Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektvejledning. Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet"

Transkript

1 Projektvejledning Hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet Vejledningen er udarbejdet af Annisse Lokalråd i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S og COWI A/S Juni ste udgave 1

2 Grundlag. På grund af de senere års klimaændringer med stigende regnmængder, er behovet for separering og frakobling af regnvandet fra kloakvandet på de enkelte ejendomme blevet nødvendig, for at sikre at kloaksystemerne ikke overbelastes. Det er muligt at gennemføre en sådan frakobling af regnvand fra kloaksystemet, uden udgift for den enkelte grundejer, hvis frakoblingen udføres som et projekt for hele bebyggelsen og i samarbejde med Gribvand Spildevand A/S. Samarbejdet med Gribvand Spildevand A/S (herefter kaldet GS) er alene med hensyn til sparring og gode råd og ikke hvor GS agerer som entreprenør eller rådgiver. Af Gribskov Kommunes spildevandsplan afsnit 8.9 om UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN fremgår: I eksisterende fælles- og separatkloakerede områder er der nogle steder mulighed for at nedsive regnvand på de enkelte grunde. Dermed ledes mindre regnvand til kloaksystemet, som så bliver mindre belastet under regn, hvilket vil være en fordel for kloakforsyningen. Ved udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand med henblik på at etablere nedsivning på grunden, vil det være muligt at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget for regnvand (evt. hele bidraget). Muligheden for at håndtere regnvandet lokalt på ejendommen afhænger af de lokale forhold. Udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand Hvis en grundejer i et fælles- eller separatkloakeret område ønsker at udtræde af kloakforsyningen for regnvand og selv stå for håndteringen af regnvandet, skal kommunen forud have godkendt projektet. Kommunen vil da vurdere om den foreslåede alternative afledning af regnvand er teknisk og miljømæssig forsvarlig. Med baggrund i erfaringerne, fra grundejerforeningen Bakkelandets gennemførsel af et projekt med frakobling af regnvand fra kloaksystemet, har Annisse Lokalråd i samarbejde med GS og COWI A/S udarbejdet en vejledning til hjælp for andre grundejerforeninger. Brugere bedes informere Annisse Lokalråd og GS, hvis de erfarer at der er sket ændringer, der berettiger en revision af vejledningen. 2

3 Vejledning. Nedenstående punkter med dokumenthenvisninger er en erfaringsopsamling over rækkefølgen og tiltagene, der er nødvendige for at gennemføre et projekt med hel eller delvis frakobling af regnvand fra kloaksystemet på private ejendomme. 1. Grundejerforeningsbestyrelsen starter projektet ved at orienterer sig hos GS om kloakforsyningens planer for det konkrete beboelsesområde. Er GS positiv overfor frakobling af regnvandet i et konkret område, beregner GS økonomien, det vil tage maksimalt et par dage. GS meddeler herefter grundejerforeningen om sagen kan fremmes og om økonomien i den så bestyrelse kan gå videre med overvejelserne om projektet. 2. Grundejerforeningen udarbejder beslutningsforslag i henhold til foreningens vedtægter om, hvorvidt medlemmerne ønsker regnvandet frakoblet. Forslaget sættes til afstemning blandt grundejerforeningens medlemmer (Dok 1, forslag til tekst). 3. Hvis forslaget vedtages nedsætter Grundejerforeningen en projektgruppe med en projektkoordinator, som har kontakten til GS. Projektgruppen og projektkoordinator afklarer på hvor mange af foreningens ejendomme regnvandet er tilkoblet kloakken. 4. Herefter gennemgår projektgruppen i samarbejde med de enkelte grundejere deres ejendomme og får et overblik over de enkelte ejendommes mulighed for frakobling af regnvandet fra kloakken (Dok 2, checkliste, som forberedelse til besigtigelse). Gennemgangen munder ud i en oversigt over arbejdets omfang på de enkelte ejendomme. Der indhentes om nødvendigt gode råd hos GS. 5. Såfremt grundejeren ønsker at være en del af projektet underskriver denne en fuldmagt som giver projektgruppen mulighed for at ansøge Gribskov kommune om tilladelse til frakobling af ejendommens regnvand fra kloaksystemet og tilladelse til nedsivning på egen grund. (Dok 3.). Endvidere underskriver ejeren en fuldmagt der bemyndiger projektgruppen til at indgå aftaler med entreprenører, samt giver adgangstilladelse til ejendommen. (Dok 3a.) Såfremt ejeren af en ejendom senere fortryder sin hel eller delvise deltagelse i projektet er genindtrædelse i kloakordningen mulig efter gældende lov. Denne genindtrædelse er dog betinget af Byrådets godkendelse. 6. Når fuldmagterne er samlet, sendes alle Dok 3 dokumenter samlet med en ansøgning om nedsivningstilladelse samt ansøgning om udtrædelse af kloakforsyning for regnvand i pdf format til, Teknik- og Miljøafdelingen i Gribskov Kommune. (Dok 4, ansøgning om nedsivningstilladelse) 3

4 7. Herefter giver kommunen nedsivningstilladelse (Dok 5, eksempel på nedsivningstilladelse), i overensstemmelse med gældende lov. 8. Der forhandles en aftale mellem projektgruppen og GS, om størrelsen af udtrædelsesbeløbet herunder aftale om afregning. Udgangspunktet for grundejerne er, at projektet finansieres uden omkostninger for den enkelte grundejer. Forhandlingen omfatter den samlede løsning for de implicerede ejendomme, idet GS ikke skal forhandle med enkeltejendomme. Forhandlingen munder ud i en skriftlig aftale mellem GS og grundejerne. (Dok 6 aftale med GS). 9. Der er nu basis for, at projektgruppen gennemgår de enkelte ejendomme med ejerne. Der udarbejdes i samarbejde med ejer, en aftale om at projektgruppen på vegne af ejer kan bestille en faskine til nedgravning på grunden med tilhørende ledningsanlæg. (Dok 7, Dok 7a og Dok 7b Besigtigelse med tegning og skitse). 10. Nu er projektgruppen klar til at kontakte en eller flere entreprenører. I den sammenhæng kan man vælge forskellige løsninger, eksempelvis arbejde efter overslag, arbejde efter faste enhedspriser, arbejde efter fast totaltilbud eller arbejde med flere entreprenører. Det er op til den enkelte projektgruppe, at vælge den løsning som passer bedst til det konkrete projekt. 11. Arbejdet iværksættes og Autoriseret kloakmester anmelder arbejdet med separering af regnvandet til Gribskov Kommune. Anmeldelsen foretages enten på Gribskov kommunes formular eller på 12. Når arbejdet er udført, skal kloakmesteren fremsende en færdigmelding til Gribskov Kommune. Færdigmeldingen foretages enten på Gribskov kommunes formular eller på 13. Det vil være individuelt, hvorledes de enkelte grundejerforeninger vil styre arbejdet med regnvandssepareringen. Som hjælpeværktøj findes Dok 8 og Dok 9. Spørgsmål om frakobling af vejvand ligger udenfor aftalen om frakobling af regnvand fra kloaksystemet på private grunde. 4

5 Dok 1. Forslag til tekst: "Bestyrelsen for Grundejerforeningen NN har kontaktet Gribvand Spildevand A/S og konstateret, at der i foreningens område er mulighed for frakobling af regnvandet fra kloaksystemet. Projektet indebærer nedenstående fordele: Ingen udgifter for den enkelte grundejer Ved nedsivning af regnvand på egen matrikel sikres, at der ikke skal betales for rensning af regnvandet i fremtiden Forebygge indtrængen af kloakvand i ejendomme Leve op til fremtidigt krav om tilstandsrapport for kloaksystemet Reducere risiko for forurening af grundvandet fra kloaksystemet Forbedre kloaksystemet ved at klimatilpasse i tide Forbedrer rottesikringen af kloaksystemet Søer, åer og vandmiljøet i øvrigt får bedre tilstand ved frakobling af regnvand fra kloaksystemet. Frakoblingen gennemføres som et fælles projekt, det vil sige, at tilbagebetalingen fra Gribvand Spildevand A/S for en del af tilslutningsbidraget for de enkelte ejendomme indgår i en fælles pulje til betaling for projektets gennemførsel. Bestyrelsen foreslår, at vi tager principbeslutning om deltagelse i ovennævnte projekt om frakobling af regnvandet." 5

6 Dok 2. Checkliste ved besigtigelse: Matr. Nr.: a Adresse:1 Er ejendommens tagvand tilsluttet kloak? ja nej Hvor mange m 2 tageareal har ejendommen? m 2 Er der tilsluttet vand fra indkørsel og terrasser til kloak? ja nej Hvor mange m 2 indkørsel og terrasse?. m 2 Har ejendommen i forvejen faskiner? ja nej Er der kendskab til jordbundsforhold? ja nej Noter: Skitse: 6

7 Dok 3. Tekst til fuldmagt: FULDMAGT Undertegnede ejer af: Matr. Nr.: a Adresse:1 giver hermed projektgruppen i Grundejerforeningen N..N.. fuldmagt til at ansøge Gribskov Kommune om hel eller delvis frakobling af ejendommens regnvand fra kloaksystemet, og tilladelse til nedsivning på egen grund. Fuldmagten bemyndiger endvidere foreningens projektgruppe til at ansøge om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget for regnvand. Fuldmagten bortfalder, såfremt projektet ikke gennemføres...., den Underskrift: Såfremt ejeren af en ejendom senere fortryder sin hel eller delvise deltagelse i projektet er genindtrædelse i kloakordningen mulig efter gældende lov. 7

8 Dok 3a. Tekst til fuldmagt: FULDMAGT Undertegnede ejer af: Matr. Nr.: a Adresse:1 giver hermed projektgruppen i Grundejerforeningen N..N.. bemyndigelse til at indgå aftale med de for arbejdets udførelse nødvendige entreprenører. Samtidig giver undertegnede projektgruppen og valgte udførende entreprenører tilladelse til adgang og udførelse af arbejde på min ejendom. Fuldmagten bortfalder når projektet er afsluttet og såfremt projektet ikke gennemføres...., den Underskrift: 8

9 Dok 4. Ansøgning om nedsivningstilladelser: Til Teknik- & Miljøafdelingen Gribskov Kommune. Hermed ansøges om nedsivningstilladelser til følgende adresser: Vejnavn(e) og numre: Med venlig hilsen Projektgruppen Ansøgningen sendes som til Teknik- & Miljøafdelingen, Gribskov kommune Til ansøgningen skal medsendes alle fuldmagter som PDF filer Er du I tvivl, så ring til Teknik- & Miljøafdelingen, Gribskov kommune 9

10 Dok 5. Eksempel på Nedsivningstilladelse: 10

11 11

12 Dok 6. En aftale mellem Gribvand Spildevand A/S og Grundejerforeningen N..N.. vil indeholde følgende: Grundlag. Gribskov Kommunes spildevandsplan afsnit 8.9 om UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN: I eksisterende fælles- og separatkloakerede områder er der nogle steder mulighed for at nedsive regnvand på de enkelte grunde. Dermed ledes mindre regnvand til kloaksystemet, som så bliver mindre belastet under regn, hvilket vil være en fordel for kloakforsyningen. Ved udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand med henblik på at etablere nedsivning på grunden, vil det være muligt at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget for regnvand (evt. hele bidraget). Muligheden for at håndtere regnvandet lokalt på ejendommen afhænger af de lokale forhold. Udtrædelse af kloakforsyningen for regnvand Hvis en grundejer i et fælles- eller separatkloakeret område ønsker at udtræde af kloakforsyningen for regnvand og selv stå for håndteringen af regnvandet, skal kommunen forud have godkendt projektet. Kommunen vil da vurdere om den foreslåede alternative afledning af regnvand er teknisk og miljømæssig forsvarlig. Ansøgning om tilbagebetaling. En aftale om hel eller delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for regnvand indgås under følgende forudsætninger: At alt regnvand frakobles At arbejdet udføres og færdigmeldes til Gribskov Kommune af autoriseret kloakmester Følgende ejendomme er omfattet: Matr.nr. Adresse Ejer Ejer-adresse Det samlede beløb udgør kr. xxx.xxx inkl. moms. Beløbet udbetales i takt med at ejendommene frakobles Udenfor aftalen Vejvand er ikke omfattet af de lovmæssige muligheder for udtrædelse og ej heller tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. 12

13 Dok 7. Projektgruppens besigtigelse af ejendom sammen med ejer Adresse: Matr. Nr.: Ejer: Projektgruppen: Aktivitet: Handling: Bemærkning: Ejers oplysninger om: -Vandledning -Telefon kabel -Elkabel Oplysninger indtegnes på skitse, såfremt der er kendskab til placeringer Ejers oplysning om: Eksisterende kloaksystem Adgangsvej for gravemaskine. Placering af ny faskine. Overskudsjord Specielle hensyn Underskrift Kloaktegning godkendt af Gribskov kommune. Print skitse med matrikel og bygninger (Netgis). Indtegn ejers oplysninger på skitse. Aftales med ejer. Eventuelt sættes pæle til markering af adgangsvej. Indtegn adgangsvej på skitse Indtegn på skitse hvor faskinen ønskes placeret. Husk: - min. 4 meter til husvæg - 4 meter til store træer - min. 2 meter fra vandledning, vandmåler, stophane, kabler Tag billede af stedet hvor faskinen ønskes placeret og marker stedet med pind. Hvis ejer vil have oerskudsjorden indtegnes på skitse hvor det skal placeres Beskriv og tegn på skitse hvis der skal tages specielle hensyn under arbejdets udførelse Ejer og projektgruppen underskriver besigtigelsen og tilhørende skitser 13

14 Ejer adviseres pr telefon eller før arbejdet påbegyndes. Ejers telefon nr.: Ejers adresse: Underskrift: Ejer: Projektgruppen:. 14

15 Dok 7a. Tegninger af kloakken på den enkelte ejendom. Ejendommens kloaktegning anvendes til at vurdere løsningsmuligheder for frakobling af regnvandet og nedgravning af faskinen. Alle ejendomme skal undersøges, for at sikre at der ikke er tilsluttet regnvand efter tegningens dato. Kloaktegningerne findes hos Gribskov kommune og evt. hos ejeren. 15

16 Dok 7 b. Tegning over ejendommens placering (eksempel) Brug Gribskov kommunes Netgis til at få et overblik over hele ejendommen på den enkle matrikel. Tag et print af matriklen. Denne bruges til at lave en skitse over husets placering af tagnedløb og hvor faskinen kan placeres. Rørforbindelserne mellem tagnedløbene og faskinen indtegnes. Når arbejdsgruppen i fællesskab med ejeren har placeret faskinen på tegningen, underskriver ejeren skitsen. Denne skitse, anvendes når der indhentes tilbud fra kloakmester. 16

17 Dok 8. Eksempel på oversigt over arbejdsopgaver Gul ring: ejendommen skulle undersøges yderligere. Rød ring: uløste arbejdsopgave. Grøn ring: faskinen er nedgravet. 17

18 Dok 9. Forslag til oversigt over økonomi. Adr. kode Adresse Matr.nr. Faktura dato Faktura nr. Beløb Betal. dato Betalt beløb Saldo Overslag kr. Mangler Attest 18

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med?

Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? Kloakering/ nedgravning af nye vandrør hvad er besluttet og hvad er der arbejdet med? På baggrund af alle de rygter der er sat i gang i haveforeningen samt de pågående diskussioner på Facebook (som en

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Vi vil gerne have undersøgt vores muligheder for at spare ejendomsskat Vi har kontakt til et konsulentbureau, der har specialiseret

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere