KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Resultattavle for statsstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Resultattavle for statsstøtte"

Transkript

1 DA DA DA

2 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2009) 661 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Resultattavle for statsstøtte Beretning om EU-medlemsstaternes tildeling af statsstøtte - Efteråret 2009 ajourført - {SEK(2009) 1638} DA DA

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Statsstøtte på baggrund af den økonomiske krise Statsstøtte i Tendenser og mønstre i medlemsstaternes udgifter til statsstøtte Tendensen for størrelsen af statsstøtte til industri og serviceerhverv Statsstøtte øremærket horisontale mål af fælles interesse Statsstøtte på baggrund af den finansielle og økonomiske krise Kommissionens retningslinjer i krisetilfælde Kommissionens foranstaltninger i krisetilfælde Godkendte foranstaltninger og udnyttelsesgrad Statsstøtte bevilget i løbet af Forenkling af statsstøttereglerne En ny struktur for statsstøttekontrol Vurdering af individuelle sager med fokus på få store, potentielt fordrejende tilfælde af støtte Næsten 19 % af støtten til industri og service er gruppefritaget Håndhævelse af statsstøtteregler DA 2 DA

4 INDLEDNING Denne resultattavle for statsstøtte fra efteråret 2009 (herefter "resultattavlen") beskriver statsstøttesituationen i de 27 medlemsstater for året Den giver et overblik over støtteniveauer og formål med støtten fra medlemsstaterne. Rapporten indeholder et særligt afsnit om statsstøtte til finansielle institutioner som svar på den finansielle og økonomiske krise. Endvidere viser resultattavlen, hvilke fremskridt der er gjort i retning af at gennemføre en omfattende og sammenhængende reformpakke for statsstøtte, der startede med handlingsplanen på statsstøtteområdet (herefter "handlingsplanen") i Endelig indeholder den oplysninger om, hvordan statsstøttereglerne håndhæves. Dette efterårs resultattavle består af to dele. Den sammenfattende rapport om statsstøtte fra EU-medlemsstaterne fokuserer på centrale fakta, konklusioner, tendenser og mønstre med hensyn til statsstøtte bevilget af medlemsstaterne samt centrale politiske udviklingstendenser i forbindelse med statsstøttekontrol. Bilaget hertil, "Facts and figures on State aid in the EU Member States", indeholder supplerende faktuelle baggrundsoplysninger. EFTA-Tilsynsmyndigheden offentliggør en årlig resultattavle 1 om omfanget af statsstøtte bevilget i Island, Liechtenstein og Norge. Statsstøtte på baggrund af den økonomiske krise I løbet af det sidste årti har EU oplevet en stadig, økonomisk vækst (gennemsnitligt 1,5 % af BNP) pr. år. Mellem 2002 og 2007 faldt statsstøtten til industri og service med gennemsnitligt 2 % årligt og beløb sig til 65 mia. EUR eller under 0,5 % af BNP i Sideløbende hermed kom budgetunderskuddene ned på gennemsnitligt 0,8 % af BNP i 2007 det bedste resultat i tredive år 2. Ledigheden faldt i denne periode til et historisk lavpunkt på 7 % på EU-plan i Finanskrisen satte pludselig en stopper for væksten i BNP, den lave statsstøtte og de faldende budgetunderskud. Det samlede statsstøtteniveau blev næsten femdoblet i 2008 sammenlignet med 2007 og steg til 2,2 % af BNP, næsten udelukkende som følge af krisestøtten til finanssektoren. Krisestøtte til realøkonomien gennem de midlertidige EFrammebestemmelser 3 begyndte medlemsstaterne først at gennemføre i 2009, og den er derfor ikke med i denne rapport. Den økonomiske aktivitet indskrænkedes og forventes først at stabilisere sig i Selvom tidlige indikatorer viser de første tegn på økonomisk opsving, forventes de statslige underskud i EU at blive på gennemsnitligt 6 % af BNP i 2009 og på ca. 7 % i Budgetunderskuddene er steget betydeligt og er tilbage på niveauer, som var kendt i Ledigheden forventes at stige til 10 % eller muligvis højere og vil være en af de største udfordringer i de kommende år. Da interbankudlånene svandt ind i september 2008, begyndte medlemsstaterne at indsprøjte store støttebeløb i banksektoren for at forhindre en finansiel nedsmeltning. Medlemsstaterne oprettede garantiparaplyer efterfulgt af rekapitaliseringsforanstaltninger og risikoskjolde til Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, De offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning, KOM(2009) 545 af ( Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette adgangen til finansiering under den nuværende finansielle og økonomiske krise, konsolideret version EUT C 83 af senere ændret ved EUT C 261 af , s. 2. DA 3 DA

5 finansinstitutioner for at sikre, at der fortsat kunne ydes lån til økonomien. I en næste fase begyndte medlemsstaterne i overensstemmelse med de midlertidige rammebestemmelser at yde supplerende incitamenter, så realøkonomien kunne fortsætte eller genoptage investeringerne. Europa-Kommissionens statsstøttepolitik var en af de centrale betingelser for, at denne som helhed vellykkede redningsproces blev gennemført på en samordnet måde. Den gav mulighed for en hurtig gennemførelse af hidtil usete støtteforanstaltninger og sikrede samtidig, at det indre marked forblev intakt. 1. STATSSTØTTE I 2008 Den samlede statsstøtte 4 fra medlemsstaterne beløb sig til 279,6 mia. EUR i 2008 eller, i relative tal, til 2,2 % af BNP i EU Kriseforanstaltninger indberettet af medlemsstaterne i 2008 beløb sig til 212,2 mia. EUR eller 1,7 % af BNP. I 2008 gennemførte 13 medlemsstater krisestøtte til fordel for finanssektoren (Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrig, Letland, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige). Ved udgangen af oktober 2009 har alle EU-15-medlemsstater 6 plus Ungarn, Letland og Slovenien fået finanskriseforanstaltninger godkendt af Kommissionen Når der ses bort fra kriseforanstaltninger, beløb den samlede statsstøtte sig til ca. 67,4 mia. EUR i 2008 eller 0,54 % af BNP for EU-27. Støtten til industri og service udgør 78 % af den samlede statsstøtte. Den beløb sig til 52,9 mia. EUR eller 0,42 % af BNP for EU- 27. Støtten til kulindustrien tildeles industri og service. Den beløb sig til 2,7 mia. EUR eller 4,1 % af den samlede støtte. Den resterende støtte er fordelt mellem landbruget (11,8 mia. EUR eller 17,5 % af den samlede støtte), fiskeriet (0,2 mia. EUR eller 0,4 % af den samlede støtte) og transportsektoren 7 (2,4 mia. EUR eller 3,6 % af den samlede støtte). Støtte til jernbaner der på grund af manglende sammenlignelige data ikke er inkluderet i nogen af ovenstående samlede tal er indberettet af medlemsstaterne med 46 mia. EUR eller 0,4 % af EU's BNP 8. De fem største støtteydere tegner sig for 40,5 mia. EUR eller 60 % af den samlede støtte 9. Tyskland tegnede sig for 15,7 mia. EUR eller 23 % af den samlede støtte, efterfulgt af Frankrig (10,3 mia. EUR eller 15 %), Italien (5,5 mia. EUR eller 8 %), Spanien (5,2 mia. EUR eller 8 %) og Det Forenede Kongerige (3,8 mia. EUR eller 6 %). Der fremkommer et helt andet billede, når man ser på støtten i procent af BNP. Ungarn ydede støtte, der udgør 2,4 % af BNP, efterfulgt af Malta (2 %), Bulgarien (1,3 %), Finland (1,1 %) og Irland (1,1 %). 2. TENDENSER OG MØNSTRE I MEDLEMSSTATERNES UDGIFTER TIL STATSSTØTTE Det Europæiske Råd opfordrede på sit møde i Lissabon i marts 2000 Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at "øge indsatsen for at mindske det generelle statsstøtteniveau, idet Det samlede tal dækker støtte til produktion, serviceerhverv, kul, landbrug, fiskeri og en del af transportsektoren, men ikke støtte til jernbanesektoren og støtte til kompensation for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse på grund af manglende sammenlignelige data. Støttebeløbene henviser til støtteelementet i en statsstøtteforanstaltning, medmindre andet er anført (jf. metodologiske bemærkninger i det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene). EU-27 betyder alle medlemsstater i EU. EU-15 omfatter de medlemsstater, der tilsluttede sig EU før Jernbaner ikke medregnet. Jf. også afsnit i Kommissionens arbejdsdokument "Facts and figures on State aid in the EU Member States". Kriseforanstaltninger ikke medregnet. DA 4 DA

6 vægten flyttes væk fra støtte til individuelle virksomheder eller sektorer, så der i stedet satses på horisontale mål af fællesskabsinteresse som f.eks. beskæftigelse, regional udvikling, miljø og erhvervsuddannelse eller forskning". Flere Europæiske Råd har efterfølgende gentaget opfordringen til "mindre og bedre målrettet støtte". Disse mål blev understreget i Kommissionens henstilling om de overordnede økonomiske retningslinjer for Endvidere blev lavere og mere målrettet støtte fremhævet som et af de fire vejledende principper for Kommissionens statsstøttereformprogram, handlingsplanen på statsstøtteområdet, der blev iværksat i Når tendensen ses i et langsigtet perspektiv, var det samlede statsstøtteniveau i 1980'erne i omegnen af 2 % af BNP, det faldt til lige under 1 % i 1990'erne og kom ned på omkring 0,5-0,6 % af BNP i perioden På grund af de særlige kriseforanstaltninger steg det samlede statsstøtteniveau for EU-27 i 2008 til over 2 % af BNP. Figur 1 10 : Samlet støtte i % af BNP (EU-27, data siden 1992) 2.5 Samlet statsstøtte i % af BNP 2 % af BNP Statsstøtte inkl. kriseforanstaltninger Statsstøtte ekskl. kriseforanstaltninger Nedgangen i udgifter til statsstøtte i løbet af dette tiår og indtil 2007 kan tilskrives tre hovedfaktorer. For det første bevilgede medlemsstaterne på grund af en periode med økonomisk vækst siden 2000 betydeligt mindre rednings- og omstruktureringsstøtte til kriseramte virksomheder. For det andet var statsstøtten til kulsektoren fortsat faldende, primært i Polen, Frankrig, Tyskland og Spanien. For det tredje bidrog både førtiltrædelsesforpligtelser og fortsatte bestræbelser efter tiltrædelsen til den nedadgående tendens, eftersom EU-12-medlemsstaterne 11 fortsatte deres justering af statsstøttepolitikker og -praksis til kravene i henhold til EU's statsstøttelovgivning og -politikker. Disse bestræbelser kan opfattes som resultatet af en generel erkendelse af, at en høj statsstøtte ikke kun hindrede en effektiv ressourcetildeling, men også gjorde økonomien som helhed mindre konkurrencedygtig. Allerede i midten af 1980'erne blev effektiv statsstøttekontrol et centralt element i programmet for det indre marked. Statsstøttedisciplinen blev herefter udvidet og styrket i 1990'erne i forbindelse med ØMU og fik siden et nyt skub af Det Europæiske Råd i Lissabon i 2000 og handlingsplanen i Den deraf følgende reformpakke for statsstøtte fokuserer i vid udstrækning på en bedre målretning af støtten, Kilde: GD for Konkurrence, BNP-tal: Eurostat. EU-12 omfatter de medlemsstater, der tiltrådte EU i 2004 eller senere. DA 5 DA

7 samtidig med at det sikres, at fordrejningerne holdes på et minimum med henblik på at opretholde det indre markeds funktion. Bortset fra de særlige kriseforanstaltninger ligger den samlede støtte på 0,54 % af BNP (67,4 mia. EUR), hvilket stadig er inden for gennemsnittet for de tidligere år. Dette tyder for det første på, at medlemsstaterne fortsat overholder en samlet statsstøttedisciplin, når man ser bort fra udbruddet af den finansielle og økonomiske krise i For det andet kan den stramme statsstøttedisciplin i årene før krisen opfattes som et vigtigt bidrag, der muliggjorde en hurtig, omfattende og målrettet reaktion på krisen uden at underminere den overordnede konsensus om, at statsstøtte bør bruges forsigtigt og velovervejet, hvor det er nødvendigt for at nå et alment accepteret mål, og skal stå i forhold til det problem, som skal løses. På grund af de særlige forhold for støtte til landbrug, fiskeri og transport er det kun støtte til industri og serviceerhverv, der analyseres i de følgende afsnit om støtteomfang og -retning (2.1 og 2.2) Tendensen for størrelsen af statsstøtte til industri og serviceerhverv I analysen af midtvejstendensen for statsstøtte til industri og serviceerhverv medregnes kriseforanstaltningerne ikke, men vil blive drøftet separat i kapitel 3. For EU som helhed har tendensen for støtte til industri og serviceerhverv i EU været let faldende sammenlignet med de to treårige perioder og Gennemsnitligt beløb støtteudgifterne sig til 52 mia. EUR eller 0,42 % af BNP i , mens gennemsnittet i beløb sig til 54 mia. EUR eller 0,46 % af BNP. Det viser, at de fleste medlemsstater bortset fra den særlige reaktion på den finansielle og økonomiske krise fortsat har fulgt Rådets opfordring til at nedbringe det samlede støtteniveau. Et flertal af medlemsstater (15) var i stand til at holde eller enddog nedbringe deres støtteniveauer i perioden sammenlignet med Mange af EU-12-landene opnåede en væsentlig reduktion på 1 % af BNP eller mere. Som følge heraf faldt de gennemsnitlige EU-12-udgifter med næsten halvdelen, dvs. fra over 1 % af BNP i til lidt over 0,5 % i Nogle EU-15-lande var også i stand til at nedbringe støtteniveauerne, der nu var nede på ca. 0,4 % af BNP i perioden , dvs. næsten det samme som gennemsnittet for EU-27. Til trods for den positive nedadgående tendens øgede nogle medlemsstater støtteudgifterne i sammenlignet med En eventuel stigning kan i vid udstrækning tilskrives støtte til horisontale mål, hovedsagelig til regional udvikling, miljøbeskyttelse, forskning og udvikling samt beskæftigelse. Stigningen har dog endnu ikke vendt den samlet set langvarige nedadgående tendens for EU som helhed. Den kortsigtede udvikling fra 2007 til 2008 viser en moderat stigning i Udgifterne til statsstøtte til industri og serviceerhverv steg med ca. 0,04 % af BNP. F.eks. øgede Tyskland den regionale investeringsstøtte til især de nye delstater 14, og Spanien bevilgede mere støtte til miljøbeskyttelse 15. Polen øgede beskæftigelsesstøtten betydeligt og indførte nye gruppefritagne foranstaltninger med udgifter på flere 100 mio. EUR 16. Denne kortvarige opadgående udvikling viser, at den nuværende statsstøttekontrolordning giver Det Forenede Kongerige med 0,2 mia. EUR, Tyskland med 0,9 mia. EUR og Italien med 0,4 mia. EUR. Sverige med 0,6 mia. EUR, Belgien med 0,4 mia. EUR og Frankrig med 0,3 mia. EUR. Især gennem Investitionszulagengesetz 2007 (N357a/2006 og XR 6/2007). En stor del kan tilskrives NN 61/2004 Skattefritagelse for biobrændstoffer. F.eks. XE 11/2004 Kompensation for omkostninger til integration af handicappede i SMV'er, N 575/2007 Kulsektoren DA 6 DA

8 medlemsstaterne mulighed for at reagere hurtigt på ændrede økonomiske behov uden yderligere procedurer i forhold til Kommissionen. Medlemsstaternes vigtigste værktøjer i den forbindelse er gruppefritagne foranstaltninger og godkendte anmeldte støtteordninger, hvorefter der kan bevilges individuel støtte til en lang række virksomheder (se yderligere oplysninger i kapitel 4) Statsstøtte øremærket horisontale mål af fælles interesse Statsstøtte til horisontale mål, dvs. støtte, som ikke bevilges til bestemte sektorer, anses normalt for at være bedre egnet til at rette op på markedssvigt og således mindre fordrejende end sektor- og ad hoc-støtte. Forskning og udvikling og innovation (herefter "FUI"), miljøbeskyttelse, støtte til små og mellemstore virksomheder (herefter "SMV"), jobskabelse, fremme af erhvervsuddannelse og støtte til regional økonomisk udvikling er de mest fremherskende horisontale mål, der søges fremmet med statsstøtte. For at afdække den underliggende tendens for medlemsstaternes indsats for at omlægge "ikkekrise-støtte" til horisontale mål af fælles interesse medtages krisetilfældene ikke i denne analyse 17. På dette grundlag beløb den øremærkede støtte til horisontale mål sig i 2008 til 46,3 mia. EUR og tegnede sig i runde tal for 88 % af den samlede støtte til industri og service. Dette skal sammenholdes med en andel på 80 % i 2007, 74 % i 2004 og omkring 50 % i midten af 1990'erne. De tre hovedmål, medlemsstaterne forfulgte i 2008, var regional støtte (26 %), støtte vurderet under miljørammebestemmelserne (24 %) 18 og støtte til FUI (16 %). Den underliggende tendens bekræfter stigningen i støtten til horisontale mål. I løbet af perioden blev gennemsnitligt 74 % af støtten øremærket til horisontale mål, mens den i løbet af steg til 85 %. Et lignende billede tegner sig, når man ser på antallet af medlemsstater, der leder 90 % eller mere af deres støtte til industri og service over mod horisontale mål af fælles interesse. I 2008 var dette tilfældet for 17 medlemsstater sammenlignet med 17 i og 16 i Der findes ikke en enkelt overordnet årsag eller et mønster, der kan forklare denne udvikling. For EU som helhed var støtten til sektorudvikling, herunder rednings- og omstruktureringsstøtte, i 2008 lavere sammenlignet med 2007 og lå på 6,5 mia. EUR eller 12 % af den samlede støtte til industri og service 21. Uafhængigt af den økonomiske og finansielle krise beløb rednings- og omstruktureringsstøtten sig til kun 557 mio. EUR i 2008 sammenlignet med et årligt gennemsnit på 3,5 mia. EUR i perioden og på 872 mio. EUR i perioden Alt i alt viser den langsigtede tendens, at medlemsstaterne fortsat bruger en stor del af støtten til horisontale mål, og er alle EU-12-medlemsstater er således ved gradvist at omlægge støtten til horisontale mål Hvis kriseforanstaltninger medtages, falder andelen af den horisontale støtte til 17,5 %. To forskellige grupper af tilfælde hører ind under kategorien miljøstøtte og energibesparelse. Den første gruppe af tilfælde sigter mod en direkte fordel for miljøet. Den anden gruppe omfatter nedsættelser af eller fritagelse for miljøafgifter. For denne anden gruppe af tilfælde kan støtteudgifterne ikke opfattes som et alternativ til at måle den miljømæssige fordel, eftersom denne fordel søges gennem afgiften, ikke gennem fritagelserne for den. Yderligere oplysninger fås i Spring 2008 Scoreboard, KOM(2008) 304 af 21. maj Jf. Autumn 2008 Scoreboard, KOM(2008) 751 af 17. november 2008, s. 30. Jf. Autumn 2007 Scoreboard, KOM(2007) 791 af 13. december 2007, s. 22. Disse procentsatser omfatter ikke de foranstaltninger med et horisontalt mål, som alligevel er øremærket til produktions- og servicesektorerne. DA 7 DA

9 3. STATSSTØTTE PÅ BAGGRUND AF DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISE 3.1. Kommissionens retningslinjer i krisetilfælde Da finanskrisen blev stadigt dybere i efteråret 2008, udsendte Kommissionen retningslinjer i form af meddelelser om udformning og gennemførelse af statsstøtte til banker 22. I disse meddelelser erkendte Kommissionen, at krisens alvor berettigede bevilling af støtte på grundlag af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b), og fastlagde retningslinjer, der skal sikre sammenhæng i de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer i form af statsgarantier, rekapitaliseringer og ordninger for værdiforringede aktiver enten til individuelle banker eller som led i en national ordning. Den primære sigte med retningslinjerne i disse meddelelser er, at hasteforanstaltninger af hensyn til den finansielle stabilitet skal sikre ensartede vilkår for banker, der er etableret i forskellige medlemsstater, samt for banker, der modtager offentlig støtte, og banker, som ikke får støtte. Kommissionens statsstøttekontrol har til formål at minimere de negative virkninger af offentlige foranstaltninger mellem medlemsstaterne, mellem støttemodtagere med forskellige risikoprofiler og mellem støttemodtagere og banker, som ikke får statsstøtte, og samtidig gøre det lettere at nå målene med ordningerne. Det Europæiske Råd 23 har endnu en gang bekræftet sit ønske om at genoprette tilliden til de finansielle markeder og deres funktion og understregede, at politikforanstaltninger på EU-plan skal være i overensstemmelse med principperne for det indre marked, sikre lige vilkår og tage højde for en troværdig exitstrategi. Denne proces indebærer på den ene side, at grundlæggende nødlidende banker skal undergå en større omstrukturering, og på den anden side, at grundlæggende sunde banker skal vende tilbage til normale markedsbetingelser. På samme måde gælder de underliggende principper for virksomheder i "realøkonomien", som står over for strukturelle problemer, og som vil skulle iværksætte omstruktureringsforanstaltninger med henblik på at genoprette en langsigtet levedygtighed. Kommissionen gav et omfattende overblik over sin indsats med hensyn til statsstøtte i forbindelse med den finansielle og økonomiske krise i en særlig udgave af resultattavlen, der blev offentliggjort i foråret 24. Den omfattede detaljerede resuméer af bankmeddelelsen, rekapitaliseringsmeddelelsen, de midlertidige rammebestemmelser for realøkonomien, meddelelsen om værdiforringede aktiver 25 og anvendelsen heraf indtil nu. Den 23. juli 2009 vedtog Kommissionen retningslinjer for genoprettelse af rentabiliteten i finanssektoren under den nuværende krise og vurdering af omstruktureringsforanstaltninger på grundlag af Jf. Meddelelse fra Kommissionen Statsstøttereglernes anvendelse på foranstaltninger truffet over for pengeinstitutter i forbindelse med den aktuelle globale finanskrise, EUT C 270 af , s. 8 ("bankmeddelelsen"), Meddelelse fra Kommissionen Rekapitalisering af pengeinstitutter under den aktuelle finanskrise: Støttens begrænsning til det nødvendige minimum og sikkerhedsforanstaltninger mod uforholdsmæssige konkurrencefordrejninger, EUT C 10 af , s. 2 ("rekapitaliseringsmeddelelsen"), Meddelelse fra Kommissionen om behandlingen af værdiforringede aktiver i Fællesskabets banksektor, EUT 72 af ("meddelelsen om værdiforringede aktiver"), Meddelelse fra Kommissionen om "genoprettelse af rentabiliteten i finanssektoren under den nuværende krise og vurdering af omstruktureringsforanstaltninger på grundlag af statsstøttereglerne", EUT C 195 af , s. 9. Jf. afsnit II i formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den juni Spring 2009 Scoreboard ( En kort præsentation af disse meddelelser findes i kapitel 3 under "Facts and Figures on State aid in the EU Member States" i bilaget. DA 8 DA

10 statsstøttereglerne 26, hvori den forklarer de kriterier, den vil opstille for omstruktureringsstøtte til banker i den nuværende periode Kommissionens foranstaltninger i krisetilfælde Kommissionen har spillet og vil fortsat spille en nøglerolle med hensyn til at koordinere medlemsstaternes indsats for at opretholde ensartede vilkår, bevare det fælles markeds integritet og bekæmpe skadelig protektionisme. Kommissionen vil fortsat overvåge situationen på markedet nøje og gennemgå medlemsstaternes støtteforanstaltninger for at sikre, at de er udformet på en sådan måde, at de begrænser konkurrencefordrejninger så meget som muligt og opretholder det indre markeds funktion. Endvidere har Kommissionen især understreget, at støtteforanstaltninger skal være udformet under hensyntagen til det mellemtil langsigtede perspektiv, især i bestræbelserne på hurtigt at vende tilbage til et konkurrencedygtigt klima. Endelig vil Kommissionen støtte omstruktureringsprocesserne i forbindelse med tilsynet med statsstøtte. F.eks. udgjorde den irske meddelelse om kun at lade seks irske banker dække af en statsgarantiordning en alvorlig risiko for stor kapitaludstrømning fra ikke-støtteberettigede konkurrenter. På Kommissionens foranledning bekræftede den irske regering i løbet af få dage, at garantiordningen ville blive stillet til rådighed for alle banker med datterselskaber eller afdelinger i Irland med en betydelig tilstedeværelse i den indenlandske økonomi 27. Da Frankrig bebudede sin planlagte støtte til bilindustrien, som oprindelig gav anledning til bekymring for reglerne for statsstøtte og det indre marked, erklærede Kommissionen ligeledes utvetydigt, at en støtte, der blev bevilget på supplerende ikke-kommercielle betingelser vedrørende placeringen af investeringer (og/eller den geografiske fordeling af omstruktureringsforanstaltninger i et andet tilfælde) ikke kunne betragtes som forenelige. Efter intensive drøftelser mellem Kommissionen og de franske myndigheder gav Frankrig tilsagn om at undgå betingelser, der stred imod reglerne for det indre marked 28. Denne linje er blevet fastholdt i alle andre tilfælde, især i forbindelse med de tyske planer for Opel 29. I sagen om Bradford & Bingley 30 sørgede Kommissionen for, at støttemodtagerne blev bankens private indskydere. Statens foranstaltninger gjorde det muligt at fortsætte bankens privatforretninger, idet privatafdelingen blev solgt fra, mens den nødlidende del af banken fik lov til at ophøre. Bankstøtteordningernes effektivitet samt den overordnede situation for finansmarkedernes stabilitet og funktionsevne er for nylig blevet vurderet af Rådet 31, som konkluderede, at de offentlige foranstaltninger, der er truffet siden tredje kvartal af 2008, har bidraget til at stabilisere den særdeles anspændte situation på finansmarkedet. Forretningsklimaet for bankerne vil dog sandsynligvis fortsat være en udfordring, især når det gælder kredittab i forbindelse med deres låneporteføljer Meddelelse fra Kommissionen om genoprettelse af rentabiliteten i finanssektoren under den nuværende krise og vurdering af omstruktureringsforanstaltninger på grundlag af statsstøttereglerne EUT C 195/2009 af Jf. NN 48/2008 Guarantee scheme for banks in Ireland. Jf. Pressemeddelelse (Memo/09/90). Jf. pressemeddelelser (Memo/09/460 og Memo/09/411). NN 41/2008 Rescue aid to Bradford & Bingley. Bilag til Økofin-Rådets rapport til Det Europæiske Råd den juni om de finansielle støtteordningers effektivitet: Rapport fra taskforcen til undersøgelse af de finansielle støtteordningers effektivitet.. DA 9 DA

11 3.3. Godkendte foranstaltninger og udnyttelsesgrad I perioden fra oktober 2008 til udgangen af oktober 2009 godkendte Kommissionen 73 kriseforanstaltninger. Fordelt på foranstaltningstype giver det 32 ordninger (garantiordninger, rekapitaliseringsordninger, likviditetsforanstaltninger, foranstaltninger for værdiforringede aktiver) og 41 individuelle tilfælde. Den samlede maksimale mængde af kriseforanstaltninger, som blev godkendt af Kommissionen mellem oktober 2008 og oktober 2009, beløb sig til omkring mia. EUR, svarende til 29 % af BNP for EU For garantiordningernes vedkommende beløb den maksimale mængde sig til mia. EUR, hvilket svarer til 22 % af BNP for EU-27. Rekapitaliseringsforanstaltningerne beløb sig til 231 mia. EUR 33, svarende til 2 % af BNP for EU-27. Generelle likviditetsforanstaltninger og ordninger for værdiforringede aktiver beløb sig til 76 mia. EUR og udgør 0,6 % af EU's BNP. Endvidere traf Kommissionen beslutninger om flere ad hoc-foranstaltninger til fordel for individuelle pengeinstitutter til et samlet beløb på 587 mia. EUR. De fleste af de generelle ordninger gav Kommissionen tilladelse til i efteråret 2008 efter offentliggørelse af bank- og rekapitaliseringsmeddelelserne 34. Foranstaltningerne, der blev godkendt i 2008, beløb sig til mia. EUR for ordninger og ad hoc-støtte under ét. I 2009 havde medlemsstaterne kun begrænset behov for at oprette nye supplerende støtteforanstaltninger. Fra januar til marts 2009 godkendte Kommissionen yderligere rednings- og stabiliseringsforanstaltninger til et beløb på 96 mia. EUR. Siden april 2009 har medlemsstaterne kun vedtaget supplerende foranstaltninger med et samlet loft på 175 mia. EUR 35. Bankernes udnyttelsesgrad defineres som den faktiske udnyttelse af foranstaltningen i forhold til de anmeldte godkendte beløb. Den tjener som en foreløbig indikator for ordningernes funktionsdygtighed 36. Den samlede maksimale støtte som anført ovenfor er ikke gennemført i praksis. Udnyttelsesgraden for kriseforanstaltningerne som rapporteret af Kommissionen 37 beløber sig i runde tal til 33 % for garantier og for rekapitalisering omkring 55 % Dette tal repræsenterer det samlede maksimale beløb for generelle garantier, rednings- og omstruktureringspakker samt andre foranstaltninger indført af medlemsstaterne. Det omfatter rekapitaliseringsordninger og ordninger, hvor rekapitalisering kombineres med andre foranstaltninger. Uoverensstemmelser med beløb offentliggjort i resultattavlen for foråret 2009 skyldes forskellig klassificering af ordningerne. I nærværende udgave betragtes likviditetsforanstaltninger som en separat kategori. Spring 2009 Scoreboard omhandlede statsstøtteforanstaltninger i den aktuelle finansielle og økonomiske krise og en oversigt over foranstaltninger, som Kommissionen havde gennemgået indtil den 31. marts Bl.a. seks ordninger baseret på bankmeddelelsen, én baseret på meddelelsen om værdiforringede aktiver og én specifik anden ordning. En høj udnyttelsesgrad i en bestemt medlemsstat viser ikke nødvendigvis, om foranstaltningen er hensigtsmæssig eller ej. Lave garantiudnyttelsesgrader i visse medlemsstater skyldes delvis, at de anmeldte beløb i henhold til ordningerne er højere end det faktiske behov. Endvidere kunne bankerne i nogle medlemsstater let få adgang til midler på markedet, ofte til en lavere pris. For yderligere oplysninger jf. GD Konkurrences oversigt over garanti- og rekapitaliseringsordninger i den finansielle sektor i den nuværende krise, 7. august ( DA 10 DA

12 3.4. Statsstøtte bevilget i løbet af 2008 Den samlede statsstøtte fra medlemsstaterne i forbindelse med kriseforanstaltninger 38 beløb sig til ca. 212,2 mia. EUR i 2008, dvs. 1,7 % af BNP for EU-27 Det maksimale omfang af kommissionsgodkendte foranstaltninger, som medlemsstaterne traf i 2008 for at stabilisere finansmarkederne, beløb sig til mia. EUR. Ifølge årsberetningerne fra medlemsstaterne gennemførte medlemsstaterne foranstaltninger til en nominel værdi af 958 mia. EUR. Det svarer til en udnyttelsesgrad på 29 %. Ifølge de første overslag beløb støtteelementet i de støtteforanstaltninger, der blev iværksat i 2008 som illustration af de fordele, staten har givet de modtagende pengeinstitutter sig til 212,2 mia. EUR, hvilket udgør 1,7 % af BNP for EU-27. Kommissionen godkendte i 2008 kriseforanstaltninger anmeldt af 17 medlemsstater. Kun 13 medlemsstater rapporterede, at disse foranstaltninger allerede blev implementeret i I 2008 udgjorde ad hoc-kriseforanstaltninger af den samlede krisestøtte og støtte bevilget i henhold til ordningerne 63 %. En oversigt over godkendte kriseforanstaltninger kan ses i kapitel 3 i "Facts and Figures on State aid in the EU Member States" i bilaget. 4. FORENKLING AF STATSSTØTTEREGLERNE 4.1. En ny struktur for statsstøttekontrol I handlingsplanen fra juni 2005 bebudede Kommissionen, at den havde til hensigt at fremme brugen af statsstøttepolitik som et effektivt politisk værktøj for vækst og beskæftigelse. Med planen iværksattes en revision af næsten alle statsstøtteregler og -procedurer 40. Reformprogrammet byggede på fire styrende principper: mindre og bedre målrettet statsstøtte en skarpere økonomisk indfaldsvinkel mere effektive procedurer, bedre håndhævelse, større forudsigelighed og større gennemsigtighed delt ansvar mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Kommissionen har enekompetence til at vurdere, om statsstøtteforanstaltninger er i overensstemmelse med EF-traktaten. I overensstemmelse hermed har medlemsstaterne pligt til at meddele alle foranstaltninger forud for gennemførelsen 41 heraf til Kommissionen, medmindre de er omfattet af de minimis-forordningen 42 eller en gruppefritagelsesforordning, Den omfatter individuelle tidlige tilfælde i krisens første fase, som blev vedtaget under rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering og foranstaltninger godkendt i henhold til bank- og rekapitaliseringsmeddelelserne, der blev gennemført i Foranstaltninger i forbindelse med den realøkonomisk krise, der blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser, er ikke medtaget i dette afsnit, eftersom de blev godkendt og gennemført i Rapporteret eller anslået støtteomfang. Jf. tabel 2 i bilaget om fakta og nøgletal om statsstøtte i EU-medlemsstaterne, "Facts and figures on State aid in the EU Member States". Artikel 88 i EF-traktaten, detaljerede bestemmelser i Rådets forordning nr. 659/1999 af 22. marts 1999, EFT L 83/1 af , s Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte, EUT L 379 af , s. 5. DA 11 DA

13 især den generelle gruppefritagelsesforordning 43. Baggrunden for denne ændring er, at sådanne foranstaltninger sandsynligvis ikke vil have en væsentlig negativ indvirkning på konkurrencen på fællesskabsplan, samtidig med at de bidrager til at nå et mål af fælles interesse, og de kan således bevilges uden forudgående anmeldelse til Kommissionen, forudsat at de opfylder kriterierne for de pågældende retsinstrumenter. For statsstøtteforanstaltninger, som fortsat skal kontrolleres af Kommissionen forud for gennemførelsen, kan medlemsstaterne anmelde støtteordninger. Når en ordning er blevet godkendt, kan en medlemsstat normalt bevilge individuelle støttetildelinger uden yderligere anmeldelse til Kommissionen. Kun store individuelle ansøgninger om støtteordninger, der overstiger visse grænser, og individuel støtte (også kendt som "ad hoc-støtte"), som tildeles uden for en ordning, skal anmeldes individuelt. Tretrinssystemet: gruppefritagelse, standardvurdering og detaljeret vurdering For at sikre hurtigere procedurer og mere effektiv beslutningstagning indførte Kommissionen betydelige strukturelle ændringer i sin statsstøttekontrol. Dette blev opnået ved at underkaste forskellige støtteforanstaltninger et kontrolniveau, der afspejler deres respektive potentielle virkning på konkurrence og handel. Den nye struktur bygger på et "tretrinssystem": gruppefritagelse (og de minimis), standardvurdering og detaljeret vurdering. Mens antallet af gruppefritagne foranstaltninger stiger, foretages der en standardvurdering af flertallet af de individuelle sager eller ordninger, som stadig skal anmeldes, hvilket sikrer en jævn vurdering. Der blev fra 2007 til midten af 2009 kun foretaget en detaljeret vurdering i 25 af 177 FUIsager og i 10 ud af 49 sager om risikovillig kapital mellem 2007 og midten af Der blev ikke foretaget en detaljeret vurdering i sager, der faldt ind under de øvrige horisontale mål. Den nye forenklede procedure For at gøre anmeldelsesprocessen for principielt forenelige tilfælde endnu lettere indførte Kommissionen i september 2009 en forenklet procedure 44. Med denne nye procedure ønsker Kommissionen at sikre, at klart forenelig støtte hastegodkendes inden for en måned på grundlag af en fuldstændig anmeldelse fra medlemsstaten Vurdering af individuelle sager med fokus på få store, potentielt fordrejende tilfælde af støtte Medlemsstaterne benytter i stigende grad mulighederne for gruppefritaget støtte og bruger fortsat ordninger, der kan danne grundlag for bevilling af støtte til individuelle virksomheder uden yderligere anmeldelse til Kommissionen. I 2008 faldt 648 eller 66 % af de nyindførte foranstaltninger ind under gruppefritaget støtte, mens de 248 ordninger, der var omfattet af en Kommissionsbeslutning i 2008, tegnede sig for 25 %, og 92 individuelle støtteforanstaltninger tegnede sig for 9 %. Med hensyn til rapporteret støtteomfang (bortset fra kriseforanstaltninger) tegnede individuel støtte sig kun for 5 % af den samlede støtte til industri og service (2,5 mia. EUR), mens støtte bevilget under ordninger kom op på 76 % (40 mia. EUR) og gruppefritaget støtte på 19 % (10 mia. EUR). Det betyder, at 95 % af støtten til industri og service selvom den var underkastet statsstøttedisciplin blev bevilget af medlemsstaterne uden krav fra Kommissionens side om individuel vurdering på modtagerniveau Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning), EUT L 214 af , s. 3. Meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af visse former for statsstøtte, EUT C 136 af , s DA 12 DA

14 4.3. Næsten 19 % af støtten til industri og service er gruppefritaget Udgifterne til gruppefritaget støtte steg betydeligt til 10 mia. EUR eller 19 % af den samlede støtte til industri og service i 2008 sammenholdt med 2007 (6,3 mia. EUR eller 13 %) og 2006 (3 mia. EUR eller 6 % af den samlede støtte). Den største stigning kan tilskrives regional støtte under muligheden for gruppefritagelse, der blev indført i Også de andre allerede eksisterende mål for gruppefritaget støtte, dvs. støtte til SMV, erhvervsuddannelse og beskæftigelse, bruges i stigende grad. Potentialet i de nyligt indførte mål under gruppefritagelsesforordningen vil skulle udforskes i fremtiden, eftersom den nye forordning først trådte i kraft i slutningen af august HÅNDHÆVELSE AF STATSSTØTTEREGLER Ulovlig støtte I henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, skal medlemsstaterne ikke blot anmelde statsstøtteforanstaltninger til Kommissionen, før de gennemføres, men også afvente resultatet af Kommissionens undersøgelse, før de anmeldte foranstaltninger gennemføres. Hvis disse forpligtelser ikke opfyldes, anses statsstøtteforanstaltningen for at være ulovlig. I perioden traf Kommissionen 811 beslutninger om ulovlig støtte. I ca. 23 % af tilfældene af ulovlig støtte (187 sager) greb Kommissionen ind ved at træffe en negativ beslutning om uforenelig støtteforanstaltning. Denne negative beslutning kræver normalt, at den berørte medlemsstat tilbagesøger den ulovligt tildelte støtte. I yderligere 2 % af de ulovlige støttetilfælde (15 sager) traf Kommissionen en betinget beslutning. Denne interventionsgrad på ca. 25 % for ulovlig støtte er næsten 10 gange højere end for negative og betingede beslutninger om behørigt anmeldte sager. Over halvdelen af interventionerne blev foretaget i industri- og servicesektoren, omkring en fjerdedel i landbruget og resten inden for transport, kul og fiskeri. Tilbagesøgning af støtte I første halvdel af 2009 er der sket yderligere fremskridt med at håndhæve de uafsluttede afgørelser om tilbagesøgning. Det samlede antal uafsluttede tilbagesøgningssager er yderligere faldet til 43 (sammenlignet med 50 sager i midten af 2007 og 94 sager i slutningen af 2004). Beløbet på ulovlig og uforenelig støtte, der er tilbagesøgt siden 2000, er yderligere steget fra 2,3 mia. EUR i december 2004 til 9,4 mia. EUR pr. 30. juni Det betyder, at procentdelen af ulovlig og uforenelig støtte, som endnu mangler at blive tilbagesøgt, er faldet fra 75 % ved udgangen af 2004 til omkring 9 % pr. 30. juni Endvidere har Kommissionen truffet nogle beslutninger om tilbagesøgning på landbrugs-, fiskeri- og transportområderne. Håndhævelse af statsstøttereglerne: samarbejde med nationale domstole Kommissionen har for nylig vedtaget en ny meddelelse om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne 45. Meddelelsen har to hovedformål: Den nye meddelelse skal give de nationale domstole og potentielle sagsøgere klare retningslinjer for de forskellige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med nationale søgsmål på statsstøtteområdet. 45 Meddelelse fra Kommissionen om de nationale domstoles håndhævelse af statsstøttereglerne, EUT C 85 af , s. 1. DA 13 DA

15 Endvidere søger Kommissionen gennem den nye meddelelse at styrke sit samarbejde med de nationale domstole i individuelle sager. Efter vedtagelsen af den nye meddelelse har Kommissionen planer om at intensivere sine bestræbelser på at fremme den private håndhævelse af statsstøttereglerne. Efterfølgende tilsyn Med den generelle gruppefritagelsesforordnings ikrafttræden er et stigende antal støtteforanstaltninger ikke længere omfattet af anmeldelsespligten. I henhold til artikel 10 i forordningen kan efterfølgende tilsyn gennemføres på stikprøvebasis. Analysen af resultaterne for de første tre regnskabsår viser, at den del af den eksisterende statsstøttestruktur, der giver mulighed for godkendelse af støtteordninger og giver medlemsstaterne mulighed for at gennemføre støtteforanstaltninger i henhold til (generelle) gruppefritagelsesforordninger, alt i alt fungerer tilfredsstillende. DA 14 DA

16 BILAG Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene "Facts and figures on State aid in the EU Member States" DA 15 DA

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Resultattavle for statsstøtte

Resultattavle for statsstøtte DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2003 KOM(2003) 225 endelig Resultattavle for statsstøtte Foråret 2003 (fremlagt af Kommissionen) Resultattavle for statsstøtte, foråret

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 13 Offentligt NOTAT Oktober 2016 Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (maj 2015 december 2015) Resumé Europa-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

Resultattavle for statsstøtte. - Foråret 2004 -

Resultattavle for statsstøtte. - Foråret 2004 - Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0256 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2004 KOM(2004) 256 endelig UDKAST Resultattavle for statsstøtte - Foråret 2004 - (fremlagt

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Resultattavle for statsstøtte. Beretning om statssstøttens bidrag til Europa 2020-strategien.

BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Resultattavle for statsstøtte. Beretning om statssstøttens bidrag til Europa 2020-strategien. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.6.2011 KOM(2011) 356 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Resultattavle for statsstøtte Beretning om statssstøttens bidrag til Europa 2020-strategien - Forår 2011 -

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL

KONKURRENCEPOLITIK RETSGRUNDLAG MÅL KONKURRENCEPOLITIK Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) indeholder i artikel 101-109 regler om konkurrencen i det indre marked. Ifølge disse regler er konkurrencebegrænsende aftaler

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den Sagsnr.: 12679 FVM 565 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af den 8. juli 2008 (Rådsmøde nr. 2883,

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere