Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang"

Transkript

1 Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger

2 Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende enfamiliehuse, samt ikke komplekse erhvervs- og landbrugsbygninger i 1 etage. Den er ændringer til Bygningsreglementet 2008 trådt i kraft. Hvis du vil opnå en hurtig sagsbehandling, er det vigtig, at din byggeansøgning er tilpasset disse nye regler beskrevet i Bygningsreglementets kap.1. I dag er Bygningsreglement 2010 gældende, men der er ikke ændret på sagstyper og regler for byggeansøgning. Det skal fremgå af din byggeansøgning såfremt byggeriet kan betegnes som værende af begrænset kompleksitet, og derved er undtaget kommunalbestyrelsen behandling af de tekniske bestemmelser. Din ansøgning skal i disse tilfælde ikke indeholde oplysninger vedrørende forhold omfattet af Bygningsreglementets kap 3-8. Disse tekniske oplysninger skal dog fortsat tilsendes kommunen, men i en lukket kuvert adskilt fra din byggeansøgning. Senest ved færdigmelding fremsendes det til kommunen til opbevaring sammen med en underskrevet erklæring vedr. teknisk dokumentation. Vælg først sagstype, der afgør omfanget af din byggeansøgning: Sagstype A: anmeldelse af mindre skure, garager, carporte m.v. under 50 m2. Sagstype B: ansøgning om byggetilladelse til enfamiliehuse, skure, garager, carporte m.v. over 50 m2. Sagstype C: ansøgning om byggetilladelse til sammenbyggede en-families huse samt ikke-komplekse erhvervs- og landbrugsbygninger. (Landbrugsbygninger uden dyr) Sagstype D: ansøgning om byggetilladelse til øvrigt erhvervs- /etagebyggeri. Kommunen foretager dog den endelige vurdering. Hvis kommunen ikke mener, at byggeriet er omfattet af den valgte sagstype, skal kommunen meddele dette til ansøgeren inden 2 uger. 2

3 Ansøgningsskema: Ansøgningsskema kan du finde på kommunens hjemmeside, Skemaet hedder Bygningsreglement 2010 og benyttes til alle sagstyper. Som bilag skal du indsende tegninger i 2 eksemplarer - gerne målfaste og på papir. Dine forundersøgelser og HJÆLP: Foruden eventuelle generelle eller lokale bestemmelser, kan der for den enkelte grund være tinglyste deklarationer eller servitutter med særlige bestemmelser, som også skal følges. Det er dit ansvar at vide, hvad der er tinglyst, og du kan søge oplysninger i tingbogen - se eller Du kan finde hjælp på kommunens hjemmeside, Her findes bl.a. kort, planer og byplanvedtægter, diverse vejledninger m.v. Hvis du søger oplysninger i kommunens arkiv, kan du kontakte BYG, eller send en mail til att: BYG Forhåndsdialog: Inden der gives byggetilladelse eller dispensation og ved anmeldelser, kan kommunen afholde en forhåndsdialog med ejeren og dennes repræsentanter. Kommunen må dog ikke rådgive - kun vejlede. Bygningsreglement 2010 Se den på nettet SBi-anvisning 230 I højere grad end tidligere bygger bygningsreglementet på funktionskrav. I SBi-anvisning 230, Anvisning om Bygningsreglement 2010, er Bygningsreglementets bestemmelser forklaret nærmere. Se den på SBi-anvisning 223 SBi-anvisning 223 med titlen Dokumentation af bærende konstruktioner udgivet i februar 2009 danner grundlag for udformning og kontrol af den statiske dokumentation. 3

4 Sagstype D Komplekse bygninger Sagstype C Mindre komplekse bygninger Sagstype B Mindre komplekse bygninger Sagstype A Simple bygninger & forandringer i den enkelte enhed 4 Anmeldelse af byggeri Byggetilladelse omfattet af kap. 2. Byggetilladelse omfattet af kap 2 og 5. Byggetilladelse omfattet af alle kapitler Øvrige bebyggelser Særlige bestemmelser vedrørende mindre bygninger og fritliggende enfamilieshuse m.v. Alene forhold omfattet af kap. 1.5 stk.1. 1) Eksempler herpå er: Boligbebyggelser med vandret lejlighedsskel, butikker, supermarkeder, kontorbygninger, sundhedsklinikker, bygninger, hvortil offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede har adgang, f.eks. hoteller, restauranter, biografer, teatre, udstillingsbygninger, biblioteker, museer, kirker, institutioner, skoler, sundhedsklinikker, gymnasier, idrætshaller og anlæg, svømmehaller m.v. samt de industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger, hvor kommunalbestyrelsen giver byggetilladelse vedrørende alle reglementets bestemmelser Særlige bestemmelser vedrørende sammenbyggede enfamilieshuse, avlsog driftsbygninger samt visse industriog lagerbygninger 1) Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester på højst 50 m 2. Stk. 1. For følgende bebyggelser gælder, at der kun skal indsendes ansøgning til kommunalbestyrelsen vedrørende bestemmelserne omfattet af kap. 2 og kap. 5: Stk. 1. For følgende bebyggelser gælder, at der alene skal indsendes ansøgning til kommunalbestyrelsen vedrørende forhold omfattet af kap. 2: 1) Garager på terræn i én etage samt om- og tilbygninger heraf, når bygningens samlede areal er over 50 m 2. 1) Sammenbyggede enfamilieshuse med mere end 2 boliger. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. 2) Tilbygninger til garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, når arealet efter tilbygningen højst er 50 m 2. 2) Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger samt omog tilbygninger heraf, når bygningens samlede areal er over 50 m 2. Øvrige anmeldelsessager: Andre faste konstruktioner m.v. Kategorien omfatter faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, men som er omfattet af byggelovens 2, stk. 2) Eksempler herpå er antenner, master, vindmøller, tribuner, legepladsredskaber, facadeskilte, udhængsskilte, fritstående skiltning (pyloner) 2) Avls- og driftsbygninger i 1 etage, som kan henføres til konsekvensklasse CC1 eller CC2 i EN 1990 DK NA: Bestemmelsen omfatter dog ikke avlsog driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der ville blive placeret i konsekvensklasse CC3, hvis de var beregnet til ophold for mennesker. 3) Fritliggende enfamilieshuse samt omog tilbygninger hertil. Opførelse af udestue. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. 3) Enkeltstående ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed på højst 150 m 2 i etageejendomme med mere end en bolig eller en enkelt erhvervsenhed på højst 150 m 2. Den enkeltstående ombygning eller forandring må ikke medføre en udvidelse af etagearealet. 4) husstands vindmøller. 3) Industri- og lagerbygninger i 1 etage, (indtil 2000 m2) som kan henføres til konsekvensklasse CC1 eller CC2 i EN 1990 DK NA: ) Sammenbyggede enfamilieshuse med højst 2 boliger samt tilbygninger hertil. Bestemmelsen finder også anvendelse, selv om en del af boligen anvendes til sådanne former for erhverv, som sædvanligvis kan udøves i forbindelse med en bolig. 5) Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m. 6) Nedrivning af bebyggelser, der ikke er omfattet af kap ) Sommerhuse samt tilbygninger hertil. 7) Udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser.

5 Sagstype A - sådan anmelder du dit byggeri Anmeldelse om byggeri. Udfyld og underskriv kommunens ansøgningsskema og vedlæg ansøgningsmateriale i 2 eksemplarer - tegninger gerne målfaste og på papir. Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres. Ansøgningen skal indeholde enhver oplysning af betydning for kommunens behandling af bestemmelserne i lovens kap. 2. samt oplysninger til Bygnings- og Boligregistret. Hvis byggearbejdet kræver dispensation fra reglementets bestemmelser, skal der søges herom i anmeldelsen, og arbejdet må uanset 2ugers fristen ikke påbegyndes, før dispensation er givet. Har kommunen ikke reageret inden 2 uger fra den dag, anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes. Dispensation: Hvis projektet er i strid med bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, og evt. servitutter tinglyst på ejendommen, skal der søges om dispensation. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside, og en dispensationsansøgningen skal være begrundet og vedlægges relevante oplysninger. Krav til ansøgningsmateriale for sagstype A: Sagstype A - punkt 1 og 2 i skemaet på side 4: Anmeldelsen skal vedlægges tegningsmateriale, der viser bygningens beliggenhed på grunden, dens højde, længde og bredde, dens afstand til skel og andre bebyggelser på grunden. Endvidere oplysninger til Bygnings- og Boligregistret om materiale og farve på tag og ydervæg. 5

6 Billund Kommune informerer Krav til ansøgningsmateriale anmeldelsessag Sagstype A - punkt 3 til 7 i skemaet side 7: Anmeldelsen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres, og vedlægges tegning med målestoksangivelse og beskrivelse, der viser bygningens beliggenhed på grunden, dens højde, længde og bredde, dens afstand til skel og andre bebyggelser på grunden. Endvidere oplysning om valg af materiale til ydervægge og tagdækning. Dertil for punkter 3 til 7: 3) Ved enkeltstående ombygninger og forandringer i etagebolig- og erhvervsbyggeri, skal anmeldelsen udover ovennævnte oplysninger, tillige vedlægges tegning af konstruktioner der ombygges, nye installationers tilslutning til eksisterende faldstammer, oplysning om hidtidig benyttelse, oplysning om byggearbejdet er projekteret efter de lempeligere ombygningsbestemmelser, bilagt redegørelse for de eksisterende konstruktioner og øvrige bygningsmæssige forhold, som er af betydning for sagens behandling. 4) Ved vindmøller skal anmeldelsen tillige vedlægges nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. 5) Ved antenner skal anmeldelsen ud over oplysninger om ejendommens adresse og matrikelbetegnelse indeholde oplysninger om placering af antennen, højde- og afstandsforhold samt konstruktive forhold ved placering på bygningen. 6) Ved nedrivning skal anmeldelsen ud over oplysninger om ejendommens adresse og matrikelbetegnelse indeholde oplysninger om bygningens omtrentlige højde og grundflade. For bygningsidentifikation skal der være henvist til bygningsnummereret i BBR. Vedlæg en situationsplan hvoraf det fremgår, hvilken eller hvilke bygninger det er, som du helt eller delvis ønsker nedrevet. 6

7 Sagstype B - sådan ansøger du om om byggetilladelse Særlige bestemmelser vedrørende ansøgning om byggetilladelse til mindre bygninger og fritliggende enfamilieshuse m.v. Udfyld og underskriv kommunens ansøgningsskema og vedlæg ansøgningsmateriale i 2 eksemplarer - tegninger gerne målfaste og på papir. Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres. Ansøgningen skal indeholde enhver oplysning af betydning for kommunens behandling af bestemmelserne i kap. 2. Dispensation: Såfremt projektet er i strid med bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, og evt. servitutter skal der søges om dispensation. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside, og en dispensationsansøgningen skal være begrundet og vedlægges relevante oplysninger. Byggeskadeforsikring: Tilbud på byggeskadeforsikring skal vedlægges. I tilfælde af undtagelse ønskes erklæring herom - se vejledningen på kommunens hjemmeside. Tegninger: Situationsplan, der viser bygningens placering på grunden med angivelse af afstand til vej, sti, skel og andre bygninger på grunden. Beregning af bebyggelsesprocent for ejendommen. Plantegning med udvendige mål samt rum betegnelser. Integrerede udhuse, garager og carporte samt udhæng og overdækninger målsættes. Vis ikke mål på gange og døre, og mål vedr. indretning af køkken, bad og lign. Facadetegninger med højdekoter eller højdemål i forhold til terræn. Oplysninger til BBR-registrering beskriv følgende: Vandforsyning Afløbsforhold Varmeforsyning Materiale og farve på tag og ydervæg. 7

8 Billund Kommune informerer Er ejendommen bebygget henvises til din BBR-ejermeddelelse. Du skal kontrollere om de nuværende oplysninger er korrekte? Dine BBR oplysninger findes også på nettet, se Særlige forhold vedr. evt. brandforanstaltninger: Såfremt kommunen i forbindelse med behandlingen af bestemmelserne i kap. 2 tillader en placering af bygningen, som gør det nødvendigt at stille særlige krav om brandforanstaltninger, kan kommunen stille dette krav, uanset at der ikke indsendes ansøgningsmateriale vedrørende bestemmelserne i kap. 5. Kommunen kan i disse tilfælde forlange det ansøgningsmateriale, der er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen. Dette kan f.eks. være dokumentation for brandsikring af ydervægge m.v. Se endvidere side 10 om særlige bestemmelser for sagstype B. 8

9 Sagstype C - sådan ansøger du om om byggetilladelse. Særlige bestemmelser vedrørende ansøgning om sammenbyggede enfamilieshuse, avlsog driftsbygninger samt visse industri- og lagerbygninger. Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres og skal være bilagt relevant tegningsmateriale med angivelse af målestoksforholdet. Ansøgningen skal indeholde enhver oplysning af betydning for kommunens behandling af bestemmelserne i kap. 2 og kap. 5. Redegørelse vedr. BR 2010 kap.2 Alle forhold beskrevet under sagstype B er relevant. Redegørelse vedr. BR2010 kap. 5. Der skal i ansøgningsmaterialet være redegjort for de brandmæssige forhold beskrevet i kap. 5 og i Eksempelsamlingen for brand. Det kan f.eks. ske i form af vedlagt beskrivelse og vedlagt snit- eller detailtegning. En snit- eller detailtegninger må ikke vise eller beskrive øvrige tekniske forhold, som kommunen ikke skal forholde sig til. Disse oplysninger skal i stedet for indgå som teknisk dokumentation adskilt fra din byggeansøgning. Vedr. de brandmæssige forhold kan følgende være aktuelt: Brandplan som viser brandceller, flugtveje, redningsåbninger m.v. Redegørelse for røgventilation i stålbuehaller. Redegørelse for brandmæssige afstandskrav og de fastsatte krav til brandvægge, herunder sikring mod vinkelsmitte. Placering af slangevindere / brandslukningsmateriel. Se endvidere side 10 om særlige bestemmelser for sagstype C. 9

10 Billund Kommune informerer Særlige bestemmelser fælles for sagstype B og C ERKLÆRING vedr. teknisk dokumentation: Senest ved færdigmelding af byggearbejdet skal bygherre underskrive en erklæring og fremsende relevant teknisk dokumentation for den pågældende byggesag i en lukket kuvert i 1 eksemplar. Materialet sagsbehandles ikke. Det skal udelukkende fremsendes til opbevaring. Sagsbehandleren har således ingen ansvar for den tekniske del af byggeriet. Det har alene bygherre og dennes rådgivere. Eksempler på dokumentation vedr. tekniske forhold, som vedlægges erklæringen. Plantegning med indvendige mål samt indretning Snittegning med mål og materialebeskrivelse (+ evt. detailtegninger med beskrivelser) Dokumentation vedrørende kloakforhold. Her ønsker kommunen en kloaktegning sva- rende til det udførte arbejde, som er stemplet og underskrevet af autoriseret kloakmester Tegningsmateriale der viser afledning af regn- og overfladevand samt placering og dimensionering af tagnedløbs-, rensebrønde og faskiner Tegningsmateriale, som viser niveaufri adgang Tegningsmateriale der viser bygningens tæthed mod jord Dokumentation for, at bestemmelserne i kap. 4 er opfyldt, f.eks. at konstruktioner er udført i overensstemmelse med SBI 186 og 189 Dokumentation for, at spær er leveret fra spærfabrik. Stabilitetsberegning Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke har et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for skimmelsvamp (målingsrapport) Dokumentation for, at bygningen er opført efter bilag 5, alternativt anden dokumenta- tion for, at brandkravene er opfyldt (gælder kun enfamilieshuse) Energirammeberegning Varmetabsberegning (ved til- og ombygning) Dokumentation vedrørende ventilation Herudover kan der være tale om fremendelse af: dokumentation på at byggeskadeforsikring er tegnet og betalt energimærkning og dokumentation for bygningens tæthed (blower-door test) 10

11 Sagstype D - sådan ansøger du om om byggetilladelse. Vedr. Ansøgning disse byggeansøgninger om byggetilladelse: er der ikke sket ændringer pr. 1. januar Ansøgningen skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres. Ansøgningen skal indeholde enhver oplysning af betydning for kommunens behandling af bestemmelserne i hele Bygningsreglement Såfremt du vil opnå hurtig sagsbehandling skal alle relevante forhold skal være belyste, når du søger om byggetilladelse. Ved byggeriets færdiggørelse og forinden det tages i brug, skal kommunen evt. foretage færdigsyn. Udfyld og underskriv kommunens ansøgningsskema og vedlæg ansøgningsmateriale i 2 eksemplarer - tegninger gerne målfaste og på papir. Dispensation: Såfremt projektet er i strid med bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, og evt. servitutter, skal der søges om dispensation. Ansøgningsskema findes på kommunens hjemmeside, og en dispensationsansøgningen skal være begrundet og vedlægges relevante oplysninger. Vedr. ansøgningsmateriale i øvrigt kan henvises til ansøgningsskemaets bagside. 11

12 Billund Kommune Teknik & Miljø Jorden Rundt Grindsted Tlf

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: R E T T E N I H O R S E N S Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2003 i sag nr. BS 3-550/2002: Hovedgaard Vandværk I/S v/formand E Søndervænget 55 8732 Hovedgaard mod J Tvist: Denne sag drejer

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere