VEJLEDNING OMKRING HÅNDTERING AF STRUKTURFONDSFINANSIEREDE PROJEKTER PÅ AALBORG UNIVERSITET OPDATERET JUNI Indledning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OMKRING HÅNDTERING AF STRUKTURFONDSFINANSIEREDE PROJEKTER 2007-2013 PÅ AALBORG UNIVERSITET OPDATERET JUNI 2014. Indledning..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Persondataloven... 3 Statsstøtteregler... 3 Revision... 4 ØSS-opsætning i forbindelse med Strukturfondsbevillinger... 5 Dokumentation og regnskabsaflæggelse... 6 Regnskabsafrapporteringsskemaer... 8 Opbevaringspligt/kontrolbesøg... 9 Støtteberettigede udgifter Løn til AAU projektansatte Særlige forhold vedr. øvrige udgifter for projekter ansøgt før : Overhead Deltagerunderhold Taxameter Afskrivninger (kun Regionalfondsprojekter) Ikke støtteberettigede udgifter Særlige forhold vedr. øvrige udgifter for projekter ansøgt efter Generelt Finansiering Budget og projektperiode Projektdeltagere (oftest kun Socialfondsfondsprojekter) Logo og slogan HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 1 af 16

2 Koordinatorrolle / samarbejdspartnere (støttemodtagere) og andre projektdeltagere Relevante links & informationskilder Opdatering ved version 2014: Links til Statsstøttevejledninger, Ny QlikView rapport ProjektTid Opdatering ved version 2013: Fokus på krav i fbm. statsstøtteregler, nye muligheder for bogføring/øss-opsætning med UK10 og projektnummer, brug af QlikView Projektstatus og automatisk tidsregistrering (timesedler/timeprisberegning). HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 2 af 16

3 Indledning I modsætning til tidligere gælder nu ét fælles sæt retningslinier for projekter med tilskud fra EU s strukturfonde i Danmark, hhv. Regionalfonden, Innovation og viden, og Socialfonden, Flere og bedre job. Et strukturfondsprojekt kan som udgangspunkt ikke opnå tilskud fra begge fonde og der er fortsat forskel på, hvilke udgifter og aktiviteter der kan støttes under de to fonde. Ved opstart af et projekt underlagt Erhvervsstyrelsens (herefter ERST) afrapporterings- og dokumentationskrav for Strukturfondsprogrammet , er det nødvendigt at projektleder/administrator sætter sig grundigt ind i Bekendtgørelse nr. 358 af 18.april 2007 og Bekendtgørelse nr. 207 af 5. marts Desuden henvises til Retningslinjer for Strukturfondsfinansierede projekter , 1. august Regelsæt, afrapporteringsskemaer og diverse erklæringer findes på Bemærk at afrapporterings- og dokumentationskravene er omfattende og stiller høje krav til ressourcer og kompetencer hos AAU projektadministrationen, i særlig grad hvis AAU skal være koordinerende projektholder for flere samarbejdsparter. Det anbefales at være opmærksom på dette allerede i projektets ansøgningsfase, hvor der er mulighed for at hente råd og vejledning til budgetlægning hos F&P eller Projektøkonomi. Hvis tilsagnet gives, vil det være hensigtsmæssigt at deltage i relevante kurser omkring administrativ håndtering af projekter under strukturfondene. Eksterne kurser udbydes af ERST/PricewaterhouseCoopers (PwC). Der er internt på AAU oprettet ERFA gruppe indenfor Strukturfondsprojekthåndtering under TekNat/Sund-fakultetet. Skal AAU være projektkoordinator for et projekt med samarbejdspartnere, skal der indgås en samarbejdsaftale mellem de involverede parter. AAU Kontraktenheden vil skulle inddrages i udarbejdelse af denne aftale. Persondataloven Alle støttemodtagere, projektdeltagere og andre personer, der er tilknyttet regional- eller socialfondsprojekter og hvis personoplysninger registreres i det IT-system, der stilles til rådighed af ERST, skal have udleveret en kopi af skrivelsen Information om persondataloven. Udbetaling af tilskuddet er betinget af, at den enkelte deltager/medarbejder er gjort bekendt med skrivelsen og skriftligt accepterer, at personoplysninger registreres og behandles i IT-systemet. Er AAU projektkoordinator, indsamles og opbevares disse erklæringer her. Link til information om Persondataloven: Statsstøtteregler Såfremt en samarbejdspartner ved deltagelse i projektet opnår en konkurrencefordel, er denne at betragte som statsstøtte. Statsstøtten ydes under den generelle gruppefritagelsesforordning eller under de minimis reglerne. Som koordinator for et strukturfondsprojekt vil man være pålagt ansvaret for overholdelse af statsstøttereglerne, herunder indhentelse og opbevaring af erklæringer, HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 3 af 16

4 oplysningsskemaer og relevant dokumentation samt indrapportering /statsstøtteberegninger. Samarbejdspartnere skal udfylde og fremsende relevante erklæringer i henhold til tilsagnsvilkårene for det enkelte projekt. Erklæringerne skal være dateret og underskrevet inden virksomheden kan deltage i aktiviteten. Bemærk at støtte der ydes i strid med statsstøttereglerne er ulovlig støtte, som kan kræves tilbagebetalt, uanset om modtageren var i god tro. Hvis man er koordinator for et projekt er det derfor meget vigtigt, at forholde sig statsstøttebetingelserne allerede i ansøgningsprocessen og når det endelig bevillingstilsagn er godkendt. Kravet til tilsagnsmodtager er, at denne løbende igennem projektet skal sørge for, at det er muligt regnskabsmæssigt at opstille et statsstøtteregnskab, der kan dokumentere at der ikke udbetales ulovlig statsstøtte til en virksomhedspart i projektet. Dokumentation for at statsstøttereglerne er overholdt vil som et minimum skulle foreligge ved projektets afslutning, men der kan fra PwC, ERST eller EU revisor blive anmodet om denne undervejs i projektforløbet. Bemærk også at projekter, som har vilkår om statsstøtte, har en forlænget opbevaringspligt for dokumentationen for overholdelse af statsstøttereglerne indtil den 31. december Se mere under punktet Opbevaringspligt/kontrolbesøg. Kontakt Projektøkonomi såfremt der er spørgsmål til statsstøtte. Link til relevante vejledninger/erklæringer ERST: Link til relevante interne vejledninger/erklæringer vedr. statsstøtte: Revision ERST har udpeget PwC som revisor for alle projekter under Strukturfondsprogrammerne. Inden endeligt tilsagn gives til projektet, udarbejder PwC en forhåndsgodkendelse af støttemodtager. Til dette brug fremsender PwC et Aftalebrev Revision af projekt, der modtager tilskud fra Den Europæiske Regionalfond eller Den Europæiske Socialfond og Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold. Aftalebrevet kan underskrives af projekt-/institutleder, mens spørgeskemaet udfyldes og underskrives af projektleder og den regnskabsansvarlige person i projektadministrationen. Herefter sendes spørgeskemaet til Projektøkonomi, så Regnskabschefen kan underskrive, i dette tilfælde som Juridisk ansvarlig. Udbetaling af tilskudsmidlerne sker på baggrund af de reviderede periode- og projektregnskaber. Af hensyn til likviditeten på AAU skal der ske revision ved hver regnskabsaflæggelse, dvs. pr og HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 4 af 16

5 pr Der er mellem ERST og PwC aftalt faste priser for revision af det enkelte projekt, priserne fremgår på dette link Revisionsudgiften er støtteberettiget. Ifølge nyt regelsæt gældende fra 1. august 2011 skal projekter med et samlet støtteberettiget budget på minimum 7,5 mio.kr. desuden skulle undergives en supplerende revision af samtlige partnere, som afholder minimum 1,5 mio.kr. i projektudgifter, én gang i perioden. Indsendelsesfristen overfor ERST er ved perioderegnskab 3 uger og ved afsluttende regnskab 2 måneder. Såfremt fristen ved perioderegnskab ikke overholdes overgår regnskabsrapporteringen til næste perioderegnskab. Bemærk at manglende rettidig fremsendelse af flere perioderegnskaber /statusrapporter kan medføre at projektets tilskud nedsættes delvist eller helt bortfalder. ØSS-opsætning i forbindelse med Strukturfondsbevillinger For at der kan aflægges regnskab er det vigtigt, at ØSS-opsætningen laves så hensigtsmæssigt som muligt. Pga. projekternes komplekse finansiering og de store krav til dokumentation for afholdte udgifter, er det nødvendigt at projektet inden igangsættelse forholder sig til hvor i ØSS udgifterne skal afholdes og hvilken finansieringskilde, der skal dække hvilke udgifter i projektet. Der oprettes for hver ekstern bevillingsgiver mindst 1 projektnummer i ØSS på UK 95/97, evt. en projektnummerrække. (Anmodning fra projektansvarlig/sekretær -> godkendelse af Kontraktenheden -> oprettelse af Projektøkonomi). For AAU-medfinansieringsdelen er der 2 muligheder. Der kan enten bogføres som aktivitetsregistrering med asymmetrisk medfinansiering dvs. på UK10 sammen med projektnummer eller projektnummeret kan sættes op til symmetrisk medfinansiering. Kontakt gerne Projektøkonomi, hvis der er spørgsmål til opbygning af ØSS konteringsstruktur. Tilskud/medfinans. ØSS kontering Dokumentationskrav Overhead ERST UK95/97 + Projektnr. Evt. aktivitetsopdelt Transaktionslister QlikView, timesedler, lønandel, betalingsdokumentation 20% af alle direkte udgifter (dokumenteret standardsats) eller 18% (udokumenteret standardsats) * HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 5 af 16

6 Øvrige eksterne tilskud (f.eks. Virksomheder eller Fonde ) AAU asymmetrisk medfinans. Institut AAU symmetrisk medfinans. Institut UK95/97 + Projektnr. UK10 + Projektnr. UK95/97 + Projektnr. symmetrisk medfinansieringsprocent oprettet i stamdata Transaktionslister QlikView Timesedler, lønandel, betalingsdokumentation Transaktionslister, timesedler, lønandel, betalingsdokumentation Transaktionslister, QlikView, timesedler, lønandel, betalingsdokumentation Tilskud/medfinans. ØSS kontering Dokumentationskrav Overhead Samarbejdspartnere Regnskaber / timesedler, lønandel, betalingsdokumentation 20% af alle direkte udgifter (dokumenteret) eller 18% (udokumenteret standardsats) * Regnskabsaflægges, bogføres ikke i ØSS, dokumenteres ved beregning 20% af alle direkte udgifter (dokumenteret) eller 18% (udokumenteret standardsats) * 20% af alle direkte udgifter, dokumentation jf. årsregnskab eller 18% (udokumenteret standardsats) * Ingen overhead Deltagere underhold Beregning, udbetalingsdokumentation *) Der er ændret regler for regnskabsaflæggelse af overhead gældende for Strukturfondsansøgninger indsendt efter d , se nærmere under afsnittet Overhead Dokumentation og regnskabsaflæggelse Strukturfondsprojekter finansieres dels med nationale midler, dels med EU-midler. EU-tilskuddet kan hverken på tilsagnstidspunktet eller i løbet af projektperioden overstige 50%. Støtteprocenten for det konkrete projekt vil fremgå af tilsagnsskrivelsen fra ERST. Selvom Regional- eller Socialfonden altså ikke finansierer alle projektets udgifter, skal ALLE udgifter, der indgår i regnskabet under Strukturfonden, være godkendte støtteberettigede udgifter iht. Strukturfondens regelsæt. Dette gælder uanset at udgiften finansieres af en anden ekstern bevillingsgiver eller af AAU selv (medfinansiering). Regnskabet skal således være en opgørelse af de faktisk bogførte, godkendte, betalte og projektrelaterede udgifter og indtægter. Regnskabet skal dokumenteres med godkendte bilag og bogføringen være i overensstemmelse med de bogføringsregler projektet er underlagt. Det er tilsagnsmodtagers ansvar at også evt. projektpartnere overholder alle tilskudsbetingelser. Som en del af regnskabsafrapporteringen skal der foreligge kontrol- og transaktionsspor. Med kontrolsporet sikres at registreringer og tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale indeholder de oplysninger der er nødvendige til dokumentation af registreringens rigtighed. Transaktionssporet skal sikre at regnskabets tal kan opløses i de registreringer, hvoraf de er HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 6 af 16

7 sammensat. Da transaktionssporet skal kunne følges i ØSS skal al medfinansiering som anført ovenfor, bogføres med projektnummer eller ved symmetrisk medfinansieringskørsel. Ved regnskabskontrol i Projektøkonomi samt ved revisors kontrolbesøg kræves, at der foreligger afstemning mellem eget økonomisystem og afrapportering. Skema til ØSS afstemning Afstemning ERST/ØSS Regnskab hentes på følgende link nederst Alle bilag skal være betalt ved regnskabsaflæggelse og betalingsdatoen angivet pr. bilag i regnskabet. Det er derfor nødvendigt at fremsøge betalingsdatoen, hvilket kan ske i ØSS kreditormodulet. Betalingsdatoen findes i ØSS under Decentral forespørgsel kreditor GUI > Faktura > Fakturaer, hvor der søges på fakturanummer, og fakturaens betalingsdato fremkommer i feltet Betalt SKB. Her findes også bilagsnummeret der skal anføres på bilagslisten. SKB datoen kan også fremfindes via QlikView f.eks. ved at bruge QlikView Projektstatus og totaltransaktionslisten. For rejser bestilt hos Via Egencia gælder at der er 45 dages kredittid dvs. at en rejse købt i juni forfalder til betaling 15. august. For repræsentation/udlæg skal godkendelsesdatoen fra rejseafregningen nederst benyttes. Det væsentlige omkring betalingsdokumentation er, at der ikke søges og udbetales støtte fra ERST før udgiften reelt kan dokumenteres afholdt og betalt i eget økonomisystem. For bilagsdokumentation kan projektet vælge at indsende al dokumentation til ERST, dvs. bogførte bilag, lønsedler, timeregistrering samt dokumentation for de opførte udgifter og øvrige bilag. Vi anbefaler dog at lade PwC tage stikprøver af bilagene mod en mindre forøgelse af honoraret pr. regnskab + moms fra projektet. Det ekstra honorar er støtteberettiget, men kan kun udløse tilskud indenfor det godkendte projektbudgets totale ramme. Er der behov for omfordeling mellem budgetposterne i tilsagnet, skal der sendes en skriftlig anmodning om budgetændring til ERST. Vedr. betalingsdokumentation skal det bemærkes, at der jf. retningslinjerne for Strukturfondsfinansierede projekter fremgår at en projektpartner kan undtages for at fremsende betalingsdokumentation til projektets revisor ved periodeafrapporteringer, forudsat at partneren hvert år til ERST kan fremsende en kopi af sit seneste årsregnskab/rapport med tilhørende erklæring, som skal være uden supplerende bemærkninger og forbehold. Undtagelsen gælder kun den/de partnere, der som AAU kan fremlægge en sådan revisorerklæring. Øvrige parter vil således stadig skulle dokumentere ved fremlæggelse og indsendelse af ekstern betalingsdokumentation, evt. på stikprøve basis. AAU skal som koordinator sørge for at indhente og opbevare den nødvendige betalingsdokumentation for projektpartneres udgifter. Støttemodtager skal under alle omstændigheder kunne fremlægge dokumentation fx i forbindelse med kontrolbesøg fra PwC, ERST, EU m.fl.. Hvis I bliver bedt om at fremskaffe betalingsdokumentation på udvalgte bilag for AAU regnskabsdelen, tager I kontakt direkte i bogholderiet. Bemærk at det vil være en stor hjælp for bogholderiet, hvis I har et dokument- og fakturanummer fra ØSS skærmbilledet vis betalinger eller i QlikView, på de pågældende bilag. Endelig anbefales det kraftigt, at der regnskabsaflægges forskudt, således at de udgifter der bogføres f.eks. i juli og august ikke regnskabsaflægges pr , men først tages med i regnskabsaflæggelsen HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 7 af 16

8 pr , hvor perioderegnskabet så ikke vil indeholde udgifter bogført i januar og februar. På denne måde vil der blive skabt bedre tid til at indhente dvs. regnskabsdokumentation f.eks. fra partnere, samt udarbejdelse og kontrol af regnskabet før indsendelse til ERST. Benyttes forskudt regnskabsaflæggelse bør det være forhåndsgodkendt af projektets ERST sagsbehandler. Regnskabsafrapporteringsskemaer Skemaer til afrapportering af regnskab, herunder bilagsliste (transaktionsspor) og vejledning i brug af regnskabsskemaet findes på Perioderegnskab/afsluttende regnskab underskrives af projektleder og den decentrale kontaktperson vedr. regnskabet, herefter sendes materialet til kontrol på Projektøkonomi. Fristen for indsendelse af perioderegnskab til gennemgang hos Projektøkonomi er hverdag i marts hhv. september måned. Der vil ske udmelding fra Projektøkonomi vedr. frister i forbindelse med gennemgang af afsluttende projektregnskab. Regnskabsmaterialet der fremsendes til gennemgang på Projektøkonomi skal bestå af: Tjekliste og afstemning til ØSS, link til blanketter: Regnskabsskema og bilagsliste Lønsedler/QlikView løntransaktionslister/projekttid timesats-løndokumentation Dokumentation for timeprisberegninger og regnskabsaflagte lønposter Timeregistrering, manuel eller elektronisk tidsregistrering, ProjektTid QlikView transaktionslister som dokumentation for øvrige poster end løn Bilag vedr. manuelt beregnet post for indirekte omkostninger Evt. dokumentation vedr. ændringer i projektperiode, budgetter e.lign. For støttemodtagende samarbejdspartnere skal der foreligge regnskabsskema og bilagsliste underskrevet af økonomiansvarlig for pågældende samarbejdspart når der indgår øvrige udgifter end løn. Derudover skal der fremsendes timeregistrering, løndokumentation og faktura/ betalingsdokumentation, såfremt dette indgår i afrapporteringen. Timeregistrering og løndokumentation fremsendes ligeledes når der er tale om ren timemedfinansiering fra partnere eller deltagere. Husk at der skal foreligge underskrevne partnerskabserklæringer for alle de partnere eller deltagere hvis udgifter indgår i regnskabsaflæggelsen. Når det samlede perioderegnskab efter gennemgang er underskrevet af regnskabschefen og projektansvarlig, sendes det relevante regnskabsmateriale til Erhvervsstyrelsen på adressen Regnskabsskema og transaktionsspor sendes i Excel, og evt. bilag i scannet form. HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 8 af 16

9 Opbevaringspligt/kontrolbesøg Støttemodtager (projektholder) forpligter sig til på forsvarlig vis, dvs. aflåst skab af hensyn til følsomme personoplysninger, at opbevare projektets regnskabsmateriale og anden projektrelateret dokumentation, f.eks. lønsedler, timesedler, underskrevne mødeprotokoller og start- og ophørsskemaer (socialfonden). Der henvises til lov nr. 429 om behandling af personoplysninger samt bekendtgørelse 528 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger. Materialet skal opbevares indtil udgangen af 2020, dog altid mindst 5 år fra sidste udbetaling er modtaget. Der kan forekomme kontrolbesøg fra projektstart og som minimum indtil 3 år efter, at programmet, hvorunder projektet har opnået tilskud, er afrapporteret færdigt og afregnet overfor EU Kommissionen. Der vil derfor kunne foretages kontrolbesøg af ERST, EU Kommissionen samt flere centraladministrationsmyndigheder indtil udgangen af Der kan stilles krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud såfremt nødvendig dokumentation ikke foreligger ved disse kontrolbesøg. Der gøres opmærksom på at AAU/Instituttet som projektkoordinator og dermed overordnet støttemodtager vil blive holdt økonomisk ansvarlig også på projektpartneres vegne. AAU/Instituttet vil dermed kunne blive mødt af et tilbagebetalingskrav på grundlag af bortkomne eller ikke fyldestgørende originalbilag hos en projektpartner! Som følge af den lange opbevaringspligt henstilles der til at alle projektets bilag registreres og opbevares på en måde, der gør det muligt for efterfølgende administrative medarbejdere, nemt at fremfinde den nødvendige dokumentation i tilfælde af kontrolbesøg. For tilsagn, hvor der er indsat vilkår om overholdelse af KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimisstøtte, KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) samt andre statsstøtteforordninger, gælder særlige krav til opbevaring af dokumentation, jf. henholdsvis artikel 3 og artikel 10. Det følger af statsstøtteforordningerne, at dokumentation for overholdelse af forordningerne skal opbevares i ti år fra det tidspunkt, hvor der sidst blev udbetalt støtte i henhold til en støtteordning. Strukturfondsprogrammerne udgør støtteordninger, hvorunder der kan udbetales støtte indtil udgangen af Projekter, som har vilkår om statsstøtte, skal derfor opbevare dokumentation for overholdelse af statsstøttereglerne indtil den 31. december HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 9 af 16

10 Støtteberettigede udgifter Løn til AAU projektansatte For løn til projektansatte kan der maksimalt medregnes den faktiske timeløn ganget med det antal timer, som anvendes på projektet. Timelønsberegning baseres på 1613 timer årligt dvs. 134,42 timer pr. måned. Timelønnen beregnes som: Den faktiske årsløn eller månedsløn divideret med 1613 for året hhv. 134,42 for måneden. Timer for AAU medarbejdere, hvis lønudgift delvist skal dækkes af den eksterne bevilling føres i ØSS elektronisk tidsregistrering, hvorved omkontering af faktisk lønudgift (timer ganget faktisk timesats) sker efter automatisk beregning og kontering i ØSS. Medfinansieringstimerne kan føres på UK10 med projektnummer eller føres fuldt ud på projektet og reguleres til UK10 med symmetrisk medfinansieringskørsel. Der kan kun flyttes lønsummer mellem driften på UK10 og et eksternt projekt UK95/97 via lønkontoret som manuelle omkonteringer, hvis bogføring gennem ØSS Tidsregistrering systemteknisk ikke er mulig. Der henvises i øvrigt til Vejledning om tidsregistrering på projekter specifik vejledning vedr. tidsregistrering på Regional/Socialfonden (ERST). Ved fuldtidsansættelse, hvor opgaver, tidsforbrug og løn er fyldestgørende angivet i en ansættelsesaftale kan der fritages for tidsregistrering (se punktet timeregistrering). Her sker bogføringen ved at den fulde lønudgift pr. måned, evt. som en sum af flere måneder, omkonteres til projektet ved at normtidsregistrere via ØSS tidsregistreringssystem. Timeregistrering Der skal etableres en særskilt opgørelse/timeregistrering, fordelt pr. medarbejder, med udførlige oplysninger om arbejdets art (det er f.eks. ikke tilstrækkeligt at skrive Diverse ), tidsforbrug pr. dag, løn, timesatser m.v. Kun projektrelevante timer skal opgøres. Registreringen af timer skal være tidstro og derfor ske kontinuerligt (månedligt) og omhyggeligt, og opgørelsen skal være underskrevet af medarbejderen og påført en godkendelse af en overordnet. Føres timeregistreringen med opgavespecifikation i ØSS tidsregistreringssystem printes timesedlerne ud fra QlikView ProjektTid, underskrives og dateres manuelt. Bemærk at den afrapporterede lønudgift ikke kan overstige den faktisk betalte løn og derfor maksimalt svarer til 134,42 timer pr. måned, medmindre der er udbetalt løn for overarbejdstimer. I forhold til det elektronisk tidsregistreringssystem skal der såfremt den faktiske tidsregistrering overstiger 134,42 timer pr. måned, umiddelbart efter godkendelsen af den faktiske timeseddel laves en regulering med negative timer så der ikke omkonteres et beløb der overstiger den faktiske betalte løn. HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 10 af 16

11 For medarbejdere der udelukkende er tilknyttet ét støttet projekt på fuld tid, kan timeregnskab som nævnt undlades. Ved krav om dokumentation for fuldtidsansættelsen vil oplysninger om arbejdets art, tidsforbrug mv. f.eks. kunne hentes i en eller flere dokumenter som ex. ansættelseskontrakt, tillægsaftaler. Overarbejde til afspadsering Timer udover normtiden 134,42 timer pr. måned kan kun medtages såfremt afspadsering kan dokumenteres afholdt i en senere periode. Udgiften kan da medtages på betalingstidspunktet dvs. når lønudgiften i afspadseringsperioden afholdes. Der skal foreligge dokumentation for, at det er afspadseringstimer optjent på strukturfondsprojektet der afholdes og ikke eventuelle afspadseringstimer optjent på andre aktiviteter. Det anbefales at bruge printversionen af timesedlen fra ProjektTid som dokumentation overfor ERST, alternativt ERST s eget timeregistreringsskema som findes på Bemærk ligeledes ERST s skabelon for samlet medarbejder timeregistrering. Overordnet skal der foreligge kopi af ansættelseskontrakter for hver medarbejder. Månedligt skal der foreligge underskrevne timesedler, kopi af lønsedler eller udtræk fra lønningssystemet samt dokumentation for beregning af timesats og beregning af lønandel (timer ganget med timeløn) der medtages i strukturfondsprojektet. Særlige forhold vedr. øvrige udgifter for projekter ansøgt før : Overhead For projekter ansøgt før med vilkårstilsagn om, at der kan anvendes en standardsats for indirekte omkostninger gælder følgende: Satsen kan højst udgøre 20% af projektets direkte omkostninger. Det gælder at alle parter der i et projekt regnskabsaflægger indirekte omkostninger skal anvende samme model for indirekte omkostninger, dvs. at de projekter som AAU indgår i skal regnskabsaflægge efter standardsats 20% af de direkte omkostninger. Vær opmærksom på hvilke forhold der gælder for det enkelte projekt jf. tilsagnsvilkårene. Eventuel tilsagnsændring skal godkendes af ERST inden metoden anvendes ved regnskabsaflæggelse. Bemærk også at der alt i alt ikke kan tages større beløb med til indirekte omkostninger, end der er givet tilsagn til. Dokumentation for anvendelse af standardsats vil blive udarbejdet af Projektøkonomi efter den model der er anvist i regelsættet fra ERST. Denne dokumentation skal indsendes ved hver periodeafrapportering. For samarbejdspartnere der regnskabsaflægger ved brug af standardsats skal der ligeledes foreligge dokumentation for brug af standardsats med baggrund i årsregnskabstal og den anviste beregningsmodel. HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 11 af 16

12 Bemærk at der ved brug af standardsats ikke samtidig kan indgå omkostninger til husleje. Deltagerunderhold Udgifter betalt af støttemodtager eller andre parter til tilstedeværende deltageres underhold, mens de går på kurser med strukturfondstilskud, er støtteberettigede såfremt en række betingelser er opfyldt. Der henvises i øvrigt til Retningslinier for strukturfondsfinansierede projekter. Taxameter Taxametertilskud for deltagere i et projekt vil kunne indgå i regnskabet som en udgift under projektet og som en medfinansiering dog kan der så ikke samtidig medtages de konkrete omkostninger til f.eks. lærelønninger som taxametertilskuddet skal dække. Der skal angives klare forudsætninger for beregningen, så den er fuldt identificerbar. I ansøgningen skal de forskellige taxameterkomponenter, der ønskes medtaget, være udspecificeret. Der henvises i øvrigt til Vejledning om dokumentationskrav. Afskrivninger (kun Regionalfondsprojekter) Afskrivninger behandles som udgifter støttemodtager har betalt i forbindelse med gennemførelse af et projekt, når følgende betingelser er opfyldt: Udgifterne dokumenteres vha. regnskabsdokumenter med bevisværdi svarende til fakturaer (ØSS-anlægsmodul) Udgifterne skal vedr. den periode projektet gennemføres i Udgifterne er kun støtteberettiget såfremt offentlige tilskud ikke har bidraget til erhvervelsen af de afskrivningsberettigede aktiver (AAU medfinansiering betragtes ikke her som offentlig tilskud) Følgende afskrivningslængder skal anvendes: Software: 2 år Hardware: 3 år Materiel: 5 år Ved beregning af afskrivningsbeløbet skal den lineære afskrivningsmetode opgjort pr. måned anvendes. Det anskaffede aktiv kan afskrives i anskaffelsesmåneden (den måned hvor posten er registreret i ØSS), men ikke i afståelsesmåneden. Det vil sige at der selvom projektet slutter den 30. i måneden, ikke kan medtages afskrivninger for den sidste måned. I regionalfondsprojekter kan udgifterne til materiel/udstyr anskaffet i projektperioden, som alternativ til afskrivninger opgøres som den faktiske værdiforringelse, dokumenteret ved salgsfaktura til en ikkeinteresseforbundet, eller ved særskilt erklæring fra en uafhængig sagkyndig vurderingsmand. Udgiften kan da eventuelt konteres på tidspunktet for afholdelse og betaling heraf, og ved projektets afslutning opgøres den faktiske værdiforringelse. Denne mulighed er dog kun gældende ved prototyper/særligt udstyr der ikke anvendes efter projektets afslutning. HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 12 af 16

13 Køb af mindre kontorartikler eller småanskaffelser (materiel, udstyr, software og hardware) til en værdi af maksimalt kr. excl. moms afskrives ikke, men optages i regnskabet med den fulde købesum og konteres under kontoen for materialer og forbrugsartikler. Indkøbet skal dog være projektrelevant i sin helhed, hvilket projektet skal kunne dokumentere. Ikke støtteberettigede udgifter Moms Momsudgifter er ikke en støtteberettiget udgift undtagen når den reelt og endeligt bæres af støttemodtager. Moms der på en eller anden måde kan tilbagebetales kan ikke betragtes som støtteberettiget heller ikke selv om den faktisk ikke tilbagebetales. Indenlandsk moms der reelt og endeligt bæres af støttemodtager f.eks. repræsentationsmoms kan regnskabsaflægges, men skal (for projekter ansøgt før , særskilt oplyses i regnskabsafrapporteringen under posten ikke refunderbar moms). Da udenlandsk moms er en udgift der ved særlige procedurer kan refunderes, vil udgiften ikke være støtteberettiget, uanset at der ikke sker nogen refusion Bemærk at det ligesom på alle andre poster er en forudsætning for regnskabsaflæggelse, at der er budgetteret på denne post. Renter af gæld samt gratialer, provisioner og lignende er ikke støtteberettigede udgifter. Øvrigt Udgifter til indkøb af inventar, udstyr, køretøjer, infrastruktur, fast ejendom og jord kan støttes under Regionalfonden, men ikke under Socialfonden. Der kan dog i et vist omfang ydes tilskud til de nævnte udgifter under reglen om fleksibilitet mellem fondene. Læs mere om dette i retningslinjerne for strukturfondsfinansierede projekter. Særlige forhold vedr. øvrige udgifter for projekter ansøgt efter For projekter ansøgt efter kan der som hovedregel ydes tilskud til udgifter til indirekte omkostninger opgjort som en udokumenteret standardsats på 18%, beregnet af de direkte udgifter til administration (løn), projektarbejde (løn), ekstern konsulent og revision. Generelt Finansiering EU projekter finansieres efter krone til krone princippet dvs. et EU tilskud skal modsvares af en tilsvarende dansk finansiering. Den nationale finansiering kan komme fra offentlige og private bidrag til projektet. Den offentlige finansiering kan komme fra stat, regioner, kommuner, offentligt lignende institutioner og andre aktører der gennemfører offentligt lignende projekter. Alle HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 13 af 16

14 finansieringskilder skal indgå fuldt ud. EU tilskuddet dækker kun de udgifter, som ikke dækkes på anden måde. Alene nettoudgifter er støtteberettiget, hvilket betyder at projektindtægter, rabatter og evt. scrapværdier skal fratrækkes de støtteberettigede udgifter, før tilskuddet kan beregnes. Kontanttilskud skal opføres under finansiering. Budget og projektperiode Regnskabet skal være sammenligneligt med og indeholde de samme udgifts- og indtægtsposter som det godkendte projektbudget. Afvigelse på en godkendt budgetteret udgiftspost på mindre end 10% af den pågældende udgiftspost kræver ikke forhåndsgodkendelse, når afvigelsen ikke fører til, at projektets samlede godkendte budgetramme ændres. Alle budgetændringer skal kommenteres ved regnskabsaflæggelsen. Alle afvigelser i øvrigt i projektet, er alene godkendt, hvis tilsagnsgiver har givet skriftlig meddelelse herom. Er der behov for at udskyde projektafslutningstidspunktet sendes en ansøgning til sagsbehandler hos ERST. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for udskydelse af sluttidspunktet samt angivelse af et konkret sluttidspunkt. Projektbudgettet skal i den forbindelse justeres. Bemærk at der bør indregnes tid til færdiggørelse af regnskab efter den faglige aktivitet er afsluttet. En udgift anses for at være afholdt fra det tidspunkt, hvor der er indgået bindende aftale mellem støttemodtageren og leverandøren om leverancen. Udgifter skal være afholdt og ydelsen skal være erlagt - inden projektets slutdato og betalt inden tilskuddets udbetaling. Således forstået at projektet skal have modtaget den bestilte vare/ydelse indenfor projektperioden, og udgiften kan regnskabsaflægges selvom bogføring og betaling er sket efter projektets slutdato, dog senest inden tilskuddet udbetales. Projektdeltagere (oftest kun Socialfondsfondsprojekter) Indgår der kursus/projektdeltagere i projektet, skal der føres deltagerprotokol til registrering og dokumentation af projektdeltageres fremmøde. Det anbefales at bruge den elektroniske deltagerprotokol, som kan hentes på For alle projekter hvor der indgår deltagere, skal hver deltager udfylde deltagerskemaer ved projektstart- og ophør. Støttemodtageren skal indregistrere besvarelserne online til ERST ved statusrapportering ultimo februar og ultimo august. Husk at deltagerne ligeledes skal have udleveret informationsmaterialet om persondataloven. Skemaer og informationsmaterialer kan downloades via: (hvorfra projektet også foretager indrapportering). HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 14 af 16

15 Logo og slogan Informationsmaterialer og elektroniske publikationer fx foldere, TV-spots, hjemmesider og nyhedsbreve m.v. skal altid forsynes med EU-logo og slogan, samt informationer om at projektet er støttet af Regional- og/eller Socialfonden. Regler for hvordan støttemodtager skal anvende EUsymbolet, skilte og sponsorplader, kan findes i Retningslinier for strukturfondsfinansierede projekter, EU-logoer og grafiske specifikationer kan downloades her: Koordinatorrolle / samarbejdspartnere (støttemodtagere) og andre projektdeltagere Hvis der i projektet indgår samarbejdspartnere, skal der som nævnt tidligere indgås en samarbejdsaftale, heraf skal tydeligt fremgå navn, adresse og cvr.nr. på samarbejdspartneren. Kravene der vil fremgå af aftalen afhænger af, om der er tale om en støttemodtager eller en deltager der udelukkende medfinansierer. Hver enkelt samarbejdspartner er underlagt afrapporterings- og dokumentationskrav jf. vilkårene i projektets tilsagnsbrev fra ERST, Bekendtgørelser, retningslinjer og vejledninger. Der indgås for parterne særskilt aftale om indleveringsfrister til AAU projektkoordinator. Såfremt de aftalte frister ved perioderegnskab ikke overholdes overgår pågældende samarbejdsparts regnskabsrapportering til næste perioderegnskab. Det konsoliderede projektregnskab sendes af AAU projektkoordinator til ERST. Er samarbejdspartneren støttemodtager er denne ansvarlig for, at eget regnskab er en opgørelse af de faktisk bogførte, godkendte, betalte og projektrelaterede udgifter og indtægter. Regnskabet skal dokumenteres med godkendte bilag og bogføringen være i overensstemmelse med de bogføringsregler projektet er underlagt, blandt andet skal det også for samarbejdspartneren indskærpes at projektrelaterede udgifter og indtægter skal bogføres på særskilte konti i eget økonomisystem. Fakturadokumentation sendes til AAU projektkoordinator i indscannet version. Excel regnskabsskema og transaktionsspor sendes elektronisk, så disse data kan konsolideres elektronisk i det samlede regnskab til ERST. Ved regnskabsaflæggelse af lønudgifter for medarbejdere der arbejder fuld tid på et projekt og dermed ikke behøver timeregistrering, fremsendes kopi af ansættelseskontrakter til AAU projektkoordinator. HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 15 af 16

16 Følgende regnskabsdokumentation skal foreligge fra samarbejdspartner: udfyldt timeregistrering, underskrevet af medarbejder og overordnet kopi af lønsedler eller udtræk fra lønningssystemet dokumentation for beregning af timesats samt beregning af lønandel der medtages i strukturfondsprojektet. dokumentation for evt. øvrige udgifter ved kopi af fakturaer og betalingsdokumentation dokumentation for evt. overheadberegning Endeligt skal regnskabsskema, underskrevet af økonomiansvarlig, fremsendes i papirform. Samarbejdspartner forpligter sig til på forsvarlig vis, at opbevare projektets regnskabsmateriale og anden projektrelateret dokumentation, f.eks. lønsedler og timesedler indtil udgangen af 2020, dog altid mindst 5 år fra sidste udbetaling er modtaget. Der kan også her forekomme kontrolbesøg fra projektstart og som minimum indtil 3 år efter, at programmet, hvorunder projektet har opnået tilskud, er afrapporteret færdigt og afregnet overfor EU Kommissionen. For projekter, som har vilkår om statsstøtte, gælder at dokumentation for overholdelse af statsstøttereglerne skal opbevares indtil den 31. december Der kan stilles krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud såfremt nødvendig dokumentation ikke foreligger ved disse kontrolbesøg. Bemærk at AAU/instituttet her som støttemodtager er overordnet ansvarlig overfor ERST! Relevante links & informationskilder ERST hjemmeside, Udbudsregler, Konkurrencestyrelsens hjemmeside, PwC Hotline service eller oplys 4 cifret id-nummer Nyhedsbrev fra PwC, tilmeld via Nyhedsbrev fra ERST, tilmeld via PwC kurser forespørg på Kontaktpersoner Projektøkonomi: Dorte Mai Lildholdt, Sonja Christoffersen, Kirsten Underlin, Kontaktperson F&P kontoret: Esben Ahlmann Hjuler, Vejledningen vil løbende blive opdateret efter ERST retningslinjer. HENVENDELSE HEROM KAN SKE TIL PROJEKTØKONOMI, LOKAL 7389 Side 16 af 16

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

VEJLEDNING OMKRING HÅNDTERING AF STRUKTURFONDSFINANSIEREDE PROJEKTER PÅ AALBORG UNIVERSITET OPDATERET FEBRUAR Indledning...

VEJLEDNING OMKRING HÅNDTERING AF STRUKTURFONDSFINANSIEREDE PROJEKTER PÅ AALBORG UNIVERSITET OPDATERET FEBRUAR Indledning... Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Persondataloven... 2 Statsstøtteregler... 2 Revision... 3 ØSS-opsætning i forbindelse med Strukturfondsbevillinger... 4 Dokumentation og regnskabsaflæggelse... 5 Regnskabsafrapporteringsskemaer...

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering? Til projektets regnskabs- og PRV-ansvarlige Februar 2015 Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering Nu nærmer tiden sig igen for afrapportering af regional- og socialfondsprojekter. Vi håber derfor, at

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter

Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter Vejledning om konteringsplan ved eksternt finansierede projekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A J 2 0 1 3 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 Maj 2013 Ny 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Vejledning i lukning af projekter i ØSS

Vejledning i lukning af projekter i ØSS Vejledning i lukning af projekter i ØSS PROJEKTØKONOMI Version 1.2 P R O J E K T Ø K O N O M I J A N U A R 2 0 1 5 Version Udgivelsesdato Ændringer 1.0 06.09.2013 1.1 10.10.2013 Håndtering af overhead

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Administrative procedurer 1. oktober 2008

Administrative procedurer 1. oktober 2008 Administrative procedurer KOMPETENCEmidt De næste par timer vil bl.a. omhandle: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010 Side 1 af 8 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20100020705 Entydig dokumentidentifikation AU003943 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009

Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Administrative procedurer 12. &13. maj 2009 Program Følgende emner vil blive behandlet: EU-regelsæt Entydig identifikation Udgiftstyper Betalingsdokumentation Transaktionsspor - Konteringsvejledning Attestation

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen,

EU s strukturfonde. Silkeborg, den 25. juni v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, EU s strukturfonde Silkeborg, den 25. juni 2012 v/ Susanne Kirkegaard Brodersen, sukibr@erst.dk Grundvilkår.. Strukturfondsmidler er ikke bare en finansieringskilde, men penge med forpligtelser fordi:

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 586 af 03/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden).

2. Betingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale med Innovationsfonden (herefter kaldet Fonden). Betingelser for investeringer til danske deltagere i Eurostars, ECSEL, AAL JU, EUREKA Turbo og QuantERA godkendt efter 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 1260 København K Nedenstående bevillingsbetingelser

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning. Denne vejledning er lavet for at samle relevante oplysninger, som er vigtige for at medarbejdere på Aalborg Universitet kan levere retvisende

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol

FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol FACT Sheet Udbetalingsanmodning og first level kontrol 1. Udbetalingsanmodninger I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne skal forudfinansiere

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden

Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Fjerkræafgiftsfonden Juni 2017 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fjerkræafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Fjerkræafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for revision

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning Udlæg Tillæg Vederlag Bonus og lignende...må ikke medtages i lønberegning. Medregn kun de tillæg, der kan dokumenteres at være givet

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Dokumenthistorik Dato Version Beskrivelse Forfatter 08-10-2011 1.0 Udkast Dennis

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012

VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Side 1 af 9 VTU-Fondens tilskudsvilkår (version 1.3) af 31. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1 Grundlag for tilskuddet... 2 2 Acceptskrivelse... 2 3 Projektansvarlig og projektets gennemførelse... 2 4

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

DREJEBOG for KOMPETENCEmidt 2.0

DREJEBOG for KOMPETENCEmidt 2.0 DREJEBOG for KOMPETENCEmidt 2.0 Prioritet 1 og Prioritet 2 Vedrørende projekterne: ESFM-11-0043 ESFM-11-0044 ESFM-12-0046 I perioden 2012- Vedtaget på partnerskabsmøde nr. 8, den 20. marts 2013 Indhold

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere