Vækstforum, Region Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum, Region Hovedstaden"

Transkript

1 Region Hovedstaden Sekretariatet 17. januar 2007 Vækstforum, Region Hovedstaden Revideret dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 19. januar 2006 kl hos FDC (Forsikringens DataCenter), Lautrupvang 3A, Ballerup Dagsorden: 0. Velkomst og introduktion til Forsikringens Datacenter v/ adm.dir. Birgitte Haas Til drøftelse og beslutning 1. Endelig erhvervsudviklingsstrategi og initiativkatalog Rettelser i bilag 4 og 5 er markeret med rødt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Indstillingsnotat Høringsnotat om debatfasen Katalog med høringssvar Region Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi partnerskab for viden, vækst og velfærd endeligt udkast. Handling bag ordene prioriterede initiativer endeligt udkast (eftersendes) 2. Partnerskabsaftaler mellem Vækstforum for Region Hovedstaden og regeringen Bilag 6a. Bilag 6b Bilag 7. Bilag 8. Dagsorden til sættemøde om partnerskabsaftaler (eftersendes) Regeringens oplæg til møder om partnerskabaftaler (eftersendes) Indstillingsnotat Forhandlingsoplæg for Vækstforum til partnerskabsaftalen 3. Udpegning af regionale politikere til bestyrelserne i Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity Sagen blev udsat på sidste møde i Vækstforum den 11. december Bilag 9: Indstillingsnotat om udpegning (eftersendes) 4. Vækstforums konference i marts Det indstilles at Vækstforum godkender programforslaget til konference den 1. marts 2007 Bilag 10: Programforslag til konference

2 5. Deltagelse i projekt om IOC-kongres i København i 2009 Bilag 11: Indstillingsnotat 6. Udmøntning af rammetilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om midler til gennemførelse af den regionale erhvervsudviklingsstrategi Bilag 12. Indstillingsnotat om udmøntning af rammetilsagn 7. Nyudpegning af bestyrelsesmedlem til regionale iværksætterhus Bilag 14. Indstillingsnotat (eftersendes) Til orientering og meddelelser 8. EU s Regional og socialfonde Bilag 13. Baggrundsnotat om strukturfondene og arbejdet med dem i Vækstforum for Region Hovedstaden 9. Meddelelser fra formanden Ingen bilag

3 NOTAT Bilag 1 Vækstforum for REGION HOVEDSTADEN KONGENS VÆNGE HILLERØD TLF: Dato: Indarbejdelse af høringssvar i erhvervsudviklingsstrategien Det indstilles, at: Vækstforum godkender de ændringer, der er foretaget i den regionale erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden på baggrund af de indkomne høringssvar og input fra debatfasen i perioden 23. november januar Vækstforum godkender det reviderede initiativkatalog, hvor de mest umiddelbare ændringer er foretaget. Baggrund Den regionale erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden blev udsendt til offentlig debat den 23. november 2006 til lidt over 140 organisationer og institutioner samt de offentlige medier. Debatfasen sluttede den 5. januar Der er indkommet i alt 32 høringssvar. Høringssvarene er overvejende positive over for strategiens vision, bærende principper og indsatsområder. Der er generelt bred opbakning til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og mange angiver, at de finder mange af projekterne relevante og interessante. Der er udarbejdet et høringsnotat, der er vedlagt dagsordenen. Ændringer i erhvervsudviklingsstrategien Der er indkommet flere konstruktive forslag til, hvordan erhvervsudviklingsstrategien kan konkretiseres og føres ud i livet. Mange fremhæver tillige, at de gerne bidrager med input og deltager i det videre arbejde. På denne baggrund indstilles det at revidere strategi og initiativkatalog med følgende ændringer eller tilføjelser: Fokus på beskæftigelsesindsatsen vil blive styrket især ift. højtuddannede, ufaglærte og indvandrere under Indsatsområde 5. Det fremhæves, at strategien skal medvirke til at skabe vækst i økonomi og beskæftigelse i hele regionen, og ikke kun København. Under Indsatsområde 4 indføjes medarbejderdreven innovation. Under Indsatsområde 1 tilføjes nanoteknologi som en klynge med potentiale for vækst. På grund af deres store repræsentation og betydning i regionen vil GTS-institutterne få en mere fremtrædende plads. Samarbejdet med Væksthuset fremhæves tydeligere i forhold til iværksætterindsatsen. I forhold til prioritering og udmøntning af strategi og initiativer vil strategien få tilføjet et kort afsnit om dette.

4 Initiativkatalog bliver revideret, således at de mest konkrete og umiddelbare tilføjelser indføres i kataloget. Øvrige bemærkninger og forslag vil indgå i det videre arbejde med udmøntningen af initiativerne. Der udarbejdes desuden en pixi-udgave af strategien på engelsk. Endvidere vil der til vækstforums møde i marts blive udarbejdet en mere detaljeret udmøntningsplan, som nærmere beskriver, hvordan og hvornår de enkelte initiativer og projekter forventes igangsat og implementeres. Ved igangsætningen af de enkelte initiativer vil der også naturligt ske en yderligere konkretisering af mål og milepæle. Erhvervsudviklingsstrategien vil umiddelbart efter Vækstforums godkendelse blive sendt til endeligt design og trykning. Det betyder, at den færdigtrykte udgave af strategien vil være færdig primo februar.

5 NOTAT Bilag 2 Vækstforum for REGION HOVEDSTADEN KONGENS VÆNGE HILLERØD TLF: Dato: Høringsnotat om debatfasen Den regionale erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden blev udsendt til offentlig debat den 23. november 2006 til lidt over 140 organisationer og institutioner samt de offentlige medier. Debatfasen sluttede den 5. januar Der er indkommet i alt 32 høringssvar, som er listet sidst i notatet. Generelle bemærkninger De indkomne høringssvar er generelt positive over for strategiens vision, bærende principper og indsatsområder. Der er også bred enighed om, at erhvervsudviklingsstrategien adresserer de udfordringer og muligheder, regionen har for at sikre fortsat vækst i økonomi og beskæftigelse. Desuden ses partnerskaber som et godt middel til at realisere de opstillede mål. Nogle savner dog konkrete overvejelser, om hvordan Region Hovedstaden vil leve op til forpligtelsen at være landets førende region, herunder hvordan strategien konkret er forbundet med andre strategier på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Bl.a. understreger Forsknings- og Innovationsstyrelsen, at Region Hovedstaden har et ansvar i forhold til resten af landet, for at få spredt den forskningsbaserede viden, som generes af regionens vækstvirksomheder og videninstitutioner. Et godt middel til at realisere dette kan netop være initiativer, der går på tværs af landets regioner. De konkurrenceudsatte strukturfondsmidler, som fordeles af Danmarks Vækstråd, vil kunne anvendes til projekter på tværs af regioner og det vil være oplagt for Vækstforum i Region Hovedstaden aktivt at opsøge disse midler. Danmarks Vækstråd anerkender desuden, at Vækstforum vægter samarbejdet med de øvrige danske regioner højt. (Høringssvaret fra Danmarks Vækstråd er kun modtaget i udkast). Det er positivt, at flere af kommunerne fremhæver, at de vil udarbejde deres respektive erhvervspolitik i overensstemmelse med de bærende principper i erhvervsudviklingsstrategien, og at der er mening i at skabe sammenhæng mellem den regionale og lokale erhvervs- og beskæftigelsesindsats samt den regionale udviklingsplan og trafikplan. Generelt vil kommunerne bruge strategien i arbejdet med at udvikle deres egne erhvervspolitikforslag. Det lader således til, at erhvervsudviklingsstrategien er med til at skabe en regional bevidsthed hos de enkelte kommuner, og at de meget gerne vil inddrages yderligere. Dog er der også omegnskommuner, som lægger vægt på, at omdrejningspunktet i strategien skal dække udviklingsperspektiver i hele regionen. Der udtrykkes bekymring for, hvorvidt hele udviklingen bliver centreret i Ørestaden/København, og der henvises både til Vestegnen og Nordsjælland som mulige lokaliseringsområder for initiativerne i strategien. Det fremhæves af flere kommuner, at mange initiativer og projekter er fysisk placeret i København, og kommunerne finder det vigtigt, at strategien rækker ud i hele Region Hovedstaden. Sekretariatet vurderer, at bl.a. en række af klyngeinitiativerne vil komme hele regionen til gavn.

6 Danmarks Vækstråd og flere organisationer påpeger partnerskabstankegangen i erhvervsudviklingsstrategien som noget positivt. Der er bred opbakning til at skabe ejerskab til de bærende principper og indsatsområderne med konkrete initiativer, som det er op til aktørerne at føre ud i livet med Vækstforum for Region Hovedstaden som igangsætter. De 33 forslag til initiativer ses generelt som visionære og konkrete. Samtidig efterlyser flere høringssvar en prioritering af initiativforslagene. Danmarks Vækstråd efterlyser oplysninger om, hvor man kan finde den fornødne baggrundsinformation om regionens socioøkonomiske udgangspunkt. Sekretariatet henviser i dette tilfælde til den udførlige litteratur- og kildehenvisning, der findes bag i erhvervsudviklingsstrategien. Enkelte organisationer har svært ved at finde sig selv i strategien bl.a. GTS-institutterne, der gerne vil have en mere fremtrædende plads. GTS-institutterne fungerer som vidensformidler mellem virksomheder og forskningsinstitutioner, og mange af regionens virksomheder anerkender GTSinstitutternes rolle. Desuden findes der en kraftig regional koncentration af GTS-institutter her i regionen. Temaer som bosætning, uddannelse og infrastruktur nævnes som områder, der mangler fokus i erhvervsudviklingsstrategien. Selvom disse forhold har stor indflydelse på den regionale erhvervsudvikling ligger det ikke inden for rammerne af erhvervsudviklingsstrategien at beskrive dette. Infrastruktur, uddannelse og bosætning bliver derimod centrale temaer i den regionale udviklingsplan, og Regionsrådet for Region Hovedstaden har i deres behandling af erhvervsudviklingsstrategien besluttet, at infrastruktur og uddannelse får høj prioritet og bliver kortlagt først i arbejdet med den regionale udviklingsplan. Desuden er der indkommet mange konstruktive forslag til, hvordan erhvervsudviklingsstrategien kan konkretiseres og føres ud i livet. Disse forslag knytter sig som regel til de enkelte indsatsområder og/eller initiativforslag. Det foreslås desuden at formulere en lettilgængelig udgave af strategien som en slags pixi-udgave bl.a. på engelsk. DI foreslår, at udarbejde en yderligere systematisering af bærende principper og indsatsområder med færre inddelinger og grupperinger. De bærende principper og indsatsområder har været grundigt diskuteret i Vækstforum, og man er der blevet enige om den nuværende inddeling. Indsatsområde 1: Stærke og perspektivrige kompetenceklynger Flere påpeger, at Region Hovedstaden har et godt udgangspunkt i en række af de eksisterende klynger, men mangler kritisk masse i forhold til den globale konkurrence med for eksempel lande i Asien og USA. Det ses derfor som positivt, at Vækstforum ønsker at styrke og fokusere indsatsen omkring de eksisterende kompetenceklynger samt bakke op om de spirende. Omvendt peger andre høringssvar på faren for, at Vækstforum overser nye og potentielle klynger inden for f.eks. videnservice, lydteknologi og nanoteknologi. Erhvervsudviklingsstrategien har fokus på de nye og spirende klynger, da det er et mål i strategien, at der holdes øje med de spirende klynger. Endvidere vil den løbende overvågning af vækstvilkår samt dialog med erhvervsorganisationerne være med til at identificere nye klynger. Samtidig vil et styrket Øresund Science Region (ØSR) kunne være med til at tilskynde en udvikling inden for en potentielt spirende klynge. Flere erhvervsorganisationer herunder Dansk Erhverv og Finansrådet mener, at videnservice er underrepræsenteret i forhold til erhvervets tyngde og betydning for Region Hovedstaden. Både kommuner og øresundsorganisationer er inde på, at Øresundsperspektivet er vigtigt i en klyngesammenhæng, da et styrket samarbejde over Øresund skaber kritisk masse og diversitet, der kan styrke den globale konkurrenceevne for de enkelte områder. 2

7 Flere herunder DI, Finansrådet og ØSR har kommenteret initiativet fødevarer, ernæring og sundhed og gør opmærksom på, at initiativet bl.a. kan styrkes gennem et bredere geografisk fokus. Flere andre vækstfora fokuserer ligeledes på fødevarer og erhverv, og i øresundsregi findes der Øresund Food Network. Organisationerne mener, det vil være naturligt, at initiativet koordineres eller sammentænkes med allerede eksisterende initiativer. Scion DTU understreger, at der i regionen findes særlige kompetencer og styrkepositioner inden for biosundhedsklyngen og det miljøteknologiske område. Samtidig konstaterer de, at de tidligere har haft miljøteknologi som et fokusområde, men at de miljøteknologiske virksomheder har haft svært ved at udvise gode økonomiske resultater. Omvendt mener Scion DTU, at tiden nu er moden, og at de kan være med til at skabe et miljø, som vil kunne understøtte miljø- og energiteknologisk innovation. Flere organisationer og kommuner fremhæver ligeledes eco-innovation som et af de perspektivrige initiativer. Indsatsområde 2: Nye virksomheder ny viden Høringssvarene giver udtryk for, at det er positivt, at erhvervsudviklingsstrategien sætter fokus på vækstiværksættere og deres vilkår i Region Hovedstaden. Enkelte nævner dog også de traditionelle erhverv som et område, der bør fremhæves tydeligere. Desuden peges der på et behov for en særlig indsats over for iværksættere med anden etnisk baggrund end dansk. Det kan hjælpe til en bedre integration af indvandrere på arbejdsmarkedet og udnytte kompetencerne til gavn for fortsat vækst og udvikling. Nogle af høringssvarene herunder Finansrådet og Væksthus Region Hovedstaden pointerer, at det er vigtigt med et helt særligt fokus på vækstiværksættere. Der bliver bl.a. peget på, at det er afgørende med én samlet indgang til de nye iværksætterhuse hvor vækstiværksættere og virksomheder med vækstambitioner får let adgang til kvalificeret vejledning og rådgivning. Det er derfor positivt, at Væksthus Region Hovedstaden fremhæver mulighederne og vigtigheden af at indgå i et samarbejde om realiseringen af flere af initiativerne. Sekretariatet vurderer, at Væksthuset er en af de naturlige hjørnesten i at få flere vækstiværksættere i regionen. Indsatsområde 3: Metropolregionens udvikling Der er bred opbakning til Region Hovedstadens position som Danmarks metropol, og den betydning regionen derfor må tillægges både internt i forhold til de øvrige regioner i landet og eksternt i forhold til andre europæiske metropoler. Samtidig fremhæves Øresundsperspektivet som værende meget væsentligt for, at Region Hovedstaden kan udvikle sig til en globalt konkurrencedygtig metropol. Danmarks Vækstråd anerkender ligeledes de udfordringer Region Hovedstaden står overfor som Danmarks internationale metropol. Enkelte af kommunerne (Hvidovre og Frederiksberg Kommune) fremhæver Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen som essentielle for udviklingen af en globalt konkurrencedygtig metropol i Øresundsregionen. Wonderful Copenhagen stiller i deres høringssvar spørgsmål ved, om der er behov for endnu en ny velkomstportal, da både Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen har velfungerende portaler til gavn for udenlandske virksomheder og turister. 3

8 Indsatsområde 4: Forskning og innovation Der er overordnet bred enighed om, at det er positivt at erhvervsudviklingsstrategien sætter fokus på at skabe kritisk masse inden for forskning, uddannelse og teknologioverførsel, og styrke samarbejdet mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og virksomheder. Forsknings- og Innovationsstyrelsen finder mange af projekterne under forskning og innovation interessante og perspektivrige, men efterlyser at der er flere initiativer, hvor regionen i højere grad bliver en opsøgende partner mellem videninstitutioner og virksomheder. Sekretariatet vurderer, at denne matchmaker-rolle er en central opgave for regionens videninstitutioner herunder også det kommende it-vækstmiljø. Flere høringssvar peger på, at brugerdreven innovation er et interessant område med store udviklingspotentialer og enkelte understreger behovet for flere initiativer for brugerdreven innovation. Ifht. Copenhagen Innovation Center ser Finansrådet dog gerne, at perspektivet bredes ud, så det ikke kun bliver et innovationscenter med et snævert fokus på ældresektoren og plejesektoren. Dansk Erhverv mener, at der behov for en styrkelse af brugerdreven innovation. Konkret foreslår de et projekt Brugerdreven innovation og design i handels- og servicevirksomheder, som de vurderer at mange af regionens virksomheder vil drage stor nytte af. Sekretariatet vurderer, at projektbeskrivelsen er perspektivrig, og der vil være mulighed for at indarbejde projektet under et af de eksisterende initiativer. LO er også positiv overfor initiativer, der fokuserer på brugerdreven innovation, men de pointerer samtidig, at der skal langt større fokus på medarbejdernes rolle i innovationsindsatsen. Bl.a. er et af succeskriterierne i regeringens program for brugerdreven innovation, at medarbejdernes forudsætninger styrkes, så de kan tage aktivt del i innovationsarbejdet. Indsatsområde 5: Øge og udvikle arbejdsstyrken på alle niveauer Høringssvarene er positive overfor at øge og udvikle arbejdsstyrken på alle niveauer. Særligt peger kommunerne på, at der er behov for at udvikle arbejdsstyrken. De fleste parter vil gerne inddrages aktivt i det videre arbejde med at udvikle initiativerne under indsatsområdet. Danmarks Vækstråd anbefaler også at gøre en særlig indsats for regionens mange ledige akademikere, og flere andre parter sætter også fokus på behovet for flere videnarbejdere. Samtidig efterlyses der i flere høringssvar (bl.a. Københavns Kommune) at sætte større fokus på integration af indvandrere og marginaliserede grupper på arbejdsmarkedet og en bedre udnyttelse af deres kompetencer. LO understreger, at hele arbejdskraftindsatsen prioriteres for lavt. De pointerer, at strategien skal lægge vægt på at opkvalificere hele arbejdsstyrken, og at motivationen for at efteruddanne sig hele livet skal styrkes, især blandt de der har en kortere uddannelse. Et vigtigt initiativ i strategien er det nye regionale center for udenlandsk arbejdskraft. LO bakker op om at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, og vil indgå i et samarbejde om udviklingen af Euressamarbejdet. Indsatsområde 6: Markedsføring, events, kultur og værdier Generelt er høringssvarene meget positive over for en samlet indsats for markedsføring og events, og mange er parate til at støtte op om initiativerne. Der bliver lagt vægt på, at der vil blive igangsat initiativer der skal styrke en mere offensiv markedsføring af hele Øresundsregionen. Tiltrækning af internationale begivenheder fremhæves som særligt vigtigt for regionens udvikling. Omvendt er der også nogle kommuner, der giver udtryk for et behov for at markedsføre de små og mellemstore kommuner udenfor de store byfingre. 4

9 I forhold til OL mener Idrætsfonden Danmark, at den svenske side af Øresundsregionen ikke bør inddrages for meget i planlægning og udførsel af OL, da værtskabet for sommer OL principielt kun gives til én enkelt by. Men at man selvfølgelig godt kan trække på sportsfaciliteter og indkvarteringsmuligheder i Malmø. Der peges i enkelte høringssvar på behovet for idræts- og sportsfaciliteter, en fælles regional identitet og branding samt et øget samarbejde mellem kultur, erhverv og turisme i regionen. Disse temaer om kultur er dog primært et anliggende i den regionale udviklingsplan. Indsatsområde 7: Øresund og det internationale udsyn Overordnet opfattes det som positivt, at Vækstforum tænker internationalt og ønsker at måle sig med andre nordeuropæiske storbyregioner som Danmarks hovedstad. Det falder også naturligt at brede regionsopfattelsen ud til at dække hele Øresundsregionen. De øresundsregionale organisationer kan se en Øresundsvinkel i alle indsatsområder, og mener at det er et vigtigt aspekt at være opmærksom på. Helsingør Kommune påpeger forholdet til Helsingborg som vigtig for udviklingen, og efterlyser en fast forbindelse over Øresund mellem Helsingborg og Helsingør. I nogle høringssvar, heriblandt Danmarks Vækstråd, findes et ønske om også at bruge regionens placering i Østersøregionen og i forhold til Baltikum mere aktivt. Vækstforum har dog tidligere besluttet, at erhvervsudviklingsstrategien skal koncentrere indsatsen i forhold til Øresundsregionen og andre vækstmetropoler frem for hele Østersøregionen. Specielt øresundsorganisationerne savner en langsigtet strategi for hvordan Øresund Science Region skal kunne spille en mere strategisk rolle for at styrke forskning og erhvervsliv i den samlede Øresundsregion. Sekretariatet vurderer, at initiativet med den Ny ØSR netop har til formål at sikre en langsigtet udvikling og forankring af ØSR. Region Skåne er meget positive over for at forbedre integrationen over Øresund. Region Skånes strategier ligger fint i tråd med Vækstforum erhvervsudviklingsstrategi og Region Skåne fremhæver at de gerne bidrager i det videre arbejde med at udvikle initiativerne på tværs af Øresund. Implementering og prioriteringer Mange høringssvar har fremhævet, at der er behov en prioritering af initiativerne og yderligere konkretisering af mål og milepæle. Der vil blive udarbejdet en udmøntningsplan, der vil indeholde en detaljeret plan over hvordan og hvornår de mange initiativer forventes igangsat og implementeret. Ved igangsætningen af de enkelte initiativer vil der også naturligt ske en yderligere konkretisering af mål og milepæle. Til vækstforums møde i marts præsenteres den detaljerede udmøntningsplan. Afslutningsvis bliver initiativkataloget revideret, således de mest konkrete og umiddelbare tilføjelser indføres i kataloget. F.eks. når et af høringssvarene peger på, at Vestforbrænding vil være en central partner i initiativet Eco-innovation, tilføjes initiativkataloget. Øvrige konstruktive bemærkninger kræver mere indgående analyse og overvejelser. F.eks. er det ikke givet, at det er det mest operationelle, at alle klyngeinitiativer udbredes til hele Øresundsregionen. 5

10 Indkomne høringssvar Danmarks Vækstråd Forskning- og Innovationsstyrelsen Forberedelsesudvalget for Region Hovedstaden Ishøj Kommune Frederiksberg Kommune Allerød Kommune Hvidovre Kommune Københavns Kommune Frederiksværk-Hundested Kommune Ballerup Kommune Lyngby Taarbæk Kommune Fredensborg Kommune Helsingør Kommune KKR Hovedstaden Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn Kreative Byer i Hovedstadsområdet ScanBalt GTS Danmarks Idrætsforbund Idrætsfonden Danmark Region Skåne Øresundskomiteen Øresundsuniversitetet Øresund Science Region LO Ingeniørforeningen Teknologisk Institut Væksthus Region Hovedstaden Finansrådet Dansk Erhverv Questor Wonderful Copenhagen DI 6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Høringssvar til Vækstforum i Region Hovedstaden Forslag: # 1 Indsatsområde: Fokusområde: NYE VIRKSOMHEDER NY VIDEN Etablerede vækstiværksættervirksomheder Fakta: Region Hovedstaden har den største andel af vækstiværksættere (dog ikke relativt set), og dermed også de fleste etablerede vækstiværksættervirksomheder i Danmark. Danmark ligger internationalt set i top for så vidt angår antallet af iværksættere. Men, som Innovationsrådet anfører, har Danmark (og dermed også Region Hovedstaden) for få nye (vækstiværksætter-) virksomheder, der evner at udnytte deres globale potentiale. Problemstillinger: Ifølge Innovationsrådets og FORAs forskningsresultater (senest i InnovationMonitor 2006), mister disse iværksættervirksomheder vækst-pusten, sammenlignet med f.eks. USA og en række andre OECD-lande. Dvs. at virksomhederne ikke bliver til de ønskede vækstlokomotiver indenfor de konkrete vidensområder og dermed (måske) heller ikke bliver til de nødvendige fyrtårne for andre højtuddannede, der måtte have lignende iværksætterambitioner. Udfordring: Specifikt er der næppe tvivl om, at amerikanske iværksættervirksomheder på et tidligt tidspunkt indarbejder et stærkt kommercielt fokus i deres udviklings-, markedsførings- og organisationsstrategier, hvilket medvirker til de væsentligt større vækstrater. Dertil kommer det mere seamless samarbejde imellem forskningsmiljøerne, investorer og, afhængigt af teknologierne, den øvrige offentlige sektor. Questor International a/s Peter Qvist-Sørensen Galionsvej 1K DK-1437 Copenhagen K CVR-nr

25 2 Endelig kan man ikke se bort fra den entreprenør -mæssige dimension, hvor der bl.a. i USA er tradition for fortsat at bakke op om vækstiværksættere, der er gået ned med projekter både én og to gange tidligere. Konkurser i Danmark fremmer ikke i udpræget grad lysten iblandt de øvrige stakeholders til fortsat at støtte nye projekter, til trods for at alle parter dermed har betalt de første dyre lærepenge og kan høste fordelene heraf. Forslag: Det foreslås at Region Hovedstaden sætter specifikt fokus på de etablerede vækstiværksættervirksomheder, da såvel problemstillinger, som mulige løsninger, adskiller sig markant fra den øvrige vækstiværksætter-problematik, - også selvom begge problemstillinger kan være to sider af samme sag, blot med en tidsmæssig afstand imellem sig. Høringssvar til Vækstforum i Region Hovedstaden

26 3 Forslag: # 2 Indsatsområde: Fokusområde: Fakta: Problemstillinger: Muligheder: Udfordring: Forslag: STÆRKE OG PERSPEKTIVRIGE KOMPETENCEKLYNGER Små- og mellemstore produktionsvirksomheder I Region Hovedstaden er der et stort antal små- og mellemstore produktionsvirksomheder indenfor bl.a. plast- og metalindustrien, der f.eks. arbejder som underleverandører. Disse produktionsvirksomheder (old economy) har fortsat sin markeds- og samfundsmæssige eksistensberettigelse. Virksomhederne står allerede i dag overfor en række store udfordringer og kommende forandringer. På den ene side er der mangel på kvalificeret arbejdskraft for enten at kunne vokse, eller blot fylde ordrebøgerne. På den anden side stiger pris- og leveringspresset fortsat fra de (primært danske) kunder samtidig med at de mest interessante ordrer (større og med højere dækningsbidrag) i stigende omfang afgives af kunderne til leverandører i udlandet. Én af flere løsninger på disse problemstillinger er en endnu højere grad af specialisering og udnyttelse af ny viden (materialer, processer, kundebehov, innovationer, etc.). Andre løsninger omfatter outsourcing (fokus på kernekompetencer), udbygning af systemleverancer, egen produktudvikling, udvidelse af internationalt salg og markedsføring, strategiske samarbejder, osv. Imidlertid er det i Danmark kun 7% af de små- og mellemstore virksomheder (og 29% af de store virksomheder), der i dag samarbejder med universiteterne om forskning og udvikling, jvf. Fremgang, Fornyelse og Tryghed, udgivet af Regeringen i april Såfremt man med succes vil fremme samarbejdet imellem disse virksomheder og innovationsmiljøerne og bistå med at virksomhederne fornyr sig, kræver det sit eget fokusområde indenfor Vækstforum. Dels fordi problemstillingerne er anderledes end indenfor bl.a. IKT, Medico og oplevelsesområdet. Dels fordi der i en længere årrække fortsat vil være tale om et væsentligt økonomisk (og socialt) område i Regionen. Høringssvar til Vækstforum i Region Hovedstaden

27 4 Forslag: # 3 Indsatsområde: Fokusområde: Fakta: ØRESUND OG DET INTERNATIONALE UDSYN Partnerskaber med andre storbyregioner Region Hovedstaden har sat sig som mål at være Nordeuropas mest attraktive metropol inden 2015 og har derfor iværksat en række initiativer på tværs af brancher, institutioner, private og offentlige sektorer. Samtidig vil man udarbejde internationale bench-marks (se også nedenstående separate kommentarer) for at holde sig selv på sporet. Endelig besidder Region Hovedstaden en række fag- og kompetenceområder i verdensklasse. Antagelse: Man må formode at en lang række (OECD-) lande bør være interesserede i, at lære mere om de spids- og innovationskompetencer, som Region Hovedstaden i bredeste forstand allerede besidder. Forslag: Region Hovedstaden bør sætte sig som mål indenfor en bestemt tidshorisont, at kunne eksportere en række helt konkrete kompetencer til udvalgte målgrupper, - andre regioner i udlandet (ikke kun Nordeuropa). Derved opnår Region Hovedstaden følgende : 1. Holder fokus på det, der er mest vigtigt 2. Måler sig direkte med andre konkurrenter 3. Får feed-back og dermed ny viden 4. Mærker resultaterne af markedsføring og direkte konkurrence på egen krop 5. Får succes-oplevelsen når det lykkes Høringssvar til Vækstforum i Region Hovedstaden

28 5 Forslag: # 4 Indsatsområde: Fokusområde: Fakta: Forslag: FORSKNING OG INNOVATION International bench-marking Ifølge FORA undersøgelser er lande som Irland og Australien mere innovative og har et højere BNP pr. capita (målt som PPP) end Danmark. Dertil kommer Singapore, der har et overordentligt veludviklet system til tiltrækning af nye højteknologiske investeringer (senest eksemplificeret ved Vestas valg af Singapore for sit nye udviklingscenter) Det foreslås, at Region Hovedstaden på en række udvalgte områder, f.eks. interaktion imellem forskningsmiljøer, virksomheder og den øvrige offentlige sektor, udarbejder konkrete målepunkter overfor de ovennævnte lande. Især overfor Irland, der i størrelse og europæisk referenceramme ligger tæt på Danmark og overfor Singapore med henblik på tiltrækning af internationale virksomheder. Høringssvar til Vækstforum i Region Hovedstaden

29 Bilag 3 KATALOG MED HØRINGSSVAR KLIK PÅ DENNE SIDEN FOR AT ÅBNE DOKUMENTET

30 Bilag 4 Partnerskab for udvikling af viden, vækst og velfærd - erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum for Region Hovedstaden Udkast af 11. januar 2007

31 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visionen... 5 Fundamentet for vækst... 6 Styrker og kvaliteter...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Udfordringer...9 Vejen til vækst Bærende principper for den regionale erhvervsudviklingsstrategi...17 Indsatsområder for den regionale erhvervsudviklingsstrategi...18 Handling bag ordene

32 Forord Af Jørgen Christensen, formand for Vækstforum for Region Hovedstaden Region Hovedstaden er Danmarks metropol. Vi den eneste region i Danmark, der har forudsætningerne for at tage konkurrencen op med andre internationale metropolregioner. Regionens mange kvaliteter og muligheder, dens mangfoldighed og kombination af land og by tæt på hinanden, blandingen af væksterhverv og spændende kulturtilbud, har skabt en tiltrækningskraft, som gør os konkurrencedygtige. Samtidig peger erhvervsledere og internationale virksomheder på en innovationsevne, der kommer af nogle særlige kulturelt og historisk betingede styrker og kvaliteter ved medarbejderne i regionen, der gør, at de har placeret deres virksomhed her. Men konkurrencen er hård, og ligesom regionens fodboldklubber må anstrenge sig og investere for at være med i Champions League, skal der gøres en særlig indsats i Region Hovedstaden. Vi skal udvikle os og blive endnu bedre til at konkurrere med andre storbyregioner på internationalt niveau. Vi skal være en metropol med et internationalt højt uddannelsesniveau, forskningsmiljøer i verdensklasse samt med innovation og udvikling i verdensklasse i såvel erhvervslivet, som i den offentlige service. Med Vækstforum for Region Hovedstaden er der skabt grundlag for de nye samarbejder på kryds og tværs, der skal være med til at gøre det muligt. Regionens mange aktører med særlige kompetencer på deres områder giver os et godt afsæt. Vi skal blive bedre til at udnytte hinandens ressourcer, ideer og erfaringer som aktører i den lille metropol, vi er i international sammenhæng. Derfor er gode partnerskaber en forudsætning for succes som vores vej til viden, vækst og velfærd. Vækstforum har udarbejdet en ambitiøs erhvervsudviklingsstrategi for, hvordan vi sammen vil føre vores mål ud i livet. Målet er at skabe vækst i økonomi og beskæftigelse. Derfor har vi opsat nogle bærende principper, der lægger niveauet for den fremtidige erhvervsindsats i regionen. Vi slår til lyd for, at vejen til succes går gennem strategiske partnerskaber internt i regionen, med staten og de øvrige danske regioner, Region Skåne og europæiske storbyregioner. Vi ønsker ikke at låse os fast, men udvide horisonten og samarbejde med alle, der vil det samme som vi. Og vi sætter handling bag ordene med forslag til konkrete projekter under hvert af de syv indsatsområder, vi har valgt at fokusere på. Jeg ser frem til at samarbejde med alle de mange aktører med interesse for regionens økonomiske vækst og udvikling. 3

33 Det nye Vækstforum for Region Hovedstaden består af 20 medlemmer og tre observatører udpeget af organisationerne DI, HTS (HTS-I og HTS-A), DHS, Håndværksrådet, Lif, Dansk Byggeri, LO, DA, IT-Branchen og Producentforeningen, universiteterne KU, DTU og CBS, Region Hovedstaden, kommunerne og Beskæftigelsesråd Hovedstaden & Sjælland. Vækstforum har fået til opgave at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrateg, der skal skabe rammerne for en styrket vækst og udvikling i erhverv og beskæftigelse i Region Hovedstaden. Arbejdet i Vækstforum skal koordineres med den nationale indsats via Danmarks Vækstråd. Vækstforums medlemmer og observatører Medlem af Regionsrådet Jørgen Christensen, Regionsformand Vibeke Storm Rasmussen, Borgmester Per Tærsbøl, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Borgmester Klaus Bondam, Borgmester Nick Hækkerup, Borgmester Rolf Aagaard-Svendsen, Borgmester Olav Aaen, Byrådsmedlem Niels Borre, Adm. direktør Kjeld H. Petersen, Adm. direktør Gitte Elling (vakant), Adm. direktør Arne Bang Mikkelsen, Malermester Glenn Larsen, Direktør Jørgen Simonsen, Executive Vice President Hans Henrik Munch-Jensen, Rektor Ralf Hemmingsen, Rektor Lars Pallesen, Rektor Finn Junge- Jensen, Formand Gitte Grüning, Divisionsdirektør Gert Ryder, Direktør Camilla Lyngbo Hjort, Adm. direktør Birgitte Hass, Afdelingsformand John Westhausen. 4

34 Visionen Region Hovedstaden er udfordret i den globale storbykonkurrence. Mange internationale storbyer kan meget af det samme, som vi kan, og nogle har endda langt flere ressourcer til deres disposition. Men vi bygger vores vækst på nogle helt særlige værdier og kvaliteter, som er vanskelige at efterligne, og som gør os stærkt konkurrencedygtige. Om få år ser vores region derfor en hel del anderledes ud, end den gør i dag og så alligevel ikke. Vi har sammen taget udfordringerne op og udviklet os på en lang række områder, men samtidig har vi værnet om regionens særlige menneskelige ressourcer. Region Hovedstaden anno 2015 er Nordeuropas mest attraktive metropol at bo, uddanne sig, arbejde, drive virksomhed i og besøge. Vi ser for os en storbyregion bundet sammen af strategiske partnerskaber mellem erhvervsliv, offentlige aktører og uddannelsesinstitutioner partnerskaber, som kan danne grobund for en dynamisk erhvervsudvikling. Vi tror på synergieffekten mellem mennesker forbrugeren, medarbejderen, lederen, iværksætteren, den studerende, forskeren, politikeren og borgeren. Vi er Nordens tættest befolkede storbyregion med nære relationer og kendskab til hinanden der er ikke langt fra tanke til handling. Vi ser internationale relationer som en forudsætning for udvikling og bruger Øresundsregionen som platform og springbræt for vores samspil med verden. Vi ser vores særlige kulturelle og historisk baserede værdier som det fundament, der giver os mulighed for at være nysgerrige og åbne over for globaliseringen. Vi kommunikerer ved hjælp af informationsteknologi let og ubesværet med hvem som helst hvor som helst. Vi ser en metropol, hvor der er spillerum for kreativitet og bevægelsesfrihed for nye ideer. Vi værdsætter såvel de vilde og kreative ideer som de jordbundne og fornuftige. Udenlandske virksomheder, talenter og turister foretrækker vores storbyregion, fordi vi kan tilbyde dem en høj grad af personlig sikkerhed og tryghed. Vi satser på viden som drivkraft i vores regionale landskab og arbejder målrettet på at skabe landvindinger i mødet mellem forskning, erhvervsliv og offentlig service. Vi sætter pris på diversitet og skaber plads til talenter. Vi oplever en blomstrende kultur af iværksættere båret frem af nye idéer og innovation blandt studerende, forskere og medarbejdere. Vi engagerer os i dét, som giver mening og perspektiv. Sammen finder vi vejen til vækst. 5

35 Fundamentet for vækst Med Vækstforum er der skabt et unikt partnerskab mellem de centrale aktører i Region Hovedstaden. Partnerskabet giver nye muligheder midt i de store udfordringer, som globalisering og vidensøkonomi stiller regionen overfor. Globaliseringen betyder, at storbyregioner spiller en stadig større rolle i konkurrencen om tiltrækning og udvikling af virksomheder, investeringer, forbrugere og arbejdskraft. Uafhængigt af landegrænser placeres forskning, innovation, design, produktion, markedsføring m.v. i de regioner i verden, hvor opgaverne varetages bedst muligt. Region Hovedstaden deler mange styrker med andre internationale storbyregioner, der også har bevæget sig fra et samfund baseret på industriel fremstilling til et mere vidensbaseret samfund. Men regionen er også noget helt særligt. Det ved alle, der bor og virker her hvor ser man ellers en storbyregion befolket af cyklende social- og sundhedsassistenter side om side med ministre i spadseredragt eller jakkesæt med cykelhjelm og barnestol som en del af uniformen? Det kan bare være svært at sætte fingeren præcis på, hvad det er, der gør os konkurrencedygtige. Men skal vi skille os ud i forhold til andre storbyregioner, er det nødvendigt at definere og handle ud fra vores særlige styrker og kvaliteter. Boks: Region Hovedstaden begynder ikke på bar bund. Gennem mange år er der skabt et godt fundament for regionalt sammenhold om en fælles retning i erhvervsudviklingen. Gennem regionale strategier og tiltag er der de seneste år f.eks. etableret: Vidensnetværk mellem uddannelse, forskning & udvikling, erhvervsliv og offentlige institutioner omkring specifikke områder såsom bioteknologi, IT, film, design og kultur. Platforme til styrkelse af klyngedannelser over Øresund gennem Øresund Science Region. Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity, to slagkraftige regionale organisationer til fremme af hhv. turisme og investeringer. Disse organisationer har medvirket til at placere os på verdens top ti over tiltrækning af turister og investeringer. Et godt samarbejde med staten, der bl.a. har resulteret i to nye markante forskerparker, ITvæksthuset i Ørestaden og den kommende Biotek-forskerpark COBIS ved Rigshospitalet og Panuminstituttet. Boks: Udfordringen for Region Hovedstaden er at sikre øget beskæftigelse og vækst i erhvervslivet. OECD har analyseret sig frem til, at 70 pct. af væksten i et samfund som det danske kan forklares ud fra fire vækstkilder: Iværksætteri, innovation, menneskelige ressourcer og informations- og kommunikationsteknologi. Styrker og kvaliteter Fundamentet for vækst i Region Hovedstaden er godt, og internationalt står Region Hovedstaden stærkt målt på de fire vækstkilder. Der er mange gode grunde til, at regionen til stadighed tiltaler talentfulde, kreative, ambitiøse og innovative medarbejdere, ledere, virksomheder og internationale afdelinger inden for stort set alle områder. 6

36 Regionen har mange højtuddannede og specialiserede fagfolk, et mangfoldigt erhvervsliv og kreativt miljø, en stor og effektiv offentlig servicesektor, landets største økonomiske aktivitet, god international infrastruktur og bystruktur, der betyder, at der aldrig er langt fra by til grønne områder. Det gør det attraktivt at bo, leve og drive virksomhed her. Også turister har i stigende grad fået øjnene op for den særlige form for storbyturisme i Region Hovedstaden, der kombinerer byens puls med afslapning i grønne eller blå omgivelser. Rig på menneskelige ressourcer De menneskelige ressourcer er regionens største aktiv. Hvis vi udnytter vores kvaliteter og værdier med omtanke, kan vi blive endnu bedre til at differentiere os på netop de områder, der gør, at store multinationale selskaber har placeret hovedkvarterer og udviklingsenheder i Region Hovedstaden. Udenlandske investorer og virksomhedsledere peger på, at en af de væsentligste årsager til at placere sig i Region Hovedstaden, ud over regionens geografiske placering, er kvalifikationerne ved arbejdsstyrken og vores velfærdsmodel, nemlig: Et højt kompetenceniveau blandt de mange medarbejdere i Øresundsregionen. Gode sprogkundskaber og motiverede medarbejdere. En høj grad af personlig sikkerhed og tryghed. Et fleksibelt arbejdsmarked ( flexicurity ), hvor det er forholdsvist nemt at hyre og fyre kombineret med et veludviklet socialøkonomisk sikkerhedsnet. En effektiv og professionel offentlig service. Flade hierarkier og en udbredt lighed. En høj ansvarsfølelse, effektivitet og arbejdsetik. Tillid og kritisk sans. En evne til gennem medarbejderdreven innovation kreativt og innovativt at udtænke nye måder at optimere processer og produkter. Citat: Fremtidens konkurrence handler i stigende grad om evnen til at innovere og frembringe værdiskabende løsninger, som andre vanskeligt kan kopiere. Det kræver, at man etablerer en stærk innovationskultur og formår at anvende sine egne unikke kernekompetencer. De kulturelt og historisk forankrede kompetencer er unikke og vanskelige at efterligne og leverer derfor ofte de stærkeste konkurrencefordele. Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd og Ugebrevet Mandag Morgen: Norden som global vinderregion på sporet af den nordiske konkurrencemodel (august 2005). Citat: Vi indeholder en unik blanding af praktisk sans, innovation, teamwork, manglende autoritetstro og evnen til at være selvkørende. Det er ingredienserne til verdens bedste medarbejdere. Waldemar Schmidt i et interview med Berlingske Business Søndag 24.september Uddannelse og forskning står stærkt I regionen er der et bredt spektrum af kvalificerede uddannelsestilbud. Nogle af de største, mest markante og forskningstunge universiteter i landet ligger her. For eksempel er Københavns Universitet efter fusionen med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Danmarks Farmaceutiske Universitet blevet Nordeuropas største universitet. Danmarks Tekniske Universitet har fået styrket 7

37 forskningen betydeligt gennem fusionen med relevante sektorforskningsinstitutter. Vi har højt specialiserede universiteter i Copenhagen Business School og IT-Universitetet. Samtidig har vi en stor koncentration af GTS-institutter og erhvervsskoler, der har opnået bred international anerkendelse for det høje faglige niveau og samarbejde med erhvervslivet. Samtlige syv GTS-institutter i Danmark har deres hovedsæde i Region Hovedstaden. Intraprenørskab og klynger trives Regionen er blandt verdens bedste til intraprenørskab. Intraprenører er medarbejdere, der starter nye virksomheder ud fra allerede eksisterende. Herudover rummer regionen meget stærke forskningsog uddannelsesinstitutioner, og især it, biosundhed og medicoindustri er helt i front på verdensplan. Medicon Valley er et godt eksempel på samarbejde om forskning og udvikling. Forskning i cancer og alternative energiressourcer er med helt fremme. Regionens særlige menneskelige kvaliteter og værdier er en central årsag til, at der er opstået mange forskellige klyngedannelser, hvor forskningsmiljøer, kreative brancher og erhvervslivet er helt i front internationalt. Regionen har en underskov af forskellige brancher, hvor der bestandigt er potentiale for, at nye klynger spirer frem. Brugerdreven innovation skaber kvalitet Vi har et progressivt og innovativt storbymiljø centreret omkring vores hovedstad. En meget stor del af regionens indbyggere er aktive deltagere i storbylivet som forbrugere eller medarbejdere. De udviser generelt både stor åbenhed, kvalitetsbevidsthed og kritisk sans. Virksomhederne er ligeledes meget ambitiøse og stiller høje krav til sig selv. Samspillet mellem forbrugere, medarbejdere og producenter resulterer i effektive produktionsprocesser og varer af høj forædlingsgrad. Produkterne er gerne produceret under produktions- og arbejdsforhold, som er forenelige med vores demokratiske og etiske standarder. Produkterne er ofte nicheprodukter og sælger godt på det globale marked. Sammenlagt virker vores måde at arbejde og producere på meget attraktiv for specialiserede og innovative udenlandske virksomheder. Boks: Over halvdelen af danske virksomheder angiver kunder som vigtig kilde til innovation mod kun 35 pct. i Norge og 5 pct. i Sverige. Et kvalitetsbevidst hjemmemarked gør, at dansk eksport er præget af kvalitetsprodukter. Værdien af danske eksportvarer er over de seneste 25 år steget med 7-9 pct. mere af BNP end de varer, vi importerer. Institut for fremtidsforskning 2005 Boks: Region Hovedstaden i tal: 1,6 mio. indbyggere, hvoraf 1 mio. er i arbejde. 26,8 pct. af indbyggerne har en videregående uddannelse, og 53 pct. af alle danskere med en lang videregående uddannelse bor i Region Hovedstaden. Knap 40 pct. af Danmarks BNP genereres i regionen. 36 pct. af de globalt orienterede virksomheder og 85 pct. af alle udenlandske investeringer i Danmark placeres her. En af verdens ti mest attraktive regioner for udenlandske investeringer og turister. 8

38 En af verdens bedste finansielle sektorer - hermed god adgang til kapital. 80 pct. af alle videnservicevirksomhederne i Danmark ligger her i regionen. København er nu på tredje år den største krydstogtsdestination i Nordeuropa. To af landets tre største universiteter ligger efter universitetsfusionen her i regionen. Wonderful Copenhagen 2006, Economist Intelligence Unit 2005, Danmarks Statistik, Copenhagen Capacity 2006 Boks: I 2005 lå København på en europæisk syvendeplads målt på antallet af udenlandske investeringer. Tendensen for Hovedstaden er stigende markedsandele af samtlige europæiske investeringer. København er en af de største investeringsdestinationer på Life Science og med Øresundsregionen ligger vi helt i top. Copenhagen Capacity 2006 Udfordringer Det går godt i Region Hovedstaden. Og så kan det jo være fristende at hvile på laurbærrene og lade overliggeren være, hvor den er. Men der er mange udfordringer, der vil hindre os i at blive den mest attraktive storbyregion i Nordeuropa, hvis ikke vi tager handsken op. Det er ikke nok for konkurrenceevnen at være den bedste region i Danmark. Hvis vi stadig vil have et internationalt fyrtårn, må der satses på vores hovedstad. En region i international konkurrence Det er vigtigt at erkende, at vores storbyregion trods alt er lille i international målestok. Det betyder dog ikke, at vi er i konkurrence med resten af landet. Konkurrenterne er andre internationale storbyregioner. Region Hovedstaden har her siden 1990 erne klaret sig dårligere end de bedste storbyregioner i Nordeuropa på OECD s fire vækstkilder, ikke mindst når det gælder iværksætteri. Samtidig bliver storbyregioner i Asien og andre lavomkostningsområder i stigende grad konkurrencedygtige på flere af de fire vækstkilder. De tiltrækker både produktion og udvikling, fordi de formår at koble det bedste med det billigste. Men vi hverken kan eller vil konkurrere på deres præmisser de bygger på en anden samfundsmodel med lavere lønninger, ringere arbejdsvilkår og andre værdisæt. Vores velfærdsmodel har vist sig ikke bare at være god den er også konkurrencedygtig. Vi må derfor gøre os klart, hvad det er for værdier, vi bygger væksten på og ikke smide dem over bord. Boks: Blinkende advarselslamper for Region Hovedstaden i den internationale storbykonkurrence: Lav andel af selvstændige med videregående uddannelse og få succesfulde vækstiværksættere. Relativt få højtuddannede i arbejdsstyrken i forhold til andre nordeuropæiske storbyregioner. Vi halter efter Stockholm målt på kvaliteten af lederuddannelser. Klyngerne indenfor informations- og kommunikationsteknologi, medico og oplevelsesøkonomi vokser langsommere end i andre storbyregioner. Klynger af stor økonomisk eller kreativ betydning oplever en faldende beskæftigelsesandel, f.eks. transportmidler, byggematerialer, fødevarer, stål og jern, musik og spilindustrien. 9

39 Den belastede trafikale infrastruktur med stigende pendling og erhvervsrelateret kørsel er et stadig større økonomisk problem. COWI (2004); The World Creativity Index 2005; PISA undersøgelsen 2005 Flere vækstiværksættere Region Hovedstaden har en høj etablerings- og iværksætterrate, mens andelen af vækstiværksættere ligger forholdsvist lavt. Der er blandt vore højtuddannede ikke nogen veludviklet tradition for at etablere sig som iværksættere. Nye virksomheder baseret på viden er ellers normalt gode til at overleve og skabe vækst. Med den tæthed og bredde af vidensinstitutioner og højtuddannede, der er at finde i regionen, er forudsætningerne for at øge andelen af viden- og vækstiværksættere i særdeleshed til stede. Det er et centralt mål for regionen at øge andelen af vækstiværksættere. Det regionale samarbejde skal styrkes Hele strukturen i Region Hovedstaden er kendetegnet ved stor diversitet og kritisk masse inden for uddannelse, erhverv, organisationsliv, forskning mv., hvilket er positivt og kendetegnende for en storbyregion. Men det kan samtidig være svært at finde en fælles retning for vækst og udvikling i regionen, når der er så mange aktører med forskellige interesser. Vi kan blive bedre til at samarbejde og fokusere på de interesseflader, vi har sammen. København er hovedstaden, der trækker udviklingen frem for hele regionen. Det bør ikke ske på bekostning af lokalsamfund og omegnskommuner, men i et nært samarbejde, der gør, at også de mindre samfund i regionen kan imødegå udfordringer som udflytning af virksomheder, overskud af arbejdsløse ufaglærte og fraflytning. Derfor er det vigtigt at se regionen som en helhed, hvor alle kan få gavn af den indsats, der igangsættes. Brug for bedre vidensdeling mellem forskning og erhvervsliv Regionens klyngedannelser er meget forskelligartede - nogle bidrager til et højt niveau i forskning & udvikling, andre har en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning, og andre igen er kreative klynger, der bidrager til dynamik, innovation og iværksætteri. En særlig udfordring er regionens mange små og mellemstore virksomheder, som ofte ikke har ressourcer til at være omstillingsparate og imødekomme behovet for at investere i forskning og patenter, uddanne personale og efter behov omstille produktionen fra den ene dag til den anden. Vi kan blive bedre til at overføre viden fra uddannelses- og forskningsinstitutionerne til virksomhederne. Ligeledes bør vi blive bedre til at udnytte de godkendte teknologiske service-institutter (GTS) til at overføre teknologi til de små og mellemstore virksomheder i regionen, da de på mange områder har specialiseret sig i netop denne form for teknologioverførsel. Uanset størrelse på virksomheden eller branche ligger der i en omstillingsproces fra industri til vidensproduktion på alle niveauer en udfordring i at blive i stand til at indgå i nye arbejdsgange, når f.eks. produktionen bliver højteknologisk. Ledere kan blive bedre til at arbejde målrettet med de menneskelige ressourcer, f.eks. gennem vidensdeling i netværk eller med et udbud af lederuddannelser tilpasset vores egne forhold. Tilsvarende kan ledere og medarbejdere på alle niveauer blive bedre til at anvende viden effektivt og kreativt. Mangel på kvalificeret arbejdskraft 10

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden den 28. februar 2008 kl i Bella Centeret.

Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden den 28. februar 2008 kl i Bella Centeret. VÆKSTFORUM FOR HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato:

Læs mere

PARTNERSKABER FOR VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD erhvervsudviklingsstrategi

PARTNERSKABER FOR VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD erhvervsudviklingsstrategi JANUAR 2007 PARTNERSKABER FOR VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum for Region Hovedstaden Arbejdsmarkedets parter Staten Skåne Hospitaler Forskning EU Kommunerne Erhvervsliv Uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 10. november 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 20. november 2006 kl. 9-12 hos Lundbeck A/S, - indgang ad Port

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

1. Københavns internationale tilgængelighed - udfordringer og muligheder for Københavns Lufthavn

1. Københavns internationale tilgængelighed - udfordringer og muligheder for Københavns Lufthavn REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk MØDE I VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN PÅ ADMIRAL HOTEL - TORSDAG DEN 26.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

PARTNERSKABER FOR VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD Vækstforum for Region Hovedstaden

PARTNERSKABER FOR VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD Vækstforum for Region Hovedstaden Udkast af 23. november 2006 PARTNERSKABER FOR VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD Vækstforum for Region Hovedstaden Staten Arbejdsmarkedets parter Skåne Hospitaler EU Universiteter Kommunerne Ungdomsuddannelser Erhvervsliv

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008 kl. 13-14.45 hos Amagerforbrænding, København.

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 2. juni 2008 kl. 13-14.45 hos Amagerforbrænding, København. VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REFERAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48 20 55 04 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk vaekstforum@regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 12.

Læs mere

PARTNERSKABER FOR VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD Vækstforum for Region Hovedstaden

PARTNERSKABER FOR VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD Vækstforum for Region Hovedstaden Udkast af 11. december 2006 PARTNERSKABER FOR VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD Vækstforum for Region Hovedstaden Staten Arbejdsmarkedets parter Skåne Hospitaler EU Universiteter Kommunerne Ungdomsuddannelser Erhvervsliv

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Vækstforum, Region Hovedstaden

Vækstforum, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Sekretariatet 11. oktober 2006 Vækstforum, Region Hovedstaden Dagsorden for møde i vækstforum for Region Hovedstaden den 23. oktober 2006 kl. 13-16 hos CBS Handelshøjskolen, KILEN, Kilevej

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

En sammenbunden by 2035

En sammenbunden by 2035 En sammenbunden by 2035 Strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg 2017-2020 Forord En sammenbunden by 2035 - en fælles strategi for samarbejdet mellem Helsingør og Helsingborg For at udvikle

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

You can have both - International strategi for Københavns Kommune

You can have both - International strategi for Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Bilag 1 You can have both - International strategi for Københavns Kommune 1) Fortællingen om København Det internationale arbejde skal understøtte kommunens fælles fortælling om byen

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007

Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 ARBEJDSNOTAT 4. UDKAST [15. november 2006] Køreplan for Vækstforums arbejde med klyngeudvikling i 2007 1. Klyngetyper Omdrejningspunktet for de kommende års prioritering af midlerne til erhvervsudvikling

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere