Hedensted Renseanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Renseanlæg"

Transkript

1 Spildevandsplan Hedensted Renseanlæg Maj

2 Hedensted Kommunes Spildevandsplan Udgiver: Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan Tekst og layout: Hedensted Kommune Teknisk Afdeling EnviDan Kort og grafik: Tryk: EnviDan Hedensted Kommune Teknisk Afdeling Vedtaget: den

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 LÆSEVEJLEDNING INDLEDNING LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG RECIPIENTERS MÅLSÆTNING OG KVALITET MÅLSÆTNINGER Overordnede målsætninger Konkretisering af målsætninger SPILDEVANDSSTRUKTUR KLOAKOPLANDE RENSEANLÆG Offentlige renseanlæg Private renseanlæg SLAMHÅNDTERING LEDNINGSANLÆG Ledningsregistrering Kloakfornyelse Nykloakering BYGVÆRKER Pumpestationer Overløbsbygværker Bassinanlæg UDLØB OG VEJAREALER Udløb Vejarealer SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND ADMINISTRATIVE FORHOLD Betalingsvedtægt Tømningsordning Udtræden af kloakforsyningen Tilslutningsret og pligt Manglende tilslutning Afledningsforhold Fra fælleskloak til separatsystem Tilslutningstilladelser Offentlig og privat kloak Kloakanlæg på privat areal Dimensionering af ledningsanlæg Dimensionering af bassinanlæg TIDS- OG ØKONOMIPLAN MILJØVURDERING

4 Bilagsoversigt: Bilag 1: Oplandsskemaer Tegningsliste: Kort nr. 1.01: Oversigtskort 1: Kort nr. 2.01: Detailkort, Åle og Hjortsvang 1:5.000 Kort nr. 2.02: Detailkort, Rask Mølle, Skovby, Boring og Honum Kort nr. 2.03: Detailkort, Flemming, Hornborg og Hvirring Kort nr. 2.04: Detailkort, Uldum Kort nr. 2.05: Detailkort, Kalhave, Haurum og Bøgballe Kort nr. 2.06: Detailkort, Lindved og V. Ørum Kort nr. 2.07: Detailkort, Tørring Kort nr. 2.08: Detailkort, Ølholm og Hesselballe Kort nr. 2.09: Detailkort, Korning og Eriknauer Kort nr. 2.10: Detailkort, Ølsted, Ølstedbro og Bottrup Kort nr. 2.11: Detailkort, Spettrup, S. Dalby, Ny Sebberup Kort nr. 2.12: Detailkort, Ørum Kort nr. 2.13: Detailkort, Daugård og Daugård Stationsby Kort nr. 2.14: Detailkort, Gammel Sole og Båstrup Kort nr. 2.15: Detailkort, Øster Snede og Kragelund Kort nr. 2.16: Detailkort, Løsning Nord Kort nr. 2.17: Detailkort, Løsning Syd Kort nr. 2.18: Detailkort, Hedensted Nordøst Kort nr. 2.19: Detailkort, Hedensted Sydvest Kort nr. 2.20: Detailkort, Hedensted Sydøst Kort nr. 2.21: Detailkort, Stenderup og Bjerre Kort nr. 2.22: Detailkort, Hornsyld Kort nr. 2.23: Detailkort, Stouby, Gammelby m.m. Kort nr. 2.24: Detailkort, Glud, Østrup og Snaptun Kort nr. 2.25: Detailkort, Skjold, Brund, Møgelkær og Nebel Kort nr. 2.26: Detailkort, Rårup, Gramrode og Åstrup Kort nr. 2.27: Detailkort, As Vig, Overby, Hosby og Klejs Kort nr. 2.28: Detailkort, Barrit, Hyrup og Vrigsted Kort nr. 2.29: Detailkort, Juelsminde Kort nr. 3.01: Det åbne land, status Kort nr. 3.02: Det åbne land, nedsivningsforhold Kort nr. 3.03: Det åbne land, plan 4

5 1 LÆSEVEJLEDNING Denne spildevandsplan er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig specielt til enkelte målgrupper. I kapitel 2, Indledning er beskrevet hvad en spildevandsplan er samt hvordan den passer sammen med anden planlægning (kommuneplaner, regionplan etc.). Spildevandsplanens lov- og planlægningsgrundlag er beskrevet i kapitel 3, recipient oversigt i kapitel 4 mens kapitel 5 beskriver de specifikke målsætninger for Kloakforsyningen arbejde. I kapitel 6 til 12 beskrives de nuværende forhold og planlagte indsatsområder indenfor kloakering, renseanlæg, udløb etc. Her udstikkes rammerne for Kloakforsyningens arbejde i den kommende planperiode Kapitel 13 omfatter de nuværende og fremtidige tiltag for forbedring af spildevandshåndteringen udenfor de kloakerede områder. I kapitel 14 er beskrevet de administrative forhold (betalingsvedtægt, forhold mellem privat og offentlig kloak m.m.). Tidsfølgen for den samlede indsats, og økonomien forbundet hermed, er beskrevet i kapitel 15. En skematisk læsevejledning fremgår af nedenstående tabel. Hvilke dele af planen er interessant for dig? Er du Borger bosat i område, der er kloakeret Borger bosat i landområde udenfor offentlig kloak Miljømyndighed Politiker Mest relevante kapitler for dig o Kapitel 7: Kloakoplande o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 5: Målsætninger o Kapitel 6: Spildevandsstruktur o Kapitel 8: Renseanlæg o Kapitel 11: Bygværker o Kapitel 12: Udløb og vejvand o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan o Kapitel 5: Målsætninger o Kapitel 6: Spildevandsstruktur o Kapitel 13: Spildevandshåndtering i det åbne land o Kapitel 14: Administrative forhold o Kapitel 15: Tids- og økonomiplan 5

6 2 INDLEDNING Spildevandsplan Spildevandsplan har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de tidligere Tørring-Uldum, Hedensted og Juelsminde Kommuner og sikre et fælles grundlag for de kommende års spildevandshåndtering i den nye Hedensted Kommune. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Vidste du, at de første spildevandsplaner i Tørring-Uldum, Hedensted og Juelsminde er fra 1970'erne. erne er løbende ajourført via revisioner eller tillæg. Hvad er en spildevandsplan? Kommunen skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold indenfor spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Spildevandsplanen er juridisk grundlag for o At indhente tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande. o At udbygge og vedligeholde de offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, region- og kommuneplan samt borgernes afledningssikkerhed. o At grundejere inden for kloakerede områder forpligtes til at tilslutte spildevand til det offentlige kloaksystem samt til at betale tilslutnings- og vandafledningsbidrag herfor. o At meddele påbud om forbedret spildevandsrensning på ukloakerede ejendomme. o At Hedensted Kommunes Byråd kan ekspropriere sig ret til arealerhvervelse, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye spildevandsanlæg. Byrådet er forpligtet til at udføre eller foretage ændringer af de anlæg, der er medtaget i planen. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet. Spildevandsplanens indhold I spildevandsplanen beskrives de eksisterende forhold samt de kommende års aktiviteter. Elementer i spildevandsplanen o Målsætninger for håndteringen af spildevandet. o Renseanlæg. o Kloaksystem og kloakfornyelse. o Slamhåndtering. o Spildevandsrensning i det åbne land. o Administrative forhold o Budget- og tidsplan for anlægsprojekter. Ud over nærværende tekstdel består spildevandsplanen af en kortdel med tilhørende skemaer. Kortdelen omfatter tre typer planer: En oversigtsplan samt detailplaner for henholdsvis de kloakerede byområder og de udpegede områder i det åbne land. Oversigtsplanen viser kommunen i sin helhed med den rensestruktur, der forbinder hvert enkelt kloakeret byområde til et renseanlæg. Detailplanerne for de kloakerede byområder angiver, hvilke ejendomme der er kloakeret og med hvilket kloakeringsprincip. Endvidere fremgår alle kendte udledninger til recipienterne. Detailplanerne for det åbne land viser, hvor husspildevandet skal renses til et bestemt niveau, og hvilke ejendomme der forventes at være omfattet af de pågældende krav. Skemadelen indeholder en dokumentation af de oplysninger, som er illustreret i kortene. Af skemadelen fremgår blandt andet type og mængde af udledninger til recipienterne fra de kloakerede byområder. 6

7 Forhold til øvrige spildevandsplaner Med vedtagelsen af Spildevandsplan ophæves de 3 gamle kommuners spildevandsplaner med tilhørende tillæg. Spildevandsplan indeholder en ny samlet prioritering af investeringsplaner og samordning af målsætninger m.v. fra de oprindelige 3 spildevandsplaner. Spildevandsplaner med tilhørende tillæg der ophæves o Tørring-Uldum Kommunes Spildevandsplan o Hedensted Kommunes Spildevandsplan o Juelsminde Kommunes Spildevandsplan Spildevandsplanens vedtagelse Forslaget til spildevandsplanen er vedtaget af byrådet den Efterfølgende blev spildevandsplanen offentliggjort i perioden den til den med mulighed for kommentarer og indsigelser fra borgere og virksomheder. Spildevandsplanen blev herefter endeligt vedtaget af Byrådet den Forsyningens rolle Hedensted Kommunes forsyningsafdeling har til formål at gennemføre tiltagene indenfor renseanlæg, kloak og slam. Forsyningen overgår pr. 1. januar 2010 til selvstændig drift. Revision af spildevandsplanen Spildevandsplanen omfatter plantiltag og visioner for de kommende 8 år ( ). Spildevandsplanen følger samme tidsramme som kommuneplanerne. Derudover følger spildevandsplanen tidsrammerne i Miljømålsloven, hvor målsætninger i recipienterne påregnes overholdt efter Spildevandsplanen vil blive vedligeholdt gennem tillæg. Hedensted Kommuneplan påregnes vedtaget i 2009 og i forlængelse heraf vil forsyningen vurdere behovet for en revision af spildevandsplanen. 7

8 3 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG Lovgivning Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. grundlag Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinier, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet. Forhold til regionplan Regionplanen var Amtsrådets overordnede plan for udviklingen i amtet og for beskyttelse af natur og miljø. Regionplan 2005 er vedtaget af Vejle Amtsråd den 25. november 2005, og er gældende frem til 2009, hvor den afløses af kommuneplanen for Hedensted Kommune. Regionplanen indeholder retningslinier, som er bindende for kommunernes planlægning. Derudover er der i regionplanen angivet en række opfordringer til kommunerne om blandt andet spildevandshåndtering. I henhold til lovgivningen må spildevandsplanen ikke stride mod regionplanen. Forhold til kommuneplaner Kommuneplanen er en langsigtet plan, som angiver visioner og mål for de kommende år. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet kommuneplan. Der tages således udgangspunkt i de 3 kommuneplaner fra før kommunesammenlægningen. Lokalplaner En lokalplan indeholder bestemmelser om bebyggelsens udstrækning og karakter og har dermed betydning for mængden af regnog spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen. Vandforsyningsplaner Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur med drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet vandforsyningsplan for Hedensted Kommune. Udsnit af love og bekendtgørelser indenfor spildevandsplanlægning o Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december o Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. o Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts o Lov om miljømål, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 ( Miljømålsloven ). o Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr af 22. oktober o Bekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998 om afgift af spildevand. o Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven ). o Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). Regional planlægning o Regionplan 2005 for Vejle Amt. Kommunal planlægning o Tørring-Uldum Kommuneplan o Hedensted Kommuneplan o Juelsminde Kommuneplan

9 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 22. december Byrådet udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. en skal indeholde oplysninger om 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) områder, hvor byrådet er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, 3) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 4) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 6) hvilke anlæg der etableres på kommunal, og hvilke der etableres på privat foranstaltning, og 7) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Retningslinier og opfordringer i Regionplan 2005 Målsætning Spildevand fra kommunale og private renseanlæg må ikke hindre, at kvalitetsmålsætningerne for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes. Retningslinie - Større kommunale renseanlæg For kommunale anlæg, som hindrer en opfyldelse af målsætningen for vandområderne, skal der enten stilles krav om forbedret rensning eller ske en afskæring af spildevandet. Opfordring - Udspredning af spildevandsslam Der bør ikke træffes aftaler om udspredning af slam fra renseanlæg m.m. på landbrugsjorder inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. Retningslinie - Større, private renseanlæg For større, private spildevandsanlæg, som hindrer en opfyldelse af målsætningerne for vandområderne eller er årsag til dårlig badevandskvalitet, skal der stilles krav om forbedret rensning. Retningslinie - Spildevandshåndtering i det åbne land I oplandet til vandløb, søer eller fjord og hav, hvor målsætningen ikke er opfyldt eller hvor der forekommer dårlig badevandskvalitet, og hvor spildevandsudledningen fra ejendomme udgør en væsentlig årsag, skal der ske en reduktion, som fastlægges i de kommunale spildevandsplaner, se kort med oplande udpeget til spildevandsrensning. Retningslinie - Nedsivningsanlæg I områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker må der ikke etableres nedsivningsanlæg med en belastning på over 30 PE, samt anlæg til nedsivning af processspildevand og overfladevand fra offentlige veje og parkeringsarealer for mere end 20 biler. Opfordring - Nedsivningsanlæg Under henvisning til risikoen for grundvandsforurening bør der ikke etableres nedsivningsanlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til vandværker. Retningslinie - Reduktion af vandføring Kommunerne skal ved nye regnudledninger etablere foranstaltninger, der reducerer vandføringen, inden udledning finder sted til en recipient. Retningslinie - Nye fælleskloakerede oplande Der må ikke gives tilladelse til overløb fra nye fælleskloakerede oplande. Retningslinie - Eksisterende fælleskloakerede oplande Der skal ved revisioner af tilladelser til overløb fra eksisterende fælleskloakerede oplande sættes fokus på den nuværende recipientpåvirkning og om nødvendigt ske en skærpelse i overløbsfrekvensen eller etableres sparebassiner. Dette gælder specielt for udledninger fra oplande i Gudenåen. 9

10 4 RECIPIENTERS MÅLSÆTNING OG KVALITET Der er i Hedensted Kommune over 400 målsatte recipienter. Betegnelsen recipienter omfatter: o Vandløb (åer, bække og grøfter). o Søer. o Fjorde. o Kystvande. Målsætningerne inddeles i forskellige kategorier afhængig af, hvilken miljøtilstand, der tilstræbes i recipienterne. Målsætninger for vandløb: A: Skærpet målsætning. B1, B2 og B3: Fiskevandsmålsætning C, D, E og F Lempet målsætning Amterne fastsætter målsætningerne for recipienternes miljøkvalitet efter planlovens bestemmelser. Målsatte recipienter i Hedensted Kommune. Som en del af Vandrammedirektivet har amterne udarbejdet en basisanalyse for det målsatte overfladevand (vandløb, søer og kystvande). Basisanalysen har til formål at udpege de vandområder, hvor der er risiko for, at recipientmålsætningen ikke kan overholdes senest ved udgangen af Vidste du, at EU s Vandrammedirektiv trådte i kraft den 22. december Direktivets overordnede mål er, at alle vandområder senest i december 2015 har opnået mindst en "god tilstand", hvilket betyder, at der skal være en god økologisk og kemisk tilstand i recipienterne. Det indebærer først og fremmest, at der skal være gode livsbetingelser for dyr og planter. 10

11 I Basisanalysen er alle målsatte recipienter placeret i en af følgende kategorier: Kategori I II Definition De vandområder, hvor det forventes, at målene i regionplanen nås inden 2015 De vandområder, hvor det forventes, at målene i regionplanen ikke nås inden 2015 I 2006 offentliggjorde Vejle Amt basisanalysen for vanddistrikt 60, der omfatter oplandet til Kolding Fjord, Horsens Fjord og Vejle Fjord samt tilhørende kystvande. Heri indgår også recipienter i Hedensted Kommune. Vejle Amts basisanalyse for oplande til Kolding Fjord, Horsens Fjord, Vejle Fjord og tilhørende kystvande km. vandløb o 18 % af vandløbene i kategori I. o 82 % af vandløbene i kategori II. - Ca. 50 % pga. faunaspærringer % pga. dårlig fysisk tilstand % pga. miljøfarlige stoffer % pga. forurening. 16 søer o 0 % af søerne i kategori I. o 100 % af søerne i kategori II. - Alle påvirket af næringsstoffer. - 3 påvirket af miljøfremmede stoffer. - 3 påvirket ved opstemning. 7 marine vandområder o 0 % af marine vandområder i kategori I. o 100 % af marine vandområder i kategori II. - Alle påvirket af næringsstoffer. - Alle påvirket af miljøfarlige stoffer og muslingeskrab. Vandløb ved Hjortsvang. Som det fremgår af basisplanen forventes kun en mindre af vandområderne at kunne nå målene i regionplanen inden Baggrunden for den forventede manglende målopfyldelse kan relateres til bl.a. udledning af spildevand, men også til en lang række andre faktorer, som ligger uden for kloakforsyningens råderum. Faktorer, der indvirker på vandområder: o Spildevandsudledning (reguleres via spildevandsplanen). o Påvirkning fra næringsstoffer (reguleres delvist via spildevandsplanen). o Dyrkning / landbrug. o Faunaspærringer. o Dårlig fysisk tilstand. o Opstemning. o Miljøfremmede / miljøfarlige stoffer. o Fysiske forandringer (eks. muslingeskrab) Spildevandsplanen skal forholde sig til recipienternes aktuelle forhold og redegøre for planlagte tiltag indenfor kloakforsyningen, som kan sikre et fremtidigt godt vandmiljø i regionen. Kloakforsyningen vil i planperioden bl.a. gennemføre følgende tiltag: Tiltag til forbedring af recipienter: o Optimering af renseanlæggene. o Nedlæggelse af Bråskov og Stouby Renseanlæg. o Etablering af bassinanlæg ved udløb, hvor udledningen hindrer en opfyldelse af recipientmålsætningen. o Renovering af kloaksystemet, så ind- og udsivning reduceres. o Omlægning af kloaksystem fra fællessystem til separatsystem ved en række udvalgte byer. o Nykloakering udføres som udgangspunkt som separatsystem. o Kloakering af en lang række ejendomme i det åbne land. o Påbud om forbedret rensning ved ukloakerede ejendomme i nødvendigt omfang. De angivne tiltag til forbedring af recipienterne beskrives nærmere i den følgende plan. 11

12 5 MÅLSÆTNINGER 5.1 OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER Hedensted Kommunes Kloakforsyning har fastlagt en række målsætninger for spildevandshåndteringen i kommunen. Målsætninger for spildevandshåndteringen Forsyningspligt Målsætningerne afstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter og virke. o Kloakforsyningen skal opretholde forsyningssikkerheden over for tilsluttede ejendomme. Arbejdsmiljø o Arbejdsmiljøet i kloakforsyningen skal være godt. Serviceniveau over for borgere og virksomheder o Borgerne skal generelt opleve et højt serviceniveau i forbindelse med henvendelser. o Forsyningen vil arbejde for, at borgerne er velinformeret om aktuelle arbejder. Teknisk funktion af kloaksystemet o Spilde- og regnvand skal bortledes hurtigt og sikkert, hvis det er teknisk og økonomisk muligt. o Nye ledninger skal dimensioneres under hensyntagen til de varslede klimaforandringer. o Det skal sikres, at nye ledningsanlæg får en forventet levetid på min. 100 år. o Lugtgener skal afhjælpes, hvis det er teknisk og økonomisk muligt. o Rottegener skal afhjælpes. o Ud- og indsivning fra kloakledninger skal reduceres. Kloakeringsprincip o Nykloakering skal som udgangspunkt ske efter separatprincippet. Spildevand skal som udgangspunkt afledes til en spildevandsledning. Tag- og overfladevand skal enten afledes til en regnvandsledning/markdræn eller bortskaffes lokalt ved nedsivning på egen grund, såfremt dette er muligt. o Ved kloakfornyelse i fælleskloakerede områder skal det vurderes, om det er økonomisk og miljømæssigt hensigtsmæssigt at omlægge kloaksystemet til separatsystem. Renseanlæg o Kvaliteten af det rensede spildevand og slammet skal være bedst mulig. o Kvaliteten af spildevandsslammet skal overholde grænseværdierne for udbringning på landbrugsjord. o Der skal opnås en renseanlægsstruktur, der er økonomisk og miljømæssigt bedst mulig. Udledninger fra afløbssystemet o Kommunens spildevandsplan samt spildevandsudledning og indgreb i vandløbenes fysiske forhold skal stemme overens med de opsatte mål for vandløb og søer. Spildevandshåndtering ved ukloakerede ejendomme i det åbne land o Det skal overvejes at tilslutte ejendomme langs fremtidige trykledninger til det offentlige kloaksystem, såfremt det er økonomisk eller miljømæssigt fordelagtigt. o Rensning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land skal leve op til renseniveauet angivet i Vejle Amts Regionplan Økonomi o De økonomiske midler skal anvendes ud fra en samlet vurdering af tekniske muligheder, hensyn til miljøet og omkostningerne ved de enkelte løsninger. Anlægsprojekterne prioriteres ud fra disse mål. 12

13 5.2 KONKRETISERING AF MÅLSÆTNINGER De overordnede målsætninger er suppleret med en række funktionskrav, der har til formål at konkretisere de overordnede målsætninger, således at disse bliver målbare. Forsyningspligt I henhold til lovgivningen er kloakforsyningen forpligtiget til at modtage og håndtere spildevand fra samtlige tilsluttede ejendomme, vejarealer og private ledningsanlæg, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. Kloakforsyningen er endvidere forpligtiget til at drive anlæg ved ejendomme i ukloakerede områder, når ejendommene er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen. Arbejdsmiljø Målsætningen er opfyldt, hvis: o De gældende love, cirkulærer og bekendtgørelser vedrørende kloak- og renseanlægsarbejde overholdes til fulde. Serviceniveau Målsætningen er opfyldt, hvis: o o o o Forsyningens og kundernes (borgere og virksomheder) rettigheder og pligter tydeliggøres i den konkrete sag. Generel og let forståelig information om Forsyningen forefindes på kommunens hjemmeside og i foldere. Der bliver orienteret om aktuelle projekter på kommunens hjemmeside og i dagblade eller ugeaviser. Husejere, der bliver direkte berørt af kloakrenoveringer og andre anlægsprojekter, skal kontaktes og/eller indbydes til borgermøde, så de har mulighed for at fremkomme med egne ønsker. Skitse af pumpestation ved Vejlefjord Centeret. 13

14 Teknisk funktion af kloaksystemet Målsætningerne er opfyldt, hvis: o Gældende anbefalinger i Skrift nr. 27 fra Spildevandskomiteen vedr. gentagelsesperioder for opstuvning i kloaksystemet til terræn er overholdt ved nye ledningsanlæg. o o o o Ledninger, brønde og bygværker er velfungerende og intakte, så der ikke sker sammenbrud under normal påvirkning. Brønddæksler skal så vidt muligt være frilagte. Indsivningen i spildevands- og fællesledninger udgør maksimalt 50 % af spildevandsmængden i tørvejr. Nyanlæg skal etableres som selvrensende i det omfang, det er muligt. o o o o Nye ledninger skal opfylde tæthedskravene angivet i gældende dansk standard. Rotteproblemer i det offentlige kloaksystem påbegyndes afhjulpet indenfor 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Lugtgener skal, hvis det er teknisk og økonomisk muligt, påbegyndes afhjulpet inden for 1 arbejdsuge efter anmeldelsen. Fejlkoblinger i separatsystemer opspores og påbegyndes udbedret inden for en måned efter, at de er konstateret. Kloakeringsprincip Målsætningen er opfyldt, hvis: o Procentdelen af fællessystem i kommunen falder i perioden 2008 til Renseanlæg Målsætningen er opfyldt, hvis: o o Det rensede spildevand fra de offentlige renseanlæg minimum overholder gældende kravværdier. Mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, der tilledes kloakanlægget, er minimeret. Større enkeltkilder opspores, og tilledningen standses eller nedbringes til et miljømæssigt acceptabelt niveau i samarbejde med Hedensted Kommune. Indkørsel til Juelsminde Centralrenseanlæg Udledninger fra afløbssystemet Målsætningen er opfyldt, hvis: o Udledningen fra regnvandsudløb, bassiner og overløbsbygværker ikke er en hindring for opnåelse af vandkvalitetsmålsætningen. Spildevandshåndtering i det åbne land Målsætningen er opfyldt, hvis: o Spildevandsrensningen på enkeltejendomme beliggende i de af amtet udpegede oplande inden udgangen af 2012 forbedres i henhold til renseklasserne angivet i Regionplan Økonomi o Udskiftning af kloaksystemet koordineres med andre ledningsejere og vej- og belægningsarbejde med det formål at sanering af kloakken ved opgravning så vidt muligt sker, hvor der alligevel foregår opgravning. o Fornyelse af kloaksystemet gennemføres, så der opnås den bedst mulige totaløkonomi. 14

15 6 SPILDEVANDSSTRUKTUR Gennem de seneste år er der gennemført en fortsat centralisering af spildevandsrensningen, hvor renseanlæggene i Møgelkær, Ølsted, Lindved og Uldum er blevet nedlagt og spildevandet herfra ledt til større og nyere anlæg. Der er i dag 7 offentlige renseanlæg i kommunen. De største anlæg er Juelsminde og Hedensted Renseanlæg, der kan håndtere spildevandet fra personer. Det mindste anlæg ligger i Korning og kan håndtere spildevandet fra personer. I nedenstående er vist renseanlæggene, samt oplandsgrænser (rød stiplet linie). Åle RA Tørring RA Korning RA Bråskov RA Hedensted RA Juelsminde RA Stouby RA Spildevandsstruktur i Hedensted Kommune. Hedensted Kommune gennemgik i 2007 de enkelte renseanlæg med henblik på at få fastlagt fysisk tilstand, recipientpåvirkning, renseeffekt etc. for renseanlæggene er følgende: Juelsminde Anlæg med restlevetid år og med udløb til stor recipient. Anlæg er fuldt belastet. Hedensted Anlæg med høj restlevetid (> 20 år) og med udløb til stor recipient. Anlæg er fuldt belastet. Åle Anlæg med høj restlevetid (> 20 år) og med udløb til stor recipient. Anlæg er ½ belastet. Tørring Anlæg med restlevetid på år og med udløb til stor recipient. Anlæg er ½ belastet. Bråskov Anlæg med lav restlevetid (1-5 år) og med udløb til lille recipient. Anlæg er lavt belastet. Stouby Anlæg med lav restlevetid (1-5 år) og med udløb til lille recipient. Anlæg er 75 % belastet. Korning Anlæg med lav restlevetid (5-10 år) og med udløb til lille recipient. Anlæg er lavt belastet. for offentlige renseanlæg i Hedensted Kommune. 15

16 På baggrund af den foretagne vurdering af renseanlæggene har Hedensted Kommune udarbejdet følgende strategiplan for den fremtidige renseanlægsstruktur i Hedensted Kommune. Fremtidig renseanlægsstruktur Bråskov og Stouby Renseanlæg Nedlægges i planperioden ( ) og spildevand indpumpes til Hedensted Renseanlæg. Renseanlæggene er nedslidte og stod foran en dyr renovering, såfremt de skulle være i drift fremover. Indpumpningen til Hedensted Renseanlæg vil give driftsbesparelser, bedre rensning af spildevandet og det rensede spildevand vil blive udledt til større og mere robuste vandområder. Hedensted Renseanlæg Hedensted Renseanlæg planlægges udbygget, så den fremtidige spildevandsbelastning fra oplandet også kan håndteres (nye bolig- og industriområder). Korning og Tørring Renseanlæg Renseanlæggene har en middel restlevetid. Ud fra driftsøkonomiske og/eller miljømæssige hensyn skal det efter planperioden vurderes, om disse anlæg skal nedlægges. Det ligger dog uden for denne spildevandsplans tidshorisont. Beslutningen om centraliseringen er baseret på en økonomisk og miljømæssig vurdering. Ved nedlæggelse af renseanlæggene og indpumpning til et større anlæg opnås en bedre rensning af spildevandet, driftsbesparelser og det rensede spildevand vil blive udledt til større og mere robuste vandområder. Den overordnede spildevandsstruktur baseres i planperioden således på 5 offentlige renseanlæg. Vidste du, at de kommunale renseanlæg i 2006 dagligt behandlede spildevand med en belastning svarende til personer. Belastningen på renseanlæggene forventes generelt at stige i planperioden grundet udbygning af bolig- og industriområder i de større byer samt kloakering af en lang række ejendomme i det åbne land. Tørring Renseanlæg. 16

17 7 KLOAKOPLANDE I det følgende er angivet en kort beskrivelse af kloakoplandene i kommunen opdelt på byniveau. For hver hovedkloakopland angives renseanlæg (der afledes til), kloaksystem, oplandsareal samt, hvilken recipient, der afledes direkte til fra oplandet. Definitioner på forskellige typer kloaksystem Separatsystem: 2 strenget kloaksystem med regn- og spildevandsledning for separat afledning Spildevandssystem: 1 strenget kloaksystem for spildevand. Overfladevand afledes lokalt Fællessystem: 1 strenget kloaksystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledning AS VIG OG PØT SOMMERHUSOMRÅDE Kort nr Juelsminde Renseanlæg Hovedsageligt spildevandssystem (95 %) 192 hektar Kællingegrøft As Vig er generelt set uden regnvandssystem. Overfladevand nedsives lokalt i faskiner As Vig og Pøt blev kloakeret i 1972 og Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. BARRIT OG BARRIT STATION Kort nr Juelsminde Renseanlæg Separatsystem o 2 erhvervsområder (separatsystem, 7 ha) o 1 område i det åbne land (spildevandssystem, 2 ha) Det er hensigten at kloakere en række ejendomme nord for Barrit Stationsby i forbindelse med tiltag i det åbne land. BJERRE Kort nr Bråskov Renseanlæg Hovedsageligt fællessystem (85 %) 44 hektar Bjerre Bæk Harredal Bæk Bjerre er kloakeret i Det gamle renseanlæg ved Dalvej fungerer som sparebassin og pumpestation. I 1970 erne blev Bjerre Herreds Ungdomsskole tilsluttet via en privat pumpeledning. Der etableres 2 nye kloakoplande i Bjerre. o 1 boligområde (spildevandssystem, 1 ha) o 1 område i det åbne land (spildevandssystem, 1 ha) I forbindelse med et kommende vådområdeprojekt ved Skjold Ådal er det hensigten at undersøge mulighederne for at reducere udledningen af vand fra kloaksystemet i Bjerre. Herunder overvejes, hvorvidt der skal etableres større bassinanlæg ved pumpestationen i Bjerre eller om Bjerre by skal separatkloakeres. 88 hektar Lillebælt Avnsbæk Sønderskov Bæk Søkærgrøften Barrit er kloakeret i Der etableres 3 nye kloakoplande i Barrit og Barrit Stationsby. BORING Kort nr Åle Renseanlæg Separatsystem 8 hektar Boring Søgrøft 17

18 Boring blev separatkloakeret i Spildevandet føres til sportspladsen i Rask Mølle før indpumpning til Åle Renseanlæg. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. BOTTRUP Kort nr BØGBALLE Kort nr Åle Renseanlæg Spildevandssystem 36 hektar Overfladevand håndteres lokalt - Lokal rensning Ukloakeret Afledning håndteres lokalt til tilløb til Ølsted Å o 1 område i det åbne land (spildevandssystem, 19 ha) Bøgballe blev spildevandskloakeret i o 3 områder i det åbne land (spildevandssystem, 11 ha) I forbindelse med forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land etableres 3 nye kloakoplande, der alle omfatter spildevandskloakering af eksisterende ejendomme, der i dag har egen rensning. I forbindelse med forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land spildevandskloakeres ca. 45 ejendomme ved Bottrup. Spildevandet indpumpes til Ølsted og videre til Hedensted Renseanlæg. Overfladevand afledes lokalt. BRUND Kort nr BÅSTRUP Kort nr Hedensted Renseanlæg Spildevandssystem. Overfladevand afledes lokalt via privat regnvandssystem 23 hektar Juelsminde Renseanlæg Spildevandssystem 10 hektar Lokal grøft Overfladevand håndteres lokalt Båstrup blev kloakeret i 2005 som et led i forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land. Spildevandet pumpes til Hedensted Renseanlæg. Brund er kloakeret i Ejendommene er spildevandskloakeret og overfladevand afledes lokalt på egen grund. Vejvand afledes via regnvandssystem til udløb UBR1. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. 18

19 DAUGÅRD Kort nr Hedensted Renseanlæg 85 % separatsystem 15 % fællessystem 92 hektar Bregnballe Bæk Ulbæk Harpedal Bæk Tilløb til Rohden Å lokalt Fakkegrav Badehotel er tilsluttet Stouby Renseanlæg i Kloaksystemet indenfor oplandet er privatejet. o 1 område i det åbne land (spildevandssystem, 0,1 ha) En enkelt ejendom kloakeres i planperioden. Daugård blev kloakeret i 1960erne. Der etableres 3 nye kloakoplande i Daugård. o 2 boligområder (separatsystem, 6 ha) o 1 erhvervsområde (separatsystem, 5 ha) ERIKNAUER Kort nr Korning Renseanlæg Spildevandssystem 9 hektar Ølsted Å Eriknauer blev spildevandskloakeret i Vejvand afledes via regnvandssystem til udløb UEN1. o 1 område i det åbne land (spildevandssystem, 9 ha) I forbindelse med forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land spildevandskloakeres en række ejendomme syd og vest for Eriknauer. FAKKEGRAV BADEHOTEL OG OPLAND Kort nr Stouby Renseanlæg Spildevandssystem 8 hektar Overfladevand håndteres FLEMMING Kort nr Åle Renseanlæg Fællessystem 19 hektar Tilløb til Hulbæk Møllebækken Flemming er kloakeret i slutningen af 1960 erne. o 1 område i det åbne land (spildevandssystem, 1 ha) Det er hensigten at omlægge kloaksystemet fra fællessystem til separatsystem. I den forbindelse pålægges ejendommene i oplandet ligeledes at separatkloakere på egen grund. Yderligere etableres et nyt kloakopland i forbindelse med forbedringen af rensningen i det åbne land. GAMMEL SOLE Kort nr Hedensted Renseanlæg 65 % separatsystem 25 % fællessystem 10 % spildevandssystem 28 hektar Solbæk I blev en del af kloaksystemet i byen omlagt til separatsystem. Fællessystemet er af ældre dato. 19

20 En del af regnvandssystemet ind gennem byen er et ældre drænsystem. Virksomheden Sole Mink er tilsluttet kloaksystemet i Gammel Sole via privat ledning. Juelsminde Renseanlæg 50 % separatsystem 50 % spildevandssystem 10 hektar Egelund Å o 1 område i det åbne land (spildevandssystem, 8 ha) I forbindelse med forbedring af spildevandsforholdene i det åbne land spildevandskloakeres en række ejendomme vest for byen. GAMMELBY Kort nr Stouby Renseanlæg Hovedsageligt separatsystem 11 hektar Lammebæk Gammelby blev separatkloakeret i Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. GLUD Kort nr Juelsminde Renseanlæg Separatsystem 47 hektar Glud Bæk Glud er fælleskloakeret i 1967 og omlagt til separatsystem i o 2 boligområder (separatsystem, 6 ha) Der etableres 2 nye kloakoplande i Glud. Den ene er en tilslutning af en række ejendomme ved Glud Kirkevej til det eksisterende kloaksystem i planperioden. Gramrode blev kloakeret i Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. HAURUM Kort nr Åle Renseanlæg Spildevandssystem 10 hektar Overfladevand håndteres lokalt Haurum blev kloakeret i Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. HEDENSTED Kort nr. 2.18, 2.19 og 2.20 Hedensted Renseanlæg 70 % separatsystem 25 % fællessystem 5 % spildevandssystem 800 hektar Torup Bæk Tagkær Grøft Tilløb til Gesager Å Gesager Å Dalby Bæk I 1955 blev de første områder kloakeret i Hedensted, siden da er der løbende blevet kloakeret i byen. Der etableres 17 nye kloakoplande i Hedensted. GRAMRODE Kort nr

21 o 8 boligområder (separatsystem, 131 ha) o 2 erhvervsområder (separatsystem, 129 ha) o 7 oplande i det åbne land (spildevandssystem, 42 ha) Hjortsvang blev kloakeret i o 1 område i det åbne land (spildevandssystem, 2 ha) Ved overgangen til 2008 er etableret et bassin til forsinkelse af overfladevandet før udledning til Åle-Hjortsvang Bæk. I forbindelse med forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land spildevandskloakeres en række ejendomme vest og syd for byen. HONUM Kort nr HESSELBALLE Kort nr Pumpestation ved Bygmarken i Hedensted. Åle Renseanlæg Hovedsageligt separatsystem (ca. 95 %) 13 hektar Tørring Renseanlæg Spildevandssystem Møllebækken Honum Bæk Honum blev kloakeret i hektar Overfladevand håndteres lokalt Hesselballe blev kloakeret i o 2 områder i det åbne land (spildevandssystem, 1 ha) I forbindelse med forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land etableres 2 nye kloakoplande, der begge omfatter spildevandskloakering af eksisterende ejendomme, der i dag har egen rensning. HJORTSVANG Kort nr o 3 områder i det åbne land (spildevandssystem, 3 ha) I forbindelse med forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land etableres 3 nye kloakoplande, der alle omfatter spildevandskloakering af eksisterende ejendomme, der i dag har egen rensning. HORNBORG Kort nr Åle Renseanlæg Fællessystem 25 hektar Åle Renseanlæg Hovedsageligt separatsystem (ca. 80 %) 16 hektar Åle-Hjortsvang Bæk Møllebækken Hornborg er kloakeret i slutningen af 1960 erne. Det er hensigten i planperioden at omlægge kloaksystemet fra fællessystem til separat- 21

22 system. I den forbindelse pålægges ejendommene i oplandet ligeledes at separatkloakere på egen grund. HORNSYLD OG BRÅSKOV Kort nr Bråskov Renseanlæg Separatsystem 164 hektar Smedebæk Bråskov Bæk Bjørnkær Grøft 26 hektar Honum Bæk Kloaksystemet er etableret i starten af 1960 erne. o 2 områder i det åbne land (spildevandssystem, 10 ha) I forbindelse med forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land etableres 2 nye kloakoplande, der alle omfatter spildevandskloakering af eksisterende ejendomme, der i dag har egen rensning. Hornsyld og Bråskov blev separatkloakeret i Der etableres 2 nye kloakoplande i byen. o 1 boligområde (separatsystem, 11 ha) o 1 erhvervsområde (separatsystem, 2 ha) HYRUP Kort nr Juelsminde Renseanlæg Separatsystem 19 hektar Hyrup Bæk HOSBY Kort nr Juelsminde Renseanlæg Spildevandssystem. Overfladevand afledes lokalt via privat regnvandssystem 28 hektar Hyrup blev oprindeligt fælleskloakeret i 1940 erne. I 2001 blev byen separatkloakeret. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. JUELSMINDE OG KLAKRING Kort nr Håbets Landkanal Hosby blev kloakeret i Regnvandssystem er privatejet. o 1 boligområde (separatsystem, 8 ha) Der etableres et nyt kloakopland nord for byen. Området påregnes separatkloakeret. HVIRRING Kort nr Juelsminde Renseanlæg Hovedsageligt separatkloakeret (ca. 85 %). 352 hektar Kattegat Hellebjerg Møllebæk Lokal sø eller kanal Klakring by er kloakeret i Juelsminde midtby er kloakrenoveret i , mens området ved skolen og hallen er kloakeret i Enkelte steder i Juelsminde har områderne eget privat regnvandssystem. Åle Renseanlæg Hovedsageligt fællessystem (ca. 90 %) 22

23 Der etableres 5 nye kloakoplande i byen. o 3 boligområder (separatsystem, 102 ha) o 1 erhvervsområde (separatsystem, 33 ha) o 1 område i det åbne land (spildevandssystem, 1 ha) KALHAVE Kort nr Åle Renseanlæg Hovedsageligt separatsystem (ca. 85 %). 13 hektar Møllebækken Kalhave blev separatkloakeret i Efterfølgende er 2 ejendomme tilsluttet for spildevand. I 2008 er genbrugspladsen ved Kalhave blevet tilsluttet kloaksystemet. o 1 område i det åbne land (spildevandssystem, 1 ha) I forbindelse med forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land spildevandskloakeres en enkelt ejendom ved Kalhave. Derudover forventes ikke ændringer i kloakforholdene. KLEJS Kort nr Juelsminde Renseanlæg 55 % separatsystem 45 % spildevandssystem 9 hektar Tilløb til As-Rårup Skelbæk Kloaksystemet er etableret i Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. KORNING Kort nr Korning Renseanlæ Hovedsageligt fællessystem (ca. 85 %). 25 hektar Korning Bæk Korning blev kloakeret i Der etableres 6 nye kloakoplande ved byen. o 2 boligområder (separatsystem, 5 ha) o 4 oplande i det åbne land (spildevandssystem, 16 ha) LINDVED Kort nr Åle Renseanlæg 55 % fællessystem 40 % separatsystem 5 % spildevandssystem 98 hektar Lindved Bæk Fruensmøllested Bæk Sole Bæk Midtbyen er fælleskloakeret i Efterfølgende udstykninger er blevet separatkloakeret. I 2005 blev Lindved Renseanlæg nedlagt og fremover afledes spildevandet til Åle Renseanlæg. Det er hensigten i planperioden at omlægge den fælleskloakerede del af byen til separatsystem. I den forbindelse pålægges ejendommene i oplandet ligeledes at separatkloakere på egen grund. Derudover påregnes etableret 6 nye kloakoplande. o 1 boligområde (separatsystem, 17 ha) o 5 oplande med kloakering af enkeltejendomme i det åbne land (spildevandssystem, 16 ha) 23

24 LØGBALLE CAMPING Kort nr Juelsminde Renseanlæg Spildevandssystem Kloaksystemet i Møgelkær er privatejet. I 2005 blev kloaksystemet tilsluttet Juelsminde Renseanlæg. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. 1 hektar Overfladevand håndteres lokalt NEBEL Kort nr Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. Kloaksystemet indenfor oplandet er privatejet. Juelsminde Renseanlæg Spildevandssystem 8 hektar LØSNING Kort nr og 2.17 Hedensted Renseanlæg 40 % separatsystem 30 % fællessystem 30 % spildevandssystem 285 hektar Gesager Å Tilløb til Gesager Å Lokal sø Pilebæk Løsning blev kloakeret i 1950erne og senere udbygget. En del ejendomme i midtbyen har nedsivning af overfladevand, disse ejendomme håndterer således overfladevand på egen grund. Der etableres 11 nye kloakoplande i byen. o o o 1 boligområde (spildevandssystem, 1 ha) 1 erhvervsområde (spildevandssystem, 11 ha) 6 erhvervsområder (separatsystem, 180 ha) o 3 oplande i det åbne land (spildevandssystem, 16 ha) Skjold Å Nebel blev kloakeret i Ejendommene i Nebel er spildevandskloakeret og overfladevand afledes lokalt på egen grund. Vejvand afledes via regnvandssystem til udløb UNE1. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. NY SEBBERUP Kort nr Hedensted Renseanlæg Fællessystem 5 hektar Tilløb til Ølsted Å o 1 område i det åbne land (spildevandssystem, 1 ha) Ny Sebberup blev kloakeret i I forbindelse med forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land påregnes kloakeret en række ejendomme syd og vest for byen. MØGELKÆR Kort nr Juelsminde Renseanlæg Separatsystem 14 hektar Skjold Å OVERBY Kort nr Juelsminde Renseanlæg Spildevandssystem 11 hektar Overfladevand afledes lokalt 24

25 Overby blev kloakeret i Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. RASK MØLLE Kort nr Åle Renseanlæg 65 % separatsystem 30 % fællessystem 5 % spildevandssystem 65 hektar Boring Søgrøft Møllebækken Hovedparten af kloaksystemet i midtbyen er etableret i 1960 erne. Der etableres et nyt kloakopland i Rask Mølle. o 1 boligområde (separatsystem, 16 ha) Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. SKJOLD SKOLE Kort nr Juelsminde Renseanlæg Spildevandssystem 4 hektar Overfladevand afledes lokalt til Skjold Å Skjold Skole er spildevandskloakeret i o 1 boligområde (separatsystem, 4 ha) Der påregnes etableret et boligområde (spildevandskloakeres). SKOVBY Kort nr RÅRUP Kort nr Åle Renseanlæg Spildevandssystem Juelsminde Renseanlæg 85 % separatsystem 15 % spildevandssystem 53 hektar Rårup Å 7 hektar Overfladevand afledes lokalt Skovby er spildevandskloakeret i 1992 og består af Rask Hovedgård og omkringliggende ejendomme. Rårup blev separatkloakeret i Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. SNAPTUN Kort nr SKJOLD BY Kort nr Juelsminde Renseanlæg Juelsminde Renseanlæg Hovedsageligt separatsystem (75 %) 50 hektar Spildevandssystem. Overfladevand afledes lokalt via privat regnvandssystem 21 hektar Skjold Å Skjold by er kloakeret i Hjarnøsund Snaptun er oprindeligt fælleskloakeret i Separatkloakering af Snaptun er færdiggjort i I den vestlige del af byen har et område privat regnvandssystem. 25

26 Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. SPETTRUP Kort nr Hedensted Renseanlæg Spildevandssystem 8 hektar Overfladevand afledes lokalt Spettrup blev spildevandskloakeret i 2005 i forbindelse med etableringen af transportledningen fra Ølsted til Hedensted. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. STENDERUP Kort nr Bråskov Renseanlæg 65 % separatsystem 35 % spildevandssystem 53 hektar Stenderup Bæk Tilløb til Ølsted Å Stenderup blev separatkloakeret i I områderne omkring kirken og i Vandborg blev dog kun etableret nye spildevandsledninger. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. STORE DALBY Kort nr Hedensted Renseanlæg Spildevandssystem 11 hektar Overfladevand afledes lokalt Store Dalby blev spildevandskloakeret i 2005 i forbindelse med etableringen af transportledningen fra Ølsted til Hedensted. STOUBY Kort nr Pumpestation i Store Dalby. Stouby Renseanlæg Separatsystem 57 hektar Lammebæk Bobæk Stouby blev separatkloakeret i Der etableres 2 nye kloakoplande i byen. o 1 boligområde (separatsystem, 4 ha) o Kloakering af enkeltejendom (spildevandssystem, 0,4 ha) TØRRING Kort nr Tørring Renseanlæg 80 % separatsystem 10 % fællessystem 10 % spildevandssystem 203 hektar Gudenåen Melhedegrøften Slårup Å Tørring er blevet kloakeret i 1970 og Der etableres 12 nye kloakoplande. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. 26

27 o 3 oplande til boligformål (separatsystem, 9 ha) o 3 oplande til erhvervsformål (separatsystem, 7 ha) o 4 oplande med kloakering af enkeltejendomme i det åbne land (spildevandssystem, 12 ha) ULDUM Kort nr Åle Renseanlæg 60 % separatsystem 35 % fællessystem 5 % spildevandssystem 169 hektar Uldum Lilleå Bøgballe Bæk Uldum blev kloakeret i Der er gennem de seneste år gennemført en række kloakrenoveringer i specielt sydbyen. I 2005 blev Uldum Renseanlæg nedlagt og fremover afledes spildevandet til Åle Renseanlæg. Der etableres 4 nye kloakoplande. o 1 erhvervsområde (separatsystem, 6,66 ha) o 1 område til offentlige formål (separatsystem, 7,45 ha) o 2 oplande med kloakering af enkeltejendomme i det åbne land (spildevandssystem, 4 ha) I forbindelse med forbedringen af spildevandsforholdene i det åbne land er det hensigten at spildevandskloakere ejendomme beliggende tæt ved transportledningen mellem Lindved og Vester Ørum. VEJLEFJORD CENTER OG OPLAND Kort nr Stouby Renseanlæg Spildevandssystem 16 hektar Overfladevand afledes lokalt Vejlefjord Center er tilsluttet Stouby Renseanlæg i 2007 via afskærende trykledning. Kloaksystemet indenfor oplandet er privatejet. o 1 boligområde (separatsystem, 1 ha) 3 ejendomme påregnes kloakeret i planperioden. VRIGSTED Kort nr Juelsminde Renseanlæg Hovedsageligt separatsystem (80 %) 15 hektar Fiskebæk VESTER ØRUM Kort nr Åle Renseanlæg Spildevandssystem 12 hektar Vrigsted blev oprindeligt fælleskloakeret i 1940 erne. I 2001 blev byen separatkloakeret. Ejendomme i den sydlige del af byen afleder overfladevand lokalt via privat regnvandssystem. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. Overfladevand afledes lokalt Vester Ørum blev kloakeret i o 1 opland med kloakering af enkeltejendomme i det åbne land (spildevandssystem, 6 ha) ØLHOLM Kort nr Tørring Renseanlæg Separatsystem. 75 hektar 27

28 Gudenåen Ølholm Bæk Kloaksystemet er etableret i 1970 erne. Der etableres 11 nye kloakoplande i Ølholm. o 5 oplande til boligformål (separatsystem, 14 ha) o 2 oplande til erhvervsformål (separatsystem, 13 ha) o 4 oplande med kloakering af enkeltejendomme i det åbne land (spildevandssystem, 8 ha) ØLSTED Kort nr Hedensted Renseanlæg 60 % fællessystem 40 % separatsystem 56 hektar Ølsted Å Tranekær Grøft Ølsted blev kloakeret i 1968 og er løbende blevet udbygget. I planperioden gennemføres fuld separatkloakering i opland ØD2. Der etableres endvidere 6 nye kloakoplande i Ølsted. o 1 opland til boligformål (separatsystem, 2 ha) o 5 oplande med kloakering af enkeltejendomme i det åbne land (spildevandssystem, 10 ha) ØLSTED NEDERHOLM Kort nr Hedensted Renseanlæg Spildevandssystem 5 hektar Overfladevand afledes lokalt Ølsted Nederholm blev spildevandskloakeret i 2005 i forbindelse med etableringen af transportledningen fra Ølsted til Hedensted. Der forventes ikke ændringer i kloakforhold. ØRUM Kort nr Hedensted Renseanlæg. 65 % separatsystem 35 % spildevandssystem 15 hektar Ørum Bæk Rohden Å Ørum blev kloakeret i Der etableres 3 nye kloakoplande i Ørum. o 1 opland til erhvervsformål (spildevandssystem, 9 ha) o 2 oplande med kloakering af enkeltejendomme i det åbne land (spildevandssystem, 15 ha) ØSTER SNEDE OG KRAGELUND Kort nr Hedensted Renseanlæg 70 % separatsystem 30 % fællessystem 92 hektar Øster Snede Bæk Tilløb til Gesager Å. Øster Snede og Kragelund blev kloakeret i 1960erne og er løbende blevet udbygget. Der etableres 7 nye kloakoplande i Øster Snede og Kragelund. o 1 boligområde (separatsystem, 3 ha) o 1 offentligt område (separatsystem, 8 ha) o 5 oplande med kloakering af enkeltejendomme i det åbne land (spildevandssystem, 14 ha) ØSTRUP Kort nr

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder.

Lillebælt, Avnsbæk, Sønderskov Bæk, Søkærgrøften, grøft ved Barrit. Plan Der etableres 2 nye kloakoplande i Barrit for 2 uudnyttede erhvervsområder. Kloakoplande AS VIG OG PØT SOMMERHUSOMRÅDE Kloaktype Hovedsageligt spildevandssystem (97 %), en mindre del separatsystem Oplandsareal 140 ha Recipient Kællingegrøften As Vig er generelt set uden regnvandssystem.

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

UBJ1 OV R 212 BJ1 32,7 9,8 0,0 0,9 Bjerre. UHS17 SR B HS17 9,4 0,9 0,0 Hornsyld

UBJ1 OV R 212 BJ1 32,7 9,8 0,0 0,9 Bjerre. UHS17 SR B HS17 9,4 0,9 0,0 Hornsyld Udløb Type Bassin Deloplande A A(red) A(fra) Qa Qt+i Opland Overløb Vandm. BOD Total N Total P Avnsbæk UBA2 SR B 250 BA2 25,8 7,7 0,0 Barrit 0 50.305 503 101 25,2 UBA5 SR I BA5 4,4 1,5 0,0 Barrit 0 9.900

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Nyborg Kommune - Spildevandsplan 2009-2016. Spildevandsplan 2009-2016

Nyborg Kommune - Spildevandsplan 2009-2016. Spildevandsplan 2009-2016 Spildevandsplan 2009-2016 Spildevandsplan 2009-2016 November 2009 2 Nyborg Kommune Spildevandsplan 2009-2016 Udgiver: Service Nyborg Kommune Nyborg Forsyning & Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets

Bilag 2. 1 Prisloftet fastsættes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med udgangspunkt i selskabets Bilag 2 Kvalitetsniveau for håndtering af spildevand i Hedensted kommune. Der er mulighed for forskellige kvalitetsniveauer for håndteringen af spildevand i Hedensted Kommune og formålet med dette bilag

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Jerlev Ødsted Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Smidstrup Gravens TILLÆG NR. 203 TIL SPILDEVANDSPLAN Boligområde

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Nye regnvandsbassiner i Thorsø Favrskov Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2013 Nye regnvandsbassiner i Thorsø Dokumentnr. 710-2016-4925 Udgivelsesdato 29. oktober 2014 Udarbejdet Zaklina Dubravac/Erik Pedersen Godkendt Lone Bejder

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2014 FORSLAG: Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2012-2015. Separatkloakering af Nansensvej, Horsens TEKNIK OG MILJØ 1 INDLEDNING... 3 2 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG... 3 2.1 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Dorte Fynsk Thomsen Telefon 6482 8129 E-mail dft@nordfynskommune.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260 Odense S Telefon 66 15 46 40 E-mail

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020. Forslag. Udkast 01.10.2010

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020. Forslag. Udkast 01.10.2010 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Forslag Udkast 01.10.2010 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Planlagt separatkloakering af Langholt

Planlagt separatkloakering af Langholt Bilag 1 Ændringsforslag Langholt Planlagt separatkloakering af Langholt Med vedtagelse af Spildevandsplan 2016-2027 den 13.06.2016 har Byrådet besluttet, at alle de fortsat fælleskloakerede dele af Langholt

Læs mere

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder

Tønder Kommune. Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst. September 2015 (revision 1) Kongevej Tønder Tønder Kommune Udkast til Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af Bredebro Øst September 2015 (revision 1) Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder Udarbejdet af: Orbicon A/S

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere