Evaluering af hjemmesiden - et redskab til kompetencevejledning af beskæftigede og ledige LO-lønmodtagere samt vejledere i Storkøbenhavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af hjemmesiden www.mitjob.dk - et redskab til kompetencevejledning af beskæftigede og ledige LO-lønmodtagere samt vejledere i Storkøbenhavn"

Transkript

1 Evaluering af hjemmesiden - et redskab til kompetencevejledning af beskæftigede og ledige LO-lønmodtagere samt vejledere i Storkøbenhavn November 2005 Karl Vogt-Nielsen og David Metz

2 CASA Evaluering af hjemmesiden - et redskab til kompetencevejledning af beskæftigede og ledige LO-lønmodtagere samt vejledere i Storkøbenhavn November 2005 Karl Vogt-Nielsen og David Metz Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Baggrund LO-Storkøbenhavn har udviklet en hjemmeside hvis intention er at være et nyt redskab en kompetencebase - der skal støtte en potentielt sårbar gruppe af ufaglærte i at kvalificere sig målrettet til at erhverve og/eller bevare et job. Redskabet er en hjemmeside med to dele: én del, der skal give overblik over, hvilke jobs til ufaglærte der er i vækst i Storkøbenhavn, og hvad der lægges vægt på for at kunne opnå og bevare ansættelse i de forskellige jobs. Den anden del formidler forskning og analyser om brancher, udviklingstendenser, jobmuligheder og kompetencekrav. Denne del retter sig primært mod vejledere og andre professionelle. Målgruppen for hjemmesiden er således dels gruppen af ufaglærte lønmodtagere, dels den kreds af forskellige vejledere, som bistår især arbejdsløse ufaglærte med at få et job. LO-Storkøbenhavn har anmodet CASA om at gennemføre en evaluering af hjemmesiden - i hvilket omfang og på hvilke måder, hjemmesiden imødekommer projektets formulerede formål. Endvidere skal evalueringen pege på mulige forbedringsområder. Evalueringen har bestået af tre tilgange: en undersøgelse af ufaglærte lønmodtageres forventninger og oplevelser med redskabet på baggrund af en brugerafprøvning. LO- Storkøbenhavn har som led i evalueringen indgået en aftale med Havneskolen om, at redskabet kan afprøves her som led i deres uddannelse af arbejdsløse. en brugertest blandt vejlederne, idet vejlederne dels besvarer det samme spørgeskema som de ufaglærte, dels besvarer et spørgeskema målrettet til vejlederfunktionen. en vurdering af kompetencebasens indholdsmæssige kvalitet via interview med nogle af de oprindelige bidragydere af information til hjemmesidens indhold. Herved kontrolleres, i hvilket omfang den valgte metode bag indsamlingen af de informationer, der er indlagt i basen, afspejler virkeligheden. Da det inden for projektets tidsrammer kun har været muligt med en begrænset brugertesten blandt vejledere, er i stedet gennemført en mere udvidet vurdering af den indholdsmæssige kvalitet. Evalueringen er gennemført i oktober/november 2005 af konsulenterne Karl Vogt-Nielsen og David Metz, CASA. 1

4 2

5 Indhold 1 Resume og konklusioner Resume Hjemmesiden som redskab for de ufaglærte Hjemmesiden som redskab for vejledere Hjemmesidens indhold og brugervenlighed Opsamling og anbefalinger Afprøvning blandt ufaglærte Metode Resultater Afprøvning blandt vejledere Metode Vejlederes vurdering af hjemmesidens værdi for ufaglærte Vejlederes vurdering af hjemmesidens værdi for vejledere Supplerende bemærkninger fra vejledere Vurdering af indholdets kvalitet Metode Informationernes kvalitet Kvaliteteten af formidlingen Resultater Vurdering af validiteten af kompetenceanalysen Vurdering af brugervenlighed og kommunikation Hjemmesidens kommunikation Bilag

6 4

7 1 Resume og konklusioner 1.1 Resume Hjemmesiden som redskab for de ufaglærte De ufaglærte, som har afprøvet hjemmesiden, er overordnet positive over for hjemmesidens opbygning. De finder, at den er let at overskue, at det er nogenlunde let at finde rundt mellem siderne, og at det er let at finde det man leder efter i navigationen. Søgefunktionen er O.K. Hjemmesiden er hverken spændende eller kedelig, og billederne distraherer ikke synderligt. Det er let at finde et bestemt job, men man finder ikke altid de jobs, man gerne vil vide noget om. Der er nogen usikkerhed om, hvorvidt omfanget af beskrevne egenskaber er dækkende, men de forklaringer der til egenskaberne opfattes som oplysende, tilstrækkelige og letforståelige. Uddannelseskravene opfattes velbeskrevet. Deltagerne synes de får et godt indtryk af, hvad der kræves i et job og delvist et bedre indtryk af, hvor de har chancer for et job og hvorledes de kan planlægge, hvad de skal gøre. Det forekommer dog alligevel ikke som om deltagerne synes de er blevet væsentligt mere oplyste, end de var i forvejen, og der er ikke speciel tiltro til, at brug af hjemmesiden giver større chancer for et job. Deltagerne forventer dog at bruge hjemmesiden, når den er færdig og også anbefale den overfor andre. Ikke alle har dog normalt adgang til Internet. Fra vejlederside synes man generelt, at sidens opbygning fungerer som redskab for ufaglærte. Vejlederne er dog betydeligt mere kritiske over for søgefunktionen end de ufaglærte selv er. Vejlederne er også noget mere skeptiske overfor indholdet på hjemmesiden. De har vanskeligt ved at finde de jobs de vil vide noget om, og det er heller ikke let af finde et bestemt job. De savner flere oplysninger om krævede egenskaber beskrevet ved de enkelte jobs og flere informationer om de egenskaber der er beskrevet. Om nytteværdien er vejlederne en anelse mere skeptiske end de ufaglærte selv er. Men der er tiltro til, at hjemmesiden vil blive brugt af ufaglærte, når den er mere færdig Hjemmesiden som redskab for vejledere Vejlederne er generelt positive overfor hjemmesidens opbygning og navigering. Holdningen til søgefunktion og hvor let det er at finde frem til bestemte ting er neutral, dvs. her kan overvejes en forbedring. Vejlederne mener ikke, at alle relevante jobs er med og at det heller ikke er helt let at finde jobs, man skal vejlede om. 5

8 Vejlederne er meget skeptiske overfor, om de egenskaber der fokuseres på i tilknytning til de enkelte job, er de rigtige og mest relevante, og der efterlyses flere egenskaber beskrevet ved de enkelte jobs. De beskrivelser der er, opfattes også en anelse for generelle. Den information, der gives i boksen, mener vejlederne skal forbedres, såfremt det skal bidrage til at styrke vejledningen og give vejlederne ny relevant information, som de ikke kendte i forvejen. Overblikket over uddannelseskrav fungerer nogenlunde. Vejlederne er enige i, at der er et behov for at samle diverse baggrundsinformation og derfor er den grundlæggende ide med hjemmesiden glimrende. Især vurderer de at have god nytte af de referater og analyser af rapporter, som der findes på hjemmesiden. Vejlederne vurderer, at nytteværdien af hjemmesiden for dem er begrænset og kun i ringe omfang vil medvirke til at forbedre deres vejledning af ufaglærte. De vil ikke umiddelbart anbefale hjemmesiden overfor andre, da det forudsætter, at der gennemføres en række forbedringer først. Vejlederne mener ikke, at hjemmesiden har størst værdi som et hjælp-tilselvhjælp redskab blandt ufaglærte. Der er som led i evalueringen gjort opmærksom på en del fejl og mangler. Derfor opfattes hjemmesiden som den fremstår nu som ufærdig. Der er dog generelt stor opbakning til at et redskab som dette vil have en nytteværdi for såvel ufaglærte som vejledere Hjemmesidens indhold og brugervenlighed Den åbne interviewmetode, som projektet har valgt til at indsamle informationer om nødvendige egenskaber hos jobsøgere til de udvalgte job, kan ikke stå alene. Billedet af hvilke kvalifikationer der er nødvendige er blevet skævt, fordi en åben interviewmetode ikke har udfordret de ting, som informanterne tager for givet. En del af egenskaberne er så almene, at man kan overveje om de har nogen egentlig informationsværdi. Man kan få en fornemmelse af informationsværdien ved at se om det modsatte af en egenskab giver mening. Hvis modsætningen ikke er meningsfuld er informationsværdien begrænset, og fx er det nok sjældent at en ufleksibel, uselvstændig person uden hverken sociale evner eller samarbejdsevner bliver ansat. En indholdsmæssig konkretisering af egenskaberne er altså væsentlig, for ikke at ende med den samme, lange liste af generelle krav til alle job. Det altovervejende hovedindtryk er at siden er meget overskuelig og let at finde rundt i. Hjemmesiden har dog en række skønhedsfejl, der kan gøre den lidt svær at bruge for uøvede og for brugere, der sidder ved en pc med lav skærmopløsning. Nogle af fejlene giver et indtryk af en lidt ufærdig hjemmeside. De er imidlertid alle lette at rette uden at foretage ændringer der forrykker det overordnet positive billede. 6

9 Det virker delvist inkonsekvent hvilke egenskaber der nævnes under de enkelte job. De forklaringer der gives på egenskaber er nogle gange delvist irrelevante for det pågældende job og nogle gange skrevet i et abstrakt og svært tilgængeligt sprog. 1.2 Opsamling og anbefalinger Den generelle holdning til hjemmesiden er positiv og evalueringen viser, at der er et behov for en hjemmeside som De ufaglærte, som har afprøvet hjemmesiden, er noget mere positive overfor hjemmesidens værdi for dem selv end vejledernes vurdering heraf. Dette kan formentlig forklares ved, at de ufaglærte ser redskabet som en god måde at få et overblik samtidig med, at de får en række konkrete informationer, der kan bruges til at synliggøre, hvor de står og hvor de har muligheder. vejlederne har et større erfaringsgrundlag om blandt andet jobkrav og vurderer ud fra deres erfaring, at de informationer der gives, langt fra er dækkende og derfor utilstrækkelige til at være det redskab, som de ufaglærte får umiddelbart indtryk af. Vejlederne giver udtryk for, at hjemmesiden virker ufærdig og at nytteværdien for de ufaglærte kan forbedres, hvis beskrivelserne af nødvendige egenskaber forbedres. Vejlederne giver udtryk for, at hjemmesidens nytteværdi for dem selv primært er samlingen af baggrundsinformation, og at hjemmesiden i et vist omfang vil kunne styrke deres vejledningsindsats. Vejledernes skepsis overfor kvaliteten i de anførte krav til egenskaber bekræftes af det kvalitetstjek, der er gennemført som led i evalueringen, jf. afsnit Anbefalinger vedrørende opbygning og struktur Fælles hjemmeside. Der er valgt en fælles hjemmeside rettet mod såvel vejledere som ufaglærte. Dette er to målgrupper som har vidt forskellige forudsætninger for at benytte hjemmesiden. Taberne i dette kan blive de mange ufaglærte, som står af, fordi det virker for kompliceret. Risikoen er at de ikke kommer igen. Det bør derfor overvejes at ændre forsiden, så man starter med at vælge hvilken målgruppe man tilhører, og så have to forskellige forsider målrettet hver sin målgruppe som egentlig startside. 7

10 Opdatering. Udviklingen på arbejdsmarkedet er ofte hurtig og derfor bør der sikres en jævnlig opdatering af indholdet. Der bør fastlægges en procedure for, hvorledes dette sikres. Alternativt vil hjemmesiden hurtig blive forældet og dermed miste den troværdighed den har i dag. Dynamisk vejledning. Under evalueringen er fremkommet et forslag, som kan overvejes indført som redskab til ufaglærte ved en videreudvikling af hjemmesiden: Man kan opstille et spørgeskema, hvor de ufaglærte kan afkrydse i hvilken grad de opfylder diverse egenskaber og lade dette styre en præsentation af de jobs, som bedst modsvarer afkrydsningen. Dette kan udbygges i større eller mindre grad, så den ufaglærte kan se, hvilke egenskaber, det kan betale sig at forbedre. Brugervenlighed. Man bør undgå brug af kursiv, der kan forringe læseligheden på skærme med lav opløsning, som ofte forekommer hos målgruppen, blandt andet på skoler. Klarheden af adskillelsen og funktionen af de enkelte elementer kan forøges: Overskrifterne til henholdsvis egenskaber og uddannelsesmuligheder bør have en anden farve end beskrivelsen af egenskaber. Egenskaber bør have samme farve og hvis de ikke alle kan klikkes på, så kan man benytte fed eller understregning til at signalere klikmulighed. Brugerne kan hjælpes mere på vej ved at fremhæve formålet og opdelingen af siden tydeligere, herunder fremhæve link i titellinjen og nedprioritere den generelle baggrundshistorie om globaliseringseffekter. Anbefalinger vedrørende indhold Udvalgte jobs. Deltagerne påpeger, at der er jobs de ikke kan finde. Dette kan skyldes, at det netop ikke er en hjemmeside med alle jobs, men alene jobs med de største beskæftigelsesmuligheder. Det bør fremhæves tydeligere, så brugere ikke misforstår hjemmesidens udvalg af jobs, jf. foregående afsnit. Jobbetegnelser. Hjemmesiden benytter de formelle betegnelser for jobs. Imidlertid benytter såvel vejledere som ufaglærte også uformelle eller traditionelle betegnelser/synonymer for jobtyper. Hjemmesiden bør i sin søgefunktion indlægge alle synonymer for det samme job, så søgninger giver resultat, uanset om der anvendes den formelle betegnelse eller et synonym. Egenskaber. Hjemmesidens største problem er, at de egenskaber, der er fremhævet som vigtige i tilknytning til de enkelte jobtyper, bør gradueres, idet man bør forholde sig til behovet inden for alle potentielle egenskaber, herunder niveauet, dvs. hvor vigtig en kompetence er i forhold til de andre. Endvidere kan der med fordel knyttes flere bemærkninger til de enkelte beskrivelser af egenskaberne, herunder hvad man kan gøre for at forbedre sig på de uformelle egenskaber. På længere sigt bør der arbejdes mod, at beskrivelsen af egenskaberne er målrettet de enkelte brancher frem for som 8

11 nu, én fælles beskrivelse der anvendes, uanset hvilket jobtype det handler om. Dette vil gøre beskrivelsen af egenskaberne mere vedkommende i forhold til den enkelte jobtype. Dog bør det overvejes snarligt at gennemgå forklaringerne på egenskaber sprogligt for at gøre teksten lettere tilgængelig. Endelig er det vigtigt at sikre, at de egenskaber, der fremhæves som væsentlige, også er alle dem der lægges vægt på. Eventuelt kan man overveje at opdele egenskaberne i dem der er vigtige for at få et givet job og dem der er vigtige for enten at beholde det, eller komme øverst i ansøgerbunken. Fejl og mangler. Hjemmesiden har som den fremstår nu en række fejl og mangler, idet der er links som ikke fungerer og der er pop-ups som er tomme, dvs. der står ingen tekst, hvor der kan forventes at skulle være en tekst. Vi anbefaler at gennemføre en samlet kvalitetskontrol, der kan rette denne slags fejl og mangler, da det er undergravende for hjemmesidens troværdighed. Tosprogede og læsehæmmede. Det anbefales at indlægge en kort introduktion på flere relevante sprog i forhold til kredsen af ufaglærte på arbejdsmarkedet. Her kan kort forklares baggrunden for og hensigten med hjemmesiden samt hvorledes den benyttes. Endvidere kan undersøges, om hjemmesiden kan suppleres med oplæsning. Andre anbefalinger Markedsføring. Det bør overvejes, hvorledes hjemmesiden markedsføres i forhold til andre hjemmesider, der kan opfattes som konkurrerende eller supplerende. Hvad kan denne hjemmeside som andre ikke kan tilbyde? 9

12 10

13 2 Afprøvning blandt ufaglærte 2.1 Metode To hold ufaglærte på kursus på Havneskolen er hver blevet anmodet om at afprøve hjemmesiden og efterfølgende besvare et spørgeskema. Spørgsmålene er udformet som en påstand, hvor deltagerne skal svare, i hvilken grad de er enige eller uenige (5 svarmuligheder samt en ved ikke ). I præsentationen af besvarelserne er afkrydsningen oversat til en pointværdi efter nedenstående skala. Det skal bemærkes, at en sådan vægtning kan være problematisk at foretage, da en afkrydsning på en skala ikke nødvendigvis vil give den samme fordeling som afkrydsning på et udsagn. Meget uenig Delvist uenig Hverken enig eller uenig Delvist enig Meget enig Ved ikke 1 point 2 point 3 point 4 point 5 point 0 point Opnås et gennemsnit på 3,0 point ved et spørgsmål, er besvarelsen således neutral. Er den under 3 er deltagerne uenige i en vis grad afhængig af hvor langt under 3 gennemsnittet ligger og omvendt ved et gennemsnit over 3. Da et gennemsnit kan være udtryk for to modsatrettede holdninger er endvidere i præsentationen angivet andelen af svarene (i procent), der hhv. er delvist eller meget uenige og tilsvarende delvist eller meget enige. Hermed fås en fornemmelse for tyngden i besvarelserne. De to hold ufaglærte er karakteriseret som følger: Antal Mænd Kvinder Alder gennemsnit Alder variation Antal født i Danmark Antal med egen PC Hold år år 7 4 Hold år år

14 2.2 Resultater Spørgeskemaet var opdelt i 3 dele med en række underspørgsmål. De 3 dele omhandlede hjemmesidens opbygning, indhold og nytteværdi. Om hjemmesidens opbygning Gennemsnit % % uenige enige Hjemmesiden er let at overskue 4, Det er svært at finde rundt mellem siderne 2, Det er let at finde det jeg leder efter 4, Søgefunktionen virker fint 4, Billederne distraherer mig 2, Hjemmesiden virker kedelig 3, Opsamling Brugerne er positive overfor hjemmesidens opbygning. Den er let at overskue, det er nogenlunde let at finde rundt mellem siderne og let at finde det man leder efter. Søgefunktionen er O.K. Hjemmesiden er hverken spændende eller kedelig og billederne distraherer ikke synderligt. Om hjemmesidens indhold Gennemsnit % uenige % enige Brancheopdelingen kan jeg ikke bruge til noget 2, Jeg kan finde alle de job jeg gerne vil vide noget om 3, Det er let at finde frem til et bestemt job 4, Jeg savner nogle flere egenskaber beskrevet ved de enkelte job 2, De forklaringer der er på egenskaber (når man klikker på dem) er meget oplysende for mig 4, Jeg synes der mangler lidt mere information om egenskaberne 2, Det er svært at forstå det, der står i boksen 1, Det er let at få overblik over hvad et job kræver af uddannelse 4, Opsamling Om indholdet er vurderingen, at brancheopdelingen nok ikke har så stor betydning, men det er let at finde et bestemt job. Man finder dog ikke altid de jobs man gerne vil vide noget om. Der er nogen usikkerhed om, hvorvidt omfanget af beskrevne egenskaber er dækkende, men de forklaringer der er til egenskaberne er oplysende, tilstrækkelige og letforståelige. Uddannelseskravene virker også velbeskrevne. 12

15 Om hjemmesidens nytteværdi for dig Gennemsnit % uenige % enige Jeg får et godt indtryk af, hvad der kræves i et bestemt job 4, Jeg får et bedre indtryk af, hvor jeg har større chancer for at få et job 3, Informationerne gør mig bedre til at planlægge, hvad jeg skal gøre, for at få et job 3, Jeg synes ikke, jeg bliver meget klogere end jeg var 3, Mine chancer for at finde et job er større, hvis jeg bruger hjemmesiden 2, Jeg vil anbefale andre at bruge hjemmesiden 4, Jeg vil helt sikkert bruge hjemmesiden når den er færdig 4, Jeg har normalt ikke adgang til internet og derfor vil hjemmesiden ikke have stor værdi for mig 3, Opsamling Deltagerne synes de får et godt indtryk af hvad der kræves i et job og delvist et bedre indtryk af, hvor de har chancer for et job og hvorledes de kan planlægge, hvad de skal gøre. Det forekommer dog ikke som om deltagerne føler sig væsentligt mere oplyste end de var i forvejen, og der er ikke speciel tiltro blandt dem til, at brug af hjemmesiden giver større jobchance. De forventer dog at bruge hjemmesiden, når den er færdig og også at anbefale den overfor andre. Ikke alle har dog normalt adgang til Internet. 13

16 14

17 3 Afprøvning blandt vejledere 3.1 Metode LO-Storkøbenhavn har formidlet kontakt til en gruppe vejledere, som er blevet opfordret til at afprøve hjemmesiden og efterfølgende besvare et spørgeskema. Spørgeskemaet var opdelt i to dele: Del 1: Det samme spørgeskema som de ufaglærte besvarede. Vejlederne er desuden blevet anmodet om at svare på, hvordan de tror hjemmesiden fungerer i forhold til ufaglærte som bruger hjemmesiden. Dvs. deres opgave var at sætte sig i ufaglærtes sted og besvare spørgsmålene ud fra en vurdering af, hvorledes hjemmesiden fungerer for de ufaglærte. Del 2: Spørgsmål om hjemmesiden som redskab for vejlederfunktionen. Vejlederne er her blevet anmodet om at besvare en række spørgsmål om hjemmesidens opbygning, relevans og nytteværdi for dem som vejledere. Spørgsmålene var udformet som en påstand, på samme måde som til de ufaglærte. Blandt de vejledere, som LO-Storkøbenhavn har henvist til, som kunne indgå i evalueringen, har 6 personer sagt ja til at deltage. De fire heraf har besvaret og fremsendt spørgeskemaet: En kommunal socialrådgiver, to uddannelseskonsulenter i en fagforening samt en studielektor. Endvidere indgår bidrag fra deltagere i en konference afholdt af LO- Storkøbenhavn, hvor hjemmesiden blev præsenteret og hvor deltagerne kunne kommentere den. 3.2 Vejlederes vurdering af hjemmesidens værdi for ufaglærte I figurerne er vist vejledernes svarfordeling i forhold til de ufaglærte (i skalaen Grad af enighed er værdien 1 meget uenig, værdien 3 neutral, og 5 meget enig). 15

18 Om hjemmesidens opbygning Ufaglærte Vejledere Hjemmesiden er let at overskue Det er svært at finde rundt mellem siderne Det er let at finde det jeg leder efter Søgefunktionen virker fint Billederne distraherer mig Hjemmesiden virker kedelig Grad af enighed Om hjemmesidens indhold Ufaglærte Vejledere Brancheopdelingen kan jeg ikke bruge til noget Jeg kan finde alle de job jeg gerne vil vide noget om Det er let at finde frem til et bestemt job Jeg savner nogle flere egenskaber beskrevet ved de enkelte job De forklaringer der er på egenskaber (når man klikker på dem) er meget oplysende for mig Jeg synes der mangler lidt mere information om egenskaberne Det er svært at forstå det, der står i boksen Det er let at få overblik over hvad et job kræver af uddannelse Grad af enighed 16

19 Om hjemmesidens nytteværdi Ufaglærte Vejledere Jeg får et godt indtryk af, hvad der kræves i et bestemt job Jeg får et bedre indtryk af, hvor jeg har større chancer for at få et job Informationerne gør mig bedre til at planlægge, hvad jeg skal gøre, for at få et job Jeg synes ikke, jeg bliver meget klogere end jeg var Mine chancer for at finde et job er større, hvis jeg bruger hjemmesiden Jeg vil anbefale andre at bruge hjemmesiden Jeg vil helt sikkert bruge hjemmesiden når den er færdig Jeg har normalt ikke adgang til internet og derfor vil hjemmesiden ikke have stor værdi for mig Grad af enighed Opsamling Vejlederne er betydeligt mere kritiske over for søgefunktionen end de ufaglærte, men synes generelt at sidens opbygning fungerer. Endvidere er vejlederne noget mere skeptiske over for indholdet på hjemmesiden end de ufaglærte selv er. De finder, at det er vanskeligt at finde de jobs man vil vide noget om, og det er heller ikke let af finde et bestemt job. Der savnes flere oplysninger om krævede egenskaber beskrevet ved de enkelte jobs og flere informationer om de egenskaber der er beskrevet. Vejlederne er også skeptiske overfor informationerne omkring uddannelseskravene. Om nytteværdien for de ufaglærte er vejlederne en anelse mere skeptiske end de ufaglærte selv er Men der er tiltro til, at hjemmesiden vil blive brugt af ufaglærte, når den er mere færdig. 3.3 Vejlederes vurdering af hjemmesidens værdi for vejledere Vejlederne er herefter blevet anmodet om at besvare et spørgeskema om, hvorledes hjemmesiden fungerer som et redskab for dem som vejledere. I figurerne er vist vejledernes svarfordeling. 17

20 Om hjemmesidens opbygning og brugervenlighed Hjemmesiden er opbygget med god brugervenlighed Det er let at navigere rundt mellem siderne Opbygningen af hjemmesiden er logisk Det er let at finde det jeg leder efter Søgefunktionen virker fint Billederne forvirrer Hjemmesiden virker umiddelbart interessant Grad af enighed 5 Opsamling vedrørende opbygning og brugervenlighed Vejlederne er generelt positive overfor hjemmesidens opbygning og navigering. Holdningen til søgefunktion og hvor let det er at finde frem til bestemte ting er neutral, dvs. her kan overvejes en forbedring. Om hjemmesidens relevans for vejledere (1) 5 4 Grad af enighed Brancheopdelingen der anvendes virker relevant Alle relevante jobtyper er med på hjemmesiden Det er let at finde frem til et bestemt job jeg skal undersøge/vejlede om Ved hvert job angives en række egenskaber, som man kan læse mere om. De egenskaber der fokuseres på, i tilknytning til de enkelte job, virker som rigtigt udvalgt og relevante 18

21 Om hjemmesidens relevans for vejledere (2) 5 4 Grad af enighed Jeg savner nogle flere egenskaber beskrevet ved de enkelte jobs Den information, der gives i boksen, har et indhold, der kan styrke min vejledning Jeg synes informationen om egenskaberne er for generelle Kompetencedatabasen giver mig nye relevante information, som jeg ikke kendte i forvejen? Det er let at få overblik over hvad et job kræver af uddannelse Om hjemmesidens relevans for vejledere (3) 5 4 Grad af enighed Det er et behov for at samle diverse baggrundsinformation og derfor er den grundlæggende ide hermed på hjemmesiden glimrende Jeg vil have stor gavn af de referater og analyser af rapporter, som der findes på hjemmesidens baggrund Jeg kan under baggrund generelt få nye og relevante informationer, som jeg ikke kendte i forvejen Opsamling omkring hjemmesidens relevans for vejledere Vejlederne mener ikke, at alle relevante jobs er med og det heller ikke er helt let at finde jobs man skal vejlede om. Vejlederne er meget skeptiske overfor, om de egenskaber der fokuseres på i tilknytning til de enkelte job, er de rigtige og mest relevante, og der efterly- 19

22 ses flere egenskaber beskrevet ved de enkelte jobs. De beskrivelser der er, opfattes også en anelse for generelle. Den information, der gives i boksen, skal forbedres, såfremt det skal bidrage til at styrke vejledningen og give vejlederne ny relevant information, som de ikke kendte i forvejen. Vejlederne er enige i, at der er et behov for at samle diverse baggrundsinformation og derfor er den grundlæggende ide hermed på hjemmesiden glimrende. Især vurderer de at have en god nytte af de referater og analyser af rapporter, som der findes på hjemmesiden. Om hjemmesidens nytteværdi for vejledere (1) 5 4 Grad af enighed Hjemmesiden gør mig generelt bedre i stand til at vejlede arbejdsløse og truede ufaglærte Jeg tillægger informationerne på hjemmesiden en høj troværdighed Jeg vil anbefale andre vejledere at benytte hjemmesiden Min anbefaling herom forudsætter, at der gennemføres en række forbedringer først Om hjemmesidens nytteværdi for vejledere (2) 5 4 Grad af enighed Hjemmesiden vil have stor nytteværdi for mig i min vejledning overfor ufaglærte Hjemmesiden kan have stor nytteværdi for andre, der fungerer som vejledere overfor ufaglærte Hjemmesiden har størst værdi som et hjælp-til-selvhjælp redskab blandt ufaglærte 20

23 Opsamling på nytteværdien for vejledere Vejlederne vurderer, at nytteværdien af hjemmesiden for dem er begrænset og kun i ringe omfang vil medvirke til at forbedre deres vejledning af ufaglærte. De vil ikke umiddelbart anbefale hjemmesiden over for andre, da det forudsætter at der gennemføres en række forbedringer først. Vejlederne mener ikke, at hjemmesiden har størst værdi som et hjælp-tilselvhjælp redskab blandt ufaglærte. 3.4 Supplerende bemærkninger fra vejledere I tilknytning til spørgeskemaerne havde vejlederne mulighed for at supplere med bemærkninger. Disse er sammenskrevet nedenfor. Vejlederne giver udtryk for, at ideen bag hjemmesiden er rigtig god og at hvis hjemmesiden videreudvikles kan det blive et godt redskab. Det anbefales, at der lægges mere vægt på en grundig information om hvilken brancher og job, der lige nu er vækst i. Som det fremtræder nu, er det alt for vagt formuleret, og også forkert formuleret ved brancheopdelingen. Det påpeges, at hjemmesiden p.t. bærer præg af ikke at være færdig, og der er givet en række eksempler herpå: Under Job i fare kan man ikke komme ind på relevante links Der benyttes stillingsbetegnelser som ikke svarer til de gængse f.eks. benyttes renovationsarbejder, hvor der nok skulle stå skraldemand - derfor kan man ikke finde jobs man leder efter. Transportbranchen virker meget ufuldstændig, idet der mangler mange brancheområder Under buschauffør henvises kun til en privat uddannelsesinstitution og ikke nogen offentlige på området. Der er behov for en udbygning af oplysninger om hvilken uddannelse der kræves. Forskellige uddannelser giver i nogle tilfælde samme svar (se sikkerhedsvagt og uddannelse som sikkerhedsvagt). Beskrivelserne af nødvendige egenskaber anses for mangelfulde og bør uddybes og der vejlederne stiller spørgsmål til, hvem der har defineret egenskaberne og disses gyldighed. Det påpeges, at der er for mange fejl i links, og en række pop-up vinduer er tomme. For at forbedre navigationsmulighederne bør der være en tilbageknap til forrige side. Der stilles spørgsmål til det hensigtsmæssige i at have en fælles hjemmeside, der henvender sig til flere målgrupper risikoen er, at nye og svage IT-brugere har vanskeligt ved at overskue det. Det kræver enkelthed og så få budskaber som muligt. F.eks. en enkel side der viser brancher med vækst i. En ide der kan arbejdes videre med, kan være en mere spillignende tilgang, hvor ufaglærte skal svare på en række spørgsmål og svarene guider dem hen til de relevante job. 21

24 Vejlederne mener endvidere, at hjemmesiden bør tage mere hensyn til, at der er mange indvandrere og/eller tosprogede blandt arbejdsløse ufaglærte. Såvel disse som andre ufaglærte kan have læse- og staveproblemer, og har de først forsøgt på at bruge siden og oplevet problemer med at finde rundt eller læse og forstå det der står, så kommer de ikke igen. Det foreslås, at man bør undersøge om DR s gratis oplæsningsprogram kan lægges ind, så alle grupper kan få hjælp. Hjemmesiden kan endvidere udbygges med lidt information på forskellige relevante sprog. Fra LO-konference er opsamlet følgende synspunkter: Hvor er mitjob.dk specielt relevant? Relevant som et visuelt værktøj, der sætter billederne på i relation til brancheskift. Som et supplement til vejledningssituationen, ikke mindst for kortuddannede ledige/ledige langt fra arbejdsmarkedet. Relevant for målgruppen ufaglærte, som er langt fra/længst fra arbejdsmarkedet. Giver et hurtigt overblik over en branche. Relevant som vidensdatabase om emnet. Mitjob.dk kunne blive bedre, hvis (1) de bløde / uformelle kompetencer blev defineret indenfor hver branche / hvert fag, fordi serviceminded ikke betyder det samme for en murerarbejdsmand, som for en stuepige; (2) hvis databasen formår at være tæt på den aktuelle arbejdsmarkedsudvikling, f.eks. ved at være opdateret på hver enkelt branche hvert kvartal. Mitjob.dk skal gøres kendt, og det skal gøres klart, hvordan den er anderledes end allerede eksisterende værktøjer. Brugervenligheden/indholdet skal følges ad og være relevant. Mitjob.dk er relevant, fordi de uformelle kompetencer beskrives, men der mangler henvisninger til, hvor man opnår de uformelle kompetencer (kurser m.m.). Mitjob.dk beskriver forløb, der retter sig mod virksomheden. Deltagernes anbefalinger til mitjob.dk: Hjemmesiden bør være brugervenlig. Det skal gøres klart, hvilken målgruppe hjemmesiden henvender sig til. Gør siden mere visuel (billeder, video-klips, spil). Skriv i en let fattelig tekst. Evt. oplæsning af tekst til dårlige læsere. Hjemmesiden skal opdateres hyppigt. 22

25 Gør det klart, at hjemmesiden er tænkt som erhvervs- og arbejdsmarkedsvejledning. Beskriv, hvordan man opnår de uformelle kompetencer, som hjemmesiden fremhæver så tydeligt. Fremhæv, at hjemmesiden ikke kan erstatte det personlige møde, men supplere rådgivning og vejledning. Udbygning med relevante links, herunder ug.dk (uddannelsesguiden). Eventuelt tilføje en del med sidste nye tal om ledigheden i forskellige brancher. Inddrag evt. IKAs værktøj vedrørende uformelle kompetencer. Profil for jobsøgning i de forskellige brancher/job. Definition af niveauer i kompetencer. 23

26 24

27 4 Vurdering af indholdets kvalitet 4.1 Metode Der er to aspekter af hjemmesidens kvalitet, dels informationernes kvalitet og dels kvaliteten af formidlingen af informationer Informationernes kvalitet To af de vigtigste parametre til at vurdere informationernes kvalitet er om det er de relevante job i de relevante brancher og om beskrivelsen af forudsætninger for at opnå og bevare job er relevante og dækkende. Vi fokuserer på sidstnævnte idet det er projektet selv der har genereret data om hvilke kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige i de enkelte job. Hvilke brancher, der har vækst i job for ufaglærte, har projektet fra andre kilder, som det ikke er muligt at validitetsteste på samme måde. Test af projektets data er foretaget ved at geninterviewe en række af de informanter, der blev interviewet til projektet. I et enkelt tilfælde kunne det ikke lade sig gøre at interviewe den samme person, nemlig Merete Norre i FOA/KLS, men i stedet blev hendes kollega interviewet om det samme. I alt er ni personer interviewet, hvor projektet gennemførte 24 interview. Vi har tilstræbt at vores interview dækker forskellige brancher og typer af informanter, men altså ikke en egentlig repræsentativitet. Formålet er nemlig især at undersøge en hypotese om mulige svagheder i projektets egen metode. Hypotesen er at et åbent, semistruktureret inteview er mindre velegnet til at genere præcise og dækkende informationer på kort tid. Til sammenligning vil et lukket, struktureret interview være mere tidseffektivt og mere præcist. Det lukkede interview kan dog kun blive dækkende hvis der er foretaget en grundig forundersøgelse af alle relevante svarmuligheder. Som forberedelse af vores interview har vi først lavet et udtræk af hjemmesidens database. Udtrækket omfatter listen af hvad der i databasen kaldes uformelle kompetencer, hvilket giver en liste på 22 items, den slags der i brugergrænsefladen oplistes under overskriften: Det er godt at have følgende egenskaber. På den måde bruges resultaterne fra projektets egne interview som forundersøgelse for evalueringens interview. Der er altså ikke foretaget en yderligere forundersøgelse, som kunne have afdækket yderligere relevante kompetencer, som informanterne kunne tage stilling til, hvilket måske kunne have været ønskeligt. Hver enkelt informant er derpå blevet bedt om at give hver kompetence en karakter på en skala fra 0-2, ud fra følgende forklaring: 25

28 0 En kompetence/kvalifikation, der ikke er nødvendig 1 En kompetence/kvalifikation, der er god at have, men ikke absolut nødvendig 2 En kompetence/kvalifikation, der er nødvendig Informanterne blev bedt om at vurdere kompetencekravet inden for de områder de kender til, svarende til hvad der fremgår af bilaget i projektets analyserapport. I et enkelt tilfælde, Mette Markussen, omfattede projektets interview både vagt og rengøring, mens evalueringens interview valgte kun at fokusere på vagt, da rengøring allerede var dækket ind af andre informanter. Resultatet af evalueringens interview kan sammenlignes med projektets resultater. Vi sammenligner ved at tage det som informanterne sagde i det første interview og give det karakter efter sammen skala som blev brugt i det andet interview. Hvis fx en informant i første interview sagde fleksibel så giver vi den kompetence karakteren 2. Det vil sige, at vi oversætter det oprindelige interviews resultater til samme form som resultaterne af evalueringsinterviewet. I et enkelt tilfælde refereres en informant, Robin Rahbek, for at sige om at kunne arbejde om natten at Det har mindre betydning ved natarbejde hvilket omsættes til karakteren 1 ud for kompetencen kunne arbejde om natten Kvaliteteten af formidlingen Til at vurdere kvaliteten af formidlingen har vi som tidligere gennemgået benyttet os af brugertest, dels med primærbrugerne selv dels med de sekundære brugere, vejlederne. Denne fremgangsmåde kan bruges til at sige noget om tilfredshed med det foreliggende resultat ud fra mere subjektive kriterier. For at vurdere hjemmesidens overensstemmelse med projektets intentioner har vi gennemgået hjemmesiden ud fra gængse kriterier 1 om brugervenlighed på hjemmesider og målgruppekommunikation. 4.2 Resultater Vurdering af validiteten af kompetenceanalysen Som beskrevet i metodeafsnittet kan informationerne fra informanterne kvantificeres og sammenlignes for hver informant ved henholdsvis det oprindelige interview og evalueringsinterviewet. Ved at lægge alle de afgivne karakterer sammen opnår man et meget grovkornet billede, der kan give et fingerpeg om sammenligneligheden af resultaterne af de to metoder til kompetenceanalyse. På nedenstående figur er summen af karakterer til 1 Der er tale om heuristikker, da der ikke findes klar konsensus i hverken branchen eller forskningen om udforming af brugervenlighed. Dog findes der en slags mindste fællesnævner-konsensus om hvad man ikke skal gøre (fx. læsbarhed af visse farvesammensætninger, navigationsoverskuelighed, sidebredde, døde links). 26

29 kompetencerne fra hver informant afbilledet grafisk i søjler, hvor den sorte søjle angiver summen ved projektets interview og den skraverede søjle angiver summen ved evalueringens interview Karaktersum Sten Bosen,3F om bygge og anlæg Søren Becker 3F,stillads Jesper Nielsen, Dansk Byggeri om murerarbejdsmænd og struktører Svend Lorenzen, Niels Brock om detailhandel Esben Hansen, RBF, Restaurant Robin Rahbek, Rødovre Kommunne/tek.forv. om rengøring NN (ej Merete Norre), FOA/KLS om køkkenrengøring Karina Nimb, Fælledgården om plejearbejde Mette Markussen, Service-erhvervenes udd.-sekr. om vagt Som det ses er der en markant, systematisk forskel på resultatet af de to interview med hver af informanterne. Ved brug af evalueringens metode, hvor informanterne skal tage stilling til om en række kompetencer er relevante eller nødvendige for givne job, viser det sig at langt flere kompetencer er nødvendige eller ønskelige end ved brug af projektets metode med åben spørgeteknik, hvor informanten selv skal formulere listen. Et forhold der kan spille ind er at evalueringsinterviewene opererer med en graduering, hvor projektinterviewene efterspørger de vigtigste kompetencer. Nedenfor gengives derfor en afbilding, der alene sammenligner de nødvendige kompetencer, dvs. dem der har fået karakteren 2 27

30 Sten Bosen,3F om bygge og anlæg Søren Becker 3F,stillads Jesper Nielsen, Dansk Byggeri om murerarbejdsmænd og struktører Svend Lorenzen, Niels Brock om detailhandel Esben Hansen, RBF, Restaurant Robin Rahbek, Rødovre Kommunne/tek.forv. om rengøring NN (ej Merete Norre), FOA/KLS om køkkenrengøring Karina Nimb, Fælledgården om plejearbejde Mette Markussen, Service-erhvervenes udd.-sekr. om vagt Som det fremgår er forskellene lidt mindre markante, men for de fleste informanter er den stadig betragtelig. Et andet interessant forhold er, hvordan de enkelte kompetencer samlet set vurderes i de to interviewserier (stadig kun af de samme ni informanter). Nedenfor gengives rangordenen af alle kompetencerne: Projektets interview Evalueringens interview Kompetence sum Kompetence sum Sociale evner 10 Sociale evner 17 Kommunikation 10 Åbenhed over for andre kulturer 17 Kunne tale, læse og skrive dansk 8 Gode samarbejdsevner 16 Serviceminded 8 Forandringsvillig 15 Gode samarbejdsevner 6 fysisk smidig 15 God fysik 6 God fysik 15 Pæn fremtoning 4 Fleksibel 14 Åbenhed over for andre kulturer 2 Kan planlægge 14 Fleksibel 2 Kommunikation 14 Kan planlægge 2 Kunne tale, læse og skrive dansk 14 Selvstændighed 2 Selvstændighed 14 Interesse for mennesker, pleje og omsorg 2 Serviceminded 14 Kunne arbejde udendørs 2 Pæn fremtoning 12 Interesse for mennesker, pleje og Kendskab til IT 2 omsorg 11 Kan arbejde i højder 2 Kunne arbejde i stærk kulde og varme 9 Kunne arbejde om natten 1 Kunne arbejde udendørs 9 Forandringsvillig 0 Kendskab til IT 8 fysisk smidig 0 Kunne arbejde om natten 8 Kunne arbejde i stærk kulde og varme 0 Kan arbejde i højder 7 Kendskab til salg 0 Kendskab til salg 5 sans for farver 0 sans for farver 4 Kendskab til engelsk i tale 0 Kendskab til engelsk i tale 3 28

31 Som det fremgår forrykkes billedet af rangordenen noget. Fx er forandringsvillig rykket fra en delt sidsteplads, hvor den var helt irrelevant, til en delt fjerdeplads som meget nødvendig. Serviceminded og Kommunikation er gledet noget ned ad listen, men det er kun relativt de vurderes stadig som vigtige. Helt markant er det, at i alt syv kvalifikationer er rykket fra ikke at være nødvendige til at være nødvendige i flere tilfælde og at åbenhed over for andre kulturer blev prioriteret af alle informanter i evalueringens interviewserie, hvor det før kun var en enkelt af de ni informanter, der nævnte den. Det sidste forhold der er værd at nævne er, at flere af informanterne efterspurgte forklaringer på nogle af kompetencerne. Fx spurgte en, hvad der mentes med fleksibel, om det var personligt fleksibel, tidsmæssigt fleksibel det kan jo være så meget.. Netop fleksibel er en af de egenskaber der ikke forklares yderligere i brugergrænsefladen og derfor kunne informanten ikke få yderligere uddybning. Signalet fra flere informanter var at nogle kompetencer, fx fleksibel, er for brede og uklare, og at andre, fx sans for farver er meget afhængige den konkrete arbejdssammenhæng. Opsamling Den åbne interviewmetode, som projektet har valgt til at indsamle informationer om nødvendige egenskaber hos jobsøgere til de udvalgte job, kan ikke stå alene. Billedet af hvilke kvalifikationer der er nødvendige er blevet skævt, fordi en åben interviewmetode ikke har udfordret de ting, som informanterne tager for givet. En del af egenskaberne er så almene, at man kan overveje om de har nogen egentlig informationsværdi. Man kan få en fornemmelse af informationsværdien ved at se om det modsatte af en egenskab giver mening. Hvis modsætningen ikke er meningsfuld er informationsværdien begrænset, og fx er det nok sjældent at en ufleksibel, uselvstændig person uden hverken sociale evner eller samarbejdsevner bliver ansat. En indholdsmæssig konkretisering af egenskaberne er altså væsentlig, for ikke at ende med den samme, lange liste af generelle krav til alle job Vurdering af brugervenlighed og kommunikation Generelt er overskueligheden god, som det allerede er påpeget i gennemgangen af afprøvningen blandt brugerne. En undtagelse fra reglen er forsiden: 29

32 Som det ses skal man rulle ned for at læse hele siden (opløsningen er her 1024*768 skærmpunkter, hvilket er højere end fx kursist-pc er på Havneskolen, der kun har 800*600 skærmpunkter og dermed skal rulle yderligere). Problemet er at vejledningen ikke ses umiddelbart, fordi der skal rulles ned først. Der er rigeligt plads til at have al teksten på samme skærm i den her gengivne opløsning. Overskriften NYHEDER er misvisende. Der er tale om baggrund og brugsvejledning. Der er tre link ud over de seks i den blå titellinje. Det første, START HER er meget tydeligt markeret med en cyklamenfarvet trekant og hvid tekst. Ved brugerafprøvningen på Havneskolen var det let for alle at finde og bruge. De to andre link er markeret med henholdsvis cyklamenfarvet Læs mere i fed typografi og et + ARTIKLER OG BAGGRUND i samme skriftfarve og -snit som brødteksten. Umiddelbart signaleres at førstnævnte er det vigtigste af de to, selvom det har mindst indhold. Klikker man på det, får man siden: 30

33 Der som nævnt fortæller en baggrundshistorie. De to tilsyneladende link: RELEVANTE LINKS og RELEVANTE DOWNLOAD er imidlertid ikke til at klikke på, så man kan ikke komme videre fra denne side (bortset fra via titellinjen). Det andet link, + ARTIKLER OG BAGGRUND fører til denne side: 31

34 Her skal man igen rulle ned for at se alle informationer. Den gule firkant fra forsiden er gentaget på denne underside, hvilket er unødvendigt og optager plads fra sidens egentlige indhold. Bemærk fx, at kassen REFERATER er fint afsluttet her, så brugeren uforvarende kan overse at der findes flere informationer længere ned på siden. Hvis den gule firkant fjernes vil det afhjælpe denne potentielle misforståelse. I øvrigt er siden fint overskuelig, med gode, forklarende overskrifter, der giver et hurtigt overblik over indholdet. På forsiden og alle andre sider er der en blå titellinje. I den kan man klikke på sidetitlen og komme til forsiden. Man kan også klikke på de fem linjer ved siden af. Den første fører ind i databasen, ligesom linket i den cyklamenfarvede trekant på forsiden. Den næste fører til en forklaring om hjemmesidens formål, som der ikke er andre adgange til. Den næste svarer til linket + ARTIKLER OG BAGGRUND på forsiden. Den fjerde fører til en samling links, som der ikke er andre veje til. Den sidste til en pressemeddelelse. På forsiden er altså to af de tre links i brødteksten dubleret i titellinjen. Det harmonerer fint med, at de viser hen til det der er sidens hovedindhold, og det er hensigtsmæssigt med flere adgangsveje. Det er dog ikke let at opdage, at der er tale om link i titellinjen. Fx opdagede kun én af otte af brugerne på Havneskolen det. Det er uheldigt, da man under OM DATABA- SEN får den mest uddybende forklaring på formålet med databasen, mere præcist end teksten på forsiden. Når man klikker på START HER kommer man til kompetencedatabasen: 32

35 Kompetencedatabasen er meget overskuelig layout-mæssigt og fint selvforklarende, som også stort set alle brugernes tilbagemeldinger angiver. En enkelt svaghed er linket til under det venstre billede. Linket er ikke forklaret og klikker man på det forlader man uden yderligere advarsel. Søgefunktionen er omtalt under brugerafprøvningen. Under de enkelte job kan siden se således ud: 33

36 Her bemærkes at skriftfarve og tykkelse under egenskaber varierer. Både farve og tykkelse signalerer om der kan klikkes på egenskaben. Som det ses er den klikbare dog informationsløs, idet egenskaben blot er gentaget i pop up-vinduet. Overskrifterne har samme farve som de egenskaber der ikke kan klikkes på, men er fed og kursiv. Det tager lidt tid at opdage hvilke elementer der hører sammen under hvilke overskrifter og overskrifterne kan være svære at læse på skærme med lav opløsning (brugererfaring fra Havneskolen). Klikker man på et uddannelseskrav kan det se således ud: 34

37 Beskrivelsen af kravene er overskuelig, god og koncis. Vi har ikke efterprøvet validiteten. Imidlertid er begge de to link under overskriften Mere information defekte og leder til en fejlmeddelelse. Begge link åbner dog i et nyt vindue så det er relativt let at finde tilbage til udgangspunktet for brugeren. Opsamling Det altovervejende hovedindtryk er at siden er meget overskuelig og let at finde rundt i. Hjemmesiden har dog en række skønhedsfejl, der kan gøre den lidt svær at bruge for uøvede og for brugere, der sidder ved en pc med lav skærmopløsning. Nogle af fejlene giver et indtryk af en lidt ufærdig hjemmeside. De er imidlertid alle lette at rette uden at foretage ændringer der forrykker det overordnet positive billede Hjemmesidens kommunikation Vi koncentrerer os her om kompetencedatabasen, der primært er rettet mod de ufaglærte brugere, da vejlederne generelt må antages at være mere øvede hjemmeside- og sprogbrugere. Klikker man sig frem til jobbet murerarbejdsmand, ser siden således ud: 35

38 Her er det, jævnfør validitetstesten, overraskende at en murerarbejdsmand ikke skal have God fysik i modsætning til fx en rengøringsassistent, hvor denne egenskab står anført. Det kan virke forvirrende og undergrave troværdigheden af oplysningerne. Til gengæld skal en murerarbejdsmand have Sociale evner, hvilket harmonerer med interviewene både i projektet og validitetstesten. Som allerede nævnt i opsamlingen på validitetstesten er det dog væsentligt hvordan egenskaberne konkretiseres. Nogle konkretiseres slet ikke, jævnfør afsnittet om brugervenlighed. Men her er en forklaring på sociale evner. Problemet med den er relevansen og den sproglige formidling. Kunder, klienter, forhandling og konfliktløsning er næppe hyppige fænomener i en murerarbejdsmands daglige arbejdsdag, medmindre man benytter en meget bred definition af disse begreber. Derimod er det sandsynligvis relevant fx at kunne indgå i konstruktive relationer, men den sproglige beskrivelse befinder sig på et abstraktionsniveau, der ligger meget langt fra det sprog målgruppen selv benytter og hyppigst møder. Ydermere nævnes samarbejdsevner som en del af forklaringen, selvom det også optræder som en separat egenskab. Selve beskrivelsen af jobbet er god og koncis (formvurdering), ligesom det sås med beskrivelsen af uddannelsen til taxichauffør i foregående afsnit. Opsamling Det virker delvist inkonsekvent hvilke egenskaber der nævnes under de enkelte job. De forklaringer der gives på egenskaber er nogle gange delvist 36

39 irrelevante for det pågældende job og nogle gange skrevet i et abstrakt og svært tilgængeligt sprog. 37

40 38

41 5 Bilag Bilag 1: Oversigt over informantsvar i henholdsvis evalueringens validitetstest og projektets kompetenceanalyse Informant Sten Bosen,3F om bygge og anlæg Projektets interview Søren Becker 3F,stillads Projektets interview Jesper Nielsen, Dansk Byggeri om murerarbejdsmænd og struktører Projektets interview Svend Lorenzen, Niels Brock om detailhandel Projektets interview Esben Hansen, RBF, Restaurant Projektets interview Robin Rahbek, Rødovre Kommunne/tek.forv. om rengøring Projektets interview NN (ej Merete Norre), FOA/KLS om køkkenrengøring Meret Norre (kunne ikke træffes ved evalueringsinterview) Karina Nimb, Fælledgården om plejearbejde Projektets interview Mette Markussen, Service-erhvervenes udd.-sekr. om vagt Projektets interview Egenskab Sociale evner Åbenhed over for andre kulturer Gode samarbejdsevner Forandringsvillig fysisk smidig God fysik Fleksibel Kan planlægge Kommunikation Kunne tale, læse og skrive dansk

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale

Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale 27.09.13 En komplet guide til dig, der skal holde ansættelsessamtale. Ved at bruge spørgerammer sikrer du dig, at du får afklaret ansøgerens kompetencer og

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Vejledning til brug af det nye SiteImprove

Vejledning til brug af det nye SiteImprove Vejledning til brug af det nye SiteImprove Sidst opdateret 9. feb. 2012 Introduktion Log-in og oversigt Quality Assurance Analytics Statistik til enkelte sider Case: Job hos os Spørgsmål Introduktion SiteImprove

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Vejledning til brug af det nye SiteImprove

Vejledning til brug af det nye SiteImprove Vejledning til brug af det nye SiteImprove Sidst opdateret 12. nov. 2012 Introduktion Log-in og oversigt Quality Assurance Analytics Statistik til enkelte sider Case: Job hos os Spørgsmål Introduktion

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik

Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Sammenfatning af erfaringer med forenklede Fælles Mål i dansk og matematik Forår 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning for Fælles Mål i matematik... 4 3. Sammenfatning for Fælles

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 11. marts 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012

Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 Effekten og tilfredsheden af Fyraftensmøderne i efteråret 2012 1. Introduktion Denne rapport præsenterer de foreløbige resultater for fyraftensmøderne i Projekt Unfair. Rapporten skal redegøre for effekten

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken

Brugerundersøgelse af Statistikbanken Maj 2017 Brugerundersøgelse af Statistikbanken Danmarks Statistik har regelmæssigt spurgt brugerne om deres tilfredshed med formidlingen, bl.a. i form af hjemmeside og Statistikbank. I 2017 har der været

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Funktionsløn Juli 2014

Funktionsløn Juli 2014 Funktionsløn Juli 2014 Forord Løn- og bonussystemer kan efter deres opbygning opdeles i 4 hovedtyper - produktivitetsbonus - resultatbonus - kvalifikationsløn og - funktionsløn samt kombinationer heraf.

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats!

Skrivning af fagprøve. Det er ikke en disputats! Skrivning af fagprøve Det er ikke en disputats! Formål med fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for kontor- og handelsuddannelsen.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk Maj 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk www.dmi.dk DMI 12. september 2008 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen har kørt

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesdelen

Vejledning til bedømmelsesdelen Vejledning til bedømmelsesdelen Denne vejledning fungerer som et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og afholder en bedømmelsessamtale i FOKUS. Personelbedømmelsens formål FOKUS bedømmelsen

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas

PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas PROJEKTOPGAVE -Et brugervenligt website af: Michéla, Mathilde, Christian & Andreas INDHOLD GRUPPEMEDLEMMER...3 DESIGNBRIEF...4 KOMMUNIKATIONSANALYSE...4-5 KOMMUNIKATIONSMODEL...5 ARGUMENTATION FOR DESIGNPRINCIPPER...6

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Indledende bemærkninger

Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2015 og til støtte for nuværende og kommende kandidater, som ønsker en vejledning

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG

EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG EVALURING AF FRIKOMMUNE FORSØG Fritagelse for frit valg på hjælpemidler ( 112) og boligændringer ( 116) Marts 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 1.1 Sammenfatning 2 1.2 Beskrivelse af forsøget 2 2.0 Evalueringsmetode

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1

Forside. Nationale test. information til forældre. Januar Titel 1 Forside Nationale test information til forældre Januar 2017 Titel 1 Nationale test information til forældre Tekst: Fokus Kommunikation og Undervisningsministeriet Produktion: Fokus Kommunikation Grafisk

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere