Integrationsministeriet. Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne. Beskrivelse af opgaven. Juli 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsministeriet. Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne. Beskrivelse af opgaven. Juli 2010"

Transkript

1 Integrationsministeriet Udbudsbeskrivelse for udbud vedrørende Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne Udvikling, afprøvning og implementering af model for styrkelse af elevens almene faglige færdigheder gennem helhedsorienteret undervisning inden for faglærerens aktionsfelt Beskrivelse af opgaven Juli 2010 Side 1/12

2 1. Indledning Fastholdelseskaravanen, som er et samarbejdsprojekt mellem Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet delvist finansieret af Den Europæiske Socialfond, arbejder for at flere unge med en anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. Statistikkerne viser, at unge med etnisk minoritetsbaggrund i mindre grad end etnisk danske unge påbegynder og gennemfører en erhvervsuddannelse. Frafaldet for denne gruppe er dobbelt så stort som for etnisk danske elever. Samtidigt viser demografiske fremskrivninger, at antallet af tosprogede unge i Danmark bliver næsten fordoblet i løbet af de næste 4 år, hvilket understreger vigtigheden af at arbejde strategisk og målrettet med at fastholde denne gruppe i påbegyndt uddannelse. Blandt Fastholdelseskaravanens tilbud til erhvervsskolerne er støtte til kompetenceudvikling af lærere, etablering af lektiehjælp, mentorordninger, udvikling af forældresamarbejde, pædagogiske metoder og intensive læringsforløb. 1.2 Baggrund Ifølge OECD s PISA-rapport 2005, forlader hver femte dreng den danske folkeskole uden at kunne læse. Blandt pigerne er det kun hver tiende. PISA Etnisk 2005 viser, at op mod 50 pct. af etniske minoriteter forlader folkeskolen med utilstrækkelige læsekundskaber til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. For etniske danskere er tallet til sammenligning omkring 20 pct. Frafaldet på ungdomsuddannelserne er stort set det samme blandt indvandrere og efterkommere og for personer med dansk herkomst med samme karakterer i dansk og matematik fra folkeskolen (DA s Arbejdsmarkedsrapport 2007). Samme undersøgelse viser, at halvdelen de unge, som forlader folkeskolen med under 6 i karaktergennemsnit i dansk og matematik, falder fra på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Til sammenligning er frafaldet blandt elever med over 7,5 i karaktergennemsnit mellem 20 og 25 pct. På baggrund heraf, er det Fastholdelseskaravanens opfattelse, at en af hovedårsagerne til det store frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb kan tillægges elevernes begrænsede faglige forudsætninger. Ligeledes fremgår det, at problemer i højere omfang vedrører drenge end piger. På et arbejdsmøde afholdt af Fastholdelseskaravanen den 15. april 2010 arbejdede en bred deltagerkreds fra universiteter, produktionsskoler, erhvervsskoler, den kommunale forvaltning, ungdomsskoler, undervisningsministeriet og integrationsministeriet, med indgående kendskab til det erhvervsfaglige uddannelsesområde med spørgsmålet: På hvilken måde kan erhvervsuddannelserne tilrettelægges, så der skabes mulighed for at kompensere for, at eleverne i udgangspunktet har varierende faglige forudsætninger, men skal nå de kompetencemål for et givent grundforløb, som giver adgang til efterfølgende hovedforløb? Side 2/12

3 Deltagerne pegede entydigt på, at det kan lade sig gøre at løfte eleven, også på det alment faglige område, således at de kan nå kompetencemålene i den valgte erhvervsuddannelse. Gruppen påpegede, at såvel elever som skoler har de nødvendige ressourcer, og at udfordringen er at få disse ressourcer i spil på en konstruktiv måde. Den konkrete anbefaling fra gruppen var, at dette kan ske ved at styrke samarbejdet omkring elevens læring på erhvervsskolen, evt. ved at inddrage andre uddannelsesaktører, som f.eks. produktionsskoler, ungdomsskoler etc. Flere af de elever, der kan betegnes som frafaldstruede og som Fastholdelseskaravanen har været i kontakt med på erhvervsuddannelserne, peger på, at de gerne vil være som de andre, og at de demotiveres af at skulle deltage i specialforløb omkring fx dansk og matematik. De vælger derfor ofte at blive væk fra specialforløbene, frem for at tage denne mulighed for at blive opkvalificeret. Endvidere understreger eleverne, at de ikke motiveres af mere af det samme, som de fik i grundskolen. Iflg. bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelse) 12. januar 2010 skal den samlede undervisning på grundforløbet ved helhedsorienteret undervisning i fagfaglige og dertil knyttede almenfaglige fag understøtte tilegnelsen af de obligatoriske kompetencer, som er nødvendige for at kunne fortsætte i et hovedforløb. Opgaven, som Fastholdelseskaravanen ønsker løst med dette udbud, er udviklingen af en model for styrkelse af udviklingen af elevernes almene kompetencer inden for dansk, matematik og naturfag, som er en forudsætning for påbegyndelse af hovedforløbet. 1.3 Målgruppe og fokus Den primære målgruppe for udviklingsarbejdet er undervisere og deres ledere i det erhvervsfaglige uddannelsessystem. Den sekundære målgruppe er eleverne, særligt tosprogede elever, der skal have udbytte af udviklingsarbejdet og implementeringen heraf. Der ønskes udarbejdet og afprøvet en model, der udgør et svar på spørgsmålet: På hvilken måde kan undervisningen tilrettelægges og gennemføres inden for faglærerens aktionsfelt, så der skabes progression i indlæringen for elever, der i udgangspunktet har varierende faglige forudsætninger og et særligt behov for forbedring heraf, således at det sikres,at de på et givent grundforløb opnår de kompetencemål, som giver adgang til efterfølgende hovedforløb? Modellen skal tage udgangspunkt et 360 graders ressourcesyn på eleven, underviserne og skolen samt pege på tværgående løsningsmodeller, der kombinerer det fagfaglige og almenfaglige. Det er naturligvis en forudsætning, at løsningsforslaget holder sig inden for erhvervsuddannelseslovgivningens rammer. Den udarbejdede og afprøvede model skal reflektere Brug for alle unges og Fastholdelseskaravanens værdigrundlag, som bygger på inklusion, faglighed, nytænkning, engagement og anvendelighed (se bilag 1 for en uddybning heraf). Side 3/12

4 1.4 Formål Opgavens formål er udvikling og afprøvning af en model, som styrker de almenfaglige kompetencer, som er nødvendige for at bestå grundforløbet på en erhvervsuddannelse, hos frafaldstruede elever med fokus på tosprogede elever. Opgaven ønskes løst gennem en helhedsorienteret kvalificering af det almenfaglige i undervisningens fagfaglige dimension samt ud fra et ressourcesyn på både elever, lærere og skoler. Modellen skal derfor biddrage til følgende: i forhold til eleven med anden etnisk baggrund: Styrkelse af samarbejdet omkring og med eleven med henblik på at sikre, at den enkelte elev ser sig set, hørt, forstået og accepteret. i forhold til det helhedsorienterede: Samling af læringsaktiviteter omkring den fagfaglige dimension med henblik på at styrke samspillet mellem teori og praksis og dermed give uddannelsens aktiviteter mening for eleven, herunder øge elevens indlæringsprogression. i forhold til det almenfaglige i det fagfaglige: Styrket fokus på det almenfaglige (i denne sammenhæng dansk, matematik, naturfag) i det fagfaglige med henblik på, at elevers svage almenfaglige forudsætninger ikke bliver en barriere for deres indlæring af de fagfaglige kompetencer. 1.5 Succeskriterier Opgavens succeskriterier er, at den udviklede model gennem afprøvningen på to skoler, har vist sig at føre til forandringer hos de forskellige målgrupper på følgende måder: Eleven (gælder alle elever men særligt de tosprogede) Har opnået et almenfagligt og fagfagligt løft, der betyder, at eleven kan gennemføre det valgte grundforløb og efterfølgende opnår adgang til det ønskede hovedforløb indenfor grundforløbets indgang Har opfattet undervisningsaktiviteterne som meningsfyldte i forhold til målet for uddannelsen Har formuleret, hvilke mål han/hun skal indfri og med hvilke midler dette vil ske ud fra en bevidsthed om egne styrker og udfordringer Har følt, at han/hun har været i professionelle hænder og er blevet støttet 100 pct. på vej mod målet Underviseren Har opfattet indtænkning af det almenfaglige i det fagfaglige som meningsfyldt Har haft motivationen til at give eleven indlæringsløft, hvor denne kan have varierende faglige forudsætninger Har sat klare del- og undermål for faglige og almenfaglige mål i deres fags kompetencemål, således at disse er blevet forstået af både elever og kollegaer Side 4/12

5 Har indgået i en teambaseret arbejdsdeling omkring elevens læring Har gennemført helhedsorienteret undervisning, sådan at elever med behov for almenfagligt kompetenceløft har opnået dette Teamet/ ledelsen Har udarbejdet læringsplaner for og har kunnet allokere givne ressourcer til den helhedsorienterede- og integrerede undervisning med fokus på de almenfaglige kompetencer Har haft forbedret overblik over hvilke ressourcer, der kan trækkes på, for at eleverne får en progression i indlæringen Evaluering af succeskriterier Tilbudsgiver skal i det indleverede tilbud opstille en forandringsteori, hvor sammenhænge mellem igangsatte aktiviteter og effekt. Herudover skal sammenhænge mellem effekt på underviser- og ledergruppen og effekt på elevgruppen fremgå tydeligt. I sammenhæng med den opstillede forandringsteori, skal der udpeges indikatorer for, hvordan forventede resultater og virkninger i henhold til ovenstående succeskriterier reelt kan dokumenteres ved projektets afslutning. Den endelige evalueringsplan for opgaven, herunder etablering af baseline aftales i forbindelse med indgåelse af kontrakt. 1.6 Opgavens produkter Opgaven omfatter: Udvikling af model 1. Udvikling af model, herunder metode og pædagogik, med øget fokus på helhedsorienteret kvalificering af det almenfaglige i den fagfaglige dimension med henblik på at eleven opnår de valgte grundforløbs kompetencemål 2. Gennemførsel af pilotafprøvning på 2 udvalgte skoler/indgange til grundforløb. Nærmere aftaler om hvilke skoler og indgange besluttes i samarbejde med nedsat styregruppe og skal godkendes af Fastholdelseskaravanen. Pilotafprøvningen skal dokumentere, i hvilket omfang målgruppens elever har opnået en indlæringsprogression i det almenfaglige område som følge af implementering af den udviklede model, herunder om de enkelte elever kan fortsætte uddannelsen i et givet hovedforløb Udvikling af komptenceudviklingsforløb 3. Udvikling af et kompetenceudviklingsforløb for undervisere og ledere, således at metode, modeller og pædagogik kan implementeres på skolerne Side 5/12

6 4. Gennemførelse af pilotafprøvning af kompetenceudviklingsforløbet med ca. 25 deltagere fra de 2 udvalgte skoler/indgange. Udvikling af skriftlige produkter/materialer 5. Guide til model, metode og pædagogik. Guiden skal være målrettet ledere og undervisere på erhvervsuddannelserne og kunne anvendes på skoler, der ønsker at implementerere model, pædagogik og metode fra udviklingsprojektet. Guiden skal kunne fungere selvstændigt og endvidere indgå som støttemateriale i forbindelse med kompetenceudviklingen. 6. Letforståelig guide til kompetenceudviklingsforløb med tilhørende kompetencemål for forløbet, således at anden uddannelsesudbyder kan gennemføre kompetenceudviklingsforløb for andre erhvervsskoler. 7. Samling af værktøjer, der kan anvendes i forbindelse med kompetenceudviklingsforløbet. Værktøjerne skal ligge som bilag til guiden til kompetenceudviklingsforløbet Evaluering 8. Skriftlig evaluering af afvikling af kursusforløb, materialer samt pilotforløb på to skoler i forhold til opstillede og konkretiserede succeskriterier og forandringsteori Alt materiale afleveres i ensartet layout i PDF format og må ikke være pålagt ophavsrettigheder. Layout af materialer, informationsskrivelse, kompetenceforløb og evaluering skal følge Fastholdelseskaravanens designmanual med korrekt logoanvendelse, jf. punkt Hvad skal tilbuddet indeholde Tilbudsgiveren skal afgive en samlet pris på arbejdet, som ikke må overstige kr. ekskl. moms. Tilbuddet skal som minimum indeholde: Forandringsteori for den valgte tilgang til opgaveløsningen En beskrivelse af det tankesæt, pædagogiske modeller og metoder tilbudsgiver funderer opgaveløsningen på Tidsplan med angivelse af milepæle for aflevering af del- og endelige produkter, frister for godkendelse af disse, styregruppemøder, udsendelse af mødematerialer mv. Leverandørs bemanding på opgaven, herunder inddragelse af eksterne eksperter Leverandørs erfaring med lignende opgaver Endvidere skal angives, hvilke forventninger leverandør har til ordregivers indsats i forhold til løsning af opgaven, herunder eventuelle ydelser som ordregiver måtte være ansvarlig for. Side 6/12

7 Arbejdet udbydes som totalleverance. Alle omkostninger til gennemførelse af opgaven skal indgå i tilbuddet, herunder honorering af eksperter, transportudgifter, ophold, fortæring og tillæg mv. Leverancen skal ske til fast tid og pris. Da opgaven er medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet skal alt materiale anføres logo for Brug for alle unge og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Fastholdelseskaravanen, EU s Socialfond og Undervisningsministeriet. Designguide med tilhørende logo modtages af tilbudsgiver ved kontraktunderskrivelse. 1.8 Bod Fastholdelseskaravanen vil forbeholde sig retten til at opkræve bodsbetaling, såfremt leverancen ikke stemmer overens indgåede aftaler. Disse betingelser vil blive endeligt udformet i kontrakten mellem tilbudsgiver og ordregiverne. 2. Fællesbetingelser 2.1 Adresse: Udbyder: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Fastholdelseskaravanen att.: Preben Holm Holbergsgade København K 2.2 Opgavens art Tilbuddet skal angive fast tid og pris og indeholde alle udgifter også eventuelt uforudsete. 2.3 Pris Tilbudsgiver skal angive et samlet forslag til løsning af opgaven til max kr. ekskl. moms. Der ydes ingen økonomisk godtgørelse for tilbudsgivers udarbejdelse af beskrivelsen af opgavens varetagelse. 2.4 Varighed og tidsplan Opgaven skal løses fra indgåelse af kontrakt medio september 2010 og frem til 1.december Side 7/12

8 Tidsplanen er vejledende og endelige milepæle aftales ved indgåelse af kontrakt. Vejledende tidsplan: Medio september 2010 forventet kontraktindgåelse Primo juli 2011 aflevering af skriftlig evaluering af pilotforløb en skole. Primo september 2011 aflevering guide til model, metode og pædagogik. Primo november 2011 aflevering af skriftlig evaluering af pilotforløb en skole. Primo november 2011 aflevering af guide til kompetenceudviklingsforløb Primo december 2011 aflevering af samling af værktøjer, der kan anvendes i forbindelse med kompetenceudviklingsforløbet. Ultimo december 2011 aflevering af samlet evaluering af forløbet i forhold til den opstillede forandringsteori, jf. afsnit Afgivelse af tilbud Tilbud skal afgives i lukket kuvert mærket Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne i seks skriftlige, trykte eksemplarer, samt på en CD-rom, og sendes til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Fastholdelseskaravanen, att. Preben Holm, Holbergsgade 6, 1057 København K. Tilbuddet skal være Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i hænde senest 1. september 2010 kl Almindelige betingelser for arbejdet og leverancer af opgaven fremgår af nærværende beskrivelse. Såfremt der er afvigelser herfra, skal disse være anført i tilbuddet. Alle rettigheder til udarbejdet materiale herunder tekster, fotografier, trykte materialer, slogans, designs, layout, resultater mv. tilhører Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, samt Undervisningsministeriet og kan ikke være pålagt Copyright. 2.6 Organisering Ved igangsættelse af opgaven nedsættes en styregruppe bestående af relevante repræsentanter for leverandøren og Fastholdelseskaravanen, hvor der indkaldes til regelmæssige møder. Styregruppens opgave er at følge projektets fremdrift samt træffe overordnede beslutninger om projektet herunder sikre, at opgavens målsætninger nås indenfor tidsrammen. Tilbudsgiver har det overordnede ansvar for planlægning og udførelse af opgaven samt dertilhørende administration. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Fastholdelseskaravanen skal godkende opgaveløsningen og inddrages i afviklingen af den. Der kalkuleres med to opstartsmøder mellem tilbudsgiver og Fastholdelseskaravanen til konkretisering af opgaven; herunder afstemning af metodisk og teoretisk tilgang. Herefter bør påregnes statusmøder mellem tilbudsgiver og Fastholdelseskaravanen med en frekvens af ca. to måneder. Side 8/12

9 Mødernes deltagere skal være de opgaveansvarlige fra tilbudsgiver og tovholderkonsulenten fra Fastholdelseskaravanen. Ved det indledende møde skal projektlederen i Fastholdelseskaravanen også deltage. 2.7 Udvælgelseskriterier for løsning af opgaven Ordregiverne forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud. Udvælgelsen sker ud fra en vægtet vurdering af følgende kriterier: Løsningsmodel inkl. forandringsteori, tidsplan og indtænkning af Fastholdelseskaravanens værdigrundlag, jf. bilag 1 (40 pct.) Erfaring med løsning af lignende opgaver (20 pct.) Pris (40 pct.) Ordregiverne forbeholder sig ret til at annullere tilbudsrunden og foretage ny tilbudsindhentning. 2.8 Administration og afregning Skriftlig henvendelse stiles og sendes til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Holbergsgade 6, 1057 København K, mærket Fastholdelseskaravanen - Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne. Intet arbejde igangsættes uden skriftlig aftale med Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Såfremt tillægsydelser aftales, skal der foreligge selvstændig skriftlig aftale, som vedlægges ved fakturering. Det skal af fakturaen og dokumentationen tydeligt fremgå, hvilket indsatsområde udgiften vedrører. Hele ydelsen afregnes samlet efter opgavens afslutning. 2.9 Forskrifter, normer og regulativer Arbejdet udføres i overensstemmelse med: 1) De efter dansk lovgivning gældende bestemmelser 2) Nærværende udbudsskrivelse 3) Anvisninger fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Undervisningsministeriet givet af Fastholdelseskaravanen. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem fornævnte bestemmelser, gælder disse i den angivne nummerorden og i henhold til skriftlige og underskrevne tillægsaftaler. Tilbudsgiveren står inde for, at tilrettelæggelse, produktion og afvikling bliver gennemført som aftalt ved planlægningsmøderne og står inde for ordregivers fulde Side 9/12

10 tilfredshed med det leverede produkt. Tilbuddet må ikke indeholde pornografisk materiale eller på anden måde virke stødende, herunder politisk, religiøst mv. Alle omkostninger til gennemførelse af konsulentopgaven skal indgå i tilbuddet, herunder transportudgifter, ophold, fortæring, tillæg mm. Såfremt der anvendes materialer med copyright, er det tilbudsgivers opgave at sikre sig, at der er indhentet de nødvendige tilladelser til offentlig anvendelse for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Undervisningsministeriet og Skolestyrelsen. Brug af materiale med copyright må kun ske efter skriftlig aftale med ordregiverne Spørgsmål vedr. indgivelse af tilbud Eventuelle spørgsmål vedrørende indgivelse af tilbud kan stiles skriftligt til Dorthe Kingo Thruelsen på e-post Side 10/12

11 Tilbudsliste for konsulentbistand ved Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne Udbyder: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Fastholdelseskaravanen Konsulentydelse: Helhedsorienteret undervisning på erhvervsuddannelserne Journal nr.: Alle priser er ex. moms. Undertegnede giver hermed tilbud om levering af ydelse i nøje overensstemmelse med det modtagne udbudsmateriale, og er dermed forpligtet til at levere den fulde beskrevne konsulentydelse med tilhørende materialer til ordregiverne. Samlede pris for hele konsulentydelsen (ex. moms) for i alt kr. Skriver kroner Tilbuddet er afgivet til fast tid og fast pris, og undertegnede er informeret om, at ordregiverne forbeholder sig retten til frit at vælge mellem de indkomne tilbud ud fra en helhedsvurdering. Underskrift: Dato: Virksomhed underskrift Firmastempel Side 11/12

12 Følgende skal oplyses: Timepris for konsulentydelsen for udviklingsarbejdet Timepris for transport: Timepris for konsulentydelsen beskrivelsesarbejdet Timepris for andet ikke direkte konsulentarbejde Side 12/12

Beskrivelse af opgaven

Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Ligestillingsafdelingen Dato: 21. december 2011 J nr. 2010-428 /ankhm Beskrivelse af opgaven December 2011 Side 2 1. Beskrivelse

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Integrationsministeriet, Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet

Integrationsministeriet, Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet Integrationsministeriet, Skolestyrelsen og Undervisningsministeriet Udbudsbeskrivelse for udbud vedrørende Hæfteserie vedrørende ressourcesyn på eleven som pædagogisk tilgang Beskrivelse af opgaven juni

Læs mere

Integrationsministeriet for Fastholdelseskaravanen

Integrationsministeriet for Fastholdelseskaravanen Integrationsministeriet for Fastholdelseskaravanen Udbudsbeskrivelse for udbud vedrørende Pilotkursus for mellemledere på erhvervsuddannelserne Beskrivelse af opgaven februar 2010 Side 1/15 1. Indledning

Læs mere

Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen. Beskrivelse af opgaven

Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen. Beskrivelse af opgaven Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen Materiale til indhentelse af tilbud vedrørende Layout og produktion af undervisningsmaterialet Værkstedssprog Beskrivelse af opgaven Marts 2010 1. Indledning

Læs mere

Intensive vejledningsforløb

Intensive vejledningsforløb Integrationsministeriet Fastholdelseskaravanen Materiale til indhentelse af tilbud vedrørende Intensive vejledningsforløb Beskrivelse af opgaven juli 2010 1. Indledning Fastholdelseskaravanen 1, har som

Læs mere

Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne

Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne Sprogscreeningsværktøj til erhvervsuddannelserne Fastholdelseskaravanen v/ projektleder Preben Holm Konference 16. September 2010 Præsentation af sprogscreeningsværktøj Præsentation af Fastholdelseskaravanen

Læs mere

Beskrivelse af opgaven

Beskrivelse af opgaven Integrationsministeriet Brug for alle unge og Industriens Uddannelser Udbudsmateriale vedrørende image- og rekrutteringskampagne december 2007 februar 2008. Beskrivelse af opgaven September 2007 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen.

Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde med mindst 40 erhvervsskoler

Læs mere

Integrationsministeriet Brug for alle unge. Beskrivelse af opgaven

Integrationsministeriet Brug for alle unge. Beskrivelse af opgaven Integrationsministeriet Brug for alle unge Udbudsmateriale vedrørende Frivilligkampagnen - et mangfoldigt forenings-danmark Beskrivelse af opgaven April 2009 1. Indledning Integrationsministeriets indsats

Læs mere

Integrationsministeriet Brug for alle unge

Integrationsministeriet Brug for alle unge Integrationsministeriet Brug for alle unge Udbudsmateriale vedrørende Uddannelseskampagne om ungdomsuddannelser og jobmuligheder rettet mod forældre med etnisk minoritetsbaggrund Beskrivelse af opgaven

Læs mere

Kravspecifikation for udbud i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale til Foreningsdanmark

Kravspecifikation for udbud i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale til Foreningsdanmark Kravspecifikation for udbud i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale til Foreningsdanmark I. Indledning I Danmark er der en lang tradition for foreningsdannelse og frivilligt engagement. Disse

Læs mere

HELHEDSORIENTERET UNDERVISNING PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE

HELHEDSORIENTERET UNDERVISNING PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 HELHEDSORIENTERET UNDERVISNING PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE EVALUERINGSRAPPORT ERHVERVSUDDANNELSERNE EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning

Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog - Formidling i den faglige undervisning Gråzonesprog er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn NOTAT Dato: 15. august 2007 Kontor: Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse J.nr.: 3589 Sagsbeh.: HTA Fil-navn: Sprogstimuleringsindsatsen Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af sprogstimuleringsindsatsen

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

lyst til læring på erhvervsskoler

lyst til læring på erhvervsskoler lyst til læring på erhvervsskoler Motivationspædagogik er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce samarbejde

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1 Indledning Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en opgave, som sætter fokus på

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud NOTAT Dato: 29.10.09 Kontor: Demokratikontoret J.nr.: 09/01148 Sagsbeh.: MVI Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser EU udbud Projekt Evaluering af handlingsplanen En fælles og tryg fremtid. I.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne Konferencen Pædagogik der virker FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne tirsdag 23. maj 2017 oplæg ved teamleder Preben Holm Et tilbageblik fra endestationen Hvad med fremtiden

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Projekt Styrkelse af undervisning i demokrati og medborgerskab i danskuddannelserne for voksne udlændinge efteruddannelsesprogram for lærere

Læs mere

8. juni 2011 Sags nr.: 186.62H.261. Projektbeskrivelse for evaluering af uddannelsen til professionsbachelor

8. juni 2011 Sags nr.: 186.62H.261. Projektbeskrivelse for evaluering af uddannelsen til professionsbachelor Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail udst@udst.dk www.udst.dk CVR nr. 16691909 8. juni 2011 Sags nr.: 186.62H.261 Projektbeskrivelse

Læs mere

Læringslokomotivet. Turboforløb i ungdomsskolen

Læringslokomotivet. Turboforløb i ungdomsskolen Læringslokomotivet Turboforløb i ungdomsskolen Med støtte fra Egmont Fonden indleder Ungdomsskoleforeningen i august 2016 projektet Læringslokomotivet Turboforløb i Ungdomsskolen. Projektet, der har til

Læs mere

UNDERVISNING OG LÆRING

UNDERVISNING OG LÆRING PRÆSENTERER I SAMARBEJDE MED UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT: UNDERVISNING OG LÆRING - SKRÆDDERSYET TIL EUD-REFORMEN - Bestående af kompetenceudviklingsforløbet Motivationspædagogik og Progressiv læring i

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb:

Pris pr. elev pr. dag: Antal elever igennem 1. år: år: 100 Model C Pris for forløb: kr. Pris pr. elev pr. forløb: Med støtte fra Egmont Fonden indleder Ungdomsskoleforeningen i august 2016 projektet Læringslokomotivet Turboforløb i Ungdomsskolen. Projektet, der har til formål at gøre op mod 600 unge uddannelsesparate

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Kvalitet og kvalitetsudvikling efter reformen De nye grundforløb Implementering Forår 2014 Information Lovarbejde, høring, vedtagelse Efterår 2014 Fokuseret

Læs mere

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport

FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport FastholdelsesTaskforces opfølgningspapir - pa midtvejsevalueringsrapport Midtvejsevalueringen af FastholdelsesTaskforces indsatser er en formativ evaluering, der har til hensigt at gøre status og vurdere,

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Status ved endestationen Oplæg ved Fastholdelseskaravanens afslutningskonference v/ projektleder Preben Holm

Status ved endestationen Oplæg ved Fastholdelseskaravanens afslutningskonference v/ projektleder Preben Holm Status ved endestationen Oplæg ved Fastholdelseskaravanens afslutningskonference v/ projektleder Preben Holm 14. November 2012 Et satspulje- og EU Socialfondsprojekt Medfinansieret af Den Europæiske Socialfond

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB

FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB FAGLIGT ENTREPRENØRSKAB Introduktion Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise har med støtte fra Velux Fonden igangsat et toårigt projekt, der vil hjælpe med at inkludere og fastholde socialt udsatte

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2.

Teamorganisering. En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser. Temaeftermiddag d. 2. Teamorganisering En evaluering af teamorganisering og teamsamarbejde på de treårige gymnasiale uddannelser Temaeftermiddag d. 2. maj, 2012 Hvad er meningen? Skolens leder sammensætter for hvert grundforløbsklasse

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen

Indholdsaftale for samarbejdet mellem. Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen Indholdsaftale for samarbejdet mellem Ungdommens uddannelsesvejledning Viborg og Fastholdelseskaravanen Område: Gennemførelse af indsats i regi af Fastholdelseskaravanens koncept `mini uddannelsesnav.

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Kvalitetsløft som led i OK 13

Kvalitetsløft som led i OK 13 Kvalitetsløft som led i OK 13 Jørgen Balling Rasmussen, MBU Side 1 Udgangspunktet: Prioritering i forhold til mål og udfordringer RR anbefaler, at FM og MBU i de fremtidige OK-forhandlinger arbejder målrettet

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par

Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Annoncering af evalueringsopgave angående botilbud for unge kvinder og botilbud for unge par Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration annoncerer hermed følgende opgave: Evaluering af Rehabiliteringscentret

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale medarbejdere i forbindelse med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale medarbejdere i forbindelse med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme With the support of the Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security 1. UDBUDSBETINGELSER Opgave: Uddannelse af mentorer og kommunale

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr.

UDBUDSMATERIALE. Tilbud skal være afgivet senest mandag den 31. maj 2010 kl Den maksimale beløbsramme er kr. UDBUDSMATERIALE Tilpasning af ICDP programmet med en sundhedsfaglig dimension i forbindelse med satspuljen vedr. børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici samt uddannelse af

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Projektrapport. Januar 2008

Projektrapport. Januar 2008 Januar 2008 Projektrapport Projektnummer: 110860 Projekttitel: Screening af elevernes grundlæggende, alment faglige kompetencer forud for tilrettelæggelse af grundforløbet Formål Integration og frafald

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om Evaluering af Brug for alle unges områdeindsats 2011 til 2014

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om Evaluering af Brug for alle unges områdeindsats 2011 til 2014 Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om Evaluering af Brug for alle unges områdeindsats 2011 til 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1:

Kommissorium. EUD 10 og EUDFlex. Stamoplysninger. Baggrund. Version af projektaftalen Version 1: Kommissorium EUD 10 og EUDFle Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) 17.00.00 -A00-1-15 Version af projektaftalen Version 1: Tidsramme EUD10 og EUD Fle forventes at kunne starte op i skoleåret 2016/17. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere