TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40"

Transkript

1 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 På baggrund af ansøgning modtaget den 28. januar 2013 meddeler Norddjurs Kommune tilladelse til at etablere et afløbsfrit pilerenseanlæg med membran på ejendommen, Petersborgvej 40, 8570 Trustrup, matrikel nr. 9a Trustrup by, Lyngby, på følgende vilkår. 1. Afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven meddeles på følgende vilkår: 1.1 Pilerenseanlægget skal placeres og udføres i overensstemmelse med den indsendte ansøgning, dog efter de vilkår, der gælder i tilladelsen. Anlægget skal placeres lysåbent og, så det er tilgængeligt for drift og vedligeholdelse (nedskæring) og borttransport af det nedskårne materiale. Anlægget skal placeres så det er muligt, at komme til med slamsuger, hvis det evt. skal tømmes for vand med salte ca. hvert 10. år. 1.2 Anlægget udføres som et lukket, afløbsfrit bassin til behandling af husspildevand med tilhørende bundfældningstank. Der skal ilægges en membran der opfylder kravene, jf. Miljøstyrelsens rapport nr. 25/2003 om retningslinjer for pilerensningsanlæg. status: gældende / version: 3 / ansvarlig: FHN Norddjurs Kommune Torvet Grenaa - Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 1.3 Anlægget udføres og drives i overensstemmelse med Miljøstyrelsens rapport nr. 25/2003 om retningslinier for pilerensningsanlæg, og i henhold til den af kloakmesteren udleverede driftsvejledning for pileanlægget. 1.4 Der skal være en korrekt dimensionering i forhold til den mængde spildevand, der tilledes anlægget. Der er ansøgt om et anlæg til 5,5 personækvivalenter (PE) og en samlet spildevandsmængde på 205 m 3. Anlæggets kapacitet er oplyst til 7 PE og 260 m 3, hvilket er beregnet til en størrelse på pilerenseanlægget på 8 x 36 meter. Anlægget skal have en størrelse, så der ikke sker overfladisk afstrømning af spildevand fra pilerenseanlægget. I tilfælde af overløb af spildevand fra anlægget skal kommunen straks orienteres. 1.5 Arbejderne skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og de i medfør heraf fastsatte regler, herunder Norm for afløbsinstallationer (DS432). 1.6 Pilerenseanlægget skal overholde de gældende afstandskrav i bekendtgørelse om spildevandstilladelser nr af 11/ : Der gælder følgende afstandskrav til vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet: 1) Afstanden fra pilerenseanlægget til vandindvindingsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, skal være mindst 50 meter, 2) afstanden fra pilerenseanlægget til vandindvindingsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindre end 10 ejendomme, skal være mindst 30 meter, og 3) afstanden fra pilerenseanlægget til vandindvindingsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne en enkelt ejendom, skal være mindst 15 meter. Afstanden fra pilerenseanlægget til vandindvindingsanlæg, hvor der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet, skal være mindst 15 meter. 1.7 Afstanden fra pilerenseanlæg til bygninger, skel, vandløb og grøfter skal være over 5 meter. 1.8 Placering af anlægget og tilhørende ledninger og brønde skal endvidere respektere afstandskravene i byggeloven, bygningsreglementet, funderingsnormen, vejledningen for vandforsyning samt eventuelle byggelinier fastlagt ved fredningsbestemmelser eller anden form for servitutter. Der er ikke taget stilling til, om projektet overholder eventuelle private servitutter, der påhviler ejendommen 1.9 Alt spildevandet skal renses i en godkendt bundfældningstank, inden det ledes til pilerenseanlægget. Tanken skal som ansøgt være på mindst 4 m 3 og skal være opdelt i 2-3 kamre. Bundfældningstanken skal overholde følgende funktionskrav i henhold til 24a i bekendtgørelse nr af 11/ om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen) (gælder ikke for bundfældningstanke, som er en integreret del af et minirenseanlæg): 1) Bundfældningstanken skal kunne tilbageholde bundfældeligt stof og flydestof. 2) Bundfældningstanken skal være udført således, at tømning af alle kamre kan foregå fra terræn. Bundfældningstanken skal være CE-mærket, jf. bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer, og udført i overensstemmelse med alle kravene i DS/EN »Små spildevandsanlæg op til 50 PE - præfabrikerede septiktanke«med følgende tilføjelser: a) Det tilladelige udslip ved hydraulisk prøvning, jf. DS/EN Annex B, må maksimum - 2 -

3 være 5 g. b) Opføringsrøret skal have en indvendig dimension på minimum 500 mm på tanke op til 6 m 3 og en indvendig dimension på minimum 780 mm på tanke større end 6 m 3, eller tanken skal uanset størrelse forsynes med 2 opføringsrør med en indvendig dimension på minimum 500 mm. c) Udløbet skal være forsynet med t-stykke eller dykplade, hvis højde skal være minimum 200 mm over vandoverfladen. d) Bundfældningstanke skal kunne klare belastningen fra en jorddækning på 1,5 meter over udløbet og samtidig et grundvandsspejl i terræn. e) Højdetabet gennem tanken skal være mm. f) Højden af skillevægge skal være minimum 200 mm over vandoverfladen. Funktionskravene skal være dokumenteret på et notificeret laboratorium Bundfældningstank og kloakanlæg skal så vidt muligt placeres min. 15 meter fra drikkevandsboringer og -brønde. Bundfældningstanken skal tømmes min. 1 gang årligt via den kommunale tømningsordning. Bundfældningstanken skal anbringes på et for tømning let tilgængeligt sted og i umiddelbar nærhed af den bebyggelse, hvorfra spildevandet ledes til tanken. Der må der normalt højst være 25 meter fra holdepladsen for slamsugeren til tanken Tagvand og overfladevand må ikke tilledes bundfældningstank og sandfilteranlæg, men kan f.eks. afledes til særskilt faskineanlæg, der skal etableres i henhold til gældende normer. Det skal sikres i forbindelse med etablering af renseanlægget, at regnvandet afledes i overensstemmelse med disse betingelser Hvis der fra ejendommen forekommer øvrigt spildevand (f.eks. klorholdigt vand fra swimmingpool eller spabade m.v., eller større boblebade og bassiner over 250 liter med eller uden klortilsætning) skal der indsendes beskrivelse af, hvordan dette spildevand håndteres, til godkendelse ved kommunen Spildevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt forekommer i husspildevand eller have en væsentlig anden sammensætning. Pilerenseanlægget må ikke give anledning til væsentlige uhygiejniske forhold, herunder lugtgener, og må ikke være til risiko for sundhedsfare for mennesker og dyr Eventuel tømning af anlægget for vand, udskiftning af jord eller sløjfning af anlægget skal ske efter nærmere anvisning fra kommunen Alle arbejder skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når arbejdet er udført, skal der fremsendes en færdigmelding, som skal underskrives af den autoriserede kloakmester. Færdigmelding skal vedlægges en rettet kloakplan med indtegnede afløb for spildevand og regnvand (målestok 1:500 eller lignende). Færdigmelding skal være kommunen i hænde senest 1 år fra dato, eller bortfalder tilladelsen

4 2. Afgørelse efter Planloven Norddjurs Kommune meddeler hermed landzonetilladelse efter Planlovens 35 til ændret anvendelse af et areal af matr. nr. 9a Trustrup by, Lyngby til etablering af et pilefordampningsanlæg med et overfladeareal på ca. 288 m 2 (længde 36 m og bredde 8 m). Det er en forudsætning at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Det vurderes ikke, at etablering af anlægget vil få nogen væsentlig landskabsmæssig betydning, eller at anlægget vil medføre gener af nogen art. Administrative forhold Tilladelsen efter Planlovens bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år, jævnfør lovens 56. Orientering af Djurslands Museum Norddjurs Kommune orienterer Østjylland Museum om etablering af pilerenseanlægget på ejendommen. Norddjurs Kommune skal samtidig gøre opmærksom, i henhold til museumsloven, at hvis man under gravearbejde støder på spor af fortidsminder, skal man straks standse arbejdet og kontakte museet, før de beslutter, om fundet skal udgraves. Underretning om offentliggørelse Tilladelsen offentliggøres på Norddjurs Kommunes hjemmeside og i den lokale ugeavis i uge Klagevejledning Afgørelse er meddelt med hjemmel i 35 i Planloven til ændret anvendelse af arealet, hvor pilerenseanlægget placeres. Afgørelse er desuden meddelt i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven samt i bekendtgørelse om spildevandstilladelser nr af 11/ Afgørelsen efter Miljøbeskyttelsesloven Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. spildevandsbekendtgørelsens 46. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens 101 være anlagt inden 6 mdr. efter, at afgørelsen er modtaget. Det skal bemærkes, at tilladelsen i medfør af 20 i miljøbeskyttelsesloven til enhver tid kan ændres eller tilbagekaldes af hensyn til: A. Fare for forurening af vandforsyningsanlæg, eller B. Gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter miljøbeskyttelseslovens 32, eller C. Miljøbeskyttelsen i øvrigt Afgørelsen efter Planloven I henhold til Planlovens 58, stk. 1, nr. 1, kan afgørelsen i landzonesager påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, både hvad angår retlige spørgsmål og skønsspørgsmål

5 En eventuel klage indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, der videresender klagen og sagens øvrige akter til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen annonceres, regnes de 4 uger fra annonceringsdagen. Klagen skal dermed være modtaget af Norddjurs Kommune senest den 27. marts 2013 inden for kommunens åbningstid. Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og kr for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen via den myndighed, der har truffet den pågældende afgørelse. Klageren skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt. 4. Øvrige oplysninger Bemærk at pil skal plantes i det tidlige forår fra marts til primo maj. Hvis anlægstidspunktet ikke passer med beplantningstidspunktet, kan anlægget etableres uden spildevandstilførsel og beplantning. Når beplantningen så skal foregå i perioden marts-maj, tømmes anlægget for regnvand via inspektions- og tømmebrønden, anlægget beplantes, og spildevandet tilsluttes. Nærmere anvisninger fremgår af miljøstyrelsens rapport nr. 25/2003. Den primære anvendelse af pilehøsten er hugning af grenene til flis, der anvendes til kompostering eller ukrudtsforebyggende bunddække. Med venlig hilsen Norddjurs Kommune Flemming H. Nielsen - 5 -

6 Kopi: Kalø Entreprenørforretning, v/aut. Kloakmester Lasse Jacobsen, Skødshovedvej 11, 8420 Knebel Norddjurs Kommune, Plan- og Bygafd., Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs Afdeling, Danmarks Naturfredningsforening, Djurslands Museum, - 6 -

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning

Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning Ove Dam Hedegaard Fmd. Djurslands jagt hundeklub Moselunden 26 8963 Auning BYG OG MILJØ Dato: 13. januar 2015 Reference: Marie Karlsson Direkte telefon: 8959 4005 E-mail: marik@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere