plus revision skat rådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "plus revision skat rådgivning"

Transkript

1 plus revision skat rådgivning Reno Djurs I/S Revisionsprotokol side Årsregnskab 2012 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) , Fax: (+45) CVR-nr (Hjemsted: København) Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Aarhus RSM plus er et selvstændigt medlem af RSM International, en uafhængig kæde af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer med kontorer i mere end 100 lande

2 RSM plus 49 Revisionsprotokollat for Reno Djurs I/S 1. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2012 Vi har revideret det af ledelsen udarbejdede udkast til årsregnskab for Reno Djurs I/S for Årsregnskabet viser følgende resultat, pengestrømme fra driftsaktiviteten, aktiver og egenkapital: kr. kr. Resultat (omkostningsbaseret) Pengestrømme fra driftsaktiviteten Aktiver Egenkapital Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til at anføre kritiske bemærkninger. Særlige forhold af ledelsesmæssig interesse vedrørende årsregnskabet fremgår af afsnit 2. Årsregnskabet og de i afsnit 2-4 anførte kommentarer og supplerende specifikationer samt øvrige bemærkninger i revisionsprotokollatet udgør efter vor opfattelse et væsentligt grundlag for bestyrelsens stillingtagen til årsregnskabet. Herudover indeholder årsregnskabet supplerende regnskabsoplysninger i note 12 24, der ligeledes er et væsentligt grundlag for bestyrelsens stillingtagen til årsregnskabet. Disse oplysninger er ikke omfattet af vor revision. Revisionens formål, planlægning, omfang og udførelse fremgår af side Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil vi forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. 2. Særlige forhold vedrørende årsrapporten I forbindelse med vor revision af årsrapporten skal vi fremhæve følgende forhold af ledelsesmæssig interesse: Efter påkrav fra Statsforvaltningen vedtog Reno Djurs I/S en vedtægtsændring i 2011 omkring ændring af regnskabsprincipper, således at årsregnskabet blev aflagt i henhold til Styrelseslovens regler. Økonomi- og Indenrigsministeriet fastslog dog i november 2011, at det ikke ville være i strid med kommunallovgivningen at aflægge årsregnskabet i kommunale fælleskaber i henhold til Årsregnskabsloven fremfor efter de kommunale regnskabsregler, såfremt den kommunale virksomhed er selvstændigt regnskabsførende, og hvor denne i øvrigt ikke allerede er omfattet af en særlovgivning, hvor der kræves regnskabsaflæggelse efter Årsregnskabsloven.

3 RSM plus 50 Efter indstilling fra Reno Djurs I/S bestyrelse har interessenterne derfor besluttet at gå tilbage til tidligere års anvendte regnskabspraksis, og årsrapporten for 2012 er derfor aflagt i henhold til Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C virksomheder. Ændringen har kun effekt på præsentation og opstilling af resultatopgørelsen og balancen, og har dermed ingen resultatmæssig effekt. 3. Ikke korrigerede fejl I henhold til internationale standarder skal vi over for ledelsen redegøre for eventuelle fejl konstateret under vor revision, som ikke er korrigeret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Det er efter vor opfattelse ikke usædvanligt, at der konstateres administrative og bogføringsmæssige fejl i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, som ikke rettes, da de vurderes ikke at være af væsentlig betydning for regnskabsaflæggelsen og for det billede årsregnskabet skal give af selskabet. 4. Kommentarer og supplerende specifikationer til regnskabet Idet vi henviser til ledelsens årsberetning, kan vi oplyse følgende: Årets resultat blev et overskud på kr imod et overskud på kr sidste år. I sidste års resultat indgår der en engangsindtægt på kr , som Reno Djurs I/S har modtaget som endelig afregning fra Kolding Kommune, som betaling for ikke udnyttet rettighed til forbrænding af tons affald hos Koldings forbrændingsselskab. Omsætningen udgør i år kr , hvilket er en stigning på kr i forhold til sidste år. Stigningen i omsætningen er ikke et udtryk for øget aktivitet, da stigningen primært fremkommer ved øgede indtægter i forbindelse med opkrævning af statsafgifter, da disse har været stigende i år på grund af nye regler på afgiftsområdet. Andre driftsindtægter er faldet kr I andre driftsindtægter indgår den tidligere omtalte engangsindtægt på kr i forbindelse med afslutningen af sagen mod Kolding kommune i sidste års andre driftsindtægter. Produktionsomkostningerne er i år steget kr , hvilket dels skyldes øgede udgifter til betaling af statsafgifter, og mindre nettoindtægter i forbindelse med behandling af modtaget jern, pap og papir fra kunder. Administrationsomkostninger er steget kr , hvilket bl.a. kan henføres til øgede omkostninger til konsulentbistand i forbindelse med planlægning og projektering af etape lll i Glatved m.v. Finansielle indtægter er faldet med kr Det generelt faldende renteniveau har medført en mindre renteindtægt på selskabets obligationer og indestående på bankkonti. Der er i år udgiftsført et beløb til sikkerhedsstillelse på kr i henhold til den nye lovgivning, som trådte i kraft den 16. juli 2009 i linjen Produktionsomkostninger.

4 RSM plus 51 Ifølge lovgivningen skal virksomheden hvert år hensætte en sikkerhedsstillelse, som beregnes ud fra fastsatte takster og modtagne antal tons affald. Sikkerhedsstillelsen skal dække omkostninger til efterbehandling af deponi og nedlukning af deponeringsanlæg i løbet af et 30-årigt tidsperspektiv. Det samlede hensatte beløb udgør kr pr Beløbet er beregnet ud fra modtagne antal tons affald fra brugerne. Pengestrømsopgørelsen viser, at de likvide beholdninger udgør kr pr Efter fradrag af bindingspligtige beløb på sikkerhedsstillelseskontoen på kr og med tillæg af selskabets værdipapirbeholdning på kr kan de likvide beholdninger opgøres til kr , hvilket er en stigning på ca. kr i forhold til sidste år. Årets samlede investeringer i anlægsaktiver på kr er finansieret med egne midler. Knap kr af årets investeringer vedrører køb af containere til genbrugspladser og beholdere til dagrenovationen. Virksomheden er velkonsolideret, idet egenkapitalen udgør cirka 78% af den samlede balancesum. 5. Forsikringsforhold Selskabets forsikringsforhold omfattes ikke af vor revision. I lighed med sidste år har vi konstateret, at der er tegnet og betalt forsikringer for virksomheden. 6. Revisionsplanlægning og gennemførelse 6.1 Revisionsplanlægning Revisionen er planlagt med fokus på væsentlige og risikofyldte områder for regnskabsaflæggelsen. Disse områder er: Omsætning Vi har kontrolleret, at omsætningen er registreret i den korrekte periode, samt at fakturering er foretaget frem til 31. december Vi har ligeledes gennemgået forretningsgange omkring registrering af faktureringsgrundlaget, herunder er der i væsentligt omfang foretaget afstemning af omsætningen og behandlingsafgifter med vejesystemer m.v., hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger Varekøb og omkostninger Vi har foretaget en overordnet regnskabsanalyse af det afholdte varekøb og omkostninger og sammenholdt disse med sidste år. Væsentlige afvigelser er årsagsforklaret uden bemærkninger. Vi har ligeledes foretaget stikprøvevis kontrol af forretningsgange og interne kontroller omkring køb og betaling af varekøb og omkostninger.

5 RSM plus 52 Personaleomkostninger Lønadministrationen foretages af Norddjurs Kommune, der anvender Kommunedata s lønsystem. De udgiftsførte lønninger er afstemt til dette lønsystem. Opgørelsen af skyldige feriepenge og afspadsering er kontrolleret uden bemærkninger. Renteindtægter Renteindtægter fra bankindeståender er afstemt til årsopgørelser. Materielle anlægsaktiver Årets tilgange er stikprøvevist kontrolleret, og anlægskartotek er ajourført inklusive en beregning af årets driftsøkonomiske afskrivninger. Tilgodehavender Vi har foretaget en gennemgang af selskabets tilgodehavender fra salg. Der er stikprøvevist udsendt saldomeddelelser til debitorer til bekræftelse af selskabets udestående på statusdagen, ligesom der stikprøvevist er foretaget kontrol af indbetaling af væsentlige tilgodehavender i det nye regnskabsår. Ved årets udgang er der forfaldne tilgodehavender hos dagrenovationskunder på over 90 dage på ca. kr ud af et samlet tilgodehavende på kr SKAT modregner dagrenovationskundernes forfaldne gæld i kundernes eventuelle tilgodehavender hos det offentlige. Ligeledes foretager SKAT også løbende rykning af de forfaldne tilgodehavender hos kunderne. Det har desværre vist sig, at SKAT s rykkerprocedurer ikke er helt så hurtige som tidligere års praksis. Selskabet har dog en vis sikkerhed i tilgodehavenderne hos kunderne, idet eventuel gæld fra dagrenovationen påhviler ejendommen. Ved et eventuelt fremtidigt ejerskifte vil tilgodehavendet blive opkrævet hos den nye ejer. Selskabet har ikke haft væsentlige tab på tilgodehavender tidligere år, og ledelsen vurderer derfor på denne baggrund, at der ikke er risiko for væsentlige tab på selskabets fordringer. Selskabet har derfor ikke hensat beløb til imødegåelse af tab på debitorer i regnskabet for Likvide beholdninger og likvide værdipapirer Bankindeståender og værdipapirer er afstemt til årsopgørelser. Der er indhentet engagementsforespørgsel til bekræftelse af disse. Som et led i vor revision af kasse- og bankfunktionen, har vi afstemt de likvide beholdninger på en vilkårlig dato i løbet af regnskabsåret. I forbindelse med den løbende revision har vi foretaget gennemgang og kontrol af virksomhedens forretningsgange og interne kontroller vedrørende kasse- og bankfunktionen.

6 RSM plus 53 Leverandørgæld og anden gæld Kreditorer er stikprøvevist afstemt til kontoudtog. Vi har kontrolleret, at gældsposter er korrekt periodiseret. Anden gæld er kontrolleret og afstemt. Forekommer der tilsigtede fejl eller mangler vil der være en risiko for, at disse forbliver uopdagede, da de sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Konstateres der under revisionen unøjagtigheder, som vækker mistanke om uregelmæssigheder, vil revisionen efter aftale med ledelsen blive udvidet med henblik på afklaring af forholdet. Grundlaget for revisionsplanlægningen har været en af os foretaget vurdering af selskabets regnskabsvæsen og interne kontroller, såvel overordnede kontroller som kontroller indenfor specifikke regnskabsmæssige områder. 6.2 Revisionens gennemførelse Vi har stikprøvevist gennemgået bogføringen og bilagsmaterialet samt udvalgte forretningsgange indenfor de regnskabsmæssige områder i det omfang det under hensyntagen til væsentlighed og risiko har været nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Formålet har primært været at undersøge, om selskabets registreringssystemer for regnskabsmæssige transaktioner er hensigtsmæssigt tilrettelagt, og om de interne kontroller fungerer som planlagt. Revisionen af årsregnskabet har omfattet en vurdering af den af ledelsen valgte regnskabspraksis og udøvede regnskabsmæssige skøn. Revisionen har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster, herunder en sammenholdelse med tidligere års resultatopgørelser og med budgettet. Ved gennemgangen af balancen har vi overbevist os om aktivernes og gældsforpligtelsernes tilstedeværelse, fuldstændighed, forsvarlige måling og tilhørsforhold til selskabet. Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol. Som et led i revisionen har vi indhentet en regnskabserklæring fra ledelsen. 6.3 Generelt om revisionen Som revisor for selskabet er det vor pligt at redegøre for revisors arbejde. Vi har senest redegjort herfor i revisionsprotokollatet for 2009, og ønsker derfor at gentage det i år under følgende overskrifter: arbejdsfordeling og ansvar selskabets ledelse revisor revisionens formål, planlægning og udførelse revisionsprotokollen offentliggørelse

7 RSM plus 54 Arbejdsfordeling og ansvar Selskabets ledelse Ifølge årsregnskabsloven er det ledelsens ansvar at udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med regnskabslovgivningen og regnskabsbestemmelserne i selskabets vedtægter. Ledelsen har således ansvar for, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Såfremt selskabet i tilknytning til årsregnskabet udarbejder en ledelsesberetning, er det ifølge årsregnskabsloven, ledelsens ansvar at ledelsesberetningen giver et retvisende redegørelse. Selskabets ledelse er forpligtet til at oplyse os om forhold - herunder begivenheder efter regnskabsårets udløb - som kan have betydning for vor revision af årsregnskabet, ligesom den skal give os tilladelse til at foretage de undersøgelser, som vi finder nødvendige. Ledelsen skal ligeledes sikre, at vi får den information og assistance, som vi finder nødvendig for at kunne opfylde vort hverv. Revisor Det er vores ansvar at undersøge, om det af ledelsen aflagte årsregnskab opfylder kravene til regnskabsaflæggelse i lovgivningen og selskabets vedtægter. Såfremt der i tilknytning til årsregnskabet udarbejdes en ledelsesberetning, er det vores ansvar at udtale os om hvorvidt ledelsesberetning er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi skal - under hensyntagen til væsentlighed og risiko - gennemgå og vurdere de af ledelsen tilrettelagte bogføringssystemer, interne kontrolsystemer og procedurerne ved regnskabsaflæggelsen. Hvis vi finder mangler vedrørende disse, skal ledelsen informeres herom. Det er ligeledes vores opgave at undersøge, om bestyrelsen har udarbejdet protokoller og referater, samt at revisionsprotokollen er underskrevet af bestyrelsen. Når revisionen er afsluttet, afgiver vi en revisionspåtegning. Vores revisionspåtegning er også beregnet til brug for andre interessegrupper end selskabets interessenter, hvorfor vi ved vurderingen af indholdet og præsentationen af årsregnskabet er forpligtet til at tage hensyn hertil. I de følgende punkter redegøres mere detaljeret for vort arbejde og ansvar i henhold til god revisionsskik: Revisionsarbejdet skal planlægges og udføres således, at der opnås høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl eller mangler. Konklusioner af revisionsarbejdet vil blive baseret på stikprøver, hvilket indebærer en risiko for, at væsentlige fejl eller mangler ikke opdages, selvom revisionen er udført i overensstemmelse med god revisionsskik. Hvis årsregnskabet ikke er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lovgivningen og selskabets vedtægter, og vi anser, at uoverensstemmelsen er væsentlig, er vi forpligtet til at tage forbehold i revisionspåtegningen. Herunder skal vi oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten. Såfremt der er bestemte forhold i årsregnskabet, som bør fremhæves, skal vi anføre disse forhold i revisionspåtegningen som supplerende oplysninger. Mener vi, der er sket overtrædelse af lovgivningen, vil forholdet normalt blive drøftet med ledelsen, inden vi foretager os yderligere.

8 RSM plus 55 Såfremt der er forhold, der giver en begrundet formodning om, at ledelsen kan ifalde erstatningsog/eller strafansvar, skal vi give supplerende oplysninger herom i revisionspåtegningen. Tilsvarende gælder, hvis bestemmelserne i bogføringsloven, herunder bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmaterialet, ikke er overholdt. Ved færdiggørelsen af revisionsarbejdet skal vi udarbejde et revisionsprotokollat til brug for bestyrelsen. Vedrørende ansvar for undgåelse af besvigelser henvises til omtalen i afsnittet om Revisionens formål, planlægning, omfang og udførelse. Revisionens formål, planlægning, omfang og udførelse Formålet med revision af et årsregnskab er at sætte revisor i stand til at konkludere, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen, relevante regnskabsstandarder, vedtægter og god regnskabsskik. Grundlaget for planlægningen og udførelsen af revisionen er informationer om selskabets virksomhed, herunder organisation og kontrolmiljø. Indsamlingen af informationer vil primært ske ved drøftelse med ledelse og regnskabsmedarbejdere. På dette grundlag planlægges og udføres revisionen samt vores rapportering med udgangspunkt i en vurdering af væsentlighed og risiko. Herved sikres, at revisionen udføres så effektivt som muligt og med hovedvægt på de poster i årsregnskabet samt de dele af bogføringssystemerne, hvor risikoen for fejl eller mangler er størst. Vor påtegning på årsregnskabet udtrykker, at vi har tilrettelagt og udført vor revision for selskabet for at opnå høj men ikke fuld sikkerhed for vores konklusioner. Vi kan således ikke garantere, at væsentlig fejlinformation, hvad enten den stammer fra fejl eller besvigelser, bliver opdaget. Ved planlægningen og udførelsen af revisionen vil vi tage hensyn til risikoen for besvigelser, men vi vil kun iværksætte særlige undersøgelser, hvis omstændighederne indikerer, at der er foretaget besvigelser. Selv om risikoen for besvigelser indgår i såvel revisionsplanlægningen som i udførelsen af revisionen, kan vi ikke gøres ansvarlige for konsekvenserne af besvigelser. Besvigelser forsøges ofte skjult eller tilsløret. Hvis der er foretaget besvigelser, vil risikoen for at årsregnskabet indeholder væsentlige fejl eller mangler forøges. Vi fokuserer alene på besvigelser, der medfører væsentlig fejlinformation i regnskabet. Såfremt vi konstaterer eller får mistanke om besvigelser, vil vi meddele forholdene til ledelsen. Under hensyn til professionelle pligter og lovgivningen har vi pligt til, i visse situationer at underrette myndighederne. Som et led i revisionsarbejdet anvender vi oplysninger fra ledelsen. Til bekræftelse af de afgivne informationer indhenter vi en regnskabserklæring fra ledelsen. Revisionen og revisionsplanlægningen bliver, i det omfang vi finder det hensigtsmæssigt eller nødvendigt, foretaget i årets løb og ellers i tilknytning til aflæggelse af årsregnskabet. Den udførte revision i årets løb er en forberedelse til revisionen af årsregnskabet. Først når årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen, revideret og forsynet med vores påtegning herom, kan revisionen betragtes som afsluttet. Revisionen udføres i overensstemmelse med internationale standarder og gældende revisorlov.

9 RSM plus 56 Loven kræver, at vi er offentlighedens tillidsrepræsentant i forbindelse med afgivelse af erklæringer, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgivers eget brug. Dette indebærer, at vi i forbindelse med erklæringsafgivelsen også skal varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end selskabets interessenter. Loven medfører, at revisor ikke må udføre erklæringsopgaver, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. Som følge heraf skal vi foretage en særskilt vurdering af vores uafhængighed i forbindelse med rådgivnings- og assistanceopgaver inden accept af opgaven. Loven underlægger os endvidere regler om kvalitetskontrol, der udføres af et af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nedsat Revisortilsyn. Revisortilsynet udpeger de personer, der forestår kvalitetskontrollen. Dette medfører, at vore arbejdspapirer stikprøvevis kan blive udvalgt til kvalitetskontrol. Medlemmer af Revisortilsynet samt de personer, der forestår kvalitetskontrollen, er underlagt tavshedspligt. Revisortilsynet kan herudover foretage selvstændige undersøgelser, hvis tilsynet vurderer, at der er risiko for at en revisor eller RSM plus har overtrådt eller vil overtræde revisorlovens bestemmelser. I tilfælde af en sådan undersøgelse, har RSM plus uden retskendelse pligt til at give revisortilsynet adgang til interne fortegnelser, papirer m.v., herunder materiale som opbevares elektronisk, som er nødvendige for gennemførelsen af undersøgelsen. Loven pålægger os endvidere en pligt til at underrette hvert medlem af ledelsen, såfremt vi under revisionen bliver bekendt med, at et eller flere medlemmer af ledelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser, herunder hvidvaskning af penge i tilknytning til udførelsen af deres hverv for selskabet. Denne underretning skal ske, såfremt vi har en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt er af grov karakter, ligesom underretningen indføres i revisionsprotokollatet. Har ledelsen ikke senest 14 dage herefter dokumenteret, at der er taget de fornødne skridt til at standse forbrydelsen, er det vores pligt straks at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Revisionsprotokollen Når revisionen er udført, skal vi i revisionsprotokollen redegøre for arten og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusioner herpå. Vi skal endvidere oplyse om væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende virksomhedens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol. Offentliggørelse Vi forudsætter, at selskabet opnår vor godkendelse inden enhver form for offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende, der bærer vort firmanavn. Offentliggørelse af det fuldstændige årsregnskab kræver dog ikke vor godkendelse. 7. Kommentarer til forvaltningsrevisionen Selskabet er omfattet af Lov om Kommunal Styrelse i henhold til seneste vedtægter. I henhold til vedtægterne har vi foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen har omfattet en vurdering af økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vurderingerne er blandt andet baseret på analyser af udgifts- og indtægtsposter, beregning af nøgletal, undersøgelser af usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af væsentlige budgetafvigelser og realismen i budgettets forudsætninger m.m.

10 RSM plus Forvaltningen af fondens midler økonomistyring Med henblik på at vurdere, om selskabet drives under skyldig hensyntagen til økonomistyringsaspektet, skal ledelsen løbende vurdere, om der er opbygget et tilstrækkeligt effektivt informationssystem, som sikrer, at der styres efter og følges op på opnåelsen af en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse. Vurderingen af økonomistyringsaspektet kan eksempelvis ske ved kontrol af, om: Der er udarbejdet en skriftlig budgetprocedure for budgetudarbejdelse og budgetopfølgning. Budgetproceduren for budgetudarbejdelse følges. Løbende budgetopfølgning foretages tilstrækkeligt hyppigt. Detaljeringsgraden er tilstrækkelig høj. Ved vor revision af selskabets økonomistyring har vi vurderet, at der er etableret informationssystemer, der sikrer, at ressourcerne anvendes, og aktiviteterne tilrettelægges, så målsætningen opfyldes. Vi har undersøgt, om der foretages målfastsættelse, budgetlægning, ledelsesmæssig kontrol, regnskabsaflæggelse herunder perioderegnskaber, opfølgning og rapportering til bestyrelsen samt evaluering. Ud fra vor revision af årsregnskabet, samtaler med ledelsen, samt vort kendskab til selskabets forhold som helhed er det vor opfattelse, at selskabet har tilrettelagt en god økonomistyring. 7.2 Forvaltningen af selskabets midler sparsommelighed Med henblik på at vurdere, om selskabet også drives under skyldig hensyntagen til sparsommelighedsaspektet, skal ledelsen løbende vurdere, om de enkelte transaktioner har været i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der skønnes at være en rimelig, hensigtsmæssig og sparsommelig administration, som dette måtte være fastsat i fondens målsætninger. Vurderingen af sparsommelighedsaspektet kan for eksempel ske ved analyser af, om: Lønninger til personale er rimelige set i forhold til kvalifikationer og anciennitet. Der indhentes alternative tilbud ved køb af varer og tjenesteydelser. Foreliggende rabatmuligheder er udnyttet. Udgifter er rimelige i forhold til egne målsætninger. Optagne lån er forrentet fordelagtigt. Likvide midler er anbragt fordelagtigt. Vi har i forbindelse med vor revision stikprøvevist vurderet, om selskabets dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til opholdsstedets art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet samt de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.

11 RSM plus 58 Ved vor vurdering af, om der ved forvaltningen af selskabets midler er taget skyldige økonomiske hensyn, har vi i forbindelse med sparsommelighedsaspektet blandt andet stikprøvevist undersøgt: At der foreligger retningslinjer for daglige indkøb, der sikrer sammenhæng imellem pris og kvalitet. At der ved større indkøb er indhentet tilbud. Ud fra vor revision af årsregnskabet, samtaler med selskabets ledelse samt vort kendskab til selskabets forhold som helhed er det vor opfattelse, at selskabet udviser den fornødne sparsommelighed. 7.3 Forvaltningen af selskabets midler produktivitet Med henblik på at vurdere, om selskabet også drives under skyldig hensyntagen til produktivitetsaspektet, skal selskabet løbende foretage beregning af nøgletal, der udtrykker produktiviteten inden for forskellige områder, herunder skal der ske vurdering af, om produktiviteten lever op til målepunkter, der er opstillet i målsætningerne. Produktivitet vedrører forholdet mellem anvendelsen af ressourcer og produktionens omfang. Vi har i forbindelse med vor revision foretaget sammenligninger med tidligere år samt med det foreliggende budget og selskabets regnskab, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. 7.4 Forvaltningen af selskabets midler effektivitet Med henblik på at vurdere, om selskabet ligeledes drives under skyldig hensyntagen til effektivitetsaspektet, skal ledelsen løbende evaluere, om den udførte affaldshåndtering har været i overensstemmelse med målsætningerne. Vurderingen af effektiviteten omfatter en stillingtagen til, hvorvidt selskabet når sine mål herunder kvalitative set i forhold til de anvendte ressourcer. Vore undersøgelser har omfattet atypiske udgifter for at verificere, om disse udgifter er i overensstemmelse med selskabets sædvanlige drift. Ud fra vor revision af årsregnskabet, samtaler med ledelsen samt vort kendskab til selskabets forhold som helhed er det vor opfattelse, at selskabet udviser den fornødne effektivitet. 8. Lovkrævede oplysninger m.v. 8.1 Eftersyn af bestyrelsens protokoller m.v. Vi har påset, at der føres en ejerbog for bestyrelsesmøder, ejerbogen og revisionsprotokollen er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

12 RSM plus Andre arbejder Udover vor revision af årsregnskabet har vi ydet regnskabsmæssig assistance vedrørende opstilling af årsrapporten, samt diverse løbende rådgivning. Herudover har vi assisteret med undersøgelse af lovgivning og praksis omkring udnyttelse af overskudsvarme fra en gasgenerator ejet af NRGI samt udarbejdet et bindende svar herom til SKAT Revisors afgivelse af lovkrævede oplysninger i forbindelse med årsregnskabet for 2012 I henhold til lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Revisors uafhængighed I henhold til revisorlovens 21 stk. 1, skal vi oplyse, at der eksisterer sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at eventuelle trusler mod revisors uafhængighed mindskes, og at de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet, er dokumenteret i vores revisionsdokumentation. Sikkerhedsforanstaltningerne omfatter: Attestation fra medlemmer i revisionsteamet om uafhængighed Rotation af underskrivende revisor efter 7 år Overvågning af leverede ydelser ud over revision, herunder kontrol af at der ikke leveres ydelser i strid med revisorlovens 24 stk. 4 samt at der ikke leveres andre ydelser end revision, der honorarmæssigt kan bringe revisors uafhængighed i fare. Obligatorisk gennemgang af revisionsopgaven af en statsautoriseret revisor i revisionsfirmaet, der i øvrigt ikke er tilknyttet opgaven. Aarhus, den 19. marts 2013 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Henrik Bretlau statsautoriseret revisor

13 RSM plus 60 Fremlagt på bestyrelsesmødet, den 19. marts 2013 Bestyrelsen:

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Reno Djurs I/S Revisionsprotokol side 61-68 Årsregnskab 2013 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45)

Læs mere

Reno Djurs I/S. Revisionsprotokol side 40-48. Årsregnskab 2011

Reno Djurs I/S. Revisionsprotokol side 40-48. Årsregnskab 2011 Reno Djurs I/S Revisionsprotokol side 40-48 Årsregnskab 2011 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr. 43622811

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Reno Djurs I/S Revisionsprotokol side 69-76 Årsregnskab 2014 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Aarhus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45)

Læs mere

Reno Djurs I/S. Revisionsprotokol side Årsregnskab 2015

Reno Djurs I/S. Revisionsprotokol side Årsregnskab 2015 Reno Djurs I/S Revisionsprotokol side 77-87 Årsregnskab 2015 RSM plus P/S statsautoriserede revisorer er medlem af RSM-netværket og driver virksomhed under navnet RSM. RSM er det virksomhedsnavn, som anvendes

Læs mere

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus

RSMplus. Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008. Afdelinger i: Aalborg, Holstebro, Kolding, København, Odense, Skærbæk, Vordingborg og Århus Grundejerforeningen Øresund Strandpark Revisionsprotokollat pr. 31_ december 2008 RSM plus statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45)

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba Vallensbæk Strands Vandforsyning amba Revisionsprotokoll pr. 31. december 2008 RSM plus Stsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45) 3338

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Grundejerforeningen Ørbækhave. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Grundejerforeningen Ørbækhave Revisionsprotokollat

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1.

ABCD. Revisionsprotokollat af 25. februar om revisors tiltrædelse og til årsregnskab. Nordborg Golfklub / _1. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 42 64 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 25. februar 2011 om revisors tiltrædelse og til

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat)

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat) Byggetilbud ApS Tømrergade 7, 3. - 1 2200 København N CVR-nr.: 29916365 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2009/2010 (Minimumsprotokollat med opdateret tiltrædelsesprotokollat) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokollat af 15. april 2011

Revisionsprotokollat af 15. april 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 15. april 2011 om ansvarsforhold

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

UDKAST. Malerkalk ApS. ------------------ Islands Brygge 26, 5, 2300 København S CVR.nr.: 26 19 84 61. Revisionsprotokollat for 2015

UDKAST. Malerkalk ApS. ------------------ Islands Brygge 26, 5, 2300 København S CVR.nr.: 26 19 84 61. Revisionsprotokollat for 2015 Malerkalk ApS ------------------ Islands Brygge 26, 5, 2300 København S CVR.nr.: 26 19 84 61 Revisionsprotokollat for 2015 BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929 0800

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund CVR-nr. 47 46 23 12 Revisionsprotokollat af 16. marts 2016 om revisors tiltrædelse Indhold 1 Indledning 2 2 Opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen 2 2.1 Ledelsens opgaver og ansvar 2 2.2 Revisors opgaver

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014

Stiftelsen Hoffmanns Minde. Årsrapport 2014 Stiftelsen Hoffmanns Minde CVR-nr. 11 61 61 00 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 6/5 2015 Henning Fink-Jensen Dirigent Ellebjergvej 52, 2., 2450 København SV Tlf.:

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Sydvestjysk Brandvæsen

Sydvestjysk Brandvæsen Vibevej 18, 6705 Esbjerg 0 CVR-nr. 35 43 27 95 Revisionsprotokollat af 21. april 2016 om revisors tiltrædelse EY Building a better working world 29-04-2016 08 55 OU174PM14731 Indhold 1 Indledning 2 Opgaver

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 9. februar 2016 (side 162-169) vedrørende årsregnskabet for 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2015 162 2. Konklusion på det

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 131-138 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet CVR-nr. 30 06 09 46 Revisionsprotokollat af 24. november 2014 om ansvarsforhold for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang Indhold 1 Indledning 324 2 Opgaver og ansvar for regnskabsaflæggelsen

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015...

Læs mere

Revi Partner. Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V

Revi Partner. Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V Revi Partner Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevgade 108 Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 1705 København V Revisionsprotokollat til årsrapport for regnskabsåret 2009 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

MARIAGERFJORD TURISTRÅD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 1-8 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE TILTRÆDELSESPROTOKOL

MARIAGERFJORD TURISTRÅD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 1-8 VEDRØRENDE REVISIONSAFTALE TILTRÆDELSESPROTOKOL Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 MARIAGERFJORD TURISTRÅD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 1-8 VEDRØRENDE

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S. Revisionsprotokollat af 8. juni 2011 (Tiltrædelsesprotokollat)

Lynettefællesskabet I/S. Revisionsprotokollat af 8. juni 2011 (Tiltrædelsesprotokollat) Bilag til pkt. 6 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Lynettefællesskabet

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Rudersdal Forsyning A/S

Rudersdal Forsyning A/S Rudersdal Forsyning A/S Revisionsprotokollat af 1. marts 2012 (side 13-19) vedrørende årsregnskabet for 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2011 13 1.1. Indledning 13 1.2. Konklusion

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN FJORDHUSENE, KARREBÆKSMINDE CVR nr. 31 81 13 41 Årsrapport 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling Karrebæksminde,

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere