Godt Nytår. Christian Jacobi. Formand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt Nytår. Christian Jacobi. Formand"

Transkript

1 Nummer 1 Årgang 36 Februar 2003 Godt Nytår 2002 blev året, hvor der skete et delvist og ønsket generationsskifte i foreningens bestyrelse. Ved foreningens start for 40 år siden var medlemsskaren en langt mere homogen gruppe. Behovene var mere identiske, at få kloakeret, etableret veje, vejbelysning, få lavet legepladser og kælkebakker var påtrængende opgaver. I dag afspejler foreningens medlemmer mere det samfund, vi alle er en del af. Unge med små børn, ældre, som nu er blevet bedsteforældre og har lidt andre behov. Dette prøver bestyrelsen at tilgodese ved at give både unge og ældre noget pænt og inspirerende at se på - nemlig de små kunstværker, hvor navnlig frøen på Storebjerg fortjener at blive fremhævet som et vellykket tiltag. I 2002 blev også vore vedtægter ajourført og moderniseret. Specielt valgproceduren til bestyrelsen blev demokratiseret. Dette skete på 2 generalforsamlinger i hhv. november og december, som jeg føler blev afviklet i en meget god og saglig atmosfære med bl.a. indledning fra vort nærpoliti om så aktuelt et emne som kriminalitet i vort område. Bestyrelsen håber og tror, at det er denne form for generalforsamlinger, medlemmerne ønsker, og dette måske kan bidrage til medlemmernes aktive deltagelse og interesse i foreningsarbejdet. Bestyrelsen holder et vågent øje med vore efterhånden noget forfaldne veje og forsøger efter bedste evne at holde kommunen til ilden. Den 29. marts 2003 fylder foreningen 40 år og dette vil bestyrelsen festligholde bliver også året, hvor foreningen går på nettet; vi får vor egen hjemmeside. Hvilke muligheder dette byder på, bliver interessant at se. Læs mere inde i bladet. Jeg vil slutte med på bestyrelsens vegne at ønske alle er rigtig godt og lykkebringende nytår. Christian Jacobi Formand

2 Indholdsfortegnelse Side Godt Nytår... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Referat af ordinær generalforsamling Indbrudsstatistik Om at sætte tegn Referat af ekstraordinær generalforsamling Læserbrev og svar Foreningen på nettet års jubilæum Motorvejsudvidelse...22 Annonce EDC Service-siden...24 OBS! OBS! OBS! Nye Vedtægter Dette nummer af Vandposten indeholder som midtersektion de nye ajourførte vedtægter, der nu også er godkendt af Greve Kommune. Midtersektionen med vedtægterne kan tages ud og opbevares for sig. Side 2 Vandposten

3 Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling fandt sted tirsdag den 19. november 2002 i Greve Medborgerhus Bestyrelsen havde valgt at følge op på sidste års tiltag ved at indlede generalforsamlingen med et eksternt indslag. Bestyrelsen kunne derfor i år byde velkommen til - Bjarne Malling fra Nærpolitistationen i Hundige og - Hans Strube fra kriminalpolitiet i Roskilde. Indledningsvist gennemgik de to politifolk den nedslående statistik over indbrud på lands-, amts- og lokalplan. I år 2002 er der til dato 31 indbrud i vor forening. I år 2000 blev der begået 69 villa- eller garage indbrud, hvilket stort set svarer til hver tyvende husstand i foreningen. Efterfølgende blev proceduren og teknikkerne for opklaring af indbrud gennemgået, og afslutningsvist blev forsamlingen informeret om mulighederne for at hindre eller besværliggøre tyvenes arbejde. Dette indebærer, at man bør kontrollere sit hus svage punkter og arrangere sig med naboerne (nabohjælp hedder det nu og ikke naboovervågning). Pjecer om begge emner kan rekvireres hos nærpolitiet i Hundie, og øvrig inspiration kan hentes på netadressen Endelig blev vi opfordret til at holde øje med en "lokal" tyv, der typisk kører rundt i en stjålen Fiat Punto. Bestyrelsen håber og opfordrer til, at mange vil lade sig inspirere af politiets ord og sikre deres hjem så godt som muligt - og ikke mindst - at arrangere nabohjælp. Nummer 1 Side 3

4 Referat af ordinær generalforsamling I selve generalforsamlingen deltog 32 stemmeberettigede medlemmer, så med ledsagere skønnes det, at fremmødet har været på ikke under Valg af dirigent Til at lede generalforsamlingen valgtes - uden modkandidat - Carl Dixen Pedersen, som derefter konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning Herefter fik foreningens formand Bent Thorvig ordet. Da der med indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt en fyldig beretning, nøjedes Bent Thorvig med at supplere beretningen med nogle kortere oplysende kommentarer. Bent Thorvig fremhævede, at strukturen i bestyrelsen nu var på plads, og det er muligt for enhver at træde ind i bestyrelsesarbejdet. Det tidligere meget tunge kassererarbejde er delvist 'outsourced', hvilket har gjort denne post nemmere at bestride for en eventuelt ikke regnskabskyndig person. Bestyrelsen har i sommerens løb foretaget en rokade, hvilket forløb gnidningsfrit. Bent Thorvig supplerede den skriftlige orientering omkring dispensationer i byggesager og fremhævede i den forbindelse bestyrelsens holdning om ikke at gå ind i disse sager, såfremt dispensationssagerne ikke skønnes at stride mod gældende lovgivning og de berørte naboer i øvrigt ikke har bemærkninger til i sagerne. Formanden kunne berette, at det ikke havde været muligt at ansætte en person til vedligeholdelse af de grønne områder og opfordrede den kommende bestyrelse til entrere med den gartner, vi allerede har til at beskære vore træer og buske. Beskæringen har i år på visse legepladser været omfattende, og også i år forventes der at finde en kraftig beskæring sted på visse af foreningens områder. Formanden nævnte i samme forbindelse, Side 4 Vandposten

5 Referat af ordinær generalforsamling at den kraftige beskæring af træer og buske på legepladsen på Storebjerg var blevet positivt modtaget blandt de omkringboende naboer. Vor trofaste medarbejder Chr. Petersen har igen i år sørget for trimning af græs omkring træer og legeredskaber. Vintervedligeholdelse af veje og stier var med undtagelse af perioden omkring jul og nytår en overkommelig opgave. Trods det uheldige vejrlig i omtalte periode, med kombineret tø og frost - forhold der gør glatførebekæmpelse og snerydning vanskelig - fandt bestyrelsen ingen undskyldning for Greve Kommunes håndtering af problemet og fremsendte i den forbindelse en klage. I samme forbindelse fremhævede formanden vigtigheden af, at man "fejer for egen dør", da dette er grundejerens uomtvistelige ansvar, hvis nogen skulle komme til skade på grund manglende rydning ind til - og på egen grund. Foreningen har 40 års jubiluæm til næste år og formanden kunne berette lidt om de planer, foreningen har med henblik på markeringen af dagen samt om indkøb af et nyt kunstværk. Kommunens planer om at overdrage vejene til grundejerne spøger stadig. Emnet havde ubetinget stor bevågenhed hos de fremmødte. Formanden fremhævede, at bestyrelsen har arbejdet og fortsat vil arbejde for, at foreningen ikke skal overtage vejene. Vejene kræver fortsat meget vedligeholdelse, og foreningen har gennem Carl Dixens utrættelige indsats holdt kommunen til ilden med henblik på udbedring af skader. Samtidig har Carl Dixen arbejdet energisk med henblik på en løsning omkring poplerne på Lillevangsvej. Endelig kunne formanden berette, at legepladserne fortsat har bestyrelsens bevågenhed. Enkelte legeredskaber er fjernet, da disse udgjorde en sikkerhedsrisiko. Der er således behov for nye redskaber. Afslutningsvis opfordrede formanden medlemmerne til aktivt at komme med indlæg til foreningens blad 'Vandposten' og rettede til slut også en varm tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for veludført arbejde. Nummer 1 Side 5

6 Referat af ordinær generalforsamling Efter formandens supplement til den skriftlige beretning fik de fremmødte mulighed for at komme med bemærkninger og spørgsmål til beretningen: Palle Mortensen, Marholm 73: I relation til hegns- og byggesager fremhævede Palle Mortensen, Marholm 73, at han fandt det uhensigtsmæssigt, at carporte skulle være trukket 6,5 meter tilbage på grunden, og spurgte i samme moment om reglerne for placering af carport i skel. Bent Thorvig kunne i den forbindelse kun opfordre til at søge om dispentation samt inden da at indhente nabogodkendelse. Carl Dixen supplerede med, at småhusreglementet faktisk havde gjort det noget nemmere at håndtere den slags sager, og at kommunen i øvrigt kun i sjældne tilfælde gav afslag. Strømberg, Brydeholm 8: Gjorde opmærksom på den noget vigende kvalitet af snerydningen - såvel på vejene, som varetages af kommunen, som på stierne, der varetages af foreningen. Bemærkningen var primært henvendt på snerydningen omkring jul og nytår 2001/2002. Bent Thorvig, suppleret af Carl Dixen, kunne kun være enig med Strømberg - men gjorde samtidig opmærksom på det nærmest umulige vejrlig i perioden og det faktum, at snerydning omkring jul og nytår er vanskeliggjort, da bemandingen selvfølgelig holdes så lav som muligt i sådanne perioder. Endelig gjorde Strømberg opmærksom på, at stistykket mellem Børnehaven Hundiegård og Brydeholm ikke var blevet ryddet ordentligt. Bent Thorvig svarede, at bestyrelsen ville forfølge sagen, og prøve at finde ud af, hvem der egentlig har ansvaret for at rydde omtalte stistykke. Christensen, Knøsen 13: Mente der var himmelvid forskel på kvaliteten af snerydningen i foreningen. Bent Thorvig lovede i den forbindelse, at bestyrelsen - når der bliver lejlighed til at undersøge forholdet - vil forfølge problemstillingen og efterfølgende tage kontakt til entreprenøren. Side 6 Vandposten

7 Referat af ordinær generalforsamling Generalforsamlingen tog herefter bestyrelsens beretning (som der jo ikke skal stemmes om) til efterretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Foreningens kasserer Morten Andersen gennemgik regnskabet, og kunne i den forbindelse meddele, at der havde indsneget sig en fejl i det regnskabsudkast, der var gengivet i 'Vandposten', idet udgifter til selvsamme 'Vandpost' var ,25 kr. og ikke som anført 9,649,25 kr. Forskellen på de kr. ændrede dog ikke ved det endelige resultat. På generalforsamlingen forelå der et eksemplarer af det reviderede regnskab med tilhørende protokollat med blank påtegning. Endelig kunne kassereren meddele, at restancerne var nedbragt til et minimum. Houkjær, Storebjerg 16, spurgte til stigningen i udgifterne til 'Vandposten'. Hertil kunne foreningens eksterne regnskabskonsulent H.E. Andersen tilføje, at der i det forgangne regnskabsår er indkøbt er opgraderingsprogram til 'Vandposten', og at udgiften hertil løber op i ca kr. Beløbet er udgiftsført under udgifter til 'Vandposten'. Udgiften er ikke aktiverbar, og udgiften vurderes ikke til at være tilbagevendende. Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet énstemmigt. 4. Forslag fra bestyrelsen Morten Andersen gennemgik budgetforslaget 2002/2003. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for budgetperioden på 800 kr. Herudover foreslog bestyrelsen en ekstraordinær indbetaling på 100 kr. pr. parcel til indkøb af en jubilæumsskulptur. I tilslutning til forslaget om de 100 kr., kom der enkelte bemærkninger. Flemming Koue supplerede bemærkningerne med et meget sigende essay "Om at sætte tegn ". Nummer 1 Side 7

8 Referat af ordinær generalforsamling Bestyrelsens budgetforslag og forslag til fastsættelse af kontingent på 800 kr. og ekstrabetaling på 100 kr. blev vedtaget. Flemming Koue orienterede herefter om bestyrelsens forslag til sanering af foreningens vedtægter. Forslagene var gengivet i indkaldelsen til generalforsamlingen. De fremmødte havde løbende mulighed for at stille forslag og spørgsmål samt fremkomme med spørgsmål og kommentarer til ændringsforslagene, hvilket afledte følgende: Houkjær, Storebjerg 16: Mente at ordet 'tinglyst' burde ændres til 'tinglyste' (3. linie i 3). Efter et par overvejelser og diskussion i forsamlingen var der dog enighed om,s at 'tinglyst' var retvisende. Herudover gjorde Houkjær opmærksom på, at 4./5. linie i 5 mangler ord. Flemming Koue beklagede fejlen og sagde, at der rettelig burde havde stået " efter vedtagelse på generalforsamlingen ske i 2 rater. Eventuelle forslag herom behandles efter 10 stk.4. I så tilfælde udsender bestyrelsen giroindbetalingskort til medlemmerne for 1. rate..". Endelig foreslog Houkjær, at det bør indføjes og præciseres, hvorfra og hvortil foreningens regnskabsår går. Flemming Koue og bestyrelsen tog foreslaget til efterretning. Mortensen, Marholm 73: Mente, at dobbeltparceller burde have 2 stemmer. Bent Thorvig svarede, at problemstillingen løser sig selv, idet eneste tilbageværende dobbeltparcel på Brydeholm er sat til salg. Flemming Koue gennemgik herefter minutiøst 10, 14 og 15, da disse medfører radikale ændringer i fht. de eksisterende vedtægter. Knudsen, Sløjen 11: Kunne ikke tilslutte sig forslaget om bestyrelsens mulighed for selv at konstituere sig. Flemming Koue kunne oplyse, at det i højere og højere grad bliver kutyme, at bestyrelser selv konstituerer sig, og at det alt andet lige smidiggør arbejdet. Bl.a. skal der ikke i tide og utide indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger, hvilket alt andet lige er med til at holde udgifterne nede. Side 8 Vandposten

9 Referat af ordinær generalforsamling Hansson, Brydeholm 28: Syntes, at formand og kasserer fortsat skulle vælges direkte, samt at eventuelle kandidater skulle kunne stille op på en generalforsamling. Flemming Koue gjorde i den forbindelse opmærksom på, at bestyrelsen og han selv ikke fandt dette i overensstemmelse med moderne demokratiske principper. Det måtte være rimeligt og fair, at de personer, der mødte op på en generalforsamling, f.eks. vidste hvem de kunne stemme på - fuldstændigt som til et kommunalvalg eller et folketingsvalg osv. Dirigent Carl Dixen gik derfor videre Da fremmødet til generalforsamlingen ikke var tilstrækkeligt, kunne forslaget om ændringer i vedtægterne - som forventet - ikke afgøres ved afstemning, hvorfor forslaget kommer op på en ekstraordinær generalforsamling. i dagsordenen og konstaterede, at der ikke var yderligere væsentlige kommentarer. Knudsen, Sløjen 11, benyttede dog lejligheden til at spørge, om forslaget om de 100 kr. ikke også skulle tages op på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil Carl Dixen kun kunne svare, at det - trods fremmødet - helt klart lå inden for generalforsamlingens beføjelser at vedtage en sådan opkrævning, da forslaget jo efter reglerne var sat på som punkt på dagsordenen. Når det drejede sig om vedtægtsændringer, var reglerne anderledes og de fremgår klart af de nugældende vedtægter. Endelig gjorde Villumsem, Marholm Nummer 1 55, opmærksom på problemer omkring formand og kasserer og disses indbyrdes afgåen efter tur. (Bestyrelsen skønner dog efterfølgende, at disse problemer mere er af teoretisk end af praktisk art). 5. Forslag fra medlemmerne Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkomne forslag. 6. Valg af formand Christian Jacobi, Knøsen 3, blev valgt til formand. Side 9

10 Referat af ordinær generalforsamling 7. Valg til bestyrelsen Annie Holm Jørgesen, Sløjen 27, blev genvalgt. Bent Thorvig, Nordrøjel 6, blev indvalgt i bestyrelsen. Nyvalgt blev Mik Wullf Thomsen, Sløjen Valg af 3 suppleanter Genvalgt blev Flemming Koue, Rugbjerg 20, og Carl Dixen, Rugbjerg 55. Nyvalgt blev Flemming Møller, Årøjel Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Som statsautoriseret revisor blev Mogens Andersen genvalgt, og som suppleant genvalgtes Fritjof Dittmann. Som kritisk revisor genvalgtes Villy Bendtsen, Storebjerg 32, og Kenneth Glover, Stenrøjel 17, blev ligeledes genvalgt til hvervet som suppleant for den kritiske revisor. 10. Evenuelt Strømberg, Brydeholm 8, spurgte, om der skulle bruges kr. på skulpturen. Bent Thorvig kunne hertil svare ja - og sagde samtidig, at det bestemt er mange penge, men at en ordentlig vare nu en gang koster mange penge. Knudsen, Sløjen 11, mente, at det renovationsselskab, der har entreprisen i foreningens område, sviner med glas og lignende, og at vor græsslåning til tider sviner på vore veje. Bent Thorvig svarede, at bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen vedrørende problemet med vort renovationsselskab og rette henvendelse til de entreprenører, der har græsslåningen, med henstilling om at lade så meget af afklippet blive på rabatterne som muligt. Endelig blev der gjort opmærksom på, at vi skal stille affald så langt ud mod kantstenen som muligt. Strømberg, Brydeholm 8, gjorde opmærksom på, at vort storskrald i klare sække ikke altid blev afhentet (blev sorteret og smidt på rabatten) - men konstaterede, at affaldet pudsigt nok blev afhentet den efterfølgende gang. Bestyrelsen kunne ikke give en nogen forklaring på dette fænomen men Side 10 Vandposten

11 Referat af ordinær generalforsamling måtte slutte, at der givetvis var forskellige renovationsarbejdere fra gang til gang, og at nogen er mere grundige i sorteringen end andre. Hansson,Brydeholm 28, mente, at kunst er på grænsen til det acceptable af, hvad en grundejerforening skal tage sig af, og mente ikke, vi skulle sponsorere diverse kunstnere. Bent Thorvig henviste til Flemming Koue's essay og gjorde opmærksom på, at mange faktisk er glade for vore kunstværker, herunder navnlig "Frøen" på Storebjerg. En decideret sponsorering kan selvfølgelig aldrig komme på tale. Herefter takkede Christian Jacobi for valget og gjorde opmærksom på, at han ville gøre, hvad der var muligt, for følge den linje og stil, som bestyrelsen under formand Bent Thorvig havde lagt, og således også fremover forsøge at få en god, saglig og jordnær dialog med foreningens medlemmer. Endelig rettede Christian Jacobi en stor tak til Bent Thorvig for hans indsats i bestyrelsen. Bent Thorvig sluttede af med at takke foreningens medlemmer for den store opbakning han og bestyrelsen havde fået i forbindelse med udførelsen af dens hverv, og rettede en tak til bestyrelsen for dens indsats, herunder navnlig til suppleant Knud Aage Nielsen, Storebjerg 25, der ikke ønskede genvalg, samt til Flemming Møller, Årøjel 32, der fremover nu er suppleant. Bent Thorvig takkede de fremmødte for en god og saglig generalforsamling - og gjorde opmærksom på foreningens jubilæumsdag den 29. marts 2003, som festligholdes. Sekretær og referent Christian Jacobi Dirigent Carl Dixen Pedersen Nummer 1 Side 11

12 Indbrudsstatistik Den ordinære generalforsamling den 19. november 2002 begyndte med et interessant og informativt indslag om kriminalitet og indbrud i al amindelighed og i særdeleshed om vort lokalområde. Politifolkene mødte veloplagte og velforberedte og havde medbragt en mængde forskellige tryksager, pjecer, mærkater (nabohjælp) og meget andet om dette emne. Der henvises også på dette sted til netadressen og da foreningen nu er ved at få egen hjemmeside (se andet sted i 'Vandposten'), kan vi jo ligeså godt vænne os til tanken om at søge forskellige praktiske informationer her! Af ganske særlig interesse var imidlertid en oversigt over indbrud i villaer og udhuse/garager i netop vor grundejerforening. Heraf fremgik det, at der i 1999 var anmeldt 20 indbrud og i 2000 var der 69 (!) indbrud i vort område, altså mere end en tredobling. 'Vandposten' har efterfølgende fra Bjarne Malling, Hundige Nærpoliti, modtaget en oversigt for årene 2001 og 2002 over disse ubehagelige besøg. Af oversigten, som gengives nedenfor, fremgår det, at besøgsfrekvensen i 2001 faldt til 39 og i 2002 til 31 (pr ) - altså en klart positiv udvikling. Fordelt på vore boligområder ser statistikken ud som følger: Side 12 Vandposten

13 Indbrudsstatistik Anmeldte indbrud i villaer og udhuse/garager Brydeholm 1 5 Dørrøjel 0 1 Engrøjel 7 5 Knøsen 6 3 Kærrøjel 3 1 Marholm 4 8 Nordrøjel 1 1 Rugbjerg 2 5 Sandrøjel 0 0 Sløjen 2 4 Stenrøjel 2 0 Storebjerg 3 5 Østrøjel 0 0 Årøjel Kigger man nærmere på disse tal, er der noget der kunne tyde på, at jo yderligere man bor i området og jo nærmere man bor Godsvej (Stationen, Storcenteret, Askerød), jo mere udsat er man faktisk for at få besøg af ubudne gæster. FK Nummer 1 Side 13

14 Om at sætte tegn Når man færdes i vort område, støder man et par steder på nogle små stenfigurer, f.eks. en sjov lille frø i blank granit og et andet sted et par fisk, der står på deres haler. Vi tænker måske ikke selv så meget over det mere; vi synes disse skulpturer ligesom hører til hér hos os. Men stopper vi lidt op, så tænker vi måske: "Det er da egentlig en ganske sjov ide". Og er vi lidt mere eftertænksomme, ja så tænker vi måske også: "Her er der nogen, som har tænkt på lidt mere og andet end blot slåning af græsrabatter, servitutter og prioriteter. Her er der nogen, der har sat et tegn - et kunstens tegn, og som har haft lidt ideer og visioner med vort nu 40 år gamle område". Vist nok blandt de største grundejerforeninger på disse kanter. Man bliver da uvilkårligt i godt humør, når man ser sådan noget. Vi er så rigt et samfund, at det stod skraldt til, hvis vi ikke som stor grundejerforening havde kraft og vision til at sætte sådanne små tegn. Her bor vi - det er os, der har sat dem, for os selv, vore børn og vore gæster - ja for alle, der besøger vort område. Der er i dag lidt ubalance i grundejerforeningen. På Storebjerg mod syd sidder en lille sjov og populær granitfrø og kigger. Midt i vort område - ved børnehaven på Hundiegårdsvej - står nogle fisk (fra Kina er de vist). Men i den nordlige del - på Røjlerne - har vi som forening endnu ikke sat noget tegn. - Foreningen kan i 2003 fejre 40 år og bestyrelsen har arbejdet med den ide - eller vision, at der også skulle stå en stenskulptur mod nord - for at bringe balance og lidt vision i tingene. Jeg synes, vi som grundejerforening bør sætte et tegn i den anledning og bestyrelsen har derfor - uden for det normale budget villet foreslå, at der for hver parcel indbetales et éngangsbeløb på 100 kr. til dette tegn. Det er i dag ikke noget stort beløb, men når vi er mange nok, bliver beløbet alligevel så stort, at vi sammen med de tilskud, som vi har fået lovning på, kan sætte os selv et tegn i sten. Bestyrelsen har arbejdet med denne sag, men har endnu ikke lagt sig fast på noget endeligt - og da slet ikke, inden den har generalforsamling- Side 14 Vandposten

15 Om at sætte tegn ens og medlemmernes opbakning. Det er derfor, punktet er sat på dagsordenen. Uden at være nogen stor kunstkender - endsige påstå, at jeg har forstand på kunst - og det behøver man vel heller ikke at have for at synes, at noget bare er pænt og passer ind i omgivelserne - så synes jeg personligt, at det er et godt initiativ, der er taget, og jeg kan da også selv gå ind for ideen om at sætte endnu et varigt tegn mod nord. Flemming Koue Har Du brug for en blikkenslager - så snak med områdets egen VVS-mand, som bor Rugbjerg 38 Nummer 1 Side 15

16 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hundiegård 18. december 2002 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Afstemning om forslag til ajourførte foreningsvedtægter 3. Eventuelt. 1. Valg af dirigent Til at lede den ekstraordinære generalforsamling valgtes - uden modkandidat - Carl Dixen Pedersen, som herefter konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. Der var 7 medlemmer til stede og der blev afleveret 6 fuldmagter til bestyrelsen, i alt 13 stemmeberettigede udover 6 bestyrelsesmedlemmer. 2. Afstemning om forslag til ajourførte foreningsvedtægter Herefter oplyste Carl Dixen, at der som anført i bestyrelsens medudsendte bemærkninger var foretaget nogle enkelte sprogmæssige justeringer i forslaget til vedtægtsændringerne, og at regnskabsåret (jvf. bemærkningerne til forslaget) ikke var optaget i vedtægterne. Herefter præsenterede den nye bestyrelse sig. Bent Thorvig havde meldt forfald, men havde afgivet fuldmagt til formanden Christian Jacobi. Dirigenten spurgte herefter, om nogen havde indvendinger imod de nye vedtægter.dette var ikke tilfældet. Vedtægterne blev herefter énstemmigt vedtaget. De vil herefter snarest blive fremsendt til Greve Kommune til godkendelse. Side 16 Vandposten

17 Referat af ekstraordinær generalforsamling 3. Eventuelt Rasmussen, Kærrøjel 16, påtalte knallertkørsel på stierne og foreslog dobbelte bomme, som ville forhindre den hurtige kørsel. Dirigenten oplyste, at dette tidligere havde været omtalt i Vandposten ; formanden ville se på dette. Det kunne oplyses, at politiet havde gjort en ekstra indsats og stoppet flere knallertkørere. Annie Jørgensen oplyste, at der var flere grundejere, der havde spurgt hende om, hvornår der kom asfalt på stierne. Svaret herpå var, at spørgsmålet ville blive videregivet til kommunen. Enkelte havde også spurgt om parkbelysning, Hertil kan det oplyses, at NESA har udarbejdet en plan herfor efter stormen i december 1999, og at der har været møde med kommunen. Bestyrelsen vil afvente resultatet af dette møde. Med hensyn til asfaltering oplyste Carl Dixen, at kommunen har koncentreret sig om reparation af huller på vejene, opretning af brønde m.v., og arbejdet ville blive fortsat. Carl Dixen kunne endvidere oplyse, at der også var udskiftet 68 fliser på stien under Godsvej, samt at planen om privatisering af vore veje er ikke langt i processen. Nielsen. Marholm 70, påtalte lunker i asfalten samt, at brønde var for høje og at kommunen havde udskiftet kantsten, som allerede er kørt "skæve". Annie Jørgensen oplyste, at mange lastbiler kører dem i stykker; bestyrelsen vil se på dette. Flemming Møller gjorde opmærksom på jubilæet den 29. marts 2003, og oplyste, at der ville blive arrangeret lidt festivitas i forbindelse hermed. Herefter gav dirigenten ordet til formanden, som takkede for god ro og orden og afsluttede den ekstraordinære generalforsamling. Referent Anna Marie Nyborg Dirigent Carl Dixen Pedersen Nummer 1 Side 17

18 Læserbrev : Klondike Klondike River er en biflod til Yukon River i den sydvestlige del af Yukon territoriet i Canada. Efter betydelige guldfund i området i slutningen af 1800-tallet oplevede floddalen en sand invasion af lykkejægere, faktisk mere end Men ikke så snart havde guldfeberen lagt sig, før området blev forladt igen. Driften blev videreført af større selskaber indtil 1966 I dag bruges ordet klondike imidlertid også nedsættende om et boligområde med tilfældigt opført skure og huse og ditto vild bevoksning på vejene. Begrebet klondike kunne faktisk godt falde én ind, når man om sommeren færdes på vore stam- og boligveje. Ukrudtet trives i allerbedste velgående langs kantstenene ud for mange parceller - mest på stamvejene. Kommunen kommer ikke og fjerner det, i hvert fald ikke oftere end aftalt, og derfor er det faktisk op til os selv at fjerne det. Nogle af os kan måske huske, at Bent Thorvig for nogle år siden gik en tur i vort område med ukrudtssprøjen. Der var derfor dengang ikke ret meget ukrudt langs kantstenene på stamvejene. Men der gør Bent Thorvig ikke mere og derfor trives ukrudtet nu i bedste velgående og er med til at ødelægge vejene. Gæster i vort område bemærker det. Kunne vi ikke engang imellem i ukrudtets højsæson bare lige tage 10 minutter og fjerne ukrudtet En lille ting, som gør udseendemæssige underværker. FK Side 18 Vandposten

19 Svar på læserbrev: Klondike er ikke i medlemmernes interesse, det tør jeg godt stå inde for. Salgspriser og et attraktivt kvarter er meget påvirket af det første indtryk, man får ved besøg i området. Al det ukrudt, som står i rendestene, får det meget let til at ligne et klondike. Det er rigtigt, at tidligere bestyrelser brugte penge på at fjerne ukrudtet på de kommunale veje. Den nuværende bestyrelse har ikke haft de samme muligheder som dengang, jeg kunne bruge lidt kemikalier til formålet. Termisk behandling af ukrudtet i sommerperioden kunne løse problemet. Vi mangler bare den medarbejder, som har lyst og tid til at udføre dette meningsfyldte arbejde. Havde vi det, tror jeg, problemet for længst var løst. Greve Kommune har pligten, men ikke økonomiske midler til at løse opgaven. Bestyrelsen vil derfor inderligt bede medlemmerne om at holde rendestenen fri for ukrudt. Bent Thorvig Næstformand Nummer 1 Side 19

20 Foreningen går på nettet Generationsskiftet i bestyrelsen satte umiddelbart skub i tingene. Som flere måske vil huske, afslørede bestyrelsen allerede i årsberetningen for 2001 planer om en egen hjemmeside. Mik Thomsen, som blev valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen i november 2002, har specielle evner i den retning. Han tog straks udfordringen op og allerede nu ligger der på nettet en god skitse til en hjemmeside. Bestyrelsen mener, at en egen hjemmeside kan vise sig at blive et spændende tiltag. Utallige at foreningens medlemmer råder jo allerede over en PC med adgang til Internettet og er helt fortrolige med denne kommunkationsteknik. Bestyrelsen tror derfor, at en egen hjemmeside rummer mange muligheder for nyttig information til medlemmerne, nyttige links og spørgsmål/svar o.a. Der forestår endnu meget arbejde med hjemmesiden, men godt begyndt er halvt fuldendt. Prøv selv at gå ind på nettet og se under adressen God fornøjelse! Bestyrelsen Side 20 Vandposten

21 Foreningens 40 års jubilæum Lørdag, den 29. marts 2003 håber vi på godt vejr. På denne dag kan Hundiegård Grundejerforening nemlig fejre sit 40 års jubilæum. Da det er god dansk tradition at fejre 40 års jubilæer, har bestyrelsen derfor - som allerede varskoet - besluttet af festligholde denne begivenhed. Bliver vejret godt, tror vi nemlig, at arrangement kan blive lidt af et tilløbsstykke. Hvornår, hvor og hvad? Hvornår: Lørdag den 29. marts 2003 fra kl til ca Hvor: Hjørnet af Stenrøjel/Rønagervej, derefter i Børnehaven på Sandrøjel. Stedet kan ingen tage fejl af. Der vil nemlig være flag! Hvad: Borgmester René Milo vil komme og afsløre foreningens nye granitskulptur.efter afsløringen vil grundejerforeningen byde på forfriskninger til både børn og voksne. Med 'levende' musik til. Bestyrelsen håber derfor, at rigtig mange har lyst til møde op, overvære afsløringen, hilse på naboer, genboer og andre medlemmer i foreningen. NB! Bestyrelsen vil kort tid inden 29. marts 2003 rundsende en 'reminder'. Men... sæt alligevel kryds i kalenderen allerede nu! Altså - på gensyn lørdag den 29. marts 2003, kl Bestyrelsen Frøen Storebjerg Nummer 1 Røjlerne Fiskene Hundiegårdsvej Side 21

22 Køgebugt Motorvejens udvidelse Planlægningen med at udvide Køgebugt Motorvejen er nu kommet godt i gang. Vejdirektoratet meddeler i den forbindelse, at der tirsdag den 11. februar 2003, kl til 21.00, vil blive afholdt et orienteringsmøde med repræsentanter for de forskellige grundejerforeninger på Mosedeskolen. Dette møde vil blive fulgt op af et offentligt møde torsdag den 27. februar 2003, kl til 21.30, ligeledes på Mosedeskolen (Festsalen), Lilleholm 58, 2670 Greve. Dette offentlige møde vil blive annonceret i de lokale blade ca. 14 dage før mødet og annoncen vil også blive lagt ind på aktuelle kommuners hjemmesider og på CDP Grund til salg i Hundigegårdskvarteret i Greve 788 kvm. randbeplantet grund i fuldt udbygget boligkvarter, nær strand, skole, S-tog og gode indkøbsmuligheder. Så drømmer Du om eget hus tæt på Købehavn, så er chancen der nu. Henvendelse på telefon: for nærmere oplysninger Side 22 Vandposten

23 Nummer 1 Side 23

24 GRUNDEJERFORENINGEN HUNDIEGÅRD Service-siden Formand: Christian Jacobi Knøsen 3 Tlf.: Næstformand: Bent Thorvig Nordrøjel 6 Tlf.: Sidste frist for bidrag til det næste nummer af Vandposten er ultimo maj 2003 Sekretær: Anna Marie Nyborg Nordrøjel 1 Tlf.: Kasserer: Morten Andersen Sløjen 56 Tlf.: Medlem: Annie Holm Jørgensen Sløjen 27 Tlf.: Medlem: Mik Wulff Thomsen Sløjen 52 Tlf.: Suppleant: Flemming Møller Årøjel 32 Tlf.: Suppleant: Carl Dixen Pedersen Rugbjerg 55 Tlf.: Suppleant: Flemming Koue Rugbjerg 20 Tlf.: Information Næste nummer: Juni 2003 Layout: iak-design Illustration: Claus Harrison Redaktion: Bestyrelsen Oplag: 700 Tryk:: Lassen Offset A/S Udgivet af: Grundejerforeningen Hundiegård Side 24 Vandposten

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Godt Nytår. Christian Jacobi Formand

Godt Nytår. Christian Jacobi Formand Nummer 1 Årgang 37 Januar 2004 Godt Nytår Set med bestyrelsens øjne blev 2003 et godt år. Vi fik nye vedtægter og vi kunne fejre 40 års jubilæum. Rigtig mange mødte op til grillpølser og lidt at drikke.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen VandPosten Årgang 46 - januar 2013 Referat fra generalforsamlingen Hermed følger referat fra grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 22/11-2012. God fornøjelse. Som det blev nævnt på generalforsamlingen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere