Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg"

Transkript

1 Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden Ringkøbing Land, By og Kultur Toften Tarm Autoriserede kloakmester kan findes på søg under autorisations register Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Land, By og Kultur Marts 2012 Land, By og Kultur, Toften 6, 6880 Tarm

2 Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand. Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen er egnet til nedsivning bl.a. ved prøvegravning. En liste over autoriserede kloakmestre i kommunen, kan fås ved henvendelse til Land, By og Kultur, eller via Kloakmesteren udfylder ansøgningsskemaet, og indhenter de nødvendige oplysninger i samarbejde med ejeren. Placering af det påtænkte nedsivningsanlæg og evt. vandforsyningsanlæg indtegnes på kort og vedlægges ansøgningen. Jordbundsundersøgelserne kan hensigtsmæssigt suppleres med infiltrationsforsøg, hvor korttidsinfiltrationsevnen bestemmes 2-3 steder i den intakte og vandmættede jord, hvor nedsivningsanlægget er planlagt placeret. Såfremt der er behov for yderligere oplysninger vedrørende jordbundsundersøgelser kontakt din kloakmester, eller Land, By og Kultur. Land, By og Kultur. Marts Oplysninger om eventuelle vandforsyningsanlæg m.m. på naboejendomme indhentes, oplysningerne kan om nødvendigt fås hos Land, By og Kultur. Jordbundsforhold undersøges ved udtagning af 2 jordprøver, der sendes til sigteanalyse efter DS 405.9/OS Kopi af analyse rapporten fremsendes sammen med ansøgningen. For yderligere oplysninger, se afsnit bagest i folderen. Ansøgningsskema med kortbilag og kornkurve over jordbundsforhold, fremsendes til Land, By og Kultur til behandling om nødvendigt indhenter Kommunen udtalelse fra Miljøstyrelsen. Først når tilladelsen foreligger, kan projektet igangsættes. Klorholdigt spildevand fra spa, pool eller badekar/spa over 250 L skal ledes til separat nedsivning.

3 Undersøgelse af jordbundsforhold, ved udtagning af jordbundsprøver. Med henvisning til Miljøstyrelsen Vejledning nr. 2 af 1999 om etablering af nedsivningsanlæg op til 30 PE, (side 15) skal der med henblik på at sikre, at jorden er egnet til nedsivning, udtages 2 jordbundsprøver til sigteanalyse efter DS 405. Af vejledningen, der kan læses Miljøstyrelsens hjemmeside (søg under udgivelser) fremgår endvidere. Den nødvendige størrelse af siveanlægget er afhængig af jordbundsforholdene. Der udtages 2 jordprøver (mindst 5 kg hver) til sigteanalyse/ hydrometeranalyse som udføres i overensstemmelse med DS 405.9/ /ndeholder prøven mindre end 10% materiale med kornstørrelse mindre end 0,075 mm, kan hydrometeranalysen udelades. Prøverne udtages ved den forventede bund af siveanlægget og med en afstand på ca. 10 m. Færdigmelding af anlægsarbejdet. Når anlægsarbejdet er afsluttet fremsender kloakmesteren en færdigmelding (kloakmesterattest) samt revideret tegning til Land, By og Kultur. Først når kommunen har modtaget en skriftlig færdigmelding fra kloakmesteren ændres spildevandsafgiften på ejendommen. Hvis det umiddelbart vurderes, at der er tale om finkornet lerjord, kan der ikke etableres nedsivningsanlæg efter denne vejledning. Alternativt kan der etableres biologisk sandfilter eller minirenseanlæg. Hvis der er meddelt et påbud om nedsivningsanlæg, gemmes prøverne, og det meddeles kommunen, at der ikke kan etableres nedsivningsanlæg. Hvis prøverne synes meget forskellige, udtages en ekstra prøve i jordbunden midt imellem lokalisering af de 2 første prøvetagningspunkter. Ved fastsættelse af krav til dimensionering af anlægget, skal der tages udgangspunkt i den mindst permeable jordprøve, det vil sige jordprøven med den mindste nedsivningskapacitet, for at give størst mulige sikkerhed for anlæggets drift og funktion. Den mindst permeable jordprøve angives ved den kornkurve i diagrammet, der ligger længst til venstre. Ved vurdering af jordtypens egnethed ud fra kornkurven, kan der ses bort fra den del af kurverne, der ligger under 80 % gennemfald.

4 Krav til etablering af nedsivningsanlæg Anlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester. Alt spildevand fra ejendommen skal forinden nedsivning ledes gennem en godkendt septiktank/bundfældningstank. Bundfældningstanken skal være udført som en 2 eller 3 kamret tank med et samlet volumen på min. 2 m 3, hvor følgende volumeninddelinger skal tilstræbes Vandvolumen Bundslamsvolumen Flydeslamsvolumen 800 liter 900 liter i alt liter 300 liter Volumen på 2 m 3 er angivet for ejendomme op til 5PE. For sommerhuse dog op til 6 PE. Regn- og overfladevand må ikke tilledes nedsivningsanlægget. Nedsivningsanlægget skal dimensioneres ud fra jordens egnethed til nedsivning, hvilket er min. 2 x 15 meter sivedræn. Afstanden mellem fordelerrørene skal min. være 2 meter. Afstanden fra sivedrænene til højeste grundvandsstand skal min. være 1 meter, også i de perioder af året hvor der er høj grundvandstand (januar - februar). Lovgivning på området Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26.juni Bekendtgørelse nr af 11. december Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 1999 om nedsivningsanlæg op til 30 PE Bekendtgørelse af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger nr. 988 af 8. august Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg nr. 633 af 7. juni Dansk /ngeniørforenings norm for afløbsinstallationer DS 432, 3. udg Dansk /ngeniørforenings norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning DS 440,2.udg. sep Dansk /ngeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord DS 455, 1. udg Desuden henvises der til "Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune" Nedsivningsanlæggets placering skal opfylde gældende afstandskrav (se figur 2). Som udgangspunkt skal afstanden til nærmeste vandindvindingsanlæg for drikkevand være min. 300 m. Såfremt anlægget ønskes placeret i en nærmere afstand, kan der, hvis de hydrogeologiske forhold tillader det, kan give dispensation ned til 75 meter fra indvindingsanlægget. Dispensation kan kun meddeles, hvis vandindvindingsanlægget forsyner mindre end 10 ejendomme.

5 Forebyggelse og afhjælpning af driftsproblemer Tømning af septik-/bundfældningstank foretages 1 gang årligt, ifølge Ringkøbing - Skjern Kommunes tømningsordning. Tømningen foretages idet der ellers vil være stor risiko for en tilstopning af sivedrænsystemet, hvilket efterfølgende kan resultere i driftsstop af anlægget. Efter tømning skal tanken fyldes med vand. Hvis problemet skyldes tilstopning af sivedrænene, kan en rensning/spuling af drænene måske afhjælpe problemet. Fungerer anlægget stadig ikke, må en omlægning af anlægget overvejes, kontakt i den forbindelse Miljø og Natur og en autoriseret kloakmester.

6 Drift af nedsivningsanlæg Optimal drift af nedsivningsanlæg sikres ved at: Typer af nedsivningsanlæg Gravitationssystem jordbunden på ejendommen er egnet til nedsivning. nedsivningsanlægget er dimensioneret, placeret og udført således, at der ikke opstår overfladisk afstrømning, overfladegener eller uhygiejniske forhold. spildevandet passerer en effektiv bundfældningstank, forinden det ledes til nedsivningsanlægget. nedsivningsanlægget udformes som sivedræn og bunden af nedsivningsarealet placeres, så vidt teknisk muligt 2,5 m eller mindst 1 m over højeste grundvandsstand. nedsivningsarealet er tilstrækkeligt stort i forhold til jordens egnethed til nedsivning. nedsivningsarealet sikres mod trafikbelastning, normalt regnes arealet for at omfatte en 1 m zone omkring anlægget. der ikke plantes træer ellers større buske nærmere end 3 meter fra siveanlægget, da rødderne kan tilstoppe fordelersystemet. spildevandet fordeles ligeligt over hele nedsivningsarealet, hvilket bedst opnås ved tryk-/pumpesystem (se næste side). jorddækningen bør være så tynd som muligt for at sikre en god ilttilførsel til fordelerlaget, hvorfor anlægget skal placeres cm under terræn. Fordeling af spildevandet sker ved at, vandet med naturligt fald fra fordelerbrønden, fordeles til sivedræn med huller. Denne nedsivningsform anvendes oftest i områder, hvor grundvandsstanden tillader det, dvs. på arealer, hvor der er mere end 1 m til højeste grundvandsstand. Generelt: uden stødbelastning vil gravitationssystemet have større risiko for tilstopning og mindre god spildevandsfordeling end tryk/pumpesystemet. Tryk../Pumpesystem Fordeling af spildevandet sker ved anvendelse af en niveaustyret trykpumpe placeret i en pumpebrønd, hvorfra spildevandet via trykrør fordeles jævnt til nedsivningszonen. Generelt: Tryk-/pumpesystemet sikrer en god spildevandsfordeling. Anlægget kan med fordel anvendes i område med høj grundvandsstand, hvor spildevandet skal pumpes til en sandmile, også kaldet et jordhøjsanlæg. Figur 3: Udsnit af et jordhøjsanlæg/sandmileanlæg.

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling

Separatkloakering. på privat grund eksempelsamling Separatkloakering på privat grund eksempelsamling den gamle fælleskloak i vejen skiftes ud 2/3 eksempler på separatkloakering Derfor separatkloakerer vi tre gode grunde Separatkloakering betyder, at vi

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle forhold i forbindelse med installation af Biokube Mars.... 3 Ins 1 - Modtagekontrol... 4 Ins 2 - Placering af

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere