin 4 Nedsivning og samletanke Pumper og udskillere Kloakering i landbruget Kloakmestereksamen Kloakering i det åbne land Kvalitetsstyrring Kloakering - Rensning Kloakering - Inspektion Epoy Sikkerhedskursus 9 Truck Kørekort bil Kørekort lastbil Struktør - Anlæg Struktør - Bygning Murer Tømrer Ingeniør Konstruktør Tekniker Led.renovering med strømpeforing Vejen som arbejdsplads X X X X Side 10 af 23

11 LINDRAND A/S Blanket: B Oversigt over myndighedsregler, teksniske anvisninger og andre vejledninger 1. Myndighedsregler Dato for sidst gældende udgave Normer: * DS udg Norm for afløbsinstallationer * DS udg Norm for dræning af bygværker m.v * DS udg Norm for lægning af fleksible ledninger i jord * DS udg Norm for lægning af stive ledninger af beton m.v i jord * DS udg Norm for etablering af ledningsanlæg i jord med tillæg nr udg * DS udg Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning Reglementer * Bygningsreglement 2008 ( BR 08 ) 2008 * Sbi-anvisning 216 Anvisning om BR 08 Love * Lbk 988 af 8. december 2003 AUTORISATIONSLOVEN * Lov 1601 af 20.december 2006 lov om ændring af lov om autorisationer * Lbk 1757 af 22 december 2006 Miljøbeskyttelsesloven * Bek 1448 af 11.december 2007 Bek. Om spildevandstilladelser m.v efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4 * Bek 473 af 7 oktober 1983 Bek. Om kloakarbejde m.v. * Lbk 1410 af 07 december 2007 Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter * Lbk 268 af 18. marts 2005 Arbejdsmiljøloven 2. Tekniske anvisninger Dato for sidst gældende udgave * Håndbog i kloakmesterarbejde 5. udgave 1. oplag 2007 * Kloakmesterens Sikkerheds- og sundhedshåndbog 2006 * Materiel brugsanvisninger * Håndbog for Sikkerhedsgruppen B/A Andre vejledninger Dato for sidst gældende udgave * Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2: Nedsivningsanlæg op til 30 PE 1999 * Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3: Sandfilteranlæg op til 30 PE 1999 * Retningslinier fra Mijløstyrelsen: Pileanlæg med nedsivning op til PE * Rørcenteranvisning 013: Erfaringer med nedsivningsanlæg 2007 Side 11 af 23

12 LINDRAND A/S Blanket: B 03 Oversigt over prøve- og måle udstyr Type Fabrikat Anskaffelses år Seneste kalibrering Bemærkninger dato Accuguard TM Spectra LL300 Spectra Side 12 af 23

13 LINDRAND A/S Blanket: B 04 AFVIGELSESRAPPORT Dato: Type Nr. Reklamation Afvigelse Teknisk observation Modtaget fra: Navn: Adresse: I forbindelse med: Beskrivelse: Årsag: Dato: Navn: Korrigerende handling: Dato: Navn: Korrigerende handling gennemført: Dato: Navn: Side 13 af 23

14 LINDRAND A/S Blanket: B 05 INTERN EFTERPRØVNING AF KVALITETSSTYRINGSSYSTEMETS EFTERLEVELSE Dato: Nr: 2 Udvalgte områder: Noter: OK Procedure for kloakmester Procedure for aftaleindgåelse Procedure for aflevering Kalibreringsstatus for prøve og måleudstyr Medarbejderkvalifikationer Myndighedssamling Stikprøvekontrol af udført kvalitetssikring Afvigelsesbehandling Opfølgning på krav fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S Bemærkninger affødt af vurderinger: Ny maskine indkøbt. Gammel maskine skal kalibreres Revideret d.d. Gennemgået d.d. Færdigmelding ikke mulig, da sagerne ikke er færdige. X X X X X X X X Note 1: Kalibrering af gammel laser hurtigst muligt. Note 2: Færdigmelding af 4 igangværende sager inden d. 1. april 2008 Korrigerende handlinger: Ingen Ovenstående interne efterprøvning har givet anledning til følgende korrigerende handlinger Afvigelsesrapport nr: Ingen 2 Navn: Kim L. Henriksen Dato: Side 14 af 23

15 Sagsnr.: LINDRAND A/S Fulbyvej Sorø Tlf: Fa Kunde: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Kontaktperson: Dato: Arbejdssted: Arbejdsopgave: Tilbud Teglbelægning Trapper Regning Betonbelægning (hånd) Kantsten Overslag Betonbelægning(maskine) Fortov Udgravning Granitbelægninger Græs / beplantning Etablering af bund Brostenskant Andet Optagning Reparation / renovering ARBEJDSMAPPE - Anlægsarbejde Arbejdsbeskrivelse: Øvrige kundeoplysninger: Side 15 af 23

16 ARBEJDSKORT Eventuelt beskrivelse / Tegning / Skitse : Kontrolplan: Acceptkriterier skal overholde virksomhedens kvalitetshåndbog kryds ved kontrol MODTAGEKONTROL Dato Godkendt Ja / nej Belægningssten/kantsten Brøndgods / komponenter m.v. Grusmaterialer Beton UDFØRELSESKONTROL Bund / aftræk / komprimering Belægning Kantafgrænsning Tilfyldning / vibrering Retablering Overgange / tilpasninger Brønde / karme / dæksler Udført som tegning / beskrivelse SLUTKONTROL Fugefyldning Jævnhed i belægning Oprydning Kontrolleret af: Omfang 100 % - skader / mangler 100 % - skader / mangler Pr. læs - mangler Pr. læs - mangler Fald / koter / jævnhed Fald / koter / modulmål Fald / koter / samlinger Visuel / aftalegrundlag Visuel / aftalegrundlag Visuel / aftalegrundlag Højde / tilpasning af belægning Placering / dimensioner / matr. Visuelt Aftalegrundlag Aftalegrundlag Er der supplerende kontrolplan? ja nej Anledning: Side 16 af 23

17 FORUNDERSØGELSER Tekst Ja Nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der tegning af arbejdet Er arbejdsopgaven projekteret Skal der indhentes gravetilladelse Servitutter / myndighedskrav / dispensationer Er der særlige ansøgningsskemaer Er der indhentet ledningsoplysninger Bund Kan den eksisterende bund genanvendes Kan den udførte bund overtages Er bunden kontrolnivelleret Er der taget prøver af bundens bæreevne Overtages ansvaret for udførte bund Adgangsforhold Er områderne fri og tilgængelige Er der krav til afspærring / skiltning Er der plads til materialedepot Er der adgangsforhold for maskine Er der fast belægning Er der plads til opgravet jord Er der tilfredsstillende skurfaciliteter / toiletforhold m.v. Er der behov for rottespærre FÆRDIGMELDING Tekst ja nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der udført reviderede tegninger Er der udført færdigmelding Er der udført drift / vedligeholdelsesplan Er krævet kvalitetsdokumentation udført Er nødvendige dispensationer tilstede Er faktura udfærdiget Andet Side 17 af 23

18 Beskrivelse Antal 110 mm MATERIALE / TID / MASKIN FORBRUG Antal 160 mm Beskrivelse Antal Beskrivelse Type PVC rør 6000 mm Drænrør 80 mm Fliser PVC rør 3000 mm Dræn T stk. 80 mm Belægningssten PVC rør 2000 mm Drænendeprop 80 mm Granitmaterialer PVC rør 1000 mm Drænsamlemuffe 80 mm Teglsten PVC rør 500 mm Dræntilslutning 80 / 110 Søsten PVC rør 250 mm Kegle til opføringsrør 315 Skærver 15 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør 315 Aftrækningsgrus 30 gr. Bøjning Kegle til opføringsrør 425 Stabilt grus 45 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør Søsand Grenrør 110 / 110 Opføring mm Harpet muldjord Grenrør 160 / 110 Opføring mm Beton Reduktion 160 / 110 Opføring mm Asfalt Fodbøjning kort Opføring mm Jord affald Fodbøjning lang Bund til opføring 315 mm Asfalt affald Dobbelt stikmuffe Bund til opføring 425 mm Betonaffald Skydemuffe Tætningsring til opføring Overg. PVC BT Brøndkarm ø 600 mm muffe Overg. PVC BT Brønddæksel ø 600 mm spids Overg. PVC Ler Rendestenskarm 300 mm muffe U ring Overg. PVC Ler spids Overg. PVC Dræn Rendestenskarm med rist Rendegraver 300 Overg. PVC STJ Brøndstige Minigraver. Mgd. Rendestensdæksel 300 mm Maskiner Timer Bem. P vandlås Afløbsrende Gravemaskine S vandlås Gavl til afløbsrende Lastbil Indbygningsvandlås Gavl med udløb Indlejede maskiner Gulvafløbsskål Rist til afløbsrende Slamsuger / spuler In situ påboring Bundfældningstank 2m3 Asfaltskærer Påboring PVC Tryksiverør Kompressor Påboring BT Pumpebrønd til trykneds. TV inspektion Fernco overgang Pumpe Strømpeforing Murgennemføring lang Fordelerbrønd Tidsforbrug Timer Bem. Murgennemføring kort Gravitationssiverør Mestertimer Spulebrønd type 1 Samletank Svendetimer Spulebrønd type 2 Faskine til regnv. (kassette) Lærlingetimer Spulebrønd type 3 Topring Fremmed hjælp Spulebrønd type 4 TJ rottespærre Tagbrønd 200 mm Tagbrønd 315 mm Rendestensbrønd 315 Rendestensbrønd 425 Murcem Leca nødder Nøddesten 16 / 32 mm Ærtesten 8 / 16 mm Filtersand 2 / 4 mm Fyldsand Betonsand Fiberdug Cement Side 18 af 23

19 Sagsnr.: LINDRAND A/S Fulbyvej Sorø Tlf: ARBEJDSMAPPE - Kloakarbejde Kunde: Adresse: Postnr.: By: Tlf.: Kontaktperson: Dato: Arbejdssted: Arbejdsopgave: Tilbud Akut opgave Ændring / udvidelse Regning Ikke akut opgave Nedsivningsanlæg Overslag Slamsugning / spuling Sandfilteranlæg Forsikringsskade Nyanlæg Minirenseanlæg Strømpeforing Reparation / renovering Andet Forsikringsselskab: Policenr.: Tlf.nr.: Arbejdsbeskrivelse: Øvrige kundeoplysninger: Kontrolinstans: Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S Side 19 af 23

20 ARBEJDSKORT Eventuelt beskrivelse / Tegning / Skitse : Kontrolplan: Acceptkriterier skal overholde virksomhedens kvalitetshåndbog kryds ved kontrol MODTAGEKONTROL Dato Godkendt Ja / nej Rør / formstykker / overgange Brøndgods / komponenter m.v. Grusmaterialer Dræn / pumper m.v. UDFØRELSESKONTROL Ledninger Gulvafløb / standrør m.v. Udjævning / omkring fyldning Tilfyldning / komprimering Retablering Overgange / tilslutninger Brønde / karme / dæksler Udført som tegning / beskrivelse SLUTKONTROL Funktionsafprøvning Tæthedsprøvning / TV inspektion Rettet tegning Pumper / højvandslukker m.v. Kontrolleret af: Omfang 100 % - skader / mangler 100 % - skader / mangler Pr. læs - mangler 100 % - skader / mangler Fald / koter / placering Mål / højder /samlinger Tykkelse / egnet Aftalegrundlag Visuel / aftalegrundlag Visuel / måling Samlinger / placering Placering / dimensioner / matr. Gennemskylles med vand Aftalegrundlag Som udført 2 aktivering Er der supplerende kontrolplan? ja nej Anledning: Side 20 af 23

21 FORUNDERSØGELSER Tekst Ja Nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der tegning af ejendommen (matrikelkort) Er arbejdsopgaven projekteret Skal der indhentes gravetilladelse Servitutter / myndighedskrav / dispensationer Er der særlige ansøgningsskemaer Er der indhentet ledningsoplysninger Afløbsmuligheder Kan der tilsluttes til hovedkloak Fællessystem Separatsystem Er der ført stikledning ind på grunden Skal / kan afløb tilsluttes anden recipient Er der stillet udlederkrav Udluftningsforhold / muligheder Faldforhold Er der mulighed for gravitation Skal afløbet pumpes Er der lavtskyllende toilet Særlige oplysninger om spildevand Er der behov for udskiller Er der behov for samletank Er der behov for slamfang Er der behov for rottespærre Ledningsføring / grundvand Er jordbundsforholdene egnede Er grundvandsstanden gunstig Er der behov for dræning Er der særlige hindringer for ledningsføring Er der fremmede ledninger / kabler m.v. Opstemning / adgangsforhold Er der opstemning i hovedkloak (tillæg) Er der krav til afspærring / skiltning Er der oplyst dækselkoter, vejkoter m.v. Er der adgangsforhold for maskine Er der fast belægning Er der plads til opgravet jord FÆRDIGMELDING Tekst ja nej Hvem / Hvor / Hvordan / Hvilke (n) Er der udført reviderede tegninger Er der udført færdigmelding Er der udført drift / vedligeholdelsesplan Er krævet kvalitetsdokumentation udført Er nødvendige dispensationer tilstede Er faktura udfærdiget Andet Side 21 af 23

22 Beskrivelse Antal 110 mm MATERIALE / TID / MASKIN FORBRUG Antal 160 mm Beskrivelse Antal Beskrivelse Type PVC rør 6000 mm Drænrør 80 mm Fliser PVC rør 3000 mm Dræn T stk. 80 mm Belægningssten PVC rør 2000 mm Drænendeprop 80 mm Granitmaterialer PVC rør 1000 mm Drænsamlemuffe 80 mm Teglsten PVC rør 500 mm Dræntilslutning 80 / 110 Søsten PVC rør 250 mm Kegle til opføringsrør 315 Skærver 15 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør 315 Aftrækningsgrus 30 gr. Bøjning Kegle til opføringsrør 425 Stabilt grus 45 gr. Bøjning Dæksel til opføringsrør Søsand Grenrør 110 / 110 Opføring mm Harpet muldjord Grenrør 160 / 110 Opføring mm Beton Reduktion 160 / 110 Opføring mm Asfalt Fodbøjning kort Opføring mm Jord affald Fodbøjning lang Bund til opføring 315 mm Asfalt affald Dobbelt stikmuffe Bund til opføring 425 mm Betonaffald Skydemuffe Tætningsring til opføring Overg. PVC BT Brøndkarm ø 600 mm muffe Overg. PVC BT Brønddæksel ø 600 mm spids Overg. PVC Ler Rendestenskarm 300 mm muffe U ring Overg. PVC Ler spids Overg. PVC Dræn Rendestenskarm med rist Rendegraver 300 Overg. PVC STJ Brøndstige Minigraver. Mgd. Rendestensdæksel 300 mm Maskiner Timer Bem. P vandlås Afløbsrende Gravemaskine S vandlås Gavl til afløbsrende Lastbil Indbygningsvandlås Gavl med udløb Indlejede maskiner Gulvafløbsskål Rist til afløbsrende Slamsuger / spuler In situ påboring Bundfældningstank 2m3 Asfaltskærer Påboring PVC Tryksiverør Kompressor Påboring BT Pumpebrønd til trykneds. TV inspektion Fernco overgang Pumpe Strømpeforing Murgennemføring lang Fordelerbrønd Tidsforbrug Timer Bem. Murgennemføring kort Gravitationssiverør Mestertimer Spulebrønd type 1 Samletank Svendetimer Spulebrønd type 2 Faskine til regnv. (kassette) Lærlingetimer Spulebrønd type 3 Topring Fremmed hjælp Spulebrønd type 4 TJ rottespærre Tagbrønd 200 mm Tagbrønd 315 mm Rendestensbrønd 315 Rendestensbrønd 425 Murcem Leca nødder Nøddesten 16 / 32 mm Ærtesten 8 / 16 mm Filtersand 2 / 4 mm Fyldsand Betonsand Fiberdug Cement Side 22 af 23

23 LINDRAND A/S Blanket: B 15 ANMELDELSE OG FÆRDIGMELDING Autoriseret kloakarbejde Forbruger: Navn Adresse: Postnr: By: Matr. Nr: Kloakmester: Kloakmestervirksomhedens Stempel : Sted: Dato Underskrift Teknisk ansvarlig Dokumentation: JA NEJ Byggevarer der er anvendt, er i overensstemmelse med krav i BR 95 og gældende normer Rettet tegning - som udført Myndigheds tilladelse søgt Drift / vedligeholdelsesplan udført Kvalitetssikring udført Evt. beskrivelse / skitse af det udførte Side 23 af 23

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resume.

Indholdsfortegnelse. Resume. Dette er et aktivt dokument. TRYK F5 for at starte. Klik herefter på resume eller punkterne i indholdsfortegnelsen. Nogle af punkterne linker til pdffiler, luk disse pdf-filer for at komme tilbage til

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre

Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke. Formand for Danske kloakmestre Erfaringer med rottespærrer. Henning Lübcke Formand for Danske kloakmestre I menneskets fodspor, med store epidemier til følge. Alt hvad man tror man ved er forkert Hvorfor sætte en rotteforsinker?. De

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 52 Afløb og sanitet i bygning Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 52.1 Afløb under bygning... 3 52.1.1 Indledning... 3 52.1.2 Generelle principper...

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter

Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter 1 Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Udgiver: Favrskov Spildevand Udgivelsesår: Maj 2009, rev. feb 2015 Titel: Tekst og layout: Retningslinier for udarbejdelse af kloakprojekter Favrskov

Læs mere

Hvilke krav gælder for afløbsledninger på privat grund

Hvilke krav gælder for afløbsledninger på privat grund Hvilke krav gælder for afløbsledninger på privat grund Bygningsreglementet er det juridiske grundlag for byggeri på privat grund, herunder afløbsinstallationer Bygningsreglementet indeholder en række funktionskrav

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Kapitler. 1 Glat kloak 2 Gulvafløb 3 Korrugeret kloak 4 Drænrør 5 Anlægs- og kabelrør 6 Beton og støbegods 7 Nedsivning, udskillere

Kapitler. 1 Glat kloak 2 Gulvafløb 3 Korrugeret kloak 4 Drænrør 5 Anlægs- og kabelrør 6 Beton og støbegods 7 Nedsivning, udskillere PRODUKTKATALOG 2015/2016 Kapitler 1 Glat kloak 2 Gulvafløb 3 Korrugeret kloak 4 Drænrør 5 Anlægs- og kabelrør 6 Beton og støbegods 7 Nedsivning, udskillere og regnvandsanlæg 8 HT rør og grå regnvandsrør

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00

Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Referat af informationsmøde omkring kloakering af Vester Husby, etape 2 i Husby Sognegård den 27. november 2013 kl. 19.00 Den første del af aftenen foregik med indlæg fra Vestforsyning, Holstebro Kommune

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker.

Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Anvendelse af norm for dræning af bygværker. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 13. marts 2006. Materialet

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse

Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse Kurser inden for den nye rørlægger- og kloakmesteruddannelse 2012-2013 Rørlæggeruddannelsen Rørlæggeruddannelsen er mindste krav for at kunne udføre kloakarbejde. den Den samlede rørlæggeruddannelse er

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011

Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Barriere for LAR løsninger den 5. oktober 2011 Verner H. Kristiansen Partner I Aqua Planning, (innovative afløbsløsninger) 1 4 2011 Formand Danske Kloakmestre 2008 Syns og skønsmand 2008 Vognmand, Karl

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Produktkatalog. Januar

Produktkatalog. Januar Produktkatalog 2015 Januar Kontakt Åbningstider: Mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 16.15 Fredag fra kl. 6.30 til kl. 15.00 Telefonbetjening: Telefonerne er åbne fra kl. 6.00 til kl. 16.15 Fredag

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog

Kvalitetssikringshåndbog Kvalitetssikringshåndbog Jysk ApS Holmgårdsvej 9 7900 Nykøbing M Jysk ApS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAGSINFORMATION 2. INTERN BYGGESAGSORGANISATION - ANSVARSFORDELING 3. KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET 4. PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 4. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Tømning af husspildevandstanke

Tømning af husspildevandstanke Tømning af husspildevandstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING GODE RÅD Furesø Fælles tømningsordning Alle ejendomme med en bundfældningstank også kaldet hustank, trekammertank, trixtank og septiktank er med i

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA

DanDas STANDARD. DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LEVERING AF ELEKTRONISKE DATA LOGO SENEST REVIDERET: 13. november 2014 Rettelser er markeret med rødt DanDas STANDARD DanDas DATA LEVERING AF OPMÅLINGSDATA OG DATA FRA TV-INSPEKTION SØNDERBORG FORSYNING

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere