Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund"

Transkript

1 Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

2 Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold... 6 Tilladelse til overkørsel... 6 Færdigmelding af overkørsel... 7 Godkendelse af overkørsel... 7 Ansøgning om gående adgang... 7 Særlige forhold... 7 Tilladelse til gående adgang... 8 Færdigmelding af gående adgang... 8 Godkendelse af gående adgang... 8 Meddelelse om nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang... 8 Reetablering... 9 Færdigmelding... 9 Beskrivelse for udførelse til køretøjer under 3500 kg... 9 Almindelige overkørsler over fortov og cykelsti for personkøretøjer Beskrivelse for udførelse til køretøjer over 3500 kg Overkørsler til virksomheder, større beboelsesejendomme og lignende Op- eller nedkørselsramper, højder Reetablering af bagkant med asfalt Materialer Kørebanefliser Granitfliser Chaussésten Brosten Asfalt Grus Fig. 1 Anvendes ved almindelig overkørsel over fortov og cykelsti for personkøretøjer Fig. 2: Anvendes ved brolagt overkørsel, hvor der kun er en fliserække og en cykelsti Fig. 3: Anvendes ved brolagt overkørsel ved øvrige fortove med og uden cykelsti Egne notater

3 Generelt Regulativ for overkørsler og gående adgang til private grund, indeholder reglerne for udførelse og nedlæggelse af overkørsler og gående adgang til privat grund. Park og Vej under Gentofte Kommunes Teknik og Miljø udfører myndigheds- og driftsopgaver på vejområdet på vegne af Kommunalbestyrelsen, som er vejbestyrelse (Vejmyndighed) jævnfør Lov om offentlige veje (Vejloven) 1 2 og stk. 5 og Lov om private fællesveje 2 1 stk. 2. I henhold til Vejlovens 70 stk. 1 må der ikke etableres hverken gående eller kørende adgang til en offentlig vej uden Vejmyndighedens tilladelse eller foretages ændringer. Anvendelse af en ikke godkendt overkørsel eller gående adgang er ikke tilladt. Som grundejer kan man gøres erstatningsansvarlig, såfremt fodgængere m.v. kommer til skade på det pågældende areal, hvis arealet anvendes ulovligt. Nedlæggelse af overkørsel eller gående adgange skal meddeles Vejmyndigheden, og arealet skal reetableres. Formål Formålet med regulativet er at sikre en æstetisk ensartethed på vejene, og at Vejlovens og Færdselsloven overholdes. Udførelsesforskrifterne har yderligere til formål at tilvejebringe en sikker og kørefast befæstelse af fortovsarealet for at muliggøre kørende adgang til grundejerens matrikel/ejendom. En korrekt udført overkørsel er en forudsætning for en langvarig sikring af fodgængernes færdselssikkerhed på fortovsarealet. Regulativets angivelser og krav til materialevalg og kvaliteter opfylder Gentofte Kommunes retningslinier for udførelse af færdselsarealer med visuel ensartethed høj kvalitet og æstetik. På nogle veje er der ikke almindelige flisebefæstede fortove, men f.eks. grusfortove eller beplantede rabatter mellem fortov og kørebane m.m. På veje der adskiller sig fra et Standard Gentofte fortov, vurderes det i hvert enkelte tilfælde, hvordan overkørslen skal udformes, således at den pågældende overkørsel passer til den resterende del af vejen. 1 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november Lov om private fællesveje nr af 21. december

4 Definition Overkørsel: Areal fra kørebane til privat grundskel, beliggende på det offentlige vejareal f.eks. fortov og cykelsti. Indkørsel: Areal til kørsel beliggende på privat grund. Gående adgang: Adgangsvej som ikke kan benyttes til motoriserede køretøjer. Bagkant: Areal mellem privat ejendomsskel og fliserække. Forkant: Areal mellem fliserække og kantsten (kørebane/cykelsti). Asfaltrampe: Asfalt udlagt med skrå overflade mellem kørebane/cykelsti/fortov for at udligne niveauforskellen. Udlagt for at tilgodese kørende adgang. Almindelige bestemmelser For etablering/ændring af overkørsler og gående adgange gælder, at arbejdet udføres af grundejeren. Omkostninger i forbindelse med arbejdets udførelse afholdes af grundejeren. Anlæg af overkørsel skal godkendes, og der skal indhentes tilladelse inden påbegyndelse af arbejdet. Når arbejdet er udført, skal det udførte arbejde færdigmeldes til Park og Vej for syn og overtagelse til drift og vedligeholdelse. - Henvendelse rettes til Park og Vej tlf eller - Arbejdets udførelse skal ske ved privat virksomhed. - Der skal træffes aftale med Park og Vej om tilladelse til anbringelse af materialer på vejen, iht. Gentofte Kommunes Vejledning vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune (Råden). - Kørebane, cykelsti eller fortov må ikke benyttes til blanding eller henlæggelse af beton. - Arbejdet og materialer skal afmærkes i henhold til gældende vejregler for Afmærkning af vejarbejder. - Afvanding fra overkørslen, skal ske til kørebanen (25 ). Det er ikke tilladt at afvande til privat grund. Tværfaldet tilpasses tilstødende eksisterende fortov. 4

5 - Ved etablering af eventuelle låge- eller portstolper skal disse etableres indenfor ejendomsskel på grundejerens matrikel. - Havelåger, porte, garagedøre skal lukke op ind mod grundejerens egen matrikel. Det er ikke tilladt at åbne udover vejareal. - Såfremt ejendommen skifter ejer, inden overkørslen er godkendt til anvendelse, skal ejeren af ejendommen meddele salget af ejendommen til Vejmyndigheden og overdrage de nødvendige sagsakter for overkørslen til den nye ejer for endelig færdiggørelse og godkendelse af overkørslen. Rendestensbrønde - Hvis der er en rendestensbrønd foran kantstenen, hvor der skal etableres rampe til overkørsel, skal rendestensbrønden flyttes uden for rampearealet. Dette gælder både for ramper på cykelsti og på kørebane. - Flytning af rendestensbrønd aftales nærmere med Park og Vej. Omkostningerne til flytning af rendestensbrønd afholdes af grundejer. - Etablering af skråriste tillades ikke i asfaltramperne. - Flytning af rendestensbrønd skal foretages af autoriseret kloakmester. Kloakmesterens navn og firma skal oplyses til Park og Vej, inden arbejdet påbegyndes. Kloakmesteren skal selv sikre nødvendige ledningsoplysninger og ansøge om gravetilladelse hos Park og Vej. Alle udgifter i forbindelse med flytning af rendestensbrønde afholdes af grundejeren. Ansøgning om overkørsel For alle overkørsler gælder, at ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det påtænkte arbejde samt en skitsetegning med mål, hvor det tydeligt fremgår, hvor overkørslen ønskes placeret, med mål f.eks. i forhold til skel mod nabogrund eller anden fast genstand. Af ansøgningen skal det tydeligt fremgå, om der forventes kørsel med køretøjer over 3500 kg. Der gives normalt kun tilladelse til maksimalt to enkelte overkørsler til enfamiliesejendomme. Overkørslerne kan etableres enkeltvis eller samlet. Hvis der er en eksisterende overkørsel, som skal nedlægges, meddeles dette sammen med ansøgningen. Hvis der ansøges om to nye overkørsler, og der er en eksisterende overkørsel, skal den eksisterende overkørsel nedlægges. 5

6 Såfremt det ikke er grundejer der ansøger, men anden part på vegne af grundejeren, skal der med ansøgningen fremsendes en fuldmagt fra ejeren. Særlige forhold Såfremt der er særlige forhold, skal disse bemærkes, f.eks. rendestensbrønd, dæksel m.v. Hvis der f.eks. er el-skabe, belysningsmaster, rendestensbrønde m.m. som kræver flytning, skal grundejeren selv tage kontakt til ledningsejeren, for nærmere aftale. Udgifter til flytningerne er Gentofte Kommune uvedkommende og skal afholdes af grundejeren. Ansøgningen skal sendes til: Gentofte Kommune, Park og Vej, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller Tilladelse til overkørsel Tilladelsen er gældende i et år fra udstedelsesdato. Inden for dette år skal overkørslen være etableret. Såfremt der er tale om etablering af en ny overkørsel og nedlæggelse af en eksisterende, vil dette fremgå af tilladelsen, og det skal ikke meddeles særskilt. Private fællesveje: For overkørsler på private fællesveje, er tilladelsen et udtryk for at Gentofte Kommune som Vejmyndighed accepterer placering af overkørsel det pågældende sted og hvilke udførelsesmetoder, der skal anvendes. For at overkørslen kan etableres, skal der yderligere foreligge accept fra de øvrige vejberettigede på vejen. Carporte, garager m.v.: Tilladelse til overkørsel giver ikke automatisk tilladelse til opførelse af carport, garage m.v.. Tilladelse til disse skal søges særskilt hos Bygningsmyndigheden. Ibrugtagning af en overkørsel må ikke ske før der foreligger en godkendelse af overkørslen. 6

7 Færdigmelding af overkørsel Når arbejdet er udført, skal overkørslen færdigmeldes til Park og Vej for syn. Hvis der er mangler i forhold til tilladelsens betingelser og regulativet, vil dette blive meddelt. Godkendelse af overkørsel Ved godkendelse af en overkørsel overtages denne til drift og vedligeholdelse af Gentofte Kommune. Ved overtagelse til drift betyder det, at Gentofte Kommune nu ejer materialerne og vedligeholder dem. Overkørslen er beliggende på det offentlige vejareal, og i forbindelse med eventuel fremtidig renovering af fortove kan der derfor ske ændringer i materialetyperne. Når overkørslen er godkendt, vil dette blive meddelt, og overkørslen kan tages i anvendelse. Ansøgning om gående adgang For alle gående adgange gælder, at ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det påtænkte arbejde samt en skitsetegning med mål, hvor det tydeligt fremgår, hvor den gående adgang ønskes placeret, med mål f.eks. i forhold til skel mod nabogrund eller anden fast genstand. Hvis der er eksisterende adgang, som skal nedlægges, meddeles dette sammen med ansøgningen. Såfremt det ikke er grundejer der ansøger, men anden part på vegne af grundejeren, skal der med ansøgningen fremsendes en fuldmagt fra ejeren. Særlige forhold Såfremt der er særlige forhold, skal disse bemærkes, f.eks. el-skabe, belysningsmaster, m.m. som kræver flytning, skal grundejeren selv tage kontakt til ledningsejeren, for nærmere aftale. Udgifter til flytningerne er Gentofte Kommune uvedkommende og skal afholdes af grundejeren. Ansøgningen skal sendes til: Gentofte Kommune, Park og Vej, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller 7

8 Tilladelse til gående adgang Tilladelsen er gældende i et år fra udstedelsesdato. Inden for dette år skal adgangen være etableret. Såfremt der er tale om etablering af en ny gående adgang og nedlæggelse af en eksisterende, vil dette fremgå af tilladelsen, og det skal ikke meddeles særskilt. Private fællesveje: For gående adgange fra private fællesveje til privat grund, er tilladelsen et udtryk for at Gentofte Kommune som Vejmyndighed accepterer placering af den gående adgang det pågældende sted og hvilke udførelsesmetoder, der skal anvendes. For at den gående adgang kan etableres skal der yderligere foreligge accept fra de øvrige vejberettigede på vejen. Færdigmelding af gående adgang Når arbejdet er udført, skal den gående adgang færdigmeldes til Park og Vej for syn. Hvis der er mangler i forhold til tilladelsens betingelser og regulativet, vil dette blive meddelt. Godkendelse af gående adgang Ved godkendelse af en gående adgang, overtages denne til drift og vedligeholdelse af Gentofte Kommune. Adgangen er beliggende på det offentlige vejareal og i forbindelse med eventuel fremtidig renovering af fortove kan der derfor ske ændringer i materialetyperne. Når den gående adgang er godkendt, vil dette blive meddelt. Meddelelse om nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang Meddelelse om nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang sendes til: Gentofte Kommune, Park og Vej, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller 8

9 Reetablering Ved nedlagte overkørsler fjernes rampen og evt. chaussésten i bagkanten og reetableres med asfalt jf. beskrivelse. Ved nedlagte gående adgange, fjernes evt. chaussésten i bagkanten og arealet reetableres med asfalt jf. beskrivelsen. Udgifter i forbindelse med reetablering ved nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang afholdes af grundejer. Færdigmelding Når reetableringen er udført, færdigmeldes arbejdet for syn. Såfremt der er mangler ved arbejdet, vil dette blive meddelt. Hvis arbejdet er udført korrekt, vil der blive meddelt godkendelse. Beskrivelse for udførelse til køretøjer under 3500 kg Almindelige overkørsler over fortov og cykelsti for personkøretøjer. Overkørsler for personkøretøjer mindre end 3500 kg over flisefortov udføres som vist på fig. 1. Der udføres belægning af: 200 mm SG II efter DS/EN og og mm AL 3. Kørebanefliser tykkelse 10 cm, se type under materialer. Nærmeste tilstødende flise til overkørslen udskiftes til kørebaneflise, tykkelse 10 cm. Bagkanten etableres med granitbrolægning i chaussésten i lige skifte med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 1. Forkanten (areal mellem kørebane/cykelsti og fliser) ved to rækker chaussésten etableres i lige skifter parallelt med kantsten. Såfremt der er over to rækker, etableres der chaussésten i lige skifter vinkelret på kantsten. Forbandt skal være mindst 1/3 stenlængde. Kantsten sættes i 15 cm betonfundament 16 MN/m 2 med for- og bagstøbning. 3 Afretningslag 9

10 Beskrivelse for udførelse til køretøjer over 3500 kg Overkørsler til virksomheder, større beboelsesejendomme og lignende. Brolagte overkørsler eller med flisebelægning. Vejmyndigheden vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvilken type overkørsel der skal etableres i forbindelse med overkørsler til kørsel over 3500 kg. Ved anlæg af ny overkørsel til tung trafik over 3500 kg vil Vejmyndigheden lade grundejerens vedligeholdelsespligt tinglyse på ejendommen. Den til enhver tid gældende tinglysningsafgift afholdes af grundejeren. Brolagt overkørsel Overkørsler, hvor der regelmæssigt kan forekomme kørsel flere gange om ugen med motorkøretøjer på over 3500 kg, f.eks. supermarkeder, tankanlæg eller lignende udføres i granitbrolægning som vist på fig. 2 eller fig. 3. Kantsten omsættes i beton ud for indkørslen Der udføres belægning af: 200 mm SG II, 150 mm betonplade 16 MN/m 2. Brosten sættes i grusbeton 16 MN/m 2. Kantsten sættes i 15 cm betonfundament, 16 MN/m 2 med for- og bagstøbning. Brostenene i overkørslen udføres på udstøbt på 150 mm betonplade. Brostenene udføres i lige skifter med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 2 og 3. Overkørslen indrammes med brostensskifte sat i beton. Fugerne udfyldes til top med flydende grusbeton, styrke 1:3. Færdig overflade skal være fri for cementslam. Der skal udføres udvendig asfaltrampe ved kantsten, også ved evt. cykelsti. Fig. 2: Anvendes ved overkørsler hvor der kun er en fliserække og en cykelsti. Nærmeste tilstødende fliser til overkørslen skal være hele kørebanefliser, affasede, tykkelse 10 cm. Brostensbelægningen afgrænses med 0,5 meter på hver side af den private indkørsel. 10

11 Fig. 3: Anvendes ved øvrige fortove med og uden cykelsti. Overkørslen udføres med store vinger fra skel under 45 til hver side for indkørslen. Nærmeste tilstødende flise til overkørslen skal være kørebanefliser, affasede, tykkelse 10 cm. Granitflisebelagt overkørsel Overkørsler, hvor der regelmæssigt kan forekomme kørsel med motorkøretøjer på over 3500 kg, udføres med granitflisebelægning som vist på fig. 1, dog udført med granitfliser og ikke betonkørebanefliser. Der udføres belægning af: 200 mm SG II efter DS/EN 3285 og 3242, 150 mm betonplade 16 MN/m 2. Granitfliser lægges i 50 mm sættelag af jordfugtigt grusbeton. Granitfliser tykkelse 10 cm, se type under materialer. Nærmeste tilstødende flise til overkørslen udskiftes til granitflise, tykkelse 10 cm. Bagkanten etableres med granitbrolægning i chaussésten i lige skifte med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 1. Forkanten (areal mellem kørebane/cykelsti og fliser) ved to rækker chaussésten etableres i lige skifte parallelt med kantsten. Såfremt der er over to rækker, etableres der chaussésten i lige skifter vinkelret på kantsten. Forbandt skal være mindst 1/3 stenlængde. Gående adgang Bagkanten etableres med granitbrolægning i chaussésten i lige skifte med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 1. Op- eller nedkørselsramper, højder. Op- eller nedkørselsramper uden for vejarealet må først begynde i skellet mellem fortovsbagkant og den private matrikel. Højder i den fremtidige vejlinie og i nuværende fortovsbagkant (skel) er normalt den samme. 11

12 Op- eller nedkørselsramper mellem fortov/cykelsti, cykelsti/kørebane og fortov/kørebane må ikke have større stigning eller fald end 1:5, dog må de ikke nå længere end 0,50 meter ud på kørebanen. Befæstelser af indkørsel uden for vejarealet er, såfremt indkørslen ikke skal kunne benyttes af brandvæsenet eller renovationskøretøjer, sædvanligvis kommunen uvedkommende. Såfremt der er cykelsti, skal der etableres rampe både mellem cykelsti/fortov og cykelsti/kørebane. Rampen udføres med en tillægsbredde på 0,50 meter på hver siden af selve overkørslen. Der kan kun opnås tilladelse til ramper til kørende adgange (overkørsel til motorkøretøjer), ikke til gående adgange. Opbygning af ramper udføres med GAB 0, slidlag udføres i PA 6t. Slidlag udføres med en tykkelse på min. 25 mm. Reetablering af bagkant med asfalt Ved nedlæggelse af gående adgang fjernes evt. chaussésten eller anden belægning end asfalt, og der reetableres jf. nedenstående metode. Ved nedlæggelse af eksisterende overkørsel eller beskadigelse af asfaltbagkanten i forbindelse med etablering af overkørsel eller andet, reetableres der jf. nedenstående metode. Hvor asfaltbagkanten er 0,5 m bred eller bredere, etableres 2 cm PA 6t (ca. 50 kg/m 2 ) og 5 cm GAB 0 (ca. 125 kg/m 2 ). Hvor asfaltbagkanten er smallere end 0,5 m etableres 5 cm PA 6t (ca. 125 kg/m 2 ). Hvis bredden af asfaltbagkanten på en strækning svinger omkring 0,5 m, besluttes det for hele strækningen, om der skal udlægges GAB og PA eller kun PA. Asfaltbagkanter skal udlægges mod lægte eller bræt for at sikre, at der opnås en lige kant mod muld- eller grusarealer, samt at der ikke asfalteres direkte op ad trådhegn, plankeværk og lignende. Mod mure, støttemure osv. skal der asfalteres helt til konstruktionen. 12

13 Den bagerste kant af asfaltbagkanten skal så vidt muligt holdes i lige flugter. Bredden af asfaltbagkanten kan således variere fra parcel til parcel, hvis det giver det pæneste helhedsindtryk, og hvis en bred muldkant dermed undgås. Materialer Kørebanefliser Kørebanefliser, iht. DS/EN 1339, brudlastklasse 110, mærket 11, bøjningsstyrkeklasse 3, mærket U, frost-/tøbestandighedsklasse 3, mærket D, affasede, grå, størrelse 62,5 x 80 x 10 cm medmindre anden type er anvendt på den øvrige del af fortovet. Såfremt der er anvendt anden flisefarve på det øvrige fortov, etableres overkørslen med fliser i samme farve. Granitfliser Granitfliser i størrelse 62,5 x 80,0 x 10,0 cm af kinesisk granit, type og nuance som G-654. Chaussésten Chaussésten anvendes i bagkant ved gående adgang eller ved overkørsler med flisebelægning. Chaussésten (Chaussébrosten) iht. DS 1136, produkt- og tolerancekrav iht. DS/EN Chaussésten i granit, er normalt fremstillet i kløvet materiale. Udføres med chaussésten i lys portugisisk granit som typen Granja, eller hvis der er anvendt en anden farve chaussésten på vejen, må denne type gerne anvendes. Brosten Brosten anvendes til overkørsler til køretøjer over 3500 kg. Brosten (kørebanebrosten) i granit, iht. DS 1136, produkt- og tolerancekrav iht. DS/EN Brosten i granit, er normalt fremstillet i kløvet materiale. Udføres med brosten i lys portugisisk granit som typen Granja, eller hvis der er anvendt en anden farve brosten på vejen, må denne type gerne anvendes, dog anvendes samme størrelsesfraktion til hele overkørslen. 13

14 Asfalt GAB 0: Grusasfaltbeton jf. gældende vejreglerne for varmblandet asfalt. PA 6T: Pulverasfalt jf. gældende vejreglerne for varmblandet asfalt. Grus AL: Afretningslaget skal være velgradueret grusmateriale, kornstørrelse 0-8 mm jf. DS/EN Vejmaterialer, ubundne blandinger. SGII: Stabilgrus, kornstørrelse 0-32 mm, jf. DS/EN

15 Fig. 1 Anvendes ved almindelig overkørsel over fortov og cykelsti for personkøretøjer. 15

16 Fig. 2: Anvendes ved brolagt overkørsel, hvor der kun er en fliserække og en cykelsti. 16

17 Fig. 3: Anvendes ved brolagt overkørsel ved øvrige fortove med og uden cykelsti. 17

18 Gentofte Kommune Teknisk Udvalg rev

19 Egne notater 19

20 Park og Vej Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon Internet 20

Regulativ. for kørende og gående adgang fra privat grund til vej

Regulativ. for kørende og gående adgang fra privat grund til vej Regulativ for kørende og gående adgang fra privat grund til vej Indhold 1. Generelt... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Definitioner... 3 2. Almindelige bestemmelser... 3 3. Ansøgning om kørende adgang... 5 3.1.

Læs mere

Regulativ. for kørende og gående adgang fra privat grund til vej

Regulativ. for kørende og gående adgang fra privat grund til vej Regulativ for kørende og gående adgang fra privat grund til vej Indhold 1. Generelt... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Definitioner... 3 2. Almindelige bestemmelser... 3 3. Ansøgning om kørende adgang... 5 3.1.

Læs mere

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme BY & MILJØ Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme 1 1 Indholdsfortegnelse 2 Generelt... 3 3 Formål... 3 4 Definition... 4 5 Almindelige bestemmelser... 4 6 Rendestensbrønde... 5 7 Ansøgning

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Brolægning Brolægnings-faggruppen 15-08-2011 UDBUD 2012 BR01 KANTSTEN Kantsten er kantbegrænsning af forskellige materialer, der sættes for at markere grænser eller markere niveauforskelle mellem fortov, cykelsti, kørebane, rundkørsler, midterrabat og/eller

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 6 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune

Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Århus Kommune Århus Kommune Trafik og Veje Januar 2006 1. Generelt 1.1 Formål Nærværende bestemmelser er grundlaget for de retableringsarbejder,

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Elementliste brolægning:

Elementliste brolægning: Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 7 Elementliste brolægning: Element Kantsten Brosten og chaussesten Fliser Betonbelægningssten Trapper Svingsten Græsarmering Vandrender Element-nr. BR1 BR2 BR3

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

for retablering af veje og belægninger

for retablering af veje og belægninger for retablering af veje og belægninger INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Vejopbygning 5 2.1.1 Vejopbygning tabel 6 2.1.2 Asfalt retableringer 7 2.1.3 Vejopbygning tegninger 8 2.2 FORTOVE 9 2.2.2 Tilgængelighed

Læs mere

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier

Regulativ. Beskæring af træer og buske langs veje og stier Regulativ Beskæring af træer og buske langs veje og stier Side 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bestemmelser for beskæring... 3 Uddrag af bekendtgørelse af Lov om offentlige veje... 3 2.1. Genstande

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Standarder for Registreringer af Fortove i Fåborg Midtfyn Kommune

Standarder for Registreringer af Fortove i Fåborg Midtfyn Kommune Standarder for Registreringer af e i Fåborg Midtfyn Kommune : Liste over observationer, værste observation vil være afgørende for strækningens samlede klasse Spring mellem fliser indbyrdes, belægning m.v.

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej.

I henhold til aftale har vi herved udarbejdet entreprenøroverslag for etablering af enkeltrettede cykelstier på Egebækvej. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-10 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen & Grønlund Rudersdal

Læs mere

Kantsten og Trappetrin

Kantsten og Trappetrin En stærk dansk belægningsløsning Kantsten og Trappetrin - når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes Albertslundkantsten. Forside: Fortovskantsten. Rabatkantsten. Bagside: Albertslundkantsten. IBF

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse Dato 2. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15512-21 Side 1/6 Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER

VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN Side 1 af 12 12. april 2017 Notatet indeholder en gennemgang af de eksisterende vedligeholdelseskontrakter,

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning

Aarhus Brandvæsen 2014. Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning Aarhus Brandvæsen 2014 Vejledning om Anlæg af arealer til redning og slukning 1. Formål Denne vejledning er grundlag for administration af bygningsreglementernes bestemmelser om en bebyggelses arealer

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSVÆNGERNE. NYGÅRDSVÆNGET - SKOVLYVÆNGET HOLMEVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSVÆNGERNE.  NYGÅRDSVÆNGET - SKOVLYVÆNGET HOLMEVÆNGET Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse udarbejdet af Susanne Harries & Thomas Warny Munch Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag TEKNISK NOTAT 15. december 2014 LBP/SSN Udarbejdet af Via Trafik for Københavns Kommune december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej.

Endvidere har grundejerforeningen bedt Rambøll om at komme med forslag til sikring af færdsel på stisystemet frem til Gaiavej. NOTAT Projekt Belægningsregistrering Kunde Planetbyens Grundejerforening Notat nr. 1 Dato 06-12-2012 Til Fra Lars Schubert Rambøll 1. Baggrund Grundejerforeningen Planetbyen i Vejle har rettet henvendelse

Læs mere

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse

Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Materialevalg ved renovering og vedligeholdelse Udarbejdet af Bestyrelsen f/ Nygårdsvængerne Om renovering og vedligeholdelse: Dette dokument er udarbejdet under hensyntagen til de eksisterende deklarationer

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Modulvogntog i Billund

Modulvogntog i Billund Modulvogntog i Billund Dokument nr.:tegningsliste - Tegningsfortegnelse -, DK-7500 Holstebro Tlf.: 97422055, Email: niras@niras.dk Sag nr: Udført af: PIO Godkendt: CWI Revision: Fase: Detailprojekt Kontrol

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

Dette notat er beskrivelse af forslag til etablering af ledelinjesystem omkring Hvidovre Rådhus, Bibliotek og Medborgerhus.

Dette notat er beskrivelse af forslag til etablering af ledelinjesystem omkring Hvidovre Rådhus, Bibliotek og Medborgerhus. NOTAT Dato 2014-12-05 Projekt Ledelinjesystem ved Hvidovre Rådhus Kunde Hvidovre Kommune Notat nr. 01 Dato 2014-12-05 Til Connie Kirkegaard Nielsen Fra Jacob Deichmann Kopi til [Navn] Rambøll Hannemanns

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012 R01 På Kørebane Eksempler, hvor er markeret med blåt: Kørebanen er den del af vejen der er bestemt for kørende inkl. færdselsarealer i rundkørsler, dog ikke cykelsti og cykelbane. Befæstede kørebaner kan

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER på offentlige og private fælleveje Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Vejledning for træplantninger i Århus Kommune Vejledning for forhold vedrørende fremtidige

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger

Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger - Vilkår for reklameskilte og vareudstillinger Kopi af tilladelse skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn. Indgangspartier, opgange, porte, cykelstativer og lignende må ikke blokeres,

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Kommunevejen fortsætter i en privat fællesvej. LandSyd søgte derfor videre om tilladelse til at nedlægge den tilknyttede private fællesvej.

Kommunevejen fortsætter i en privat fællesvej. LandSyd søgte derfor videre om tilladelse til at nedlægge den tilknyttede private fællesvej. TEKNIK & MILJØ Vej og Park Dato: 1. november 2016 Sagsnr.: 12/20575 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Annonce Annonce

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev oktober 2016 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Dato: 22-09-2016 Sagsnr.: 2016-1091 Godkendelsen er sendt ind på sagen på Byg og Miljø portalen GODKENDELSE AF NEDRIVNING AF BYGNING I HENHOLD TIL BR15 Ejendoms nr.: 157-161970 Matrikel

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt :

Faxe cykelsti. Faxe Kommune. Projektforslag. Februar Faxe cykelsti Projektforslag. Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : Side 1 Faxe Kommune Faxe cykelsti Februar 2015 Udgivelsesdato : 4. marts 2015 Projekt : 22.6007.00 Version 3 Udarbejdet : Jacob Rasmussen Kontrolleret : Anja Irene Bæk Godkendt : Anja Irene Bæk Side 2

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

De skriver, at kommunen ikke har den fornødne lovhjemmel til påbuddet, da arealet ikke har status af privat fællesvej.

De skriver, at kommunen ikke har den fornødne lovhjemmel til påbuddet, da arealet ikke har status af privat fællesvej. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08449-47 Side 1/8 Påbud om fjernelse af hegn Kommunens sagsnr.: 14/26794 I e-mail af 28. maj 2015 har

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune

Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Retningslinjer for anvendelse af offentligt vejareal i Ringsted Kommune Omhandler: Vareudstillinger Renholdelse Skiltning Plakater, ophængning Udeservering fra erhvervsvirksomhed Udstillingsmulighed på

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej

Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/10682 Side Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej Vejdirektoratet har modtaget din klage af 1. august

Læs mere

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt

Tillykke med. grundkøbet. - og lidt om ret og pligt Tillykke med grundkøbet - og lidt om ret og pligt Først og fremmest tillykke med din nye byggegrund. Da du nu har taget én af livets store beslutninger, håber vi, at du får opfyldt dine drømme om både

Læs mere

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN Formål I forbindelse med brand er brandvæsnets indsats i bygningen afhængig af, at grundenarealet omkring, indrettes

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej

Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Dato 9. januar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/12215-17 Side 1/5 Afgørelse vedrørende tilstandsrapport Kildevældet og Bækkevej Vejdirektoratet

Læs mere

10-15 20-30. og der etableres asfaltrampe 1:10. Se standardtegning nr. 113/2001

10-15 20-30. og der etableres asfaltrampe 1:10. Se standardtegning nr. 113/2001 Slidlag sfalt Stabilt grus Bundsikring 10 a 10 cm 30 Sættemateriale jordfugtig beton med min. styrke på 15 MN/m² og sætmål 0-3 15-20 10-15 20-30 FORBRUG: 150-200 liter pr. lbm kantsten, med tilslagsmateriale

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning.

Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning. Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 trafikogveje@viborg.dk www.viborg.dk Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning. Ejerene

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød Frederiksborgcentret Milnersvej 39 3400 Hillerød Partshøring af udkast til lovliggørelse af broer over Pøle Å Hillerød Kommune, Vandløbsmyndigheden har modtaget ansøgning om lovliggørelse af etablering

Læs mere