Fremtidens mekaniker analyse af fremtidige kompetencebehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens mekaniker analyse af fremtidige kompetencebehov"

Transkript

1 Fremtidens mekaniker analyse af fremtidige kompetencebehov Januar

2 Forord Metalindustriens Uddannelsesudvalg har bedt Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme om at gennemføre en analyse af de fremtidige kompetencebehov på mekanikerområdet. Denne rapport præsenterer resultaterne af analysen, som er gennemført i efteråret Rapporten er forfattet af konsulent Signe Dalgas Kofoed og chefkonsulent Martin Eggert Hansen, Teknologisk Institut. Indledning 1.1. Baggrund Metalindustriens uddannelsesudvalg ønsker på baggrund af udviklingen i nye teknologier inden for blandt andet brændstof, styring, elektronik og miljø at sætte særligt fokus på, om mekanikeruddannelsen i sin nuværende form lever op til de nye teknologiske krav eller om der er behov for et højere kompetenceniveau. Mekanikerbranchen efterspørger højt kvalificeret faglig arbejdskraft, der er i stand til at sætte sig ind i ny teknologi, nye arbejdsmetoder og samtidig udvise omstillingsparathed og fleksibilitet. Rapport fra udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelser peger tilsvarende på en øget efterspørgsel af kompetencer som fx helhedsforståelse, løsningsorientering, tilegnelse og anvendelse af ny viden samt initiativrighed (Undervisningsministeriet 2006). Tal fra Danmarks Statistik viser, at et stort antal færdiguddannede mekanikere søger beskæftigelse andre steder i industrien efter blot fem år i branchen. Det viser, at uddannelsen giver grundlæggende kompetencer inden for reparation og fejfinding, der kan anvendes i en lang række tilgrænsende brancher, men også at branchen har svært ved at fastholde arbejdskraften (Metalindustriens Uddannelsesudvalg 2009). Metalindustriens uddannelsesudvalg ønsker derfor at sikre, at uddannelsens faglige indhold både imødekommer ændringer i arbejdsmarkedets behov såvel som elevernes forskellige ønsker og faglige forudsætninger. Dette vil kunne bidrage til fastholde elever og færdiguddannede i branchen Analysens formål Analysens overordnede formål har været at belyse, om udviklingen i nye teknologier og kompetencekravene i mekanikerbranchen skaber behov for justeringer eller ændringer i den eksisterende mekanikeruddannelse. Analysen har derfor søgt at give svar på følgende spørgsmål: Hvilke kompetencekrav er der til fremtidens mekaniker? Forventes der at opstå nye kvalifikationskrav som følge af udviklingen og anvendelsen af nye teknologier? Er der behov for justeringer eller ændringer af mekanikeruddannelsen? Er der behov for udvikling af nye moduler, der kan indgå i uddannelsen? Er der behov for en helt ny uddannelse? 2

3 1.3. Analysens metode og datagrundlag Analysen er baseret på en kombination af fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse blandt autoværksteder Fokusgruppeinterview For at skabe en indledende afdækning af nuværende og fremtidige kvalifikationsbehov blev der gennemført to fokusgruppeinterview i henholdsvis Hvidovre og Århus. Deltagerne bestod af repræsentanter fra brancheorganisationer og virksomheder (personvogns og lastbilsværksteder) med viden om både uddannelsen og nye teknologier på mekanikerområdet. Teknologisk Institut havde i et samarbejde med Metalindustriens Uddannelsesudvalg sammensat fokusgrupperne således at der var en ligelig fordeling mellem repræsentanter fra De Frie Værksteder og Dansk Metal samt DI s medlemsvirksomheder. Der viste sig dog på selve dagene at være en forholdsmæssig overrepræsentation af virksomheder fra Dansk Metal og DI. Det første fokusgruppeinterview blev gennemført ved at deltagerne blev præsenteret for seks temaer, som på forhånd var fastlagt på baggrund af en foranalyse af området. Temaerne blev kvalificeret og suppleret på fokusgruppemødet. For hvert tema blev særlige udfordringer kortlagt. Følgende temaer blev præsenteret og kvalificeret: Arbejdsorganisering Kundeservice Miljøkrav og miljøhensyn Fejlfinding Elektronik Brændselsstoffer Det andet fokusgruppeinterview blev som noget nyt tilrettelagt således, at deltagerne skulle forestille sig at udforme en jobannonce for en dygtig mekaniker i 2015 Super Auto søger en dygtig mekaniker. Du skal kunne:. Denne nye metode blev anvendt for at få deltagerne til i højere grad at formulere deres vurderinger og ønsker som kompetencer. Det vurderes, at job-annoncemetoden virkede hensigtsmæssigt og dens fordel var, at den på en mere upåvirket måde fik deltagerne til at nævne de kompetencekrav, de finder vigtige. Det kunne være lidt vanskeligere ved den første metode, hvor deltagerne blot skulle forholde sig nogle på forhånd fastlagte temaer. En sammenligning af referaterne af de to fokusgruppemøder viser dog store fællestræk i de kompetencekrav, der nævnes. Det vurderes, at dette bekræfter validiteten af resultaterne, idet de er fremkommet i to separate interview og med forskellig interviewmetode Spørgeskemaundersøgelse blandt autoværksteder På baggrund af resultaterne fra de to fokusgruppeinterview blev der udarbejdet et spørgeskema til anvendelse i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse. 3

4 Spørgeskemaet blev opbygget efter de temaer, der blev kvalificeret ved fokusgruppemøderne. Spørgeskemaet indeholdt desuden et særskilt modul vedrørende specifikke spørgsmål om branche og størrelse. Eksempelvis kan der være tale om nye teknologier, som kun vil have betydning for større virksomheder, eller virksomheder, der kun beskæftiger sig med lastvogne. Spørgeskemaet indeholdt både spørgsmål med faste svarkategorier og åbne spørgsmål, hvor svarpersonen kunne afgive kommentarer/ vurderinger. Spørgeskemaet blev forud for udsendelsen endeligt godkendt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg. Spørgeskemaet blev elektronisk udsendt til 1018 virksomheder i slutningen af oktober måned. 157 spørgeskemaer blev returneret umiddelbart herefter, hvilket kan skyldes vanskeligheder med levering på grund af virksomhedernes spam filtre. Flere virksomheder ønskede spørgeskemaet videresendt til en anden person i virksomheden og enkelte virksomheder meldte tilbage, at de var under konkurs / eller i betalingsstandsning 1 eller på anden vis ikke ønskede at deltage. Der blev i alt fremsendt to rykkerskrivelser samt en påmindelse til de virksomheder, der ikke havde besvaret spørgeskemaet eller kun besvaret det delvist. I alt blev der indsamlet 315 besvarelser svarende til en svarprocent på 31. Herudover var der 49 ufuldstændige besvarelser svarende til 5 procent. De i alt 315 fuldstændige besvarelser fordelte sig ligeligt mellem autoriserede mærkevaresteder (49 procent) og uafhængige værksteder (51 procent). Størstedelen af de virksomheder, der har besvaret spørgeskemaet er personvognsværksteder (85 procent), mens kun en mindre del er lastvognsværksteder (7 procent). 8 procent er begge dele. 1 I alt fire virksomheder meldte tilbage, at de ikke kunne deltage på grund af konkursbegæring/ betalingsstandsning. 4

5 2. Konklusioner 2.1. Mekanikeres fremtidige kompetencebehov Hvilke kompetencer vil være vigtige for fremtidens mekanikere? Dette har været det centrale spørgsmål i analysens fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse blandt autoværksteder. I det følgende sammenfattes kompetencebehovene på tre kompetenceområder: teknisk faglige kompetencer, generelle kompetencer og personlige kompetencer Teknisk faglige kompetencer Vigtigste teknisk faglige kompetencer: Computerbaseret fejlfinding og forståelse for elektronik Computerbaseret fejlfinding er den teknisk faglige kompetence, som flest virksomheder (95 %) udpeger som værende blandt de vigtigste. På spørgsmålet om, hvilke arbejdsopgaver der vil fylde mere eller mindre i fremtiden, svarer 97 %, at computerbaseret fejlfinding vil fylde mere. Den større vægt på it-fejlfindingskompetencer betyder, at mekanikeren skal kunne overskue fejlfindingssystemerne og anvende dem logisk og med omtanke, herunder forstå, hvordan de enkelte komponenter påvirker hinanden, og hvorfor et automatisk fejlfindingssvar evt. er forkert. Dokumentation i forbindelse med fejlfinding bliver også en væsentlig opgave i fremtiden, idet bevisbyrden ved fejl eller mangler pålægges mekanikeren og evt. producenten. Elektronik og systemforståelse udpeges som en af de vigtigste kompetencer af 74 % af virksomhederne. Blandt de 25 % af de virksomheder, der efteruddanner nyuddannede mekanikere, er hovedtendensen, at der oftest tilbydes efteruddannelse inden for håndtering af elektriske systemer (herunder fejlfinding og diagnosticering) samt komfort og sikkerhedssystemer. Fremtidens mekaniker skal besidde solid elektroniksystemforståelse og komponentkendskab, da de elektriske systemer i biler vil vokse i omfang. Kompleksiteten i de enkelte komponenter vil være så stor, at en mekaniker ikke forventes at skulle justere ved de enkelte komponenter, men mekanikeren skal kunne forstå deres signaler og kunne foretage målinger og optimere funktionen. Mekanikeren skal kunne forstå el-diagrammer og de indbyrdes systemrelationer. Mekanikeren skal både vide, hvordan de enkelte systemer fungerer (fx bremsesystemer, transmissionssystemer og brændstofsystemer), og hvordan systemerne hænger sammen, herunder hvordan fejl i ét system påvirker et andet system og også dukker op der. De manuelle reparationskompetencer bliver relativt mindre vigtige Til forskel fra den store vægt der lægges på computerbaseret fejlfinding og elektronik, er det lavere andele af virksomheder, der som de vigtigste kompetencer udpeger manuelle mekaniske reparationskompetencer og håndtering af værktøj (35 %) og manuel fejlfinding/test (47 %). De manuelle reparationskompetencer betragtes som mindre vigtige blandt autoriserede værksteder (27 %) end blandt de uafhængige værksteder (42 %). På spørgsmålet om, hvilke typer arbejdsopgaver, der vil fylde mindre i fremtiden, er der flest virksomheder (37 %), som vurderer, at dette gælder for manuel fejlfinding og manuel reparation /vedligeholdelse. Blandt virksomhederne vurderes det, at især følgende typer arbejdsopgaver vil forsvinde fra mekanikerens dagligdag: 5

6 Almindeligt vedligehold Hårdt fysisk arbejde Simple tekniske reparationer Mindre serviceeftersyn Rustreparationer Manuel fejlfinding Viden om benzin og dieselmotorer foreløbigt vigtigere end andre fremdriftsformer Fokusgruppeinterviewene peger på, at el- og hybridbiler vil blive mere udbredte i de kommende år. Spørgeskemaundersøgelsen blandt virksomhederne viser dog, at reparation og vedligeholdelse af benzin- og dieselmotorer betragtes som en vigtig kompetence af størstedelen af virksomhederne (71 %), mens relativt lavere andele af virksomhederne (32 %) vurderer, at det vil være vigtigt at have indsigt i reparation og vedligeholdelse af elmotorer/ elbiler (32%) og hybridbiler (32%). Den mulige forklaring på disse tal kan være, at elbiler og hybridbiler ikke er slået fuldt igennem. Men de andre fremdriftsformer vil fylde mere i fremtiden 82 % af de adspurgte virksomheder vurderer, at arbejde med de andre fremdriftsformer (fx el,- hydrid) vil fylde mere i fremtiden. Hvis elbilen generelt slår fuldt igennem som transportmiddel, vil mekanikeren have behov for flere elkompetencer. Der vil blive behov for viden om forskellige strømformer og viden om el generelt. Batteriproducenterne vil måske kræve en speciel certificering, ved håndtering af batterier. Specialisering i bestemte bilmærker vigtigst på de større værksteder Hvert bilmærke har sine egne diagnosesystemer og manualer. Derfor er der tendens til, at den enkelte mekaniker specialiserer og efteruddanner sig i bestemte bilmærker. Mange fabrikker kræver, at mekanikerne har en særlig uddannelse i deres mærker, som betingelse for at de vil betale for reparationen, når der er noget i vejen med bilen. 41 % af udpeger indsigt i bestemte bilmærker som en vigtig kompetence og 46 % af virksomhederne svarer, at de i høj grad søger at specialisere deres mekanikere i bestemte bilmærker. Det er især de autoriserede mærkevareværksteder, der - ikke overraskende - lægger vægt på specialisering i bestemte bilmærker, idet andelen er 65 % blandt mærkevareværksteder og kun 20 % blandt de uafhængige værksteder. Analyser af data viser, at det fortrinsvis er større værksteder, som lægger vægt på specialisering i bestemte bilmærker. Blandt mindre værksteder med under 5 ansatte svarer kun 17 %, at de i høj grad specialiserer deres mekanikere i bestemte bilmærker, mens andelen blandt værksteder med mere end 10 ansatte er 75 %. Blandt fokusgruppedeltagerne blev det generelt vurderet, at de enkelte bilmærkers stadigt mere dominerende betydning for mekanikeres faglige specialisering vil fortsætte, og at uafhængige værksteder derfor vil blive nødt til at specialisere sig i bestemte bilmærker. Mere fokus på miljøkrav og miljøhensyn Viden om miljøkrav og miljøhensyn vil også være vigtige kompetencer. Over halvdelen (54 %) af virksomhederne angiver at miljøkrav til køretøjer - fx til emissionsanlæg og partikelfiltre - er blandt de vigtigste kompetencer. Miljøkrav til køretøjer kræver blandt andet, at mekanikeren skal besidde viden om brændstoføkonomi, miljøhensyn og miljøteknologier. Mekanikeren skal kunne forklare og formidle indholdet af forskellige typer af miljøtests og deres konsekvenser. 6

7 Generelle kompetencer Mekanikeren skal selvstændigt kunne kvalitetssikre og dokumentere udført arbejde ved anvendelse af it Mekanikeren skal have overblik over den samlede arbejdsproces, fra kunden afleverer sin bil og til kunden modtager den igen. Der er en stigende tendens til, at mekanikeren overtager diagnosearbejdet fra værkføreren. Dette betyder, at mekanikeren fortrinsvis vil være en person, der kan arbejde selvstændigt og kvalitetssikre sit eget arbejde. Kvalitetssikring af udført arbejde anses for at være blandt de vigtigste kompetencer i fremtiden hos 72 % af de deltagende virksomheder. It-kompetencer vurderes som blandt de vigtigste af 71 % af virksomhederne. Mekanikeren skal kunne håndtere digital information, herunder også billeder, strukturere informationen i mapper og udveksle den med andre. Mekanikeren bruger allerede i dag computere til at søge efter diagrammer, til at bestille reservedele og til indhentning af anden teknisk dokumentation på Internettet. Mekanikeren skal fx kunne finde specifik faglig information hos fabrikanten. Den teknologiske udvikling betyder, at der hyppigere end tidligere sker opdateringer af diverse systemer i bilen, og hvert bilmærke har sine specifikke systemer. Derfor skal fremtidens mekanikere være bedre til at søge information og opdatere sig selv. Samtidig forventes det, at kravene til den computerbaserede fejlfinding vil stige. Dokumentationskompetencer, dvs. at kunne beskrive og dokumentere reparationer, udpeges som en vigtig kompetence af 63 % af virksomhederne og 72 % vurderer, at dokumentation og administration er opgaver, der vil fylde mere i mekanikeres dagligdag i fremtiden. Forberedelsesfasen omkring fejlfinding og klargøring af lastvogne og personbiler ændres således, at der i dag kræves langt mere dokumentation sammenlignet med tidligere. Anvendelsen af de mange informationer, testresultater og data stiller krav om, at mekanikeren har gode læse- og skrivefærdigheder. At kunne beskrive diagnose og reparationsbehov klart, så opgaven kan forstås og overtages af andre, bliver dermed vigtigt. De tre nævnte kompetencer vurderes som vigtige af både de autoriserede mærkevareværksteder og de uafhængige værksteder. De skal kunne håndtere kundekontakt- og service samt have forretningsforståelse Kundekontakt- og service vurderes som en af de vigtigste kompetencer af 61 % af virksomhederne og de fleste virksomheder (56 %) vurderer, at kundekontakt- og service er opgaver, som vil fylde mere i mekanikerens dagligdag i fremtiden. Blandt fokusgruppedeltagerne blev det beskrevet, at kundeservice er den proces, der finder sted fra mekanikeren modtager kunden, afdækker kundens behov gennem dialog, indskriver bilen og til regningen ligger i bilen efter reparation. Ligeledes finder en stor del af virksomhederne det vigtigt, at mekanikeren har forretningsforståelse, dvs. forståelse for værkstedets samlede arbejdsgange, funktioner og økonomi. Kundekontakt og -service vurderes som lidt mere vigtig blandt de uafhængige værksteder (69 %) end blandt de autoriserede mærkevareværksteder (54 %). En mulig forklaring kan være, at kundekontakten i større autoriserede mærkevareværksteder oftere er samlet hos en særskilt funktion. De skal kunne fremmedsprog, især engelsk 7

8 52 % af virksomhederne udpeger sprogkompetencer i engelsk som vigtige, mens færre vurderer tysk som vigtigt (18 %). Fremmedsprogkompetencer vil have stigende betydning, da mekanikere i dagligdagen skal søge information på fabrikanternes hjemmesider og have dialog med udenlandske erhvervskunder (lastbilchauffører). Blandt deltagerne i fokusgruppeinterviewene vurderes det, at mekanikere møder flere og flere lastbilchauffører fra Østeuropa, og at engelsk ofte ikke vil være nok til at kommunikere med disse. Spørgeskemaundersøgelsen underbygger dette, idet tysk især vurderes som vigtigt blandt lastvognsværksteder (24 %) og værksteder, der både varetager personvogne og lastvogne (37 %). For engelsk varierer andelene mindre, hvilket vil sige, at engelsk vurderes som vigtigt i alle typer værksteder Personlige kompetencer Den selvstændige og effektive mekaniker 78 % af virksomhederne udpeger det at kunne arbejde selvstændigt som en af de vigtigste kompetencer. En anden vigtig kompetence, som ligger i naturlig forlængelse af førstnævnte, er at kunne kvalitetssikre eget arbejde (72 %). Det at kunne lede andres arbejde vurderes som en mindre vigtig kompetence (11 %). Mekanikeren skal først og fremmest fungere i mindre team og kunne arbejde selvstændigt, mens det er op til mellemledere og værkførere at lede og fordele arbejdet. Analyser af data viser, at det især er blandt de mindre værksteder med 1-5 ansatte, at det vurderes som vigtigt at kunne arbejde selvstændigt. Selvstændigheden går hånd i hånd med ansvarlighed, idet disciplin, det at kunne holde orden og aftaler anses som en vigtig kompetence i 61 % af virksomhederne. Mekanikeren skal kunne arbejde effektivt og begrænse anvendt tid på aktiviteter, der ikke giver indtægt (60 %). Med andre ord, mekanikeren skal være bevidst om at tid er penge. Det kræver eksempelvis, at den enkelte mekaniker kan føre en effektiv og formålsrettet dialog med kunden. Mekanikeren skal kunne lytte og spørge ind til de behov, kunden har. Arbejdet med dialog med kunden og dokumentation af processen tager tid, som ikke umiddelbart er indtægtsgivende. Da tiden til disse opgaver er stigende øger det kravene til effektivitet og tidspres. Mekanikeren der lærer nyt og deler sin viden Den teknologiske udvikling betyder, at der hyppigere end tidligere sker opdateringer af diverse systemer i bilen, og hvert bilmærke har sine specifikke systemer. Derfor skal fremtidens mekanikere være bedre til at søge information og opdatere sig selv. 70 % af virksomhederne finder det således vigtigt, at mekanikeren har omstillingsparathed i form af åbenhed over for at tilegne sig ny viden, når markedet og opgaverne kræver det. 56 % finder det vigtigt, at mekanikeren er fleksibel og kan påtage sig mange forskellige typer af opgaver. Fleksibiliteten vurderes især som vigtig blandt virksomheder, der både reparerer personvogne og lastvogne, hvilket er logisk i kraft af den større bredde i opgaverne her. 53 % af virksomhederne finder det vigtigt, at mekanikeren besidder læringskompetencer, dvs. at kunne søge information og opdatere sig selv. Det er også vigtigt, at mekanikeren kan dele sin viden. 53 % finder det vigtigt, at mekanikeren kan lære fra sig og formidle specialviden videre til kolleger på værkstedet Er der forskelle på kompetencebehov i lastvognsværksteder og personvognsværksteder? Personvognsværksteder og lastvognsværksteder efterspørger stort set de samme kompetencer 8

9 Når man opdeler besvarelserne på værkstedstyper viser det sig, at personvognsværksteder og lastvognsværksteder udpeger de samme kompetencer som vigtige. Eksempelvis udpeger begge typer værksteder computerbaseret fejlfinding som den vigtigste kompetence. Der er kun mindre forskelle i andelen, der udpeger kompetencer som vigtige på følgende områder: Teknisk faglige kompetencer Lastvognsværksteder (62 %) lægger mere vægt på indsigt i bremsesystemer end personvognsværksteder (49 %) Lastvognsværksteder lægger mindre vægt på indsigt i elektriske systemer (48 %) og reparation af elektriske komponenter (24 %) end personvognsværksteder (hhv. 77 % og 43 % for de nævnte kompetencer). Lastvognsværksteder lægger mindre vægt på indsigt i elmotorer og elbiler (14 %) end personvognsværksteder (34 %). Det samme svarmønster gælder hybridbiler. Generelle kompetencer Lastvognsværksteder (81 %) lægger lidt mere vægt på it-kompetencer end personvognsværksteder (71 %). Lastvognsværksteder (67 %) lægger mere vægt på bevidsthed om arbejdsmiljø end personvognsværksteder (52 %). Lastvognsværksteder lægger mere vægt på sprogkompetencer i engelsk (62 %) og tysk (24 %) end personvognsværksteder (hhv. 51 % og 16 % for de respektive sprog). Personlige kompetencer Lastvognsværksteder lægger mindre vægt på omstillingsparathed (57 %) og det at kunne lære fra sig (38 %) end personvognsværksteder (hhv. 70 % og 55 % for de nævnte kompetencer). Lastvognsværksteder lægger mere vægt på at kunne kvalitetssikre eget arbejde (86 %) end personvognsværksteder (71 %). 9

10 Nedenstående annonce blev anvendt som idegrundlag og inspiration til det ene fokusgruppemøde: Branchens jobannonce for fremtidens mekaniker 2015 Dine teknisk faglige kompetencer Du skal være fagligt stærk indenfor computerbaseret fejlfinding, elektronik og systemforståelse og anvendelse af it. Både vore personvognsværksteder og lastvognsværksteder lægger stor vægt på disse kompetencer. Det er vigtigt, at du besidder solid indsigt i benzin- og dieselmotorer, men da elbiler og hybridbiler måske snart slår igennem, vil det være et plus, hvis du også besidder indsigt i disse andre fremdriftsformer og kan håndtere udskiftning af batterier m.v. Du bør have viden om miljøkrav til køretøjer, fx til emissionsanlæg og partikelfiltre, da mange kunder spørger til det. Du skal derfor på forståelig måde kunne forklare kunderne om forskellige typer af miljøtests. Hvis du vil arbejde på branchens større værksteder, vil du her blive specialiseret i bestemte bilmærker. Din efteruddannelse vil især omfatte håndtering af elektriske systemer (herunder fejlfinding og diagnosticering) samt komfort og sikkerhedssystemer. Dine manuelle reparationskompetencer er velkomne, men manuelt reparationsarbejde fylder mindre og mindre på branchens værksteder. Dine generelle kompetencer Du skal kunne håndtere den samlede proces fra kunden afleverer sin bil og til kunden modtager den igen. Det kræver, at du kan arbejde selvstændigt og kan kvalitetssikre det udførte arbejde. Gode, generelle it-kompetencer kræves. For alle de reparationer, du udfører, skal beskrives og dokumenteres i vort it-system, og du skal via Internet kunne hente relevant teknisk information og reservedele hos producenterne. Du er effektiv i din kundekontakt og service. Du har en formålsrettet dialog med kunden, som hurtigt og sikkert afdækker kundens behov. Du har gode sprogkompetencer i engelsk og tysk. Dette er især efterspurgt blandt branchens lastvognsværksteder, hvor mange servicerer lastvognschauffører fra hele Europa. Du er bevidst om arbejdsmiljøforhold, især hvis du gerne vil arbejde i branchens lastvognsværksteder. Din personlighed Du arbejder selvstændigt og effektivt. Især branchens lastvognsværksteder efterspørger, at du kan arbejde selvstændigt. Du er åben overfor at lære nyt og at opdatere dig selv i nye teknologier/systemer. Du er åben overfor at påtage dig nye opgaver og funktioner, specielt i branchens mindre værksteder, hvor vi ikke er så mange, at vi kan specialisere os. Du deler din viden med kolleger og er god til at lære fra dig 10

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Personvognsmekaniker/Montør Personvognsmekaniker NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Er du dygtig nok til at blive faglært?

Er du dygtig nok til at blive faglært? 13. februar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Er du dygtig nok til at blive faglært? Opgaverne på erhvervsuddannelserne stiller allerede i dag høje faglige krav til eleverne, og kravene fortsætter

Læs mere

Lastvognsmekaniker (udkast 3)

Lastvognsmekaniker (udkast 3) Bilag 5 Lastvognsmekaniker (udkast 3) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015 MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015 Indhold Sammenfatning Resultater 3 6 1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3 Sammenfatning Kort

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation.

Generelt er der stor og positiv interesse for at Erhvervsakademi Sjælland udbyder en akademiuddannelse i EL installation. DOKUMENTATION TIL ANSØGNING OM PRÆKVALIFICERING AF AKADEMIUDDANNELSE I EL-INSTALLATION Erhvervsakademi Sjælland udbyder i dag erhvervsakademiuddannelsen til EL installatør på Campus Nykøbing Falster. Der

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 6 Nummer: 2686 Titel: Forsynings- og distributionssektorerne Kort titel: Forsyning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed

Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om faglig stolthed FOA har i perioden 30. marts til 11. april 2012 gennemført en undersøgelse af medlemmernes faglige stolthed via forbundets

Læs mere

Disruption i den operationelle servicebranche

Disruption i den operationelle servicebranche Bertil Egger Beck beeb@di.dk, 3337 469 MAJ 17 Disruption i den operationelle servicebranche DI Service har foretaget en rundspørge om disruption i servicebranchen. I undersøgelsen indgår store og små medlemsvirksomheder,

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

SØG UOPFORDRET. Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP

SØG UOPFORDRET. Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP SØG UOPFORDRET Her får du tips til at søge job uopfordret. BOOK EN WORKSHOP Tag på workshop og få tips til at søge job uopfordret. danskmetal.dk/booking INDHOLD 4 SØG UOPFORDRET 5 DET SKAL DU UNDERSØGE

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Galvano (Overfladebehandling) Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Galvano (Overfladebehandling) Resultat af spørgeskemaundersøgelse Galvano (Overfladebehandling) Resultat af spørgeskemaundersøgelse Gennemført i perioden august september 2008 af udviklingsudvalg for overfladebehandling 1 Kort om undersøgelsen: Spørgeskemaet blev udsendt

Læs mere

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT

MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT MANGLEN PÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT I INDUSTRIEN SKÆRPES MARKANT ØKONOMISK ANALYSE Manglen på kvalificeret arbejdskraft i industrien skærpes markant Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et stadigt

Læs mere

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer

Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Bilag 1 Overligger: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked og efterspørgslen efter specifikke kompetencer Disruptionrådets sekretariat November 2017 McKinsey & Company har udarbejdet en

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Kompetence, undervisnings- og læringsmå l PV H1

Kompetence, undervisnings- og læringsmå l PV H1 Kompetence, undervisnings- og læringsmå l PV H1 Indhold Kompetencemål Talentspor Personvognsmekaniker... 2 Anvendt taksonomi... 3 Viden... 3 Færdigheder... 3 Kompetencer... 3 Elektriske og elektroniske

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

Agri College Aalborg

Agri College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Landbrugsudd. 64,9 75,3 52,6 Administration og information Rekruttering af elever 64,0 Skoleperiodernes indhold 64,7 69,4

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4

VTU. Dental College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Tandklinikassistent. Dental College 70,7 69,4 72,4 VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 70,7 72,4 69,4 Administration og information Rekruttering af elever 71,6 71,1 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

BLIP-BÅT Digitaliseringen gør os til analytikere, sælgere og kommunikatører Af Jonathan Tybjerg Torsdag den 29. september 2016, 05:00

BLIP-BÅT Digitaliseringen gør os til analytikere, sælgere og kommunikatører Af Jonathan Tybjerg Torsdag den 29. september 2016, 05:00 BLIP-BÅT Digitaliseringen gør os til analytikere, sælgere og kommunikatører Af Jonathan Tybjerg Torsdag den 29. september 2016, 05:00 Del: Ny analyse viser, at digitaliseringen rækker langt ud over de

Læs mere

Auto College Aalborg

Auto College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 22 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Administration og information 67,4 55,7 Rekruttering af elever 55,9 7,3 Skoleperiodernes indhold Motivation 7, 7,9 Elevens

Læs mere

Sikkerhed som omdrejningspunkt

Sikkerhed som omdrejningspunkt ! Sikkerhed som omdrejningspunkt Intern kommunikation hos Bent Pedersen A/S Inden for vores fagområde bliver man under arbejdet udsat for en lang række arbejdsbelastninger, som ikke kun omfatter arbejdsulykker,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som:

Hvad er en Teknisk Designer? Tekniske Designere kan k. f.eks. arbejde som: Hvad er en Teknisk Designer? Teknisk designer er en moderne udgave af teknisk assistent betegnelsen, som længe har været anset for forældet til tekniske assistenters funktionsområder. Det er den tidligere

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Transport. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Transport I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

Matematiklærerforeningen. 20. april 2015 ICILS 2013. Resultater og perspektiver

Matematiklærerforeningen. 20. april 2015 ICILS 2013. Resultater og perspektiver Matematiklærerforeningen 20. april 2015 ICILS 2013 Resultater og perspektiver Professor Jeppe Bundsgaard National forskningskoordinator i ICILS 2013 Hvad er ICILS The International Computer and Information

Læs mere

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr

Skader og værkstedsarbejde i autobranchen. Analyse nr Skader og værkstedsarbejde i autobranchen Analyse nr. 1 2017 Indledning Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, at der samtidig er et fald

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Metal College Aalborg

Metal College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 58,7 Administration og information 72,7 52,2 Rekruttering af elever 53,3 65,4 Skoleperiodernes indhold 65,3 64,5 Motivation

Læs mere

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014

APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV og trivselsundersøgelse på skolerne i efteråret 2014 APV-nyhedsbrev nr. 4 oktober 2014 Indhold APV og trivselsundersøgelse de sidste forberedelser o Husk at kommuniker tydeligt hvem der er nærmeste

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere