Budgetåret 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetåret 2013/2014"

Transkript

1 Budgetåret 2013/2014

2 Forslag til handleplan for Humlevænget 2013/2014 I efteråret 2006 vedtog Humlevænget den første handleplan for de fremtidige projekter i afdelingen. Denne handleplan skal årligt revideres, og vedtages af beboerne samtidig med budgettet for det kommende år. Af handleplanen fremgår det klart, at der er en stor gruppe af nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som skal gennemføres inden for den nærmeste årrække. Samtidig fremgår det af langtidsbudgettet, at henlæggelsesniveauet til disse arbejder ikke er tilstrækkeligt, og at arbejderne ikke vil kunne finansieres med henlæggelser alene. Beboerne i Humlevænget besluttede derfor på det årlige budgetmøde i april 2007, at indgå en aftale med en ekstern rådgiver, Tove Lading A/S om, at undersøge behovet for renovering nærmere og fremkomme med forslag til, hvordan man i Humlevænget kunne gennemføre renoveringsopgaverne i en alternativ prioriteret rækkefølge således at renoveringsprojekterne kan gennemføres på den økonomisk mest optimale måde. Tove Lading afleverede i november 2008 sin rapport. En af hovedkonklusionerne i rapporten var, at renoveringen ikke kan gennemføres på traditionel vis samt, at der samlet skal bruges ca. 500 mio. kr. til renoveringen af Humlevænget. Dette svarede til mere end 1 mio. kr. pr. bolig. På baggrund af handleplanen for Humlevænget og Tove Ladings rapport, måtte det derfor konkluderes, at Humlevænget står overfor meget store renoveringsmæssige udfordringer indenfor den nærmeste årrække. Udfordringer som Humlevænget ikke selv vil kunne løfte ved at forøge henlæggelserne, og ej heller gennemføre som almindelige renoveringsprojekter med almindelig lånefinansiering. Der er derfor, efter aftale med afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen, udpeget en projektleder fra KAB s Byggeprojektområde, til at undersøge mulighederne for at igangsætte et større helhedsorienteret renoveringsprojekt, herunder mulighederne for en eventuel særlig støttet finansieringsordning for hele det samlede genopretnings- og renoveringsprojekt. Der blev derfor ansøgt Landsbyggefonden om støtte til de nødvendige projekter (Klimaskærm, kældertrapper, kloak og dræn, samt til el- og køkkenrenovering) for ca. 360 mio. kr.. Landsbyggefonden svarede, at de vil se på sagen i 2012, hvilket var positivt, idet vi ikke er blevet afvist. Landsbyggefondens økonomiske status var dog ikke så god på dette tidspunkt. De projekter, som allerede har fået tilsagn om støtte, drænede fonden indtil Landsbyggefonden fik i 2011 lov til at bruge 10 mia. til renoveringsopgaver. Derfor blev vores sag fremskyndet til 2011, hvor Fonden var på besøg i forbindelse med at vi skulle lave en Helhedsplan for at komme i betragtning til støtte. Side 2 /25

3 Fondens første udmelding var dog ikke fortrøstningsfuldt. Fonden lagde vægt på at der i Helhedsplanen skulle gennemføres boligsammenlægninger, udvidelse af badeværelser og forbedringer for handikappede og gangbesværede, f.eks. med elevatorer. Selv om vi meget gerne ville lave nogle af disse arbejder, har vi ikke råd. Det er jo ikke sådan at Fonden betaler hele udgiften for disse opgaver, men kun at vi kan låne pengene til en lavere rente. Derfor er helhedsplanen droppet. Og vi går kun efter at få støtte til klimaskærmen og vores trapper. Efterfølgende har undersøgelser af klimaskærmen og især gavlene vist at de kan være i fare for at falde ned, da binderne mellem yder- og indermur er eroderet væk. På denne baggrund har Landsbyggefonden givet mundtligt tilsagn om byggeskadestøtte til klimaskærmen. Desuden opfordre Landsbyggefonden til at vi søger huslejestøtte via driftsstøtteordningen, så huslejestigningen i denne forbindelse kan reduceres. Trapperne kan fonden ikke give støtte til. Vi forhandler dog stadig med Fonden. Derfor blev en del af projekterne i handleplanen udskudt i i 2012 forhold til vores plan fra En del af projekterne fra 2006 er dog allerede færdige, medens andre er igangsat. Vores rådgiver Wissenbjerg er gået i gang med at undersøge mulighederne for at renovere vores klimaskærm og trapper, både den rent praktiske del, hvordan det kan gøres samt den økonomiske del. Er du ny beboer og tænker hvad er en handleplan? En handleplan er en plan for, hvilke nødvendige projekter boligafdelingen skal i gang med samt hvilke idéer, der kan forny og modernisere boligafdelingen i fremtiden. Opbygningen af handleplanen består af en oversigtsfigur over alle projekterne samt en uddybelse af disse projekter. Projekterne i handleplanen er inddelt i tre farvekoder: rød, grøn og gul, hvor rød repræsenterer de nødvendige projekter fra langtidsbudgettet, grøn repræsenterer de igangværende projekter, og gul repræsenterer forslag til projekter. Overbliksfiguren giver mulighed for at koordinere projekterne i forhold til hinanden. Endelig er alle projekter uddybet med en kort beskrivelse og en anslået økonomi. Økonomien er i overensstemmelse med langtidsbudgettet. Handleplanen følger regnskabsåret, derfor er der angivet to år for projekternes begyndelse og to år for projekternes afslutning f.eks. kældre hovedprojekt 2020/ /2024. I oversigtsfiguren på side 5 er pro- Side 3 /25

4 jektperioden angivet fra det første årstal, dvs. i eksemplet 2020, til det sidste årstal, dvs. i eksemplet Forslaget er baseret på det 3-årige bygningseftersyn og langtidsbudgettet samt de ønsker til fremtidige projekter, som beboerne har i afdelingen. Handleplanen er beboernes mulighed for at få indflydelse på afdelingens visionære projekter og dermed på planlægningen af afdelingens fremtidige arbejder. Handleplanen bliver revideret årligt i forbindelse med udarbejdelsen af budgetter og bliver hvert år udsendt til godkendelse sammen med det årlige budget. Vil du læse mere om fremtidssikring eller se hele handleplanen? Du kan se/låne hele handleplanen på ejendomskontoret og hos afdelingsbestyrelsen, og på SAB s hjemmeside kan du læse meget mere om fremtidssikringsprojektet. Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret eller Humlevængets driftschef. På Humlevængets hjemmeside under Handleplaner kan de også se alle tidligere versioner af Handleplanen. Side 4 /25

5 Afdeling: Ansvarlig: Humlevænget JHH Betontrapper Nødvendige projekter Igangværende projekter Facader - nødvendige forbedringer Varmeanlæg/varmecentral Faldstammer og stigestrenge Sanitet Brandkamme og tagrender El i boliger Skorsten Forbedring af køkkener Kloakker Baderum Tag Vinduer og døre Facader Kældre Klimatilpasning og regnvand Baderum Idéer Ingen ideer Nødvendige projekter Igangværende projekters varighed Idéer - projekters varighed Side 5 /25

6 Nødvendige projekter Røde projekter De nødvendige projekter (røde projekter) Konto: 116- Betontrapper 2012/ / /2018 Baggrund for projektet Flere af betontrapperne til hoved- og kældertrappe i de enkelte boliger er i meget dårlig stand og bør derfor renoveres. Det forventes, at alle trapperne skal skiftes over en periode på 3 år. Der har været foretaget en forbedring af de mest slidte. n I en forundersøgelse skal der udarbejdes en yderligere analyse af omfanget af behovet for en renovering. Det anbefales, at betontrapperne udskiftes i hele stokke ad gangen. For at holde udgifterne til projektet nede, forslås det, at der arbejdes på at få præfabrikerede betontrapper. Der vil være en merudgift på fundamentet for den præfabrikerede trappe. Der er i 2001 blevet gennemført en prøverenovering og der er på nuværende tidspunkt blevet prøverenoveret tre trapper, hvoraf to er helt udskiftet mens den tredje er delvis ny og delvis repareret. Det har kostet kr. pr. styk. Renoveringen af kloaknettet i Humlevænget Renoveringen foregår sideløbende med facaderenoveringen. Tidsplan: Projektering Udbud prrimo 2015 Udførelse Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. Wissenbjerg har vurderet det til ca. 90 mio. kr. I forundersøgelsen skal der samtidigt udarbejdes udbudsmateriale for projektet. Der er ikke afsat midler i langtidsbudgettet. Humlevænget har fået lovning på 15 mio. kr. i egen trækningsret til projektet, men endeligt tilsagn er ikke givet. Desuden har SAB bevilliget et udlæg på kr. til projektets udar- Side 6 /25

7 Nødvendige projekter Røde projekter bejdelse. Disse penge tilbagebetales når projektet realiseres. Side 7 /25

8 Nødvendige projekter Røde projekter Konto: /06 Kloakker 2015/ /2018 Baggrund for projektet Kloakkernes tilstand er dårlig. n Kloakkerne er i sommeren 2005 blevet undersøgt. Der er blevet lavet en tv-inspektion og der er udarbejdet en rapport med anbefalinger. Der skal derfor gennemføres en større renovering af hele kloaknettet. Det vurderes nu at en strømpeløsning kan bruges. Dette er væsentligt billigere end en udskiftning. Betontrapper Konto: /06 Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering En udskiftning er blevet vurderet til 52,1 mio. kr. Strømpeløsningen er vurderet til ca. 6.3 mio. kr kr. til eftersyn kloakkerne afsat i langtidsbudgettet i 2005/ kr. pr./år i langtidsbudgettet til løbende renovering af VVS i terræn. Fra 2013/14 forhøjes beløbet med kr. til i alt kr./år. Renoveringen foregår sammen med betontrapperne. Tidsplan: Projektering Udbud prrimo 2015 Udførelse Side 8 /25

9 Nødvendige projekter Røde projekter Konto: Baderum 2017/ / /2020 Baggrund for projektet Baderummene er generelt små og utidssvarende. En væsentlig forbedring af boligen vil derfor være, at der etableres nye og/eller større badeværelser. Dette anbefales også i fremtidssikringsanalysen for Humlevænget. n Der skal foretages en forundersøgelse i 2017/18 af muligheden med udgangspunkt i forslaget fra fremtidssikringsanalysen. Selve udførslen vil ske 2018/2019 og 2020/2021. Samtidigt skal der indarbejdes mulighed for, at der opføres et baderum i kælderen. Nogle af boligernes faldstammer tillader dog ikke dette. Samtidig skal der laves en ny bund i badeværelserne. Ved nødvendig renovering af badeværelserne udskiftes de, så de overholder nutidens krav til vådrumssikring. Enkelte beboere har allerede i dag opført et badeværelse i kælderen. Konto: Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr kr. pr. stk. I alt 20 mio. kr kr. pr. år. i langtidsbudgettet 2012/2028 i alt 10 mio. kr. Side 9 /25

10 Nødvendige projekter Røde projekter Konto: 116- Vinduer og døre 2020/ /2030 Baggrund for projektet Vinduerne er første generation plasticvinduer. Samtlige vinduer og døre gennemgås hvert 5. år af en ekstern snedker. n I en forundersøgelse skal nye løsninger og priser undersøges. Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr kr. pr. bolig, i alt 402 x kr. I alt 60,3 mio. kr kr./år i alt 2,4 mio. kr. i langtidsbudgettet. Fra 2013/14 forhøjet med kr. til i alt 3,15 mio. kr. Side 10 /25

11 Nødvendige projekter Røde projekter Konto: 116- Facader Juli /2020 og frem Baggrund for projektet Facaderne er blevet gennemgået af rådgivende ingeniører fra Danakon forud for projektet. Danakon har konkluderet, at der er mange sætningsrevner, fuger og sten, der er skadet af frost og vejsalt. I 2012 blev det konstateret at murværket var i dårligere stand end forventet, da murbinderne var rustet væk og især gavlene var i fare for at falde ned. En gavl på Nordrupvej som var i akut fare, er blevet renoveret. I flg. Wissenbjerg vil en indsættelse af nye murbindere kunne løse problemet, uden at ydermuren skal ommures alle steder. n Danakon har udarbejdet en rapport Trapperenoveringen Landsbyggefonden har givet mundtligt tilsagn om byggeskadestøtte til klimaskærmen. Følgegruppe er nedsat for at udarbejde løsning. Tidsplan: Projektering Udbud prrimo 2015 Udførelse Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Wissenbjerg vurdere at det vil koste ca. 70 mio. kr. I langtidsbudgettet henlægges kr. pr. år. I alt 4.2 mio. kr. Landsbyggefonden har givet mundtligt tilsagn om byggeskadestøtte til klimaskærmen. Side 11 /25

12 Nødvendige projekter Røde projekter Konto: 116- Kældre 2020/ /2024 Baggrund for projektet Der er fugtproblemer i flere af kældrene. Der er stor forskel på, hvor udbredt problemet er fra bolig til bolig. Der har ikke siden opførelsen af Humlevænget været udbedret fugtproblemer i bebyggelsen. Laget af beton svinger fra ca. 3 til 14 cm, hvilket gør, at sandsynligheden for, at der opstår fugtproblemer, er meget forskellig. n Det foreslås, at der nedgraves et omfangsdræn og opsættes platonplader på væggene i kældrene. Dette løser muligvis problemet med opstigende fugt i kældergulvene. Når dette problem er løst skal ødelagte kældergulve renoveres. Kloakprojekt Der er lavet nogle forsøg i kældre, hvor problemet var særligt udtalt. Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. pr. bolig I alt mio. kr. Side 12 /25

13 Nødvendige projekter Røde projekter Konto: 116- Tag 2019/ /2021 og frem Baggrund for projektet Tagbelægning er i meget svingende kvalitet med begyndende afflækninger og brud på stenene. n I undersøges det om alle tage skal udskiftes Fra 2020 og frem Skal koordineres med eventuel tagterrasse og boligudvidelse på loft Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Der henlægges til tage og tagrender kr. pr. år. I forbindelse med tag projektet skal det overvejes om der kan gøres noget ved skorstenene og muligheden for solceller. Side 13 /25

14 Igangværende projekter Grønne projekter Igangværende projekter (grønne projekter) Konto: 116- Facader nødvendige forbedringer 2010/ /2020 Baggrund for projektet Landsbyggefonden givet mundtligt tilsagn om byggeskadestøtte til klimaskærmen. Indtil projektet går i gang vil der ske løbende nødvendige renoveringer af facaderne. n Projektet er nu i gang med at blive planlagt. Facader Se under facader. Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr. i langtidsbudgettet (10-år kr./år) Alle forslag, der vedrører ændring af facaden, må vi forvente problemer med pga. den facadecensur, der er på vores bevaringsværdige huse. Side 14 /25

15 Igangværende projekter Grønne projekter Konto: Rør og stigestrenge Baggrund for projektet n Rør og stigestrenge skal udskiftes løbende i alle boligerne som et led i den almindelige vedligeholdelse af afdelingen. Konto: Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 4 mio. kr. (ca kr. pr. bolig) årligt. Fra 2013/14 forhøjes det med kr. til kr. Side 15 /25

16 Igangværende projekter Grønne projekter Konto: 116- Varmeanlæg/varmecentral 2010/ /2017 Baggrund for projektet Flere af de eksisterende varmeunits i boligerne er i dag forældede. n Fjernvarmeunits skiftes løbende. 75 stk. er blevet skiftet, udskiftningen vil være komplet i I årene 2014/2015 til 2016/2017 afsættes 1,3 mio. kr. årligt Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 10 mio. kr kr. pr. år samlet 10 mio. kr. Projektet finansieres delvist ved bortfald af lån til tidligere varmeunits. Side 16 /25

17 Igangværende projekter Grønne projekter Konto: 116- Faldstammer 2009/ /2024 Baggrund for projektet n Det forventes, at de første skal skiftes i Ved udskiftningen af køkken skal faldstammerne dog besigtiges og eventuelt udskiftes. 12 stk. er udskiftet komplet. Ca. 32 delvist. Alle faldstammer blev renset i 2004/2005. Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 15,8 mio. kr kr. i langtidsbudgettet for 2010/2024 (i alt 3,5 mio.) Side 17 /25

18 Igangværende projekter Grønne projekter Konto: /4700 Brandkamme og tagrender 2009/2010 og frem Baggrund for projektet Mørtel på brandkamme revner og falder ud. Det anbefales, at mørtel udskiftes til Rufakit. Når arbejdet udføres, skal der rejses stillads. Ved samme lejlighed kan der ske en udbedring af tagrenderne i forbindelse med brandkamme. De er ikke hensigtsmæssigt udført og er stoppet til med blade og andet. En ændring af tagrenderne er nødvendig og bør ske snarest. n Pilotprojekt med udskiftning til større tagrender og skæring af tagsten er blevet udført i 2011/2012 Der er på nuværende tidspunkt gennemført 15 tagrendeudbedringer. Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Konto: /4700 Brandkarme: kr./stk. i alt 1,08 mio. kr. for 108 karme. Tagrendeudbedringer: kr./bolig I alt 4.02 mio. kr. for 402 boliger. Der er afsat kr. pr. år til tagrender i langtidsbudgettet. Til brandkamme er der afsat i 2012/2013 og i årene fra 2017/2018 til 2021/2022. Side 18 /25

19 Igangværende projekter Grønne projekter Konto: Sanitet 2009/2010 og frem Baggrund for projektet Saniteten i boligerne trænger til at blive udskiftet og er i nogle tilfælde på alder med bebyggelsen. Udskiftningen af saniteten sker løbende fra bolig til bolig af vedligeholdelsesbudgettet. Udskiftning sker når det findes nødvendigt. n Konto: Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 1,5 mio. kr kr. om året. samlet 1,5 mio. kr. I 2010/ /2012 er afsat yderligere kr. pr. år. Fra 2013/14 er det forhøjet til kr./år. Side 19 /25

20 Igangværende projekter Grønne projekter Konto: El i boliger 2007/ /2009 og fremefter. Baggrund for projektet El i boligerne skal udskiftes, da ledninger og kontakter er gamle og slidte og kan medføre en brandfare. Installationer er ikke tidssvarende og lever ikke op til den nutidige standard. n I forbindelse med forberedelsen til udskiftningen af elinstallationer i afdelingen, er der udført en undersøgelse med udskiftning af el i 3 stokke ved fraflytninger. Der foreligger en plan for hvordan renoveringen af elinstallationerne skal gennemføres. I planen gives der mulighed for, at beboerne kan købe ekstra installationer i form af stikkontakter eller lignende. Beboerne har fået udleveret en liste over mulighederne for tilkøb. Udskiftning foretages i ca. 25 boliger helt eller delvist. Udskiftningen foregår løbende. Konto: Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr kr. 10,2 mio. kr. (ca per husstand) kr. i langtidsbudgettet for 2011/2012. Fra 2014/15 er det forhøjet til kr. årligt. I alt 9,4 mio. kr. Side 20 /25

21 Igangværende projekter Grønne projekter Konto: Skorsten 2007/ /2050 Baggrund for projektet Skorstene er generelt i dårlig stand. Der er ca. 400 skorstene i afdelingen, som er lavet af enkeltsten. Skorstene er ekstrem udsat for vejrforhold, hvilket medvirker til at størstedelen af skorstene er i meget dårlig stand. Der foretages løbene reparationer af skorstene. n Det skal undersøges om skorstene kan fjernes, hvilket i givet fald skal ske via en udskiftning af taget. Der foretages forsøg med imprægnering af skorstenene ved udskiftning for at forøge deres levetid. Konto: Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering 8,5 mio. kr i budget 12/13 og derefter frem til 2022/2023. I alt 3,2 mio. kr. Det vil koste ca. 8,5 mio. kr. at udskifte alle skorstene (beløbet er ikke fremskrevet). Det koster ca kr. pr. skorsten. Side 21 /25

22 Igangværende projekter Grønne projekter Konto: 116- Forbedring af køkkener 2006/ / / /2018 Baggrund for projektet Køkkenerne i Humlevænget fremstår i dag som utidssvarende. n På baggrund af fremtidssikringsanalysen for Humlevænget skal det i forundersøgelsen undersøges, om der er mulighed for, at gennemføring en renovering, som vil sikre køkkeners standard. Køkkenernes areal kan forøges ved at nedlægge en væg ind til det tilstødende rum/alrummet. Der er forskel på boligerne, og det vil derfor være nødvendigt i nogle af boligerne at udføre et større understøtningsarbejde, da væggen i enkelte boliger er bærende. I forundersøgelsen skal de forskellige boliger gennemgås, og der skal projekteres på bærende vægge. I forbindelse med projektet føres der 2,5 kvadrat ledning med 400 volt fra el-tavle på 1. sal, hvorved der samtidigt kan tilføres jord til de eksisterende stikkontakter. Beboerne har i forbindelse med individuel modernisering mulighed for at få et tilskud på kr. Køkkenudskiftningen sker i samråd med ejendomsmesteren. I forbindelse med udskiftningerne etableres der 400 volt til komfurinstallationer. Der kører et løbende køkkenprojekt i afdelingen, hvor der på nuværende tidspunkt er udskiftet 98 køkkener. 25 er udskiftet i forbindelse med fraflytninger. 40 køkkener indgår i forbindelse med individuel modernisering. Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering kr kr. pr. bolig afhængig af hvilke køkkenelementer der 4 mio. kr. i langtidsbudgettet for 2010/2011 og frem vælges. Der ydes i dag et tilskud på kr. indgår i langtidsbudgettet som en del af vedligeholdelsesbudgettet, så der kan skiftes 10 køkkener pr. år. Antallet er nedsat fra 20 til 10, da der ikke er så mange der søger. Side 22 /25

23 Igangværende projekter Grønne projekter Konto: Renovering af baderum 2011/2012 og frem Baggrund for projektet Baderum er i dårlig stand. n Baderum er bygget uden vådrumsmembran og gulvafløb er jævnligt utætte. Gamle væg- og gulvbelægninger bankes af og vådrumsmembran etableres før reetablering af bad. Udskiftningen foretages hvor det findes nødvendigt. Renovering af badeværelse koordineres med udskiftning af faldstammer, stigestrenge og af gulvafløb. Konto: Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Der er i langtidsbudgettet afsat 10 mio. kr. over 15 år I samme årrække er der afsat til faldstammer Side 23 /25

24 Igangværende projekter Grønne projekter Konto: 116- Klimatilpasning/Regnvand /2012 og frem Baggrund for projektet Ved kraftige regnskyl kommer der vand i nogle kældre. Det skyldes hovedsaglig tilbageløb af kloak-/regnvand. n I forundersøgelsen blev der foretaget jordbundsanalyser. Disse konkluderede at det ikke er muligt at anlægge faskiner til opsamling af regnvand. Første del blev foretaget i Efterfølgende skal der udarbejdes forslag til hvordan vi klare skybrud. Foretage ændringer som minimere vand i kælderen ved kraftige regnskyl. Dette kan udover udskiftningen af kloakkerne, være opsætning af højtvandlukkere og ændring af områderne og afløbskanaler. Koordineres med kloakprojektet og Kommunens planer for Husum Konto: 116- Estimeret pris Henlæggelser Evt. anden finansiering Ca kr til projektbeskrivelse og undersøgelser og til myndighedsbehandling.? Dette projekt er endnu meget foreløbig. Der skal holdes møde med Kommunen for at få afklaret deres hensigter og planer for Husum. Side 24 /25

25 Side 25 /25

Budgetåret 2011/2012

Budgetåret 2011/2012 Budgetåret 2011/2012 Forslag til handleplan for Humlevænget 2011/2012 I efteråret 2006 vedtog Humlevænget en handleplan for de fremtidige projekter i afdelingen. Denne handleplan skal årligt revideres,

Læs mere

Budgetåret 2010/2011

Budgetåret 2010/2011 Budgetåret 2010/2011 Forslag til handleplan for Humlevænget 2010/2011 I efteråret 2006 vedtog Humlevænget en handleplan for de fremtidige projekter i afdelingen. Denne handleplan skal årligt revideres,

Læs mere

Handleplan for Abildgården 2011/2012

Handleplan for Abildgården 2011/2012 Budgetår 2011/2012 Handleplan for Abildgården 2011/2012 Baggrund Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige

Læs mere

Budgetåret 2012/2013

Budgetåret 2012/2013 Budgetåret 2012/2013 Handleplan for Askholm 2012/2013 Baggrund I nybyggede afdelinger står afdelingerne over for særlige udfordringer i forhold til at sikre, at afdelingerne forbliver attraktive at bo

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

H J O R T E G Å R D E N

H J O R T E G Å R D E N H J O R T E G Å R D E N Ekstraordinært afdelingsmøde d.10 oktober 2016 Punkt 1 - Velkommen 02 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent. herunder valg af referent og stemmetællere 2. Præsentation af beslutningsforslag

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Tilstandsrapport 2010

Tilstandsrapport 2010 Org.nr. 211, Halsnæs. Afd. 025-0, "Kregme" 2010 Afdeling 025-0, "Kregme", Frederiksværk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Blågården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag budget for år 2013 i sammendrag Afdelingsmødet torsdag den 20. september, kl. 19.00 Støberiet, Blågårds Plads 5, 3. sal Punkt 7 s driftsbudget 2013 1.85 Lejeændring 1. januar 2013

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje.

Slotsgade Tranekær. Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. Slotsgade 18 5953 Tranekær Ansøgning om tilskud til renovering med midler fra Landsbypulje. 2015-07-29 Ansøgning om midler fra Landsbypulje til renovering af Slotsgade 18, Tranekær. Vi ansøger hermed om

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat. Markvandring 3023 Herlevhuse

Referat. Markvandring 3023 Herlevhuse Markvandring 3023 Herlevhuse Afholdt den: 6. juni 2017 Til stede: Afdelingsbestyrelsen v/rené Petersen, Frede Ravn, Palle Jørgensen, Annette Villaume, Annette Villaume, Irene Petersen, driftsleder Johnny

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Ejerforeningen Viborgparken, Pebermyntevej 1, 8800 Viborg Forslag 4a: Forslag om brug af overskud fra udlejning af carporte Villy Hoffmann foreslår at man drøfter hvordan overskuddet fra udlejning af carporte

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

renovering af almene Boliger bilag 1

renovering af almene Boliger bilag 1 renovering af almene Boliger bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 VIBO: røgeritoften (AFD. 112) S. 3-4 VIBO: lerfosgade (AFD. 114) S. 5-6 1 renovering af almene boliger lerfosgade, vibo afd.

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag Huslejebudget - forslag Røde Kro budget for år 2014 i sammendrag 1.55 Røde Kro Lejeændring 1. januar 2014 Lejeændring i % Årlig lejeændring i kr./m²: Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2014 Familieboliger

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Dagsorden er følgende: 1) Valg af dirigent og referent 2) Gennemgang af hovedpunkter og konklusioner i den af foreningens tekniske rådgiver

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade Råderetsregler 2010 Afd. 7 Ringgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke fratage

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Andelsboligforeningen Studsgaarden

Andelsboligforeningen Studsgaarden Andelsboligforeningen Studsgaarden Bestyrelsens beretning 2009/2010 Som vi plejer sender vi bestyrelsens beretning ud før generalforsamlingen i stedet for at læse den højt ved generalforsamlingen så alle

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Råderetsregler 2012. Afd. 5. Ringgade 71-87

Råderetsregler 2012. Afd. 5. Ringgade 71-87 Råderetsregler 2012 Afd. 5 Ringgade 71-87 Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk

Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Org.nr. 315, Holbæk. Afd. 123-0, Vangkvarter-Holbæk Afdeling 123-0, Vangkvarter-Holbæk, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

kvarteret under f orandring

kvarteret under f orandring 1235 boliger Bygget fra 1955-1966 Lisa Christiansen Glostrup Boligselskab Dagens punkter: Introduktion til Stadionkvarteret De 6 etaper De 3 boligtyper Tidsplan Udvendige arbejder Indvendige arbejder 6

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning ALVOR OG NØDVENDIG BRUGSVAND ALVOR OG NØDVENDIGHED FALDSTAMMER Almen tilstand/restlevetid:

Læs mere