Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) BEK nr 63 af 22/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Pas eller anden rejselegitimation Indrejse- og udrejsekontrol Visum Opholdstilladelse Arbejdstilladelse Særlige bestemmelser om opholdstilladelse i forbindelse med adoption Udveksling af sagsakter mellem statsforvaltningerne og Udlændingeservice Færøerne og Grønland Kontrolbestemmelser m.v. Straffebestemmelser Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) I medfør af 5, stk. 2, 12, 13, stk. 2, 14, stk. 2, 15, stk. 2, 38, stk. 3-4 og 7, 39, stk. 1-5, 41, 42, stk. 1 og 3, 46 c, 46 d, 47, stk. 2, 47 a, og 60, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, som ændret ved 14 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, 31 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, 10 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, lov nr. 532 af 8. juni 2006 og 104 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, fastsættes: Kapitel 1 Pas eller anden rejselegitimation 1. Et pas gælder som rejselegitimation for en udlænding, når det opfylder følgende betingelser: 1) Passet skal være udstedt af en kompetent myndighed fra det land, hvor pasindehaveren er statsborger, og være forsynet med angivelse af den udstedende myndighed. Findes myndighedsangivelsen ikke på en lamineret side, skal angivelsen ske ved myndighedens stempel eller segl. Rettelser i teksten skal være påført af en kompetent myndighed. 2) Passet skal indeholde oplysning om dets gyldighedstid. 3) Passet skal være gyldigt for rejse til Danmark. 4) Passet må kun lyde på en enkelt person, jf. dog stk. 4 og 5.

2 5) Passet skal indeholde angivelse af pasindehaverens fulde navn, fødselsdato, fødested, nationalitet og køn. 6) Passet skal indeholde et vellignende fotografi af pasindehaveren. Er fotosiden ikke lamineret, skal fotografiet være forsynet med den udstedende myndigheds stempel eller segl, således at det er aftrykt delvis på fotografiet og delvis uden for dette. 7) Passet skal være forsynet med pasindehaverens underskrift eller lignende signatur. 8) Passet skal indeholde plads til afstemplinger. 9) Pas, der ikke er udfærdiget på engelsk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk, tjekkisk, estisk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, polsk, slovensk, slovakisk, finsk eller rumænsk skal indeholde oversættelse af hele teksten til mindst et af disse sprog. Stk. 2. Passet gælder uanset stk. 1 ikke som rejselegitimation, hvis det er anført i passet eller på anden måde er oplyst, at passet ikke er gyldigt for tilbagerejse til udstederlandet. Stk. 3. Pas, der er udstedt til en statsborger i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, gælder uanset stk. 1 og 2 som rejselegitimation for udlændingen. Stk. 4. Pas, som er udstedt til ægtefæller, gælder som rejselegitimation, når det opfylder kravene i stk. 1 og 2 eller 3. Stk. 5. Pas, hvori et barn under 16 år er optaget med angivelse af fulde navn, køn og fødselsdato af en kompetent udenlandsk myndighed, gælder som rejselegitimation for barnet, når det ledsages af den voksne pasindehaver, og når passet opfylder kravene i stk. 1 og 2 eller Legitimationsdokument, som er udfærdiget af en kompetent dansk eller udenlandsk myndighed til en person, der er statsborger i et andet land eller statsløs (fremmedpas eller rejsedokument for flygtninge), gælder som rejselegitimation for denne udlænding, når det i øvrigt opfylder de krav, der er nævnt i 1, dog ikke kravet om angivelse af nationalitet, jf. 1, stk. 1, nr Fælles legitimationsdokument (fællespas, kollektivpas) gælder som rejselegitimation for en gruppe af udlændinge, der med en rejseleder indrejser for sammen at opholde sig her i landet i kortere tid, når rejselederen er i besiddelse af eget pas eller legitimationsdokument, jf. 1 eller 2, og hver enkelt rejsedeltager er i besiddelse af legitimation udstedt af en offentlig myndighed. Stk. 2. Fællespasset skal for at være gyldigt 1) være udstedt af en kompetent myndighed fra det land, hvor pasindehaverne er statsborgere, og være forsynet med angivelse af den udstedende myndighed. Findes myndighedsangivelsen ikke på en lamineret side, skal angivelsen ske ved myndighedens stempel eller segl. Rettelser i teksten skal være påført af en kompetent myndighed, 2) indeholde oplysninger om dets gyldighedstid, 3) være gyldigt for rejse til Danmark, 4) kun omfatte personer, som er statsborgere i udstederlandet, og som, medmindre Udlændingeservice i særlige tilfælde tillader andet, kan indrejse i Danmark på individuelt pas uden visum, 5) omfatte mindst fem og ikke flere end 50 personer, 6) indeholde angivelse af hver enkelt rejsedeltagers fulde navn, fødselsdato, fødested, nationalitet og køn, og 7) indeholde angivelse af rejselederens navn samt af nummer og udstedelsesdato for dennes pas. Stk. 3. Fællespasset gælder uanset stk. 2 ikke som rejselegitimation, hvis det er anført i passet eller på anden måde er oplyst, at passet ikke er gyldigt for tilbagerejse til udstederlandet.

3 Stk. 4. Fællespas, der er udstedt til statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, gælder uanset stk. 2 og 3 som rejselegitimation for disse udlændinge. 4. I forbindelse med afgørelse om, hvorvidt en udlænding skal afvises ved indrejsen efter udlændingelovens 28, stk. 1, nr. 2, eller stk. 2 eller 3, jf. stk. 1, nr. 2, afgør politiet, hvorvidt udlændingens pas eller anden rejselegitimation opfylder betingelserne i 1-3, jf. udlændingelovens 48. Stk. 2. Rigspolitichefen undersøger, hvilke pas og hvilken anden rejselegitimation der opfylder betingelserne i 1-3. Resultatet af undersøgelserne videregives til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Udlændingeservice, politidirektørerne, Udenrigsministeriet og Rådet for Den Europæiske Union. Stk. 3. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bestemmer, i hvilken udstrækning pas og anden rejselegitimation, herunder identitetskort, der ikke opfylder betingelserne i 1-3, kan gælde som rejselegitimation. Oplysning om de bestemmelser, der er truffet efter 1. pkt., videregives til Udlændingeservice, politidirektørerne, Udenrigsministeriet, Rådet for Den Europæiske Union og Rigspolitichefen. Stk. 4. Oplysning om de bestemmelser, der er truffet efter stk. 3, offentliggøres af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration i Statstidende. Samme sted offentliggøres én gang årligt pr. 1. januar en oversigt over de trufne bestemmelser. 5. Statsborgere i et andet nordisk land er efter udlændingelovens 39, stk. 4, 1. pkt., jf. stk. 1, fritaget for at være i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation ved indrejse her i landet fra et andet nordisk land, ved ophold her i landet og ved udrejse herfra til et andet nordisk land. Stk. 2. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bestemmer efter udlændingelovens 39, stk. 4, 2. pkt., hvilke andre grupper af udlændinge der ved indrejse og ophold her i landet og ved udrejse herfra er fritaget for at være i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation. Stk. 3. Udlændingeservice eller politiet kan, når humanitære hensyn, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser taler derfor, tillade, at en udlænding indrejser og opholder sig her i landet uden at være i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation, jf. dog 49, stk. 2. Stk. 4. Oplysning om de bestemmelser, der er truffet efter stk. 2, offentliggøres af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration i Statstidende. Samme sted offentliggøres én gang årligt pr. 1. januar en oversigt over de trufne bestemmelser. Stk. 5. Oplysninger om de tilladelser, der er givet efter stk. 3, gives til de øvrige Schengenlande af Udlændingeservice. 6. Rejsedokument for flygtninge udstedes efter ansøgning i overensstemmelse med reglerne i flygtningekonventionen af 28. juli 1951 til en udlænding, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1, eller 8, stk. 1. Stk. 2. Fremmedpas udstedes efter ansøgning til 1) en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 2, 2) en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 8, stk. 2-3, 3) en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 3, eller 4) et mindreårigt barn, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, hvis barnets forældre har opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8. Stk. 3. Fremmedpas udstedes efter ansøgning til en udlænding, der ikke er i stand til at skaffe sig pas eller anden rejselegitimation, såfremt udlændingen er meddelt 1) tidsubegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 9-9 f,

4 2) tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold efter udlændingelovens 9-9 f, 3) opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b, 4) opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, når tilladelsen er meddelt en udlænding, der har indgivet en ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, eller 5) opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 e. Stk. 4. Til en udlænding, der ikke er omfattet af stk. 1-3, kan rejsedokument for flygtninge og fremmedpas udstedes efter ansøgning, når særlige grunde taler derfor. Stk. 5. Udstedelse af rejsedokument for flygtninge og fremmedpas kan nægtes, når det skønnes nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde. 7. Rejsedokument for flygtninge og fremmedpas udstedes af Udlændingeservice. Stk. 2. Udstedes rejselegitimation efter 6, stk. 1-3, til en udlænding, der er fyldt 18 år, og som har tidsubegrænset opholdstilladelse, fastsættes gyldighedstiden til ti år. For andre udlændinge, der er fyldt 18 år, fastsættes gyldighedstiden for rejselegitimation efter 6, stk. 1-3, til fem år. For udlændinge mellem 2 og 18 år fastsættes gyldighedstiden for rejselegitimation efter 6, stk. 1-3, til fem år. For udlændinge under 2 år fastsættes gyldighedstiden for rejselegitimation efter 6, stk. 1-3, til to år. Gyldighedstiden efter pkt. fastsættes dog således, at den senest udløber seks måneder efter opholdstilladelsens udløb eller for udlændinge, der ikke er meddelt opholdstilladelse, jf. 6, stk. 4, således, at den senest udløber på det tidspunkt, hvor formålet med udstedelsen er tilendebragt. Når særlige grunde taler for det, kan der fastsættes kortere gyldighedstid end anført i pkt. Stk. 3. Udstedelse efter 6, stk. 1-2, skal betinges af, at udlændingens pas eller rejselegitimation deponeres hos Udlændingeservice. Rejselegitimation udstedt efter 6, stk. 2, nr. 4, og 6, stk. 3, kan inddrages, hvis udlændingen får udstedt nationalitetspas. Stk. 4. Rejsedokument for flygtninge og fremmedpas, der udstedes til en udlænding med tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8, stk. 1 eller 2, forsynes med påtegning om, at det ikke er gyldigt for rejse til det eller de lande, hvor den myndighed, der har givet opholdstilladelsen, har fundet, at den pågældende risikerer forfølgelse omfattet af udlændingelovens 7. Stk. 5. En påtegning efter stk. 4 ophæves, når udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. En påtegning efter stk. 4 ophæves endvidere, når udlændingen ansøger Udlændingeservice herom. Der kan kun ske ophævelse efter 2. pkt. af en påtegning efter stk. 4, hvis ansøgningen indeholder oplysninger om 1) det nærmere formål med ophævelsen af påtegningen efter stk. 4, 2) hvorvidt udlændingen finder at kunne indrejse og opholde sig problemfrit i det eller de i stk. 4 nævnte lande, og i givet fald om baggrunden herfor, og 3) tidspunktet for rejsen til det eller de i stk. 4 nævnte lande og det forventede tidspunkt for udlændingens tilbagevenden til Danmark. Stk. 6. Ophæves en påtegning efter stk. 5, 2. pkt., og vender udlændingen tilbage til Danmark efter at have været udrejst til det eller de i stk. 4 nævnte lande, sendes udlændingens rejsedokument for flygtninge eller fremmedpas til Udlændingeservice og forsynes på ny med påtegning efter stk. 4, medmindre den pågældendes opholdstilladelse inddrages, jf. udlændingelovens 19, stk. 1, nr. 1. Ophæves en påtegning efter stk. 5, 2. pkt., men udrejser udlændingen ikke til det eller de i stk. 4 nævnte lande, sendes udlændingens rejsedokument for flygtninge eller fremmedpas til Udlændingeservice og forsynes på ny med påtegning efter stk. 4. Stk. 7. Ansøgning om rejsedokument for flygtninge og fremmedpas indgives til Udlændingeservice. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for Københavns og Københavns

5 Vestegns politikredse, kan ansøgning endvidere indgives til Udlændingeservice gennem politiet på det sted, hvor ansøgeren bor eller opholder sig. Stk. 8. Gyldighedstiden for rejselegitimation udstedt efter 6, stk. 1-4, kan forlænges efter ansøgning. Stk. 2 og 7 finder tilsvarende anvendelse. Stk. 9. I øvrigt finder reglerne om udstedelse af pas til danske statsborgere tilsvarende anvendelse. 7 a. Et barn under 15 år med selvstændigt pas, selvstændigt rejsedokument for flygtninge eller selvstændigt fremmedpas kan af den eller dem, der har forældremyndigheden over barnet, kræves slettet af andre personers rejsedokument for flygtninge eller fremmedpas. Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 træffes af politiet. Stk. 3. En anmodning om sletning indgives skriftligt til politiet på det sted, hvor indehaveren eller indehaverne af forældremyndigheden bor eller opholder sig. Stk. 4. Hvis den eller de personer, der anmoder om sletning, bor eller opholder sig i udlandet, kan anmodningen om sletning indgives til Rigspolitichefen gennem en dansk repræsentation i det land, hvor den eller de personer, der anmoder om sletning, bor eller opholder sig, eller, såfremt der ikke er en dansk repræsentation i det land, hvor de pågældende personer bor eller opholder sig, gennem den nærmeste danske repræsentation. Stk. 5. Det rejsedokument for flygtninge eller fremmedpas, hvori et barn ønskes slettet, kan midlertidigt inddrages med henblik på sletning. Stk. 6. Afgørelse om sletning kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Kapitel 2 Indrejse- og udrejsekontrol 8. Indrejse fra og udrejse til et andet Schengenland finder sted uden indrejse- og udrejsekontrol, jf. dog 11. Er der undtagelsesvis i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 20 indført midlertidig kontrol ved grænsen til et andet Schengenland, skal indrejse fra og udrejse til det pågældende land dog ske i overensstemmelse med de kontrolforanstaltninger, der er fastlagt i forbindelse hermed, jf Indrejse fra og udrejse til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen må, medmindre andet er fastsat i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 4, stk. 2, alene finde sted ved de grænseovergangssteder (havne og lufthavne), der i henhold til udlændingelovens 38, stk. 3, er godkendt hertil af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration, og alene inden for disses åbningstid, jf. dog 11. Politiet kan i helt særlige tilfælde efter Rigspolitichefens nærmere bestemmelse tillade indrejse og udrejse uden for de i 1. pkt. nævnte grænseovergangssteder. Stk. 2. Udlændinge skal ved indrejse fra og udrejse til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, melde sig til indrejse- eller udrejsekontrol, jf. dog 11. Kontrollen udøves af politiet efter Rigspolitichefens nærmere bestemmelse. Stk. 3. Udlændinge, der indrejser fra eller udrejser til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, skal meddele politiet de oplysninger, der er nødvendige til brug for indrejse- eller udrejsekontrollens udførelse. Stk. 4. Politiet kan i forbindelse med indrejse- og udrejsekontrol foretage stempling af en udlændings pas eller anden rejselegitimation. Rigspolitichefen fastsætter nærmere bestemmelser herom. Stk. 5. Politiet kan i forbindelse med indrejsekontrol kopiere eller affotografere en udlændings pas eller anden rejselegitimation eller på anden måde sikre oplysninger i sådanne dokumenter med henblik på kontrol af udlændingens rejselegitimation og identitet.

6 Stk. 6. Politiet skal i forbindelse med indrejse- og udrejsekontrol foretage kontrol af, om en udlænding med tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8, stk. 1 eller 2, overholder en ved påtegning efter 7, stk. 4, given rejsebegrænsning. 1. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis den øvrige indrejse- og udrejsekontrol belastes uforholdsmæssigt derved. Politiet indberetter manglende overholdelse til Udlændingeservice. Stk. 7. Oplysning om de godkendelser, der er meddelt efter udlændingelovens 38, stk. 3, offentliggøres af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration i Statstidende. Samme sted offentliggøres én gang årligt pr. 1. januar en oversigt over de godkendte grænseovergangssteder (havne og lufthavne). Oplysninger om de godkendelser, der er meddelt efter 1. pkt., gives til Rådet for Den Europæiske Union. 10. Førere af luftfartøjer, der ankommer fra eller afgår til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, skal påse, 1) at udenlandske besætningsmedlemmer og eventuelle udenlandske passagerer forbliver ombord, indtil indrejsekontrol kan finde sted, jf. stk. 2-4, og 2) at luftfartøjet ikke afgår, før udrejsekontrol af udenlandske besætningsmedlemmer og eventuelle udenlandske passagerer har fundet sted, jf. stk Stk. 2. Luftfartsselskaber for luftfartøjer, jf. stk. 1, der i fast rutefart medbringer passagerer til lufthavne, hvor der ikke er fast politibetjening, skal have en ilandsætningstilladelse, der udstedes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Førere af luftfartøjer skal overholde de bestemmelser, der fastsættes i ilandsætningstilladelsen, om anmeldelse af besætningsmedlemmer og passagerer samt andre vilkår i forbindelse med indrejse- og udrejsekontrol. Stk. 3. Førere af luftfartøjer, jf. stk. 1, der ikke i fast rutefart ankommer til eller afgår fra en lufthavn, skal inden ankomst eller afgang underrette lufthavnen om luftfartøjets ankomst- eller afgangstidspunkt og om antallet af besætningsmedlemmer og passagerer med henblik på, at lufthavnen videregiver oplysningerne til politiet til brug for tilrettelæggelse af indrejse- og udrejsekontrollen. Stk. 4. Førere af luftfartøjer skal på begæring af politiet aflevere et eksemplar af passagerlisten og besætningslisten. Politiet kan endvidere pålægge førere af luftfartøjer, jf. stk. 1, forud for luftfartøjets ankomst at sende en fortegnelse over besætningsmedlemmer og passagerer til politiet efter Rigspolitichefens nærmere bestemmelse. Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om navn (efternavn, fornavn), fødselsdato (dag, måned, år), nationalitet og rejselegitimation (herunder type af og nummer på pas eller anden rejselegitimation). Herudover kan politiet pålægge førere af luftfartøjer, jf. stk. 1, forud for luftfartøjets ankomst at oplyse om stedet for passagerernes oprindelige ombordstigning, om grænseovergangsstedet i Danmark, om luftfartøjets transportkode og om afgangs- og ankomsttidspunkt for luftfartøjet. Oplysningerne afgives på et af Rigspolitichefen udarbejdet skema eller på anden af Rigspolitichefen fastsat måde, herunder eventuelt ved elektronisk overførsel. 11. Skibsførere skal påse, 1) at udenlandske besætningsmedlemmer og eventuelle udenlandske passagerer forbliver ombord, indtil indrejsekontrol kan finde sted, jf. stk. 2-8, og 2) at skibet ikke sejler, før udrejsekontrol af udenlandske besætningsmedlemmer og eventuelle udenlandske passagerer har fundet sted, jf. stk Stk. 2. Udenlandske besætningsmedlemmer, der er i besiddelse af søfart sbog, identitetsdokument udstedt i henhold til ILO-konvention nr. 185 af 2003 om nationale identitetsdokumenter for søfolk eller anden gyldig rejselegitimation, kan uden at blive indrejse- og udrejsekontrolleret opholde sig i

7 nærområdet til anløbshavnen, så længe skibet befinder sig dér, dog ikke ud over tre måneder (landlovsret). Politiet kan forbyde bestemte besætningsmedlemmer at forlade skibet. Stk. 3. Skibsføreren skal anmelde til politiet, når et udenlandsk besætningsmedlem skal af- eller påmønstres her i landet, eller når et udenlandsk besætningsmedlem er rømmet eller har undladt at indfinde sig ombord. Skibsføreren skal endvidere underrette politiet om tilstedeværelsen af blindpassagerer ombord. Skibsføreren skal på begæring af politiet aflevere et eksemplar af passagerlisten og besætningslisten. Stk. 4. Rederier eller mæglere for passagerfærger, der i fast rutefart medbringer passagerer mellem Danmark og et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, skal have en ilandsætningstilladelse, der udstedes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Førere af passagerfærger skal overholde de bestemmelser, der fastsættes i ilandsætningstilladelsen, om anmeldelse af besætningsmedlemmer og passagerer samt andre vilkår i forbindelse med indrejse- og udrejsekontrol. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for rederier eller mæglere for og førere af lastskibe, der kan medbringe op til 12 passagerer, og som sejler i fast rutefart mellem Danmark og et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen. Stk. 5. Rederier eller mæglere for krydstogtskibe, der medbringer passagerer, skal have en ilandsætningstilladelse, der udstedes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for førere af krydstogtskibe. Stk. 6. Førere af andre lastskibe end omhandlet i stk. 4, 3. pkt., skal så vidt muligt 24 timer før anløb af dansk havn, der er godkendt som grænseovergangssted, og ellers umiddelbart efter, at forventet anløb af en sådan dansk havn er fastlagt, og oplysninger om besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer ved anløbet af havnen foreligger, sende en fortegnelse over skibets besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer til politiet efter Rigspolitichefens nærmere bestemmelse til brug for tilrettelæggelse af indrejsekontrollen, jf. stk. 8. Det samme gælder førere af fiskefartøjer, der ikke dagligt eller efter få dage anløber en dansk havn, der er godkendt som grænseovergangssted, efter at være sejlet ud fra en havn i Danmark eller et andet Schengenland. Stk. 7. Førere af lystbåde, der anløber en dansk havn fra et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, skal udfærdige en fortegnelse over skibets besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer, jf. stk. 8. Fortegnelsen skal afleveres til havnefogeden ved anløbet med henblik på videregivelse til politiet efter Rigspolitichefens nærmere bestemmelse til brug for tilrettelæggelse af indrejsekontrollen. Stk. 8. Fortegnelser over et skibs besætningsmedlemmer og eventuelle passagerer, jf. stk. 6 og 7, skal indeholde oplysninger om navn (efternavn, fornavn), fødselsdato (dag, måned, år) og nationalitet. Oplysningerne afgives på den internationale søfart sorganisation IMO s formularer for besætningsmedlemmer og passagerer (FAL formular nr. 5 og 6) eller på anden af Rigspolitichefen fastsat måde, herunder eventuelt ved elektronisk overførsel. Kapitel 3 Visum 12. Udlændinge skal have deres pas eller anden rejselegitimation påtegnet (viseret) før indrejsen, medmindre de pågældende er fritaget for visum, jf. 13. Stk. 2. Visum udstedes med gyldighed for alle Schengenlande, jf. dog Følgende udlændinge er fritaget for visum: 1) Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige, jf. udlændingelovens 1. 2) Udlændinge, der er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, jf. udlændingelovens 2.

8 3) Udlændinge med opholdstilladelse i et andet Schengenland, der efter Schengenkonventionens artikel 21 er fritaget for visum forinden indrejsen. 4) Udlændinge, der efter Den Europæiske Unions regler er fritaget for visum forinden indrejsen. 5) Udlændinge, der er statsborgere i et land, som Danmark har indgået aftale om visumfritagelse med, jf. udlændingelovens 39, stk. 2. 6) Udlændinge, der tilhører en særlig gruppe af udlændinge, som efter ministeren for flygtninge, indvandrere og integrations bestemmelse er fritaget for visum, jf. udlændingelovens 39, stk. 2. Stk. 2. Oplysning om aftaler eller bestemmelser efter stk. 1, nr. 4-6, offentliggøres af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration i Statstidende. Samme sted offentliggøres én gang årligt pr. 1. januar en oversigt over de grupper af udlændinge, der er nævnt i stk. 1, nr Visum med gyldighed for alle Schengenlande udstedes som: 1) Et visum, der er gyldigt for en eller flere indrejser i Schengenlandene, hvor hverken varigheden af et sammenhængende ophold eller den samlede varighed af flere på hinanden følgende ophold i Danmark og de andre Schengenlande må overstige tre måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Schengenlandene. 2) Et transitvisum, der giver indehaveren ret til at rejse en, to eller undtagelsesvis flere gange gennem Schengenlandene til et land, der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen, og hvor transittiden ikke må overstige fem dage pr. gennemrejse. 3) Et kollektivvisum, der anbringes i et fælles legitimationsdokument (fællespas, kollektivpas) vedrørende en gruppe på mindst fem og ikke flere end 50 personer og er gyldigt for en eller flere indrejser i Schengenlandene, og hvor varigheden af opholdet i Schengenlandene ikke må overstige 30 dage. Er der tale om et transitvisum, finder nr. 2 tilsvarende anvendelse. 4) Et lufthavnstransitvisum, der giver indehaveren ret til under mellemlanding at opholde sig i et Schengenlands lufthavns internationale transitzone, men ikke giver ret til indrejse i Schengenlandene. 15. Visum med gyldighed for alle Schengenlande kan kun udstedes, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1) Den pågældende skal være i besiddelse af gyldigt pas eller anden rejselegitimation med ret til rejse til Danmark og de andre Schengenlande. Er passet kun gyldigt for rejse til et eller flere af Schengenlandene, begrænses visummets gyldighed til dette eller disse lande. Det må ikke være anført i passet eller på anden måde oplyst, at passet ikke er gyldigt for tilbagerejse til udstederlandet. 2) Den pågældende skal have de nødvendige midler til sit underhold under det påtænkte ophold i Schengenlandene og til hjemrejsen til hjemlandet eller til gennemrejsen til et tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse, eller være i stand til på lovlig vis at erhverve sig disse midler. 3) Den pågældende skal, medmindre særlige grunde taler derimod, være i besiddelse af en rejseforsikring, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med hjemsendelse af helbredsmæssige grunde, uopsættelig lægebehandling og akut hospitalsbehandling under det påtænkte ophold. Rejseforsikringen skal dække alle Schengenlandene, og minimumsbeløbet for forsikringsdækningen skal være euro. 4) Den pågældende må ikke være indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket. 5) Den pågældende må ikke udgøre en trussel for Schengenlandenes offentlige orden, forhold til fremmede magter eller nationale sikkerhed eller sundhed. Stk. 2. Den pågældende skal om nødvendigt forelægge dokumentation for opholdets formål og nærmere omstændigheder.

9 Stk. 3. Visum udstedes i overensstemmelse med Schengenkonventionens artikel 17, stk. 2, om høring af egne og andre Schengenlandes myndigheder. 16. Uanset bestemmelserne i 15 kan der, når humanitære hensyn, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser taler derfor, udstedes visum, der begrænses til kun at gælde indrejse og ophold i Danmark. Oplysning om visum, der er udstedt efter 1. pkt., gives til de øvrige Schengenlande. 17. Visum udstedes af Udlændingeservice eller af en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation, der efter udlændingelovens 47, stk. 2, 1. pkt., er bemyndiget hertil efter aftale mellem ministeren for flygtninge, indvandrere og integration og udenrigsministeren. Stk. 2. Visum kan endvidere udstedes af et andet Schengenlands diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet, som efter udlændingelovens 47, stk. 2, 2. pkt., er bemyndiget hertil af udenrigsministeren efter aftale med ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. Stk. 3. Ansøgning om visum skal, når Danmark efter Schengenkonventionens regelsæt er den kompetente stat, indgives til en dansk repræsentation, jf. stk. 1, et andet Schengenlands repræsentation, jf. stk. 2, eller i helt særlige tilfælde til visse danske honorære repræsentationer, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Udlændingeservice kan, når særlige grunde taler derfor, udstede visum for op til 15 dages ophold med én indrejse eller transitvisum for op til 5 dages ophold med én indrejse ved indrejsen her i landet. Visum efter 1. pkt. kan ikke udstedes, såfremt udstedelsen er betinget af, at andre Schengenlandes myndigheder høres efter Schengenkonventionens artikel 17, stk. 2. Uanset 2. pkt. kan der, når humanitære hensyn, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser taler derfor, udstedes visum efter 1. pkt., der begrænses til kun at gælde indrejse og ophold i Danmark. Oplysning om visum, der er udstedt efter 1. pkt., gives til de øvrige Schengenlande. Udlændingeservice kan endvidere tillade indrejse her i landet uden visum, når humanitære hensyn, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser taler derfor. Oplysning om tilladelser meddelt efter 5. pkt. gives til de øvrige Schengenlande. Stk. 5. Udlændingeservice kan meddele tilbagerejsetilladelse til en udlænding, der lovligt opholder sig i Danmark. Stk. 6. Politiet kan efter bemyndigelse fra Udlændingeservice i særlige tilfælde udstede visum for op til 15 dages ophold med én indrejse eller transitvisum for op til 5 dages ophold med én indrejse ved indrejsen her i landet efter stk. 4, 1. pkt. Stk. 4, 2. og 3. pkt finder tilsvarende anvendelse. Visum efter 1. pkt. kan ikke udstedes, hvis udlændingen er indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket eller har indrejseforbud til Danmark. Politiet kan efter bemyndigelse fra Udlændingeservice i særlige tilfælde meddele tilbagerejsetilladelse efter stk Et visum kan under en udlændings ophold her i landet forlænges af Udlændingeservice til i alt tre måneders ophold, når der foreligger force majeure, eller når humanitære hensyn eller tungtvejende forretningsmæssige eller personlige grunde taler derfor. Forlængelse kan dog, medmindre særlige grunde taler derimod, kun ske på grundlag af oplysninger, der ikke forelå på tidspunktet for visumudstedelsen, og kun, hvis formålet med opholdet ikke ændres. Stk. 2. Ansøgning om forlængelse indgives inden udløbet af det gældende visum til Udlændingeservice. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for Københavns og Københavns Vestegns politikredse, kan ansøgning endvidere indgives til Udlændingeservice gennem politiet på det sted, hvor ansøgeren bor eller opholder sig.

10 19. Visum udstedes således, at det udløber senest tre måneder før udløbet af udlændingens pas eller, hvis udlændingen ikke har pas, senest seks måneder før udløbet af tilbagerejsetilladelsen til det land, der har udstedt udlændingens rejselegitimation. Stk. 2. Har udlændingen fast bopæl i et andet land end hjemlandet, udstedes visum under de vilkår, som er anført i stk. 1, og således at det udløber senest tre måneder før udløbet af tilbagerejsetilladelsen til bopælslandet eller, hvis udlændingen ikke har pas, senest seks måneder før udløbet af tilbagerejsetilladelsen til bopælslandet. Stk. 3. Udlændingeservice kan, når humanitære hensyn, hensyn til nationale interesser eller internationale forpligtelser taler derfor, fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2. Passets gyldighed skal i så fald være længere end visummet og gøre det muligt for udlændingen at rejse tilbage til udstederlandet inden udløbet af passet. Det må ikke være anført i passet eller på anden måde være oplyst, at passet ikke er gyldigt for tilbagerejse til udstederlandet. 20. Udlændingeservice kan inddrage et visum, hvis grundlaget for udstedelsen var urigtigt eller ikke længere er til stede, hvis det findes påkrævet af hensyn til Schengenlandenes offentlige orden, forhold til fremmede magter, nationale sikkerhed eller sundhed, eller hvis den pågældende udlænding er indberettet til Schengeninformationssystemet som uønsket. Visummet annulleres ved politiets påstempling af den pågældende udlændings pas herom. Stk. 2. Inddrages et visum udstedt af et andet Schengenland, skal landets centrale myndigheder gives oplysning herom. Kapitel 4 Opholdstilladelse Almindelige bestemmelser 21. Et barn under 18 år, som har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, er fritaget for bevis for opholdstilladelse under ophold her i landet, når barnet er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, 8, 9, stk. 1, nr. 2, eller 9 b-9 e, eller når barnet er født her i landet, og forældremyndighedens indehaver har lovligt ophold her i landet i medfør af en opholdstilladelse efter udlændingelovens 7-9 e. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, når barnet er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 3. Stk. 2. Efter ansøgning kan der udstedes bevis for opholdstilladelse til et barn som nævnt i stk. 1, hvis det pågældende barn har behov for dokumentation for sin opholdstilladelse. Bevis for opholdstilladelse udstedt efter 1. pkt. gives for højst tre år ad gangen. 22. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, 8, 9, stk. 1, og 9 d gives med mulighed for varigt ophold her i landet, medmindre udlændingen kun ansøger om opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold. Stk. 2. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a-9 c og 9 e og 9 f gives med mulighed for varigt eller midlertidigt ophold her i landet. Ved afgørelsen af, om opholdstilladelsen skal gives med mulighed for varigt eller midlertidigt ophold, skal der navnlig tages hensyn til formålet med opholdet, jf. blandt andet Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 og 8 gives for syv år. Opholdstilladelsen gives dog for to år, hvis det efter en generel vurdering af forholdene i ansøgerens hjemland må forventes, at betingelserne for asyl ikke vil være til stede i hele denne periode. I sådanne tilfælde kan opholdstilladelsen herefter forlænges i to år eller fem år afhængigt af

11 en vurdering af udviklingen i ansøgerens hjemland. Forlænges opholdstilladelsen i to år, kan opholdstilladelsen herefter forlænges i yderligere tre år. Stk. 2. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, gives for højst to år ad gangen og efter fire år for højst tre år ad gangen. Stk. 3. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2, gives indtil barnets fyldte 18. år, dog højst indtil udløbet af det tidsrum, hvor en eller begge indehavere af forældremyndigheden har opholdstilladelse her i landet. Stk. 4. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a til forskere, undervisere, funktionærer i ledende stillinger, specialister og ambassadepersonale gives for højst tre år og kan forlænges for højst fire år ad gangen. Opholdstilladelse kan højst gives for kontraktperioden. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, til medfølgende ægtefæller, samlevere og mindreårige børn til de i 1. pkt. nævnte personer samt til andre medfølgende familiemedlemmer, når særlige grunde taler derfor. Stk. 5. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 b gives for højst et år ad gangen, efter to år for højst to år, og efter fire år for højst tre år ad gangen. Stk. 6. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 3, til mindreårige udlændinge, der uledsaget er indrejst her i landet og registreret som asylansøgere efter udlændingelovens 48 e, stk. 1, gives for højst to år ad gangen og efter fire år for højst tre år ad gangen. Stk. 7. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, til danske statsborgeres familiemedlemmer, som har ret til at opholde sig her i landet efter EU-reglerne om fri bevægelighed for arbejdstagere eller efter EU-reglerne om fri etableringsret for selvstændige erhvervsdrivende, gives første gang for op til 5 år. Skal den danske statsborger beskæftiges som lønmodtager i under et år, gives den i 1. pkt. nævnte opholdstilladelse for beskæftigelsens forventede varighed. Der gives ikke opholdstilladelse, hvis beskæftigelsen har en forventet varighed af indtil 3 måneder, jf. udlændingelovens 2, stk. 1. Stk. 8. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, til danske statsborgeres familiemedlemmer, som har ret til at opholde sig her i landet efter EU-reglerne om fri bevægelighed for modtagelse og ydelse af tjenesteydelser, gives for op til ydelsens forventede varighed, dog ikke over 5 år. Der gives ikke opholdstilladelse, hvis ydelsen har en forventet varighed af indtil 3 måneder, jf. udlændingelovens 2, stk. 1. Stk. 9. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, til udlændinge med henblik på ophold som au pair, gives for højst 18 måneder, dog ikke længere end kontraktperioden. Opholdstilladelsen kan i særlige tilfælde forlænges i yderligere seks måneder. Stk. 10. Tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 2, til udlændinge under henvisning til, at udsendelse, jf. udlændingelovens 30, ikke har været mulig i mindst 18 måneder, gives for højst et år ad gangen. Stk. 11. Tidsbegrænset opholdstilladelse gives uden for de i stk nævnte tilfælde første gang for højst et år og kan, jf. dog 28-30, forlænges for perioder på op til tre år. I særlige tilfælde kan tidsbegrænset opholdstilladelse gives første gang for op til tre år. 24. Ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9-9 f finder bestemmelserne i 19, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9-9 f kan Udlændingeservice i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i udlændingelovens 39, stk. 1. Stk. 3. Ved meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9-9 f kan Udlændingeservice i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i 19, stk. 1 og 2. Gyldigheden af den pågældende udlændings pas skal i så fald være længere end den meddelte opholdstilladelse og gøre

12 det muligt for udlændingen at rejse tilbage til udstederlandet inden udløbet af passet. Det må ikke være anført i passet eller på anden måde være oplyst, at passet ikke er gyldigt for tilbagerejse til udstederlandet. 25. I forbindelse med en opholdstilladelse efter udlændingelovens 7-9 f kan der fastsættes sådanne betingelser, som formålet med opholdet, udlændingens egne forhold eller sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde tilsiger. 26. Ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, og 9 c, stk. 2 og 3, skal indgives her i landet. Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, 9 a, stk. 1, 9 c, stk. 1, 9 d og 9 f kan indgives til en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har haft fast ophold i de sidste tre måneder, jf. dog stk. 3 og 4. En ansøgning efter pkt. 1. kan, medmindre humanitære hensyn taler afgørende derimod, kun indgives, såfremt ansøgeren har opholdt sig lovligt i det pågældende land i de sidste tre måneder. Er der ikke en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller det land, hvor ansøgeren har haft fast ophold i de sidste tre måneder, kan Udlændingeservice bestemme, at ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, 9 a, stk. 1, 9 c, stk. 1, 9 d og 9 f kan indgives til en anden dansk repræsentation, når særlige grunde taler derfor. Udlændingeservice kan endvidere bestemme, at statsborgere fra et andet land kan indgive ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, 9 a, stk. 1, 9 c, stk. 1, 9 d og 9 f til en anden dansk repræsentation end de i 1. pkt. nævnte, når der er indgået overenskomst med det pågældende land herom. Efter aftale herom med Udenrigsministeriet kan ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, 9 a, stk. 1, 9 c, stk. 1, 9 d og 9 f indgives til et andet lands repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har haft fast ophold i de sidste tre måneder, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 3. Ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, 9 a, stk. 1, 9 c, stk. 1, og 9 f kan indgives her i landet, når ansøgningen om opholdstilladelse tillades indgivet her i landet efter udlændingelovens 9, stk. 18, 9 a, stk. 3, 9 c, stk. 4, eller 9 f, stk. 6. Stk. 4. Ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 d kan indgives her i landet. Stk. 5. Ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 2, og 9 b kan efter udlændingelovens 9 a, stk. 4, og 9 b, stk. 2, kun indgives af personer, der opholder sig her i landet. Stk. 6. Ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a, stk. 1 eller 5, fra en udlænding, der er statsborger i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, kan indgives her i landet til Udl ændingeservice. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for Københavns og Københavns Vestegns politikredse, kan ansøgning endvidere indgives til Udlændingeservice gennem politiet på det sted, hvor ansøgeren bor eller opholder sig. Har ansøgeren ikke bopæl eller ophold her i landet, indgives ansøgningen til en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har haft fast ophold i de sidste tre måneder. Er der ikke en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har haft fast ophold i de sidste tre måneder, kan Udlændingeservice bestemme, at ansøgning om opholdstilladelse kan indgives til en anden dansk repræsentation, når særlige grunde taler derfor. Udlændingeservice kan endvidere bestemme, at statsborgere fra et andet land kan indgive ansøgning om opholdstilladelse til en anden dansk repræsentation end de i 3. pkt. nævnte, når der er indgået overenskomst med det pågældende land herom. Stk. 7. Kan en ansøgning om opholdstilladelse indgives her i landet efter stk. 3 og 4, indgives ansøgningen til Udlændingeservice. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for Københavns og

13 Københavns Vestegns politikredse, kan ansøgning endvidere indgives til Udlændingeservice gennem politiet på det sted, hvor ansøgeren bor eller opholder sig. Stk. 8. Ansøgning efter stk. 3 og 4 skal indgives inden udløbet af et gældende visum, eller inden en måned før pligten til at have opholdstilladelse indtræder. Stk. 9. Ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse kan tidligst indgives to måneder før tilladelsens udløb og skal senest indgives en måned før tilladelsens udløb. Dette gælder dog ikke i en situation, hvor en udlænding, efter at have fået afslag på en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse, indgiver ny ansøgning herom. Ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution, kan indgives fire måneder før tilladelsens udløb. Ansøgning om forlængelse indgives til Udlændingeservice. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for Københavns og Københavns Vestegns politikredse, kan ansøgning endvidere indgives til Udlændingeservice gennem politiet på det sted, hvor ansøgeren bor eller opholder sig. Særlige bestemmelser 27. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 3, til mindreårige udlændinge med mulighed for varigt ophold hos andre end forældremyndighedens indehaver gives med henblik på: 1) Adoption, hvor adoptionsansøgeren er godkendt som adoptant, hvor barnet ligger inden for godkendelsen, og hvor adoptionsansøgeren har samtykket i at modtage barnet. 2) Ophold hos barnets nærmeste familie, når der foreligger en særlig begrundelse for, at barnet ikke kan bo hos forældrene eller andre nære slægtninge i hjemlandet. 3) Ophold hos andre, når ganske særlige omstændigheder foreligger, og når plejeforholdet anbefales af kommunalbestyrelsen på grundlag af en tilsvarende undersøgelse som ved adoption af udenlandske børn, eller vedrørende børn over 14 år, når plejeforholdet på grundlag af andre oplysninger må anses for betryggende. Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2 og 3, er betinget af, at plejeforældrene afgiver erklæring om at ville påtage sig forsørgelsen af barnet. Stk. 3. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2 og 3, med henblik på adoption kan ikke gives, før der foreligger en udtalelse fra Familiestyrelsen om, hvorvidt adoption vil kunne forventes gennemført. 28. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at deltage i en videregående uddannelse på en offentligt anerkendt uddannelsesinstitution, kan gives med henblik på midlertidigt ophold for den normerede længde af uddannelsen, 1) når deltagelsen i uddannelsen er tilrettelagt af et ministerium eller den pågældende uddannelsesinstitution, eller 2) når deltagelsen i uddannelsen er et led i en af ansøgeren allerede påbegyndt videregående uddannelse i hjemlandet, dog højst for to år. Stk. 2. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan forlænges i yderligere et år, såfremt udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan forlænges i yderligere et år til højst to år, såfremt udlændingen er studieaktiv, og det antal måneder, den studerende har været indskrevet på studiet, ikke overstiger den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, med mere end et år. Stk. 3. Opholdstilladelse kan gives med henblik på deltagelse i adgangsgivende kurser i forbindelse med en videregående uddannelse omfattet af stk. 1, nr. 1, 1) når adgangskurset er specifikt knyttet til den relevante videregående uddannelse,

14 2) når den pågældende udlænding er optaget på den videregående uddannelse, som adgangskurset er knyttet til, 3) når den pågældende uddannelsesinstitution har bestemt, at deltagelse i adgangskurset er en forudsætning for at følge den pågældende videregående uddannelse, og 4) når det konkrete adgangskursus har en varighed af højst et år. 29. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på at gennemgå et kursus på en folkehøjskole eller lignende kan gives med henblik på midlertidigt ophold for varigheden af det pågældende kursus, dog for højst 18 måneder. 30. Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, kan gives med henblik på midlertidigt ophold i højst et år til elever i grund- og ungdomsuddannelser eller lignende uddannelser, medmindre særlige forhold taler derimod. Stk. 2. I særlige tilfælde kan en opholdstilladelse, der er givet efter stk. 1, forlænges i højst yderligere et år. 31. Opholdstilladelse efter er betinget af, at udlændingens forsørgelse er sikret gennem egne midler, stipendium, studielån eller lignende. Stk. 2. For børn under 18 år er opholdstilladelse i disse tilfælde endvidere betinget af, at den pågældende uddannelsesinstitution afgiver erklæring om at ville være behjælpelig med at sikre barnet et forsvarligt ophold her i landet for varigheden af tilladelsen. Stk. 3. Udlændingeservice kan pålægge en udlænding, der er meddelt opholdstilladelse efter at fremlægge dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 fortsat er opfyldt. Kapitel 5 Arbejdstilladelse 32. Udlændinge skal foruden i de tilfælde, der er nævnt i udlændingelovens 13, stk. 1, have arbejdstilladelse til arbejde på søterritoriet og kontinentalsoklen. 33. Følgende udlændinge er fritaget for krav om arbejdstilladelse: 1) De udlændinge, der er nævnt i udlændingelovens 14, stk. 1. 2) Udsendte personer ansat ved udenlandske diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationer eller i organisationer og institutioner, der omfattes af loven om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.m., samt medfølgende familiemedlemmer og udsendte medhjælpere, som er ansat i den personlige husholdning hos sådanne personer. 3) Personale i udenlandske tog og biler i international trafik. 4) Personale på danske lastskibe i international trafik, der anløber dansk havn højst 25 gange, løbende regnet et år bagud uafhængig af kalenderåret, såfremt arbejdstilladelse kræves hertil, jf. udlændingelovens 13, stk. 1, 2. pkt. 5) Besætningsmedlemmer på krydstogtskibe, der virker som turistførere for krydstogtsskibets passagerer eller en del heraf, i op til 72 timer efter krydstogtskibets anløb i dansk havn, såfremt besætningsmedlemmets virke som turistfører er en naturlig del af den pågældendes øvrige arbejde ombord på krydstogtskibet. 6) Flyoperatørers eller alliancepartneres kvalificerede besætningsmedlemmer med henblik på, at de kan yde bistand til overlevende og deres familiemedlemmer, til omkomnes familiemedlemmer samt til relevante myndigheder i forbindelse med flyulykker. Stk. 2. Følgende udlændinge er for et tidsrum af tre måneder fra indrejsen fritaget for krav om arbejdstilladelse:

15 1) Videnskabsmænd og foredragsholdere for så vidt angår undervisning eller lignende virksomhed, hvortil de er indbudt. 2) Kunstnere, herunder musikere, artister og lignende, såfremt de har større betydning for en væsentlig kunstnerisk begivenhed. 3) Repræsentanter på forretningsrejse her i landet for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har forretningskontor her. 4) Montører, konsulenter og instruktører, der er indrejst for at montere, installere, efterse eller reparere maskiner, udstyr, edb-programmer eller lignende eller for at informere om brugen heraf, såfremt den virksomhed, udlændingen er tilknyttet, har leveret maskinerne, udstyret, edbprogrammerne eller lignende eller efter aftale med en sådan virksomhed har påtaget sig at montere, installere, efterse eller reparere maskinerne, udstyret, edb-programmerne eller lignende. 5) Personer, der er ansat i den personlige husholdning hos udlændinge, der opholder sig her i landet på besøg i indtil tre måneder. 6) Professionelle idrætsudøvere og -trænere for så vidt angår idrætsudøvelse og -træning. 34. Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a. Stk. 2. Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, med henblik på praktikophold. Stk. 3. Arbejdstilladelse gives til de udenlandske studerende med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, der er nævnt i 28, stk. 1, til beskæftigelse ved deltidsarbejde i indtil 15 timer ugentlig. Arbejdstilladelse gives endvidere efter ansøgning til de udenlandske studerende, der er nævnt i 28, stk. 1, med ret til beskæftigelse på fuld tid i månederne juni, juli og august. Stk. 4. Arbejdstilladelse kan i øvrigt efter ansøgning gives til udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, der ikke er fritaget for krav om arbejdstilladelse. Ved afgørelsen heraf skal der navnlig tages hensyn til formålet med ansøgningen. Der kan ikke gives arbejdstilladelse til de udenlandske studerende med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, der er nævnt i 28, stk. 3, 29 og 30, med mindre særlige grunde taler for at meddele arbejdstilladelse. Dette gælder dog ikke for EU/EØS-statsborgere eller schweiziske statsborgere. Stk. 5. Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 f. Stk. 6. Arbejdstilladelse kan endvidere efter ansøgning gives til udlændinge med ophold uden for landet, når væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler derfor, jf. udlændingelovens 9 a, stk. 1, eller når udlændingen er statsborger i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet eller Ungarn, og i øvrigt opfylder betingelserne i udlændingelovens 9 a, stk. 5, jf. stk Arbejdstilladelse efter 34, stk. 1, 2 og 4-6, gives til beskæftigelse i et bestemt arbejdsforhold. Tilladelsen kan af Udlændingeservice ændres til beskæftigelse i et andet arbejdsforhold. Stk. 2. I forbindelse med en arbejdstilladelse kan der fastsættes sådanne betingelser, som formålet med arbejdet, udlændingens egne forhold eller sikkerheds- eller sundhedsmæssige grunde tilsiger. 36. Arbejdstilladelse efter 34 til udlændinge under 18 år kan kun gives, såfremt der foreligger en skriftlig ansættelsesaftale, og arbejdsgiveren over for Udlændingeservice erklærer, at betingelserne i arbejdsmiljølovgivningen er overholdt. 37. En arbejdstilladelse efter 34 har gyldighed i samme tidsrum som udlændingens opholdstilladelse, medmindre andet fremgår af tilladelsen.

16 38. Har udlændingen opholdstilladelse her i landet, indgives ansøgning om arbejdstilladelse eller om forlængelse af arbejdstilladelse efter 34 til Udlændingeservice. Har ansøgeren bopæl eller ophold uden for Københavns og Københavns Vestegns politikredse, kan ansøgning endvidere indgives til Udlændingeservice gennem politiet på det sted, hvor ansøgeren bor eller opholder sig. Stk. 2. Har udlændingen ikke opholdstilladelse her i landet, skal ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse indgives i overensstemmelse med En arbejdstilladelse efter 34 kan inddrages, når grundlaget for ansøgningen eller tilladelsen, var urigtigt eller ikke længere er til stede. Kapitel 6 Særlige bestemmelser om opholdstilladelse i forbindelse med adoption 40. Afgørelse om meddelelse, forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelse efter 27, stk. 1, nr. 1, træffes af statsforvaltningen på det sted, hvor adoptanterne bor eller opholder sig. Har adoptanterne ikke bopæl eller ophold her i landet, træffer statsforvaltningen på det sted, hvor det på grundlag af den indgivne ansøgning må antages, at adoptanterne vil tage bopæl eller ophold her i landet, afgørelse i sagen. Kan det ikke på grundlag af den indgivne ansøgning fastslås, hvor adoptanterne vil tage bopæl eller ophold her i landet, træffer Statsforvaltningen Hovedstaden afgørelse i sagen. Udlændingeservice kan i særlige tilfælde bemyndige en anden statsforvaltning til at træffe afgørelse i de nævnte sager. Stk. 2. Ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse indgives til den statsforvaltning, der efter stk. 1 skal træffe afgørelse i sagen. Har adoptivbarnet ikke bopæl eller ophold her i landet, indgives ansøgningen til en dansk repræsentation i adoptivbarnets hjemland eller i det land, hvor adoptivbarnet lovligt opholder sig. Ansøgningen sendes af repræsentationen til Statsforvaltningen Hovedstaden, der videresender ansøgningen til den statsforvaltning, som efter stk. 1 skal træffe afgørelse i sagen. 41. Den statsforvaltning, som efter 40, stk. 1, skal træffe afgørelse i sagen, kan fravige bestemmelserne i 19, stk. 1 og 2, jf Statsforvaltningens afgørelse efter 40, stk. 1, kan påklages til Udlændingeservice. Stk. 2. Udlændingeservices afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 43. Udlændingeservice kan fastsætte nærmere regler for og træffe bestemmelse om behandlingen af de sager, der er nævnt i 40, stk. 1. Kapitel 7 Udveksling af sagsakter mellem statsforvaltningerne og Udlændingeservice 44. En statsforvaltning kan til brug for Udlændingeservices afgørelse eller udtalelse efter udlændingeloven eller bestemmelser fastsat i medfør heraf uden udlændingens samtykke til Udlændingeservice videregive sagsakter, herunder oplysninger om udlændingens rent private forhold, der er indgået i en sag i statsforvaltningen om opholdstilladelse efter 27, stk. 1, nr. 1, vedrørende 1) den udlænding, sagen vedrører, eller 2) andre udlændinge, når sagsakterne efter en generel vurdering kan være af betydning for sagen.

17 45. Udlændingeservice kan til brug for en statsforvaltnings afgørelse efter 27, stk. 1, nr. 1, uden udlændingens samtykke til statsforvaltningen videregive sagsakter, herunder oplysninger om udlændingens rent private forhold, der er indgået i en sag i Udlændingeservice om en afgørelse eller udtalelse efter udlændingeloven eller bestemmelser fastsat i medfør heraf, vedrørende 1) den udlænding, sagen vedrører, eller 2) andre udlændinge, når sagsakterne efter en generel vurdering kan være af betydning for sagen. 46. En statsforvaltning kan til brug for en anden statsforvaltnings afgørelse efter 27, stk. 1, nr. 1, uden udlændingens samtykke til statsforvaltningen videregive sagsakter, herunder oplysninger om udlændingens rent private forhold, der er indgået i en sag om opholdstilladelse efter 27, stk. 1, nr. 1, eller efter bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler eller aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vedrørende 1) den udlænding, sagen vedrører, eller 2) andre udlændinge, når sagsakterne efter en generel vurdering kan være af betydning for sagen. Kapitel 8 Færøerne og Grønland 47. Et visum, en opholdstilladelse og en arbejdstilladelse gælder ikke for Færøerne og Grønland. Kapitel 9 Kontrolbestemmelser m.v. 48. En udlænding, der er fyldt 18 år, og som ikke er statsborger i et andet nordisk land eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal under ophold her i landet til stadighed medføre dokumentation for sin danske opholdstilladelse. Stk. 2. Er der ikke udstedt bevis for dansk opholdstilladelse til en udlænding, der er omfattet af stk. 1, skal udlændingen under ophold her i landet til stadighed medføre sit pas eller anden rejselegitimation. Er udlændingens rejselegitimation afleveret til Udlændingeservice eller politiet, skal udlændingen i stedet medføre dokumentation herfor. Stk. 3. Er der ikke udstedt bevis for dansk opholdstilladelse til en udlænding, der er omfattet af stk. 1, og er udlændingen ikke i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation, skal udlændingen under sit ophold her i landet til stadighed medføre dokumentation for sit lovlige ophold her i landet, såfremt Udlændingeservice eller politiet har udstedt sådan dokumentation. 49. En udlænding, der ikke er statsborger i et andet nordisk land eller et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som har opholdstilladelse udstedt af et andet Schengenland, skal under ophold her i landet til stadighed medføre sin opholdstilladelse og sit pas eller anden rejselegitimation, jf. dog stk , stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. En udlænding, der har visum til ophold af mere end 3 måneders varighed med gyldighed begrænset til et andet Schengenland, og som i medfør af Schengenkonventionens artikel 18 har ret til at indrejse og opholde sig her i landet i indtil 3 måneder eller ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Danmark, skal under ophold her i landet eller under gennemrejsen til stadighed medføre sit visum og sit pas eller anden rejselegitimation. 48, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

18 Stk. 3. En udlænding, der har opholdstilladelse eller tilbagerejsetilladelse udstedt af et andet Schengenland, har uanset bestemmelsen i stk. 1 ret til uden ugrundet ophold at rejse gennem Danmark, selv om den pågældende ikke er i besiddelse af pas eller anden rejselegitimation, jf. udlændingelovens 2 b, stk. 4, og 28, stk. 6, 3. pkt. 50. Politiet kan give udlændinge pålæg om at melde sig hos politiet til bestemte tider, når dette er begrundet i hensynet til statens sikkerhed eller opretholdelse af ro og orden. 51. Politiet kan ved afvisning eller udvisning foretage stempling af en udlændings pas eller anden rejselegitimation. Rigspolitichefen fastsætter nærmere bestemmelser herom. 52. Den, der driver hotel, pensionat, herberg eller lejrplads, skal i overensstemmelse med reglerne i persondataloven føre protokol eller kartotek, herunder edb-kartotek, over alle ankomne udenlandske gæster. Stk. 2. Protokollen eller kartoteket skal indeholde oplysninger om udlændingens fulde navn, fødselsdato, nationalitet, faste bopæl, ankomstdato og type af og nummer på pas eller anden rejselegitimation, jf. dog 5, stk. 1, for så vidt angår nordiske statsborgere. Stk. 3. Udlændinge skal personligt udfylde og underskrive en anmeldelse vedrørende de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af pligten efter stk. 1 og 2. Dette gælder dog ikke ledsagende ægtefæller og mindreårige børn samt deltagere i fællesrejser. Udlændinge skal fremvise rejselegitimation til kontrol af rigtigheden af de givne oplysninger. Statsborgere i et andet nordisk land skal dog alene fremvise legitimation, jf. 5, stk. 1. Stk. 4. Indførelsen af oplysningerne i stk. 2 skal finde sted straks efter udlændingens ankomst. Straks efter afrejsen skal datoen herfor ligeledes indføres i protokollen eller kartoteket. Stk. 5. De oplysninger, der er indført i protokollen eller kartoteket, skal bekræftes af udlændingen og af logiværten eller dennes repræsentant. For deltagere i fællesrejser kan politiet dog tillade, at de oplysninger vedrørende fællesrejsens deltagere, der er indført i protokollen eller kartoteket, alene bekræftes af rejselederen og logiværten eller dennes repræsentant. Stk. 6. Oplysningerne i stk. 2 skal opbevares i protokollen eller kartoteket i mindst et år efter indførelsen af den enkelte oplysning og må højst opbevares i to år efter denne indførelse. 53. Politiet kan pålægge andre logiværter, der mod eller uden vederlag yder natlogi til udlændinge, at føre protokol eller kartotek efter reglerne i Politiet kan pålægge de logiværter, der er nævnt i 52 og 53, at meddele politiet oplysninger fra protokollen eller kartoteket. 55. Rigspolitichefen bestemmer udformningen af de protokoller og kartoteker, der er nævnt i 52. Stk. 2. Udgifterne til indkøb af protokoller eller kartoteker afholdes af de logiværter, der er nævnt i 52 og 53. Kapitel 10 Straffebestemmelser 56. Den, der overtræder 8, 2. pkt., 9, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3, 11, stk. 2, 1. pkt., 48, 49 og 52, pålæg efter 11, stk. 2, 2. pkt., 50, 53 og 54, samt forskrifter, der udstedes i medfør af 55, straffes med bøde.

19 Stk. 2. Den, der overtræder 10, stk. 1-3, 10, stk. 4, 1. pkt., 11, stk. 1 og 3-7, samt pålæg efter 10, stk. 4, 2. pkt., straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 57. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 943 af 5. oktober 2005 om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelse) ophæves, jf. dog stk. 4. Stk. 3. 6, stk. 3-5, 21-22, 23, stk. 1-6, og stk. 10, 24, stk. 1, og stk. 3, og finder ikke anvendelse på udlændinge, der har ansøgt om opholdstilladelse inden den 1. juli For disse udlændinge finder bestemmelserne i 6, stk. 3-5, og i bekendtgørelse nr. 181 af 20. marts 2001 fortsat anvendelse, jf. dog stk Stk i bekendtgørelse nr. 943 af 5. oktober 2005 finder fortsat anvendelse for udlændinge, der har ansøgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 711 af 1. august 2001, fra den 28. februar 2002, jf. dog stk. 7. Stk , stk. 4, 3. pkt. finder ikke anvendelse på studerende, der er meddelt opholdstilladelse før den 1. november Stk , stk. 1, finder anvendelse på udlændinge, der fra den 1. februar 2007 meddeles opholdstilladelse. I sager om forlængelse kan opholdstilladelsen forlænges frem til det tidspunkt, hvor den pågældende udlænding opfylder de tidsmæssige betingelser for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Stk , stk. 9, finder anvendelse på udlændinge, der fra den 1. februar 2007 meddeles opholdstilladelse. Stk , stk. 1, finder anvendelse på udlændinge, der fra den 1. februar 2007 meddeles eller får forlænget en opholdstilladelse. Stk finder anvendelse på udlændinge, der fra den 1. februar 2007 meddeles opholdstilladelse. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 22. januar 2007 Rikke Hvilshøj /Oluf Engberg

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet. (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet. (udlændingebekendtgørelsen) 1 af 20 24-01-2008 11:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Pas eller anden rejselegitimation Kapitel 2 Indrejse- og udrejsekontrol Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0020 Dok.: 1109664 Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Færøerne

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Færøerne BEK nr 636 af 07/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet BEK nr 375 af 20/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-961-0023 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelse)

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelse) MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 25. august 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: Udlændingelovskontoret J. nr.: 2004/4001-33 Udkast til Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelse)

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 220 af 23. juni 1964 om udlændinges adgang til og ophold i landet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 15. december 1965.

Bekendtgørelse nr. 220 af 23. juni 1964 om udlændinges adgang til og ophold i landet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 15. december 1965. b) Visumtvang. Bekendtgørelse nr. 220 af 23. juni 1964 om udlændinges adgang til og ophold i landet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 429 af 15. december 1965. I. Pas og visum. a) Pastvang. II. Ind- og

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love Lov om ændring af udlændingeloven og forskellige andre love (Indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet)

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 72 21/09/2010 10:40 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold )

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold ) 1. Hver kontraherende part skal på anmodning fra den anden kontraherende part og uden formaliteter tilbagetage personer, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse eller

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

5. 29, stk. 1, affattes således:

5. 29, stk. 1, affattes således: Lov om ændring af udlændingeloven og lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v. LOV nr 140 af 17/03/1999 (Gældende) LBK Nr. 73 af 02/02/1999 LBK Nr. 539

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA3. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA3_da_110814 Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge

Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere og udlændinge BKI nr 61 af 11/12/2000 Offentliggørelsesdato: 20-12-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 25. februar 1999 mellem Danmark og Rumænien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver

Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver FO/AR8 Ansøgningsskema FO/AR8_da_161015 Anmeldelse af ansættelsesforhold for EU-statsborgere hos færøsk forhåndsgodkendt arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pas m.v 1)

Bekendtgørelse om pas m.v 1) Nr. 958 21. september 2004 Kapitel 1 Pastvang samt ud- og indrejse Kapitel 2 Udstedelse af pas Kapitel 3 Ekstra pas Kapitel 4 Personer under 18 år Kapitel 5 Fællespas Kapitel 6 Gyldighedstid og betaling

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om

Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om BKI nr 54 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 7. maj 1997 mellem Danmark og Slovenien om tilbagetagelse af egne statsborgere

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 1997 om pas m.v.

Bekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 1997 om pas m.v. Bekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 1997 om pas m.v. Kapitel 1 Pastvang samt ud- og indrejse Kapitel 2 Udstedelse af pas Kapitel 3 Ekstra pas Kapitel 4 Personer under 18 år Kapitel 5 Fællespas Kapitel

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de Del 1 REGLER FOR UDSTEDELSE AF VISUM VED GRÆNSEN TIL VISUMPLIGTIGE SØMÆND I TRANSIT Disse regler vedrører udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for så vidt angår

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om politiets og Udlændingeservices behandling af sager om blindpassagerer

Cirkulæreskrivelse om politiets og Udlændingeservices behandling af sager om blindpassagerer Cirkulæreskrivelse om politiets og Udlændingeservices behandling af sager om blindpassagerer (til politidirektørerne og Udlændingeservice) CIS nr 19 af 21/03/2007 (Gældende) LBK Nr. 945 af 01/09/2006 Bilag

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Den fulde tekst. Ved kgl. resolution af 26. april 1958 har Danmark ratificeret ovennævnte overenskomst, hvis tekst lyder som følger:

Den fulde tekst. Ved kgl. resolution af 26. april 1958 har Danmark ratificeret ovennævnte overenskomst, hvis tekst lyder som følger: BKI nr 29 af 12/05/1958 Offentliggørelsesdato: 12-07-1958 Udenrigsministeriet Senere ændringer til forskriften BKI nr 14 af 27/02/1961 BKI nr 79 af 01/10/1973 BKI nr 124 af 09/11/1979 BKI nr 14 af 26/04/2001

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

SG4 online Dato og underskrift

SG4 online Dato og underskrift SG4 online Dato og underskrift Dato Underskrift **Digitalt underskrevet** SBID Baggrund for ansøgning Opholdstilladelse på baggrund af ganske særlige grunde Familiesammenføringsområdet Asylområdet Opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

UDKAST TIL. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

UDKAST TIL. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST TIL Anordning om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 66 i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni )

Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni ) Nr. 182 22. marts 2001 Anordning ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven, sum seinast broytt við anordning nr. 677 frá 17. juni 2013 1) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 160 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke FO/BF1_da_210316 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004.

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Nr. 113 20. februar 2003 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1), som ændret ved lov nr. 311 af 5. maj 2004. Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. januar

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om pas m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om pas m.v. BEK nr 994 af 11/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-271-0002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Nr. 28 15. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret 1) som senest ændret ved lov nr. 366 af 6. juni 2002 Herved bekendtgøres lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. september

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FO/SG2_da_130616 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på

Læs mere

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID

FO/SG3. Forbeholdt myndighederne Modtaget af (stempel og navn) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/SG3_da_200616

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som fremsat 1997/2 LSF 59 Offentliggørelsesdato: 03-07-1998 Folketinget Fylgiskjal nr 16 Sagsforløb 1997/2 LF 59 Lovforslag som fremsat Oversigt (indholdsfortegnelse) Nr LSF 59 Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst

BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 Udenrigsministeriet. Den fulde tekst BKI nr 19 af 12/06/2003 Offentliggørelsesdato: 02-07-2003 iet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 18. december 1996 mellem Danmark og Letland om tilbagetagelse af personer som rejser ind i et land

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer m.v. for at indgive ansøgninger og klager på studie- og erhvervsområdet BEK nr 1802 af 22/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr. 2015-808 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Side 1/5 Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Firmanavn CVR-nummer Firmaadresse i Danmark Branche Firma telefonnummer Firma e-mail Firma hjemmeside Kontaktpersonen for værtsfirmaet Navn Kontaktadresse,

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

GL/SG4. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/SG4_da_150814 Ansøgning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere