5. RÅD OG VINK TIL LOKALFORENINGERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. RÅD OG VINK TIL LOKALFORENINGERNE"

Transkript

1 5. RÅD OG VINK TIL LOKALFORENINGERNE a. Indledning Dette kapitel er ment som overskriften angiver: Råd og vink til lokalforeningerne. Kapitlet skal ikke tolkes som pålæg eller krav til bestyrelser eller lokalforeninger, men skal alene tjene som viderebringelse af gode erfaringer vedrørende bestyrelsesarbejde og foreningsdrift. b. Foreningens fundament 1. Foreningens fundament er retten til at danne en forening, der er sikret i Danmarks Grundlov. Grundlovens eneste krav er, at foreningens formål og arbejde skal være lovligt. Foreningen skal overholde den almindelige lovgivning. 2. En garderforening er endvidere underlagt De Danske Garderforeningers fællesvedtægter. c. Lokalforeningens ansvar og opgaver. 1. Bestyrelsens ansvar a. De vigtigste opgaver for en forenings bestyrelse er ikke meget anderledes end for ledere på nutidens arbejdspladser. Bestyrelsen påtager sig et overordnet ansvar for foreningens drift, hvilket blandt andet omfatter ansvaret for økonomi og forholdet til myndighederne. Derudover er de primære opgaver at motivere, inspirerer, uddelegere, kommunikere, organisere og evaluere. b. Bestyrelsen er endvidere forpligtet til at udfører sit virke under iagttagelse af De Danske Garderforeningers fællesvedtægter. a. Bestyrelses beføjelser. Bestyrelsens arbejde og beføjelser er at optræde på hele foreningens vegne. b. Bestyrelsens forretningsorden. a. Det er en forenings egen sag, om bestyrelsen skal udfærdige en forretningsorden. b. Som supplement til vedtægterne kan bestyrelsen dog med fordel udarbejde en forretningsorden, der groft sagt er et sæt spilleregler for arbejdets fordeling i bestyrelsen. Hvem udtaler sig overfor pressen, hvem har fuldmagt til hvad, eller hvor mange bestyrelsesmøder vil/skal holdes i løbet af året, samt hvor stort et aktivitetsniveau man ønsker, regler for indkaldelse og mødeledelse af nedsatte udvalg med videre. Kun fantasien sætter grænsen for, hvor meget man ønsker optaget i forretningsordnen. c. De beslutninger der træffes på generalforsamlingen føres ind i en forhandlingsprotokol. Det er fornuftigt at skrive, hvem der har ansvaret for hvad, og at følge op på de enkelte beslutninger. Så har bestyrelsen noget at holde sig til, hvis der opstår tvivl om en beslutning. 1

2 d. Samtidig fungerer den af samtlige medlemmer underskrevne protokol som dokumentation overfor generalforsamlingen. e. Desuden kan foreningens revisor/revisorer bruge referaterne til at kontrollerer, at bestyrelsen står bag den måde foreningens økonomi er forvaltet på. c. Generalforsamling a. Hvert foreningsår begynder med en generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Vedtægtsændringer kan kun foretages her, og bestyrelsen kan ikke senere ændre de beslutninger og valg, der træffes på en generalforsamling 1. To typer generalforsamling. Der findes to former for generalforsamling: ordinær og ekstraordinær. Den ordinære afholdes hvert år efter regnskabsårets udløb, og ofte inden en bestemt dato, som fremgår af foreningens vedtægter. Den ekstraordinære kan i princippet afholdes året rundt. b. Dirigenten 1. Ordinær generalforsamling Den ordinære generalforsamling følger en fast dagsorden ifølge vedtægterne. 2. Ekstraordinær generalforsamling Dagsorden på den ekstraordinære generalforsamling består derimod kun af den eller de sager, som bestyrelsen eller de medlemmer, der har indkaldt til den ekstraordinære generalforsamling, ønsker behandlet. Ofte kræves et bestemt antal medlemmer for at kunne kræve en ekstraordinær generalforsamling eller for at kunne beslutte på den ekstraordinære generalforsamling. Dette bør fremgå af foreningens vedtægter. 1. Dirigenten har en særlig rolle, idet det er dennes ansvar at lede generalforsamlingen og fordele ordet, og således skal sørge for, at generalforsamlingen kommer igennem dagsordenen. Det er også dirigentens opgave at sikre, at beslutningerne og afstemninger bliver truffet på demokratisk og lovligt vis og i henhold til vedtægterne. 2. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen på forhånd finder ud af, hvem der bør vælges til dirigent, og forberede denne på, hvad der kommer til at foregå på generalforsamlingen. d. Lokalforeningens formands ansvar og opgaver 1. Erkend at du er formand. a. Uanset om du vil være ved det eller ej, så har det konsekvenser, når du sætter dig selv i en lederposition. Det gælder på jobbet, og det gælder i for- 2

3 eningslivet. Men i foreningslivet er der en tendens til, at vi ikke fremhæver os selv som leder. Tværtimod fortsætter vi med at signalere, at vi er alle lige. Det er vi bare ikke. Der er en bestemt rollefordeling, et hierarki, mellem formand og bestyrelsen. b. Som formand har du en position, hvor du må signalere klart, hvad du vil. Så har andre noget at forholde sig til. c. Som formand skal du motivere og inspirere andre. Derfor er det vigtigt. At du tager udgangspunkt i det, du er god til, og at du har blik for de kvaliteter, som de øvrige i bestyrelsen har. d. Formandskabet skal vokse ud af interesse, lyst, engagement, forpligtelse, fællesskab og mod på udfordringer. Nogle af de værdier, som De Danske Garderforeninger bygger på er: Ærlighed Ordholdenhed Troværdighed Respekt for den enkelte Respekt for forskellighed Kammeratskab Demokrati og samarbejde 2. Aktiv lytning a. Aktiv lytning er en teknik, som gør samtaler og møder mere dynamiske, og som alle kan lære. Den går ud på at lade den anden komme til orde og lytte til, hvad der bliver sagt. b. Hvis du som formand vil være en aktiv lytter, skal du være bevist om, at eventuelle misforståelser bliver afklaret omgående, derfor: Koncentrer dig om det, der bliver sagt. Se på den person, der udtrykker sig. Lad altid personen tale færdig. Husk, at personen har ret til at have sin egen menig. Stil spørgsmål til sidst. Konkluder med spørgsmål (Vil det sige, at du mener..). Stil spørgsmål ved uklarheder. 3. Mødeledelse a. Det lyder uhyggeligt, men du kan som formand godt møde dig ihjel. Møder skal derfor ikke holdes, fordi det plejer vi. De skal holdes, fordi formanden/bestyrelsen i foreningen skal tage stilling til væsentlige emner. Ved at delegere opgaver og ansvar kan mødets indhold gøres relevant for dem, der deltager. b. For ikke at møde sig ihjel er alfa og omega for et godt møde, at mødet: Er kort, idet den nødvendige og relevante tid dog skal bruges til drøftelser og beslutninger. Giver beslutninger, som alle i bestyrelsen kan leve med Giver plads til det sociale 3

4 4. Bestyrelsesmøder a. Bestyrelsen med formanden i spidsen er pålagt et formelt ansvar, som skal sikre, at foreningen fungerer på et lovligt og vedtægtsmæssigt grundlag. En væsentlig del af dette ansvar varetages i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder. b. Formanden bør til stadighed have et nært samarbejde med sin bestyrelse, og i særdeleshed til næstformand, sekretær og kasserer, idet disse bestrider centrale funktioner i bestyrelsen. c. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder i det omfang det er påkrævet jævnfør foreningens vedtægter eller som skønnes nødvendigt. d. Indkaldelse til bestyrelsesmøde bør altid følges af en dagsorden med de punkter, som ønskes drøftet på mødet. Emner kan for eksempel være afholdte eller kommende aktiviteter (udflugter, møder, foredrag m.v.), økonomi, henvendelse fra DG eller myndigheder og så videre. e. På en dagsorden for et bestyrelsesmøde, bør der altid være et fast punkt. hvor der gives oplysning om foreningens likviditet, restancer, oplysninger om kontingentforhold, og foreningens medlemstal. f. Under hele mødet tager sekretæren referat og rundsender dette, indenfor kort tid efter mødets afholdelse, til alle bestyrelsesmedlemmer. g. På det efterfølgende bestyrelsesmøde bør godkendelse og underskrift af referat fra sidst afholdte bestyrelsesmøde altid indgå som et af de første punkter på dagsorden. Dette for at sikre, at hele bestyrelsen er solidarisk overfor de beslutninger, der blev taget på mødet. 5. Afvikling af generalforsamling a. Afvikling af foreningens generalforsamling bør altid ske efter en fast skabelon. Som oftest vil alle generalforsamlinger blive afholdt efter samme skabelon, men der kan dog være små forskelligheder mellem de enkelte foreninger. Dette gør dog ikke noget, idet det vigtigste ved generalforsamlingen er, at den som foreningens højeste myndighed gennemføres på korrekt vis jævnfør foreningens vedtægter. b. Formanden vil forud for den formelle generalforsamlings start byde velkommen til de fremmødte. Herefter kan man lade foreningens fane føre ind for at markere generalforsamlingen. c. En vigtig del af enhver generalforsamling er, at foreningen mindes de medlemmer der i årets løb er gået bort. De fremmødte bør bedes rejse sig, hvorefter formanden bør oplæse navn og indkaldelsesmåned og indkaldelsesår eller soldaternummer på alle. De fremmødte mindes herefter sammen med et minuts stilhed de gamle garderkammerater. d. Så starter selve generalforsamlingen, der altid afvikles efter foreningens vedtægter. Første dagsordenpunkt bør være valg af dirigent. Her bør bestyrelsen forud for generalforsamlingen have aftalt med et kompetent medlem 4

5 af foreningen, at denne vil blive foreslået til dirigent, hvorefter formanden under punktet valg af dirigent vil foreslå denne hertil. Forsamlingen skal dog altid spørges, om der er andre forslag, og såfremt der ikke er det, er den af bestyrelsen foreslåede kandidat valgt til dirigent. Såfremt der er andre forslag til dirigent fra forsamlingen, foretages valg mellem foreslåede. e. Punkt 2 på dagsordenen er som regel formandens beretning, og denne skal indeholde en opsummering af de aktiviteter, der er blevet afviklet i løbet af det forløbne år. Herudover kan det være af interesse for medlemmerne at nævne en række af de væsentlige emner, som bestyrelsen for eksempel har drøftet i løbet af året. Når formanden er færdig med sin beretning, sætter dirigenten denne til debat. Under denne debat kan der komme spørgsmål, som formanden skal forholde sig til og svarer på, så godt han kan. Herefter indstiller dirigenten beretningen til godkendelse af generalforsamlingen f. Næste punkt på dagsordenen bør være, at kassereren forelægge regnskabet for det forgangne foreningsår. Regnskabet skal forud for generalforsamlingen være godkendt af foreningens revisor/revisorer, og skal være underskrevet af formanden, kassereren og revisoren/revisorerne. På generalforsamlingen bør regnskabet udleveres i trykt form til alle fremmødte, således at det er muligt at følge med i gennemgangen og efterfølgende stille spørgsmål til regnskabet eller dele heraf. Når kassereren er færdig med at forelægge det reviderede regnskab, sætter dirigenten det til debat. Under denne debat kan der komme spørgsmål, som såvel formanden som kassereren skal forholde sig til og svarer på, så godt de kan. Herefter indstiller dirigenten regnskabet til godkendelse af generalforsamlingen Enhver dagsorden bør som sit sidste punkt indeholde punktet Eventuelt. Her kan alle emner, som ikke falder ind under dagsordenens øvrige punkter drøftes, og der kan kommes med kommentarer til såvel året der er gået som andre emner, det enkelte medlem ønsker at nævne. Bestyrelsen svarer på de rejste emner. Dirigenten skal imidlertid inden dette punkt åbnes for bemærkninger understrege, at der under punktet eventuelt ikke kan vedtages eller stemmes og forslag eller emner. Alt kan i princippet drøftes eller nævnes under dette punkt, men det har ikke bindende karakter for bestyrelsen. g. Når der ikke er flere, som ønsker ordet, afslutter dirigenten generalforsamlingen, hvorefter denne er fritaget for hvervet, og ledelsen af foreningen er tilbage ved formanden og bestyrelsen. Formanden tager nu ordet igen, og takker dirigenten for vel udført arbejde samt medlemmerne for fremmødet Herefter er den officielle del af generalforsamlingen overstået, men som oftest vil der efterfølgende være nogle praktiske oplysninger om aftenens videre forløb. 5

6 h. Sekretæren/referenten har under hele generalforsamlingen taget referat. Dette renskrives nu og rundsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Det skal anbefales, at den originale referat underskrives af dirigenten og referenten, eller den samlede bestyrelse og efterfølgende indsættes i foreningens forhandlingsprotokol. 6. Afsluttende leveregler som er værd at have for øje som foreningsformand. Vær åben over for andre. Betænksomhed giver dig følelsen af velvære, som fører til fremgang. Husk på, at vi alle er forskellige. Vi kan være i forskellige stemninger. Påpeg ikke altid andres fejl og mangler. Respekter andres særheder: Du har sikkert også selv nogle. Kræv ikke, at du skal være perfekt. Der findes mængder af faktorer i de fleste situationer, som du ikke kan kontrollere eller påvirke. Tag ikke tilfældig modgang alt for alvorligt. Ødelæg ikke troen på dig selv ved at sammenligne dine svage sider med andres styrke. Tænk over, at opmuntring og ros får det bedste frem i mennesker. Alt for negativ kritik får det værste frem i mennesker. Ved at vise, at du stoler på dine venner, viser du dem samtidig deres betydning og duelighed. Vær taknemlig for det andre gør for dig. Vær rar ved dine venner. Behandl dem som du ønsker, de skal behandle dig. Vær hjælpsom over for andre. Hold fast i al den godhed, du har i dig. Hold andres tanker for dig selv. Vær pålidelig. Lov aldrig noget, som du er i tvivl om, du kan holde. Tænk altid positivt. e. Kassererens og registratorens ansvar og opgaver 1. Indledende betragtninger a. I enhver forening under De Danske Garderforeninger findes en valgt kasserer. Denne er også ofte, men ikke altid også udpeget som registrator for den pågældende forening. b. Det kan fremgå af den enkelte Garderforenings vedtægter om kasserer og/eller registrator vælges direkte af generalforsamlingen, eller om der i den enkelte bestyrelse, efter en afholdt generalforsamling, sker en egentlig konstituering af bestyrelsen; det vil sige hvem af de valgte bestyrelsesmedlemmer, der varetager de enkelte job, som findes i ethvert bestyrelsesarbejde. c. Det vil altid være en god ide at sørge for, at arbejdet i en bestyrelse er nogenlunde ligeligt fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Ellers kan enkelte bestyrelsesmedlemmer pludselig have en stor arbejdsopgave d. Især indenfor arbejdet som kasserer og/eller registrator, er der en række arbejdsopgaver, som kan række ind over hinanden. Derfor må det overvejes hvor stor en medlemsskare, der kan retfærdiggøre en deling af disse 2 arbejdsopgaver. Der kan derfor ikke opstilles klare retningslinjer herfor. e. Hvis der i en forening alene er for eksempel omkring medlemmer, så vil der ikke, heller ikke arbejdsmæssigt, være nogen tidsmæssig gevinst 6

7 af betydning ved at foretage en separation af opgaverne. Som et udgangspunkt kan det overvejes, at det, hvis den enkelte lokalforening har mere end ca. 150 medlemmer, kan det være en god idé at sprede disse opgaver ud på mere end én person. f. Det kan anbefales hver enkelt lokalforening under DG at lade sig registrere som en frivillig forening. Formålet hermed er, at foreningen entydigt overfor omverdenen er sikret i mod at andre lader sig registrere med samme navn. Derudover betyder det, at man meget lettere undgår rod i systemerne med SKAT på grund af sammenfald mellem private personers CPRnummer og foreningers eventuelle konstruerede CPR-numre. Foreningen kan lade sig registrere via internettet på adressen og i forbindelse med registreringen modtages straks foreningens CVRnummer. Det anførte link indeholde en nøje, og ganske letfattelig, beskrivelse af, hvad der kræves for at registrering kan finde sted. 2. Ansvar og opgaver a. Kassererens fornemste opgave er at varetage lokalforeningens økonomi, hvilket vil sige at modtage penge på foreningens vegne, samt foretage betaling for foreningen til eksterne kreditorer. Det anses som en selvfølge, at kassereren gør en dyd i, at samtlige regninger betales SENEST ved forfald. b. Det er op til den enkelte lokalforenings bestyrelse at besluttet, om foreningen skal have mere end én fælleskasse. Nogle lokalforeninger har separate kasser til for eksempel skyttelaug, bowlingafdeling med videre. I sådanne tilfælde behøves der nødvendigvis ikke at være tale som sammenfald på kassererposten. c. Kassereren skal stedse have et totalt overblik over lokalforeningens økonomi. Dette gøres bedst (og mest overskueligt) over netbank. Stort set samtlige danske pengeinstitutter har adgang til netbank, og bruges dette medie, så kan samtlige betalinger foretages let og smertefrit, ligesom modtagelse af indbetalinger vil ske lige så let. Det har samtidigt den store fordel, at revisionsarbejdet i forbindelse med aflæggelses af lokalforeningens regnskab sker på en overskuelig og fuldt dokumenteret metode. d. Valg af pengeinstitut er den enkelte lokalforenings afgørelse. Det kan dog være en god idé at vælge et lokalt pengeinstitut, eller en lokal afdeling af et landsdækkende pengeinstitut, idet det ofte ses, at en lokal tilknytning kan medføre noget den anden vej i form af for eksempel gaver til diverse arrangementer. e. Alle danske pengeinstitutter er omfattet af Indskydergarantifonden. Det vil sige, at indestående i et pengeinstitut vil være sikret såfremt, der er tale om beløb under EURO. Kun de færreste lokale garderforeninger råder over så stor en kontant formue. Investeringer i obligationer (og aktier) vil ikke blive berørt af et pengeinstituts eventuelle problemer. f. De betalinger, som kassereren i relation til DG skal drage omsorg for, er betaling af den halvårlige afgift i januar og juli, eventuel deltagelse i repræsentantskabsmødet, eventuel deltagelse i landsskydningen (hvis ikke det lokale skyttelaug afholde disse udgifter)med mere. Herudover skal der beta- 7

8 les for specielle ydelser til DG, som for eksempel ekstra medlemslister (ikke lister i Excel) og eventuel udskrivning af adresselabels samt herudover betaling for indkøb som foreningen foretager via DG s sekretariat, for eksempel gaveartikler, portvin med videre. g. Kassereren har ansvaret for, at foreningen foretager en løbende bogføring af foreningens regnskaber. Der stilles ikke krav om, at der skal ske daglig bogføring, men kassereren bør som et minimum sørge for en fast bogføringsturnus, der for eksempel kan ske månedligt, hver anden måned eller kvartårligt. Det vil samtidigt være en god idé at sætte samtlige modtagne bilag ind i et ringbind ved modtagelse (og allersenest ved betaling), så man til enhver tid hurtigt kan finde fornødent materiale frem. h. Bogføring kan ske via et Excel regneark. Et eksempel herpå er der henvisning til i nærværende afsnit; dels et blankt regneark som der frit kan anvendes og arbejdes videre på, dels et udfyldt eksempel på Garderforeningen for Garderby og Omegn. Bogføring skal holdes for sig, og egentlig regnskabsaflæggelse for sig, hvilket også fremgår af eksemplet på den tænkte garderforenings officielle regnskab. i. For så vidt angår det officielle regnskab, bør dette tilføjes en inventarfortegnelse over foreningens inventar (faner, våben, pokaler med videre). Inventar har ofte en stor værdi, og inventaroversigten bør udarbejdes på grund af forsikringsforhold. Der kan tegnes kollektiv forsikring via DG s Sekretariat. j. Modtagelse af kontingent ligger højt på en kasserers liste over arbejdsopgaver. Modtagelse og registrering af kontingent kan ske nemt og med god oversigt kan med fordel ske ved brug af Betalingsservice (NETS). Gå ind på Betalingsservice WEB, hvor man kan få et godt overblik over mulighederne. Omkostningerne ved at buge betalingsservice er overskuelige, især set i relation til den tidsmæssige besparelse der er i forhold til gamle dages traditionelle opkrævningsmetoder over giro eller andet. I det pågældende opkrævningssystem er der samtidigt adgang til at få udskrevet alle nødvendige rapporter over indbetalere, restanter med videre. Kun fantasien sætter grænser. Det skal også bemærkes, at uanset antallet af medlemmer i en lokalforening, da kan en tilknytning til NETS medføre en tidsmæssig besparelse og større overblik. k. En stor fordel/synergieffekt i at bruge betalingsservice er samtidigt, at NETS udsender opkrævningerne, enten på et indbetalingskort, en betalingsoversigt eller elektronisk. Det hjælper samtidigt med til, at medlemmerne ikke lige glemmer at få betalt et kontingent. Derved bør det være lettere for foreningen at fastholde sine medlemmer. l. Registrering i NETS skal ikke nødvendigvis ligge i kassererens opgaver. Hvis funktionen som kasserer og registrator ligger hos samme person, så hører opgaven sammen, men er funktionerne delt ud på 2 personer, jævnfør afsnit om registrators pligter, vil der naturligt skulle være et samarbejde mellem disse 2 tillidsfolk, og specielt i relation til indmeldelse af nye medlemmer og/eller udmeldelse af medlemmer (uanset årsag). 8

9 f. Registrators ansvar og opgaver 1. Registrators opgave er, til enhver tid at have en fuldstændig opdateret medlemsliste over lokalforeningens medlemmer. 2. Indholdet af denne medlemsliste kan variere fra forening til forening, men som et udgangspunkt bør medlemslisten som minimum bør indeholde følgende. Medlemmets fulde navn. Medlemmets senest kendte adresse. Medlemmets fødselsdag og år. Medlemmets indmeldelsesdato. Medlemmets data for indkaldelse til Den Kongelige Livgarde. Medlemmets eventuelle bryllupsdato. Medlemmets eventuelle hæderstegn m.v. Medlemmets eventuelle adresse og / eller telefonnummer. Medlemmets abonnementsnummer. Medlemslisten kan udarbejdes i hard-copy i en kolonnebog eller lignende, men kan også med stor fordel udarbejdes i for eksempel et Excel regneark. Fra DG s sekretariat kan der rekvireres en semikolonsepareret Excelfil, som der kan arbejdes videre på. 3. Registrator skal samtidig være lokalforeningens kontakt til DG s Sekretariat (og vice versa) i forbindelse med: a. Indmeldelse af nye medlemmer. b. Meddele DG s Sekretariat adresseændringer på lokalforeningens egne medlemmer. c. Årligt efter generalforsamlingen indsende en liste over bestyrelsesmedlemmer indeholdende: Navn. Adresse. Telefonnummer (fastnet og mobil). . Indkaldelsesmåned og år. d. 2 gange årligt gennemgå den fra DG s Sekretariat modtagne centrale medlemsliste over foreningens medlemmer. Denne liste indeholder de oplysninger, som sekretariatet er i besiddelse af om lokalforeningens medlemmer. e. Udmeldelse af medlemmer, der ønsker at udmelde sig (uanset årsag), afmelding af medlemmer som følge af dødsfald, eller afmelding af medlemmer som følge af manglende betaling af kontingent, det vil sige restance. I sidstnævnte tilfælde skal dette koordineres med kassereren ifald arbejdet mellem kasserer/registrator ligger på 2 forskellige personer. 4. Registrators arbejdsopgave bør endvidere suppleres med, at der til hvert bestyrelsesmøde i lokalforeningen gives en orientering om medlemsstatus i foreningen: Denne status bør indeholde oplysning om antal medlemmer, nye medlemmer, udmeldte eller afmeldte medlemmer med videre. Såfremt lokalforeningen har besluttet at udsende en medlemsliste til bestyrelsens medlemmer (ek- 9

10 sempelvis i Excel regneark) kan denne danne grundlag for en sådan rapportering. Herefter er der kun tilbage at ønske god fornøjelse med arbejdet i bestyrelsen, da det uden tvivl vil bringe både glæde og udfordringer. 10

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato:

Vedtægter. For 1. udgave: Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene. Dato: Vedtægter Dato: 15.10.2016 For 1. udgave: 18.04.1981 Fællesudvalget for Grundejerforeninger på Enø, Lungshave og Fjordhusene Side: 1 af 5 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Bestyrelse 5 Tegningsret

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen 18Frames

Vedtægter for foreningen 18Frames Vedtægter for foreningen 18Frames Pr. 26 oktober 2016 NAVN og HJEMSTED 1. stk.1 Foreningens navn er "18Frames". 1. stk.2 Foreningens hjemsted er Fyn. FORMÅL 2. stk.1 At udvikle de aktive medlemmers kvalifikationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Jægerforening. Denne forretningsorden supplerer Haderslev Jægerforenings vedtægter. 1 Konstituering 1.1 Umiddelbart efter generalforsamlingen, afholder bestyrelsen møde for

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer.

Vedtægter. 2 Medlemsskab Menighedsråd inden for de i 1 omtalte provstier kan optages som medlemmer. Distriktsforeningen af menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier Vedtægter 1 Distriktsforeningen af Menighedsråd i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde provstier: er en forening af

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER

V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JT-11734-44 V E D T Æ G T E R for FORENINGEN NYKØBING F. TEATERS VENNER NAVN. 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere