Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg."

Transkript

1 Ramme Varmeværk Sejrsvej 6 Ramme Byggetilladelse og Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg. Lemvig Kommune har den 9. marts 2015 modtaget en ansøgning vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller på Sejrsvej 6,. Hermed gives byggetilladelse iht. Byggeloven, kap og kap i Bygningsreglement 2010 (BR10). Der er ved ansøgningen søgt om dispensation fra BR10 kap stk.1 1) vedr. Det skrå højdegrænseplan med ca. 9 m i højden. Der kan meddeles dispensation til at siloen kan blive ca. 15 m høj. Begrundelsen for dispensationen er siloen bliver placeret i det område som er udlagt som erhvervsområde i kommuneplanen og opførelsen af siloen vil betyde mindre tungtrafik for området, samt det vurderes herfra at det vil være få som vil blive berørt af skyggegene med dens placering. Vurderingskriterier efter BR10 kap stk. 1 nr. 1-6 det vurderes at siloen er hensigtsmæssig i forhold til anvendelse, 2)siloen placeres i erhvervsmæssigt område og er en enkelt stående bygning med en brede på ca. 4,5 m, 3) det vurderes at skyggegener vil være minimale for få naboejendomme, 4) irrelevant, 5) irrelevant, 6) siloen støde op til et område der er udlagt til blandet bolig og erhverv. Tilladelsen er givet under forudsætning af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de oplysninger, der er givet i ansøgningen samt betingelser på efterfølgende sider. Ændringer i forhold til det godkendte projekt må ikke foretages uden tilladelse. 5. maj 2015 Telefon: Mail: J.nr.: P S.nr.: B.nr.: Ref.: PSRO / TTC Dir.tlf.: Ejendommen Ejd.nr.: Adr.: Sejrsvej 6, Matr.: 26S, Ramme Hgd., Ramme Gebyret opkræves i to rater, den første rate forfalder til betaling, når byggetilladelsen eller dispensationen meddeles, og anden rate vil forfalde til betaling, når byggeriet færdigmeldes og kan tages i brug. For første rate, af sagsbehandlingen skal der betales et gebyr på 1.929,00 kr. Faktura eftersendes til ejer. Før byggearbejdet påbegyndes, skal vedlagte blanket til anmeldelse af påbegyndt byggearbejde udfyldes og sendes til. Byggetilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsens dato. Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon Venlig hilsen Per Rosendal og Brian Lenz Hansen Byggesagsbehandler Civilingeniør Side 1 af 11

2 Bilag Oversigt over ansøgningsmateriale Betingelser for tilladelsen Klagevejledning Blanket til anmeldelse af påbegyndt byggearbejde Blanket til færdigmelding af arbejdet Blanket til erklæring fra autoriseret kloakmester Blanket til erklæring fra autoriseret sanitetsmester Ansøgningsmaterialet består af: Tegning nr. Titel Modtaget dato 01 Beliggenhedsplan Divs. tegninger på siloen Dokument nr. Titel Modtaget dato 03 Ansøgning Øvrige betingelser for tilladelsen Generelt 1. Bestemmelserne i BR10, tinglyste Deklarationer og privatretlige Servitutter, der påhviler ejendommen, skal overholdes. Når byggearbejdet er afsluttet, skal vedlagte blanket til færdigmelding udfyldes og sendes til. 2. Etablering af overkørsel fra vej til grund skal aftales med Vej og Park, Lemvig Kommune, tlf , inden byggearbejdet påbegyndes. 3. Før byggearbejdet påbegyndes, skal der foretages vejsyn. Aftale træffes med Vej og Park, Lemvig Kommune, tlf Skader på fortov og kørebane, som sker i forbindelse med byggearbejdet, skal udbedres for bygherrens regning. For kommunale vejes vedkommende ved kommunens foranstaltning. 5. Byggepladsen skal indrettes efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001, og så der ikke opstår gener på de nærmeste grunde eller på offentlige og private vej- og fortovsarealer, jf. BR10, kap. 4.7, stk Opgravning, midlertidige overkørsler, henstilling af skure, containere, materialeoplag, og lignende på offentlige og private vejarealer må kun finde sted med tilladelse fra Vej og Park, Lemvig Kommune, jf. lov om offentlige veje 101 og 102 og lov om private fællesveje 49 og Bygge- og anlægsaffaldet skal sorteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald. Regulativet findes på kommunens hjemmeside Side 2 af 11

3 8. Hvis der forventes eller træffes fortidsminder, skal Holstebro Museum straks kontaktes, jf. museumslov, Lov Der kan være risiko for, at man ved byggeri i området støder på fortidsminder, som ikke tidligere er registreret. Sådanne forekomster er jf. Museumslovens 27, stk.2 beskyttet og kan forlanges undersøgt i det omfang, de berøres af anlægsarbejdet, med risiko for at dette forsinkes eller må udsættes. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Holstebro Museum på tlf og 9. Hvis der konstateres forurenet jord, skal arbejdet standses, og Lemvig Kommune, Teknik og Miljø skal straks kontaktes. Flytning af forurenet jord, skal anmeldes til Lemvig Kommune, Teknik og Miljø og bortskaffes efter deres anvisning. Indretning 10. Bygningens indretning skal overholde bestemmelserne i BR10, kap Værn skal overholde bestemmelserne i BR10, kap Bygningen skal indrettes i henhold til kravene i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar Konstruktioner 13. Bygninger skal opføres, så der opnås tilfredsstillende forhold i funktions-, sikkerheds-, holdbarheds- og sundhedsmæssig henseende og udførelsen skal være i overensstemmelse med god praksis, og der skal anvendes materialer, som er egnede til det aktuelle formål. Jf. BR10 kap. 4.1 stk Bygningskonstruktioner skal dimensioneres, så de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger. Jf. BR10 kap. 4.1 stk. 2 Brand Kravene til brandsikring er minimumskrav og kan skærpes, hvis det skønnes nødvendigt under hensyn til bygningernes indretning og konstruktion, mulighed for redning af personer samt for at lette brandvæsenets indsats under slukningsarbejdet. 15. Bærende konstruktioner skal udføres i henhold til kravene i BR10, kap. 5.3 (Erhvervs- og Byggestyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 3). 16. Brandtekniske installationer skal udføres i henhold til BR10, kap. 5.4 (Erhvervs- og Byggestyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 4). 17. Bygninger skal placeres i en sådan afstand fra naboskel, vej eller sti eller skal udføres på en sådan måde, at der ikke er risiko for brandspredning til bygninger på anden grund, jf. BR10, kap Side 3 af 11

4 18. Brandvæsenet skal have mulighed for brandslukning, jf. BR10, kap Der skal være mulighed for røgudluftning, jf. BR10, kap (Erhvervs- og Byggestyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, afsnit 6.2). Afløb og øvrige installationer 20. Kloak- og VVS-arbejde skal anmeldes skriftligt til af autoriseret kloakmester / VVS-installatør, der også skal udføre arbejdet efter Autorisationslovens bestemmelser, jf. Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, lov nr. 401 af 28/04/2014, med senere ændringer. Med baggrund I Lemvig Kommunes Spildevandsplan punkt skal ejendommen separatkloakeres. Der skal indsendes kloakmestererklæring og revideret tegning på kloakarbejdet til Lemvig Kommune, når arbejdet er udført, som dokumentation for at spildevandsplanen er opfyldt. Kloakarbejdet skal i henhold til Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 7 foretages af en autoriseret kloakmester. 21. Der skal sendes ansøgning til Teknik og Miljø, hvis der udføres ændringer eller nyanlæg af afløbsledninger i forhold til det godkendte projekt. Betingelser i henhold til Anden lovgivning: Andre tilladelser Der er givet tilladelse fra Lemvig Kommunes Miljø afd. den 5. maj Afgørelsen på VVM-screening af nyt siloanlæg på Ramme Varmeværk, Sejrsvej 6. Lemvig Kommune modtog den 9. marts 2015 en ansøgning fra Ramme Varmeværk om tilladelse til udskiftning af eksisterende pilesilo med et nyt siloanlæg med påslag på Sejrsvej 6, Ramme, matrikel nr. 26s, Ramme Hdg., Ramme. Ramme Varmeværk søger om tilladelse til opstilling af ny og større silo til lagerbeholding af træpiller samt et nyt og større påslag på Ramme Varmeværk. Det nye og større lageranlæg til modtagelse af træpiller skal etableres som erstatning af det eksisterende anlæg, som er nedslidt. Ved at øge lagerbeholdning og forbedret aflæsningsforhold opnås en række miljømæssige og økonomiske forbedringer. Lemvig Kommune anser anlægsprojektet for at være omfattet af bilag 2, punkt 14 i VVM-bekendtgørelsen 1. Anlægsprojektet er derfor gennemgået 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. november 2014 Side 4 af 11

5 med henblik på en vurdering af VVM-pligten (Vurdering af virkninger på miljøet). Lemvig Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt Lemvig Kommune har foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet kan derfor gennemføres uden kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet efter 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen. Begrundelsen fremgår af vedlagte screeningsskema. Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørelse af, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før de nødvendige tilladelser kan udstedes. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller dispensation efter lovgivningen i øvrigt. Offentliggørelse og klagevejledning I henhold til planlovens 58, stk.1, nr. 4, kan kommunens afgørelse påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelsen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjemmeside 5. maj Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er offentliggjort på Lemvig Kommunes hjemmeside. Klagefristen udløber således den 3. juni Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID. Når du er logget ind, kan du søge på Klag til Naturog Miljøklagenævnet, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Aktindsigt Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Søgsmål Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest 5. november 2015 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger. Side 5 af 11

6 Fritagelse for brug af klageportal Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune. Lemvig Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og videregiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen. Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post og websider. Adressen til er: Færdigmelding Når byggearbejdet er afsluttet, skal vedlagte blanket til færdigmelding udfyldes og sendes til. Senest samtidigt med færdigmelding skal ansøger indsende dokumentation for, at BR10 kap. 3-8 er opfyldt. Der skal sendes nødvendig dokumentation som angivet i de enkelte betingelser. Side 6 af 11

7 Klagevejledning efter byggeloven Efter byggelovens 23, 24 og 25 kan der kun klages over retlige forhold. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Man kan derimod ikke klage over, at kommunen efter ens opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klage skal sendes til Byfornyelsesnævnet for Region Midtjylland, Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa, Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagevejledning efter planloven I henhold til Lov om planlægning 58, stk. 1 nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at man kan klage, hvis man mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Man kan derimod ikke klage over, at kommunen efter ens opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500,00 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Lemvig Kommune,,, eller på til Lemvig Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Generelt Hvis man vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. Side 7 af 11

8 Lemvig Kommune 5. maj 2015 Påbegyndelse af byggearbejde Vedr. ejendommen Adr.: Sejrsvej 6, Matr.: 26S, Ramme Hgd., Ramme Ejd.nr.: Ejere: Ramme Varmeværk, Sejrsvej 6 Ramme, I henhold til tilladelse af 5.maj 2015 vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller. Telefon: Mail: J.nr.: P S.nr.: B.nr.: Ref.: PSRO / TBO Dir.tlf.: Efter Bygningsreglementet 2010 meddeles hermed, at arbejdet er påbegyndt den: for påbegyndt byggearbejde Med venlig hilsen Stempel og underskrift (den ansvarlige for arbejdets udførelse) Side 8 af 11

9 Lemvig Kommune 5. maj 2015 Færdigmelding af byggearbejde Vedr. ejendommen Adr.: Sejrsvej 6, Matr.: 26S, Ramme Hgd., Ramme Ejd.nr.: Ejere: Ramme Varmeværk, Sejrsvej 6 Ramme, I henhold til tilladelse af 5.maj 2015 vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller. Telefon: Mail: J.nr.: P S.nr.: B.nr.: Ref.: PSRO / TBS Dir.tlf.: Byggeriet er udført Med venlig hilsen Stempel og underskrift (den ansvarlige for arbejdets udførelse) Side 9 af 11

10 Lemvig Kommune 5. maj 2015 Erklæring fra autoriseret kloakmester Vedr. ejendommen Adr.: Sejrsvej 6, Matr.: 26S, Ramme Hgd., Ramme Ejd.nr.: Ejere: Ramme Varmeværk, Sejrsvej 6 Ramme, I henhold til tilladelse af 5.maj 2015 vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller meddeles, at det tilladte arbejde efter BR10 er udført. Telefon: Mail: J.nr.: P S.nr.: B.nr.: Ref.: PSRO / TBP Dir.tlf.: Undertegnet autoriseret mester erklærer at have udført følgende arbejde efter gældende bestemmelser. Er der sket ændringer i forhold til det gældende projekt, skal der sammen med denne erklæring fremsendes reviderede tegninger m.v. Beskrivelse af arbejdet Med venlig hilsen Stempel og underskrift (autoriseret kloakmester) Underskrift ejer/bygherrer Side 10 af 11

11 Lemvig Kommune 5. maj 2015 Erklæring fra autoriseret sanitetsmester Vedr. ejendommen Adr.: Sejrsvej 6, Matr.: 26S, Ramme Hgd., Ramme Ejd.nr.: Ejere: Ramme Varmeværk, Sejrsvej 6 Ramme, I henhold til tilladelse af 5.maj 2015 vedrørende opførelse af siloanlæg til træpiller meddeles, at det tilladte arbejde efter BR10 er udført. Telefon: Mail: J.nr.: P S.nr.: B.nr.: Ref.: PSRO / TBQ Dir.tlf.: Undertegnet autoriseret mester erklærer at have udført følgende arbejde efter gældende bestemmelser. Er der sket ændringer i forhold til det gældende projekt, skal der sammen med denne erklæring fremsendes reviderede tegninger m.v. Beskrivelse af arbejdet Med venlig hilsen Stempel og underskrift (autoriseret kloakmester) Underskrift ejer/bygherrer Side 11 af 11

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig

Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig Steen Lundgaard Madsen Houdamvej 20 Vandborg 7620 Lemvig 28. maj 2015 Landzonetilladelse til at opstille en husstandsmølle på Houdamvej 20, 7620 Lemvig samt Afgørelse på VVM-screening af husstandsmølle

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere