Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund"

Transkript

1 Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

2 Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold... 6 Tilladelse til overkørsel... 6 Færdigmelding af overkørsel... 7 Godkendelse af overkørsel... 7 Ansøgning om gående adgang... 7 Særlige forhold... 7 Tilladelse til gående adgang... 8 Færdigmelding af gående adgang... 8 Godkendelse af gående adgang... 8 Meddelelse om nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang... 8 Reetablering... 9 Færdigmelding... 9 Beskrivelse for udførelse til køretøjer under 3500 kg... 9 Almindelige overkørsler over fortov og cykelsti for personkøretøjer Beskrivelse for udførelse til køretøjer over 3500 kg Overkørsler til virksomheder, større beboelsesejendomme og lignende Op- eller nedkørselsramper, højder Reetablering af bagkant med asfalt Materialer Kørebanefliser Granitfliser Chaussésten Brosten Asfalt Grus Fig. 1 Anvendes ved almindelig overkørsel over fortov og cykelsti for personkøretøjer Fig. 2: Anvendes ved brolagt overkørsel, hvor der kun er en fliserække og en cykelsti Fig. 3: Anvendes ved brolagt overkørsel ved øvrige fortove med og uden cykelsti Egne notater

3 Generelt Regulativ for overkørsler og gående adgang til private grund, indeholder reglerne for udførelse og nedlæggelse af overkørsler og gående adgang til privat grund. Park og Vej under Gentofte Kommunes Teknik og Miljø udfører myndigheds- og driftsopgaver på vejområdet på vegne af Kommunalbestyrelsen, som er vejbestyrelse (Vejmyndighed) jævnfør Lov om offentlige veje (Vejloven) 1 2 og stk. 5 og Lov om private fællesveje 2 1 stk. 2. I henhold til Vejlovens 70 stk. 1 må der ikke etableres hverken gående eller kørende adgang til en offentlig vej uden Vejmyndighedens tilladelse eller foretages ændringer. Anvendelse af en ikke godkendt overkørsel eller gående adgang er ikke tilladt. Som grundejer kan man gøres erstatningsansvarlig, såfremt fodgængere m.v. kommer til skade på det pågældende areal, hvis arealet anvendes ulovligt. Nedlæggelse af overkørsel eller gående adgange skal meddeles Vejmyndigheden, og arealet skal reetableres. Formål Formålet med regulativet er at sikre en æstetisk ensartethed på vejene, og at Vejlovens og Færdselsloven overholdes. Udførelsesforskrifterne har yderligere til formål at tilvejebringe en sikker og kørefast befæstelse af fortovsarealet for at muliggøre kørende adgang til grundejerens matrikel/ejendom. En korrekt udført overkørsel er en forudsætning for en langvarig sikring af fodgængernes færdselssikkerhed på fortovsarealet. Regulativets angivelser og krav til materialevalg og kvaliteter opfylder Gentofte Kommunes retningslinier for udførelse af færdselsarealer med visuel ensartethed høj kvalitet og æstetik. På nogle veje er der ikke almindelige flisebefæstede fortove, men f.eks. grusfortove eller beplantede rabatter mellem fortov og kørebane m.m. På veje der adskiller sig fra et Standard Gentofte fortov, vurderes det i hvert enkelte tilfælde, hvordan overkørslen skal udformes, således at den pågældende overkørsel passer til den resterende del af vejen. 1 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november Lov om private fællesveje nr af 21. december

4 Definition Overkørsel: Areal fra kørebane til privat grundskel, beliggende på det offentlige vejareal f.eks. fortov og cykelsti. Indkørsel: Areal til kørsel beliggende på privat grund. Gående adgang: Adgangsvej som ikke kan benyttes til motoriserede køretøjer. Bagkant: Areal mellem privat ejendomsskel og fliserække. Forkant: Areal mellem fliserække og kantsten (kørebane/cykelsti). Asfaltrampe: Asfalt udlagt med skrå overflade mellem kørebane/cykelsti/fortov for at udligne niveauforskellen. Udlagt for at tilgodese kørende adgang. Almindelige bestemmelser For etablering/ændring af overkørsler og gående adgange gælder, at arbejdet udføres af grundejeren. Omkostninger i forbindelse med arbejdets udførelse afholdes af grundejeren. Anlæg af overkørsel skal godkendes, og der skal indhentes tilladelse inden påbegyndelse af arbejdet. Når arbejdet er udført, skal det udførte arbejde færdigmeldes til Park og Vej for syn og overtagelse til drift og vedligeholdelse. - Henvendelse rettes til Park og Vej tlf eller - Arbejdets udførelse skal ske ved privat virksomhed. - Der skal træffes aftale med Park og Vej om tilladelse til anbringelse af materialer på vejen, iht. Gentofte Kommunes Vejledning vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune (Råden). - Kørebane, cykelsti eller fortov må ikke benyttes til blanding eller henlæggelse af beton. - Arbejdet og materialer skal afmærkes i henhold til gældende vejregler for Afmærkning af vejarbejder. - Afvanding fra overkørslen, skal ske til kørebanen (25 ). Det er ikke tilladt at afvande til privat grund. Tværfaldet tilpasses tilstødende eksisterende fortov. 4

5 - Ved etablering af eventuelle låge- eller portstolper skal disse etableres indenfor ejendomsskel på grundejerens matrikel. - Havelåger, porte, garagedøre skal lukke op ind mod grundejerens egen matrikel. Det er ikke tilladt at åbne udover vejareal. - Såfremt ejendommen skifter ejer, inden overkørslen er godkendt til anvendelse, skal ejeren af ejendommen meddele salget af ejendommen til Vejmyndigheden og overdrage de nødvendige sagsakter for overkørslen til den nye ejer for endelig færdiggørelse og godkendelse af overkørslen. Rendestensbrønde - Hvis der er en rendestensbrønd foran kantstenen, hvor der skal etableres rampe til overkørsel, skal rendestensbrønden flyttes uden for rampearealet. Dette gælder både for ramper på cykelsti og på kørebane. - Flytning af rendestensbrønd aftales nærmere med Park og Vej. Omkostningerne til flytning af rendestensbrønd afholdes af grundejer. - Etablering af skråriste tillades ikke i asfaltramperne. - Flytning af rendestensbrønd skal foretages af autoriseret kloakmester. Kloakmesterens navn og firma skal oplyses til Park og Vej, inden arbejdet påbegyndes. Kloakmesteren skal selv sikre nødvendige ledningsoplysninger og ansøge om gravetilladelse hos Park og Vej. Alle udgifter i forbindelse med flytning af rendestensbrønde afholdes af grundejeren. Ansøgning om overkørsel For alle overkørsler gælder, at ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det påtænkte arbejde samt en skitsetegning med mål, hvor det tydeligt fremgår, hvor overkørslen ønskes placeret, med mål f.eks. i forhold til skel mod nabogrund eller anden fast genstand. Af ansøgningen skal det tydeligt fremgå, om der forventes kørsel med køretøjer over 3500 kg. Der gives normalt kun tilladelse til maksimalt to enkelte overkørsler til enfamiliesejendomme. Overkørslerne kan etableres enkeltvis eller samlet. Hvis der er en eksisterende overkørsel, som skal nedlægges, meddeles dette sammen med ansøgningen. Hvis der ansøges om to nye overkørsler, og der er en eksisterende overkørsel, skal den eksisterende overkørsel nedlægges. 5

6 Såfremt det ikke er grundejer der ansøger, men anden part på vegne af grundejeren, skal der med ansøgningen fremsendes en fuldmagt fra ejeren. Særlige forhold Såfremt der er særlige forhold, skal disse bemærkes, f.eks. rendestensbrønd, dæksel m.v. Hvis der f.eks. er el-skabe, belysningsmaster, rendestensbrønde m.m. som kræver flytning, skal grundejeren selv tage kontakt til ledningsejeren, for nærmere aftale. Udgifter til flytningerne er Gentofte Kommune uvedkommende og skal afholdes af grundejeren. Ansøgningen skal sendes til: Gentofte Kommune, Park og Vej, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller Tilladelse til overkørsel Tilladelsen er gældende i et år fra udstedelsesdato. Inden for dette år skal overkørslen være etableret. Såfremt der er tale om etablering af en ny overkørsel og nedlæggelse af en eksisterende, vil dette fremgå af tilladelsen, og det skal ikke meddeles særskilt. Private fællesveje: For overkørsler på private fællesveje, er tilladelsen et udtryk for at Gentofte Kommune som Vejmyndighed accepterer placering af overkørsel det pågældende sted og hvilke udførelsesmetoder, der skal anvendes. For at overkørslen kan etableres, skal der yderligere foreligge accept fra de øvrige vejberettigede på vejen. Carporte, garager m.v.: Tilladelse til overkørsel giver ikke automatisk tilladelse til opførelse af carport, garage m.v.. Tilladelse til disse skal søges særskilt hos Bygningsmyndigheden. Ibrugtagning af en overkørsel må ikke ske før der foreligger en godkendelse af overkørslen. 6

7 Færdigmelding af overkørsel Når arbejdet er udført, skal overkørslen færdigmeldes til Park og Vej for syn. Hvis der er mangler i forhold til tilladelsens betingelser og regulativet, vil dette blive meddelt. Godkendelse af overkørsel Ved godkendelse af en overkørsel overtages denne til drift og vedligeholdelse af Gentofte Kommune. Ved overtagelse til drift betyder det, at Gentofte Kommune nu ejer materialerne og vedligeholder dem. Overkørslen er beliggende på det offentlige vejareal, og i forbindelse med eventuel fremtidig renovering af fortove kan der derfor ske ændringer i materialetyperne. Når overkørslen er godkendt, vil dette blive meddelt, og overkørslen kan tages i anvendelse. Ansøgning om gående adgang For alle gående adgange gælder, at ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det påtænkte arbejde samt en skitsetegning med mål, hvor det tydeligt fremgår, hvor den gående adgang ønskes placeret, med mål f.eks. i forhold til skel mod nabogrund eller anden fast genstand. Hvis der er eksisterende adgang, som skal nedlægges, meddeles dette sammen med ansøgningen. Såfremt det ikke er grundejer der ansøger, men anden part på vegne af grundejeren, skal der med ansøgningen fremsendes en fuldmagt fra ejeren. Særlige forhold Såfremt der er særlige forhold, skal disse bemærkes, f.eks. el-skabe, belysningsmaster, m.m. som kræver flytning, skal grundejeren selv tage kontakt til ledningsejeren, for nærmere aftale. Udgifter til flytningerne er Gentofte Kommune uvedkommende og skal afholdes af grundejeren. Ansøgningen skal sendes til: Gentofte Kommune, Park og Vej, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller 7

8 Tilladelse til gående adgang Tilladelsen er gældende i et år fra udstedelsesdato. Inden for dette år skal adgangen være etableret. Såfremt der er tale om etablering af en ny gående adgang og nedlæggelse af en eksisterende, vil dette fremgå af tilladelsen, og det skal ikke meddeles særskilt. Private fællesveje: For gående adgange fra private fællesveje til privat grund, er tilladelsen et udtryk for at Gentofte Kommune som Vejmyndighed accepterer placering af den gående adgang det pågældende sted og hvilke udførelsesmetoder, der skal anvendes. For at den gående adgang kan etableres skal der yderligere foreligge accept fra de øvrige vejberettigede på vejen. Færdigmelding af gående adgang Når arbejdet er udført, skal den gående adgang færdigmeldes til Park og Vej for syn. Hvis der er mangler i forhold til tilladelsens betingelser og regulativet, vil dette blive meddelt. Godkendelse af gående adgang Ved godkendelse af en gående adgang, overtages denne til drift og vedligeholdelse af Gentofte Kommune. Adgangen er beliggende på det offentlige vejareal og i forbindelse med eventuel fremtidig renovering af fortove kan der derfor ske ændringer i materialetyperne. Når den gående adgang er godkendt, vil dette blive meddelt. Meddelelse om nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang Meddelelse om nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang sendes til: Gentofte Kommune, Park og Vej, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller 8

9 Reetablering Ved nedlagte overkørsler fjernes rampen og evt. chaussésten i bagkanten og reetableres med asfalt jf. beskrivelse. Ved nedlagte gående adgange, fjernes evt. chaussésten i bagkanten og arealet reetableres med asfalt jf. beskrivelsen. Udgifter i forbindelse med reetablering ved nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang afholdes af grundejer. Færdigmelding Når reetableringen er udført, færdigmeldes arbejdet for syn. Såfremt der er mangler ved arbejdet, vil dette blive meddelt. Hvis arbejdet er udført korrekt, vil der blive meddelt godkendelse. Beskrivelse for udførelse til køretøjer under 3500 kg Almindelige overkørsler over fortov og cykelsti for personkøretøjer. Overkørsler for personkøretøjer mindre end 3500 kg over flisefortov udføres som vist på fig. 1. Der udføres belægning af: 200 mm SG II efter DS/EN og og mm AL 3. Kørebanefliser tykkelse 10 cm, se type under materialer. Nærmeste tilstødende flise til overkørslen udskiftes til kørebaneflise, tykkelse 10 cm. Bagkanten etableres med granitbrolægning i chaussésten i lige skifte med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 1. Forkanten (areal mellem kørebane/cykelsti og fliser) ved to rækker chaussésten etableres i lige skifter parallelt med kantsten. Såfremt der er over to rækker, etableres der chaussésten i lige skifter vinkelret på kantsten. Forbandt skal være mindst 1/3 stenlængde. Kantsten sættes i 15 cm betonfundament 16 MN/m 2 med for- og bagstøbning. 3 Afretningslag 9

10 Beskrivelse for udførelse til køretøjer over 3500 kg Overkørsler til virksomheder, større beboelsesejendomme og lignende. Brolagte overkørsler eller med flisebelægning. Vejmyndigheden vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvilken type overkørsel der skal etableres i forbindelse med overkørsler til kørsel over 3500 kg. Ved anlæg af ny overkørsel til tung trafik over 3500 kg vil Vejmyndigheden lade grundejerens vedligeholdelsespligt tinglyse på ejendommen. Den til enhver tid gældende tinglysningsafgift afholdes af grundejeren. Brolagt overkørsel Overkørsler, hvor der regelmæssigt kan forekomme kørsel flere gange om ugen med motorkøretøjer på over 3500 kg, f.eks. supermarkeder, tankanlæg eller lignende udføres i granitbrolægning som vist på fig. 2 eller fig. 3. Kantsten omsættes i beton ud for indkørslen Der udføres belægning af: 200 mm SG II, 150 mm betonplade 16 MN/m 2. Brosten sættes i grusbeton 16 MN/m 2. Kantsten sættes i 15 cm betonfundament, 16 MN/m 2 med for- og bagstøbning. Brostenene i overkørslen udføres på udstøbt på 150 mm betonplade. Brostenene udføres i lige skifter med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 2 og 3. Overkørslen indrammes med brostensskifte sat i beton. Fugerne udfyldes til top med flydende grusbeton, styrke 1:3. Færdig overflade skal være fri for cementslam. Der skal udføres udvendig asfaltrampe ved kantsten, også ved evt. cykelsti. Fig. 2: Anvendes ved overkørsler hvor der kun er en fliserække og en cykelsti. Nærmeste tilstødende fliser til overkørslen skal være hele kørebanefliser, affasede, tykkelse 10 cm. Brostensbelægningen afgrænses med 0,5 meter på hver side af den private indkørsel. 10

11 Fig. 3: Anvendes ved øvrige fortove med og uden cykelsti. Overkørslen udføres med store vinger fra skel under 45 til hver side for indkørslen. Nærmeste tilstødende flise til overkørslen skal være kørebanefliser, affasede, tykkelse 10 cm. Granitflisebelagt overkørsel Overkørsler, hvor der regelmæssigt kan forekomme kørsel med motorkøretøjer på over 3500 kg, udføres med granitflisebelægning som vist på fig. 1, dog udført med granitfliser og ikke betonkørebanefliser. Der udføres belægning af: 200 mm SG II efter DS/EN 3285 og 3242, 150 mm betonplade 16 MN/m 2. Granitfliser lægges i 50 mm sættelag af jordfugtigt grusbeton. Granitfliser tykkelse 10 cm, se type under materialer. Nærmeste tilstødende flise til overkørslen udskiftes til granitflise, tykkelse 10 cm. Bagkanten etableres med granitbrolægning i chaussésten i lige skifte med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 1. Forkanten (areal mellem kørebane/cykelsti og fliser) ved to rækker chaussésten etableres i lige skifte parallelt med kantsten. Såfremt der er over to rækker, etableres der chaussésten i lige skifter vinkelret på kantsten. Forbandt skal være mindst 1/3 stenlængde. Gående adgang Bagkanten etableres med granitbrolægning i chaussésten i lige skifte med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 1. Op- eller nedkørselsramper, højder. Op- eller nedkørselsramper uden for vejarealet må først begynde i skellet mellem fortovsbagkant og den private matrikel. Højder i den fremtidige vejlinie og i nuværende fortovsbagkant (skel) er normalt den samme. 11

12 Op- eller nedkørselsramper mellem fortov/cykelsti, cykelsti/kørebane og fortov/kørebane må ikke have større stigning eller fald end 1:5, dog må de ikke nå længere end 0,50 meter ud på kørebanen. Befæstelser af indkørsel uden for vejarealet er, såfremt indkørslen ikke skal kunne benyttes af brandvæsenet eller renovationskøretøjer, sædvanligvis kommunen uvedkommende. Såfremt der er cykelsti, skal der etableres rampe både mellem cykelsti/fortov og cykelsti/kørebane. Rampen udføres med en tillægsbredde på 0,50 meter på hver siden af selve overkørslen. Der kan kun opnås tilladelse til ramper til kørende adgange (overkørsel til motorkøretøjer), ikke til gående adgange. Opbygning af ramper udføres med GAB 0, slidlag udføres i PA 6t. Slidlag udføres med en tykkelse på min. 25 mm. Reetablering af bagkant med asfalt Ved nedlæggelse af gående adgang fjernes evt. chaussésten eller anden belægning end asfalt, og der reetableres jf. nedenstående metode. Ved nedlæggelse af eksisterende overkørsel eller beskadigelse af asfaltbagkanten i forbindelse med etablering af overkørsel eller andet, reetableres der jf. nedenstående metode. Hvor asfaltbagkanten er 0,5 m bred eller bredere, etableres 2 cm PA 6t (ca. 50 kg/m 2 ) og 5 cm GAB 0 (ca. 125 kg/m 2 ). Hvor asfaltbagkanten er smallere end 0,5 m etableres 5 cm PA 6t (ca. 125 kg/m 2 ). Hvis bredden af asfaltbagkanten på en strækning svinger omkring 0,5 m, besluttes det for hele strækningen, om der skal udlægges GAB og PA eller kun PA. Asfaltbagkanter skal udlægges mod lægte eller bræt for at sikre, at der opnås en lige kant mod muld- eller grusarealer, samt at der ikke asfalteres direkte op ad trådhegn, plankeværk og lignende. Mod mure, støttemure osv. skal der asfalteres helt til konstruktionen. 12

13 Den bagerste kant af asfaltbagkanten skal så vidt muligt holdes i lige flugter. Bredden af asfaltbagkanten kan således variere fra parcel til parcel, hvis det giver det pæneste helhedsindtryk, og hvis en bred muldkant dermed undgås. Materialer Kørebanefliser Kørebanefliser, iht. DS/EN 1339, brudlastklasse 110, mærket 11, bøjningsstyrkeklasse 3, mærket U, frost-/tøbestandighedsklasse 3, mærket D, affasede, grå, størrelse 62,5 x 80 x 10 cm medmindre anden type er anvendt på den øvrige del af fortovet. Såfremt der er anvendt anden flisefarve på det øvrige fortov, etableres overkørslen med fliser i samme farve. Granitfliser Granitfliser i størrelse 62,5 x 80,0 x 10,0 cm af kinesisk granit, type og nuance som G-654. Chaussésten Chaussésten anvendes i bagkant ved gående adgang eller ved overkørsler med flisebelægning. Chaussésten (Chaussébrosten) iht. DS 1136, produkt- og tolerancekrav iht. DS/EN Chaussésten i granit, er normalt fremstillet i kløvet materiale. Udføres med chaussésten i lys portugisisk granit som typen Granja, eller hvis der er anvendt en anden farve chaussésten på vejen, må denne type gerne anvendes. Brosten Brosten anvendes til overkørsler til køretøjer over 3500 kg. Brosten (kørebanebrosten) i granit, iht. DS 1136, produkt- og tolerancekrav iht. DS/EN Brosten i granit, er normalt fremstillet i kløvet materiale. Udføres med brosten i lys portugisisk granit som typen Granja, eller hvis der er anvendt en anden farve brosten på vejen, må denne type gerne anvendes, dog anvendes samme størrelsesfraktion til hele overkørslen. 13

14 Asfalt GAB 0: Grusasfaltbeton jf. gældende vejreglerne for varmblandet asfalt. PA 6T: Pulverasfalt jf. gældende vejreglerne for varmblandet asfalt. Grus AL: Afretningslaget skal være velgradueret grusmateriale, kornstørrelse 0-8 mm jf. DS/EN Vejmaterialer, ubundne blandinger. SGII: Stabilgrus, kornstørrelse 0-32 mm, jf. DS/EN

15 Fig. 1 Anvendes ved almindelig overkørsel over fortov og cykelsti for personkøretøjer. 15

16 Fig. 2: Anvendes ved brolagt overkørsel, hvor der kun er en fliserække og en cykelsti. 16

17 Fig. 3: Anvendes ved brolagt overkørsel ved øvrige fortove med og uden cykelsti. 17

18 Gentofte Kommune Teknisk Udvalg rev

19 Egne notater 19

20 Park og Vej Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon Internet 20

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby

Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj den 22. august 2012 Udbudsvilkår tranegilde 4 grunde Salgsvilkår for 4 villaparceller ved Brentedalen, Tranegilde Landsby Ishøj Kommune udbyder en del af arealet matr. nr. 8a, Tranegilde By, Ishøj

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere