Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. Del II: Kontraktens genstand. I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbekendtgørelse. Del I: Ordregivende myndighed. Del II: Kontraktens genstand. I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)"

Transkript

1 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Mailadresse: Oplysninger og online-formularer: Udbudsbekendtgørelse Direktiv 2004/18/EF Del I Del II Del III Del IV Del VI Bilag A Bilag B Bilag C Ekstra Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse National identitetsangivelse: (hvis kendt) Postadresse: Arsenalvej 55 By: Hjørring Postnummer: 9800 Land: Danmark Kontaktpunkt(er): Fuldmægtig Mia Westerberg Att: Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse(r): (hvis relevant) Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: (URL) Internetadresse for køberprofilen: (URL) Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) Giv nærmere oplysninger i bilag A Yderligere oplysninger fås her Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) Bud ansøgninger om deltagelse skal sendes til Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er) I.2) Type ordregivende myndighed Ministerium en anden myndighed på nationalt plan forbundsplan, herunder regionale lokale afdelinger I.3) Hovedaktivitet Forsvar I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej (hvis ja, kan yderligere oplysninger om disse ordregivende myndigheder anføres i bilag A) Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse: II.1.1) Rammeaftale vedrørende miljøopgaver på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse II.1.2) Kontrakttype og leverings- udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne tjenesteydelserne (Vælg kun den kategori bygge- og anlægsarbejde, varer tjenesteydelser som passer bedst til den specifikke kontraktgenstand det specifikke indkøb)

2 Tjenesteydelser Tjenesteydelseskategori nr.: 12 Se tjenesteydelseskategorierne i bilag C1 Hovedleverings- hovedudførelsessted for bygge- anlægsarbejde, varer tjenesteydelser: Udførelsesstedet vil være Forsvarsministeriets ejendomme i Danmark.. NUTS-kode DK II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale dynamisk indkøbssystem Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale II.1.4) Oplysninger om rammeaftale (hvis relevant) Rammeaftale med flere aktører Antal (hvis relevant) største antal 24 deltagere i den påtænkte rammeaftale Rammeaftalens varighed Varighed i år: 2 måneder: Begrundelse for en rammeaftale med en varighed på over fire år: Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid (hvis relevant, anfør kun tal) Anslået værdi eksklusive moms: 135 Hyppigheden og værdien af de kontrakter, der skal tildeles: (hvis kendt) II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten indkøbet/indkøbene: Der udbydes hermed en rammeaftale for at dække behovet for rådgivning i forbindelse med miljøydelser, herunder miljøpåvirkninger i forbindelse med Forsvarsministeriets aktiviteter, inklusiv underlagte myndigheder, på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger, anlæg og terræner i Danmark, samt lejede bygninger, anlæg og terræner. Aftalen vil geografisk dække hele Danmark. Formålet med de miljø-, natur- og energiopgaver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse iværksætter er, at efterleve miljø-, natur- og energilovgivningen, Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi og Forsvarsministeriets klima- og energistrategi. Rammeaftalen opdeles i seks delaftaler, der dækker seks ydelsesområder i Danmark. Rammeaftalen opdeles følgende seks delaftaler: Delaftale 1: Miljø- og energiledelse Delaftale 2: Støj Delaftale 3: Naturforvaltning Delaftale 4: Screening og konsekvensvurdering Delaftale 5: Jord og grundvand Delaftale 6: Industrimiljø Nærmere beskrivelse af de enkelte delaftaler fremgår af bilag B. Rådgivningen omfatter de ydelser, der måtte blive nødvendige indenfor fagområdet, og specificeres af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse før igangsættelse af en konkret opgave. Der kan afgives anmodning om at blive prækvalificeret på en flere delaftaler. Rammeaftalen er ikke eksklusiv og Forsvarsministeriet kan vælge at udbyde opgaver særskilt, hvis omfang kompleksiteten taler for det. Følgende konkrete undtagelser er knyttet til aftalen: Rådgivning i forbindelse med opgaver på Forsvarsministeriets lejre og baser i udlandet, er ikke inkluderet i indeværende aftale Rådgivning for fredede og bevaringsværdige bygninger og anlæg er ikke inkluderet i indeværende aftale Rådgivning i forbindelse med almindelig byggeteknisk rådgivning er ikke omfattet af indeværende aftale, og udbydes i en selvstændig rammeaftale De i bilag B angivne værdier for hver delaftale baseres på estimater for tidligere omkostninger, og kan variere fra det angivne. De angivne estimater er vejledende og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse påtager sig med oplysningerne ingen pligt til at placere ordrer til hverken hel delvis opfyldelse af værdierne. II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) Hovedgenstand Yderligere genstand(e) II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja II.1.8) Delaftaler (til oplysninger om delaftaler benyttes bilag B en gang for hver delaftale) Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja (hvis ja) Der kan afgives bud på en flere delaftaler II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud Alternative tilbud vil blive taget i betragtning nej II.2) Kontraktens mængde omfang II.2.1) Samlet mængde omfang: (inklusive alle delaftaler, forlængelser og optioner, hvis relevant) 270 mio. DKK (hvis relevant, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:

3 II.2.2) Oplysninger om optioner (hvis relevant) Optioner ja (hvis ja) Beskrivelse af disse optioner: Forlængelse af rammeaftalen i op til 24 måneder. (hvis kendt) Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner: måneder: dage: (fra tildeling af kontrakten) II.2.3) Oplysninger om forlængelse (hvis relevant) Denne kontrakt kan forlænges ja Antal gange, der er mulighed for forlængelse: (hvis kendt) 2 og 3 (hvis kendt) Hvis der er tale om indkøbs- tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter: måneder: dage: (fra tildeling af kontrakten) II.3) Kontraktens varighed frist for dens opfyldelse Varighed i måneder: 24 dage: (fra tildeling af kontrakten) Påbegyndelse Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger III.1) Kontraktbetingelser III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: (hvis relevant) Eventuelle krav hertil vil fremgå af udbudsmaterialet. III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/ henvisning til relevante bestemmelser herom: Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der forventes bagudrettet betaling som betalingsvilkår. III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles: (hvis relevant) Ansøger skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken person, der er ansøger og dermed kontraktuelt er ansvarlig over for ordregiver. Hvis ansøgning afgives af en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) omfattende flere ansvarlige ansøgere, skal de juridiske personer hver især klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med. Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse og ansvar for kontraktens opfyldelse. III.1.4) Andre særlige vilkår (hvis relevant) ja (hvis ja) Beskrivelse af de særlige vilkår: a. Det vil være et kontraktmæssigt krav, at rådgiveren og eventuelle underrådgivere sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de indenfor det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder hele det danske område. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil følge op på, at forpligtelsen overholdes. b. Ansøgeren skal være villig til at indgå kontraktvilkår vedrørende sociale klausuler. c. Ansøgeren samt de af ansøgerens medarbejdere, der vil have færden på områderne, skal give samtykke til sikkerhedsgodkendelse i henhold til CIR. Nr.204 af vedrørende sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO, EU og WEU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret). Det er en betingelse for tildeling på rammeaftalen, at ansøgeren kan sikkerhedsgodkendes. Kun medarbejdere, der kan opnå sikkerhedsgodkendelse må udføre arbejde på områderne. Af udbudsmaterialet vil fremgå nærmere vilkår herfor. d. Det vil være et kontraktvilkår, at rådgiveren i rammeaftalens løbetid opretholder relevante og lovpligtige ansvarsforsikringer og forsikringer i øvrigt til dækning af krav under kontrakten og vedrørende rådgiverens ydelser. Dokumentation for gældende forsikringer fremsendes forud for kontraktunderskrift. e. Herudover stilles der krav om, at leverandøren har nødvendigt og tilgængeligt udstyr til at håndtere de opgaver, der fremgår af ydelsesbeskrivelserne, herunder de(t) EDB-udstyr og GIS-værktøjer, der er nødvendigt. III.2) Betingelser for deltagelse III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- handelsregister Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Underskrevet tro- og loveerklæring på, at ansøgeren ikke befinder sig i en flere af de situationer der er beskrevet i udbudsdirektivets art. 45, stk.1 og art. 45, stk.2, litra a, b, c, e og f, samt på hvorvidt ansøgeren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til LBK nr. 336 af om begrænsning af skyldnerens muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. Såfremt ansøgren er en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) lignende sammenslutning skal tro- og loveerklæring afgives for hver deltager i konsortiet/ sammenslutningen. Såfremt ansøgeren forlader sig på andre økonomiske aktørers formåen, skal der ligeledes vedlægges en tro- og loveerklæring for disse aktører. Det bemærkes, at såfremt ansøgeren ikke overholder ovenstående formkrav for pkt. 1. i forbindelse med ansøgningen, kan ordregiver være forpligtiget til at afvise ansøgningen som ikke konditionsmæssig. Det anbefales derfor at anvende den af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udarbejdede skabelon. 2. Ordregiver forbeholder sig retten til at udelukke enhver økonomisk aktør, som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, jf. udbudsdirektivets art. 45, stk.2. litra d anførte situation. Ansøgeren vil dog på ordregivers skriftlige anmodning få mulighed for at bidrage med beviser for, at ansøgeren, på trods af en relevant udelukkelsesgrund, har truffet sådanne foranstaltninger, at ansøgeren alligevel er egnet som kontraktpart. 3. Er ansøgerens tilbud det økonomisk mest fordelagtige tilbud, forbeholder ordregiver sig retten til at kræve, at ansøger indsender en fuld serviceattest tilsvarende oplysninger, før der kan ske tildeling på rammeaftalen. Ansøger gøres i den anledning opmærksom på, at sagsbehandlingstiden hos Erhvervsstyrelsen er af en vis længde, hvorfor leverandøren rådes til

4 i god tid at søge herom. Hvis ansøger ikke er i stand til på dette tidspunkt at fremvise en sådan serviceattest tilsvarende oplysninger, forbeholder ordregiver sig ret til at rejse krav om erstatning ved det tab, som ordregiver kan være blevet påført som følge af, at der skal vælges en anden tilbudsgiver. 4. Ansøger skal give oplysning om ansøgers navn, adresse, CVR-nummer, webadresse, telefonnummer, samt kontaktperson. 5. Ordregiver har udarbejdet skabeloner, som bør anvendes i forbindelse med angivelse af ovenstående oplysninger. III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Ansøger skal oplyse virksomhedens nøgletal for omsætningen samt oplyse virksomhedens nøgletal for soliditetsgraden. Ansøger skal desuden vedlægge de sidste tre årsregnskaber, som skal være revisorpåtegnet. Det ses positivt på, hvis ansøger angiver hvor i regnskaberne de krævede tal findes. 2. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end tre år, skal der vedlægges oplysninger for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige. Disse skal være revisorpåtegnet. 3. Såfremt ansøgeren, herunder en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), baserer sig på andre enheders formåen, skal det tydeligt fremgå, hvem ansøgeren baserer sin formåen på og i forhold til hvilken delaftale. Dette sker i form af en forpligtende skriftlig erklæring (støtteerklæring) fra disse enheder om, at ansøgeren kan forlade sig på de pågældende enheders formåen i relation til den pågældende aftale. Ansøger skal desuden vedlægge de sidste 3 årsregnskaber for de andre enheder, hvis ansøgeren baserer sig på deres økonomiske formåen, som skal være revisorpåtegnet. Uden disse oplysninger har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på de andre enheders formåen. 4. Ordregiver har udarbejdet skabeloner, som bør anvendes i forbindelse med angivelse af ovenstående oplysninger. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: (hvis relevant) 1. Ansøgeren skal have en soliditetsgrad på minimum 10 % i gennemsnit over de sidste tre år. 2. Ansøger skal for hver delaftale, der ansøges om at blive prækvalificeret til, have en årlig minimumsomsætning på halvdelen af delaftalens årlige værdi. Delaftale 1: 10 mio. DKK. Delaftale 2: 7,5 mio. DKK. Delaftale 3: 7,5 mio. DKK. Delaftale 4: 7,5 mio. DKK. Delaftale 5: 25 mio. DKK. Delaftale 6: 10 mio. DKK. 3. Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal kravene være opfyldt af alle de økonomiske aktører tilsammen. 4. Hvis ansøgeren søger om at blive prækvalificeret på flere delaftaler summeres kravet til minimumsomsætningen. Hvis ansøgeren ikke har økonomisk formåen til at blive prækvalificeret til alle de delaftaler, der ansøges om, udvælger Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvilke delaftaler ansøgeren vil blive prækvalificeret til ud fra den numeriske rækkefølge af delaftalerne. III.2.3) Teknisk kapacitet Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Ansøger skal fremsende en referenceliste over de betydeligste lignende leverancer af de udbudte tjenesteydelser, som ansøgeren har udført i løbet af de seneste 3 år inden for de ydelsesområder som delaftalen vedrører. Referencerne skal illustrere, at ansøger har de nødvendige kompetencer til at varetage samtlige opgaver inden for delaftalen, jævnfør bilag B. Ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) angives sammenslutningen betydeligste lignende leverancer. Den for sammenslutningen befuldmægtigede virksomhed udfylder derfor dette punkt på vegne af hele sammenslutningen. Med formuleringen "lignende leverancer" sigtes der primært på: ansøgerens rolle på projektet, rådgivningsform, projektets størrelse, dvs. kontraktsum, projektets tidsmæssige udstrækning, antal timer brugt på projektet, og hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde, og det ses positivt på, hvis ansøgeren har oplyst en kontaktperson. 2. Ansøger skal oplyse antallet af ansatte med kompetencer, som er relevante for ydelsesområdet under den delaftale, der ansøges om at blive prækvalificeret til. 3. Ansøger skal udarbejde en kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse, herunder ejermæssige og organisatoriske forhold. 4. Såfremt ansøgeren, herunder en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), baserer sig på andre enheders formåen, skal der gives en forpligtende skriftlig erklæring (støtteerklæring) fra disse enheder om, at ansøgeren kan forlade sig på de pågældende enheders formåen i relation til den pågældende aftale. Uden disse oplysninger har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på de andre enheders formåen. 5. Ordregiver har udarbejdet skabeloner, som bør anvendes i forbindelse med angivelsen af ovenstående oplysninger. Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: (hvis relevant) 1. De i referencerne anførte opgaver må ikke være udført tidligere end Ansøgeren må maksimalt levere 15 referencer pr. delaftale. III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter (hvis relevant) III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession nej III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen nej Del IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure

5 Begrænset IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud deltage (begrænset udbud, udbud efter forhandling, konkurrencepræget dialog) Forventet antal økonomiske aktører 42 Forventet mindsteantal Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ansøgers generelle egnethed til at udføre den udbudte kontrakt vurderes på baggrund af ansøgernes oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet og ansøgerens oplysninger om teknisk kapacitet i relation til opfyldelsen af de angivne mindstekrav. Det tilstræbes at prækvalificere 7 ansøgere pr. delaftale. Ansøgeren skal i sin anmodning angive hvilke(n) delaftale(r), den pågældende ønsker at blive prækvalificeret til. Såfremt flere end 7 ansøgere vurderes at være egnede til at løfte opgaver af den udbudte art, vil udvælgelsen af de 7 prækvalificerede ske på baggrund af de under punkt III.2.3 efterspurgte oplysninger. Ordregiver vil i givet fald udvælge ansøgeren på baggrund af de mest relevante leverancer af de tjenesteydelser den pågældende delaftale vedrører, jævnfør bilag B. Det vægtes i den forbindelse positivt, hvis referencerne illustrerer en bredde der modsvarer Forsvarsministeriets behov, jævnfør II.1.5. Herunder vil der blive lagt vægt på i hvilket omfang ansøgeren i forhold til antal ansatte har den tekniske kapacitet til at kunne levere ydelsen. IV.2) Tildelingskriterier IV.2.1) Tildelingskriterier (sæt kryds i den de relevante rubrikker) Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud til at forhandle i det beskrivende dokument IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion Der vil blive anvendt elektronisk auktion: nej IV.3) Administrative oplysninger IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed: (hvis relevant) 2014/ IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter beskrivende dokumenter (hvis der er tale om en konkurrencepræget dialog) Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter for adgang til dokumenter Dato: Tidspunkt: Skal der betales for dokumenterne? nej IV.3.4) Frist for modtagelse af bud ansøgninger om deltagelse Dato: 22/01/2015 Tidspunkt: 12:00 IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud at deltage (hvis kendt, hvis der er tale om et begrænset udbud, et udbud efter forhandling en konkurrencepræget dialog) Dato: IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud ansøgninger om deltagelse Andet: DA Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om gentagelse (hvis relevant) Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb nej VI.2) Oplysninger om EU-midler Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/ program nej VI.3) Yderligere oplysninger: (hvis relevant) a. Ansøgning om at blive prækvalificeret skal sendes til: 'Ansøgning kan kun afgives elektronisk via en særlig udbudshjemmeside, der har de fornødne faciliteter til den elektroniske tilbudsafgivelse, hvor nærværende bekendtgørelse er gengivet, og hvor tilbudsgiver kan få adgang til hele prækvalifikationsmaterialet. Adressen på hjemmesiden er: OpenDocument b. Ansøger skal udfylde de særlige spørgeskemaer i Pdf-format (Portable Document Format), der indeholder de konkrete og detaljerede udformninger af de krævede oplysninger samt oplysninger om kravene til dokumentation, opdeling af landet i områder mv. Udfyldelse af spørgeskemaerne forudsætter, at ansøger har installeret programmet Adobe Reader 9.0 (

6 nyere version). Alternativt kan Adobe Acrobat 6.0 nyere version anvendes. c. Endvidere skal følgebrevet og bilag være attesteret med en digital signatur. Har virksomheden en gyldig digital signatur i forvejen, kan denne anvendes. Alternativt tildeles digital signatur ved tilmelding på hjemmesiden. d. Sammen med udbudsmaterialet vil en vejledning til ansøgningen være at finde på den særlige hjemmeside. Af denne fremgår hvilke formmæssige krav, herunder hvilket materiale der skal udfyldes og uploades, der skal overholdes i forbindelse med ansøgningen. e. På udbudshjemmesiden vil der være specielle spørgeskemaer til brug for konsortier lignende sammenslutninger af økonomiske aktører. Hvert medlem/deltager skal udfylde egne spørgeskemaer, som indsendes af konsortiets sammenslutningens repræsentant (fællessekretariat). f. Hver ansøger kan indgive en ansøgning pr. delaftale. Såfremt samme juridiske enhed er en del af på anden måde deltager i flere ansøgninger på samme delaftale, f.eks. selv indgiver egen ansøgning men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige ansøgernes ansøgninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. g. Prækvalifikationsansøgninger tidsregistreres ved modtagelse, og rettidigt indkomne anmodninger om deltagelse åbnes efter prækvalifikationsfristens udløb. h. Udbudsforretningen gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Ordregiver forbeholder sig til enhver tid retten til at aflyse udbudsforretningen under hensyntagen til gældende ret. i. Eventuelle spørgsmål til prækvalifikationen bedes fremsendt via Ethics udbudshjemmeside jævnfør linket i punkt a. Svar vil ligeledes blive offentliggjort på Ethics. j. Udenlandske virksomheder skal være opmærksomme på, at virksomheden skal registreres i Registreret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Registreringen skal ske senest samtidig med arbejdets påbegyndelse. Yderligere information kan indhentes hos: Erhvervsstyrelsen,Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17, 2100 København Ø, tlf.: , VI.4) Klageprocedurer VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne Officielt navn: Klagenævnet for udbud National identitetsangivelse: Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17 By: København Ø Postnummer: 2100 Land: Danmark Mailadresse: Telefon: Internetadresse: (URL) http//: Fax: Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne (hvis relevant) Officielt navn: VI.4.2) Indgivelse af klager (udfyld VI.4.2 om nødvendigt VI.4.3) Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12/05/2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. med senere ændringer gælder følgende frister for indgivelse af klager: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregivers beslutning. I andre situationer skal klage over udbud være indgiver til Klagenævnet for Udbud inden: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Håndhævelseslovens 3, stk.1. i tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill- perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning faf klagen, jf. lovens 12, stk.1 Klagenævnet for Udbuds mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1. VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen National identitetsangivelse: Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35 By: Valby Postnummer: 2500 Land: Danmark Mailadresse: Telefon: Internetadresse: (URL) http//: Fax: VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 05/12/2014 Bilag A Yderligere adresser og kontaktpunkter Bilag B Oplysninger om delaftaler #1 #2 #3 #4 #5 #6 Delaftale nr.: 1

7 Betegnelse: Miljø- og energiledelse Delaftalen om miljø- og energiledelse omfatter bl.a. rådgivningsbistand inden for udvalgte dele af miljøledelsessystemets (ISO 14001) og energiledelsessystemets (ISO 50001) implementering og udbygning i forbindelse med Forsvarsministeriets aktiviteter, således at ledelsessystemet udbygges, både på koncernniveau og på enkelt lokationsniveau. Delaftalen omfatter også bistand til løsning af opgaver, der ligger inden for driftsopgaver på miljømyndighedsområdet. Omfanget af rådgivningsydelser, der indgår i den konkrete opgave, vil fremgå af honoraraftalen. 3) Mængde omfang: (hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms: ) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/ varighed af kontrakten (hvis relevant) Varighed i måneder: dage: (fra tildeling af kontrakten) Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Støj Delaftalen om støj omfatter bl.a. beregning af støj fra skydebaner, skyde- og øvelsesterræner, udarbejdelse af støjkonsekvenszoner over skydebaner, forslag til støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med beregning af støj fra skydebaner, støjemissionsmålinger af lette og tunge våben, kampvogne og andre støjkilder, støjmålinger i forbindelse med klage om støj fra Forsvarsministeriets ejendomme, projekter med støjreducerende tiltag og beregning og måling af ekstern støj fra virksomheder. Delaftalen omfatter tillige beregning af fly-relateret støj ved flyvestationer, vurdering og beregning af TSEL-værdi (Total Sound Exposure Level) for nye flytyper samt udarbejdelse af støjbelastningskort over flyvestationer og måling af flystøj, samt optegning af støjkonsekvenszoner i GIS. 3) Mængde omfang: (hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms: ) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/ varighed af kontrakten (hvis relevant) Varighed i måneder: dage: (fra tildeling af kontrakten) Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Naturforvaltning Delaftalen om naturforvaltning omfatter bl.a. projektledelse og projektering af større planlagte naturgenopretningsprojekter herunder hydrologiprojekter som vandstandshævninger, vådområdegenopretning og vandløbsrestaurering. Projektudvikling og projektledelse af mulige LIFE+ projekter samt rådgivningsstøtte til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse driftsstruktur i forbindelse med mindre naturgenopretningsprojekter. Herudover indbefatter delaftalen også rådgivning i forbindelse med drifts- og plejeplaner, der omfatter udarbejdelse og evaluering af drifts- og plejeplaner, herunder analyser af statslige krav til arealudvikling som følge af blandt andet vand- og naturplanlægning. Støtte og rådgivning til implementering af drifts- og plejeplaner herunder udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse og dispensation i forhold til relevant lovgivning. 3) Mængde omfang: (hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms:

8 4) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/ varighed af kontrakten (hvis relevant) Varighed i måneder: dage: (fra tildeling af kontrakten) Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Screening og Konsekvensvurdering Delaftalen om screening og konsekvensvurdering omfatter bl.a. screening og konsekvensvurdering af relevante forsvarsaktiviteter i overensstemmelse med EU's naturdirektiver og den danske naturbeskyttelseslovgivning. Der er tale om aktiviteter i medfør af øvelses- og uddannelsesvirkomhed, test af udstyr løsning af andre opgaver, som kan påvirke beskyttede arter naturtyper. Aktivieterne kan foregå på land, på havet og i luftrummet. 3) Mængde omfang: (hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms: ) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/ varighed af kontrakten (hvis relevant) Varighed i måneder: dage: (fra tildeling af kontrakten) Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Jord og Grundvand Delaftalen for jord og grundvand omfatter bl.a. miljøopgaver inden for jord- og grundvandsforurening, herunder miljøhistoriske redegørelser, forureningsundersøgelser, afværgeforanstaltninger, monitering af grundvandsforureninger, risikovurderinger, indsatsplaner samt forundersøgelser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Det ses desuden positivt på hvis virksomheden har erfaring med specielle opgaver inden for fagområdet, for eksempel avancerede og/ innovative undersøgelses- og oprensningsmetoder såsom TRIAD, biologisk oprensning, damp oprensning, kemisk oxidation, tilsætning af surfactanter og lignende. Der vil i den forbindelse blive lagt særligt vægt på erfaring med Multiple Incremental Sampling tilsvarende prøvetagningsmetoder. 3) Mængde omfang: (hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms: ) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/ varighed af kontrakten (hvis relevant) Varighed i måneder: dage: (fra tildeling af kontrakten) Delaftale nr.: 6 Betegnelse: Industrimiljø Delaftalen for industrimiljø omfatter bl.a. miljøopgaver inden for indhentning af miljøgodkendelser, VVM-screeninger/analyser, Natura 2000-konsekvensanalyser, spildevandstilladelser, miljømæssig tilstandsvurdering af anlæg (risikovurderinger), udarbejdelse af beredskabsplaner på miljøområdet, vurdering af bedst anvendelige teknologi (BAT), vurderinger, analyser, målinger og beregninger inden for spildevand, luft og affaldsområdet samt identifikation, ajourføring og formidling af

9 lovgivning inden for miljørelaterede områder. Udførelsesstedet er Danmark. Det ses desuden positivt på hvis virksomheden har erfaring med opgaver inden for relaterede brancher som for eksempel risikovirksomheder, kemisk industri, tankområder, havneområder, lufthavne, skyde og øvelsesterræner, værksteder, jern- og metalindustrien og energi- og affaldsområdet: Udarbejdelse af miljøtekniske beskrivelser i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelser og spildevandstilladelser, gennemførelse af VVM-screeninger og VVM-analyser samt risikovurderinger, vurdering af den bedst anvendelige teknologi - herunder brug af BREF-noter, vurdering, analyse, måling og beregning af miljøpåvirkninger inden for spildevand, luft og affald. 3) Mængde omfang: (hvis kendt, anfør kun tal) Enten anslået værdi eksklusive moms: ) Angivelse af anden dato for påbegyndelse af tildelingsprocedurerne og/ varighed af kontrakten (hvis relevant) Varighed i måneder: dage: (fra tildeling af kontrakten) Bilag C1 Offentlige indkøb Tjenesteydelseskategorier, som der henvises til i del II: Kontraktens genstand Direktiv 2004/18/EF KATEGORI NR. BESKRIVELSE [1] 1 Vedligeholdelse og reparation 2 Landtransport [2], herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse 3 Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse 4 Postbesørgelse på land [3] og i luften 5 Teletjenester 6 Finansielle tjenesteydelser: a) Forsikring b) Bank- og investeringstjenesteydelser [4] 7 Edb-tjenesteydelser og hermed beslægtede tjenesteydelser 8 FoU-tjenesteydelser [5] 9 Regnskab, revision og bogholderi 10 Markeds- og opinionsundersøgelser 11 Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og 12 landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse 13 Reklamevirksomhed 14 Bygningsrengøring og ejendomsadministration 15 Forlags- og trykkerivirksomhed på honorar- kontraktbasis 16 Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser KATEGORI NR. BESKRIVELSE [7] 17 Hotel- og restaurationsvirksomhed 18 Jernbanetransport 19 Transport ad vandveje 20 Støtte- og hjælpetransporttjenesteydelser 21 Transport ad vandveje 22 Personaleudvælgelse og rekruttering [8] 23 Transport ad vandveje 24 Transport ad vandveje 25 Sundheds- og socialvæsen 26 Fritids- og sportsaktiviteter samt kulturelle aktiviteter [9] 27 Andre tjenesteydelser 1 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 20 og bilag II A i direktiv 2004/18/EF. 2 Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori Undtagen jernbanetransport som omhandlet i kategori Undtagen finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overdragelse af værdipapirer andre finansielle instrumenter samt centralbankers tjenesteydelser. Følgende er også udelukket: tjenesteydelser, der består i erhvervelse leje uanset med hvilke finansielle midler af jord, eksisterende bygninger anden fast ejendom, som vedrører rettigheder hertil. Dog er aftaler om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med før efter aftalen om erhvervelse leje, uanset form, omfattet af direktivet.

10 5 Undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte tilhører den ordregivende myndighed til brug for dens egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed. 6 Undtagen voldgiftsafgørelser og mægling. 7 Tjenesteydelseskategorier som omhandlet i artikel 21 og bilag II B i direktiv 2004/18/EF. 8 Undtagen ansættelseskontrakter. 9 Undtagen kontrakter om radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion samproduktion af programmateriale og kontrakter om sendetid. Ekstra information Bekendtgørelsens sprog Dansk

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426394-2014:text:da:html Danmark-Søborg: Specialiseret personbefordring ad vej 2014/S 242-426394 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56406-2015:text:da:html Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Del I: Ordregiver Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407281-2012:text:da:html DK-København: Præfabrikerede kasser 2012/S 247-407281 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266169-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse 2015/S 144-266169

Læs mere

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse

Bilag 1.1: (paradigma) Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept. Udbudsbekendtgørelse Forhold markeret med gult som, der er anført kommentarer til er forhold, som skal præciseres i den konkrete udbudsbekendtgørelse Projekt: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Postadresse: Energivej 4 By: Nykøbing F. Postnummer: 4800 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Postadresse: Energivej 4 By: Nykøbing F. Postnummer: 4800 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 193-349994. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 193-349994. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349994-2015:text:da:html Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 193-349994 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Odense C Postnummer: 5000 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: Odense C Postnummer: 5000 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76341-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Rengøring 2015/S 044-076341 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution.

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36568022.aspx Ekstern udbuds ID 369330-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Solrød Center 1 By: Solrød Strand Postnummer: 2680 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Solrød Center 1 By: Solrød Strand Postnummer: 2680 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Gaabensevej 116 By: Nykøbing F. Postnummer: 4800 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Gaabensevej 116 By: Nykøbing F. Postnummer: 4800 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753. Udbudsbekendtgørelse. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:88753-2014:text:da:html Danmark-Odense: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 053-088753

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF)

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed (Direktiv 2004/17/EF) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300328-2013:text:da:html Danmark-København: Bærbare datamater 2013/S 174-300328 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267106-2012:text:da:html DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Niels Juels Gade 13 By: København Postnummer: 1022 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Niels Juels Gade 13 By: København Postnummer: 1022 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Ågerupvej 84-86 By: Ballerup Postnummer: 2750 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Ågerupvej 84-86 By: Ballerup Postnummer: 2750 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere