"Hvor dybt er havet?" Niveaumåling. Endress+ Hauser. Poppelgårdvej10-12 DK-2860Søborg Tlf /fax ThePowerofKnowHow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Hvor dybt er havet?" Niveaumåling. Endress+ Hauser. Poppelgårdvej10-12 DK-2860Søborg Tlf.70131132/fax70132133. ThePowerofKnowHow"

Transkript

1 "Hvor dybt er havet?" Niveaumåling Endress+HauserA/S Poppelgårdvej10-12 DK-2860Søborg Tlf /fax Endress+ Hauser ThePowerofKnowHow

2 Terminologi, måleprincipper og symboler. Som i andre fag har måle- og reguleringsteknik også sit eget fagsprog. Desværre er dette fagsprog ikke entydigt og indøvet, f.eks. blandt studerende, i modsætning til f.eks. fagsprog indenfor byggeri, i bankvæsen eller luftfart. Grunden hertil er først og fremmest at begrebet måle- og reguleringsteknik omfatter alt for meget, idet det strækker sig over områder fra de simpleste flydere til procescomputere, hvortil kommer at sproget er stærkt brancheafhængigt. Enhver der har besøgt en fagmesse f.eks. Interkama i Düsseldorf, eller de danske automatikmesser, er sikkert blevet forbavset over hvor stort og udbredt fagområdet måleog reguleringsteknik er. Som det fremgår er mange begreber opstået i England og Amerika, og det har ikke været muligt at finde en passende oversættelse til disse ord, der i stedet er blevet mere eller mindre integreret i vort "fagsprog". Indenfor måle- og reguleringsteknik er kendskab til engelsk og tysk, egentlig uundværligt idet mange leverandører leverer dokumentation eller driftsvejledninger på et af disse sprog. I internationale sammenhænge er det i øvrigt almindeligt på ingeniørkontorer eller blandt de såkaldte contractors, at anvende engelsk. Derfor vil det engelske udtryk blive anbragt i parentes hvor det anses for nødvendigt. Måle- og reguleringsteknik er: "Aftastning, behandling og korrigering af procesdata v.h.a. instrumenter" (fig. 1.1). Fig. 1.1

3 Det almindeligt brugte udtryk niveaumåling kan specificeres nærmere i: 1. Signalering, indikering eller alarmgivning (Alarm) 2. Regulering (Control) 3. Måling (Indication) 1.1 Signalering. Signalering eller alarmgivning kan bedst omskrives til grænseindikering, d.v.s. angivelse af at en forudindstillet processtørrelse (f.eks. niveau eller tryk) er over- eller underskredet (se fig. 1.2). Fig. 1.2 Udgangen (bearbejdningen) af en niveausignalering eller som det også kaldes, en niveauafbryder (niveauswitch) er som regel en relæ- eller transistorudgang. En signalering kan derfor kun have to tilstande (on/off alarm).

4 1.2 Regulering. Regulering er det mest komplicerede og mest misbrugte udtryk af de tre. I sin simpleste form er regulering en signalering med en stor kontakthysterese. F.eks. kan en proces startes af en bestemt måleværdi og som følge af kontakthysteresen, eller en anden måleværdi, stoppes igen (fig. 1.3). Fig. 1.3 Bortset fra instrumenter, specielt egnet hertil, med en indstillelig kontakthysterese, er ovennævnte regulering upålidelig, da ind- og udkoblings punkterne ofte ligger tæt ved hinanden, hvorved der opstår en meget urolig regulering. En regulering kan også bestå af en (niveau) kontakt med to sonder (f.eks. ved konduktiv switch), hvorved der skabes en topunkts regulering ved hjælp af en skiftekontakt med en kontaktdifferens, der bestemmes af afstanden imellem de to sonder. Reguleringsområdet (span) ligger derfor fast og kan udelukkende ændres ved afkortning eller flytning af de to målesonder (fig. 1.4). Fig. 1.4

5 De fleste reguleringer foregår imidlertid i forbindelse med en kontinuerlig måling (se 1.5). Ved kontinuerlig måling forstås en måling over et (niveau) område, der medfører et udgangssignal på f.eks. 0V, 0-20 eller 4-20 ma, som ved hjælp af følgeapparatur bevirker en regulering. Disse regulatorer har således altid en analog indgang og kan tilpasses efter måling og udgangssignal. 1.3 Måling. Måling er en eksakt angivelse af den momentane værdi af en processtørrelse. I sagens natur kan der udelukkende måles indenfor det pågældende instruments måleområde (range). Med undtagelse af direkte aflæselige systemer (for det meste mekanisk virkende), har alle målesystemer en analog udgang på f.eks ma (se fig. 1.5.) Fig. 1.5 Udgangssignalet på 4-20 ma er opstået i den pneumatiske reguleringsverden, hvor der opereres med udgange på 3-15 psi (20-100kPa). Ved måleværdi 0 har udgangssignalet således allerede en bestemt værdi. Det levende nulpunkt (live zero) har den fordel at man helt entydigt kan kontrollere om installationen fungerer ordentligt. Måleinstrumenter har en bestemt rækkevidde (range) indenfor hvilket der kan måles. Ved rækkevidde skal her forstås måleinstrumentets maksimale spændvidde. Det aktuelle måleområde (span) med fuldt udgangssignal 0/4-20 ma kan via en variabel

6 forstærkningsregulering være meget mindre og ofte forskudt inden for det totale måleområde. Udover en strømudgang, der kan tilsluttes viserinstrument, skrivere, printere eller regulatorer, har en del Endress + Hauser instrumenter en spændingsudgang på 0-10 V. Denne udgang kan blandt andet bruges til styring af en eller flere kontaktgivere. 1.4 Måleprincipper. Der findes næppe en fysisk effekt, der ikke anvendes som niveaumålingsprincip. Derfor er antallet af måleprincipper temmeligt stort og for brugeren er det ikke let at finde den mest gunstige metode til den aktuelle måleopgave. Før halvleder teknikken brød igennem var principperne hovedsageligt mekaniske og/eller pneumatiske. Derudover blev f.eks. pejlestokken brugt hyppigt. De mest kendte måleprincipper var blandt andre: 1. Skueglasmetoden (se fig. 1.6) Ved at forsyne en del af tanken, eller karret med et gennemsigtigt materiale, kan der ved rimeligt rene væsker opnås en optisk niveauindikering. Ved at anvende et skueglas anbragt i et parallelrør (bypass) kan skueglasset ved hjælp af afspærringshaner afmonteres og rengøres. Eksempler på skueglas finder man i garagers smøreolietanke og på tankvogne til kloakrensning. Fordel: Enkel og relativt billig. Ulempe: Næppe anvendelig til industrielle processer og ikke aflæseligt på afstand. Fig. 1.6

7 2. Pejlestokmetode (se fig. 1.7) Dette er en temmelig enkel manuel målemetode, der kan anvendes til såvel væsker som faste stoffer. Til høje siloer anvendes også målebånd. Den mest kendte anvendelse af pejlestokmetoden er måling af oliestanden i biler. Fordel: Enkel og meget billig. Ulempe: Ikke anvendelig til industrielle processer, forudsætter materiale kan klæbe til staven og kan f.eks. ikke anvendes i beholdere under tryk. Fig. 1.7

8 Flydere (se fig. 1.8). Den mest simple flyder niveaumåling kunne bestå af et flod, et kabel, to trisser og et lod anbragt på ydersiden af en (åben) tank. På tanken kan anbringes en skala, således at niveauet ved hjælp af loddets position kan aflæses. En sådan opstilling er naturligvis ikke industriel anvendelig. Det nutidige industrielle flyder måleudstyr er på grund af krav til indbygning (i tætte beholdere), aflæsning og nøjagtighed udført i stål og med elektronisk teknik, og regnes til de mest nøjagtige niveaumålesystemer til f.eks. meget store lagertanke. Fordel: Relativ enkel, egnet til vekslende produkter og meget nøjagtig. Ulempe: Kræver temmelig meget mekanisk tilpasning (især ved tryktanke). Fig. 1.8

9 4. Fortrængningsmetode (fig. 1.9). Fortrængningsmetoden beror på forskellen i vægt mellem et fortrængningslegeme og den opadrettede kraft fra mediet på dette legeme. Den opadrettede kraft er afhængig af fortrængerens volumen, mediets massefylde og niveauhøjden. Ved konstant volumen og massefylde, er den opadrettede kraft udelukkende afhængig af niveauhøjden. Det er klart at fortrængeren må være tungere end det fortrængte medie. Forskelskraften bliver ofte overført via et torsions-rørsystem for at skille processen fra atmosfæren. Som måleomformer til et fortrængningsmålesystem anvendes en elektrisk bevægelsesmåler eller kraftmåler med en 4-20 ma udgang. Fortrængere bliver ofte monteret i et parallelrør (bypass) hvilket har den fordel at justering og kontrol kan foregå uafhængigt af processen. Yderligere er niveauet heri noget roligere, således at målingen ikke er alt for "nervøs". Anvendes en fortrænger alligevel direkte i proceskaret, anbefales det at benytte et dykrør eller et andet styresystem. Med en fortrængningsmetode kan også detekteres skillefladen mellem to produkter med forskellig massefylde. Forudsætningen her er naturligvis at den absolutte niveauhøjde ikke forandres. Fordel: Nøjagtig. Ulempe: Afhængig af massefylde, og kræver temmelig meget mekanisk tilpasning. Fig. 1.9

10 5. Boblerørsmetode (se fig. 1.10). Ved denne metode bliver det totale hydrostatiske tryk i en tank ved at et tyndt rør anbragt i væsken tilført så meget lufttryk at den i røret stående væskesøjle fortrænges og der netop opstår luftbobler (heraf navnet). Lufttrykket i røret svarer nu til væskesøjlens tryk. Dette tryk kan måles med en tryktransmitter der omsætter trykket til et elektrisk signal. Lufttrykket tages enten fra et centralt forsyningsnet via en reduktionsventil eller via en lille kompressor. Fordel: Enkel montage, velegnet til aggressive medier. Ulempe: Lufttilslutning og luftforbrug, mulighed for tilstopning og tilfrysning af boblerør og ikke egnet til beholdere under tryk. Fig. 1.10

11 6. Statisk trykmetode (se fig. 1.11). Med denne metode måles direkte trykket af væskesøjlen med en tryktransducer eller en differenstrykstransmitter. Måleomformeren bliver derfor indbygget så lavt som muligt i tanken. Hvis der måles på beholdere under tryk anvendes en differenstrykstransmitter, hvorved den ene side af målemembranen måler summen af beholdertryk og væskesøjlens tryk, og den anden side kun overtrykket. Forskellen mellem de to tryk udgøres således kun af væskesøjlens tryk. For at imødegå tryktab i rørledninger, lækager og kondensdannelse, kan trykforskellen også måles med to enkelte tryktransmittere hvis målesignaler trækkes fra hinanden i forstærkeren. Fordel: Variabel indbygningsmulighed, enkel justering og rimeligt nøjagtig. Ulempe: Afhængig af massefylde og trykforskelle, relativ dyr. Fig. 1.11

12 7. Vejemetode (se fig. 1.12). Fig Denne indirekte niveaumålemetode kan anvendes til såvel væsker som faste stoffer, idet hele tanken eller siloen monteres på såkaldte vejeceller. Vejeceller er for det meste baseret på det såkaldte Strain gauge princip. En strain gauge fungerer på den måde at en leder deformeres, hvorved modstanden i lederen ændres og giver anledning til en ændring i strømsignal. Fordel: Kan være temmelig nøjagtig som niveaumåling i produkter med konstant massefylde, idet der måles indhold i stedet for niveau. Ulempe: Kan kræve mekanisk tilpasning og vil som niveaumålemetode være relativt kostbar.

13 8. Svingningdæmpningsmetode (se fig. 1.13). Fig Denne metode er udelukkende anvendelig til niveaukontakter og består af en sving(nings)- eller en stemmegaffel som bliver bragt i resonans i luft. Idet gaflen bliver nået af produktet, dæmpes resonansfrekvensen helt eller delvist. Denne frekvensforskydning bliver detekteret og videreført som signal. Forskellen mellem udformningen af stemmegafler til faste stoffer i pulver eller kornet form og svinggaffel udførslen til væsker ligger i formen på gaflerne og disses resonansfrekvenser. Fordel: Universel anvendelig, ingen justering og relativ billig. Ulempe: Ikke anvendelig til kornstørrelser eller svævende bestanddele i væsker større end 10 mm, idet disse kan blive siddende mellem gaflerne.

14 9. Rotationsbremsningsmetode (se fig. 1.14). Fig Ved denne type niveaukontakt bliver en paddel via et gear drejet rundt af en elektromotor. Når padlen dækkes af produktet bremses bevægelsen og dette resulterer i et kontaktsignal. Denne type niveaukontakt kan kun anvendes til faste stoffer, f.eks. i korn- og foderstofbranchen hvor den ofte benævnes "fyldemelder". Fordel: Meget enkel, kræver ingen justering. Ulempe: Følsom for slitage, ikke egnet til lette eller meget svære produkter.

15 10. Pejlingsmetode (se fig. 1.15). Fig Via et motordrevet bånd bliver et følerlod sænket ned i siloen. I det loddet når produktet, slækkes målebåndet, hvorved motorens omløbsretning vendes og loddet hejses atter op i hvileposition. Den anvendte båndlængde måles via et tællehjul og en induktiv aftaster i impulser, f.eks. 1 impuls pr. decimeter eller en impuls pr. centimeter. Antallet af impulser (kun talt ved nedkørsel) kan føres til en impulstæller og trækkes fra den totale silohøjde. Forskellen er niveauhøjden i centimeter (eller din). Pulserne kan også føres til en digital/analog omformer, således at der opnås et udgangssignal på 4-20 ma. Fordel: Velegnet til meget høje siloer (op til 70 meter), rimelig nøjagtig og anvendelig ved vekslende produkter. Ulempe: Måler diskontinuert og kræver vedligeholdelse.

16 11. Ledningsevnemålemetode (se fig. 1.16). Fig Denne metode anvendes udelukkende til niveausignaleringen i ledende væsker. Metoden, der også kaldes konduktiv niveauindikering, bygger på det princip, at der i en ledende væske kan løbe en svag (veksel)strøm mellem en målesonde og en referencesonde. I tilfælde af måling i en metalbeholder kan beholdervæggen anvendes som modsonde. Fordel: Enkel, billig og velegnet til topunkts regulering. Ulempe: Sonden bør ikke snavses til med fedt eller belægning og er begrænset anvendelig ved produkter med vekslende ledningsevne.

17 12. Kapacitiv målemetode (se fig. 1.17). Fig Mellem en målesonde og tank- eller silovæg dannes en kondensator hvis kapacitet afhænger af mediet mellem sonde og væg. Når der kun er luft tilstede (tanken er tom) er "kondensatorens" kapacitet lav. Så snart en del af sonden er dækket af produkt måles en højere kapacitet. Denne kapacitetsændring omsættes via en forstærker til et relæ signal eller et analog udgangssignal. Denne metode kan derfor anvendes til både niveaukontakter og som niveaumåling. Ligeledes kan der med denne metode måles et skillelag (interface) mellem to produkter. Fordel: Kan anvendes til væsker og faste stoffer, ingen bevægelige dele og kan anvendes i meget aggressive medier. Ulempe: Begrænset anvendelse ved vekslende produkter.

18 13. Strålingsdæmpningsmetode (se fig og 1.19). Fig. 1.18, 1.19 Denne metode anvendes fortrinsvis til niveauindikering og kan være baseret på optisk, ultralyd, mikrobølge- eller gammastrålings dæmpning. På grund af muligheden for tilsnavsning anvendes sjældent den optiske metode. Til ikke alt for kritiske procesbetingelser (tryk, temperatur og aggressivitet) kan ultralyd eller mikrobølger anvendes. Til højt tryk og temperaturer eller meget grove eller klæbrige produkter kan ofte kun gammastrålingsdæmpning anvendes. Gammastråler udemærker sig først og fremmest ved ikke at kræve indgreb i beholderen, idet strålingen så at sige kan "kigge" gennem beholdervæggen. Alle metoder benytter en sender og en modtager (detektor) hvorved der kan opnås en signalering, idet den udsendte energi, der uhindret kan nå modtageren ved tom tank, absorberes ved stigende niveau. Fordel: Egnet til vanskelige produkter og kan indbygges obstruktionsfrit. Ved gammaudstyr kræves desuden ingen forandring af beholderen. Ulempe: Kræver altid specifik indbygning fra siden (mikrobølge og ultralyd). Til gammasystemer kræves en tilladelse og specielle sikkerhedsforskrifter.

19 14. Reflektionsmetode/Time Of Flight (se fig. 1.20). Fig Reflektions- eller ekkomåling beror på måling af løbetiden for en lyd- eller microbølgeimpuls udsendt af en sensor. Denne impuls (bølge) reflekteres af overfladen, og detekteres af sensoren. Den medgåede tid (Time Of Flight) er et mål for den tilbagelagte vej i den tomme del af tanken. Ved nu at trække denne værdi fra den totale tankhøjde, opnås niveauhøjden der, via en forstærker, omsættes til et kontaktsignal eller et analogt udgangssignal. Fordel: Berøringsfri og egnet til vekslende produkter (væsker og faste stoffer). Ulempe: Produktet må ikke skumme for meget, for microbølger isære ledende skum, ellers vil signalet tabes eller være forkert. Ultralyd kan ikke anvendes ved højt tryk (> 3 bar) eller i vakuum (= intet bæremedie). En oversigt af de omtalte niveaumåleprincipper og anvendelighed i relation til ønsket funktion, produktegenskaber og proceskonditioner, kan ses i tabellen fig

20 G = God B = Begrænset D = Dårlig Måletype Produktegenskaber Procesbetingelser NB! Begrænset betyder også foretrækkes ikke, mens en tom firkant betyder ikke egnet. Væske Faststof Niveaumåling Grænseindikering Skumdannelse Høj viskositet Inhomogent matr. Pulverformet matr. Korrosivt, rustfr. Stål ikke best Granulat Grovkornet matr. Tryk < 0,5 bar 0,5 bar < tryk < 10 bar Visuel metode a) Skueglas G D G B B B B G G G B G G B b) Pejling G G G B B G G G G G G B D D G G B Flyder G G B G B G D G B B G G B Fortrængning G G B G B D D G G G G G G Tryk metode a) Boblerør G G B G B D G G B D G G G b) Statisk tryk G G B G G D B G 1) G 1) G 1) G G B Vejning G G G B G G D G G G G G G G G G G Vibration, faststof G G G D G B D G G D G G B Vibration, væske G G G G G D G G G G G G Roterende G G D G G D G D D G B D Silopilot G G G B G G G D G G G G B D G G G Konduktiv G B G G G B D B G G G G G G Kapacitiv G B G G B B B G B B D G G G G G G Gamma G G G G G G G G G G G G G G G G G Ultralyd G G G G D G G B B G G G B D G B D Microbølge absorption, LA B G G B B G G G G G G G G G G G Microbølge reflektion, LI G B G B G G G D D D G G G G G G Fig ) Kun med dp Tryk > 10 bar Temp<50 gr. C 50 <Temp.< 100 gr. C Temp. > 100 gr. C

21 1.5 Symboler. Baggrunden for en fornuftig kommunikation og muligheden for at kunne tegne et processkema (flowsheet) på et stykke papir, er kendskab til symboler. Grundsymbolet for et instrument bliver dannet af en cirkel. Funktionerne af instrumentet angives ved 2 eller 3 bogstaver i cirklen. Dernæst finder man på tegningen ofte nogle tal efter bogstavkoden, hvorved man f.eks. kan mærke placeringen af målegruppen og instrumentets følgenummer (Tagnummer). Det første bogstav i symbolet angiver målefunktionen: Kode Funktion Engelsk betegnelse F Strømning (Flow) L Niveau (Level) P Tryk (Pressure) Q Kvalitet (Quality) R Stråling (Radiation) S Hastighed (Speed) T Temperatur (Temperature) U Mekanisk forskydning eller dimension W Vægt (Weight) X Andre målefunktioner Det andet bogstav angiver omsætnings funktionen: Kode Omsætningsfunktion Engelsk betegnelse I Visning (Indicate) R Registrering (Record) C Regulering (Control) T Sender (Transmit) S Tælle (Sum) X Omsætter til andre funktioner (Convert) A Alarm Der hvor der er brug for endnu en angivelse for funktionen tilføjes endnu et lille bogstav. d = forskel (difference) r = forhold (ratio) q = samlet total (quantity) Et symbol har altid kun en målefunktion, dog kan flere omsætningsfunktioner angives ved et tredje eller fjerde bogstav.

22 Enkelte eksempler (se fig. 1.22) FqIR Totalmængde flowmåling med visning og registrering HLA Høj Niveau Alarm LLA Lavt Niveau Alarm TT Temperaturtransmitter TIC Temperaturregulering med visning PdI Differenstrykmåling med visning Fig Ofte bliver symbolerne ledsaget af et forudgående bogstav H (High) og L (Low) og også bogstaverne SD kan sættes efter symbolet. Hermed angives en total udkobling af en procesdel (Shut Down). Såfremt instrumentet eller en funktionel del heraf, er anbragt i en tavle eller et kontrolrum, angives dette med en horizontal linie i cirklen. Grundsymbolet er altid forbundet med en tynd linie til målepunktet på den (tykke) proceslinie, og kan være forbundet med en eller flere andre symboler med en stiplet linie som vist i fig

23 Fig Udover grundsymbolerne der anvendes i processkemaer (flowsheets) findes der symboler der angiver funktion og tilslutninger til instrumentet. Disse symboler findes nærmere angivet i bøger udgivet af Dansk Standardiseringsråd for specifikke brancher. I fig angives endeligt hvilke kriterier der ligger til grundlag for valg af niveaumåleinstrumenter. Heraf ses at for hver princip, skal et stort antal parametre vurderes. Pr. erfaring og ved at besvare præcise spørgsmål, kan man hurtigt vælge det optimale måleprincip til en bestemt proces.

24 - Visning Krav - Regulering - f. eks. pumpestyring - Måling - (og regulering) Produkt data - Viskositet - belægning Væske - Rumvægt - Korrosion? - materialevalg - Pulver Faststof - Granulat - Partikler - størrelse - Dielektricitetskonstant - Vægtfylde Produkt variabler - Ledningsevne - konstant? - Sammensætning - Fugtindhold - Tryk - Temperatur Proces data - Montage metode - valg af system - Fyldemetode - Vibration - Eksplosionsfare Sikkerhed - Miljø - Råmateriale affald Pris? Fig. 1.24

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Smart Instrumentering, Trykmåling. Kursuskode: E0170

Smart Instrumentering, Trykmåling. Kursuskode: E0170 Noget om tryk og tryk-enheder: Normaltryk Begrebet Normaltryk eller Standardtryk anvendes typisk som reference i forbindelse med opgivelsen af stoffers fysiske egenskaber; f. eks massefylde og kogepunkt.

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Dæmpet harmonisk oscillator

Dæmpet harmonisk oscillator FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse Dæmpet harmonisk oscillator Hold E: Hold: D1 Jacob Christiansen Afleveringsdato: 4. april 003 Morten Olesen Andreas Lyder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Formål...3

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

2.24. Pumpestyring 704. Datablad

2.24. Pumpestyring 704. Datablad Pumpestyring 704 2.24 Der er mange grunde til at vælge en MJK pumpestyring. Pumpestyring 704, som præsenteres her, blev lanceret i 1989, men er flere gange opdateret med nye funktioner, men har fortsat

Læs mere

Måling af niveau og densitet med radioaktiv stråling.

Måling af niveau og densitet med radioaktiv stråling. www.insatech.com Det radiometriske måleprincip Fordele ved det radiometriske system: Sikker og pålidelig måling Berøringsløs måling Minimal vedligeholdelse Ingen bevægelige dele Uafhængig af ændringer

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

LH-CD6(P) tykkelsessmåling

LH-CD6(P) tykkelsessmåling SUNX LH-50 serien Quickguide LH-CD6(P) tykkelsessmåling Tak fordi du har valgt SUNX. Denne quickguide er designet som hjælp til førstegangsbrugeren. Denne vejledning koncentrerer sig om brugere, der skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

HBSC2-SSR-IP lav temperatur switch for CO 2 kølemiddel

HBSC2-SSR-IP lav temperatur switch for CO 2 kølemiddel Instruktionsmanual WE INCREASE HBSC2-SSR-IP lav temperatur switch for CO 2 kølemiddel Til detektering af kølemiddel i lav temperatur applikationer eksempelvis flow, luft og spiral frysere. Instruktionsmanual

Læs mere

Sørensen & Kofoed er din samarbejdspartner indenfor måling af: Tryk Temperatur Niveau Flow. Signalbehandling

Sørensen & Kofoed er din samarbejdspartner indenfor måling af: Tryk Temperatur Niveau Flow. Signalbehandling INSTRUMENTERING OVERSKRIFT SØRENSEN & KOFOED A/S INSTRUMENTERING Sørensen & Kofoed er din samarbejdspartner indenfor måling af: Tryk Temperatur Niveau Flow PRODUKTGRUPPER Manometre Pressostater Tryktransmittere

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Flowmåleproblematikker - ved naturgas -

Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Temadag om flowmåling i udvikling 19. november 2009 Jesper Busk FORCE Technology 1 Indhold Valg af måle-system. De anerkendte måle-typer/principper Sporbarhed og

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany

SM6001. Magnetisk-induktiv flowsensor. Made in Germany Made in Germany Applikation Applikation totalisatorfunktion; til industriel anvendelse montering tilslutning til rørledning via adapter Medie Ledende væsker; vand; vandbaserede medier Medien ledningsevne:

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Danova kvalitet betaler sig

Danova kvalitet betaler sig Danova kvalitet betaler sig FLOW NIVEAU SERVICE KNOWHOW velkommen Seriøst samarbejde med klare mål Niveaumåling, flowmåling, teknisk rådgivning og stærk support. Velkommen hos Danova, hvor vi inviterer

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Tryktransmittere til forhøjet medietemperatur JUMO dtrans p31 Type

Tryktransmittere til forhøjet medietemperatur JUMO dtrans p31 Type Typeblad 40.2050 Side 1/5 Tryktransmittere til forhøjet medietemperatur JUMO dtrans p1 Type 402050 Generel anvendelse Tryktransmittere anvendes til måling af relative og absolutte tryk i flydende og gasformige

Læs mere

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

PAR-600-CO2. Datablad. ØLAND A/S Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. -DK-17-01-08 Anvendelse Øland automatik PAR-600- anvendes, hvor der ønskes at måle og eller/regulerer rumluftens indhold, temperatur og relativ fugtighed. Automatikken er særdeles velegnet til styring

Læs mere

Berøringsfri måling med radiometrisk måling niveau- og densitetsmåling INSA 1 / 14

Berøringsfri måling med radiometrisk måling niveau- og densitetsmåling INSA 1 / 14 Berøringsfri måling med radiometrisk måling niveau- og densitetsmåling INSA 1 / 14 Måleprincip 1 4 Niveau switch (1) Kontinuert niveau (2) Densitet og koncentration (3) Interface (4) 2 3 INSA 2 / 14 Fordele

Læs mere

NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA

NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA NIVEAUMÅLING MED RADAR FRA VEGA PULS WL 61 Måleområde: Procestilslutning: Op til 15 m Gevind G1½, NPT 1½, Monteringsbøjle, Flange fra DN50, 2 Procestemperatur: -40 80 C Procestryk: -1 2 bar PULS 61 Måleområde:

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Konfigurationsmanual. HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg

Konfigurationsmanual. HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg Konfigurationsmanual HBLC-XXX NIVEAUREGULATOR Til niveauregulering af NH3, CO 2 eller HFC i køleanlæg Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 3 PC konfigurering...

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Elevforsøg i 10. klasse Lyd

Elevforsøg i 10. klasse Lyd Fysik/kemi Viborg private Realskole Elevforsøg i 10. klasse Lyd Lydbølger og interferens SIDE 2 1062 At påvise fænomenet interferens At demonstrere interferens med to højttalere Teori Interferens: Det

Læs mere

HBSR-HFC Switch. Instruktionsmanual. Til detektering af HFC kølemiddel Spændningsforsyning: 90 240 V AC Udgang: Solid State Relay 40 W

HBSR-HFC Switch. Instruktionsmanual. Til detektering af HFC kølemiddel Spændningsforsyning: 90 240 V AC Udgang: Solid State Relay 40 W Instruktionsmanual HBSR-HFC Switch Til detektering af HFC kølemiddel Spændningsforsyning: 90 240 V AC Udgang: Solid State Relay 40 W Instruktionsmanual - Refrigeration Switch (HBSR-HFC-SSR-001-DK) 1 /

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

Leksikon. Indeks. 241

Leksikon. Indeks.  241 www.contrinex.dk 241 2.0 mm 4.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 10 mm 15 mm PNP skiftefunktion NPN skiftefunktion AC/DC 2-leder N.O. M12 2.0 mm 4.0 mm M18 5.0 mm 8.0 mm M30 10 mm 15 mm 242 Detaljerede datablade for disse

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

FYRINGSOLIEUDSTYR 112

FYRINGSOLIEUDSTYR 112 FYRINGSOLIEUDSTYR 112 1 ARMATURSÆT & MONTERINGSSÆT ARMATURSÆT 555500 Oliemåler Påfyldningsdæksel MONTERINGSSÆT 555507 Oliemåler Påfyldningsdæksel Nåleventil ARMATURSÆT TIL JORDTANK 555510 2 påfyldningsdæksel

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

En harmonisk bølge tilbagekastes i modfase fra en fast afslutning.

En harmonisk bølge tilbagekastes i modfase fra en fast afslutning. Page 1 of 5 Kapitel 3: Resonans Øvelse: En spiralfjeder holdes udspændt. Sendes en bugt på fjeder hen langs spiral-fjederen (blå linie på figur 3.1), så vil den når den rammer hånden som holder fjederen,

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Langsdifferentialrelæ ETS-52-01-03 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44450/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af:

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af: Manual Installation og kalibrering af: ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Elektrisk strøm! Risiko for elektrisk chok! Kun trænet eller instruerede personer bør udføre de

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS

Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvem er vi? Peter Skovgaard, FMS Lene Rosenlund, FMS Hvor er tilstandskontrolværktøjerne henne? Hvor er de ude i virksomhederne? Vi giver et bud på dette og sammenholder

Læs mere

HBSO-SSR Olie Niveau Switch Til detektering af olie i køleanlæg

HBSO-SSR Olie Niveau Switch Til detektering af olie i køleanlæg Instruktionsmanual HBSO-SSR Olie Niveau Switch Til detektering af olie i køleanlæg Instruktionsmanual Oil Level Switch (HBSO-SSR-001-DK) 1 / 9 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Karakteristika: Målenøjagtighed ± 0,25% Måleområde 0,03 12 m/s 6 2000 LC display Forsyning 85-2 VC / 24 VC / 9-36 VC IP67 kabinet USB interface Beskrivelse en

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på?

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ledningsevne Ledende opløsninger Termer, teori Måleteknikker Valg af sensor udfordringer

Læs mere

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE Ingen opgave er for stor ... til drænvand uden indhold af trævler og fibre Følgende modeller passer typisk til denne type opgaver: > PE Flex-brønd, ø4x2 mm med KP 25 A-1. > PE Flex-brønd,

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Magnetisk niveauviser

Magnetisk niveauviser Magnetiske niveauviseremagnetisk NIVEAUVISERArbejdstryk op til 16 bar Magnetisk niveauviser Type : MG33 Arbejdstryk op til 16 bar Anvendelse: Niveauvisning og niveaualarm på beholdere, tanke og kedler

Læs mere

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1.

Manometer m/bøjle til VVS og Industri sort stålhus Kl. 2,5 bagud...1.11 Manometer til VVS og Industri AISI 304 Kl. 2,5 bagud...1. Indholdsfortegnelse 1. Manometer Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort stålhus (bar / mvs) nedad...1.01 Manometer / Vacuum-meter til VVS og Industri sort ABS-hus / sort stålhus nedad...1.04

Læs mere

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader

Instruktionsmanual. Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Instruktionsmanual Mitsubishi Heavy til ventilationsflader Indholdsfortegnelse Indhold Side Sikkerhed 3 Placering af Mitsubishi udedel 6 Mitsubishi kølemiddels flow diagram 7 El diagram for Mitsubishi

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.66 for Windows 7-10 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 3 og 4 knap. Hvis du har

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B

Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Proportionale magnetventiler 2-vejs servostyrede Type EV260B Egenskaber EV260B Til trinløs flowregulering i industrianlæg Kort reaktionstid Lineær karakteristik i hele reguleringsområdet Lukker ved strømsvigt

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Agenda Generelle flowterminologier Måleprincipper anvendelse og muligheder Dimensionering Montage / installation Spørgsmål INSA 2 / 14 Generelle flowterminologier

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4.

BRUGERVEJLEDNING. SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit. Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. BRUGERVEJLEDNING 5206 SKINNEBESAT-MELDER for 8 Spor-afsnit Side 1. Vigtige henvisninger 2 2. Indledning 2 3. Funktions-måde 3 4. Montage 3 5. Tilslutning 4 6. Hyppige Spørgsmål & Tips 6 7. Fejlsøgning

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10

Af: Valle Thorø Fil.: Oscilloscopet Side 1 af 10 Oscilloscopet Kilde: http://www.doctronics.co.uk/scope.htm Følgende billede viser forsiden på et typisk oscilloskop. Nogle af knapperne og deres indstillinger forklares i det følgende.: Blokdiagram for

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere