Sådan får du forretningsværdi af ressourcestyring! 4 indsatsområder til at lykkes med IT-løsningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan får du forretningsværdi af ressourcestyring! 4 indsatsområder til at lykkes med IT-løsningen"

Transkript

1 Sådan får du forretningsværdi af ressourcestyring! 4 indsatsområder til at lykkes med IT-løsningen

2 Indhold 1. Udfordringerne og erfaringerne 2. Effektiv ressourcestyring - en stærk business case 3. Fra behov til løsningsdesign 4. Faldgrupper i ressourcestyringsløsning 5. 4 succesfaktorer ved en løsning 1. Fokuserer på værdi og effektivitet for forretningen 2. Skab synlighed omkring behov og kapacitet 3. Skab sikkerhed for at organisationen forstår prioriteterne 4. Skab de rigtige rammer for løsningen 6. Eksempel på løsning 7. Metier som totalleverandør Fire altafgørende fokusområder Sammendrag Dette white paper beskriver udfordringerne og processen frem imod en bedre ressourcestyring. Med udgangspunkt i Metiers brede erfaring fra en lang række løsningsimplementeringer beskrives fire altafgørende fokusområder for at få succes med en løsning. 1

3 1) Udfordringerne & Erfaringerne De knappe menneskelige ressourcer og deres kompetencer spiller i dag en helt afgørende rolle for ikke mindst skandinaviske virksomheders konkurrencekraft. Dette white paper handler derfor om de udfordringer, som kompetencekrævende og ofte projektorienterede virksomheder møder, når de ønsker at forbedre deres ressourcestyring. Dette omfatter dels en optimal sammensætning af den ressourcemæssige og kompetencemæssige kapacitet fremadrettet og dels en effektiv anvendelse af denne kapacitet. Udfordringerne skyldes bl.a.: Kompleksiteten omkring medarbejdernes kompetencer er gennem tiden øget dramatisk og øges stadig. Fra en situation, hvor medarbejdere stort set havde én kompetence, er der nu tale om en kompleks kompetenceprofil. Er en medarbejder i dag således booket til en opgave uanset indhold, så er alle hans kompetencer indirekte sat ud af spil. Det økonomiske klima, hvorunder virksomheder opererer gør, at der må planlægges stramt og der er ikke plads til at opbygge reserver i form overskydende kapacitet af kompetencer. Ressourcestyringen skal ofte fungere i en kompleks matrixorganisation (projekt vs. linie), hvor medarbejderne arbejder såvel i projekter som i andre opgaver. Dynamikken i omgivelserne øges stadig finanskrisen er et markant eksempel hvilket løbende udfordrer ethvert planlægningsgrundlag. Disse forhold gør etablering af ressourcestyring til en balancegang og for at skabe en løsning, må der findes den rette balance mellem informationsbehov, kompetenceniveau, proceskompleksitet og værktøj. Der findes ingen one size fits all løsning og risikoen for at fejle med en løsning er betydelig. Dette white paper giver vigtige pejlemærker i etableringen af en løsning. The Cabinet Office (PRINCE2 ) har gennem deres P3M3 assessment model sat ressourcestyring centralt som en af 7 styringsprocesser i både portefølje-, program og projektstyring. Ressourcestyringsprocessen er således kritisk for, at virksomheder kan opnå en tilfredsstillende samlet modenhed i styring af såvel porteføljer som programmer og projekter. På detailniveauet i ressourcestyringsløsninger er der en stor mangel på Best Practises og virksomheder må i stor udstrækning basere sig på leverandørers ekspertise på området. Metier har gennem en længere årrække (+10 år) arbejdet med forskellige tilgange til ressourcestyring i en række forskellige typer af virksomheder og organisationer, som bl.a. omfatter følgende: Televirksomheder, hvor IT projekter er en del af kernevirksomheden IT organisationer i større virksomheder R&D organisationer i farma og medico-teknik virksomheder Gennem disse forløb har Metier fået værdifuld erfaring om do s and don ts, når der skal etableres en ressourcestyringsløsning. Disse erfaringer er indarbejdet i dette white paper. 2

4 2) Effektiv ressourcestyring - en stærk business case Som beskrevet i indledningen er medarbejderes kompetencer i dag en helt altafgørende konkurrenceparameter. Ressourcestyring involverer ofte store dele af organisationen og bl.a. derfor er gevinstpotentialet ved en effektiv ressourcestyring betydelig og kan opdeles i to hovedkategorier: 1. Den værdi som ressourcerne skaber gennem at arbejde på de vigtigste projekter/opgaver i forhold til et desværre typisk scenarie, hvor der som følge af en manglende prioritering arbejdes på mindre værdifulde projekter/opgaver. 2. En værdi, som realiseres gennem effektiv anvendelse af de ressourcer, som er til stede i virksomheden på tværs af allerede prioriterede projekter og opgaver De benefits, som kan realiseres, er betydelige og vil i de fleste tilfælde langt overstige investeringen og omkostninger, der må til for at etablere og drive en ressourcestyringsløsning. Tager vi f.eks. den IT organisation med 400 ansatte som omtales i nedenstående case, så er de årlige direkte og indirekte omkostninger knyttet til de 400 ansatte i niveauet 400 mio kr/år. Ved blot 5 % øget ressourceeffektivitet taler vi om en benefit på 20 mio kr/år! En investering i en ressourcestyringsløsning på f.eks. 2,5 mio kr., vil i et sådant scenarie have en tilbagebetalingstid på 1-2 måneder ikke mange investeringer kan matche dette! 3

5 3) Fra behov til løsningsdesign Hvordan kommer man så fra et erkendt behov til en effektiv løsning? Vigtigt er det at tage udgangspunkt i 1) forretningens behov og heraf afledte 2) informationsbehov og med dette som udgangspunkt etablere en 3) løsning, der har balance mellem informationsbehovet og løsningens krav til kompetenceniveau, processer og værktøjer. Løsning Informationsbehov Forretningens behov 4

6 1) Forretningens behov Strategy Map Et godt redskab, som netop tager udgangspunkt i en forankring i forretningen, er at udarbejde et såkaldt Strategy Map som beskrevet af Kaplan og Norton. For at måle hvor godt virksomheden præsterer i deres ressourcestyring udarbejdes et strategy map for netop dette emne, f.eks. med temaet Resource Management Performance. Et strategy map ser det givne emne fra fire perspektiver et finansielt, et kunde-, et proces- og et læringsperspektiv og for hvert perspektiv identificeres relevante fokusområder, der skal forbedre virksomhedens præstation. Eksempler på fokusområder, som understøtter en forbedring af virksomhedens Ressource Management Performance kan være: Sikre ressourceindsats på de rigtige opgaver Gennemløb pr opgavetype Reducere gennemsnitlig ventetid for service opgaver Reducere omfanget af ændringer Finansielt perspektiv Skaber værdi for interessenterne Resource Management Performance Kundeperspektiv Den differentierende faktor Proces perspektiv Hvordan værdi skabes og fastholdes Lærings- & vækstperspektiv De immaterielle aktiver: mennesker og kultur etc. Vækst Indsats på de rigtige opgaver Gns ventetid pr serviceopgave Omfang ændring Fig. 1: Et Strategy Map for Resource Management Performance Effektivitet Gennemløb pr opgavetype Ændring Driftopgaver Projekter 5

7 2) Informationsbehov KPI Det er ikke tilstrækkeligt alene at definere fokusområder i virksomheden. Der må også løbende følges op på de initiativer, som iværksættes for at støtte hvert fokusområde. Dette kan gøres ved at etablere KPI er, som kan synliggøre hvorvidt initiativerne realiseres i forhold til målsætningerne. tydelig kommunikation om de rigtige opgaver Et eksempel på en KPI, som understøtter fokusområdet Indsats på de rigtige opgaver, kan være en rapportering af det tidsforbrug, som medarbejderne over tid leverer på projekter, ændringer og services. Figuren viser et faktisk tidsforbrug set over en periode sammenholdt med målsat tidsforbrug for den samme periode. Fig. 2: Eksempel på KPI for ressourceindsats pr område 6

8 Management control Benefit management Financial management Stakeholder management Risk management Organizational Governance Ressource management 3) Løsningen 3A) Modenhedsvurdering Et godt udgangspunkt for etableringen af en løsning kan være at gennemføre en vurdering af den øjeblikkelige status i organisationen med fokus på ressourcestyringsprocessen. Metier anvender The Cabinet Office s generelle P3M3 -model suppleret med egne erfaringer som grundlag for en sådan assessment. Modellen dækker i sin bredeste form processerne: Management Control Benefit Management Financial Management Stakeholder Management Risk Management Organizational Governance Resource Management og perspektiverne: Portfolio Management Program Management Project Management Modenhedsanalysen synliggør den aktuelle modenhed i organisationen målt på en skala fra 1-5 på disse dimensioner. For hver af dimensionerne fastlægges endvidere en målsætning. Analysen kan tilrettelægges, så den primært fokuserer på ressourcestyringsprocessen, men andre processer må inddrages i et vist omfang Ønsket modenhed Nuværende modenhed Fig. 3: The Cabint Office s modenhedsmodel 7

9 3B) Road Map/Løsningsdesign Med en beskrivelse af det forretningsmæssige behov via et Strategy Map, en fastlæggelse af de understøttende KPI er, samt en modenhedsvurdering har virksomheden et godt grundlag for at fastlægge elementerne i en effektiv ressourcestyringsløsning. Bemærk at løsning bør indeholde elementer fra alle tre aspekter kompetenceudvikling, processer (rådgivning) og systemer. Metier arbejder for at skabe værdi hos vores kunder ved at forbedre deres evne til at drive projekter. Vi kalder det Better Projects. Vejen til værdiskabelse betræder vi med tre ben, der tilsammen udgør vores værktøjskasse. Vi kalder det KURSen mod Better Projects. KompetenceUdvikling Rådgivning Fig. 4: Et Road Map må omfatte alle aspekter af et projekt Systemer 8

10 Den største faldgruppe er manglende balance 4) Faldgrupper i ressourcestyringsløsninger Som tidligere nævnt er det en vanskelig balancegang at etablere en effektiv ressourcestyringsløsning, fordi mange hensyn må afvejes, og der findes mange faldgruber i etableringen. Metiers erfaring er, at den største faldgrube er manglende balance mellem informationsbehov, kompetenceniveau, procesmodenhed og værktøjer. Kort sagt, at der implementeres en for ambitiøs løsning, der ikke kan understøttes af organisationen eller som kræver et alt for stort ressourceforbrug at vedligeholde. Et eksempel herpå er implementering af en ressourcestyringsløsning med udgangspunkt i et avanceret projektstyringssystem baseret på aktivitetsplanlægning med tilhørende ressourceallokeringer. På grund af af hyppige ændringer fra omgivelser etc. Ændres planer med tilhørende allokeringer og kapacitet til rådighed. Et andet eksempel er mangel på prioriteringer af projekterne og governance proces omkring tildeling af ressourcer til projekterne. Projektledernes tag selv bord må afskaffes. 9

11 5) 4 succesfaktorer ved en løsning Hvad er så succesfaktorerne i en løsning? Metier har på baggrund af praktiske erfaringer identificeret fire sådanne. 1. Fokuserer på værdi og effektivitet for forretningen Som nævnt adskillige gange i dette White Paper er det altafgørende, at løsningen fokuserer på de områder, som skaber størst værdi for forretningen. Derfor står et løsningsdesign med udgangspunkt i forretningens behov helt centralt som succesfaktor. Det er afgørende, at der som en del af løsningen implementeres KPI er, som synliggør værdien af løsningen og som gør det muligt at følge udviklingen over tid og løbende optimere løsningen. 2. Skab synlighed omkring behov og kapacitet En ressourcestyringsløsning må skabe synlighed omkring kapacitet og behov enten totalt set eller nedbrudt på områder og/eller kompetencer. En sådan synlighed giver ledelsen et indblik i fremtiden og er et værdifuldt redskab i opbygningen og vedligehold af den nødvendige kapacitet for at kunne levere de ønskede forretningsmæssige resultater bl.a. gennem at støtte porteføljestyringen i prioriteringen af de vigtigste projekter. Et eksempel på en sådan synliggørelse er vist på figuren, som viser det samlede ressourcebehov fra projekter målt i antal medarbejdere pr måned. Det vises hvorledes synligheden kan støtte simulation af såvel behov som kapacitet. På figuren vises belastning fra igangværende og besluttede projekter (Others-blå farve) og belastningen fra et nyt projekt( Echo-grøn farve). Endvidere vises kapaciteten over tid. Den eksisterende kapacitet (rød linie) er øget og med en udsættelse af Echo projektet med 4 måneder kan dette nye projektet gennemføres indenfor den udvidede kapacitet. Fig. 5: Kapacitets- og belastningsgraf til brug for simulering af nye projekter 10

12 3. Skab sikkerhed for, at organisationen forstår prioriteterne En ressourcestyringsløsning uden klare prioriteringer af projekter og opgaver, og uden, at organisationen forstår prioriteterne, kan gøre mere skade end gavn. Det er derfor afgørende for effekten af en ressourcestyringsløsning, at der er implementeret processer og strukturer omkring prioritering af projekter og opgaver og, at denne prioritering løbende gøres synlig for organisationen. Det store omfang af selvledelse ikke mindst i skandinaviske virksomheder, hvor beslutninger ofte træffes af den enkelte vidensressource, øger behovene for tydelige prioriteringer af projekter og opgaver. Se og forstå behov og prioriteter Et eksempel på hjælpeværktøjer omkring prioriteringer kan være et Scorecard over projektporteføljen som vist på figuren. Fig. 6: Scorecard med prioriteret opgave/projektoversigt 11

13 4. Skab de rigtige rammer for løsningen Når det overordnede løsningsdesign for løsningen er fastlagt udestår fortsat en specifikation af løsningen på et mere detaljeret niveau. Herigennem skabes rammerne for det daglige arbejde med ressourcestyringen. Centrale elementer i næste niveau af løsningsdesignet er Ressourcestyringsprocessen Planlægningsniveauer Governance strukturer omkring løsningen Ressourcestyringsproces Ressourcestyringsprocessen designes typisk omkring en forespørgselsproces, hvor der beskrives en forespørgsel for et ressourceforbrug. Forespørgslen skal være et resultat af et estimat eller anvendelse af nøgletal og der stilles dermed krav om, at der er findes et godt grundlag for estimering af opgaver gennem estimeringsmetoder og nøgletal. En forespørgsel formuleres typisk som et behov for enten en generisk kompetence eller en specifik navngiven ressource/medarbejder. Forespørgslen angives typisk som et antal timer eller dage fordelt over tid. Fig. 7: Eksempel på en Afdelingsleders planlægningstavle Forespørgslen videregives til f.eks. en ressourceleder (afdelingsleder), som er ansvarlig for at holde overblik over allerede gennemførte allokeringer for sin del af organisationen sammenholdt med den kapacitet, som de enkelte ressourcer har. Ressourcelederen gennemfører og godkender selve allokeringen af konkrete navngivne ressourcer eller kompetencer. Allokeringen gennemføres på baggrund af vedtagne retningslinjer. I tilfælde af ressourcekonflikter er prioriteringen af projekter og opgaver et vigtigt hjælpemiddel. Opstår der et udækket behov for egentlige prioriteringer bør der eksistere en Bestyrelse eller Styregruppe tilknyttet ressourcestyringsprocessen, som kan sammenkaldes og gennemføre de nødvendige prioriteringer på tværs af projekter og opgaver. 12

14 Planlægningsniveau Det er nødvendigt at gennemføre overvejelser omkring detaljeringsniveauet i forhold til beskrivelser af ressourcebehov og kapacitet i forhold til projekter og/eller opgaver. For projekter skal det f.eks. fastlægges hvorvidt allokeringer skal ses i forhold til projekter, projektfaser, arbejdspakker eller aktiviteter i projekterne. Det valgte detaljeringsniveau vil have stor betydning for løsningens robusthed overfor ændringer og det administrative arbejde med at opdatere løsningen. Jo større detaljeringsniveau i allokeringerne jo mindre robusthed har løsningen over for ændringer i planlægningsgrundlaget og jo større er det administrative arbejde med at vedligeholde løsningens datagrundlag. Tidsdimensionen i løsningen skal ligeledes fastlægges og anvendes til at beskrive en tidsmæssig profil for ressourcebehov og ressourcekapacitet. De mest anvendte dimensioner er måneder og uger Den sidste dimension som må fastlægges er enheden for forespørgsler. Her er den mest anvendte dimension timer, men kan også være dage, uger eller måneder. Governancestruktur Det er et væsentlig succes kriterium, at en ressourcestyringsløsning understøttes af en formaliseret governance struktur, som kan varetage følgende opgaver: Monitorere selve løsningen og initiere optimeringer i løsningen Monitorere de forretningsmæssige resultater, som løsningen skal frembringe Bistå med prioriteringer mellem projekter, opgaver og ressourcer. Eksempler på Bestyrelse eller styregrupper til at støtte governance strukturen er: Portfolio Board, som varetager prioriteringen af projekter og opgaver Project/Resource office, som monitorerer løsningen, og gennemfører optimeringer af processer og løsning 13

15 6) Eksempel på løsning IT organisationen i en stor dansk koncern som består af i alt ca. 400 ressourcer inklusive eksterne konsulenter havde behov for støtte, såvel til den langsigtede kapacitetsplanlægning som til den mere kortsigtede planlægning og koordinering af ressourcer på tværs af projekter og serviceopgaver. Ikke mindst behovet for eksterne konsulentressourcer var en central problemstilling at få løbende belyst. Metier blev valgt som leverandør af en ressourcestyringsløsning og løsningen implementeres på Metiers SharePoint baserede løsning Camako. Løsningen anvendes i dag af projektlederne til at beskrive forespørgsler efter ressourcer til projekterne. Afdelingslederne anvender løsningen til at opretholde et opdateret overblik over egne ressourcer og allokere ressourcer til såvel projekter som til driftsopgaver. Løsningen er udbygget med en rapport, som leverer et kapacitetsoverblik for alle ressourcerne enten totalt eller nedbrudt på afdelinger og kompetencer. Løsningen som blev valgt supplerer virksomhedens øvrige løsningslandskab, som er baseret på SAP som i ressourcemæssig sammenhæng anvendes til tidsrapportering. Til planlægningen af de enkelte projekter anvendes i øvrigt Microsoft Project Server. Selve løsningen blev implementeret i løbet af få måneder. Teknisk set havde kunden glæde af, at løsningen er baseret på SharePoint, som er en af kundens strategiske platforme. Dette har bevirket, at projektet ikke introducerer en ny IT platform, og således kan ses som et rent løsningsprojekt. 14

16 7) Metier som totalleverandør Som totalleverandør er Metiers fokus at forstå de forretningsmæssige udfordringer, som den projektorienterede virksomhed står over for. Vi skaber værdi ved at adressere disse udfordringer og kombinere elementer fra metoder, kompetenceudvikling og systemer i en totalløsning. Alle vores løsninger er baseret på mange års erfaring, branchekendskab og best practice. Metier er en del af en international organisation med mere end 150 medarbejdere i Skandinavien. Alle vores medarbejdere er højt uddannede og besidder stor erfaring. Alle vores ydelser er relateret til projekter og ressourcer og på kan du læse mere om vore tre serviceområder KompetenceUdvikling, Rådgivning og Systemer Gå til KompetenceUdvikling for at læse mere om vores ydelser indenfor kompetenceudvikling og læring. Gå til Rådgivning for at læse mere om vores ydelser til projektorganisatoriske forbedringer og procesoptimeringer. Gå til Systemer for at læse mere om vores værktøjer og kompetencer til at understøtte implementeringer. Har I udfordringer med ressourcestyring som I ønsker løst, så tag kontakt til Metier og hør hvordan vi kan hjælpe jer til en optimeret Ressource Management Performance. Aldersrogade 3A 2100 København Ø Tlf

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Modenhedsmåling af danske organisationers udviklingsevne

Modenhedsmåling af danske organisationers udviklingsevne Modenhedsmåling af danske organisationers udviklingsevne Posters Michael Ehlers 29. november 2013, Hellerup Projektledelse og -kontor Topledelse En model for implementering af strategien via projekter

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC

FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC 1 FORARBEJDET FOR EN LØNSOM AX2012 OPGRADERING / REIMPLEMENTERING VÆRKTØJET TIL EFFEKTIVISERINGSPROJEKTER DIAGNOSTIC John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 IMPLEMENTERINGEN AF MANGE ERP

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Økonomistyring af projektporteføljen

Økonomistyring af projektporteføljen Økonomistyring af projektporteføljen integration af SAP og MS Project Server 2007 v/ Henrik Helsinghoff, Progressive IT A/S Jens Overbech Rasmussen, Globeteam A/S Peter Birkedal, Globeteam A/S Ved at benytte

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014

Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 Senior Konsulent Lars Møller Praktiske erfaringer og eksempler på forandringsledelse. 23. april 2014 lm@lmcons.dk +45 42638881 Agenda Min baggrund og erfaringsområder Eks. på problemstillinger omkring

Læs mere

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT ARTEMIS 7 Udfordringen Udfordringerne skabt af den globale økonomiske situation, kræver ansvarlighed for og overblik over investeringer som aldrig før. IT styring, investeringsplanlægning

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk

Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Projektledernetværk 2015-2016 Kompetence opbygning & videndeling igennem netværk Facilitetet af Lise Grevenkop-Castenskiold Lise Grevenkop-Castenskiold M.Sc.EE, Management & Business Coach Lise Grevenkop-Castenskiold

Læs mere

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer:

OVERBLIK Gennem de seneste 20+ år har jeg med succes planlagt og styret komplekse program/projekt change implementeringer: JIM MORRIS PROJECT/PROGRAM MANAGER OG PPM/PMO KONSULTANT dk.linkedin.com/in/jimmorris contact@raedan.com Bor omkring Horsens men kan arbejde over hele landet inkl. Kbh. området Åben for konsulentarbejde

Læs mere

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard

Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Oktober 2002 Strategisk forankring af projekter et spørgsmål om balanced scorecard Per Nikolaj Bukh & Mette Rosenkrands Johansen pndb@asb.dk & mrj@asb.dk www.pnbukh.com Handelshøjskolen i Århus Fuglesangs

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013

Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune. På ITU den 6 marts 2013 Oplæg ved AEA - EA netværk EA i Gentofte Kommune På ITU den 6 marts 2013 CV Sarah Ebler - Enterprise Arkitekt Gentofte Kommune Erhvervserfaring: Enterprise Architect - Gentofte Kommune - 01.10.2011 - nuværende

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE 1 EG IT Koncern IT EG IT - Vision Én sammenhængende skalérbar IT-platform til understøttelse af IT-konsulentvirksomhed på det Skandinaviske marked EG IT IT Governance IT

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering

Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Derfor mister danske virksomheder penge på deres ERP-opgradering Værdien når ikke længere end til IT-afdelingen ANALYSE RP OVERBLIK Analysens konklusioner... side 3 Baggrund for analysen... side 4 5 nøglefaktorer

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service. Af Bjørn Clausen-Ley

Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service. Af Bjørn Clausen-Ley Nøgletal og resultatkontrol i DTU Campus Service Af Bjørn Clausen-Ley Baggrund og problemstilling Økonom inden for FM på DTU DTU CAS bygningsdrift (FM) Nøgletalsanvendelse DTU i dag Kan man udvide anvendelsen

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Indhold side. Formål... 3

Indhold side. Formål... 3 God økonomistyring 2 Indhold side Formål... 3 Styringskultur... 4 Økonomisk ansvarlighed og helhedssyn... 4 Vi stiller spørgsmål og søger forklaring... 5 Vi er altid på omkostningsjagt... 5 Styringsmål...

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 24. september 2015 07:57 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Sammendrag af seminaret

Sammendrag af seminaret Sammendrag af seminaret Metier inviterede til seminar om innovation og porteføljestyring 3 centrale statements fra seminaret: Poor Coordination and control of multiple initiatives in organisation er en

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3

Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 Modenhedsmåling med P3M3, skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere 3 - Indholdsfortegnelse 1.0 HVAD ER MODENHED?... 5 2.0 HVORFOR ER MODENHED VIGTIGT?... 6 3.0 HVAD KAN EN MODENHEDSMODEL

Læs mere

VIRKSOMHEDSSIMULERING

VIRKSOMHEDSSIMULERING KEY LEARNING ER ET KREATIVT KONSULENTHUS MED MASSER AF POWER! Styrk dine medarbejdere gennem leg og seriøst sjov Med en virksomhedssimulering vil medarbejderne træne virkelige situationer og udvikle deres

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Porteføljestyring i Næstved kommune

Porteføljestyring i Næstved kommune Porteføljestyring i Næstved kommune Kort om Næstved kommune Ca 8.000 ansatte Ca. 600 arbejder i centraladministrationen 1 fuldtidsansat i PMO-funktion Kort om den PMO-ansvarlige D.Phil. i sprogvidenskab

Læs mere

Den projekteffektive virksomhed

Den projekteffektive virksomhed Den projekteffektive virksomhed P rojekternes træfsikkerhed og direkte resultater Udbyttet/effekten af projekterne Portefølje, planer, ressourcer Projektvenlig organisation Projektledelse Projektivitet

Læs mere

Opgave, projekt, eller?

Opgave, projekt, eller? Opgave, projekt, eller? Problemstillingen Baggrunden for denne artikel er erfaringer, som jeg har gjort over en årrække i så forskelligeartede organisationer som it-virksomheder og it-afdelinger, eldistributionsselskaber

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til)

Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) DANSK INSTITUT FOR UDDANNELSE KURSUSBESKRIVELSE: Financial Business Partner på 4 dage (Eksamen kan vælges til) Efter kurset kan du føre en kompetent og konstruktiv dialog med ledelsen omkring de underliggende

Læs mere

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017

Reception for Metier Programs & Projects A/S. 29. november 2017 Reception for Metier Programs & Projects A/S 29. november 2017 AGENDA Metier i perspektiv på 5 minutter v/ Per Juel Christensen, Bestyrelsesformand i Metier Kort om Metier Scandinavia v/ Allan Jørgensen,

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

case ESBJERG KOMMUNE SÆTTER FOKUS PÅ PROJEKTKULTUR OG VÆRKTØJER OM ESBJERG KOMMUNE OM FLOWIT A/S BAGGRUND OG BEHOV

case ESBJERG KOMMUNE SÆTTER FOKUS PÅ PROJEKTKULTUR OG VÆRKTØJER OM ESBJERG KOMMUNE OM FLOWIT A/S BAGGRUND OG BEHOV case ESBJERG KOMMUNE SÆTTER FOKUS PÅ PROJEKTKULTUR OG VÆRKTØJER OM ESBJERG KOMMUNE Esbjerg Kommune er landets femtestørste kommune med 115.000 indbyggere og 9.000 ansatte. OM FLOWIT A/S FlowIT A/S er et

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING

RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING RIGSREVISIONENS NATIONALE KONFERENCE EFFEKTIV FORVALTNING MED DIGITALISERING TENDENSER OG BEDSTE PRAKSIS TORSDAG DEN 5. NOVEMBER 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR EJJ@RAMBOLL.COM +45 5161 7871 1 TEKNOLOGIEN

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

FA09. Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT

FA09. Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT FA09 Job- og kompetenceprofil for FORRETNINGSKONSULENT JOBPROFIL FORRETNINGSKONSULENT Funktion Funktionen understøtter direktionen med at implementere FA09 s kommende strategi og målsætningsprogram for

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE

MARSTRAND PLANNING INTELLIGENCE Visuel portefølje-, ressource- og projektstyring til vandselskaberne Hvorfor er projekt, økonomi og ressourcestyring vigtigt? Tid Økonomi Kvalitet Fordi det handler om at blive bedre til at optimere planlægning,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige

Kotters 8 trin. Skab nødvendighed. Skab en bærende koalition. Formuler strategisk vision og initiativer. Udpeg en hær af frivillige John Kotter Kotters 8 trin Skab nødvendighed di d Skab en bærende koalition Formuler strategisk vision og initiativer Udpeg en hær af frivillige Fjern barrierer for forandring Få kortsigtede resultater

Læs mere

Effekt gennem professionel projektadfærd

Effekt gennem professionel projektadfærd 8. JUNI 2017 Effekt gennem professionel projektadfærd Undersøgelse om danske organisationers udviklingsevne Program Kl. 8.30 Morgenmad + kaffe mm. Kl. 09.00 Velkommen, Introduktion til morgenmødet og hinanden

Læs mere

Proaktiv og analytisk økonomifunktion

Proaktiv og analytisk økonomifunktion CFO konference 17. marts 2009: CFO ens nye rolle Proaktiv og analytisk økonomifunktion V/ Anne Broeng, direktør og CFO, PFA Pension Målet er at ændre Økonomiafdelingen fra passiv registreringsenhed til

Læs mere

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Agenda Ny strategi og forandring stiller krav til overblik Kort fakta om Unipension Hvorfor havde vi behov for et projekt og porteføljestyringsværktøj

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 1. Tidsplan. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 1 Tidsplan Side 1/10 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Projektledelse som karrierevej i AP Pension

Projektledelse som karrierevej i AP Pension # 1 Projektledelse som karrierevej i AP Pension Virksomhedsperspektiver på at gøre projektledelse til en karrierevej Birgitte Køngerskov Anders Hvergel # 2 Kort og godt om: Birgitte Køngerskov Senior projektleder

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013

S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET HSU S A G S N O T A T 20. AUGUST 2013 Vedr.: Status for større indsatser på it-området, august 2013 KONCERN-IT Sagsbehandler: Thomas Arnbak-Hartzberg, Souschef,

Læs mere