Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:"

Transkript

1 Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1

2 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens indhold og opbygning. 0 Indholdsoversigt 1 Virksomhedsbeskrivelse 2 Virksomhedens kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning 3 Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet 4 Oversigt over anvendte blanketter 5 Den tekniske ansvarliges ansvarsforhold 6 Evaluering af kvalitetsstyringssystem 7 Kvalitetsprocedure for teknisk ansvarlig 8 Indkøb og anvendelse af materialer 9 Godkendelse af leverandører 10 Arbejdets udførelse og aflevering 11 Forhold ved afvigelser og reklamationer 12 Kvalitetsdokumentation 2

3 1. Virksomhedsbeskrivelse 1.1 Virksomhedsdata. Virksomhedens navn Adresse By Telefon: Mobiltelefon: Fax: CVR nr.: Hjemmeside: Virksomheden ejes af den tekniske ansvarlige kloakmester NN, som varetager telefonbetjening, ordremodtagelse og fakturering m.v. herunder journalisering og arkivering af kvalitetsdokumentation. 1.2 Forretningsgrundlag. Virksomheden er en entreprenørforretning der udfører jord og anlægsopgaver for både private og offentlige bygherrer, herunder følgende indenfor afløbsområdet: Nyanlæg, reparation, renovering og rensning af spilde, regn og dræningsinstallationer både i kloakerede og ukloakerede områder. Virksomheden arbejder primært i lokalområdet, og udfører arbejde både efter tilbud og regning. Virksomheden arbejder som underentreprenør og anvender selv underentreprenører i fornødent omfang. 1.3 Organisation, opgavefordeling og bemanding. NN er virksomhedens teknisk ansvarlige og varetager kundekontakt, tilbudsgivning, projektering, myndighedskontakt og leverandøraftaler. NN forestår ligeledes alt autorisations krævende arbejde. Virksomheden beskæftiger desuden 1 anlægsstruktør og 1 specialarbejder som udfører afløbsarbejder. 3

4 2. Virksomhedens Kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning. Virksomheden lægger vægt på at fremstå som en solid og ansvarsbevidst virksomhed over for kunder og ansatte, og udfører fagligt korrekt kvalitetsarbejde til aftalt tid og pris. Virksomhedens kvalitetspolitik og kvalitetsmålsætning efterleves som følger: At overholde indgåede aftaler. At kunderne føler sig trygge og tilfredse med vore ydelser bl.a. ved gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningen, og der må ikke forekomme fejl eller mangler der tager over 3 timer at udbedre. At arbejdet udføres efter gældende regler og er håndværksmæssigt korrekt udført. At anvendte materialer opfylder bygherre / myndighedskrav og er uden fejl. At kunne dokumentere virksomhedens kvalitetssikring over for kunder og andre interesserede. At løbende forbedre virksomhedens ydelser ved brug af kvalitetsstyring. At følge op på arbejdsopgaverne og yde en god service. At virksomhedens kvalitetsstyringssystem løbende bliver vedligeholdt og forbedret og bliver ekstern godkendt og efterprøvet af AMU-Kontrolinstans. At reklamationer prioriteres højt og der straks træffes aftale med kunden om afklaring af sagen, der må maksimalt forekomme 1 årlig reklamation. At eksterne reklamationer besvares indenfor 2 arbejdsdage. At medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav indenfor afløbsområdet. At ajourføre viden og følge med i udviklingen indenfor afløbsområdet, både med hensyn til produkter og metoder. Ved enhver afvigelse i forhold til ovennævnte foretages en afvigelsesbehandling i henhold til procedure i denne kvalitetshåndbog om afvigelser. 4

5 3. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet. Formålet med virksomhedens kvalitetsstyringssystem er at dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde, og overholdelse af virksomhedens egen kvalitetsmålsætning og kvalitetspolitik, på grundlag af følgende myndighedskrav: Grundlaget for kvalitetsstyringssystemet er: Lovbekendtgørelse nr. 988 af 08/12/2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger. Lov nr af 20/12/2006 om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af elinstallatører m.v. Bekendtgørelse nr af 14/12/2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester. Bekendtgørelse nr af 13/12/2006 om personlige faglige kvalifikationer for den teknisk ansvarlige og dennes medarbejdere i autoriserede og godkendte kompetente virksomheder. Bekendtgørelse nr af 14/12/2006 om opretholdelse af sikkerhedsstillelse ved autorisation som vvs-installatør, godkendelse som kompetent virksomhed eller autorisation som kloakmester. Grundlag og henvisninger: Grundlaget for kvalitetsstyringssystem fremgår af ovennævnte. Opbygning: Kvalitetsstyringssystemet for virksomheden består af følgende: Nærværende kvalitetshåndbog med Kvalitetsprocedurer for den tekniske ansvarlige og tilhørende Standardblanketter til at dokumentere systemet. 5

6 4. Oversigt over anvendte blanketter. Kvalitetsdokumentation. Formålet med denne oversigt er at registrere hvilke blanketter virksomheden anvender til kvalitetsregistrering og kvalitetsrapportering. Alle blanketter nummereres med fortløbende numre begyndende med B1. Kvalitetsstyringssystemet er opbygget med denne kvalitetshåndbog med procedure for den tekniske ansvarlige og tilhørende blanketter til at dokumentere systemet. Kvalitetsregistreringer omfatter følgende: ( opdateres løbende ) Oversigt over medarbejderkvalifikationer (Blanket B1) Oversigt over myndighedsregler, tekniske anvisninger og andre vejledninger (Blanket B2) Oversigt over prøve- og måleudstyr (Blanket B3) Kvalitetsrapporter omfatter følgende: Afvigelsesrapport (Blanket B4) Intern efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets efterlevelse (Blanket B5) Kvalitetssikringsmappen (Forundersøgelser, Kvalitetsplaner og Færdigmelding til kunden). 5. Den tekniske ansvarliges ansvarsforhold. I sin egenskab af ejer og teknisk ansvarlig er NN ansvarlig for: At kvalitetsstyringssystemet opbygges, vedligeholdes og efterleves. At efterleve proceduren for kloakmesteren. At virksomheden råder over nødvendigt værktøj og udstyr. At virksomheden har en ajourført samling af gældende regler og love. At udføre ledelsesevaluering af systemets anvendelse og effektivitet med regelmæssige intervaller. At kvalitetsstyringssystemet godkendes og løbende efterprøves af en af Sikkerhedsstyrelsens godkendt kontrolinstans 6

7 6. Evaluering af kvalitetsstyringssystemet. Ledelsens interne efterprøvning og evaluering: Minimum en gang årligt gennemgår den tekniske ansvarlige kvalitetsstyringssystemet for at sikre, at alle relevante procedurer og bilag er ajourført. Gennemgangen dokumenteres på blanket B5. Som minimum efterprøves følgende områder: Medarbejderkvalifikationer. Myndighedssamling. Prøve / og måleudstyr Afvigelsesrapporter Antal på mindst 20% af årets sager med indhold. For at sikre efterlevelse og forbedring af kvalitetsstyringssystemet skal alle medarbejdere løbende videregive forbedringsforslag til NN. NN sikrer at kvalitetsstyringssystemet bliver godkendt af AMU- Kontrolinstans, og at kvalitetsstyringssystemet efterprøves med intervaller, der ikke overstiger 24 måneder. Den tekniske ansvarlige er til rådighed ved kontrolinstansens efterprøvning, og er ansvarlig for at kontrolinstansens påtaler og evt. krav efterleves. NN sikrer at dokumentationen fra AMU-Kontrolinstans efterprøvning registreres og arkiveres i mappen med kvalitetsrapportering. 7. Kvalitetsprocedure for den tekniske ansvarlige. Formål. Formålet med denne procedure er at beskrive de aktiviteter og værktøjer, der tages i brug for at sikre at kvalitetsstyringssystemets målsætninger og krav efterleves, og at de enkelte arbejdsopgaver udføres i henhold til indgåede aftaler. Ansvar. NN er i egenskab som virksomhedens teknisk ansvarlige, ansvarlig for efterlevelse af denne kvalitetshåndbog. Den tekniske ansvarlige sikre, at alt arbejde udføres ved egen deltagelse og overvågning, alternativt at udpege en medarbejder der opfylder gældende uddannelseskrav. 7

8 Den tekniske ansvarlige skal ligeledes sikre, at alle medarbejdere er instrueret i og kvalificeret til de arbejdsopgaver de pålægges, herunder den førte Kvalitetsdokumentation. Medarbejderkvalifikationer registreres på Blanket B1. Myndighedsregler. Den tekniske ansvarlige sikre at virksomheden råder over en gældende samling af Myndighedsforskrifter m.v., samlingen er registreret på blanket B2. Myndighedssamlingen opbevares på kontoret og medarbejderne skal kunne få adgang til at anvende disse. Prøve- og måleudstyr. NN sikre at virksomheden råder over tilstrækkeligt prøve- og måleudstyr til de prøve og måleopgaver virksomheden har behov for, og at vejledninger i brug af prøve- og måleudstyret er til rådighed for medarbejderen. Udstyret kalibreres i henhold til leverandørens anviste kalibreringsrutiner. Før brug kontrolleres udstyret for funktion. Prøve- og måleudstyret er registreret på blanket B3. Ordremodtagelse. Ved enhver henvendelse / ordrer fra kunder registreres kundens ønsker og beskriver kort arbejdsopgaven på blanket B6 Kvalitetssikringsmappen. For at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling opdeles kundehenvendelser i følgende kategorier: Tilbud Regning Overslag Forsikringsskade Nyt afløbssystem Ændringer Reparationer Tv-inspektion / spuling Slamsugning Nedsivningsanlæg Sandfilteranlæg Pileanlæg Minirenseanlæg Kloakering i Landbruget Hvor kvalitetssikring er gjort gældende, afholder den tekniske ansvarlige et projektgennemgangsmøde med bygherrens repræsentanter. Den tekniske ansvarlige fremlægger plan for kvalitetssikring, sikkerhed og miljø for arbejdsopgaven. 8

9 Ved øvrige arbejder udfærdiger den tekniske ansvarlige et tilbud eller et overslag der tydeligt beskriver opgavens omfang og vilkår. Arbejdet kan igangsættes når omfang og vilkår er accepteret af kunden. Undtagelsesvis indgås en mundtlig aftale med kunden. Den tekniske ansvarlige noterer aftalens vilkår, herunder dato, tidsplan, omfang og eventuelt pris i Kvalitetssikringsmappen. Procesgranskning / Forundersøgelse. Den tekniske ansvarlige gennemgår og planlægger opgaven: Forundersøgelser i henhold til det pågældende arbejde. Indhentning af nødvendige tilladelser. Indhentning / udarbejdelse af nødvendigt tegningsmateriale. Granskning af udleveret projektmateriale, herunder tegninger m.v. Udførelsesmetode, herunder maskiner og prøve- og måleudstyr. Kvalitetssikring ved udarbejdelse af en kvalitetsplan. Arbejdsmiljøforhold, herunder sikkerhed, sundhed og velfærd. Miljøforhold, herunder bortskaffelse. Nødvendige dokumenter vedrørende opgaven vedlægges sagen. Instruktion af medarbejdere. Hvis procesgranskning viser afvigelser i forhold til virksomhedens kvalitetsstyringssystem udfærdiges en afvigelsesrapport Blanket B4. 8. Indkøb og anvendelse af materialer. Indkøb: Den tekniske ansvarlige skal sikre at virksomheden udelukkende køber materialer som er godkendte, CE-mærkede eller på anden måde kvalitetsmærkede produkter med mindst 5 års leverandørgaranti. Modtagelse: Ved modtagelse af varer kontrolleres, at det leverede svarer til det bestilte og følgeseddel, samt de nødvendige varedeklarationer, monteringsvejledninger, drift/ vedligeholdelsesplaner o. lign. medfølger. 9

10 Ved evt. afvigelse aftales erstatningsleverancer med leverandøren. Medarbejderen som modtager materialerne kvitterer med dato og navn på følgesedlen og denne lægges ved sagen, alternativt ved dokumentation i Kvalitetssikringsmappen. Materialer der modtages på lageret, gennemgår en visuel kontrol, men den egentlige kontrol af materialerne til en arbejdsopgave udføres i forbindelse med brugen af dem på den enkelte sag. Materialer med skader, fejl og mangler kasseres, ved tvivlstilfælde afgør kloakmesteren om materialerne kan anvendes og der aftales evt. erstatningsleverance med Leverandøren. Håndtering og opbevaring: Håndtering og opbevaring af materialer skal foregå efter leverandørens anvisninger. Kræver håndteringen og opbevaringen en særlig kontrol eller foranstaltning, skal dette fremgå af kvalitetsplanen. 9. Godkendelse af leverandører. Leverandører Den tekniske ansvarlige beslutter hvilke underentreprenører og leverandører virksomheden ønsker at arbejde med. Den tekniske ansvarlige skal sikre at underentreprenører der udfører autoriseret arbejde anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem. Ved udvælgelsen af leverandører lægges der vægt på deres evne til at opfylde de tekniske krav i forbindelse med sagerne, deres kvalitetssikring samt økonomiske forhold m.v. inden de godkendes som leverandører. 10. Arbejdets udførelse og aflevering Udførelseskontrol Den tekniske ansvarlige skal sikre: At arbejdets udføres i henhold til tegninger, tilladelser, aftaler og overholdelse af gældende regler. At medarbejderne er instrueret om arbejdsopgavens udførelse, herunder kvalitetskontrol m.v. 10

11 Nødvendige mindre ændringer iværksættes efter behov, eventuelt efter forudgående aftale med bygherre eller myndighed. Der tilkaldes syn fra kommunen hvis det er krævet i materialet fra kommunen, i den aktuelle sag. Ved arbejdets afslutning skal NN sikre: At der foretages funktionsafprøvning af afløbsanlægget. At planlagte kontroller er udført og kvalitetsplaner er udfyldt. At kvalitetsdokumentation fra underentreprenører er til stede. At nødvendige reviderede tegninger er udført. At færdigmelding, faktura, drift/vedligeholdelsesplaner, krævet kvalitetsdokumentation m.v. er til stede. At tilladelser og øvrige dokumenter er til stede i arbejdsmappen. Slutkontrol og aflevering Ved aflevering gennemgås det udførte arbejde med kunden, og det aftales hvorledes eventuelle mangler eller tillægsarbejder skal håndteres. Endelig aflevering sker når faktura, drift og vedligeholdelsesplan på nyanlæg m.v. og kvalitetsdokumentation, i det omfang det forlanges, er fremsendt til kunden. Færdigmelding sendes til Kommunen. 11. Forhold ved afvigelser og reklamationer. Formål: Formålet med denne procedure er: at give ensartede retningslinier for behandling af reklamationer modtaget fra kunder. at afvigelser som har betydning for kvaliteten af det udførte arbejde registreres. at tekniske observationer, f.eks. på eksisterende anlæg konstateret ved udførelsen af arbejdet registreres. Den medarbejder der konstaterer en afvigelse, registrerer afvigelsen på blanket B4 med angivelse af om den omhandler: Reklamation. Afvigelse. 11

12 Teknisk observation. Alle afvigelser og reklamationer behandles og registres af den tekniske ansvarlige på blanket B4. Den tekniske ansvarlige vurdere efterfølgende om reklamationen eller afvigelsen har betydning for kvaliteten af det udførte arbejde, og er relevant for at iværksætte foranstaltninger for at forhindre gentagelse. Den tekniske ansvarlige tager stilling til og beslutter, hvordan fejlen kan afhjælpes og iværksætter herefter en korrigerende handling, som registreres på Blanket B4. Af hensyn til kvalitetsforbedringer behandles alle afvigelsesrapporter ved den årlige evaluering. Den tekniske ansvarlige kvitterer på blanket B4 når problemet er løst og arkivere afvigelsesrapporten ved sagen. 12. Kvalitetsdokumentation. Arkivering/dokumentation: Den tekniske ansvarlige sikre at alt nødvendig kvalitetsdokumentation, opbevares i virksomheden i mindst 5 år. Opbevaringen skal foregå på en måde der sikre let genfinding, identifikation og læsbarhed. Der sendes en kopi af relevant kvalitetssikringsdokumentation til kunden, hvis dette er en del af aftalen. 12

13 Godkendte leverandører og underentreprenører. Leverandører: Navn Tlf.: Underentreprenører: Navn Tlf.: 13

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark

Kvalitetshåndbogen. Indholdsfortegnelse. Introduktion. Kvalitetshåndbogens indhold. Egne bilag. Egne bilag. Glarmesterlauget I Danmark Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbogen Introduktion Kvalitetshåndbogens indhold Egne bilag Glarmesterlauget I Danmark Gothersgade 160 1123 København 33 13 65 10 33 13 65 60 Egne bilag Sådan skriver du

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

FPC-system. Del 2. Procedurer

FPC-system. Del 2. Procedurer FPC-system Del 2 Procedurer Indholdsfortegnelse Udgave 2.1 Ledelsens evaluering 2.2 Personale 2.3 Udstyr 2.4 Råvarer og delkomponenter 2.5 Produktionsproces 2.6 Produktprøvning og -evaluering 2.7 Afvigende

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S

Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Eurofins Danmark A/S Kontrakt Kemiske og mikrobiologiske analyser Mellem Indkøbscenter Østjylland Og Eurofins Danmark A/S November 2005 Eurofins Danmark A/S Indhold 1 Kontraktgrundlag 2 3 Underskrift, accept af kontrakt Forslag

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Integreret miljø- og energiledelse

Integreret miljø- og energiledelse Integreret miljø- og energiledelse erfaringer fra 11 virksomheder - Baggrundsrapport Kirsten Pommer Teknologisk Institut Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere