Oversigt over videreuddannelseskurser Bemærkninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over videreuddannelseskurser Bemærkninger:"

Transkript

1 Oversigt over videreuddannelseskurser Bemærkninger: Nærværende beskrivelse af videreuddannelseskurserne indeholder ikke samtlige data fra de videreuddannelseskurser, som de tre værn har udarbejdet, hvorfor disse fastholdes som bilag til denne oversigt. Det af HRN foreslåede pædagogiske kursus er integreret i lærerkursus. Det af FLV foreslåede kursus i sagsbehandling er integreret i kursus i stabsmetodik. FLV har herudover identificeret et behov for opdateringsmoduler for officerer, der ikke når masterniveau. Det skal undersøges, om dette behov kan dækkes gennem det udvalg af videreuddannelsesmoduler, der samlet set vil blive udbudt. 1

2 Indholdsfortegnelse 1. HRN BTN-kursus Taktik (HRN BTN-kursus) Ledelse og psykologi (HRN BTN-kursus) Engelsk (HRN BTN-kursus) Interkulturel forståelse (HRN BTN-kursus) Krigshistorie (HRN BTN-kursus) Krigens Folkeret (HRN BTN-kursus) Militær fysisk træning (HRN BTN-kursus) Studieforberedende modul (HRN BTN-kursus) Forvaltningsjura (HRN BTN-kursus) HRN BDE-kursus Taktik (HRN BDE-kursus) Lederskab og psykologi (HRN BDE-kursus) Statskundskab (HRN BDE-kursus) Engelsk (HRN BDE-kursus) MFT (HRN BDE-kursus) Krigens Folkeret (HRN BDE-kursus) Krigshistorie (HRN BDE-kursus) Studieforberedende grundmodul (HRN BDE-kursus) Udrykning til Storbritannien (HRN BDE-kursus) HRN Operations- og Føringskursus Advanced Land Operations (HRN Operations- og Føringskursus)

3 3.2. Campaign Planning (HRN Operations- og Føringskursus) SVN Arktis (VF) SVN Søværnet i Dansk Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (VF) SVN Havret (VF) SVN Militær teknologisk forståelse (VF) SVN Maritim Krigsteori og Strategi SVN Sømilitært Maritimt Engelsk SVN Videregående Sømilitær Ledelse Helhedsforståelse for FSV virksomhed (VF) FLV Air Strategy Course FLV operative seminar FLV Mediehåndtering (fra FLV) Lærerkursus (VF (fra FLV)) Stabsmetodik (VF (fra SVN)) Mødeledelse (VF (fra FLV)) Projektledelse (VF (fra FLV)) Retslære og militær jura (VF (fra FLV)) Kvalitetsledelse i FLV (AFTC (fra FLV))

4 1. HRN BTN-KURSUS Kursets formål er at udvikle den studerendes personlige og faglige kompetencer til at kunne varetage funktionen som underafdelingschef og junior stabsofficer i en bataljons- eller kampgruppestab. Deltagergruppe: For M312 med henblik på at kunne indtræde på M321 niveau i stillinger som UAFDCH og junior stabsofficer i en AFD i Hæren. Bemærkninger: Minimum, og forudsætning for udnævnelse til KN i hæren. ECTS-points: 30 Niveau: 6 Læringsudbytte: Efter uddannelsens afslutning skal den studerende: Kunne forstå og reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til det at være underafdelingschef eller stabsmedlem i en bataljons- og kampgruppestab. Have forståelse for hærens opgaver, opbygning, kompetencer og styrkeproduktion. Have viden om og kunne reflektere over egne motiver, følelser og handlinger i relation til at være fører og leder i en underafdeling og en bataljons- eller kampgruppestab. Have kendskab til relevante aspekter af NATO og relevante samarbejdspartneres doktrin, organisation og materiel, terminologi samt overordnede sociale og kulturelle forhold. Have forståelse for anvendelsen af planlægnings- og styringsværktøjer i forbindelse med uddannelsesplanlægning, ressourcestyring og administration på underafdelingsniveauet. Have viden om og kunne reflektere over hvorledes krige har været udkæmpet samt hvordan dette har afspejlet sig i måder og principper at føre og kæmpe på. Have forståelse for idrættens betydning som grundlag for gennemførelsen af operationer. 4

5 Efter uddannelsens afslutning skal den studerende kunne: Formidle, på såvel dansk som engelsk, ledelses-, førings- og uddannelsesmæssige overvejelser og beslutninger på en retningssættende måde, der er med til at skabe mening blandt undergivne, foresatte og øvrige samarbejdspartnere. Anvende dansk taktisk doktrin og den operative analysemodel på bataljons- og kampgruppeniveauet inden for alle indsættelseskategorier. Anvende og indgå i føringsvirksomhed og stabsprocedurer i en bataljons- og kampgruppestab på både dansk og engelsk. Anvende teoretiske ledelses- og læringsmodeller, der bruges som ramme til at lede en hærenhed på underafdelings- og afdelingsniveau. Analysere og vurdere ledelses- og uddannelsesmæssige problemstillinger herunder etiske dilemmaer, og kunne træffe beslutninger henholdsvis stille begrundede løsningsforslag, som anerkendes blandt interessenter. Inddrage kultur og krigens folkeret i planlægning og gennemførelse af militære operationer. Anvende engelsk som funktionelt arbejdssprog. Begrunde indsættelseskategoriernes karakteristika samt vurdere afgørende faktorer gennem studie af krigshistoriske eksempler. Efter uddannelsens afslutning skal den studerende: Som underafdelingschef kunne håndtere kompleksiteten i forhold til modsatrettede krav imellem operative, ledelsesmæssige og forvaltningsmæssige problemstillinger. Som stabsofficer i en bataljons- og kampgruppestab selvstændigt bringe sin faglighed og person i spil i tværfaglige samarbejder, herunder tage ansvar for professionens krav. Selvstændig kunne identificere og udvikle egen praksis Taktik (HRN BTN-kursus) At give den studerende de taktiske, analytiske, procedure- og føringsmæssige færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at kunne planlægge og gennemføre militære operationer på bataljons- og kampgruppeniveauet indenfor alle indsættelseskategorier og derved tillige skabe forudsætningen for, at den studerende kan virke som underafdelingschef i hæren. Læringsmål: Efter kursets afslutning skal den studerende have en forståelse for: Hvordan kamp-, kampstøtte- og støtteenheder er organiseret op til og med divisionsniveauet. 5

6 Hvordan brigaden skaber rammerne for bataljonens og kampgruppens operative planlægning. Hvordan bataljonens og kampgruppens planlægning og gennemførelse af operationer er med til at skaber rammerne for underafdelingerne. Efter kursets afslutning skal den studerende kunne: Anvende dansk taktisk doktrin på bataljons- og kampgruppeniveauet indenfor alle indsættelseskategorier. Anvende den operative analysemodel til at planlægge operationer på bataljons- og kampgruppeniveauet. Anvende og indgå i føringsvirksomhed og stabsprocedurer i rammen af en dansk bataljon og kampgruppe. Kunne formidle ledelses- og føringsmæssige overvejelser og beslutninger på en retningsgivende måde, der skaber mening for en stab og underlagte enheder. Efter kursets afslutning skal den studerende kunne: Håndtere komplekse taktiske, analytiske og føringsmæssige problemstillinger og omsætte dem til konkrete løsninger. Selvstændigt bringe sin faglighed og person i spil i et tværfagligt samarbejde i rammen af en dansk bataljons- og kampgruppestab Ledelse og psykologi (HRN BTN-kursus) Lederskab og psykologi Formålet med uddannelsen i lederskab, forvaltning og uddannelse er, at udvikle den studerendes personlige, ledelsesmæssige og uddannelsesmæssige kompetencer til at kunne varetage opgaver inden for ledelse, føring og uddannelse som medlem af en stab eller som chef i en underafdeling under opstilling, uddannelse og under indsættelse. Uddannelsen skal ligeledes bidrage til at officeren kan udvikle sin egen praksis. Læringsmål: Skal have viden om og forstå perspektiver på praksis, som kan anvendes til at styrke den studerendes mulighed for at lede, føre og uddanne en underafdeling i Hæren under opstilling, uddannelse og udsendelse. Skal kunne forstå og reflektere over teori, begreber og metoder, der knytter sig til det at være leder i rollen som underafdelingschef og stabsmedlem i Hæren. Skal kunne formidle ledelses-, førings- og uddannelsesmæssige overvejelser og beslutninger på en retningssættende 6

7 måde, der er med til at skabe mening blandt undergivne, foresatte og øvrige samarbejdspartnere. Skal kunne mestre teoretiske og virksomhedsskabte ledelses- og læringsmodeller, der kan anvendes til at lede og føre en hærenhed på underafdelings- eller afdelingsniveau (stab). Skal kunne analysere og vurdere ledelses- og uddannelsesmæssige problemstillinger herunder etiske dilemmaer og kunne stille begrundede løsningsforslag, som anerkendes bredt blandt relevante interessenter. Skal kunne håndtere uddannelses- og ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger gennem udvikling og eksekvering af strategier og processer i både uddannelses- og operationskontekster, hvor undergivne, foresatte og eksterne interessenter stiller modstridende krav. Skal selvstændigt kunne bringe sin egen position og autoritet i spil i samarbejdende fællesskaber, og heri selvstændigt kunne sætte fokus på og tage ansvar for professionens modsatrettede krav og forandrende vilkår. Skal kunne udvikle egen ledelses- og uddannelsespraksis i forhold til krav fra foresatte myndighed og i forhold til ændringer i underafdelingens kontekst fra opstilling til udsendelse. Lederudvikling Formålet med lederudviklingsmodulet er at udvikle den studerendes forståelse for sig selv og sin relationelle kraft, at udvikle hans personlige lederkompetencer og at styrke hans kompetence til at udvikle undergivne. Læringsmål: Skal have viden om, forståelse for og kunne reflektere over teorier, som knytter sig til det at udvikle individet gennem et individuelt og et relationelt perspektiv. Skal have viden om og begribelse for egne motiver, følelser og handlinger i relation til det at være officer i Hæren på kaptajnsniveau. Skal kunne anvende kommunikations- og udviklingsredskaber i relation til det at udvikle undergivne og til i sin ledelsespraksis at kunne bringe sine hensigter i spil på en konstruktiv måde. Skal kunne håndtere dynamiske relationer mellem undergivne, forsatte og øvrige interessenter gennem konstruktiv kommunikation og fornemmelse for egen person. 7

8 1.3. Engelsk (HRN BTN-kursus) Formålet med uddannelsen i faget engelsk er, at officeren kan anvende alment og militærfagligt engelsk på et sprogfærdighedsniveau i skriftligt og mundtligt engelsk som opfylder kravene til niveau i STANAG 6001, ed. 4. Læringsmål: Have kendskab til relevante sider af NATO og britisk doktrin, organisation og materiel på bataljons- og brigadeniveau. Have indgående kendskab til relevant hær-taktisk terminologi på engelsk. Have indgående kendskab til korrekt og præcis anvendelse af grammatik, syntaks, stavning og tegnsætning på engelsk. Kunne anvende den autoriserede militærfaglige terminologi og sprogbrug på engelsk i relation til hhv. bataljonens og brigadens indsættelsesmåder og indsættelsesformer med korrekthed og præcision. Kunne anvende engelsk til skriftligt og mundtligt at fremlægge og drøfte komplekse emner og problemstillinger inden for politik, samfund, ledelse og militære forhold. Kunne analysere og vurdere udvalgte britiske og amerikanske traditioner, værdier og holdninger. Kunne anvende engelsk som effektivt og nuanceret arbejdssprog i forbindelse med chefvirke og føring på UAFD niveau og stabstjeneste i en bataljons- og kampgruppestab. Kunne udarbejde og gennemføre briefinger, operative overvejelser, operationsbefalinger, taktisk orientering og koordination på korrekt, præcist og entydigt engelsk Interkulturel forståelse (HRN BTN-kursus) Formålet med faget er, at styrke den studerendes færdigheder indenfor interkulturel kommunikation i dennes virke i internationale operationer. Faget sigter på at fremme den studerendes evner til at: Forstå komplekse kulturelle sammenhænge i praksis. Anvende kulturelt sensitive kommunikationsstrategier. Håndtere konflikter i en multikulturel sammenhæng. Læringsmål: 8

9 Den studerende skal kende til og forstå: Relevante teorier inden for kulturforståelse, herunder kommunikationsstrategier. Operationelt relevante kulturer, både i missionsområder og hos samarbejdspartnere. Den studerende skal kunne: Anvende relevant teori til analyse og forståelse af, hvorledes kulturelle forhold har indvirkning på militære operationer. Anvende relevant teori, herunder kommunikationsstrategier, som analyseværktøj og rettesnor i forhold til konkrete opgaver, der forekommer under udsendelse. Vurdere og formidle hvorledes kulturelle forhold har indvirkning på en given militær operation. Den studerende skal kunne: Identificere kritiske kulturelle faktorer i forhold til en specifik operation og anvende en kulturelt afstemt fremgangsmåde og kommunikationsstrategi. Selv indgå effektivt i det daglige samarbejde med civile og militære instanser under udsendelse. Instruere og vejlede undergivne i effektiv adfærd i operationel sammenhæng Krigshistorie (HRN BTN-kursus) Formålet med faget krigshistorie er, at reflektere over og videreudvikle såvel den taktiske som førings- og ledelsesmæssige praksis ved at inddrage en række historiske erfaringer. Læringsmål: Efter modulets afslutning skal den studerende have en forståelse for og kunne reflektere over: Nyere og nyeste historiske udvikling i anvendelsen og organiseringen af kamp-, kampstøtte- og støtteenheder op til og med brigadeniveauet. Udviklingen inden for metoderne og organiseringen af taktisk/operativ planlægning. Den historiske udvikling inden for ledelses- og føringspraksis. Skal kunne formidle krigshistorisk empiri inden for taktik, ledelses og føring for derved at styrke validiteten af såvel overvejelser som beslutninger. 9

10 Skal udvikle egen taktisk, førings- og ledelsespraksis ud fra analysen af krigshistorisk empiri Krigens Folkeret (HRN BTN-kursus) Formålet med uddannelsen er dels at øge den studerendes kendskab til og forståelse for efterlevelse af krigens love, dels at inddrage efterlevelse af krigens love som en naturlig faktor i forbindelse med planlægning og udførelse af militære operationer. Læringsmål: om de centrale begreber og gældende konventioner i krigens love, herunder have forståelse for krigens loves indflydelse på en militær enheds operationer. om føreransvaret mhp. at kunne vejlede, motivere og lede sit personel i overensstemmelse med krigens love. om menneskerettigheder i krig. Anvende Haag Konventionerne, I-IV Genève konvention, Våben konventionerne, Kulturkonventionen. Sondre mellem konflikters folkeretslige karakter. Kendskab til Dansk Røde Kors rolle i væbnede konflikter. Forståelse for beskyttelse af civile i væbnede konflikter. Forståelse for kombattantbegrebet, krigsfanger og tilbageholdte. Forståelse for de for Targeting gældende regler, herunder begrænsninger i metoder for lovlig krigsførelse. Kunne redegøre for ansvar som overordnet og underordnet, herunder forbud mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. kunne anvende relevante aspekter af krigens love, herunder anvende befaling til at formidle beslutninger. Kunne anvende krigens love i den operative planlægning og på baggrund heraf kunne indsætte enheder i operationer under hensyntagen til almen dansk opfattelse af etik og moral. Kunne anvende krigens love som inspiration til planlægning og gennemførelse af uddannelse og øvelser i krigens love Militær fysisk træning (HRN BTN-kursus) 10

11 Formålet med uddannelsen i Militær Fysisk Træning (MFT) er at vedligeholde elevens fysiske færdigheder og generelle idrætsfaglige kompetencer, opbygget under elevens hidtidige uddannelser og tjeneste. Uddannelsen i MFT skal skabe fundament for og supplere elevens selvstændige træning med henblik på elevens fremtidige operative virke. Læringsmål: Om den grundlæggende træningsteori, således at kursisten kan fungere som sparringspartner og inspirator for det fremtidige tjenestesteds MFT-uddannede personel. Have indsigt i og forståelse for MFT betydning for den militære tjeneste. Fremadrettet kunne vedligeholde og videreudvikle egen fysiske form. Kunne honorere Forsvarets til en hver tid gældende fysiske krav. Have oparbejdet en fysisk og psykisk modstandskraft, som muliggør et effektivt virke på et højere funktionsniveau under et normalt uddannelsesforhold samt indsættelse i kamp Studieforberedende modul (HRN BTN-kursus) Formålet med uddannelsen i det studieforberedende modul er, at forbedre elevens grundlæggende studietekniske forståelse og kompetencer. Læringsmål: om behovet for at arbejde akademisk og metodisk redeligt i en moderne militær kontekst. Kunne anvende en blandt flere læsemetoder, afhængigt af det ønskede forståelsesniveau. Kunne udarbejde brugbare notater til undervisning, læsning og møder. Kunne argumentere og kommunikere effektivt. Kunne tænke og resonere kritisk. 11

12 At kunne studere effektivt og tilpasse sin læringsstil efter egne præferencer mhp. at opnå det bedst mulige uddannelsesniveau Forvaltningsjura (HRN BTN-kursus) Formål. At den studerende erhverver sig den nødvendige overordnede viden om forvaltningsjura i Forsvaret. Den studerende skal kunne udøve god forvaltningsskik og juridisk praksis under inddragelse af styrende legale regelsæt og forvaltningsmæssig og juridisk praksis. Læringsmål: Have forståelse for EU rettens indflydelse på dansk ret. Have forståelse for grundlæggende forvaltningsretlige regler, og krav til forvaltningspersonellets sagsbehandlingsregler og garantier. Have forståelse for Forsvarets juridiske grundlag, herunder kunne reflektere over offentlighedens og Forsvarets forventninger til den studerendes holdninger, etik og moral. om Forsvarets rolle som en politisk styret virksomhed. Kunne anvende den forvaltningsmæssige og juridiske praksis i relation til forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen, lov om personoplysninger, generalauditørens direktiv vedrørende militær straffelov og disciplinarloven, aftaleloven, købeloven, lov om forsvarets personel samt tjenestemandsloven. Kunne identificere, vurdere samt formidle den forvaltningsmæssige og juridiske praksis af betydning for praksisnære og faglige problemstillinger og sagsbehandling. Selvstændigt kunne bringe forvaltningsjuraen i anvendelse og udøve en god forvaltningsmæssig og juridisk praksis. Selvstændigt kunne identificere egne læringsbehov i relation til udviklingen indenfor forvaltningsjura til brug for en effektiv og korrekt sagsbehandling. Selvstændigt og i samarbejde med andre, at kunne påtage sig ansvar indenfor rammerne af forvaltningsmæssig og juridisk praksis. 12

13 2. HRN BDE-KURSUS Kursets formål er, at udvikle den studerendes personlige og faglige kompetencer med henblik på at kunne varetage funktionerne som stabsofficer og junior stabsofficer i henholdsvis en multinational bataljons-, kampgruppe- og brigadestab. Den studerende skal kunne vurdere, reflektere over og anvende taktikken knyttet til dette niveau samt forstå og anvende elementerne fra international politik (IP) som grundlag for egen indsættelse i konflikter. Deltagergruppe: M321 der har gennemført og bestået BTN syntesemodulet. Bemærkninger: Minimum før optag på Master. Det er en forudsætning, at alle undermodulerne på BDE-modulerne udbydes forud for syntesemodulet. Der er ingen bindinger mellem undermodulerne. ECTS-points: 30 Niveau: 6 Læringsudbytte: Efter uddannelsens afslutning skal den studerende: Kunne forstå og reflektere over praksis, teori, begreber og metoder, der knytter sig til det at være stabsmedlem i en bataljons-, kampgruppe- og brigadestab. Kunne reflektere over egne og relevante samarbejdspartneres doktringrundlag og analysemodeller. Have forståelse for strategiske, konfliktteoretiske, folkeretslige, kulturteoretiske og politiske problemstillinger forbundet med væbnede konflikter og grundlaget for at intervenere. Have forståelse for strategiens funktion i forhold til international politik. Have forståelse for ledelsesteoretiske problemstillinger, der knytter sig til det at være stabsofficer i en dansk eller multinational stab. Efter uddannelsens afslutning skal den studerende kunne: 13

14 Anvende dansk taktisk doktrin og den operative analysemodel på brigadeniveauet inden for alle indsættelseskategorier. Anvende og indgå i føringsvirksomhed og stabsprocedurer som stabsmedlem i en dansk eller multinational bataljons-, kampgruppe- og brigadestab. Perspektivere og inddrage grundlæggende teorier inden for international politik, internationale og nationale beslutningsprocesser og -organer samt folkeret til planlægning og gennemførelse af militære operationer. Inddrage kultur og krigens folkeret i planlægning og gennemførelse af militære operationer. Reflektere over samt videreudvikle såvel den taktiske som den føringsmæssige praksis gennem analyse af krigshistoriske eksempler. Analysere og vurdere ledelsesmæssige problemstillinger og på denne baggrund bidrage til konstruktive ledelsesprocesser i rollen som leder og stabsmedlem. Formidle ledelses-, føringsmæssige overvejelser og beslutninger på en retningsgivende måde, der er med til at skabe mening i rammen af en stab. Efter uddannelsens afslutning skal den studerende: Som stabsofficer i en bataljons-, kampgruppe- og brigadestab selvstændigt bringe sin faglighed og person i spil i tværfaglige samarbejder. I planlægnings- og føringssituationer kunne håndtere modsatrettede krav fra henholdsvis politiske, juridiske, personlige og operative etikker Taktik (HRN BDE-kursus) At give den studerende de taktiske, analytiske, procedure- og føringsmæssige færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at kunne planlægge og gennemføre militære operationer på brigadeniveauet indenfor alle indsættelseskategorier. Læringsmål: Efter modulets afslutning skal eleven have en forståelse for: Hvordan divisionen skaber rammerne for brigadens operative planlægning. Hvordan doktrin, taktik og modeller skabes og udvikles, herunder væsentlige krigsteoretiske ideer og værker. Grundlæggende elementer af NATO doktringrundlag på det taktiske niveau. Grundlæggende elementer af det amerikanske og britiske doktringrundlag. Opbygningen af den britiske 7-Questions analysemodel. Opbygningen af den amerikanske Military Decision Making Process. Hvordan en bataljons-, kampgruppe- og brigadestab kan håndtere multinationalitet. 14

15 Og kunne reflektere over praksis, teori, begreber og metoder i forbindelse med taktisk doktrin og føringsvirksomhed. Efter modulets afslutning skal eleven kunne: Anvende taktisk doktrin på brigadeniveauet indenfor alle indsættelseskategorier. Anvende den operative analysemodel til at planlægge operationer på brigadeniveauet. Anvende og indgå i føringsvirksomhed og stabsarbejde i en national eller multinational bataljons-, kampgruppe- og brigadestab indenfor alle indsættelseskategorier. Kunne formidle ledelses- og føringsmæssige overvejelser og beslutninger på en retningsgivende måde, der skaber mening for en stab og underlagte enheder. Håndtere komplekse taktiske, analytiske og føringsmæssige problemstillinger og omsætte dem til konkrete løsninger. Selvstændigt bringe sin faglighed og person i spil i et tværfagligt samarbejde i rammen af en national eller multinational bataljons-, kampgruppe- og brigadestab Lederskab og psykologi (HRN BDE-kursus) Formålet med uddannelsen i lederskab er at udvikle officerens ledelsesmæssige kompetencer til at kunne deltage i og udøve ledelse i en bataljons-/kampgruppe- eller brigadestab i rollen som leder eller menigt stabsmedlem. Læringsmål: Skal have forståelse for og kunne reflektere over teori, forståelser og erfaringer, der knytter sig til virket som leder i en operativ bataljons-, kampgruppe- og brigadestab. Skal kunne formidle ledelses- og føringsmæssige overvejelser og beslutninger på en retningssættende måde, der er med til at skabe mening blandt undergivne, foresatte og øvrige samarbejdspartnere. Skal kunne anvende teoretiske og virksomhedsskabte ledelsesmodeller, der knytter sig til stabsarbejdet. Skal kunne analysere og vurdere ledelsesmæssige problemstillinger under stabsarbejdet og kunne stille begrundede løsningsforslag, som anerkendes bredt blandt relevante interessenter. Skal kunne håndtere ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger, som opstår under stabsarbejdet herunder 15

16 håndtere de modstridende forventninger, som forskellige persontyper og øvrige interessenter har. Skal selvstændigt kunne bringe sin egen position og autoritet i spil i samarbejdende fællesskaber og heri selvstændigt kunne sætte fokus på og tage ansvar for professionens modsatrettede krav og forandrende vilkår Statskundskab (HRN BDE-kursus) At skabe forståelse for den strategiske, politiske, kulturelle og sociale kontekst i nuværende og potentielle missionsområder af relevans for forsvaret. Den studerende skal kunne udføre analysen med inddragelse af konfliktteoretiske, folkeretslige, kulturteoretiske og politologiske analyseredskaber og teorier samt kunne inddrage intra-statslige, statslige, regionale og globale perspektiver. Læringsmål: om aktører, processer og strukturer af betydning for konflikters opståen og bilæggelse i danske missionsområder. om centrale begreber, teorier og metoder til analyse af konflikter i aktuelle og potentielle danske missionsområder. om konfliktteoretiske, folkeretslige, kulturteoretiske og politologiske problemstillinger forbundet med væbnede konflikter og grundlaget for at intervenere. Kunne anvende udvalgte begreber, teorier og metoder inden for konfliktteori, kulturteori, sociologi og international politik på en eller flere cases. Kunne analysere og diskutere motiver og strategier for relevante aktører i udvalgte konflikter. Kunne analysere og vurdere interne og eksterne årsager til konflikter, aktuelle konfliktdynamikker. Kunne analysere og vurdere de folkeretslige problemstillinger i forbindelse med vestlige styrkers interventioner og ageren i missionsområdet. Have forståelse for strategiens funktion i forhold til international politik. Kunne håndtere komplekse problemstillinger, herunder kunne anerkende at flere teoretiske positioner kan have gyldighed på samme tid, og at konflikter kan analyseres ud fra flere analyseniveauer og faglige tilgange Engelsk (HRN BDE-kursus) Formålet med uddannelsen i faget engelsk er at sikre, at officeren kan: 16

17 anvende alment og militærfagligt engelsk på et sprogfærdighedsniveau i skriftligt og mundtligt engelsk som opfylder kravene til niveau i STANAG 6001, ed. 4, anvende militærfagligt engelsk som effektivt og nuanceret arbejdssprog i forbindelse med stabsarbejde i en bataljons-, kampgruppe- og brigadestab. Læringsmål: Have kendskab til relevante sider af NATO og britisk doktrin, organisation og materiel på BDE niveau. Have indgående kendskab til relevant hær-taktisk terminologi på engelsk. Have indgående kendskab til korrekt og præcis anvendelse af grammatik, syntaks, stavning og tegnsætning på engelsk. Kunne anvende den autoriserede militærfaglige terminologi og sprogbrug på engelsk i relation til en bataljons-, kampgruppes- og brigades indsættelsesmåder og indsættelsesformer med en høj grad af korrekthed og præcision. Kunne anvende engelsk til skriftligt og mundtligt at fremlægge og drøfte komplekse emner og problemstillinger inden for politik, samfund, ledelse og militære forhold. Kunne anvende engelsk som effektivt og nuanceret arbejdssprog i forbindelse med stabstjeneste i en bataljons-, kampgruppe- og brigadestab. Kunne udarbejde og gennemføre briefinger, operative overvejelser, operationsbefalinger, taktisk orientering og koordination på overvejende korrekt, præcist og entydigt engelsk MFT (HRN BDE-kursus) Formålet med uddannelsen i Militær Fysisk Træning (MFT) er at vedligeholde elevens fysiske færdigheder og generelle idrætsfaglige kompetencer, opbygget under elevens hidtidige uddannelser og tjeneste. Uddannelsen i MFT skal skabe fundamentet for og supplere elevens selvstændige træning med henblik på elevens fremtidige operative virke. Læringsmål. Om den grundlæggende træningsteori, således at kursisten kan fungere som sparringspartner og inspirator for det fremtidige tjenestesteds MFT-uddannede personel. 17

18 Have indsigt i og forståelse for MFT betydning for den militære tjeneste. Fremadrettet kunne vedligeholde og videreudvikle egen fysiske form. Kunne honorere Forsvarets til en hver tid gældende fysiske krav. Have oparbejdet en fysisk og psykisk modstandskraft, som muliggør et effektivt virke på et højere funktionsniveau under et normalt uddannelsesforhold samt indsættelse i kamp Krigens Folkeret (HRN BDE-kursus) Formålet med uddannelsen er at øge den studerendes evne til at inddrage krigens love som en naturlig faktor i forbindelse med planlægning og udførelse af militære operationer. Læringsmål: om de centrale begreber og gældende konventioner i krigens love, herunder have forståelse for krigens loves indflydelse på en militær enheds operationer om menneskerettigheder i krig. kunne anvende relevante aspekter af krigens love, herunder anvende befaling til at formidle beslutninger. Kunne anvende krigens love i den operative planlægning og på baggrund heraf kunne indsætte enheder i operationer under hensyntagen til almen dansk opfattelse af etik og moral Krigshistorie (HRN BDE-kursus) Formålet med faget krigshistorie er, at reflektere over og videreudvikle såvel den taktiske som den føringsmæssige praksis. Tillige ved analyse af historiske eksempler at øge forståelsen for både konflikters historiske kontekst og krigsføringens niveauers gensidige påvirkning. Mål: 18

19 Efter modulets afslutning skal eleven have en forståelse for og kunne reflektere over: Sammenhængen mellem strategiske imperativer, operative muligheder og begrænsninger samt taktisk udførelse. Nyere og nyeste historisk udviklingen inden for krigsføringens indre kredsløb inden for elementerne doktrin, organisation og teknologi. Den respektive vægtning af operationens grundprincipper inden for indsættelsesformerne/-metoderne. Udviklingen inden for metoderne og organiseringen af taktisk/operativ planlægning. Ved analyse af historiske eksempler omhandlende føringsprincipperne, at forholde sig kritisk til ledelses- og føringspraksis. Skal kunne formidle krigshistorisk empiri med relevans for bl.a. taktik, ledelse og føring for derved at styrke validiteten af såvel analyse som beslutninger. Skal udvikle egen taktisk, førings- og ledelsespraksis ud fra analysen af krigshistorisk empiri. Skal håndtere analyser af kontekst, krigsføringens niveaumæssige sammenhænge og taktisk praksis i stabsramme Studieforberedende grundmodul (HRN BDE-kursus) Formålet med uddannelsen i studieforberedende grundmodul er, at forbedre elevens grundlæggende studietekniske forståelse og kompetencer. Læringsmål: om behovet for vigtigheden af, at arbejde akademisk og metodisk redeligt i en moderne militær kontekst. Kunne anvende en blandt flere læsemetoder, afhængigt af det ønskede forståelsesniveau. Kunne udarbejde brugbare notater til undervisning, læsning og møder. Kunne argumentere og kommunikere effektivt. Kunne tænke og resonere kritisk. At kunne studere effektivt og tilpasse sin læringsstil efter egne præferencer mhp. at opnå det bedst mulige uddannelsesniveau. 19

20 2.9. Udrykning til Storbritannien (HRN BDE-kursus) Formålet med rejsen og udrykningen er, at give den studerende et perspektiverende og refleksivt indblik i egne og UK taktiske overvejelsesmodeller og ledelsesaspekter, kulturelforståelse samt praksis anvendelse af funktionssprog. Læringsmål: Reflektere over egen og UK taktiske overvejelsesmodeller så eleven er vidende om forskelle i opbygning og anvendelse og hvordan det er knyttet til den konkrete anvendelse og ledelsesfeltet i forhold hertil. om behovet for vigtigheden af, at arbejde akademisk og metodisk redeligt i en moderne militær kontekst. Kunne anvende UK 7 Questions-modellen og trække paralleller til egen metode. Kunne indgå i en UK ledet stab som stabsmedlem og levere relevante input i udviklingsprocesserne samt under møder. Kunne anvende engelsk som funktionssprog til at understøtte sit budskab og faglige viden. Kunne indgå som en effektiv ressource i UK ledet stabsarbejde, hvor indholdet bliver anerkendt og anvendt. 3. HRN OPERATIONS- OG FØRINGSKURSUS Formålet med uddannelsen er: At give officerer i hæren en uddannelse med henblik på at kunne bestride hæroperative stillinger ved nationale og multinationale brigade-, divisions-, korps- samt højere stabe. At styrke de studerendes ledelsesmæssige kompetencer inden for føring af militære enheder på brigade- og divisionsniveau. Sammen med Master i Militære Studier, at bibringe den studerende kompetencer til at bestride stillinger ved militære stabe på det operative og strategiske niveau. Sammen med Master i Militære Studier vil OFK give deltagerne baggrund for på længere sigt at kunne bestride stillinger på chefniveau. Deltagergruppe: 20

21 Bemærkninger: ECTS-points: 35 Niveau: 6/7 Læringsudbytte: Kunne forstå, hvad der ligger bag nationale, NATO og udvalgte nationers landmilitære doktriner på taktisk og operativt niveau. Kunne forstå, hvad der ligger bag, NATO doktriner i relations til værnfælles indsættelser. Kunne forstå den operative analyse model og hvad der ligger bag modellen, som anvendes til planlægning af militære operationer på brigade-, divisions- og korpsniveau, samt reflektere over denne. Kunne forstå, analysemodellen for Campaign Planning. Kunne forstå, hvad der ligger bag anvendelse af ledelsesprincippet Mission Command og hvorledes det bringes i anvendelse i relation til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af operationer. Kunne forstå, hvorledes, og under hvilket forhold, de landmilitære kapaciteter, samt relevante værnsfælles kapaciteter, indsættes i rammen af fuldspektrumsoperationer. Kunne forstå den påvirknings- og manøvrebaserede tilgang. Kunne forstå stabsmetodikken på troppeenhedsniveau og på værnsfællesniveau, herunder anvendelse af ledelseskompetencer. Have viden om, hvorledes opstillede taktiske og operative løsningsforslag vurderes, udvikles, tilpasses og evalueres med henblik på at kunne foretage valg og/eller optimering af den samlede løsningsmodel. Have viden om opbygning af og standardprocedurer i et operationscenter. Kunne anvende de nationale landmilitære doktriner for troppeenheden og NATO doktriner inden for planlægning og gennemførelse af militære operationer, herunder doktrinen for efterretningstjeneste, ildstøttetjeneste, ingeniørtjeneste, logistik og informationsoperationer. Kunne vurdere, vælge og anvende de grundlæggende militærteoretiske analysebegreber som led i operative overvejelser m.h.p., at mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber, der knytter sig til taktisk og operativ militær planlægning på brigade- divisions- og korps niveauet inden for områderne taktik, efterretningstjeneste, ildstøttetjeneste, 21

22 ingeniørtjeneste, informationsoperationer og logistik. Kunne vurdere, vælge og anvende de grundlæggende militærteoretiske analysebegreber som led i operative overvejelser på værnsfællesniveau m.h.p., at mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber, der knytter sig til værnsfælles militær kampagneplanlægning. Kan opstille og formidle realistiske operationsplaner der hensigtsmæssigt indsætter de rådige militære kapaciteter i rammen af fuldspektrumsoperationer. Kunne reflektere over fundamentale elementer og begreber i relation til operativ analyse og planlægning, og på denne baggrund kvalificere deres anvendelse i analyse af en specifik operativ problemstilling. Kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller inden for fagområdet m.h.p. at formidle viden til fagfæller og ikkespecialister. Kunne anvende ledelsesprincippet Mission Command i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og afprøvning af planen. Kunne lede hele eller dele af et stabsarbejde. Kunne lede et operationscenter m.h.p. det optimale samarbejde mellem alle kapaciteter i operationscentret. Kan på brigade-, divisions- og korpsniveau individuelt, som stabsmedlem herunder i en ledelsesfunktion, gennemføre føringsvirksomhed indenfor alle landmilitære indsættelseskategorier i komplekse og uforudsigelige situationer. Dette indbefatter, at den enkelte: Kan gennemføre operative overvejelser i situationer med såvel lang som kort tid til rådighed. Kan integrere komplekse og uforudsigelige situationer i de operative overvejelser. Mundtligt og skriftligt på dansk og/eller engelsk kan fremlægge argumenterede konklusioner og anbefalinger på en landmilitær problemstilling. Kan formidle mundtlige og skriftlige befalinger, på såvel dansk som engelsk, på en sådan måde, at planen fremstår kort, klar og entydig. Kan gennemføre evaluering af planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af operationer. Kan bringe operationsplaner til udførelse og tilpasse indsættelsen til situationens udvikling under alle indsættelseskategorier. Herunder anvender en føringsvirksomhed der til stadighed bidrager til at fastholde initiativet i operationer både på kort og lang sigt. Kan lede et operationscenter under komplekse og uforudsigelige kampforhold. Kan på Integrated Land Command/værn som stabsmedlem herunder i en ledelsesfunktion, gennemføre føringsvirksomhed indenfor alle landmilitære indsættelseskategorier i komplekse og uforudsigelige situationer. Kan, efter Master i Militære Studier, på chefniveau, deltage i ledelsen af, og på sigt føre, hærens enheder indsat i operationer, nationalt som internationalt. 22

23 3.1. Advanced Land Operations (HRN Operations- og Føringskursus) ECTS-points: 25 Niveau: 6/7 Modulets formål er: At give officerer i hæren en uddannelse med henblik på at kunne bestride hæroperative stabsstillinger ved nationale og multinationale brigade-, divisions- samt højere stabe. At styrke de studerendes ledelsesmæssige kompetencer inden for føring af militære enheder på brigade-, divisions- og korpsniveau. Sammen med flex-modul Campaign Planning og Master i Militære studier, at give deltagerne baggrund for på længere sigt at kunne bestride stillinger på chefniveau. Læringsmål: Kunne forstå, hvad der ligger bag nationale, NATO og udvalgte nationers landmilitære doktriner på taktisk og operativt niveau. Kunne forstå den operative analyse model, herunder baggrunden for modellen, som anvendes til planlægning af militære operationer på brigade-, divisions- og korpsniveau, samt reflektere over denne. Kunne forstå, hvad der ligger bag anvendelse af ledelsesprincippet Mission Command og hvorledes det bringes i anvendelse i relation til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af operationer. Kunne forstå hvorledes, og under hvilket forhold, de landmilitære kapaciteter, samt relevante værnsfælles kapaciteter, indsættes i rammen af fuldspektrumsoperationer. Kunne forstå den påvirknings- og manøvrebaserede tilgang. Kunne forstå stabsmetodikken på troppeenhedsniveau, herunder anvendelse af ledelseskompetencer. Have viden om, hvorledes opstillede taktiske løsningsforslag vurderes, udvikles, tilpasses og evalueres med henblik på at kunne foretage valg og/eller optimering af den samlede løsningsmodel. Have viden om opbygning af og standardprocedurer i et operationscenter. Kunne anvende de nationale landmilitære doktriner for troppeenheden og NATO doktriner inden for planlægning og gennemførelse af militære operationer, herunder doktrinen for efterretningstjeneste, ildstøttetjeneste, ingeniørtjeneste, 23

24 logistik og informationsoperationer. Kunne vurdere, vælge og anvende de grundlæggende militærteoretiske analysebegreber som led i operative overvejelser m.h.p., at mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber, der knytter sig til taktisk og operativ militær planlægning på brigade- divisions- og korps niveau inden for områderne taktik, efterretningstjeneste, ildstøttetjeneste, ingeniørtjeneste, informationsoperationer og logistik. Kunne opstille og formidle realistiske operations planer der hensigtsmæssigt indsætter de rådige militære kapaciteter i rammen af fuldspektrumsoperationer. Kunne reflektere over fundamentale elementer og begreber i relation til operativ analyse og planlægning, og på denne baggrund kvalificere deres anvendelse i analysen af en specifik operativ problemstilling. Kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller inden for fagområdet m.h.p. at formidle viden til fagfæller og ikkespecialister. Kunne anvende ledelsesprincippet Mission Command i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og afprøvning af planen. Kunne lede hele eller dele af et stabsarbejde. Kunne lede et operationscenter m.h.p. det optimale samarbejde mellem alle kapaciteter i operationscentret. Skal på brigade-, divisions- og korpsniveau individuelt, som stabsmedlem herunder i en ledelsesfunktion, kunne gennemføre føringsvirksomhed indenfor alle landmilitære indsættelseskategorier i komplekse og uforudsigelige situationer. Dette indbefatter, at den enkelte: Kan gennemføre operative overvejelser i situationer med såvel lang som kort tid til rådighed. Mundtligt og skriftligt på dansk og/eller engelsk kan fremlægge argumenterede konklusioner og anbefalinger på en landmilitær problemstilling. Kan formidle mundtlige og skriftlige befalinger, på såvel dansk som engelsk, på en sådan måde, at planen fremstår kort, klar og entydig. Kan gennemføre evaluering af planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af operationer. Kan bringe operationsplaner til udførelse og tilpasse indsættelsen til situationens udvikling under alle indsættelseskategorier. Herunder anvender en føringsvirksomhed der til stadighed bidrager til at fastholde initiativet i operationer både på kort og lang sigt. Kan lede et operationscenter under komplekse og uforudsigelige kampforhold. Skal, efter gennemførelse af det samlede Operations- og føringskursus(ofk), på chefniveau, kunne deltage i ledelsen af, og på sigt føre, hærens enheder indsat i operationer, nationalt som internationalt. Skal efter uddannelsen kunne tage ansvar for egen faglige udvikling. 24

25 3.2. Campaign Planning (HRN Operations- og Føringskursus) ECTS-points: 10 Niveau: 6/7 Formålet med modulet er: At give den studerende en teoretisk viden og forståelse for militære operationer på det taktiske og operative niveau, hvor den overordnede målsætning er Campaign Planning. At give den studerende de metodiske og analytiske færdigheder, der sætter den studerende i stand til at kunne bidrage til gennemførelse af operativ analyse. At opbygge den studerendes evne til vurdering af komplekse taktiske og operative problemstillinger i en militærstrategisk kontekst på Component niveau i et multinationalt operations miljø. At give den studerende en forståelse for værnenes rolle, således den studerende efter endt uddannelse, kan indgå i nationale og multinationale militære stabe på taktisk og operativt niveau. Der fokuseres under uddannelsen på tre områder: Militære operationer på taktisk og operativt niveau indeholdende Campaign Planning. Herunder den værnsfælles ramme og samvirke med ikke militære aktører. Dynamikken i metodisk operativ analyse og den afledte evne til at vurdere komplekse taktiske og operative problemstillinger i en militærstrategisk kontekst. Under anvendelse af relevante NATO doktriner, individuelt samt under stabsarbejde at kunne fungere tværfagligt, med henblik på at udvikle løsninger på komplekse problemstillinger. Herunder afprøve-, vurdere og tilpasse disse til evt. ændrede vilkår. Kurset gennemføres i en Joint ramme under en Integrated Land Command (ILC), der giver en forståelse af de tre værns opgave løsning. Læringsmål: Kunne forstå, på et videnskabeligt grundlag, hvad der ligger bag NATO s operative analyse modeller, som anvendes til militær Campaign Planning, samt reflektere over disse. Kunne forstå og, på et videnskabeligt grundlag, reflektere over dynamikken i metodisk operativ analyse og relatere denne til 25

26 nutidige og fremtidige fuldspektrumsoperationer. Endvidere skal den studerendekunne vurdere denne i konteksten af en militærstrategisk kontekst. Kunne forstå og, på et videnskabeligt grundlag, reflektere over doktriner, herunder metoder for planlægning af operationer på LCC/ILC niveau i en samtænkt ramme. Have viden om, hvorledes opstillede løsningsforslag vurderes og evalueres med henblik på at kunne foretage valg og/eller optimering af den samlede løsningsmodel. Have viden om hvorledes operationer i rammen af Comprehensive Approach koordineres og synkroniseres med andre aktører, herunder også ikke militære aktører. Kunne vurdere, vælge og anvende metoder i de grundlæggende NATO militærteoretiske analysebegreber som led i operative overvejelser mhp at mestre fagområdets videnskabelige metoder og redskaber, der knytter sig til taktisk og operativ militær Campaign Planning på LCC/ILC niveau både individuelt som i stabe. Kunne reflektere over fundamentale elementer, herunder påvirknings- og den manøvrebaserede tilgang, og begreber i relation til operativ analyse og planlægning og på den baggrund kvalificere deres anvendelse i analyse af en operativ problemstilling. Kunne opstille og formidle nye analyse- og løsningsmodeller inden for fagområdet mhp. at drøfte disse med militære og ikke-militære specialister. Selvstændigt, samt tværfagligt i nationale samt multinationale stabe på op til LCC niveau, kunne tage ansvar for at analysere taktiske og operative problemstillinger. Herunder kunne opstille krav og kriterier for mulige løsninger, samt fremkomme med løsningsforslag og her til relaterede operative befalinger. Kunne anvende dele af NATO s doktringrundlag, herunder Component doktringrundlag, med henblik på at kunne anbefale hensigtsmæssige fremgangsmåder for den operative problemløsning, samt i relation til dette kunne styre hele eller dele af et stabsarbejde. I rammen af internationale militære indsættelser, kunne styre og løse uforudsigelige og komplekse problemstillinger, hvori der indgår flere forskellige aktører. 26

27 4. SVN ARKTIS (VF) Uddannelsen omhandler geopolitiske og kulturmæssige forhold omkring Arktis, herunder f.eks. Arktisk Råd, Arctic 5 og Rigsfælleskabets Strategi for Arktis. Deltagergruppe: Modulet er relevant for alle våbenarter og uddannelsesretninger i forsvaret (værnsfælles) på M312, M321 og evt. M322 niveau, der enten har udsigt til eller sidder i en stilling med berøringsflade til Arktis Bemærkninger: FLEX-modul Kompetenceudvikling i relation til stillinger på M321-niveau Det er en forudsætning at man inden optagelse har gennemgået modulet vedr. Havret. ECTS-points: 5 Niveau: 7 Læringsudbytte: om Grønlands og grønlændernes historie og udvikling og Grønlands nuværende kulturelle, økonomiske og politiske forhold. Kendskab til den seneste forskning vedr. de centrale aktørers interesser i Arktis, herunder råstoffer og handelsruter, samt denne forsknings teoretiske og metodiske tilgange. om og de folkeretlige og organisatoriske rammer for staternes samarbejde. Herunder Artic 5, Arktisk Råd og UNCLOS om Rigsfællesskabets arktis-strategi og politikker. om forsvarets og herunder søværnets opgaver i Arktis fx. suverænitetshåndhævelse. Kunne identificere centrale elementer i forholdet mellem Danmark og Grønland i rammen af Rigsfællesskabet og disses betydning i en vurdering af samarbejdet om og udviklingen af Rigsfællesskabet udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder forsvarets rolle og opgaver. 27

28 Kunne diskutere og udvælge teorier og analysetilgange i analyser af staterne samarbejde i Arktis og mulige udviklinger i dette. Kunne analysere og diskutere mulige scenarier for Rigsfællesskabets udvikling med vægt på forsvarets opgaver.. Kunne i sit virke som officer løse aktuelle opgaver ud fra en samlet forståelse for det militære instruments rolle og funktion i relation til opnåelse af Rigsfællesskabets politiske mål og den aktuelle politiske kontekst. Kunne formidle disse beslutninger til efterstående personel. Kunne løbende udvikle sit kendskab til og forståelse for udviklingen i Arktis og dennes indflydelse på forsvarets og herunder søværnets opgaver i regionen. 5. SVN SØVÆRNET I DANSK UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK (VF) Uddannelsen omhandler de politiske og retlige forhold, der danner rammen om søværnets opgaver, som instrument i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik illustreret ved en eller flere aktuelle sømilitære operationer, f.eks. pirateribekæmpelse, deltagelse i flådeblokader mv. Deltagergruppe: Modulet vil være relevant for såvel teknikere som taktikere. Bemærkninger: FLEX-modul Det er en forudsætning at man inden optagelse har gennemgået modulet vedr. Havret samt ønskeligt at man har gennemgået modulet vedr. Maritim Krigsteori og Strategi. ECTS-points: 5 Niveau: 7 Læringsudbytte: om Danmarks udenrigspolitiske interesser og udviklingen i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik med vægt på SVN opgaver. 28

29 Kendskab til den seneste forskning vedr. forsvarets rolle i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, samt denne forsknings teoretiske og metodiske tilgange. om aktuelle sømilitære operationer og indsatser og de politiske-strategiske forhold, der ligger til grund herfor. om de folkeretlige og organisatoriske rammer for SVN s internationale opgaver generelt og specielt set i relation til aktuelle sømilitære opgaver. Kunne identificere centrale indenrigspolitiske og udenrigspolitiske faktorer, der ligger til grund for aktuelle sømilitære opgaver. Kunne diskutere og udvælge teorier og analysetilgange i analyser af sømilitære opgaver. Kunne analysere og diskutere mulige scenarier for søværnets fremtidige roller og opgaver, set i lyset af udviklingen i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Kunne i sit virke som officer løse aktuelle opgaver ud fra en samlet forståelse for det sømilitære instruments rolle og funktion i relation til opnåelse af politiske mål og den aktuelle politiske kontekst. Kunne formidle ovenstående til underlagt personel. Kunne løbende udvikle sit kendskab til og forståelse for udviklingen i dansk udenrigspolitik og dennes indflydelse på søværnets opgaver. 6. SVN HAVRET (VF) Uddannelsen omhandler havretsaspekter, herunder UNCLOS, og udvikle forståelse for den operative folkeret og de folkeretlige og politiske og administrative rammer, der ligger til grund for denne, specielt mht. sømilitære opgaver. Der vil være fokus på søofficeren og inddrages overvejelser om våbenanvendelse til søs, magtanvendelse og politiforretning. Deltagergruppe: Modulet er relevant for alle våbenarter og uddannelsesretninger i forsvaret (værnsfælles) på M312 og M321 niveau. Bemærkninger: Modulet er forudsætning for deltagelse i moduler vedr. Arktis og Søværnet i Dansk Udenrigs-og sikkerhedspolitik. 29

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktions- Taktisk-navigatorisk retning, skib, Niveau 1 (M312 første gangs tjeneste), sektionsofficer. betegnelse Funktionsniveau M312 (SVN) og værnstilhørsforhold Antal stillinger

Læs mere

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN

VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN VIDEREGÅENDE OFFICERSUDDANNELSE I, HÆREN Fagområde Fag Nu KP/skoler inkl. UDD-netværk LEDELSE/ORGANISATION 314 386 Ledelse 224 224 Psykologi 12 12 Lederudvikling 54 62 Uddannelseslærer 24 88 STYRING/FORVALT.

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TAKTISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, SØVÆRNET 1. FORMÅL 1.1. Formålet med uddannelsen er, at deltageren tilegner sig den viden, de færdigheder og holdninger, der sætter vedkommende i stand til

Læs mere

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version

Studieordning for elementet. Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot. Version Studieordning for elementet Helikopterpilot, transportpilot og jagerpilot Version 30112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål med Flyvning og Ledelse... 3 3. Mål for læringsudbytte for Flyvning og Ledelse...

Læs mere

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version

Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING. Version Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, KONTROL OG VARSLING Version 26112015 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Kontrol og Varslingsuddannelsens formål... 3 3. Kontrol og varslingsuddannelsens

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

FORMÅL MED VIDEREUDDANNELSESTRIN II FOR MILITÆRE LEDERE (VUT II/L-STK)

FORMÅL MED VIDEREUDDANNELSESTRIN II FOR MILITÆRE LEDERE (VUT II/L-STK) Underbilag 8 til bilag 3 FORMÅL MED VIDEREUDDANNELSESTRIN II FOR MILITÆRE LEDERE (VUT II/L-STK) 1. FORMÅL Formålet med Videreuddannelsestrin II for militære ledere (VUT II/L-STK) er, at videreuddanne officerer

Læs mere

MILITÆR DIPLOMUDDANNELSE

MILITÆR DIPLOMUDDANNELSE Studieordning MILITÆR DIPLOMUDDANNELSE Indhold INDLEDNING... 4 UDDANNELSENS FORMÅL... 4 UDDANNELSENS MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE... 4 UDDANNELSESRETNINGER OG UDDANNEDES TITLER... 5 ADGANGSKRAV... 5 UDDANNELSENS

Læs mere

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF)

Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 12 Taktisk kursus for officerer af reserven (TAKKUR RESOF) Formål 1. At give eleven viden om og forståelse for panserinfanterikompagniet

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1 Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR LOGISTIKTROPPERNE 1 1 Tjenestegrensmodulet benævnes våbenkursus internt i Hæren. Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. TJENESTEGRENSMODULETS FORMÅL...

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TEKNISK LINIE

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TEKNISK LINIE FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, SVN TEKNISK LINIE FORMÅL Formålet med uddannelsen er, at officerseleven erhverver sig den viden og de færdigheder samt de holdningsmæssige kvaliteter, der kræves for

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV

UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, FLV 1. FORMÅL Uddannelsen har til formål at bibringe eleven de fornødne forudsætninger for at kunne fungere som mellemleder på laveste funktionsniveau.

Læs mere

LOGO. Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE. Version

LOGO. Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE. Version LOGO Studieordning for elementet FLYVEVÅBNETS FUNKTIONSUDDANNELSE, OPERATIONSSTØTTE Version 26112015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Operationsstøtteuddannelsens formål... 3 3. Operationsstøtteuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS

Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Version 1.0 Uddannelsesordning for DELINGSFØRERKURSUS Autorisation Nærværende uddannelsesordning autoriseres hermed til brug på HVS/HJV ved gennemførelse af DELINGSFØRERKURSUS (DFK). JENS SUND oberst Chef

Læs mere

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen

Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning (BL) Operations- og Føringsuddannelsen Blended Learning, en ny vej mod visdom. Tidsforbrug og udfordringer. Behov for nytænkning/bevidst tænkning. De uddannelsesmæssige krav. Den pædagogiske

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, HRN

FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, HRN FORMÅL MED OFFICERSGRUNDUDDANNELSE, HRN OVERORDNET FORMÅL Formålet med Hærens OGU er, at kadetten tilegner sig de personlige og faglige kompetencer, der: - Giver KT faglig og lederskabsmæssig profil som

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT- I/ML, FLYVEVÅBNET 1. FORMÅL At deltageren erhverver sig den viden og de færdigheder, der er en forudsætning for at kunne bestride stillinger på højere funktionsniveau

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer

Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Bilag 1 Beskrivelsesramme for uddannelsesfaglige medarbejderes kompetencer Indledning: University College Lillebælt nåede en vigtig milepæl, da HSU i juni 2009 vedtog Kompetencestrategi og politik og med

Læs mere

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse

Læringsplan. Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Funktionsbestemt Efteruddannelse af Indsatsledere - Decentral Uddannelse Denne læringsplan er et eksempel, der frit kan anvendes som inspiration efter behov. 20.december 2017 Beredskabsstyrelsen Datavej

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.

Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Pædagoger Pædagoger Pædagogernes professionsrelevante kompetencer er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til informationsofficersfunktionen samt kunne varetage tjenesten

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Foreløbig kursusbeskrivelse Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område Teknisk Projektarbejde Udvikling, design, dokumentation og produktion af et valgfrit produkt. - Viden om forskellige videnskabsteoretiske

Læs mere

Simulation og videolektioner som lærings enablers

Simulation og videolektioner som lærings enablers Læringshjul på Bataljonskursus Simulation og videolektioner som lærings enablers Major Thomas Lunau Elementleder i taktikafdelingen Hærens Officersskole 29 05 2015 1 Hvad skal vi igennem Fakta omkring

Læs mere

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN

Bilag 1. Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN Bilag 1 Studieordning OFFICERSUDDANNELSE FOR HÆREN AUTORISATION Nærværende studieordning autoriseres herved til brug for Officersuddannelsen for Hæren. X.X. XXXX DOKUMENTHISTORIK Dokumentversion Revisionsdata

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Civil chefstilling på øverste 1 ledelsesniveau. Funktionsniveau C400 og C300. Eksempler på funktionsbetegnelser

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR VUT II/ML 1. GENERELT 1.1. Formål. Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at bestride tjeneste på højeste

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME

FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME FORSVARSAKADEMIETS PÆDAGOGISKE RAMME AUGUST 2015 Forsvarsakademiet Ryvangs Allé 1 Svanemøllens Kaserne 2100 København Ø Kontakt: Dekanat, Anne-Marie Sikker Sørensen de-03@fak.dk 1. udgave august 2015 INDHOLD

Læs mere

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1

Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1 Studieordning for elementet HÆRENS TJENESTEGRENSMODUL FOR KAMPTROPPERNE 1 1 Tjenestegrensmodulet benævnes våbenkursus internt i Hæren. Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. TJENESTEGRENSMODULETS FORMÅL... 3 3.

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Indhold 1. Indledning... 3 2. Officersbasisuddannelsens formål... 3 3. Officersbasisuddannelsens mål for læringsudbytte... 3 4. Officersbasisuddannelsens omfang

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: ca. 68 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang,

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Kompetencemål for Madkundskab

Kompetencemål for Madkundskab Kompetencemål for Madkundskab Madkundskab er både et praktisk og et teoretisk fag, der kombinerer faglig og videnskabelig fordybelse med kreativt og innovativt arbejde, håndværksmæssigt arbejde, æstetiske

Læs mere