-t7. Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la j. Norvége, Quatrième série.) Trykt Trykt 1902.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-t7. Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la j. Norvége, Quatrième série.) Trykt Trykt 1902."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la j Norvége, Quatrième série.) Trykt. Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et édical.). Sindssygeasylernes Virksomhed. (Hospices d'aliénés.). Den norske Rigstelegraf og lsfe Kvartal. (Télégraphes qujroyaume.). Civil Retspleie og. (Justice civile.). Norges Skibsfart. (Navigation). Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.). Strafarbeidsanstalter /. (Maisons centrales pénitentiaires). Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.). Ncirges kommunale Finantser \. (Finances des communes.). Rekruteringsstatistik. (Recrutement.). Norges Handel. (Commerce.).,Distriktsfængsler. (Prisons départementales). Norges Sparebanker. (Caisses d'épargne.). Kriminalstatistik, og. (Justice criminelle). Norges postvæsen. (Statistique postale). Fattigstatistik. (Assistance publique.). Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population). Skiftevæs t, og. (Successions, faillites et biens pupillaires.). Norgeshindeige Brandforsikrings Indretning for Bygninger og. (L'inšfr ion générale des assurances des beitiments contre l'incendie). Skol,tistik. (Instruction publique). No Fiskerier. (Grandes pêches maritimes). r ffentlige Jernbaner /. (Chemins de fer publics). drivate Aktiebanker. (Banques privées par actions.). Veterinærvæsenet og kjodkontrollen. (Service vétérinaire et inspection de la viande.). Valgstatistik. (Statistique électorale). Fattigstatistik og. (Assistance publique) Trykt.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Telegrafvæsen /. (Télégraphes et téléphones de l'état). Sindssygeasylernes Virksomhed. (Hospices d'aliénés). Norges kommunale Finantser. (Finances des communes). Strafarbeidsanstalter /. (Maisons centrales pénitentiaires). Norges Skibsfart. (Navigation.). Fattigstatistik. (Assistance publique.). Civil Retspleie og. (Justice civile.). Den norske Statskasses Finantser //. (Finances de l' État). De Spedalske i Norge. (Les lépreux en Norvége). Kriminel Retspleie og. (Statistique de la justice criminelle: Procédure) t

3 NORGES OFFICIELLE STATISTI Fjerde Reekke Nr.. TAB WALLER VEDKOMMENDE DEN KRIMINELLE RETSPLEIE AARENE OG. UDGIVET AF JUSTITS OG POLITIDEPARTEMENTET, KRISTIANA. I KOMMISSION HOS H. A S CHE HO U G & CO..

4 For Aarene og og se Norges officielle Statistik, Tredie flække Nr. og. Nr. skal Side i Tabel A, Rubrikernc og, for Oslo Lagsogn staa henholdsvis og, hvorefter de i Ruhrikerne nedfortc Totalsummer bliver henholdsvis of;. JOHANNES BJØRNSTADS BOGTRYKKERI.

5 Indhold. Side. Forord Tabeller.. Vedkommende Aaret. Tabel. Oversigt over indkomne Anmeldelser og foreløbige Undersøgelser (Efterforskninger og retslige Forundersøgelser) samt over Tiltale myndighedens Udøvelse i Aaret : A. Sager, der ikke er Politisager ( Tabeller) B. Politisager ( Tabeller) Tabel II. A. Oversigt over de i Aaret anlagte saint over de i samme Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede Meddoms retssager ( Tabeller) B. Oversigt over Varigheden af de i Aaret paadømte Meddoms retssager ( Tabeller) Tabel. A. Oversigt over de i Aaret anlagte samt over de i samme Aar afsluttede og de ved Aarets. Udgang usluttede Lagmands retssager Tabeller) B.. Oversigt over Varigheden af de i Aaret paadømte Lagmandsretssager ( Tabeller). Oversigt over Varigheden af de i Aaret ved Lagmandsret Paadømte Sager, der har været undergivne fornyet Behandling ( Tabeller) Tabel IV. Oversigt over Antallet af Paagribelser og Fængslinger, Løsladelser mod Sikkerhedsstillelse eller under andre Vilkaar samt arresterede Personer under de i Aaret indstillede eller afsluttede foreløbige. Undersøgelser (Efterforskninger og Forundersøgelser) og anlagte Sager ( Tabeller) Tabel V. Oversigt over de til Retterne i Aaret indkomne Begjæringer om Gjenoptagelse af Sager og over Kjæremaal, der er afhjulpne af vedkommende Ret selv Tabel VI. Oversigt over de Sager, til hvis fornyede Behandling ved høiere Ret (Lagmandsret) Floiesterets Kjæremaalsudvalgs Samtykke i Aaret er blevet begjæret (Denne Tabel er ligesom de følgende VII X meddelt tilslut undera for Aarene og.)

6 Side. Tabel VII. Oversigt over de af Høiesterets Kjæremaalsudvalg i Aaret behandlede Kjæremaal Tabel VIII. Oversigt over de af Hoiesterets Kjæremaalsudvalg i Aaret behandlede Anker Tabel IX. Oversigt over de af Høiesteret i Aaret behandlede Ankesager Tabel X. Oversigt over Lagmandsthingenes Antal og Varighed i Aaret. Vedkommende Aaret. Tabel I. Oversigt over indkomne Anmeldelser og foreløbige Undersøgelser (Efterforskninger og retslige Forundersøgelser) samt over Tiltalemyndighedens Udøvelse i Aaret : A. Sager, der ikke er Politisager ( Tabeller) B. Politisager ( Tabeller) Tabel II. A. Oversigt over de i Aaret anlagte samt over de i samme Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede Meddomsretssager Tabeller) B. Oversigt over Varigheden af de i Aaret paadomte Medddomsretssager ( Tabeller) Tabel Ill. A. Oversigt over de i Aaret anlagte samt over de i samme Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttedc Lagmandsretssager ( Tabeller) B.. Oversigt over Varigheden af de i Aaret paadomte Lagmandsretssager ( Tabeller). Oversigt over Varigheden af de i Aaret ved Lagmandsret paadømte Sager, der har været undergivne fornyet Behandling ( Tabeller) Tabel IV. Oversigt over Antallet af Paagribelser og Fængslinger, Losladelser mod Sikkerhedsstillelse eller under andre Vilkaar samt arresterede Personer under de i Aaret indstillede eller afsluttede foreløbige Undersøgelser (Efterforskninger og Forundersøgelser) og anlagte Sager ( Tabeller) Tabel V. Oversigt over de til Retterne i Aaret indkomne Begjæringer om Gjenoptagelse af Sager og over Kjæremaal, der er afhjulpne af vedkommende Ret selv Tabel VI. Oversigt over de Sager, til hvis fornyede Behandling ved liniere Ret (Lagmandsra) Iløiesterets Kjteremaalsudvalgs Samtykke i Aaret er blevet begjæret (Denne Tabel er ligesom de folgende meddelt tilslut undera for Aarene og.) Tabel VII. Oversigt over de af Hoiesterets Kjeeremaalsudvalg i Aarct behandlede Kjæremaal Tabel VIII. Oversigt over de af Hoiesterets Kja,,remaalsudvalg i Aaret behandlede Anker Tabel IX. Oversigt over de af Hoiesteret i Aaret behandlede Ankesager Tabel X. Oversigt over Lagmandsthingenes Antal og Varighed i Adret

7 Forord. Den Statistik, som her meddeles over den kriminelle Retspleie i Aarene og, er en Fortsættelse af den i og udgivne lignende Statistik for Aarene og er udarbeidet væsentlig efter den samme Plan og paa Grundlag af et tilsvarende Materiale. Der er allerede ved de nævnte tidligere Udgaver gjort opmærksom paa, at visse Tabeller paa Grund af Materialets Beskaffenhed ikke tor gjøre Fordring paa at were til de yderste Detaljer korrekte; dette gjælder navnlig Tabel I og tildels Tabel IV. I Lighed med Statistiken for og indeholder heller ikke nærværende Statistik de jurisdiktionsvis meddelte Opgaver, som af forskjellige Grunde blev udarbeidede for Treaarsperiolen og medtaget i Statistiken for disse Aar. De tilsvarende Opgaver er denne Gang meddelt særskilt for samtlige KjobstEeder og det hele Landdistrikt inden hvert enkelt Lagsogn. Af Ladestederne er her alene Horten medregnet blandt Kjobstwderne. løvrigt henvises til Forordene ved den tidligere udgivne Straffeprocesstatistik.

8

9 Tabeller.

10 . Tabel I A. Over over indkomne Anmeldelser og foreløbige Undersøgelser Tiltalemyndighedens Udøvelse Sager, der ikke Landsdele. (Landdistrikter () og lijobstæder () lagsognsvis.) _s)..,. g,. 'g'= FIZ bi' t,..., `.. bx) a), co.,,. V ',_, bg rg._. F.i.,t,!,,)g, w.,... Anmeldelser. Efterforskninger. Retslige Forunder Z) bb.,. te.,'i,' g ' ôt P t.,,.. pl tl, gw.=. '.:.s. I' d,=.e g ) g Tie, ;.',.. cf., E r t,,t., E,,,,,. t cd if).',..,, ze ''. Smaalenene.,... { L Akershus j. I Oslo *) Deraf Kristiania... _ I Hedemarken.... Kristians j Buskerud R. J Bratsberg f Nedenes A Lister og Mandal i Stavanger i Bergen 'j Bergenhus Romsdal I Trondbjem i I'. I., Nordland I Tromso Finmarken i Hele Riget i

11 . sigt (Efterforskninger og retslige Forundersøgelser) samt over i Aaret. er Politisager. sogelser. Antal Sager, der uden Tiltalebeslutning er afgjorte ved Tilfælde, i hvilke Tiltale er undladt. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstwder (K ) lagsognsvis.) I Smaalenene. LK: } Akershus. K.) * Oslo. C) Deraf Kristiania. LK: } Hedemarken. } Kristians. Buskerud. } F Bratsberg. LK: } Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. LK: Bergenhus. Romsdal. LK: } Trondhjem. } Nordland. Tromso. Finmarken. L Hele Riget.? Antallet af de i Rubrik og omhandlede Tilfælde kan ikke opgives.

12 . Tabel I A.. Over over indkomne Anmeldelser og foreløbige Undersøgelser Tiltalemyndighedens Udøvelse Sager, der ikke Anmeldelser. Efterforskninger. ip Retslige Forunder Lagsogne. c :. s,f.' gt.,...d, e,:$ bb ' g.,s,,,,,:, o.; g r!..,,s... 'Itil,,,,,,,,g), _,.., t,,e:). bc',..,., Lecd.:T''.;,,,,, t ce tio,:, " AAe.A.,,.... A) cti ", e,,,,,, rp,.,..",...,,s cd, fr f.;/? t` '''' Ct = Cl " _ Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken. Hele Riget _

13 . sigt (Efterforskninger og retslige Forundersøgelser) samt over i Aaret. er Politisager. sogelser,. i,)g ho ii '... tc Antal Sager, der uden Tiltalebeslutning er afgjorte ved c. ca ) z.:, it ho as...., o " c. fr,.. i " ), Tilfælde, i hvilke Tiltale er undladt. c..: tg'i rd `,,,, gl 't,o, zik. afj=) al = s.t,..,,,,.,. u) (.).tc, <.) gal a ) V.' E) r.'.n =V.,t> ci.'!ct:,.,e A ',,; ;.ho..., t E. ga a) :.,,, r,,.!bp..,.g ic _El g, fl i mi.s i ;.. b J) Lagsogne., Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg., Nedenes Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. s) *) Trondhjem. Nordland.. Tromso. Finmarken. Hele Riget. *) For Kjobstwdernes Vedkommende kan Opgave ikke meddeles.

14 . Tabel I B.. Over over indkomne Anmeldelser og foreløbige Undersøgelser Tiltalemyndighedens Udøvelse Politi Anmeldelser. Efterforskninger. Lan ds dele. (Landdiserikter () og Kjobstzeder (K,) lagsognsvis.) i). rcs Smaalenene Akershus Oslo Deraf Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken K K*) { L { { ) Hele Riget { K.

15 . sigt (Efterforskninger og retslige Forundersøgelser) samt over Aaret. sager. AMMO Retslige Forundersøgelser. Antal Sager, der uden Tiltalebeslutning er afgjorte ved tisit o Landsdele. tb _! e.f Za,' (Landdistrikter () og Kjøbstceder () lagsognsvis.) Smaalenene. " Akershus. K:;) Oslo. Deraf Kristiania. Heclemarken. LK: } Kristians, } Buskerud. LK: } Bratsberg. Nedenes. } Lister og Mandal. Stavanger. LK :Bergen. Bergenhus. LK: } Romsdal. LK: } Trondhjem. L F Nordland. } Tromso. LK: } Finmarken. f Hele Riget.

16 . Tabel I B.. Over over indkomne Anmeldelser og foreløbige Undersøgelser Tiltalemyndighedens Udøvelse Politi Anmeldelser. Efterforskninger. Lagsogne. bq f.f.;t!?,,ab,c) bb. Smaalenene Akershus Oslo _ Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget.

17 . Tabel II A., Over over de i Aaret anlagte samt over de i samme Aar Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager. Landsdele, (Landdistrikter () og lijobstæder () lagsognsvis.) Anlagte eller paasttevnte Sager. Afsluttede Sager. I.d m cp. Pt. gl, cp. if,`). ;,i, i: c).,,,,. g V.., ' ',)cri,t) b x, "W,e CI,g CD )..' CI) cn Eti,"? Pt:,ar, g, _,..:,,g, o t)'.e,. +.D :_, ci, g:: cf, La!",,., Z:,g o a) :,,,.,, cd. w.), ',. ",,,,,)..' <L).., cd, `).tf,,,,a ') AQ). A,.i.t,. g gt; ',gcl,a. oo 'do E _: c. V') tf A,E, ;.: Q,,,, ce o cf, imaalenene j kkershus k L islo k *).x. ) Deraf Kristiania.. ledemarken ' k i iristians L i k ( Buskerud Bratsberg f Nedenes { I Lister og Mandal I I i k Stavanger I i Bergen I Bergenhus Romsdal I Frondhjem f Nordland f 't _ Tromso t ii Finmarken \ Hele Riget { L _ " ''

18 : sigt (Efterforskninger og retslige Forundersøgelser) samt over i Aaret. sager. NNW Retslige Forundersøgelser. rtt bb co ig Antal Sager, der uden Tiltalebeslutning er afgjorte ved ct) a bb CD., =, ce `. G, =,c)r, Zao r. a). P. ce. bi) 'na Lagsogne. crt : il I Smaalenene, Akershus. Oslo, Hedemarken Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. G Hele Riget.

19 . sigt afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager. (. Politisager. Anlagte eller paastævnte Afsluttede Sager. tli et; Sager. i) gl CI tl.s. ) > 'CI "ticg.' b. cd C/) ti c '..g,,.).,. g T> ' g f,,, ' t:), =:, g,,,='.), CI. cp. ff,,,:',c, A 'A ' E g ei Ao.,.t...,:, o cp a:, t,',a f.. cr. Ç., Landsdele. (Landdistrikter () og KjobstEeder () lagsognsvis.), LE: Smaalenene. } Akershus. KI:,; ) } Oslo. *) Deraf Kristiania Li Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. } Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. LK: } Bergen. Bergenhus. i. Romsdal. LX Trondhjem. } Nordland. Tromso. Finmarken.. } Hele Riget.

20 . Tabel II A.. Over over de i Aaret anlagte samt over de i samme Aar Meddoms ce. Sager, der ikke er Politisager. Anlagte eller paastievnte Sager. Afsluttede Sager. Lagsogne. CIS bo Co a) as :f CD = ci fl;) e rt, :) D ±m' Co cl> cittito : ), g < F: as A) C ct) w gl'ad "Ti.P Smaalenene Akershus _ Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg, Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem. Nordland Tromso Finmarken Hele Riget

21 . sigt afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager... al n,,..,l, Anlagte eller paastaavnte Sager. t: cts b.o cf). r! ri, _a /. Politisager. Afsluttede Sager. C/ $,, " t ',, '' ) ';,i,,,,. T. di.`.'±'(, ' id.lis ' Ae,q,"..,,., it ',T,.t.' 'g <,., c', Tig e d) r Zi ci,:f. Lt 'A e..;.,,;, ';,);,;,, ch) ATA,,v:, g, "),c's). ;.: ba et c'' ),,!.., Z) c. w,, `).,.. ( g., ) fl.,,.., '' Lagsogn.e. I Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken.. Kristians. Buskerud. Bratsberg.. Nedenes., Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland.. Tromso. Finmarken. I Hele Riget.

22 . Tabel II B.. Over over Varigheden af de Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjeb stæder () lagsognsvis.) I pc; t: ' ti:, 'di 'ci; b b s.: CS,, ',I ) rg ) ), rg m g rn to b.",.,,_ r.,.. c,,,..,. ci (. a,._, ci, d, cp v.,,,,, ci,,..., t.), N N ii. ts/,,,,. i>,..,.*..,, cot ;,,, cd,,.., : CD CS J.,si!;. C _,. Ncl..', zi rcl,c %. a,,.,, ''''.... y ( O I imaalenene I tkershus )slo *) Deraf Kristiania. _ ( ledemarken Kristians i { Buskerud i Bratsberg ) I Nedenes. Lister og Mandal. { I S tavanger.. i Bergen ) A Bergenhus L I Romsdal.. ') Trondhjem... i _ ) Nordland J.. Tromso i _ ( ) Finmarken A ) Hele Riget { n ) Sags Varighed kan ikke opgives. ) private Straffesagers Varighed kan ikke opgives. ) private Straffesagers Varighed kan ikke opgives.

23 . sigt i Aaret paadømte. re tss age r. ß. Politisager. r: a) ' N..,t, x., ei.) a> ci r k N'' ' c) " zi a),... cd.),.,. o v g.f ' zi a) s.., cd..) o, g.. z, a> r... ce ') o co g.f.. ru, a).,t, c. cd cl) o co g.., ' ål zg ) ct.., cl ' ' co. '' ' g _, '. ''' c i" ' (:).i. 'S,,,,!..t...,,.., '' IT ',:' t " < N., c cs i_.,) P.=: ca r. Ta Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.). I,. } Smaalenene. R. } K. Akershus. *) } Oslo... *) Deraf Kristiania. L, } Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. k.. _ i Nedenes.. L. } Lister og Mandal. } Stavanger. } Bergen. Bergenhus. } Romsdal. Trondhjem. I,., Nordland. } Tromso. I F inmar k en. f L f Hele Riget.

24 . Tabel B.. Over over Varigheden af de Meddoms.MW a Sager, der ikke er Politisager. Lagsogne. ','';,...., 'N '", pu,cl ci, ': b.,,,,..) as (..\I,,, ',... p, ". ti rg,.., r,cs,...»: (Ṉ.",. CI,",,. ca f?,,,,,., :+..i Cii Pg.,T,. r.,, CO.;'.E Cii oca,t,) rt. E t.,' 'g id' s.., cd,...,,,,.,,., '' '. ci?...,t). :.' ;,j.,, :,,s, t,,a,,..., :,. c, ': p. r... o (, b. z W.!.) El a,.s n.. ; _, imaalenene kkershus )slo ' ledemarken i iristians uskerud ratsberg ) Tedenes Aster og Mandal ;tavanger. ergen ) ergenhus lomsdal rrondhjem ) ordland. ') Fromm) inmarken ) ', Hele Riget ) Sags Varighed kan ikke opgives. ) private Straffesagers Varighed kan ikke opgives. ) private Straffesagers Varighed kan ikke opgives.

25 . sigt Aaret paaclomte retssager.. Politisager. Lagsogne. Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget.

26 . Tabel HI A.. Over over de i Aaret anlagte samt over de i samme Aar Lagmands Anlagte eller paastævnte Sager. Afsluttede Sager. Landsdel e. (Landdistrikter () og Iijobstæder () lagsognsvis.). bf) t PI (r) C/) cu.! 'cr) CS) L :: cr, Smaalenene Akershus Oslo *) Deraf Kristiania f k I k * f Hedemarken k L Kristians I Buskerud k Bratsberg k f Nedenes k Lister og Mandal { f Stavanger k f Bergen Bergenhus f Romsdal k Trondhjem Nordland Tromso Finmarken { J k. / Hele Riget

27 Q.. sigt afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager. L I Appelsagerne (cfr. Rubrik ) tiltalte eller indstævnte Personer. Cfl E.) Cs Q E&) Landsdele. (Landdistrikter () og Kjøl) stæder () lagsognsvis.) g. cn Vd c P I, } Smaalenene. Akershus. MI:,;)} Oslo. Deraf Kristiania Hedemarken. Kristians. Buskerud. LK.. } Bratsberg. } Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. LK: } Trondhjem. } Nordland. LK: Tromso. } Finmarken. } Hele Riget.

28 . Tabel III A.. Over over de i Aaret anlagte samt over de i samme Aar Lagmands Anlagte eller paasttevnte Sager. Afsluttede Sager. r CI. COD Lagsogne. ) r g,ri) ".";Li ',) rcs cr,. I Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget

29 . sigt afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager. ;tf, ml cl g AO, œp' ') org ci) El a> mc:s CI). ma, " PI P',? cdc$. cl) 'f '. a, :a,,,.., ca f;r,.) rt.. C.,.,: cd P'CI cd : r.. CD E gi A cl t,f', ``)., `. SI, EI ri Z; ti!,:. I Appelsagerne (cfr. Rubrik ) tiltalte eller indstævnte Personer g : cd ' cj. I I Lagsogne. *., S II. Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondbjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget.

30 . Tabel IH B. l a. Oversigt over Varigheden ) af de i Aaret paadomte Lagmandsretssager. ) Landsdele. (Landdistrikter () og lijobstæder () lagsognsvis.),,=; Q g.,c ',z,. ÇA,,,. i,,, El, r C. t') F.,.. c.,,..' rci..f cq I>.i;,,:i. g,,, a). r.. I... co.tr)'. c, g _.,.. ;.. cr,. :,,,, ' cit ro ea m ti C ;,' <,s+'.f.',. ; > i j, c'i <... S. r.'! at s: < sen, o,' bi, cd ra. kz rz., Smaalenene Akershus i K. Oslo... {) *) Deraf Kristiania... I Hedemarken.... Kristians Buskerud i KL: : I Bratsberg Nedenes { ili.. Lister og Mandal.. { K. Stavanger i K Bergen il II : Bergenhus Romsdal I frondbjem { K ordland i Ii{ ". ['romsø romso K:".. i Finmarken K. Hele Riget { ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret. ) Omfatter saavel de i iste som de i den Instans paadomte Sager.

31 . Tabel III B. b. Oversigt over Varigheden ) af de i Aaret paadomte Lagmandsretssager. ).. Lagsogne. rt; c) PI cd cd ' t.; ':$ Co = cd cd N =.. CD ''. C,:, ' ' ) AI ċa C O. ;ri El '' N, CD,:,,*.,:,c$ `' cp ) r: PI cd cd ct cd.. CI:, C D..o :.,c,g, CeD e,'. C, i Cii cå.'. :;..,S., t;,ci di) g. CD.CS t.,: cd.' ' :.,..,.. D C', N r... mi, v..) D 'ci CN tt, t. c. s.: d.) ba cs Cf.) ±E,S ct P.,. cl Smaalenene Akershus Oslo. [ledemarken _ Kristians : Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. Stavanger Bergen _ Bergenhus Elomsdal Trondhjem Sordland Tromso Finmarken Hele Riget. ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret. ) Omfatter saavel de i iste som de i den Instans paadomte Sager.

32 ,. Tabel E. Oversigt a. over Varigheden ') af de i Aaret ved Lagmandsret paadømte Sager, der har været undergivet fornyet Behandling. Landsdele. (Landdistrikter () og lijobstmder ( lagsognsvis ) i Smaalenene Akershus ( Oslo Deraf Kristiania. Hedemarken { Kristians Buskerud { Bratsberg Nedenes { Lister og Mandal { Stavanger Bergen { Bergenhus Romsdal Trondhjem. Nordland Tromso Finmarken S Hele Riget ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse ved Meddomsret og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret,

33 . Tabel B. Oversigt b. over Varighedenl) af de i Aaret ved Lagmandsret paadomte Sager, der har været undergivet fornyet Behandling. M. Lagsogne.,.:,.,. ;i ;' ' Po c,.,.,.:.' fis 'a>... Fzi ro Iil.;,',I. c.) o.., t,,,,.!.. o., c, <; Co _ O Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal.. Stavanger Bergen.. Bergenhus Romsdal Trondbjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget. ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse ved Meddomsret og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret.

34 . Over Tabel IV.. over Antallet af Paagribelser og Fængslinger, Løsladelser mod Sikker under de i Aaret indstillede eller afsluttede foreløbige Under Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstader lagsognsvis.) Antal Paagribelser. I Antal LøsladelserI mod Sikkerhedst. stillelse eller under bo andre Vilkaar..F,, m bo w. PI b A,:,,,,., ei.,.i 'a' P t ;=, Ti c?, bq,(,, g, ''' % it r: çr ''' r, a. ') ro :' Antal arresterede Personer. Smaalenene Akershus Oslo.» Deraf Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus llomsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken I F F F Hele Riget F

35 . sigt hedsstillelse eller under andre Vilkaar samt arresterede Personer seigelser (Efterforskninger og Forundersøgelser) og anlagte Sager. Arresttidens Varighed. bi) (ID ea) c),t ct Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstoeder () lagsognsvis.). Smaalenene. Akershus. Oslo. KI.';).") Deraf Kristiania... Ili: } Hedemarken... ILL } Kristians... L } Buskerud. LK: } Bratsberg. _ L Nedenes. }.. Lister og Mandal. lii.. } Stavanger. Bergen. Bergenhus. } Romsdal. F Trondhjem. Nordland. Tromso. I } Finmarken. f Hele Riget.

36 . Over Tabel IV.. over Antallet af Paagribelser og Fængslinger, Løsladelser mod Sikker under de i Aaret indstillede eller afsluttede foreløbige Under Antal Paagribelser. ba Antal Løsladelser mod Sikkerhedsstillelse eller under andre Vilkaar. Antal arresterede Personer. Lags ogne. be e a. ' ET,t a Z IT. VL) t çz bb. bin r, a t.) Pc, Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken. Hele Riget. G

37 . sigt hedsstillelse eller under andre Vilkaar samt arresterede Personer sogelser (Efterforskninger og Forundersøgelser) og anlagte Sager. Arresttidens Varighed. et, Pt" a, Cô a, o t>. w cd Lagsogne, N, i Tt Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud, Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget.

38 . Tabel V. Over over de til Retterne i Aaret indkomne Begjæringer der er afhjulpne af A. Forhørs og Meddomsretterne. Antal indkomne Begjæringer om Gjenoptagelse Lagsogne. t: g: "EVc o cd "' Smaalenene Akershus Oslo Iledemarken Krisistians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenshus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget. ) Heraf fa lder pa a: Vesteraalens Sorenskriveri, Alten Do. og Tanen Do., ) Begjæringen forkastet i. ) II er a f fa ld er pa a: Nedre Romerikes Sorenskriveri, Hammerfest Do. og Varanger Do..

39 . sigt om Gjenoptagelse af Sager og over Kjæremaal, vedkommende Ret selv. IMMI B. Lagmandsretterne. Antal indkomne Begjæringer om Gjenoptagelse. : t?. Lagsogne., Smaalenene. ) ) Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget. ) Sagen gjenoptaget for den ene Domfældtes vedkommende. ) Sagen genoptaget i.

40 ., Tabel I A.. Over over indkomne Anmeldelser og foreløbige Undersøgelser Tiltalemyndighedens Udøvelse Sager, der ikke Anmeldelser. Efterforskninger. Retslige Forunder ` Landsdele. S ø) rcs (Landdistrikter () og Kjob "r,, g stæder () lagsognsvis.) Ta' ;;,r 's bo :. Zr. ø. cg Plo. Smaalenene Akershus { Oslo *) *) Deraf Kristiania.. Hedemarken Kristians { Buskerud i Bratsberg Nedenes L,. Lister og Mandal Stavanger Bergen { Bergenhus Romsdal i Trondhjem Nordland { Tromso { Finmarken I Hele Riget

41 . sigt (Efterforskninger og retslige Forundersøgelser) samt over i Aaret. er Politisager. sogelser. ".. Antal Sager, der uden Tiltalebeslutning er afgjorte ved r:ilfeelde, i hvilke,i tx Tiltale er undladt....,:., Pi, Q,,,, 'a;. ci,,,,.._. cf T, " fi) t : '``''.. :.cf,,,,,..._.,.., ba re, i.); t.i.b,,,, : TI, r,i,, vs. ;.... ti).,,,b... t A cv,.l, )..i t.,/, p"... cod._ )?JD, z = tw g".),.... s..., * f) Pg n T,E.., Ti, 'V) it.)e c) t = g. `,.." = g t. g ct ea,,,,la i:::, P.on Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstwder ( (.) lagsognsvis.) *) *) I I LK: } Smaalenene. F Akershus. ) Oslo. ) Deraf Kristiania. LK.. Hedemarken. } } Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. LK: } Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. LK: Nordland. Tromso. Finmarken. LK: } Hele Riget. Antallet af de i Rubrik lt og omhandlede Tilfælde kan ikke opgives.

42 . Tabel I A.. Over over indkomne Anmeldelser og foreobige Undersøgelser Tiltalemyndighedens Udøvelse Sager, der ikke Anmeldelser. Efterforskninger. Retslige Forunder Lagsogne.," fib toci, be aa ac) ws:r: b; a pi ctl b () ` Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken... Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... Stavanger Bergen Bergenshus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget

43 . sigt (Efterforskninger og retslige Forundersøgelser) samt over i Aaret. er Politisager. sogelser. Antal Sager, der uden Tiltale Tilfælde, i hvilke beslutning er Tiltale er undladt. afgjorte ved ^ct <, tr pm, CC/',IsET, Cf» cn ', T), Å. ti c't Lagsogne. ) *) Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. I Hele Riget. *) For Kjobstadernes Vedkommende kan Opgave ikke meddeles.

44 . Tabel I B.. Over over indkomne Anmeldelser og foreløbige Undersøgelser Tiltalemyndighedens Udøvelse Politi Anmeldelser. Efterforskninger. Landsdele. (Landdistrikter () og lijobstmder () lagsognsvis.) o o c'tl; ' m <t) rciii) g:), b. g, bt,,: Smaalenene K Akershus Oslo K*) *) Deraf Kristiania Hedemarken KL: Kristians K Buskerud Bratsberg Nedenes K Lister og Mandal KL: Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal KL: $ Trondhjem... Nordland Tromso K Finmarken K Hele Riget {

45 . sigt (Efterforskninger og retslige Forundersøgelser) samt over i Aaret. sager. I NM I I I II II I I IN I I I I I MI I I I I =I Antal Sager, Rets:ige der uden Tiltalebeslutning er.,.,,... cr, bc., t' ao s Forundersegelser, afgjorte ved,, =..t,';',g ±a a E CLi, &',E,, a. E,,.:, " $ al e)... 't ri, ;Ts' e, 'a',., t, ca. b. ô'. _.,, a, bt) g,...,,. '.'.,... a, co,,:s rz..,.,i.` b, _, u) T'a.,,a. b'.'"., ''g li,,,,, ci, bid, =E.,,,:it'i cp., :'. _..., cv, cf;,', ' "' =,, ' Crd. z:$ G. Ei r l r It c P. W' acr) ' fj E,,,,, A:. '" E. c l' P. ) Landsdele. (Landdistrikter () og Rjobstæder () lagsognsvis.) } Smaalenene. L' } Akershus. L slo. ';) O.... *) Deraf Kristiania. Hedemarken. i L. Kristians. } Buskerud. } Bratsberg. L ' } Nedenes. } Lister og Mandal } Stavanger. i Bergen. Bergenhus. Romsdal. i k: } Trondhjem. L ' Nordland. Tromso. L' } Finmarken. Hele Riget.

46 . Tabel I B.. Over over indkomne Anmeldelser og foreløbige Undersøgelser samt over Tiltalemyndighedens Udøvelse Politi Anmeldelser. Efterforskninger. Lagsogne. p. rti z bo z Smaalenene i Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget

47 . sigt (Efterforskninger og retslige Forundersogelser) Aaret. sager. Retslige Forundersøgelser. CD."' "d..,ti CD.... cl.. n., =, a,. cd a, r., t, A,, d, Antal Sager, der uden Tiltalebeslutning er afgjorte ved c), TS.,=. z ii...d r.. bb n +,.' a.,. CD Ci El.F,,:,,w,T) cp rht Z lf, Cf), C L.:' = C) VI Obi) Yi '.'' F... g= oac..,,,......, ',L"'. 'c',?..., ci, ) ' =?.. = ') C'd bd ) : ci) c,,,, ca a 'Es t,.. cd CI. F. Pri '''' +t : 'S rtgi Fl.(' Vat's w' Ai E. ^, ad :r'' = t: t' g Lagsogne. Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud.. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal... Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. I Hele Riget.

48 L. Tabel A.. Over Landsdele. (Landdistrikter () og Rjobsteeder (IC) lagsognsvis.) over de i Aaret anlagte samt over de i samme Aar Anlagte eller paasteevnte Sager. ) a. Sager, der ikke er Politisager. c ) :> T: eler,, Afsluttede Sager. ; g ch) an a Meddoms Po' Smaalenene { Akershus f k I L Oslo *) *) Deraf Kristiania Hedemarken K i. Kristians :( Buskerud k Bratsberg k Nedenes I k Lister og Mandal. K Stavanger f k Bergen I k Bergenhus Romsdal k Trondhjem I I. k Nordland,f k Tromso k Finmarken. K Hele Riget {

49 . Tabel II A.. Over over de i Aaret anlagte samt over de i samme Aar Meddoms Anlagte eller paasteevnte Sager. ' CD o.. n Lagsogne. +.D o r..., ḃ. ; t.'''', i,..' a. Sager, der ikke er Politisager. Afsluttede Sager. Cll o cd c,.., :I t )' t, Ei., Pc" od fg..:...,..,,t.,. C) $.,c, a), ca. ;'' r... i c,). g, ti; O...,, c.,,;' Ta' Ell c ' CV).. e E ' "P t( 'gi g ffzi (,, ', n.,,''s CO, ''') : `e '''l :.,', D ) v.:, Tee, ;.:., ),, e, c,,..,, c., evern al., E., tr,.) cp co :: El,,,:, E. "zzl..'.g il n E E A,,,,....t til C ` Smaalenene,, ' ( Akershus ( Oslo Hedemarken ' :] Kristians ( Buskerud ( Bratsberg E Nedenes Lister og Mandal U Stavanger SU Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken, Hele Riget

50 . sigt afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager. Anlagte eller,: paastaavnte q) Sager, z <t, E ' å",, bp i. Co cr, t,..,. ;=... %.. ec.' _?.. `:,. Politisager. Afsluttede Sager. fi,t ta' gi,. ',T,_!,ti tr, '' cv '' :,.. Ï T; ) H.L;,f,t Ec,o) a,,.. ; "t'sz g., q),:i e cl),v,,'. ;. f, cf, f_țt E it,.' CD 't u V.,.,.,,, _..' EZ,, a', g l* E E..') ''.) g c,),t ; ::,. D MI pgl.' a, :, V. a/pe _.. ',;.. t. "g Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) Smaalenene. R... Akershus.., Oslo. ).. *) Deraf Kristiania. Hedemarken. L' }.. } Kristians. } Buskerud. Bratsberg. _ Ili.. Nedenes. i } Lister og Mandal. Stavanger. } Bergen. Bergenhus. t f Romsdal. } Trondhjem. L. Nordland. i } Tromso. Finmarken. L } Hele Riget.

51 . sigt afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager.. Politisager., Anlagte eller paastavnte Afsluttede Sager. Zil Sager. I gl. oil.,. : ) ) egt a., %d..', ḣo ''caz( 'titi')' Pi, ''' '' &).. c).; L'.).,...,, a rd. =..), D.,J. F: rl,)., ; i:.;," c, g'frp. mi E t=,, ad '' er,i ci) rci iil g_t, ri!'.'d c.g..,,,,, cp el u) iep Ael '.,..,f, et b o cd (),`,$' :!.;,, c' : g.,g. rli.', cp ti,...;...,,e r= i., i } Lagsogne. Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken Kristians. Buskerud. Bratsberg. Ill i Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget.

52 . Tabel II B.. Over over Varigheden af de Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager. Landsdele. (Landdistrikter og RjobstEeder (R.) lagsognsvis. N Pc; o ;CI' o ct Cr; f.c:s o o N cl :: ' r;' o o i q: o ni o Smaalenene.... Akershus Oslo Deraf Kristiania Hedemarken.... Kristians..... Buskerud Bratsberg r Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken çt { { L ') ) ) Hele Riget ) privat Straffesags Varighed kan ikke opgives. ) Sags Varighed kan ikke opgives.

53 . sigt i Aaret paadelmte. retssager. ß. Politisager.,.: bp N, ii. sco CI, Z bk "d,:d.e c' " '..,,,i, c),i,' cu rci CI). = c. cd '') I. C.) N,_,.si. x.:,..ci CD (,.I ', cd tcf. th,,,,;.j.rg a, : CD,t, cd r... cd ',). CO _,.z.. gi e rd GP co cd,,,, cd fi,.., (:) GO...,.z...:..,... cp rt: CL) cd '', cd " GO *:,,,..:',,,i,.i,,,. P.. C) ;..,,....,,...,,,,,, tj _. t. V.'?,., t.:, Ce, v cv e tz ca CD c,) S rd ct ca g, Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) ' } Smaalenene.. F Akershus.. *) } Oslo. *) Deraf Kristiania } Hedemarken. }. Kristi.ans. L. Buskerud. _ } Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. ) } Stavanger. } Bergen. ') Bergenhus. } Romsdal. Trondhjem. } } Nordland. Tromso.,. } Finmarken. } Hele Riget. ) Sags Varighed kan ikke opgives.

54 . Tabel II B.. Over over Varigheden af de Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager. Lagsogne. : i t *), ti r g ti. g ti,, g cû, res' g g ti bl),,,,, ;;t.d:, a, ci. f,. a) S'., '' GN o,c, GO..., '''' '''''.cs d It,,....,,,:gi. C) PẔ ;t:,' v... J c d Q..,.' "g li o N N,tjA t., A p A.: i.),: 't, ''S' a Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud ) Bratsberg ) Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus i Romsdal Trondhjem ) Nordland Tromso i Finmarken Hele Riget ) privat Straffesags Varighed kan ikke opgives. ) Sags Varighed kan ikke opgives.

55 . sigt Î Aaret paacliamte retssager. ß. Politisager., t.; :i a.) a) a> a, a, ho ") t,, "g "g, : u) cci,, g,, r,,i,.,,, c l,. cq g. ie i.e,,i Nefir' o cq o,,h c) co o œ ;.,,i,,*: ck.,. P i,:h`a L)''' '',.: i.,: t,i..., EIs '' o.,,,,,, '' c'' ca., o o. c:,,"'ci E ;"; ' Ari c).,. 'o cd ri.. Fs' r ',. Fj Ci ', ) ' Lagsogne. Smaalenene. Akershus. Oslo., Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. n Nedenes. ') Lister og Mandal. Stavanger. i Bergen. ') Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget. ) Sags Varighed kan ikke opgives.

56 . Tabel III A.. Over over de i Aaret anlagte samt over de i samme Aar Lagmands Anlagte eller paasttevnte Sager. Afsluttede Sager. i. ca.,).,.. $..). reiti,..: Landsdele. (..a.., b. CD P.,, ^ zr= cl, F :," ').. t",,.'l ( Fr, d f,,,,,,...,,,,,. aq ce a,. m c p (Landdistrikter () og Kjob i S'... stæder () lagsognsvis.),. +.:,,,,, g ' ô) rg., cr), ":',, ti gs CD, '. c's "..) gl : ct g a aul Rt),:xi glo,.., ropzi a.) (.,.!.).'). `:."'I. g't)., &t)',,i.t. ba a,. r,.., PI $, ccz..;:', a) o+':; 'g St ål,se; a'co, ". w _ rf)_` Smaalenene i KL. Akershus { IL{. Oslo i *). *) Deraf Kristiania.. _ S Hedemarken J Kristians KL: Buskerud i ILi Bratsberg J k. Nedenes i KL. L. Lister og Mandal { Stavanger { KL. Bergen i Bergenhus Romsdal 't KL. Trondhjem i K Nordland i K Tromso i K _. Finmarken K Hele Riget i I

57 . Tabel III A.. Over over de i Aaret anlagte samt over de i samme Aar Lagmands Lagsogne. Anlagte eller paasteevnte Sager. Afsluttede Sager.. f, c,,..., co,,...,,,) % a a >,., b A,,;,g ' ii E : bi) T, A ct g,),r : t; &,,.,,,.).,',.' g_zvi,gii,,..' ' b.c.,.,... )). A A', ce El.! m bi, pc = c, `) F;i s% ±gv.,.,.. s', '&, t gq En i... tr. a) o... Om I",:$,+ a). =I F.F I Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget.

58 sigt afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager. " c) P :, cd, is' + e,c,.,,, _,,i,, TC,.: to e ii t g,.cit g.., :s ct a tv.,., ") Og.E, e;,.., t,, cv ce t. a Pc, '`, r ; a) o =`. r±c T ii:,,, tz 'o c ci, = T.: rm, Appelsagerne (cfr. Rubrik ) tiltalte eller indstævnte Personer (. "" r:. r) T,,:i A.,, o ',,,,.,.. = Ei cd, e.; E ;*. zz cd c,' CO,,!, g,,,,. a> a., ilk.) g ct' ''' r= w pi s).. ) ci). w rt,.,t cn CO c" ct '''.,j,,,=,.,,_, in. g,,,:dr, cf;.l"a (,,, Tp":i,, p.it),, cy, Landsdele. (Landdistrikter () og Kjob stwder () lagsognsvis ) Smaalenene. } Akershus. i L } Oslo. *) Deraf Kristiania. } Hedemarken. L ' } Kristians. L' } Buskerud. Bratsberg. } Nedenes. N ". L' } Lister og Maridal. } Stavanger. Bergen. n Bergenhus. L } Romsdal. } Trondhjem. Nordland. } Tromso. * Finmarken. } Hele Riget.

59 sigt afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager. I Appelsagerne (cfr. Rubrik ) tiltalte eller indstævnte Personer. Lagsogne.. Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget.

60 . Tabel III B. a. Oversigt over Varigheden ') af de i Aaret paadømte Lagmandsretssager. ) Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) mi el) F,Å d,, " eti rc, Q o g x c '"( G. ' tr; rc, e pi d d x co : N a) G. ei po e çai d x cc cr'd t P.,: et, Pil a n ca d x CO CB' G. ei.e..'._, pc,.,,id M,, a, P. ci,c.' ed G. (.., pt._. its,,, a, G..e cm o a, bp ca ep g ts Vs g.,.., Smaalenene..... { Akershus KL: Oslo {Ks) ) Deraf Kristiania.... Hedemarken... f LI. L. Kristians { _ Buskerud K :.. Bratsberg lj KL I Nedenes K Lister og Mandal i Stavanger i K Bergen i Bergenhus If LK: Romsdal Trondhjem 't K Nordland i K Tromso i K Finmarken H ele Riget { ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret. ) Omfatter saavel de i late som de i den Instans paadorate Sager,

61 . Tabel III B. b. Oversigt over Varigheden ') af de i Aaret paadømte Lagmandsretssager. ) Lagsogne. Pd tå a r.,.... iii.,.*, c$ aca ca N V Ftd. F., > I> c.:,z, a.. ca CO..z T:t, N P., CD I..., g os C...,... +.,t: gi C`f) CI') P.,.: rtv acis ca CD._;:i..,:i 'F.' tl P.,..,..... Pc.f:i tit l.l cd a, ci) P. ;ci <C ;,,,z. er) ;i <C N :....cs.':.i,p.o,, cl) C. _. ta:, N cl) t. o b. ca Q)), cl, El cd Az ;t Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso.. Finmarken Hele Riget. ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse og indtil Sagens Paadommelse yea Lagmandsret. ) Omfatter saavel de i iste som de i den Instans paademte Sager.

62 . Tabel III B. Oversigt a. over Varigheden ') af de i Aaret ved Lagmandsret paadelmte Sager, der har været undergivne fornyet Behandling. ø Landsdele. (Landdistrikter () og KjobstEeder (K ) lagsognsvis.) N o I Smaalenene Akershus {i l {IC' : Oslo I K*) ) Deraf Kristiania. { Hedemarken Kristians i Buskerud { Bratsberg Nedenes { Lister og Mandal, { Stavanger.( Bergen { Bergenhus Romsdal i Trondhjem , i Nordland i Tromso... I Finmarken {.. ) Hele Riget { ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse ved Meddomsret og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret. ) Sags Varighed kan ikke opgives.

63 . Oversigt Tabel III B. b. over Varigheden ) af de i Aaret ved Lagmandsret paadømte Sager, der har været undergivne fornyet Behandling. MINIM cn Lagsogne. eq CD' rzz ce, I Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes I Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget I ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse ved Meddomsret og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret. ) Sags Varighed kan ikke opgives.

64 . Over Tabel IV.. over Antallet af Paagribelser og Fængslinger, Løsladelser mod Sikker under de i Aaret indstillede eller afsluttede foreløbige Under Antal Paagribelser. I Antal Løsladelser mod Sikkerheds Antal arresterede stillelse eller under Personer. andre Vilkaar. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstzeder ) lagsognsvis.) o { Smaalenene Akershus i Oslo { Ka.* ) *) Deraf Kristiania. Hedemarken { KL, Kristians uk. Buskerud { Bratsberg Nedenes { Lister og Mandal { KL : f Stavanger \ { Bergen Bergenhus f Romsdal Trondhjem { Nordland { Tromso { Finmarken { i... Hele Rigel { Cr

65 . sigt hedsstillelse eller under andre Vilkaar samt arresterede Personer seigelser (Efterforskninger og Forundersøgelser) og anlagte Sager. Arresttidens Varighed. cba A oo t.), ( bo ca A ifj o r=i o =.:,,,:e: '' '/. ri o aa A rt, o nce A rọ o a i' r. a) o oa A T. o ml :) g il = t). )... ce Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobsteeder () lagsognsvis.). Smaalenene. _ } Akershus. Ki.**)} Oslo.,o) Deraf Kristiania } Hedemarken.. Kristians. Buskerud. K. } Bratsberg. } Nedenes. i * F Lister og Mandal. Stavanger. K }.. } Bergen. Bergenhus. Romsdal. } _ } Trondhjem. Nordland. K }.. K } Tromso. " } Finmarken. i K. } Hele Riget.

66 . Over Tabel IV.. over Antallet af Paagribelser og Fængslinger Løsladelser mod Sikker under de i Aaret indstillede eller afsluttede foreløbige Under Lagsogne. Antal Paagribelser. d ao o ô' o a, a i åi ho.' Co b rl a fr.,.. ca, Antal Løsladelser I mod Sikkerhedsstillelse eller under andre Vilkaar., c'i,. to na '' ) gl).e., o T, ct g n Et cl, r= :,, tc>., p. ttz i ct?': P.T Antal arresterede Personer. Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken. Hele Riget

67 . sigt hedsstillelse eller under andre Vilkaar samt arresterede Personer sogelser (Efterforskninger og Forundersøgelser) og anlagte Sager. Arresttidens Varighed. d bz g= x f t., t%o coa A I rd gp) &) Åt LI,:i.) r,: ȧ cd A g ra cv pi,e A IC rt :? gi ra ci, PI ct A,: cu PC, cl) d) PI 'cg cd cd,,,, ( LCD,., ''''' rat s. a) d) g ''' = cd Lagsogne. Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. i Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget.

68 . Tabel V. Over over de til Retterne i Aaret indkomne Begjæringer der er afhjulpne af A. Forhørs og Meddomsretterne. Antal indkomne Begjæringer om Gjenoptagelse Lagsogne. a., Ek, bi) Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken. Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenshus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso ) Finmarken Hele Riget ) iø) Heraf falder pa a: Fredrikstad, Sondre Hedemarken Sorenskriveri, Fosen Do., Stjer og Værdalen Do., Salten Do., Vesteraalen Do., Tromso Do., Hammerfest Do. og Varanger Do.. ) Begjæringen forkastet i. ) Heraf falder pa a: Mandal Sorenskriveri, Stavanger, Lofoten Sorenskriveri og Senj en Do.

69 sigt om Gjenoptagelse af Sager og over Kjæremaal, vedkommende Ret selv. B. Lagmandsretterne. Antal indkomne Begjæringer om Gjenoptagelse. afd.' tea,' E, gf ecs db: se ci? as Lagsogne. Ç=. Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandl.. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget.

70 . Tabel VI. Oversigt over de Sager, til hvis fornyede Behandling ved høiere Ret (Lagmandsret) Høiesterets Kjæremaalsudvalgs Samtykke i nedenanførte Aar er blevet begjæret. = IMI Sagernes Art. Antal prøvede Begjæringer. Deraf indvilgede. Deraf afslaaede. A. I.. I Politisager eller andre Sager, hvori strengere Straf end Boder ikke kan idømmes (L's, det Afsnit). I Sager angaaende borgerlige Retskrav, der skal behandles efter Straffeprocesloven (L's, die Afsnit). I ubetinget private Straffesager (s ). I subsidiært private Straffesager (L's ) Tilsammen B. I. I Politisager eller andre Sager, hvori strengere Straf end Boder ikke kan idømmes (L's, det Afsnit) I Sager angaaende borgerlige Retskrav, der skal behandles efter Straffeprocesloven (L's, die Afsnit). I ubetinget private Straffesager (L's ). I subsidiært private Straffesager (L's ) Tilsammen I

71 . Tabel VII. Oversigt over de af Floiesterets Kjæremaalsudvalg i nedenanførte Aar behandlede Kjæremaal. Antal Hvad Kjæremaalet angik samt dets Udfald.., a) Salærer b) Erstatningskrav e) Bevismidler () Begjæringer om fornyet Behandling ved Mere Ret (Straffeproceslovens III) e) Begjæringer om Gjenoptagelse f) Andre retslige Forfoininger eller Akjorelser ' Tilsammen Deraf er: forkastede b) afviste afgjorte til Gunst for den Kjærende

72 ΊŠ. Tabel VIII. Oversigt over de af Høiesterets Kjæremaalsudvalg i nedenanførte Aar behandlede Anker. Deraf Ialt. I Lag I liedmandsrets donisrets sager. sager. I Sager Forhors a ve d t`r) Iertde_ retssager. tagelse af Forelæg. A. I.. Antal Anker, der af Udvalget i i sin Helhed er afviste: som ikke betimelig erklærede eller iøvrigt ulovlige b) som aabenbart grundløse c) dels som ulovlige, dels som grundløse Tilsammen afviste. Antal Anker, der ellers er afgjorte af Udvalget : a) saaledes at Frifindelsesdom er afsagt I)) saaledes at Dommen ellers er forandret til Gunst for Domfældte c) saaledes at Dommen eller Vedtagelsen er ophævet Tilsammen afgjorte. Antal Anker, der af Udvalget er henviste til Prøvelse i Højesteret Tilsammen behandlede i Aaret I G Go B. I.. Antal Anker, der af Udvalget sin Helhed er afviste : som ikke betimelig erklærede eller iøvrigt ulovlige b) som aabenbart grundløse c) dels som ulovlige, dels som grundløse Tilsammen afviste. Antal Anker, der ellers er afgjorte af Udvalget : a) saaledes, at Frifindelsesdom er afsagt b) saaledes at Dommen ellers er forandret til Gunst for Domfældte c) saaledes at Dommen eller Vedtagelsen er ophævet Tilsammen afgjorte I. Antal Anker, der af Udvalget er henviste til Prøvelse i Høiesteret Tilsammen behandlede i Aaret I :.

73 . Tabel IX. Oversigt over de af Hølestereti nedenanførte Aar behandlede Ankesager. Deraf Ialt. Lag Medmandsrets domsretssager. sager. Forhorsretssager. Sager afgjorte ved Vedtagelse af Forelæg. A. I.. Antal Sager, i hvilke Anken er forkastet. Antal Sager, i hvilke den paaankede Dom er : a) ophævet b) dels ophævet, dels opretholdt. Antal Sager, i hvilke ny Dom er afsagt : a) til Gunst for Tiltalte b) til Skade for Tiltalte c) med samme Resultat som ved underordnet Ret Tilsammen behandlede i Aaret B. I.. Antal Sager, i hvilke Anken er forkastet. Antal Sager, i hvilke den paaankede Dom er : a) ophævet b) dels ophævet, dels opretholdt. An tal Sager, i hvilke ny Dom er afsagt : a) til Gunst for Tiltalte b) til Skade for Tiltalte e) med samme Resultat som ved underordnet Ret Tilsammen behandlede i Aaret

74 . Tabel X. Oversigt over Lagmandsthingenes Antal og Varighed i nedenanførte Aar. Lagmandsthingenes Lagdomme. Lagsogn. Antal. Varighed i Dage. ),... Oslo. Oslo.. Borgarthing og. Smaalenene Agder.. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Tilsammen for Lagdommet I f. Eidsiva og Frosta. Akershus thing.. Hedemarken. Kristians. Trondhjem.... F Tilsammen for Lagdommet I. Gulathing.. Stavanger. Bergen, Bergenhus. Romsdal., " Tilsammen for Lagdommet I (. Haalogaland.. Nordland. Tromso. Finmarken Tilsammen for Lagdommet ) Son og Helligdage ikke medregnede,

75 Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet folgende Værker : Statistique internationale : Navigation maritime. I, II, III, IV. Christiania,,,. International Skibsfartsstatistik : Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene. Kristiania. Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen og Handelsflaaderne. Kristiania. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Enogtyvende Aargang,. Kristiania. (Annuaire statistique' de la Norvége.) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Nittende Bind,. Kristiania. (Journal du Bureau Central de Statistique.) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet Januar. Kristiania. Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Juni. Kristiania. Do. for Tidsrummet Juli December, for Tidsrummet Januar December, for Tidsrummet Januar December og for Tidsrummet Januar December, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind, Femtende Bind og Attende Bind. Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige Værker er at erholde tilkjobs hos H. A s chehoug & Co., Kristiania. Juni.

76

(Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) _Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. I. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés ). Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte fra "Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte fra Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre Ansøgningen sendes til: 96Z 1 1.6 LCLPL l FREDERICIAKMMUNE WP)- Asøgig om støtte fra "Værdighedspulje - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Asøgige sedes til: Fredericia Kommue Social- og msorgsudvalget Rådhuset,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen

Skråfoto. Facadefoto. Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 44A 44 42C 42B 2 15 11 13 7 9 3 5 1 52 40 51 47 28m 28n 45 28o A 41 39 28q 37 35 28v 33B 33A 31 28b 29 38 27 81 45B 28x 40 32 33 31 30 28ai 30 28ef 28eh 1 29 26 24 28 28an 26 27 25 28az 28eb 28at 28aæ

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune.

Vedtægter for parcelforeningen Holmeparken 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. Vedtægter for parcelforeningen "Holmeparken" 1 Hjemsted. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2 Navn og formål. Foreningens navn er "Holmeparken". Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen:

1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: Love for Klitborg Grundejerforening Udgave gældende fra 5. juli 2014 (Oprindeligt fra 1959 med ændring af 9 i 2006 og 11 i 2014, samt tilføjelse af 8a i 2014) Forslag til beslutning på Generalforsamlingen

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B. No,. CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NORGE FOR AARET S, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF FEBRUAR l. CHRISTIANIA. TRYST HOS CHR. SCHIBSTED.. B. No. I. Tabel

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere