Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund"

Transkript

1 Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

2 Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold... 6 Tilladelse til overkørsel... 6 Færdigmelding af overkørsel... 7 Godkendelse af overkørsel... 7 Ansøgning om gående adgang... 7 Særlige forhold... 7 Tilladelse til gående adgang... 8 Færdigmelding af gående adgang... 8 Godkendelse af gående adgang... 8 Meddelelse om nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang... 8 Reetablering... 9 Færdigmelding... 9 Beskrivelse for udførelse til køretøjer under 3500 kg... 9 Almindelige overkørsler over fortov og cykelsti for personkøretøjer Beskrivelse for udførelse til køretøjer over 3500 kg Overkørsler til virksomheder, større beboelsesejendomme og lignende Op- eller nedkørselsramper, højder Reetablering af bagkant med asfalt Materialer Kørebanefliser Granitfliser Chaussésten Brosten Asfalt Grus Fig. 1 Anvendes ved almindelig overkørsel over fortov og cykelsti for personkøretøjer Fig. 2: Anvendes ved brolagt overkørsel, hvor der kun er en fliserække og en cykelsti Fig. 3: Anvendes ved brolagt overkørsel ved øvrige fortove med og uden cykelsti Egne notater

3 Generelt Regulativ for overkørsler og gående adgang til private grund, indeholder reglerne for udførelse og nedlæggelse af overkørsler og gående adgang til privat grund. Park og Vej under Gentofte Kommunes Teknik og Miljø udfører myndigheds- og driftsopgaver på vejområdet på vegne af Kommunalbestyrelsen, som er vejbestyrelse (Vejmyndighed) jævnfør Lov om offentlige veje (Vejloven) 1 2 og stk. 5 og Lov om private fællesveje 2 1 stk. 2. I henhold til Vejlovens 70 stk. 1 må der ikke etableres hverken gående eller kørende adgang til en offentlig vej uden Vejmyndighedens tilladelse eller foretages ændringer. Anvendelse af en ikke godkendt overkørsel eller gående adgang er ikke tilladt. Som grundejer kan man gøres erstatningsansvarlig, såfremt fodgængere m.v. kommer til skade på det pågældende areal, hvis arealet anvendes ulovligt. Nedlæggelse af overkørsel eller gående adgange skal meddeles Vejmyndigheden, og arealet skal reetableres. Formål Formålet med regulativet er at sikre en æstetisk ensartethed på vejene, og at Vejlovens og Færdselsloven overholdes. Udførelsesforskrifterne har yderligere til formål at tilvejebringe en sikker og kørefast befæstelse af fortovsarealet for at muliggøre kørende adgang til grundejerens matrikel/ejendom. En korrekt udført overkørsel er en forudsætning for en langvarig sikring af fodgængernes færdselssikkerhed på fortovsarealet. Regulativets angivelser og krav til materialevalg og kvaliteter opfylder Gentofte Kommunes retningslinier for udførelse af færdselsarealer med visuel ensartethed høj kvalitet og æstetik. På nogle veje er der ikke almindelige flisebefæstede fortove, men f.eks. grusfortove eller beplantede rabatter mellem fortov og kørebane m.m. På veje der adskiller sig fra et Standard Gentofte fortov, vurderes det i hvert enkelte tilfælde, hvordan overkørslen skal udformes, således at den pågældende overkørsel passer til den resterende del af vejen. 1 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november Lov om private fællesveje nr af 21. december

4 Definition Overkørsel: Areal fra kørebane til privat grundskel, beliggende på det offentlige vejareal f.eks. fortov og cykelsti. Indkørsel: Areal til kørsel beliggende på privat grund. Gående adgang: Adgangsvej som ikke kan benyttes til motoriserede køretøjer. Bagkant: Areal mellem privat ejendomsskel og fliserække. Forkant: Areal mellem fliserække og kantsten (kørebane/cykelsti). Asfaltrampe: Asfalt udlagt med skrå overflade mellem kørebane/cykelsti/fortov for at udligne niveauforskellen. Udlagt for at tilgodese kørende adgang. Almindelige bestemmelser For etablering/ændring af overkørsler og gående adgange gælder, at arbejdet udføres af grundejeren. Omkostninger i forbindelse med arbejdets udførelse afholdes af grundejeren. Anlæg af overkørsel skal godkendes, og der skal indhentes tilladelse inden påbegyndelse af arbejdet. Når arbejdet er udført, skal det udførte arbejde færdigmeldes til Park og Vej for syn og overtagelse til drift og vedligeholdelse. - Henvendelse rettes til Park og Vej tlf eller - Arbejdets udførelse skal ske ved privat virksomhed. - Der skal træffes aftale med Park og Vej om tilladelse til anbringelse af materialer på vejen, iht. Gentofte Kommunes Vejledning vedr. brug af offentlige arealer i Gentofte Kommune (Råden). - Kørebane, cykelsti eller fortov må ikke benyttes til blanding eller henlæggelse af beton. - Arbejdet og materialer skal afmærkes i henhold til gældende vejregler for Afmærkning af vejarbejder. - Afvanding fra overkørslen, skal ske til kørebanen (25 ). Det er ikke tilladt at afvande til privat grund. Tværfaldet tilpasses tilstødende eksisterende fortov. 4

5 - Ved etablering af eventuelle låge- eller portstolper skal disse etableres indenfor ejendomsskel på grundejerens matrikel. - Havelåger, porte, garagedøre skal lukke op ind mod grundejerens egen matrikel. Det er ikke tilladt at åbne udover vejareal. - Såfremt ejendommen skifter ejer, inden overkørslen er godkendt til anvendelse, skal ejeren af ejendommen meddele salget af ejendommen til Vejmyndigheden og overdrage de nødvendige sagsakter for overkørslen til den nye ejer for endelig færdiggørelse og godkendelse af overkørslen. Rendestensbrønde - Hvis der er en rendestensbrønd foran kantstenen, hvor der skal etableres rampe til overkørsel, skal rendestensbrønden flyttes uden for rampearealet. Dette gælder både for ramper på cykelsti og på kørebane. - Flytning af rendestensbrønd aftales nærmere med Park og Vej. Omkostningerne til flytning af rendestensbrønd afholdes af grundejer. - Etablering af skråriste tillades ikke i asfaltramperne. - Flytning af rendestensbrønd skal foretages af autoriseret kloakmester. Kloakmesterens navn og firma skal oplyses til Park og Vej, inden arbejdet påbegyndes. Kloakmesteren skal selv sikre nødvendige ledningsoplysninger og ansøge om gravetilladelse hos Park og Vej. Alle udgifter i forbindelse med flytning af rendestensbrønde afholdes af grundejeren. Ansøgning om overkørsel For alle overkørsler gælder, at ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det påtænkte arbejde samt en skitsetegning med mål, hvor det tydeligt fremgår, hvor overkørslen ønskes placeret, med mål f.eks. i forhold til skel mod nabogrund eller anden fast genstand. Af ansøgningen skal det tydeligt fremgå, om der forventes kørsel med køretøjer over 3500 kg. Der gives normalt kun tilladelse til maksimalt to enkelte overkørsler til enfamiliesejendomme. Overkørslerne kan etableres enkeltvis eller samlet. Hvis der er en eksisterende overkørsel, som skal nedlægges, meddeles dette sammen med ansøgningen. Hvis der ansøges om to nye overkørsler, og der er en eksisterende overkørsel, skal den eksisterende overkørsel nedlægges. 5

6 Såfremt det ikke er grundejer der ansøger, men anden part på vegne af grundejeren, skal der med ansøgningen fremsendes en fuldmagt fra ejeren. Særlige forhold Såfremt der er særlige forhold, skal disse bemærkes, f.eks. rendestensbrønd, dæksel m.v. Hvis der f.eks. er el-skabe, belysningsmaster, rendestensbrønde m.m. som kræver flytning, skal grundejeren selv tage kontakt til ledningsejeren, for nærmere aftale. Udgifter til flytningerne er Gentofte Kommune uvedkommende og skal afholdes af grundejeren. Ansøgningen skal sendes til: Gentofte Kommune, Park og Vej, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller Tilladelse til overkørsel Tilladelsen er gældende i et år fra udstedelsesdato. Inden for dette år skal overkørslen være etableret. Såfremt der er tale om etablering af en ny overkørsel og nedlæggelse af en eksisterende, vil dette fremgå af tilladelsen, og det skal ikke meddeles særskilt. Private fællesveje: For overkørsler på private fællesveje, er tilladelsen et udtryk for at Gentofte Kommune som Vejmyndighed accepterer placering af overkørsel det pågældende sted og hvilke udførelsesmetoder, der skal anvendes. For at overkørslen kan etableres, skal der yderligere foreligge accept fra de øvrige vejberettigede på vejen. Carporte, garager m.v.: Tilladelse til overkørsel giver ikke automatisk tilladelse til opførelse af carport, garage m.v.. Tilladelse til disse skal søges særskilt hos Bygningsmyndigheden. Ibrugtagning af en overkørsel må ikke ske før der foreligger en godkendelse af overkørslen. 6

7 Færdigmelding af overkørsel Når arbejdet er udført, skal overkørslen færdigmeldes til Park og Vej for syn. Hvis der er mangler i forhold til tilladelsens betingelser og regulativet, vil dette blive meddelt. Godkendelse af overkørsel Ved godkendelse af en overkørsel overtages denne til drift og vedligeholdelse af Gentofte Kommune. Ved overtagelse til drift betyder det, at Gentofte Kommune nu ejer materialerne og vedligeholder dem. Overkørslen er beliggende på det offentlige vejareal, og i forbindelse med eventuel fremtidig renovering af fortove kan der derfor ske ændringer i materialetyperne. Når overkørslen er godkendt, vil dette blive meddelt, og overkørslen kan tages i anvendelse. Ansøgning om gående adgang For alle gående adgange gælder, at ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det påtænkte arbejde samt en skitsetegning med mål, hvor det tydeligt fremgår, hvor den gående adgang ønskes placeret, med mål f.eks. i forhold til skel mod nabogrund eller anden fast genstand. Hvis der er eksisterende adgang, som skal nedlægges, meddeles dette sammen med ansøgningen. Såfremt det ikke er grundejer der ansøger, men anden part på vegne af grundejeren, skal der med ansøgningen fremsendes en fuldmagt fra ejeren. Særlige forhold Såfremt der er særlige forhold, skal disse bemærkes, f.eks. el-skabe, belysningsmaster, m.m. som kræver flytning, skal grundejeren selv tage kontakt til ledningsejeren, for nærmere aftale. Udgifter til flytningerne er Gentofte Kommune uvedkommende og skal afholdes af grundejeren. Ansøgningen skal sendes til: Gentofte Kommune, Park og Vej, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller 7

8 Tilladelse til gående adgang Tilladelsen er gældende i et år fra udstedelsesdato. Inden for dette år skal adgangen være etableret. Såfremt der er tale om etablering af en ny gående adgang og nedlæggelse af en eksisterende, vil dette fremgå af tilladelsen, og det skal ikke meddeles særskilt. Private fællesveje: For gående adgange fra private fællesveje til privat grund, er tilladelsen et udtryk for at Gentofte Kommune som Vejmyndighed accepterer placering af den gående adgang det pågældende sted og hvilke udførelsesmetoder, der skal anvendes. For at den gående adgang kan etableres skal der yderligere foreligge accept fra de øvrige vejberettigede på vejen. Færdigmelding af gående adgang Når arbejdet er udført, skal den gående adgang færdigmeldes til Park og Vej for syn. Hvis der er mangler i forhold til tilladelsens betingelser og regulativet, vil dette blive meddelt. Godkendelse af gående adgang Ved godkendelse af en gående adgang, overtages denne til drift og vedligeholdelse af Gentofte Kommune. Adgangen er beliggende på det offentlige vejareal og i forbindelse med eventuel fremtidig renovering af fortove kan der derfor ske ændringer i materialetyperne. Når den gående adgang er godkendt, vil dette blive meddelt. Meddelelse om nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang Meddelelse om nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang sendes til: Gentofte Kommune, Park og Vej, Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund eller 8

9 Reetablering Ved nedlagte overkørsler fjernes rampen og evt. chaussésten i bagkanten og reetableres med asfalt jf. beskrivelse. Ved nedlagte gående adgange, fjernes evt. chaussésten i bagkanten og arealet reetableres med asfalt jf. beskrivelsen. Udgifter i forbindelse med reetablering ved nedlæggelse af overkørsel eller gående adgang afholdes af grundejer. Færdigmelding Når reetableringen er udført, færdigmeldes arbejdet for syn. Såfremt der er mangler ved arbejdet, vil dette blive meddelt. Hvis arbejdet er udført korrekt, vil der blive meddelt godkendelse. Beskrivelse for udførelse til køretøjer under 3500 kg Almindelige overkørsler over fortov og cykelsti for personkøretøjer. Overkørsler for personkøretøjer mindre end 3500 kg over flisefortov udføres som vist på fig. 1. Der udføres belægning af: 200 mm SG II efter DS/EN og og mm AL 3. Kørebanefliser tykkelse 10 cm, se type under materialer. Nærmeste tilstødende flise til overkørslen udskiftes til kørebaneflise, tykkelse 10 cm. Bagkanten etableres med granitbrolægning i chaussésten i lige skifte med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 1. Forkanten (areal mellem kørebane/cykelsti og fliser) ved to rækker chaussésten etableres i lige skifter parallelt med kantsten. Såfremt der er over to rækker, etableres der chaussésten i lige skifter vinkelret på kantsten. Forbandt skal være mindst 1/3 stenlængde. Kantsten sættes i 15 cm betonfundament 16 MN/m 2 med for- og bagstøbning. 3 Afretningslag 9

10 Beskrivelse for udførelse til køretøjer over 3500 kg Overkørsler til virksomheder, større beboelsesejendomme og lignende. Brolagte overkørsler eller med flisebelægning. Vejmyndigheden vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvilken type overkørsel der skal etableres i forbindelse med overkørsler til kørsel over 3500 kg. Ved anlæg af ny overkørsel til tung trafik over 3500 kg vil Vejmyndigheden lade grundejerens vedligeholdelsespligt tinglyse på ejendommen. Den til enhver tid gældende tinglysningsafgift afholdes af grundejeren. Brolagt overkørsel Overkørsler, hvor der regelmæssigt kan forekomme kørsel flere gange om ugen med motorkøretøjer på over 3500 kg, f.eks. supermarkeder, tankanlæg eller lignende udføres i granitbrolægning som vist på fig. 2 eller fig. 3. Kantsten omsættes i beton ud for indkørslen Der udføres belægning af: 200 mm SG II, 150 mm betonplade 16 MN/m 2. Brosten sættes i grusbeton 16 MN/m 2. Kantsten sættes i 15 cm betonfundament, 16 MN/m 2 med for- og bagstøbning. Brostenene i overkørslen udføres på udstøbt på 150 mm betonplade. Brostenene udføres i lige skifter med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 2 og 3. Overkørslen indrammes med brostensskifte sat i beton. Fugerne udfyldes til top med flydende grusbeton, styrke 1:3. Færdig overflade skal være fri for cementslam. Der skal udføres udvendig asfaltrampe ved kantsten, også ved evt. cykelsti. Fig. 2: Anvendes ved overkørsler hvor der kun er en fliserække og en cykelsti. Nærmeste tilstødende fliser til overkørslen skal være hele kørebanefliser, affasede, tykkelse 10 cm. Brostensbelægningen afgrænses med 0,5 meter på hver side af den private indkørsel. 10

11 Fig. 3: Anvendes ved øvrige fortove med og uden cykelsti. Overkørslen udføres med store vinger fra skel under 45 til hver side for indkørslen. Nærmeste tilstødende flise til overkørslen skal være kørebanefliser, affasede, tykkelse 10 cm. Granitflisebelagt overkørsel Overkørsler, hvor der regelmæssigt kan forekomme kørsel med motorkøretøjer på over 3500 kg, udføres med granitflisebelægning som vist på fig. 1, dog udført med granitfliser og ikke betonkørebanefliser. Der udføres belægning af: 200 mm SG II efter DS/EN 3285 og 3242, 150 mm betonplade 16 MN/m 2. Granitfliser lægges i 50 mm sættelag af jordfugtigt grusbeton. Granitfliser tykkelse 10 cm, se type under materialer. Nærmeste tilstødende flise til overkørslen udskiftes til granitflise, tykkelse 10 cm. Bagkanten etableres med granitbrolægning i chaussésten i lige skifte med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 1. Forkanten (areal mellem kørebane/cykelsti og fliser) ved to rækker chaussésten etableres i lige skifte parallelt med kantsten. Såfremt der er over to rækker, etableres der chaussésten i lige skifter vinkelret på kantsten. Forbandt skal være mindst 1/3 stenlængde. Gående adgang Bagkanten etableres med granitbrolægning i chaussésten i lige skifte med forbandt med mindst 1/3 stenlængde, parallelt med kantstenen, vist på fig. 1. Op- eller nedkørselsramper, højder. Op- eller nedkørselsramper uden for vejarealet må først begynde i skellet mellem fortovsbagkant og den private matrikel. Højder i den fremtidige vejlinie og i nuværende fortovsbagkant (skel) er normalt den samme. 11

12 Op- eller nedkørselsramper mellem fortov/cykelsti, cykelsti/kørebane og fortov/kørebane må ikke have større stigning eller fald end 1:5, dog må de ikke nå længere end 0,50 meter ud på kørebanen. Befæstelser af indkørsel uden for vejarealet er, såfremt indkørslen ikke skal kunne benyttes af brandvæsenet eller renovationskøretøjer, sædvanligvis kommunen uvedkommende. Såfremt der er cykelsti, skal der etableres rampe både mellem cykelsti/fortov og cykelsti/kørebane. Rampen udføres med en tillægsbredde på 0,50 meter på hver siden af selve overkørslen. Der kan kun opnås tilladelse til ramper til kørende adgange (overkørsel til motorkøretøjer), ikke til gående adgange. Opbygning af ramper udføres med GAB 0, slidlag udføres i PA 6t. Slidlag udføres med en tykkelse på min. 25 mm. Reetablering af bagkant med asfalt Ved nedlæggelse af gående adgang fjernes evt. chaussésten eller anden belægning end asfalt, og der reetableres jf. nedenstående metode. Ved nedlæggelse af eksisterende overkørsel eller beskadigelse af asfaltbagkanten i forbindelse med etablering af overkørsel eller andet, reetableres der jf. nedenstående metode. Hvor asfaltbagkanten er 0,5 m bred eller bredere, etableres 2 cm PA 6t (ca. 50 kg/m 2 ) og 5 cm GAB 0 (ca. 125 kg/m 2 ). Hvor asfaltbagkanten er smallere end 0,5 m etableres 5 cm PA 6t (ca. 125 kg/m 2 ). Hvis bredden af asfaltbagkanten på en strækning svinger omkring 0,5 m, besluttes det for hele strækningen, om der skal udlægges GAB og PA eller kun PA. Asfaltbagkanter skal udlægges mod lægte eller bræt for at sikre, at der opnås en lige kant mod muld- eller grusarealer, samt at der ikke asfalteres direkte op ad trådhegn, plankeværk og lignende. Mod mure, støttemure osv. skal der asfalteres helt til konstruktionen. 12

13 Den bagerste kant af asfaltbagkanten skal så vidt muligt holdes i lige flugter. Bredden af asfaltbagkanten kan således variere fra parcel til parcel, hvis det giver det pæneste helhedsindtryk, og hvis en bred muldkant dermed undgås. Materialer Kørebanefliser Kørebanefliser, iht. DS/EN 1339, brudlastklasse 110, mærket 11, bøjningsstyrkeklasse 3, mærket U, frost-/tøbestandighedsklasse 3, mærket D, affasede, grå, størrelse 62,5 x 80 x 10 cm medmindre anden type er anvendt på den øvrige del af fortovet. Såfremt der er anvendt anden flisefarve på det øvrige fortov, etableres overkørslen med fliser i samme farve. Granitfliser Granitfliser i størrelse 62,5 x 80,0 x 10,0 cm af kinesisk granit, type og nuance som G-654. Chaussésten Chaussésten anvendes i bagkant ved gående adgang eller ved overkørsler med flisebelægning. Chaussésten (Chaussébrosten) iht. DS 1136, produkt- og tolerancekrav iht. DS/EN Chaussésten i granit, er normalt fremstillet i kløvet materiale. Udføres med chaussésten i lys portugisisk granit som typen Granja, eller hvis der er anvendt en anden farve chaussésten på vejen, må denne type gerne anvendes. Brosten Brosten anvendes til overkørsler til køretøjer over 3500 kg. Brosten (kørebanebrosten) i granit, iht. DS 1136, produkt- og tolerancekrav iht. DS/EN Brosten i granit, er normalt fremstillet i kløvet materiale. Udføres med brosten i lys portugisisk granit som typen Granja, eller hvis der er anvendt en anden farve brosten på vejen, må denne type gerne anvendes, dog anvendes samme størrelsesfraktion til hele overkørslen. 13

14 Asfalt GAB 0: Grusasfaltbeton jf. gældende vejreglerne for varmblandet asfalt. PA 6T: Pulverasfalt jf. gældende vejreglerne for varmblandet asfalt. Grus AL: Afretningslaget skal være velgradueret grusmateriale, kornstørrelse 0-8 mm jf. DS/EN Vejmaterialer, ubundne blandinger. SGII: Stabilgrus, kornstørrelse 0-32 mm, jf. DS/EN

15 Fig. 1 Anvendes ved almindelig overkørsel over fortov og cykelsti for personkøretøjer. 15

16 Fig. 2: Anvendes ved brolagt overkørsel, hvor der kun er en fliserække og en cykelsti. 16

17 Fig. 3: Anvendes ved brolagt overkørsel ved øvrige fortove med og uden cykelsti. 17

18 Gentofte Kommune Teknisk Udvalg rev

19 Egne notater 19

20 Park og Vej Bernstorffsvej Charlottenlund Telefon Internet 20

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Vejudvalget, GF SØMODS Timme Traberg-Andersen Rasmus Kristensen Peter Tychsen Med tak for stor bistand til Nils Budde SLIDE NR. 1 Hvorfor sidder vi her igen Vedligehold Hvorfor skal vi vedligeholde mere

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vejudvalgets indstilling til projektafstemning

Vejudvalgets indstilling til projektafstemning Vejudvalgets indstilling til projektafstemning Generalforsamling 2015 Nordvangsparken Dyssevangen, Farum Vejudvalget: Henriette Freris, Niels Mandrup og Ernst Jørgensen. Projekt konklusion og indstilling

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan

Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB. Nyt Link til ansøgning/færdigmelding. Tidsplan Nyt gravetilladelses modul RosyDIGWEB 100 % webbasseret for ansøger og sagsbehandler Integreret kort i ansøgningsdelen Mulighed for flere veje på samme ansøgning Ansøgeren kan se igangværende tilladelser

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted -i hjertet af Danmark... PARCELHU S G RU N D E SÆLGES SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted SIVVÆNGET tæt på natur og kort afstand til Fredericia by Fredericia Kommune har lavet en skøn udstykning på Sivvænget

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE Svendborg Kommune Januar 2010 Miljø og Teknik Revideret d. 20.10.2011 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården 1 Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården A. Vedligeholdelse 1. Asfaltarbejder 2014 Endelig blev det udførte arbejde med hjørnet af Brovej/Lopholmen færdiggjort tilfredsstilende. Ligeledes blev

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Lægning af betonfliser og -belægningssten Lægning af betonfliser og -belægningssten BELÆGNINGSGRUPPEN Lægning af fliser og belægningssten Belægninger med betonfliser eller -belægningssten kan holde i mange år, normalt 20-30 år. Dette er under

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Handicapegnede veje. Indledning

Handicapegnede veje. Indledning Handicapegnede veje Handicapegnede veje Af : Mogens Møller, Via Trafik Jacob Deichmann, Anders Nyvig Jens Pedersen, Vejdirektoratet Indledning Gode trafik- og adgangsforhold i det offentlige rum er af

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION SIDER MED SÅDAN GØR DU VÆRD AT VIDE FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER

BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION SIDER MED SÅDAN GØR DU VÆRD AT VIDE FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER BELÆGNING INSPIRATIONS- OG PRISKATALOG 2012 INSPIRATION FÅ INSPIRATION TIL NYE FLISER, STØTTEMURE OG TRAPPER 40 SIDER MED inspiration TIL HAVEN SÅDAN GØR DU FÅ HJÆLP TIL ETABLERING AF DIN NYE FLISEBELÆGNING

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Drift og vedligehold. Indhold

Drift og vedligehold. Indhold FOTO: Vejdirektoratet Drift og vedligehold Driftskvaliteten af cyklisters færdselsarealer er en vigtig faktor for lysten til at cykle. Dårlige belægninger kan tage opmærksomheden fra cyklister og i nogle

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold:

Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold: Tilgængelighedsrevision et nyttigt værktøj for vejsektoren VIA TRAFIK Forfatter: Medforfatter: Mogens Møller, Via Trafik Janne Tinghuus, Via Trafik 1 Baggrund og formål I forbindelse med det europæiske

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Damstræde. Udendørs råderet. udvendige forbedringer og forandringer. Himmerland Boligforening, afdeling 41

Damstræde. Udendørs råderet. udvendige forbedringer og forandringer. Himmerland Boligforening, afdeling 41 Damstræde Himmerland Boligforening, afdeling 41 Udendørs råderet udvendige forbedringer og forandringer Udendørs råderet I denne folder har vi samlet en række eksempler på udvendige forbedringer/forandringer,

Læs mere

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune

Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Regulativ for opsætning af servicevejvisningsskilte på offentlige arealer i Kalundborg Kommune Vej, Park og Ejendomme november 2008 Ifølge Bekendtgørelse om servicevejvisning på almindelige veje nr. 105

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012

Separatkloakering i Feldborg 2012-2020. Orienteringsmøde 25. juni 2012 Separatkloakering i Feldborg 2012-2020 Orienteringsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkomst & præsentation Baggrund for projektet Gennemgang af projektet Arbejdets forløb Reetablering af fortove og veje Myndighedsforhold

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

!! " ### $ % $ & & "" '

!!  ### $ % $ & &  ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere