Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg"

Transkript

1 Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets placering: Matr.nr. Ejerlav: Navn ansøger: Vejnavn/husnr ansøger.: Postnr./by ansøger: Tlf.nr. ansøger: Evt.mobilnr. ansøger: Evt. ansøger: Om udfyldning af ansøgningsskema Sæt kryds, ring om eller understreg, som svar ved valgmuligheder. I. Kontakt kloakmesteren: Kloakmesteren, der skal etablere anlægget, skal underskrive ansøgningen. Kloakmesteren kan hjælpe med at udfylde ansøgningsskemaet og tegne kortbilag. II. Kortmateriale Ansøgningen skal være bilagt en tegning, der viser afløbssystemet på ejendommen samt den nøjagtige placering i forhold til bygninger og skel. Anlæggets udformning og udløb til f.eks. dræn eller vandløb skal tillige fremgå samt hvorledes regnvand afledes. Tegningen skal være målsat (ikke nødvendigvis målfast) og med angivelse af nordpil. Hvis der findes en brønd eller boring på ejendommen skal denne tydeligt afmærkes på tegningen. Du kan selv udskrive et webkort, via kommunens hjemmeside. III. Sagsbehandling For at nedbringe sagsbehandlingstiden er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, at tegning udarbejdes korrekt, og at ansøgningen underskrives af ejer og kloakmester inden den indsendes. Forkert eller utilstrækkelig ansøgning/tegning behandles ikke førend oplysningerne er fremskaffet. IV. Andet Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad og lign.) fra ejendommen, skal der vedlægges en beskrivelse af hvordan dette håndteres. 2. Underskrift og evt. fuldmagt Dato: Ansøgers underskrift: Dato: Kloakmesters underskrift: Kloakmesters navn, adresse, tlf.nr. og evt. og stempel: Al kontakt foregår til kloakmesteren, hvis der vedlægges underskrevet byggefuldmagt fra ejer til kloakmester.

2 Eksisterende forhold 3. Minirenseanlæg for husspildevand (Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen, dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulvafløb, bad, vaskemaskine og lign.) Ejendommen benyttes som: Helårsbolig Fritidsbolig Husspildevand stammer fra: Èn husstand Flere husstande. Antal (Ved flere husstande kontaktes kommunen) Sommerhus Campingplads Skole Erhverv / landbrug Hotel Andet Husspildevand omfatter: wc-afløb (sort) uden wc-afløb (gråt) Anlæggets belastning: (Antal beboere på ejendommen) Anlæggets kapacitet: (Antal PE) 5PE 10PE 15PE PE 4. Minirenseanlæg for andet end husspildevand (udfyldes kun hvor det er aktuelt) Oplys arten: 5. Tag- og overfladevand/omfangsdræn NB. evt. faskine skal indtegnes på kortbilag. Afledes til: Faskine Dræn Jordoverflade 6. Bundfældningstank Indgår eksisterende bundfældningstank i anlægget? Ja Nej Fremtidige forhold 7. Bundfældningstank (info om den bundfældningstank, som skal indgå i anlægget) Fabrikat: Størrelse (m 3 ) To-kammer Tre-kammer Andet Ja Nej Bundfældningstanken er integreret i minirenseanlægget: Producenten af det ansøgte minirenseanlæg har udfyldt og underskrevet bilaget om Dokumentation af bundfældningstank til minirenseanlæg, jf. Byggeriets kvalitetskontrol, BK anvisning 001, fra 2011, som vedlægges 8. Udformning af minirenseanlæg Minirenseanlæggets fabrikat/producent: Biokube: KWH Pipe: New Line: Watersystem: Andet: Anlægget opfylder renseklasse SO OP SOP Placeres minirenseanlægget på egen grund? Ja Nej Hvis nej: hvilken adresse placeres minirenseanlægget på? Adresse: Grundejer: Matr. nr. Kopi af accept fra grundejer vedlægges med underskrift fra grundejer 9. Afstande fra det projekterede minirenseanlæg til: Nærmeste bygning m Nærmeste nabo- eller vejskel m Nærmeste vandløb (herunder dræn), søer og hav: m Ja Nej

3 10. Boringer på ejendommen (Afstande er fra det projekterede minirenseanlæg til boringer) NB. evt. egen brønd/boring skal fremgå af kortbilag. A. Drikkevand hvordan forsynes ejendommen med drikkevand? Egen brønd/boring: Evt. DGU nr. Afstand m Fælles vandværk: Vandværkets navn: (et fælles vandværk kan være et offentlig/privat alment vandværk, dvs. mere end 9 husstande, eller et fælles vandværk kan være med én eller flere naboer) B. Markvanding forefindes der en boring til markvanding inden for 150 m til ansøgt anlæg? Markvandingsboring Nej Ja Ved ikke Hvis ja, evt. DGU-nr.: Afstand: m C. Sekundær vandforsyning, gammel brønd/boring (benyttes evt. til sekundære formål som havevanding) Gammel brønd/boring Nej Ja Ved ikke 11. Udledningens placering (udløbets præcise placering ved vandløbet indtegnes på en oversigtsplan) Hvis udledningen er til et dræn, skal det angives, hvor drænet afvander til. Vandløb Vandløbets navn: Sø Søens navn: Fjord/Havområde Områdets navn: Andet sted Hvor: 12. Bilag Skal vedlægges Oversigtstegning med placering af minirenseanlæg i forhold til bygninger, skel, boringer, natur mv. Overensstemmelseserklæring fra producenten af bundfældningstanken om bundfældningstanken Naboerklæring, accept ved placering af anlægget på naboareal Dokumentation af bundfældningstank til minirenseanlæg (jf. BK anvisning 001, fra 2011)

4 Vejledning om afløbsinstallationers udledning til vandløb, søer eller havet En udledningstilladelse kan tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af et tilfredsstillende miljø i det vandområde, hvor udledningen sker til. Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloaksystemet, når dette fremføres, hvorefter udledningstilladelsen inddrages. Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning. Da de afgivne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er underskrevet af bygherren, idet denne alene er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførelse følger skemaets oplysninger. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings "Norm for afløbsinstallationer (DS 432). En tilladelse til eller afslag på udledning af spildevand fra ejendomme under 30 PE (personækvivalenter) kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Regler for afledning af spildevand til vandløb, søer eller havet findes i Miljøbeskyttelsesloven (lovbek. nr. 879 af 26. juni 2010) og Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december Færdigmelding: Den autoriserede kloakmester skal indsende færdigmelding sammen med en revideret målsat tegning (ikke nødvendigvis målfast) over anlægget, og med angivelse af nordpil, til Fredensborg Kommune, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, eller senest 14 dage efter, at arbejdet er udført. Først herefter vil spildevandsafgiften blive reduceret i henhold til Skatteministeriets Lovbekendtgørelse nr. 636 om afgift af spildevand af 21. august Ordforklaringer: Husspildevand: Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen, dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulvafløb, bad, vaskemaskine og lign. PE: Personækvivalenter, ved 1 personækvivalent forstås 21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske iltforbrug, 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor/år. Svarer ca. til antallet af fastboende personer på ejendommen. DGU-nr.: Specifikt boringsnummer. Findes på de Nationale Geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland GEUS, (www.geus.dk). Ud fra DGU-nr. er det muligt at søge information om boringen i GEUS s database Jupiter. Renseklasse Organisk stof Total fosfor Nitrifikation (BI5) O - reduktion af organisk stof 90 % SO - reduktion af organisk stof og ammonium 95 % 90 % OP - reduktion af organisk stof og fosfor 90 % 90 % SOP - reduktion af organisk stof, ammonium og fosfor 95 % 90 % 90 %

5 Dokumentation af bundfældningstank til minirenseanlæg Skriv adressen Beskrivelse Hvilket fabrikat er tanken? Hvordan er tanken indrettet? (antal kamre og placering af overløb) Genbruges eksisterende tank, skal den tæthedsprøves efter DS 455: Norm for tæthed af afløbssystemer i jord Er tanken CE mærket? Hvornår er tanken købt? Hvor mange PE skal tanken bruges til? Leverandør af minirenseanlægget har vurderet og godkendt den bundfældningstank, som anvendes sammen med minirenseanlægget Leverandøren af minirenseanlægget anbefaler, at bundfældningstanken skal tømmes med den frekvens, som er angivet i næste kolonne Antal tømninger af bundfældningstanken pr. år: Underskrift for godkendelse af ovennævnte: Dato Dato Dato Kloakmester Grundejer Leverandør af minirenseanlæg

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere