Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1"

Transkript

1 Spildevandsplan

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Lov og planlægningsgrundlag Miljø Recipienters målsætning og tilstand Spildevandsstruktur Kloakoplande eksisterende og nye Renseanlæg Private renseanlæg Slamhåndtering Ledningsanlæg Bygværker og bassiner Udløb til recipienter Udpegningsgrundlag for det åbne land Kontraktligt medlemskab Spildevandet i det åbne land handlingsplan Spildevandsrensning i det åbne land Administrative forhold Tids og økonomiplan

4 Læsevejledning Spildevandsplanen er opbygget af flere elementer, der hver for sig henvender sig specielt til enkelte målgrupper. Indledningen beskriver, hvad en spildevandsplan er, samt planens juridiske grundlag. Under Lov og planlægningsgrundlag er beskrevet, hvordan planen passer sammen med anden planlægning (kommuneplan, regionplan etc.). De specifikke målsætninger for kloakforsyningens arbejde, er beskrevet under Spildevandsstruktur. I nedenstående tabel er anskueliggjort, hvilke afsnit, der er mest relevante for henholdsvis borgere/ejere, myndighed og politikere. Oversigten er ikke fyldestgørende, og man er selvfølgelig velkommen til at læse hele spildevandsplanen. Hvilke dele af planen er interessant for dig? Er du Ejer af en ejendom i et område, der er kloakeret Mest relevante afsnit for dig Kloakoplande Administrative forhold Tids og økonomiplan Ejer af en ejendom i landområde uden for spildevandsforsyningsselskabets kloakledning Spildevandet i det åbne land Administrative forhold Tids og økonomiplan Miljømyndighed Recipienters målsætning og kvalitet Spildevandsstruktur Renseanlæg Bygværker Udløb til recipienter Spildevandet i det åbne land Administrative forhold Tids og økonomiplan Politiker Spildevandsstruktur Spildevandet i det åbne land Administrative forhold Tids og økonomiplan

5 Indledning Spildevandsplan Langeland Kommunes overordnede mål med spildevandsplanen er, at sikre vores vandløb, søer, kystvande og grundvand mod forurening fra spildevandsafledning. Spildevandsplan giver et fælles plangrundlag for spildevandshåndteringen i Langeland Kommune, der skal sikrer opfyldelse af de fastsatte målsætninger for vandkvaliteten og fiskebestanden inden udgangen af 2012 jf. Regionplan 2005 (se side 3). Med vedtagelsen af Spildevandsplan ophæves spildevandsplanerne med tilhørende tillæg for de tre tidligere kommuner på Langeland: Tranekær, Rudkøbing og Sydlangeland Kommune. Spildevandsplaner, der ophæves: Tranekær Kommunes spildevandsplan Rudkøbing Kommunes spildevandsplan Sydlangeland Kommunes spildevandsplan Hvad er en spildevandsplan? I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunen udarbejde en spildevandsplan. Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om de eksisterende og planlagte forhold inden for spildevandsområdet. En vedtaget spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Ifølge lovgivningen skal spildevandsplanen ajourføres, når der sker væsentlige ændringer i et spildevandsanlæg eller de forhold, der har indflydelse på spildevandsanlægget. Ajourføring sker ved udarbejdelse af tillæg. Tillæg til spildevandsplanen skal i offentlig høring inden endelig vedtagelse. Der foretages en hovedrevision af spildevandsplanen hvert 8. år. Spildevandsplanen er juridisk grundlag for: Tilladelse til udledning af renset spildevand, overløbsvand og separat regnvand til vandløb, søer og kystvande. Udbygning og vedligeholdelse af offentlige spildevandsanlæg i henhold til lovkrav og planlægning. Tilslutning af spildevand til det offentlige kloaksystem, samt betaling af tilslutnings- og vandafledningsbidrag. Meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land. Meddelelse af ekspropriation til fordel for anlæg af spildevandsanlæg. For borgere og virksomheder er spildevandsplanen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på kloakområdet. 1

6 Indledning Procedure og tidsplan for planens vedtagelse: Forslag til spildevandsplan blev godkendt i kommunalbestyrelsen inden annoncering og offentlig fremlæggelse i 8 uger. I offentlighedsfasen blev der afholdt et orienteringsmøde for interesserede borgere. I offentlighedsfasen var der mulighed for at komme med indsigelser og kommentarer til forslaget. Endelig vedtagelse af Spildevandsplan offentliggøres i lokale aviser. Selve planens indhold kan læses via Langeland Kommunes hjemmeside: Elementer i spildevandsplanen Målsætninger for håndteringen af spildevandet. Renseanlæg. og kloakfornyelse. Kortdel m. eksisterende og planlagte kloakoplande. Slamhåndtering. Spildevandsrensning i det åbne land. Kortdel med udpegning af områder i det åbne land, hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning Administrative forhold Budget- og tidsplan for anlægsprojekter. Spildevandsplanens indhold: Spildevandsplanen består af en tekstdel, der beskriver de eksisterende forhold, samt de kommende års aktiviteter. Herudover indeholder planen en kortdel med en oversigtsplan, samt detailplaner for henholdsvis de kloakerede byområder og de udpegede områder i det åbne land. Oversigtsplanen viser kommunen i sin helhed med den rensestruktur, der forbinder hvert enkelt kloakeret byområde til et renseanlæg. Detailplanerne for de kloakerede byområder angiver, hvilke ejendomme, der er kloakeret og med hvilket kloakeringsprincip. Endvidere fremgår alle kendte udledninger til recipienterne. Detailplanerne for det åbne land viser, hvor spildevandet skal renses til et bestemt niveau og hvilke ejendomme, der forventes at være omfattet af de pågældende krav. Forsyningens rolle: Langeland Forsyning A/S blev dannet pr. 1. januar 2010 på baggrund af et lovkrav om adskillelse af myndigheds og driftsopgaver på bl.a. kloakområdet. Langeland Forsyning A/S er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab. Forsyningen skal varetage alle driftsopgaver inden for kloakområdet, herunder gennemføre tiltagene i denne plan indenfor renseanlæg, kloak og slam. Langeland Forsyning A/S Vågebjergvej 5B 5932 Humble Tlf

7 Lov og planlægningsgrundlag Lovgivning Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32, samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 22. december Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. en skal indeholde oplysninger om 1) eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger, 2) områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og - pligten helt eller delvist, 3)områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsrenseforsyningsselskabet. 4) den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagte fornyelser af disse, 5) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker nedsivning og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg, 6) eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau, 7) hvorvidt der er tale om et spildevandsforsyningsselskab omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. 8)afgrænsningen mellem de enkelte vandselskabers kloakeringsområder, og 9) efter hvilken tidsfølge projekterne forudsættes at være udarbejdet og anlæggene udført. Stk. 2 Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af 2 stk. 1 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kommunalbestyrelsens planlægning efter stk. 1. Stk. 3 Spildevandsplanen må ikke stride imod regionplanen og forudsætninger fastsat efter stk. 5. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Stk.. 5 Miljø og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om offentlighedens medvirken, tidsfrister og procedure herfor. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven grundlag Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandsplanen ikke er modstridende med de gældende planer, der udstikker retningslinjer af betydning for spildevandsområdet. Forhold til Regionplan 2005 Regionplanen var Amtsrådets overordnede plan for udviklingen i amtet og for beskyttelse af natur og miljø. Regionplan 2005 blev vedtaget af Fyns Amtsråd den 12. december 2005 og er gældende frem til vedtagelsen af kommuneplan for Langeland Kommune. Regionplanen indeholder retningslinjer, der er bindende for kommunens planlægning, samt en række opfordringer til kommunen om blandt andet spildevandshåndtering. På baggrund af amtets regionplan skal kommunen planlægge den fremtidige spildevandsafledning i de områder, hvor spildevandsrensningen skal forbedres, og i henhold til lovgivningen må spildevandsplanen ikke stride mod regionplanen. 3

8 Lov og planlægningsgrundlag Regionplan 2005 indeholder en recipientkvalitetsplan, der angiver kvalitetsmålsætninger for vandløb, søer og kystnære områder. Baseret på recipienternes tilstande er der i regionplanen udarbejdet et følsomhedskort, der udlægger målsætninger for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. De i spildevandsplanen udpegede områder, hvor der kræves forbedret spildevandsrensning, er baseret på regionplanens følsomhedskort. Kommunen skal i spildevandsplanen vælge en kombination af kloakering, nedsivning og lokal rensning, således at regionplanens renseklasser opfyldes. Det skal bemærkes, at den forbedrede spildevandsrensning er forsinket i forhold til regionplanens retningsliner. Forhold til kommuneplan Den 12. april 2010 vedtog kommunalbestyrelsen Kommuneplan for Langeland Kommune. Herved kan Regionplan 2005 ophæves og erstattes af den nye kommuneplan. Kommuneplanen må ikke stride mod retningslinjer fastsat i Regionplan 2005, der har retsvirkning som landsplandirektiv. Evt. justeringer af spildevandsplanen i form af tillæg, på baggrund af den nye kommuneplan, kan dog ikke udelukkes. Forhold til lokalplaner En lokalplan indeholder bestemmelser om en bebyggelses udstrækning og karakter og har dermed betydning for mængden af regn- og spildevand, der afledes fra de konkrete områder. Vedtagelsen af nye lokalplaner kan derfor medføre behov for mindre tilpasninger af spildevandsplanen i form af tillæg. Forhold til vand- og naturplaner Kvaliteten af Danmarks vand og natur skal forbedres. Det er et led i EU's indsats for at sikre og forbedre natur- og miljøtilstanden i hele Europa. Miljøministeriet skal derfor udarbejde: Vandplaner som skal sikre en god økologisk tilstand for grundvand, vandløb, søer og fjorde atura 2000-planer som skal bevare og genoprette vores internationale naturområder Målene for spildevand vil fremover blive fastsat i de statslige vandplaner efter miljømålsloven. erne skal desuden indeholde indsatsprogrammer til opfyldelse af miljømålene inden erne forventes at komme i 6 mdr. offentlig høring medio 2010, og endelig vedtaget af Folketinget i Kommunerne skal i forlængelse heraf udarbejde handleplaner for de tiltag, som kommunen vil iværksætte for at opnå målene i De kommunale handleplaner skal i offentlig høring inden endelig vedtagelse. Vedtagelsen af de statslige Vandplaner vil få konsekvenser for spildevandsområdet i Langeland Kommune. Jf. Udkast til vandplanerne forventes bl.a. yderligere 463 ejendomme i det åbne land, at skulle have forbedret spildevandsrensning udført inden Miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 316 af 5. maj 2004 omfatter også sektorplaner, herunder spildevandsplaner. Hvis planen omfatter en fysisk ændring (f.eks. nye kloakoplande) skal det således vurderes, om planen skal igennem en egentlig miljøvurdering. Se bilag 3. 4

9 Lov og planlægningsgrundlag Forhold til vandforsyningsplaner Vandforsyningsplanen beskriver den nuværende og planlagte forsyningsstruktur af drikkevand. Bortskaffelsen af spildevand i kommunen skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en samlet vandforsyningsplan for Langeland Kommune, men en ny er under udarbejdelse og forventes godkendt i Vandforsyningen i Langeland Kommune varetages af 5 offentlige og 5 private vandværker, samt 2 offentlige vandforsyninger. Offentlige Vandværker og forsyninger: Hou tage vandforsyning Tranekær vandforsyning Rudkøbing Vandværk Tryggelev Vandværk Hesselbjerg Vandværk Bagenkop Vandværk Lejbøllevandværk Private Vandværker: Snøde Stoense Vandværk Tullebølle Vandværk Lohals Vandværk Houborglund Vandværk Humble Andels Vandværk Det er den lokale vandforsyning, der har ansvaret for, at drikkevandets kvalitet er i orden. Det gælder både den kommunale vandforsyning og de private vandforsyninger. Kommunen skal føre tilsyn med vandets kvalitet. Kvaliteten sikres blandt andet ved, at der løbende udtages prøver til analyse for nitrat, pesticider, colibakterier m.v. Afstandskrav Placering af spildevandsledninger skal ske i sikker afstand til vandindvindingsboringer. I Langeland Kommune vil man bestræbe sig på at holde en sikkerhedsafstand mellem spildevandsledninger og indvindingsboringer på 300 m. edsivningsanlæg må ikke opføres inden for 300 m fra indvindingsboringer, der skal have drikkevandskvalitet og inden for 150 m fra vandindvindingsanlæg i øvrigt. Afstandskravene kan nedsættes til 75 m, når de hydrologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg. Se evt. kortbilag 3. Udsnit af love og bekendtgørelser inden for spildevandsplanlægning Lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse (LBK) nr af 22/12/2006. Spildevandsbekendtgørelsen. BEK nr af 11/12/2007. Betalingsloven. LBK nr. 281 af 22/03/2007. Miljømålsloven. LBK nr. 932 af 24/09/2009. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. LBK nr. 936 af 24/09/2009. Spildevandsafgiftsloven. LBK nr. 636 af 21/08/1998. Vandrammedirektivet (implementeret i dansk lovgivning via Miljømålsloven ). Vandmiljøplanerne (VMP I, VMP II og VMP III). Lovteksterne kan læses på 5

10 Miljø Miljøbeskyttelseslovens 27 indeholder et generelt forbud mod at tilføre vandmiljøet forurenende stoffer, herunder spildevand. Spildevand fra husholdninger kan indeholde en lang række stoffer, som kan forurene vandmiljøet. Til disse stoffer hører bl.a. organisk stof, næringsstoffer, tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Organisk stof omsættes af mikroorganismer under forbrug af ilt. Herved kan der opstå dårlige iltforhold - og i nogle tilfælde helt iltfrie forhold - i vandmiljøet. Dette kan have negativ effekt på fisk og bunddyr. Indholdet af organisk stof udtrykkes derfor normalt som den mængde ilt, der forbruges ved nedbrydningen. Denne iltmængde måles normalt som BI 5 (biokemisk iltforbrug i 5 dage ved 20 grader celsius) og COD (kemisk iltforbrug) og angives i mg iltforbrug pr. l spildevand. æringsstofferne kvælstof () og fosfor (P) er skadelige for vandmiljøet i store mængder, idet de virker som gødningsstoffer for bl.a. alger. Kraftig algevækst giver dårlige lysforhold for planterne. Herved påvirkes fotosyntesen og iltforholdene forringes så bunddyr og fisk får svært ved at overleve. Indholdet af disse stoffer angives normalt som Tot- (totalkvælstof) og Tot-P (total-fosfor). ogle tungmetaller er nødvendige for forskellige levende organismer i små mængder, men i for høje koncentrationer bliver de skadelige. En del tungmetaller kan ophobes i levende organismer og derved blive koncentreret op gennem fødekæden. Miljøfremmede stoffer er betegnelsen for en lang række kemikalier, som ikke normalt findes i vandmiljøet og som kan være giftige og ofte er ikke-nedbrydelige. Miljøfremmede stoffer kan ligeledes ophobes i levende organismer og derved opkoncentreres op gennem fødekæden. Vandløb De største miljøproblemer i de langelandske vandløb er, at levestederne for planter og dyr er forringede som en følge af vandløbsreguleringer, spærringer og vandløbsvedligeholdelse, samt at vandløbene forurenes af nedbrydeligt, organisk stof, der udledes med f.eks. spildevand. I modsætning til det naturlige organiske stof (f.eks. blade), der nedbrydes langsomt, så nedbrydes det organiske stof i spildevand let, hvilket afspejler sig i højt BI 5. Ved tilførsel af spildevand stiger det biologiske iltfor-brug i vandløbet. Det organiske stof bundfælder i sedimentet og iltforbruget øges derved her. Samtidig med det øgede iltforbrug, overlejrer de udfældede partikler mikroalgerne og makrofytterne. Mikroalgernes og makrofytternes biomasse falder og dermed deres produktion af ilt. Sedimentets samlede iltforbrug aftager med afstanden fra udledningen, efterhånden som mængden af organisk stof falder. aturlige vandløb har i en vis udstrækning en selvrensende effekt, hvorimod vandløb med svag eller stillestående vandføring, som hovedparten af de langelandske vandløb, ikke har denne evne og derfor er meget påvirkelige af tilførsel af organisk stof. Forurening med organisk stof er i vidt omfang afhjulpet ved biologisk rensning af 6

11 Miljø spildevand, og virkningen af denne indsats viser sig hurtigt i vandløbene. Derimod vil et reguleret og kanaliseret vandløb ikke, eller kun meget langsomt, af sig selv kunne genskabe sit naturlige fysiske forløb og dermed levestederne for dyr og planter. ilt til nedbrydningen. Det giver dårlige iltforhold, specielt ved bunden, og dermed forringede livsvilkår for de fleste dyr og planter i vandet. Høje næringsstofkoncentrationer kan desuden føre til vækst af giftige alger og som følge deraf døde fisk, dyr og fugle. Kysten Søer Stor næringsstoftilførsel fører til en række ændringer i søernes biologiske samfund. En konsekvens af et forhøjet næringsstofindhold i søerne, er en stor opvækst af planteplankton, hvilket har forskellige negative effekter. Store opblomstringer af planteplankton medfører, at vandet bliver uklart og lys nedtrængningen mindskes. Herved udkonkurreres eller fortrænges undervandsplanterne fra større dybder. terne har bl.a. betydning for tilbageholdelse af næringsstoffer i søbunden, og næringsstofindholdet i vandet øges, hvis de forsvinder. Undervandsplanterne er desuden vigtige som føde eller skjulested for mange arter af fisk, fugle og vandinsekter. år planteplanktonet dør bruges megen te- og dyrelivet i de danske farvande er truet af tilførsel af for store mængder af næringsstofferne kvælstof og fosfor. Udledning af urenset spildevand er med til at øge mængden af planteplankton. Den øgede mængde planteplankton gør vandet uklart og skygger for lysets nedtrængning i vandet. Det hindrer ålegræs og tang i at vokse på dybere vand. år planteplanktonet dør, synker det til bunden og omsættes - og denne proces bruger ilten i bundvandet. Den øgede mængde planteplankton vil derfor medføre, at de indre farvande med få års mellemrum rammes af omfattende iltsvind. Herved dør en betydelig del af bunddyrene. Ved gentagne iltsvind er kun få, meget robuste og kortlivede arter i stand til at overleve. Det medfører dårlige muligheder for de fisk, der søger føde ved bunden, og bestandene af bundfisk vil da mindskes i lavvandede områder. Påvirkningerne forstærkes af, at vandet i de lavvandede danske farvande ofte er lagdelt (springlag). Det øger risikoen for dårlige iltforhold ved bunden, da iltudvekslingen gennem springlaget sker meget langsomt. Dvs. iltforbruget bliver større end produktionen af ilt fra makrofytter. 7

12 Recipienternes målsætning og tilstand Målsætning Fyns Amts Regionplan recipientkvalitetsplan, indeholder målsætninger for anvendelsen af vandområderne, de såkaldte recipientkvalitetsmålsætninger. Derudover indeholder planen krav til områdernes vandkvalitet og fysiske kvalitet. Betegnelsen recipient omfatter: o Vandløb (åer, bække og grøfter) o Søer o Fjorde o Kystvande I Fyns Amts Regionplan 2005 er der anvendt andre målsætningsbetegnelser for vandområderne end dem, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning se tabel. Sammenligning af Fyns Amts Regionplans recipientkvalitetsplan og Miljøstyrelsens vejledning Recipientkvalitetsplanlægningens målsætningskategorier Miljøstyrelsens målsætning Regionplanens målsætning Vandløb A Særligt naturvidenskabeligt interesseområde Referenceområde for naturvidenskabelige studier B1 Gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk Gyde- og/eller opvækstområde for laksefisk B2 Laksefiskevand B3 Karpefiskevand Fiskevand til lyst- og/eller erhvervsfiskeri C-F Vandløb med lempet målsætning Æstetisk tilfredsstillende samt om muligt fiskevand. Eller Æstetisk tilfredsstillende Søer A1 B Kystvande Særligt naturvidenskabeligt interesseområde aturligt og alsidigt dyre- og planteliv Referenceområde for naturvidenskabelige studier Fiskevand til lyst- og/eller erhvervsfiskeri aturvidenskabeligt interesseområde Generel målsætning Referenceområde for naturvidenskabelige studier Fiskevand til lyst- og/eller erhvervsfiskeri, hvor de naturlige betingelser er tilstede. Gyde- og/ eller opvækstområde for fisk 8

13 Recipienternes målsætning og tilstand Status for recipienternes tilstand Fyns Amt udarbejdede i 2004 en basis-/ risikoanalyse for vandistrikt Fyn (område 42). Det overordnede formål med analysen var, at skabe grundlag for den videre vandplanlægning gennem identifikation af vandområder/- forekomster, hvor der er risiko for at vandrammedirektivets / miljømålslovens mål om mindst god tilstand ikke vil blive opfyldt senest ved udgangen af 2015 med de i dag vedtagne miljøforanstaltninger. Amtsrådets holdninger Recipienterne på Langeland I Langeland Kommune er der 57 vandløb og 14 søer, der er målsat i forhold til recipientkvalitetsplanen. Udover de målsatte søer skal alle vandhuller med et overfladeareal større end 100 m2 som udgangspunkt have en målsætning som fiskevand til lyst- eller erhvervsfiskeri. Vandløb, der ikke er udpeget på kortbilag 1, har som udgangspunkt, enten en lempet målsætning eller en basismålsætning. Kystvande, nor og fjorde, der ikke er særligt udpegede på kortbilag 1, skal have en målsætning svarende til egnet som fiskevand til lyst- eller erhvervsfiskeri. 9

14 Recipienternes målsætning og tilstand Vandløb Ifølge Fyns Amts risikoanalyser skønnes det, at kun 4 ud af de 57vandløb i Langeland Kommune vil opnå målsætningen i Amtet peger på, at de primære årsager er dårlige fysiske forhold, tilførsel af spildevand fra spredt bebyggelse og regnvandsudløb, samt afstrømning fra dyrkede arealer. Regionplanen foreskrev, at bedre rensning fra spredt bebyggelse, samt forbedrede fysiske forhold, bl.a. via mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse og vandløbsrestaureringer, kunne forbedre forholdene. Faktorer der indvirker på vandområder: Spildevandsudledning (reguleres via spildevandsplanen). Påvirkning fra næringsstoffer (reguleres delvist via spildevandsplanen). Dyrkning / landbrug. Faunaspærringer. Dårlig fysisk tilstand / hårdhændet vedligeholdelse. Opstemning. Miljøfremmede / miljøfarlige stoffer. Fysiske forandringer Søer Risikoanalysen for de langelandske søer skønner, at kun 1 ud af de 14 søer vil opnå deres målsætning inden Regionplanen peger på spildevand fra spredt bebyggelse og mindre bysamfund, samt udvaskning fra dyrkede marker som årsag til søernes ringe tilstand. Desuden påpeges det, at tidligere tiders tilførsel af fosfor er ophobet på søbunden og herfra afgives til vandet. Kystvande Kystvandene omkring Langeland skønnes ikke at opnå målsætningen inden I amtets basisanalyse beror skønnet bl.a. på, at flora og fauna påvirkes af fiskeri, muslingeskrab, klapning, sejlrendeuddybning, råstofindvinding mv. Desuden skønnes det, at miljøfarlige stoffer, samt eutrofiering af næringsstoffer er en væsentlig faktor i den manglende opnåelse af målsætningen. Regionplanen giver derfor udtrykt for, at der er behov for yderligere nedbringelse af næringsstofudledningerne, særligt fra landbruget, samt en yderligere reduktion af tilførte miljøskadelige stoffer. Spildevandsplanen skal forholde sig til recipienternes aktuelle forhold og redegøre for planlagte tiltag inden for kloakforsyningen, der kan være med til at sikre et fremtidigt godt vandmiljø i kommunen. Langeland Kommune og Langeland Forsyning A/S vil i planperioden bl.a. gennemføre følgende tiltag: Optimere renseanlæggene. Optimere bygværkerne. Renovere kloaksystemet. Anlægge separatkloakering ved ny kloakering. Kloakere en række ejendomme i det åbne land. Påbyde udvalgte ejendomme i det åbne land forbedret spildevandsrensning. En reduktion af tilførslen af næringsstoffer skønnes at have en gavnlig effekt. 10

15 Spildevandsstruktur Status Gennem de seneste år er der gennemført en fortsat centralisering af spildevandsrensningen, med nedlæggelse af renseanlæggene i Bukkemose, Fredmose, Helletofte og Botofte og afskæring af spildevandet til større og nyere anlæg. Der er i dag 7 renseanlæg i kommunen tilhørende Langeland Forsyning A/S. Renseanlæggene, samt oplandsgrænser er vist på nedenstående kort. 11

16 Spildevandsstruktur Det største renseanlæg er Rudkøbing Centralrenseanlæg, der kan håndtere spildevandet fra personer. De mindste renseanlæg er Snøde og Lejbølle renseanlæg, der kan håndtere spildevandet fra 1200 personer. Oversigt over anlæg (se nærmere beskrivelse af anlæg på side ) Anlæg Etableret år Udbygget år Type Godkendt kapacitet Skønnet belastning Recipient Lohals MBDK 1770 PE 683 PE Langelandsundet Snøde MBDK 1200/1600 PE Lejbølle MBDK 1200/1300 PE 445 PE Langelandsbælt 247 PE Langelandsbælt Roløkke MBK 4300 PE 1888 PE Langelandsbælt Rudkøbing MBDK PE 4788 PE Rudkøbing Løb Brandsby MBK 6000 PE 2660 PE Langelandsbælt Harsbjerg MBK 2600 PE 1224 PE Marstal bugt Belastningen på renseanlæggene forventes at stige i planperioden grundet udbygning af boligområder i de større byer, samt kloakering af landsbyer og en lang række ejendomme i det åbne land. Etablering af slammineraliseringsanlæg I den kommende planperiode vil forsyningen udarbejde en strukturanalyse med vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt at nedlægge nogle af anlæggene og afskære spildevandet til eksisterende anlæg eller evt. et større anlæg midt på øen. Det primære grundlag for udarbejdelse af en strukturanalyse for renseanlæggene er den tekniske og økonomiske restlevetid på de eksisterende renseanlæg, set i sammenhæng med de omkostninger der er forbundet med driften af renseanlæggene og de omkostninger, der er forbundet med at pumpe spildevandet til andre og større anlæg. Miljømæssige konsekvenser ved evt. at flytte spildevand til en anden recipient indgår som en væsentlig parameter i vurderingen, idet der tages hensyn til de kommende vandplaner. 12

17

18 Kloakoplande

19 Kloakoplande lagte kloakeringer I denne spildevandsplan udlægges der 145 ejendomme i nye kloakoplande. De fleste af disse ejendomme er beliggende i det åbne land og er udpeget til at skulle have foretaget forbedret spildevandsrensning. Langeland Forsyning har vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at kloakere ejendommene, idet de ligger forholdsvis tæt og nær ved eksisterende kloakoplande eller afskærende ledninger. Disse nye områder spildevandskloakeres, dvs. der anlægges kun ledning til spildevand. Ejerne skal selv sørge for at skille regn og spildevand af på de enkelte ejendomme, samt selv sørge for afledning af regnvand til nedsivning, eller via eksisterende grøfter, vandløb og dræn i henhold til vandløbsloven. I spildevandsplanen er der lavet nye tidsplaner for kloakering af ejendomme beliggende i tidligere planlagte kloakoplande jf. de tre gamle kommuners spildevandsplaner. Se oversigt og tidsplan for kloakering af ejendommene i bilag 1 og kortbilag 2. Samt kort med afgrænsninger på de følgende sider. Jf. spildevandsplanen kloakeres det eksisterende kloakopland Stenbæk ved traditionel kloakering. t er i dag kloakeret som vacuumsystem for toiletspildevand. Resten af spildevandet fra ejendommene nedsives privat på grundene. Det er planen at etablere et nyt spildevandssystem og afskære spildevandet til eksisterende kloakledning i Se bilag 1. I planen er der desuden inddraget nye kloakoplande ved de områder, der i kommuneplanen er udlagt til nye boligområder. Langeland Forsyning kloakerer områderne i takt med byudviklingen. rne kan ses på de følgende sider. I det følgende er angivet en kort beskrivelse af kloakoplandene i kommunen opdelt på byniveau. For hvert hovedkloakopland angives renseanlæg (der afledes til), kloaksystem, oplandsareal, samt hvilken recipient, der afledes direkte til fra oplandet. Ligeledes er oplandsafgrænsningen vist. Definitioner på forskellige typer kloaksystem Separatsystem: 2 strenget kloaksystem med regn- og spildevandsledning for separat afledning. Spildevandssystem: 1 strenget kloaksystem for spildevand. Regnvand afledes lokalt. Fællessystem: 1 strenget kloaksystem, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledning. Læsevejledning På de følgende sider er der foruden nogle farvekoder for kloakeringsprincippet, nogle labels på billederne. Disse labels viser en kode for enten spildevandsstrukturen eller et bygværk. Koden består af de første bogstaver for det pågældende område, samt en forkortelse af anlægget. Labels markeret med hvid boks viser en kode for et kloaksystem. F.eks. TUPLSE1 betyder: TUllebølle PLanlagt SEparatkloakeret nr. 1. Labels markeret med en turkis boks viser en tilsvarende kode for bygværker. F.eks. TUOV6 betyder: TUllebølle OVerløbsbygværk nr. 6 15

20 1. Rudkøbing Rudkøbing By Rudkøbing by er delvis separatkloakeret og delvis fælleskloakeret. Spildevandet fra begge områder ledes til de to afskærende ledninger Vejleledningen og Havneledningen. Spildevandsmængde Boliger: ca PE Industri: ca PE Fremtidige boligområder skal separatkloakeres. Regnvand skal afledes ved nedsivning eller ved aflastning i regnvandsbassiner Rensningsanlæg Rudkøbing Overløb RUOV1 Overløb til Rudkøbing Løb RUOV12 Overløb til Vejlen RUOV16 Overløb til Vejlen RUOV17 Overløb til Vejlen RUSE5 Udløb af regnvand til Vejlen RUOV2 Overløb til Rudkøbing Løb RUOV3 Overløb til Rudkøbing Løb RUOV4 Overløb til Rudkøbing Løb RUOV5 Overløb til Rudkøbing Løb RUOV6 Overløb til Rudkøbing Løb RUOV7 Overløb til Vejlen RUOV8 Overløb til Vejlen RUOV9 Overløb til Vejlen RUOV10 Overløb til Vejlen RUSE1 Udløb af regnvand til Vejlen RUOV11 Overløb til Vejlen RUSE2 Udløb af regnvand til Vejlen RUOV15 Overløb til Vejlen ROUV14 Overløb til Vejlen RUSE3 Udløb af regnvand til Vejlen RUSE4 Udløb af regnvand til Vejlen RUSE6 Udløb af regnvand til Rudkøbing Løb RUOV13 Overløb til Vejlen RUSF1 Udløb af regnvand via forsinkelsesbassin til Vejlen 16

21 1. Rudkøbing Fælleskloakeret Rudkøbing Havn RUOV1 Spildevandskloakeret RUOV3 RUOV2 RUOV4 RUFÆ1 Separatkloakeret RUOV6 RUOV5 RUFÆ2 RUFÆ3 lagt separatkloakeret RUFÆ4 SIS RUOV13 RUPLSP1 D Overløbsbygværk RUSP1 RUSE2 RUSF1 MØSP1 RUFÆ2 RUFÆ3 RUSE1 RUOV14 Rudkøbing Industriområde RUFÆ4 RUFÆ6 RUFÆ7 RUFÆ8 RUSE3 SE7 RUFÆ9 RUSE5 RUSE4 RUSE2 RUSE6 RUPLSE2 SKRØSP3 RUOV4 RUOV6 RUOV5 RUFÆ10 RUFÆ5 RUFÆ7 R RUFÆ11 R RUSE8 RUOV8 RUSE7 RUOV9 RUOV10 RUOV7 RUSE3 RU RUSE4 Rudkøbing v. Rue Mark 17

22 1. Rudkøbing Kragholmvej t er spildevandskloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer. Spildevandsmængde 85 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Rudkøbing Overløb Ingen registrerede 18

23 1. Rudkøbing RUSE4 RUOV17 RUOV15 RUOV16 RUPLSE1 Spildevandskloakeret RUPLSE3 KRSP2 KRSP1 separatkloakeret SØSP2 19

24 1. Rudkøbing Peløkke t er fælleskloakeret. yt boligområde ved Strandengen er separatkloakeret i 2-strengssystem. Spildevandsmængde 258 PE Rensningsanlæg ye boligområder separatkloakeres. Rudkøbing Renseanlæg Overløb RUSE6 Udløb af regnvand til Rudkøbing Løb PEOV1 Overløb fra pumpestation til Rudkøbing Løb Kulepile t er fælleskloakeret. Spildevandsmængde 300 PE 8 ejendomme ved ordre Landevej spildevandskloakeres. Renseanlæg Rudkøbing Renseanlæg Overløb RUOV13 ødoverløb fra pumpestation Strandhuse/Rifbjerg Spildevandsmængde Renseanlæg Strandhuse er spildevandskloakeret, regnvand tilledes private drænsystemer. Rifbjerg by er ikke kloakeret, spildevand afledes i private systemer til bundfældningstanke med privat udledning Strandhuse: 32,5 PE Rifbjerg: 40 PE Rudkøbing Renseanlæg Overløb PESE1 regnvandsudløb Rifbjerg by spildevandskloakeres. Regnvand afledes i private systemer 20

25 21 1. Rudkøbing STR1 RUSP1 RUFÆ12 PEFÆ1 RI1 RUPLSP1 PESE1 PEPLSE1 PEPLSP2 RUOV1 RUOV13 PEOV1 RUSE6 SKRØSP1 SKRØSP3 SØSP2 SKRØSP2 RUFÆ8 RUFÆ6 RUFÆ9 RUFÆ7 RUSE4 RUSE5 RUSE3 E7 RUSE6 KRSP2 RUPLSE1 RUPLSE2 RUPLSE3 RUSE2 RUSE4 SKRØSE1 SKRØSE3 RUOV15 Rudkøbing Øst Peløkke/Kulepile Fælleskloakeret Spildevandskloakeret Separatkloakeret STR1 RI1 PESE1 PEOV1 PESE1 RUSE6 Rifbjerg/strandhusene lagt spildevandskloakeret D Overløbsbygværk lagt separatkloakeret

26 1. Rudkøbing Spildevandsmængde Renseanlæg Overløb Simmerbølle/Kassebølle t er spildevandskloakeret, regnvand afledes i private systemer. Boligområder123 PE Industri Ø-pølser 1500 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rudkøbing Renseanlæg SISE1 ødoverløb fra pumpestation ved fyldpladsen SISE2 Ud til Bregnemoseløbet Spildevandsmængde Møllemose t er spildevandskloakeret, regnvand afledes i private systemer 30 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Renseanlæg Overløb Spildevandsmængde Rudkøbing Renseanlæg Ingen registrerede overløb Gl. Skrøbelev t er spildevandskloakeret. Regnvand afledes privat via ældre ledninger og grøfter til systemer med tilslutning til Henninge-Løbet 125 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Renseanlæg Rudkøbing Renseanlæg Overløb SKRØSE2 ødoverløb fra pumpestation Spildevandsmængde Overløb y Skrøbelev t er spildevandskloakeret. Regnvand afledes privat via ældre ledninger og grøfter til systemer med tilslutning til Lindelse or 200 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden SKRØSE3 Regnvand 22

27 1. Rudkøbing Spildevandskloakeret Simmerbølle/Kassebølle SISP2 SISE1 SISE2 SISP1 MØSP1 Gammel Skrøbelev D Overløbsbygværk SKRØSP3 SKRØSE2 ØRSP1 SKRØSE3 P2 LSE1 SKRØSP1 y Skrøbelev SKRØSE2 SKRØSE3 SKRØSP2 SKRØSP1 SP2 SKRØSE1 23

28 1. Rudkøbing Torpe t er spildevandskloakeret. Regnvand afledes i private systemer gennem åbne grøfter og dræn til Fuglsbølle Vestre Hovedløb Spildevandsmængde 58 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Rudkøbing Renseanlæg Overløb Ingen registrerede Søndre Landevej t er spildevandskloakeret. Regnvand afledes i private systemer gennem åbne grøfter og dræn Spildevandsmængde 95 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Rudkøbing Renseanlæg Overløb Ingen registrerede Fuglsbøllevejen t er spildevandskloakeret. Regnvand afledes i private systemer gennem åbne grøfter og dræn Spildevandsmængde 63 PE Rensningsanlæg Rudkøbing Renseanlæg Overløb Ingen registrerede 24

29 1. Rudkøbing Spildevandskloakeret Torpe TOSP1 Søndre landevej SØSP2 SØSP1 Fuglsbøllevejen FUSP5 VESP2 VESP1 25

30 2. Lohals Lohals Lohals by er delvis fælleskloakeret og delvis separatkloakeret i 2-strengssystem Spildevandsmængde Fælleskloakeret: 655 PE Separatkloakeret: 673 PE Der er udlagt en del områder hvor der skal etableres separatkloakering i 2-strengsystem Rensningsanlæg Lohals Renseanlæg Overløb LOOV1 Overløb til Mejerigrøften LOOV2 Overløb til Langelandssundet LOOV3 Overløb til Langelandssundet LOSE1 Udløb af regnvand til Troldebjerggrøften LOSE2 Udløb af regnvand til Langelandssundet LOSE3 Udløb af regnvand til Mejerigrøften 26

31 2. Lohals Fælleskloakeret LOOV1 Lohals Havn LOSE7 Separatkloakeret LOSE1 LOOV3 LOFÆ1 LOSE2 lagt separatkloakeret opland LOSE3 LOPLSE1 LOFÆ2 LOPLSE3 LOPLSE2 Lohals Øst D Overløbsbygværk LOFÆ2 LOSE6 LOSE5 LOPLSE2 LOFÆ4 LO1.4 LOFÆ3 LOSE4 Lohals Syd LOSE1 27

32 2. Lohals Hov tage/ Hoborglund Spildevandsmængde med private bundfældningsanlæg og spredt nedsivning. 493 PE y bebyggelse skal udføres med tidssvarende godkendte nedsivningsanlæg eller anden form for lokal spildevandsrensning, alt afhængig af grundvandsspejlet. 28

33 2. Lohals med tæt nedsivning ordstrand HOVPL1 HOVPL1.1 29

34 3. Snøde Stoense Stoense sommerhusområde t er spildevandskloakeret, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 908 PE y bebyggelse spildevandskloakeres, regnvand skal afledes privat Rensningsanlæg Overløb Ingen registrerede Stoense t er delvis separatkloakeret i 2-strengssystem samt spildevandskloakeret hvor regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 175 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Snøde Overløb Stoense STOSE1 Udløb af regnvand til evresmose 30

35 3. Snøde Stoense Spildevandskloakeret Stoense sommerhusområde nord LOSP1 Separatkloakeret spildevandskloakeret STOSP1 Stoense sommerhusområde syd D Overløbsbygværk STOSP1 STOSE1 HOSP1 STOPLSP1 Stoense STOSE1 STOSE1 31

36 3. Snøde Stoense Snøde Størstedelen af Snøde er separatkloakeret i 2- strengssystem. En del er spildevandskloakeret og enkelte ejendomme er fælleskloakeret. Spildevandsmængde Separatkloakeret: 365 PE Spildevandskloakeret: 98 PE Fælleskloakeret: 25 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden. Evt. ny bebyggelse separatkloakeres. Rensningsanlæg Snøde Overløb SØSE1 Udløb af regnvand til Bjerregårdsrenden SØSE2 Udløb af regnvand til Bjerregårdsrenden Snøde Hesselbjerg med private bundfældningsanlæg og spredt nedsivning. Spildevandsmængde 138 Det er planlagt at spildevandskloakere området, for at sikre miljørt, herunder kystvand og bregnemoseafløbet. 32

37 3. Snøde Stoense Fælleskloakeret Snøde ord SSE2 Spildevandskloakeret SSP2 SSE1 SPLSE1 Separatkloakeret SFÆ1 SSP1 SPLSE2 lagt separatkloakeret opland SPLSE3 SPLSE3 lagt spildevandskloakeret SSE4 SSE3 D Overløbsbygværk SSP3 Snøde Syd SØSE2 SØSE1 SØSE1 HESPPL1 Snøde Hesselbjerg 33

38 4. Lejbølle Dageløkke t er delvis separatkloakeret og spildevandskloakeret. Spildevandsmængde Separatkloakeret: 513 PE Spildevandskloakeret: 60 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Snøde Overløb Ingen registrerede Spildevandsmængde Tressebølle t er spildevandskloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer 80 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Overløb Snøde TRESP1 Udløb af regnvand til Mose øst for Tressebølle Fæbæk t er spildevandskloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 95 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Snøde Overløb Ingen registrerede 34

39 4. Lejbølle Spildevandskloakeret Dageløkke DASE1 Separatkloakeret DASP2 DASP1 F Fæbæk/Tressebølle TERSE1 D Overløbsbygværk TRESP1 TRESP2 FÆSP1 DASP1 FÆSP1 Fæbæk 35

40 4. Lejbølle Svalebølle det åbne land t er i dag ikke offentlig kloakeret, spildevand afledes i private systemer primært igennem bundfældningstanke med afledning til dræn m.m. Spildevandsmængde 53 PE t spildevandskloakeres i 1 strengssystem, regnvand afledes i private systemer Rensningsanlæg Overløb Lejbølle Ingen planlagte Bøstrup t er delvis fælleskloakeret og spildevandskloakeret Spildevandsmængde Fælleskloakeret: 100 PE Spildevandskloakeret: 40 PE Rensningsanlæg Overløb ye områder spildevandskloakeres Snøde BØOV1 Overløb til Egeløkke Lung Lejbølle t er fælleskloakeret i 1-strengssystem Spildevandsmængde 218 PE ye områder spildevandskloakeres Rensningsanlæg Snøde Overløb LEJOV1 Overløb fra bassin 36

41 37 4. Lejbølle BØSP1 BØFÆ1 BØPLSP2 BØOV1 Bøstrup LEFÆ1 BØPLSP3 LEJOV1 Lejbølle Fælleskloakeret Spildevandskloakeret D Overløbsbygværk lagt spildevandskloakeret BØPLSP1 Svalebølle

42 4. Lejbølle Emmerbølle Strand Camping Privat nedsivningsanlæg > 30 PE Spildevandsmængde > 30 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Privat nedsivning Overløb Ingen registrerede Emmerbølle/ Helletoftevej t er i dag ikke offentlig kloakeret, spildevand afledes i private systemer primært igennem bundfældningstanke med afledning til dræn m.m. Spildevandsmængde 40 PE Rensningsanlæg t spildevandskloakeres, regnvand afledes i private systemer Lejbølle Overløb Der er ingen planer om overløb Helletofte Strand t er spildevandskloakeret, regnvand afledes privat Spildevandsmængde 128 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Lejbølle Overløb Ingen registrerede 38

43 4. Lejbølle med tæt nedsivning Emmerbølle Camping Spildevandskloakeret EM1 Spildevandskloakeret LEPLSP1 LEFÆ Emmerbølle-/ Helletoftevej LEPLSP2 Helletofte Strand HEL1 HEL1.2 HEL1.3 39

44 5. Tranekær Tranekær Tranekær by er separatkloakeret i 2-strengssystem Spildevandsmængde Tranekær 275 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Overløb Lejbølle TRASE1 Udløb af regnvand til Tuemose Tranekær/ Rødby Rødby er spildevandskloakeret, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 30 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Lejbølle Overløb Ingen registrerede Botofte Spildevandsmængde Botofte er spildevandskloakeret, regnvand afledes i private systemer 195 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Lejbølle Overløb Ingen registrerede 40

45 41 5. Tranekær TRSE1 Tranekær TRSP1 TRSE1 Tranekær / Rødby BOSP1 Botofte Spildevandskloakeret Separatkloakeret D Overløbsbygværk

46 6. Tullebølle Tullebølle t er dels fælleskloakeret, dels separatkloakeret.et par ejendomme er spildevandskloakeret Spildevandsmængde Fælleskloakeret: 583 PE Separatkloakeret: 253 PE Spildevandskloakeret: 5 PE ye boligområder separatkloakeres. Boliger i det åbne land spildevandskloakeres. Rensningsanlæg Roløkke Overløb TUSE1 Udløb af regnvand til Akkermoserenden TUSE2 Udløb af regnvand til Akkermoserenden TUOV1 Overløb til Akkermoserenden TUOV2 Overløb til Akkermoserenden TUSE3 Udløb af regnvand til Akkermoserenden TUOV3 Overløb til Akkermoserenden TUOV4 Overløb til Akkermoserenden TUOV5 Overløb til Akkermoserenden 42

47 43 6 Tullebølle TUFÆ1 TUFÆ2 TUSE1 TUS TUSE7 TUSE2 TUSE3 TUPLSE2 TUPLSE3 TUSE1 TUOV2 Tullebølle midt TUSP1 TUFÆ1 TUSE1 TUSE5 TUSE4 TUSE3 TUPLSE2 TUPLSE3 Tullebølle ord TUFÆ1 TUSE5 TUSE7 SE2 TUSE3 TUPLSE2 TUPLSE3 TUSE1 Løkkebyvej Fælleskloakeret Spildevandskloakeret Separatkloakeret D Overløbsbygværk lagt separatkloakeret lagt spildevandskloakeret

48 6. Tullebølle Løkkeby sommerhusområde Fælles og spildevandskloakeret Spildevandsmængde Fælleskloakeret: 50 PE Spildevandskloakeret: 188 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Roløkke Overløb Ingen registrerede Stengade t er i dag ikke offentlig kloakeret, spildevand afledes i private systemer primært igennem bundfældningstanke med afledning til dræn m.m. Spildevandsmængde 43 PE t er planlagt spildevandskloakeret i 1 strengssystem, regnvand skal afledes i private systemer Rensningsanlæg Roløkke Overløb Ingen planlagte 44

49 6 Tullebølle TUSE6 TUFÆ3 Skebjerg Fælleskloakeret TUPLSE1 TU/LØSP1.1 Spildevandskloakeret TUPLSP1 TU/LØSP1.2 LØOV Separatkloakeret TU/LØSP1.4 TU/LØSP1.5 lagt separatkloakeret lagt spildevandskloakeret Løkkeby D Overløbsbygværk LØSSP1 LØSFÆ1 Stengade TUPLSP2 45

50 7. Spodsbjerg Spodsbjerg By t er fælleskloakeret Spildevandsmængde 348 PE y bebyggelse spildevandskloakeres Rensningsanlæg Roløkke Overløb Spodsbjerg SPOV1Overløb til Langelandsbæltet SPOV2 Overløb til Langelandsbæltet Spodsbjerg sommerhusområde Sommerhusområdet er spildevandskloakeret, regnvand afledes i private systemer eller via nedsivning Spildevandsmængde 690 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden. Rensningsanlæg Roløkke 46

51 47 7. Spodsbjerg SPOFÆ1 SPOPLSP1 SPOPLSP2 SPOV1 SPOV2 Spodsbjerg ord SPOSP1 SPOSP2 SPOSP3 SPSE1 SPOV3 Spodsbjerg Midt SPOSP1 SPSE1 Spodsbjerg Syd Fælleskloakeret Spildevandskloakeret D Overløbsbygværk

52 7. Spodsbjerg Longelse/Longelse Sand/Sdr. Longelse t er spildevandskloakeret i 1 strengssystem, regnvand afledes via private systemer Spildevandsmængde 353 PE Evt. nye boligområder spildevandskloakeres Rensningsanlæg Roløkke Overløb LOSE2 Udløb af regnvand til Fladmose-Hellevad Afløbet LOSE3 Udløb af regnvand til Fladmose-Hellevad Afløbet 48

53 7. Spodsbjerg Spildevandskloakeret LOSASP1 LOSE1 Spildevandskloakeret Longelse ØLOSP1 LOSE3 LOSE2 Longelse D Overløbsbygværk LOSP5 LOPLSP1 FUSP2 LOSP1 LOSP3 LOSP3 Sdr. Longelse LOSP2 LOSE4 LOSP4 49

54 7. Spodsbjerg Fuglsbølle t er spildevandskloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 173 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Overløb Roløkke FUSE1 Udløb af regnvand til Skovsboafløbet Skrøbelev t er spildevandskloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 220 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Rudkøbing renseanlæg Overløb SKRØSE1 Regnvandsudledning via Henningeløbet SKRØSE2 ødoverløb fra pumpestation SKRÆSE3 Regnvandsudledning via Henningeløbet Torpe t er spildevandskloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 58 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensninganlæg Rudkøbing renseanlæg Overløb Ingen registrerede 50

55 7. Spodsbjerg Spildevandskloakeret Fuglsbølle FUSP2 FUSP1 FUSE1 FUSP3 D Overløbsbygværk SKRØSP3 SKRØSE2 Skrøbelev ØRSP1 SKRØSE3 SKRØSP1 SKRØSE1 Torpe TOSP1 51

56 8. Lindelse Vesterby Mark t er separatkloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde PE 63 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden. Rensningsanlæg Rudkøbing Renseanlæg Overløb Ingen registrerede Klæsøvej t er separatkloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 17,5 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Brandsby renseanlæg Overløb Ingen registrerede Statene t er separatkloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 75 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Brandsby renseanlæg Overløb Ingen registrerede 52

57 53 8. Lindelse HESP3.1 HESP3.2 HESP3 VESP3 AUSP1 KL1 HESP3.2 VESP2 VESP1 VESP4 VESP3 Vesterby Mark Klæsøvej HESP1 HES HESP STASP1 AUSP1 Statenevej spildevandskloakeret D Overløbsbygværk

58 8. Lindelse Snaremose t er separatkloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 30 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Roløkke Overløb Ingen registrerede Herslevvej/Smediestræde/Augløkkevej/Bjergvej t er separatkloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 70 PE Rensningsanlæg Forholdene vil være uforandrede i planperioden Overløb Ingen registrerede 54

59 8. Lindelse Fælleskloakeret Snaremosevej FUSP4 SASP1 Herslevvej HESP3 D Overløbsbygværk AUSP1 HESP2 HESP1 Bjergvej HESP2 ILSP2 ILSP1 55

60 8. Lindelse Illebølle t er separatkloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 168 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Brandsby Overløb Ingen registrerede Vindeby t er separatkloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 70 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Brandsby Overløb Ingen registrerede 56

61 57 8. Lindelse ILSP1 ILSP3 ILSP4 ILSP5 Illebølle VISP1 ILSP10 ILSP9 ILSP8 ILSP7 IlSP6 Illebøllevej VISP2 ILSP10 Vindeby Fælleskloakeret D Overløbsbygværk

62 8. Lindelse Hennetved t er separatkloakeret i 1-strengssystem, regnvand afledes i private systemer Spildevandsmængde 110 PE Forholdene vil være uforandrede i planperioden Rensningsanlæg Brandsby Overløb Ingen registrerede 58

63 59 8. Lindelse HESP1 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B A 28A 28A 28A 28A 28A 28A 28A 28A A 30A 30A 30A 30A 30A 30A 30A 30A A 48A 48A 48A 48A 48A 48A 48A 48A Spildevandskloakeret

Indledning---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Indledning---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Indledning---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Lov og planlægningsgrundlag ------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Forslag til Spildevandsplan

Forslag til Spildevandsplan Forslag til Spildevandsplan 2010 2017 Indholdsfortegnelse Side - Læsevejledning I - Indledning 1 - Lov- og planlægningsgrundlaget 3 - Miljø 6 - Recipienters målsætning og tilstand 9 - Spildevandsstruktur

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016

Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen. Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen Nyborg den 8. juni 2016 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen 2 Den nye vandsektorlovs indflydelse på spildevandsplanlægningen

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium

Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker. - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Myndighedsbehandling for spildevand fra røgvasker - Udtrædelse af kloakopland - Udledning til vandområder - Kravvrærder for Cadmium Bo Skovmark, Naturstyrelsen 17. marts 2015 PAGE 1 Mulige løsninger for

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed?

Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Hvordan vurderes recipienternes sårbarhed? Vandplanernes miljømål Retningslinjer for Regnbetingede udløb Udlederkrav Bo Skovmark Naturstyrelsen Aalborg, 31. maj 2012 Naturstyrelsen SIDE 1 23 vandplaner

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

DANVA-kursus. Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab. Januar 2012

DANVA-kursus. Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab. Januar 2012 DANVA-kursus Nytænkning af spildevandsplanen Fra det virkelig liv som det (op)leves i et stort forsyningsselskab Januar 2012 Kort om Kommunen og Forsyningen som den ser ud i Aarhus Forsyningen : Aarhus

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Rebild Kommune Tillæg til Spildevandsplan Separatkloakering af Øster Hornum

Rebild Kommune Tillæg til Spildevandsplan Separatkloakering af Øster Hornum Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2009 til Spildevandsplan 1999 for tidligere Støvring Kommune. Separatkloakering af Øster Hornum Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE 3 2 INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune

Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere Sindal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Hjørring Kommune Tillæg til Spildevandsplaner for tidligere Hjørring Kommune, tidligere Hirtshals Kommune, tidligere ndal Kommune samt tidligere Løkken-Vrå Kommune Tillæg 2 af 2016 Optagelse af vandløb

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By

Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2009-2015 Etablering af regnvandsbassiner i Vesløs By Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag 3 3. Forslag til tillæg nr. 14 4 3.1. Området 3.2. Plan 3.3. Arealbehov

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tillæg 11 til Spildevandsplan

Tillæg 11 til Spildevandsplan Tillæg 11 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, samt opdeling af kloakopland HS32 i to kloakoplande 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Lovgrundlag...1

Læs mere