Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune"

Transkript

1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet hænger nøje sammen med en tilstrækkelig hyppig tømning. Med en fælles, obligatorisk tømningsordning sikres endvidere, at bortskaffelsen af slam/spildevand sker på en hygiejnisk forsvarlig og lovlig måde. 1 Regulativets gyldighedsområde I henhold til Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen) kan en kommunalbestyrelse bestemme, om der i hele kommunen eller i dele af denne skal gennemføres en fælles ordning for bortskaffelse af slam fra bundfældningstanke. Lemvig Kommune har i medfør af disse bestemmelser bestemt, at enhver ejendom indenfor Lemvig Vand og Spildevand A/S forsyningsområde, der har etableret bundfældningstank, og som samtidig ikke er kontraktligt medlem af Lemvig Vand og Spildevand A/S, er forpligtet til at benytte en sådan tømningsordning. Nærværende regulativ fastsætter de nærmere regler for betalingen til denne fælles, obligatoriske tømningsordning, samt reglerne for tømningsordningens driftsmæssige tilrettelæggelse. Regulativet indeholder derudover oplysninger af rent informativ karakter om de regler, der finder anvendelse efter Miljøbeskyttelsesloven, og som håndhæves af Lemvig Kommune som tilsynsmyndighed. Ved bundfældningstanke som nævnt ovenfor forstås septiktanke, trixtanke eller lignende tanke med en tilsvarende funktion, dvs. tanke med udløb til et yderligere rensetrin såsom nedsivningsanlæg, rodzoneanlæg, minirenseanlæg eller med udløb til vandløb, søer eller havet. Ejerne af bundfældningstanke har pligt til at lade bundfældningstanken på ejendommen tømme ved Lemvig Vand og Spildevand A/S foranstaltning til den af Lemvig Vand og Spildevand A/S fastsatte betaling. 2 Tilslutningspligt Enhver ejendom indenfor Lemvig Vand og Spildevand A/S forsyningsområde, der er omfattet af nærværende tømningsordning, er forpligtet til at benytte tømningsordningen.

2 For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab efter 7a i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. er Lemvig Vand og Spildevand A/S ansvarlig for tømning af bundfældningstanken og afholdelsen af de deraf følgende omkostninger. 3 Tilmelding og afmelding Ejeren af en ejendom med bundfældningstank skal tilmelde sig tømningsordningen ved Lemvig Vand og Spildevand A/S. Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke i henhold til Spildevandsbekendtgørelsen foranlediger Lemvig Kommune tilmelding til ordningen. Eksisterende bundfældningstanke, som er registreret i kommunens bygnings- og boligregister (BBR), tilmeldes tømningsordningen af Lemvig Kommune. Hvis eksisterende bundfældningstanke ikke bliver tilmeldt, f.eks. på grund af manglende registrering i BBR, er ejeren af ejendommen forpligtet til at meddele dette til Lemvig Kommune. Afmelding fra tømningsordningen kan kun finde sted, såfremt ejendommen tilsluttes kloak, eller hvis den pågældende bundfældningstank af andre årsager sættes ud af drift eller sløjfes. Afmelding effektueres, når Lemvig Kommune fra autoriseret kloakmester har modtaget en færdigmelding vedrørende tilslutning til kloak eller afblænding og frakobling af vand til ejendommen med beskrivelse af, hvordan denne er sløjfet. 4 Etablering af tanke Nye bundfældningstanke skal etableres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, jf. de nugældende regler i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Funktionskrav til bundfældningstanke). Samtlige nye og eksisterende bundfældningstanke skal være forsynet med et synligt dæksel med løftering. Dækslet skal være frit tilgængeligt, opført til terræn og let aftageligt. Dæksler, som vejer mere end 50 kg løftes/flyttes ikke, da de ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983, ikke må håndløftes af én person. Dækslet skal til enhver tid være fritlagt. Ejeren af ejendommen er ved anmodning herom forpligtet til at angive tankens placering til Lemvig Vand og Spildevand A/S repræsentant. Det er ejeren af ejendommens forpligtelse at sørge for, at vejen frem til bundfældningstanken er fremkommelig. Vejen skal være farbar/fritlagt i 3,5 meters bredde og 4,0 meters højde. Tanken skal være beliggende tæt ved og max. 40 meter fra kørefast vej, hvorfra der skal være hensigtsmæssig adgang til tanken, således at tømningen kan foregå uden særlig risiko for skade på beplantning, hegn og lignende. Ved uhensigtsmæssig placering af tanken yder Lemvig Vand og Spildevand A/S ikke erstatning ved skader opstået i forbindelse med tømning. Ejeren af ejendommen er pligtig til at give adgang for Lemvig Vand og Spildevand A/S repræsentanter for udøvelse af de med ordningen forbundne funktioner samt at sikre de fornødne adgangsforhold for tømningsmateriel.

3 5 Tømning Bundfældningstanke tømmes på hverdage mellem kl og og sker normalt ved total tømning og en efterfølgende vandfyldning af bundfældningstanken. Der benyttes metoden afvanding. Bundfældningstanke i helårshuse samt i sommerhusområder tømmes 1 gang hvert år. Lemvig Kommune kan ændre tømningsfrekvensen, hvis dette er påkrævet af miljømæssige årsager. Lemvig Kommune skal skriftligt overfor ejerne af ejendommene varsle sådanne ændringer i ordningen med 1 måneds varsel. Tømning finder sted på et af Lemvig Vand og Spildevand A/S fastsat tidspunkt. Sommerhusområdet ved Gjellerodde vil primært blive tømt i oktober og november måned. Ejerne af de ejendomme, hvor der skal tømmes bundfældningstanke, får skriftlig meddelelse pr. brev eller sms pr. mobil telefon om tidspunktet mindst 2 uger inden tømningen. Lemvig Vand og Spildevand A/S kan dog vælge at annoncere tømningstidspunkt i en af de lokale aviser, der har almindelig udbredelse i Lemvig Kommune. Det påhviler ejeren af ejendommen at rekvirere eventuelle akutte supplerende tømninger (forstået som tømninger med mindre end en måneds varsel inden den ønskede tømning) hos en af Lemvig Vand og Spildevand A/S godkendt slamtransportør, i de tilfælde, hvor tankvolumen er opbrugt før den årlige tømning. De til enhver tid godkendte slamtransportører fremgår af Lemvig Vand og Spildevand A/S takstblad. Sådanne ekstra akutte tømninger afregnes særskilt mellem ejeren af ejendommen og slamtransportøren, og er Lemvig Vand og Spildevand A/S uvedkommende. Overdrager Lemvig Vand og Spildevand A/S arbejdet til en entreprenør, er denne at betragte som Lemvig Vand og Spildevand A/S repræsentant. 6 Grundejers ansvar Ejeren af ejendommen har pligt til at sikre, at bundfældningstanken er lovlig og i funktionsdygtig stand. Deltagelse i den fælles, obligatoriske tømningsordning fritager ikke den enkelte ejer for at sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt og lever op til gældende normer og regler på området. Ejeren af ejendommen har pligt til at foranledige, at eventuelle mangler eller defekter ved bundfældningstanken bliver udbedret. Dette skal foretages af en autoriseret kloakmester. Mangler ved bundfældningstanken kan bl.a. være defekte T-rør, revner i tanken, defekt dæksel m.m. Ejeren af ejendommen er endvidere ansvarlig for en eventuel jordforurening som følge af defekte rør, dæksler eller revner i bundfældningstanken. Ejeren af ejendommen har pligt til at meddele Lemvig Kommune, hvis der er konstateret utætheder af rør, revner i tanken mv.

4 Ejeren af en ejendom med SPF-svinebesætning er ansvarlig for at oplyse Lemvig Vand og Spildevand A/S om, at en sådan besætning forefindes på ejendommen med henblik på, at Lemvig Vand og Spildevand A/S derefter kan tilbyde nødvendige forholdsregler i forbindelse med tømning af bundfældningstanken. 7 Betaling For deltagelse i tømningsordningen skal ejeren af ejendommen betale et årligt tømningsbidrag til dækning af Lemvig Vand og Spildevand A/S anlægs- og driftsudgifter forbundet med tømningsordningen. Det årlige tømningsbidrag bidrag dækker betalingen for én årlig tømning af en bundfældningstank pr. ejendom, idet der dog også kun betales et årligt tømningsbidrag ved flere bundfældningstanke på samme ejendom, hvis disse indgår i samme system. Herudover er der tillæg til bidraget i følgende tilfælde: Der betales et ekstra fast bidrag for hver ekstra tømning af bundfældningstanken, der foretages udover den årlige tømning, og som er meddelt Lemvig Vand og Spildevand A/S med mindst en måneds varsel inden den ønskede tømning. Såfremt tanken er placeret mere end 40 m fra parkeringsmulighed, kan der opkræves tillæg for tømning. Hvor tankens indhold af spildevand er større end 3 m 3, betales der et tillæg pr. m 3. Størrelsen af den enkelte ejendoms bundfældningstank fastlægges enten via en godkendelse fra Lemvig Kommune eller ved en faktisk aflæsning (aflæsning af manometer på repræsentantens bil). Der betales et fast bidrag for forgæves kørsel, dvs. hvor tømningen ikke kan foretages, når Lemvig Vand og Spildevand A/S repræsentant er kørt frem til ejendommen. Der kan f.eks. være tale om forgæves kørsel i følgende tilfælde: o Adgangsvejen er ikke fri, f.eks. pga. bevoksning, låst port, genstande på dækslet eller lignende. o Ejeren af ejendommen har ikke fjernet dækslet/åbnet for tanken i det tilfælde, hvor dækslet ikke er letaftageligt dvs. i tilfælde, hvor dækslet vejer mere end 50 kg., jf. Arbejdstilsynets bestemmelser. Ved etablering af særlige anlæg til brug for tømningsordningen, kan der opkræves et særligt anlægsbidrag til finansiering af de udgifter, der er forbundet med den pågældende facilitet. Drifts- og anlægsbidrag samt ovennævnte tillæg fastsættes af Lemvig Vand og Spildevand A/S mindst én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af budgettet for tømningsordningen, og bidragene godkendes efterfølgende af Lemvig Kommune. De fastsatte bidragstakster og tillæg fremgår af et takstblad, som kan ses på Lemvig Vand og Spildevand A/S hjemmeside. 8 Regnskab Lemvig Vand og Spildevand A/S vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for tømningsordningens udgifter og indtægter. Regnskabsåret er selskabets normale regnskabsår.

5 Tømningsordningens regnskab omfatter etablering af særlige anlæg, drift og administration for tømning af bundfældningstanke og slambehandling, herunder udgifter til etablering af og administration af ordningen. Hvis ikke de opkrævede bidrag betales rettidigt, kan Lemvig Vand og Spildevand A/S opkræve et gebyr for at rykke for betaling og kan kræve samtlige omkostninger til inddrivelse af gælden afholdt af ejeren af ejendommen. Bidrag, der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter i henhold til rentelovens regler herom. 9 Administration og tilsyn Tømningsordningen administreres af Lemvig Vand og Spildevand A/S. Tilsyn og håndhævelse mv. af Miljøbeskyttelseslovens regler foretages af Lemvig Kommune. Overtrædelse eller undladelse af at efterkomme forbud eller påbud kan straffes med bøde, jf. 54 stk. 2, i Spildevandsbekendtgørelsen. Regulativet træder i kraft den 1. januar Ikrafttrædelse og ændringer Samtidig ophæves tidligere vedtaget regulativ af 1. januar Ændringer i regulativets bestemmelser kan foretages af Lemvig Vand og Spildevand A/S med efterfølgende godkendelse af Lemvig Kommune. Fastsat af Lemvig Vand og Spildevand A/S den [dato] og godkendt af Lemvig Kommune den [dato].

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 26-02-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere