Produkter i Alm. Brand Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produkter i Alm. Brand Bank"

Transkript

1 Alm Brand Bank Produkter i Alm. Brand Bank De nye regler om investorbeskyttelse træder i kraft d. 1. november Ifølge disse er Alm. Brand Bank forpligtet til at informere vore kunder om de risici, de står overfor, når de investerer i et finansielt produkt. Med risici forstås fluktuationer i afkast. Jo større risici investor påtager sig, desto højere afkast kan han forvente. Overordnet opdeles produkterne i ikke-komplekse og komplekse produkter. Ikke-komplekse produkter omfatter obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Komplekse produkter kan opdeles i rente, aktie og valuta relaterede produkter samt kreditprodukter. Indholdsfortegnelse 1. IKKE-KOMPLEKSE PRODUKTER 1.1. Obligationer Statsobligationer Realkreditobligationer, SDRO er og SDO er Erhvervsobligationer Danske indeks obligationer Valuta- og aktieindekserede obligationer Aktier Investeringsforeningsbeviser 5 2. KOMPLEKSE PRODUKTER 2.1. Futurekontrakt Rentefutures Aktiefutures Terminsforretninger Renteterminsforretninger Valutaterminsforretninger Repo og reverse Repo og reverse i rentemarkedet Optioner Renteoptioner Aktieoptioner Valutaoptioner Swaps Renteswaps Credit Default Swaps (CDS) Swaptioner Rente swaptioner 9 Produkter i Alm. Brand Bank side 1

2 1. Ikke-komplekse produkter Med ikke-komplekse produkter menes et finansielt produkt, der i sig selv er et aktiv. Udviklingen i afkastet på ikke-komplekse produkter afhænger udelukkende af udviklingen i værdien på produktet selv. Obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser er ikke-komplekse produkter Obligationer En obligation er et gældsbevis, der sikrer ejeren en fremtidig betalingsrække. Når der investeres i en obligation, kan risiciene henføres til tre forskellige kilder: Ændringer i markedsrenten Ændringer i valutakurs Udsteder kan ikke imødekomme tilbagebetalingerne Rente og kurs er omvendt korrelerede. Hvis markedsrenten stiger, vil kursen på obligationen falde. Ændringen i kursen afhænger hovedsageligt af løbetiden. Hvis løbetiden er lang, vil kursens følsomhed overfor renteændringer være stor. Hvis der investeres i en obligation, der er noteret i en udenlandsk valuta, vil investor være udsat for valutarisiko. Hvis den udenlandske valuta falder i forhold til den danske krone, da vil det samlede afkast falde tilsvarende. Udsteder kan tilhøre én af tre typer. Udsteder kan være et land (statsobligationer), udsteder kan være et penge- eller realkreditinstitut (realkreditobligation), eller udsteder kan være et selskab (erhvervsobligationer). Indenfor hver gruppe kan udsteder være både dansk og udenlandsk. Obligationer fra nye markeder (fx Polen eller Rusland) er ofte mere risikable end obligationer fra etablerede markeder (fx Danmark eller Tyskland). Generelt kan man sige, at risiciene er større for realkreditobligationer end for statsobligationer og større for erhvervsobligationer end for realkreditobligationer. Dette skyldes hovedsageligt udsteders kapitalmæssige størrelse Statsobligationer En dansk statsobligation er et af de sikreste papirer at investere i. Der er ingen valutarisiko forbundet med denne investering, og sandsynligheden for at Den Danske Stat ikke kan imødekomme sine forpligtelser er meget lille. Hele risikoen ligger derfor i kursudviklingen.hvis man derimod investerer i en udenlandsk statsobligation, er billedet anderledes, idet man påtager sig både rente-, valuta- og udstederrisiko. Hvis man vælger statsobligationer fra nye markeder vil disse risici være større end, hvis man vælger statsobligationer fra etablerede markeder Realkreditobligationer, SDRO er og SDO er Realkreditobligationer til finansiering af boligkøb er den dominerende låneform i Danmark, når boligen skal finansieres. Markedet for realkreditobligationer er derfor meget veludviklet. Særligt dækkede Realkredit Obligationer (SDRO er) og Særligt Dækkede Obligationer (SDO er) er nyere finansieringsformer, der også har sikkerhed i ejendomme. SDRO er udstedes af realkreditinstitutterne, mens SDO er udstedes af pengeinstitutterne. Forskellen på disse og normale realkreditobligationer er, at SDRO er og SDO er er mindre risikofyldte, idet det kræves, at det pantsatte aktiv altid udgør en fast procentuel værdi af det samlede lån. Hvis værdien af aktivet falder, skal udsteder stille andre aktiver som sikkerhed, indtil den samlede aktivmasse har den krævede værdi. Generelt kan man derfor sige, at ved at investere i denne type obligationer, udsættes man for større udstederrisiko end ved at investere i statsobligationer. Udstederrisiko er dog relativt begrænset, idet udsteder har sikkerhed i låntagers ejendom. Derudover vil investeringen give anledning til renterisiko. Valutarisiko er kun aktuel, når investeringen er i udenlandske realkreditobligationer eller lignende værdipapirer. Der udstedes tre typer af realkreditobligationer, SDRO er og SDO er: Konverterbare realkreditobligationer Inkonverterbare realkreditobligationer Garantiobligationer Når en obligation er konverterbar, har låntager retten til når som helst at indfri sit lån til kurs 100, også selvom kursen på obligationen reelt ligger over 100. Som investor betyder dette, at man ved udtræk til kurs 100 skal genplacere pengene. Dette er omkostningsfuldt og medfører ofte en lavere rente end på den oprindelige investering. Som investor i konverterbare obligationer påtager man sig altså yderligere risiko. Dette afspejles i afkastet, der generelt er højere end afkastet for statsobligationer. Inkonverterbare obligationer udløber til kurs 100. Hvis låntager ønsker at indfri lånet, skal han altid betale obligationens kursværdi. Den inkonverterbare obligations risikoprofil minder derfor om statsobligationens. Garantiobligationer sikrer låntager imod, at renten stiger over et fastsat renteniveau. Usikkerheden for investor knytter sig til, at investor modtager et variabelt rentebidrag, og derfor ikke kender den nøjagtige rentebetaling. Denne risiko aflønnes ved et lidt større afkast end ved køb af statsobligationer. Produkter i Alm. Brand Bank side 2

3 Erhvervsobligationer Erhvervsobligationer udstedes af virksomheder. Dette betyder, at erhvervsobligationer har et højere afkast end statsobligationer, fordi udstederrisiko også er tilsvarende større. Man skal som investor også være opmærksom på hvilken virksomhed, der har udstedt obligationen. Investering i erhvervsobligationer udstedt af en veletableret virksomhed vil være mindre risikofuldt end erhvervsobligationer udsted af en mindre veletableret virksomhed Danske indeks obligationer En indeksobligation sikrer, at prisstigninger ikke udhuler værdien af investeringen, fordi afkastet indeksreguleres med prisudviklingen. Indeksobligationer kan have mange forskellige udstedere. Risikoen forbundet med en indeksobligation er tæt forbundet med udstederen Valuta- og aktieindekserede obligationer En valuta- eller aktieindekseret obligation giver mulighed for at få del i udviklingen i det pågældende marked uden risiko for at miste hele investeringen. Der er mange forskellige varianter af denne obligationstype, men fælles for dem er, at investor ikke får del i hele opsiden, og dermed giver afkald på en del af afkastet mod øget sikkerhed for hele investeringen. Der vil naturligvis stadig forekomme udstederrisiko og i relevant omfang risiko ved ændringer i valutakurs Aktier Når man køber en aktie, køber man en del af virksomheden og dens fremtidige indtjening. Aktiens pris, altså kursen, er afhængig af forventningerne til selskabet. Forventningerne til selskabet påvirkes af tre forskellige forhold: Interne forhold: e.g. ledelsens evner og virksomhedens evne til at tjene penge. Brancheforhold: e.g. hvordan virksomheden klarer sig i forhold til resten af branchen. Samfundsøkonomiske forhold: e.g. renteudviklingen eller konjunkturudviklingen. Disse forhold ændrer sig løbende, og udviklingen i aktiekurser er derfor langt mere ustabil end i obligationskurser. Afkastet af en aktie består af både kursudviklingen samt udbytte, der udbetales af virksomhedens overskud. Den største del af afkastet stammer dog fra kursudviklingen. Det er muligt at investere i både danske og udenlandske aktier. Dette betyder, at investor også i et vist omfang står overfor valutakursrisiko Investeringsforeningsbeviser En investeringsforening er en forening af investorer, der hver indskyder et beløb til en fælles investeringspulje. Ved at investere på denne måde er det muligt at sprede sin investering over mange forskellige papirer, og dermed sprede risikoen. Der kan investeres i både alle former for værdipapirer. Den enkelte investeringsforening har altid en detaljeret oversigt over de værdipapirer, der investeres i. Risikoen på investering i investeringsforeningsbeviser afhænger af hvilken type værdipapirer foreningen ligger inde med. Hvis den hovedsageligt indeholder aktier, vil investeringen være mere risikofyldt end, hvis den hovedsageligt indeholder obligationer. Risikofaktorerne vil være de samme som beskrevet ovenfor for obligationer og aktier. Hertil kommer at en investeringsforening, der investerer indenfor et specifikt område fx indenfor en bestemt branche, vil resultere i høj risiko for investeringen. 2. Komplekse produkter Med komplekse produkter menes et finansielt produkt, hvor afkastet er afhængig af et underliggende aktiv. Ikkekomplekse produkter som obligationer og aktier udgør ofte det underliggende aktiv og det komplekse produkt er afhængigt af kursudviklingen heri. Der findes en lang række forskellige typer, der forefindes indenfor forskellige markeder. For eksempel kan man både købe (sælge) optioner, hvor det underliggende aktiv stammer fra rente-, aktie- og valutamarkedet Futurekontrakt En futurekontrakt er en standardiseret kontrakt mellem to parter om retten til at købe (sælge) et aktiv over en fremtidig periode til en fastsat pris. I kontrakten fastsættes stykstørrelse, løbetid og det underliggende aktiv. Afkastet på en futurekontrakt afhænger af det underliggende aktiv. Hvis man har købt (solgt) en futurekontrakt, og det underliggende aktiv efterfølgende stiger (falder) over (under) den aftalte værdi, vil futurekontrakten også stige (falde) i værdi. Dette er tilfældet, fordi ejeren af futurekontrakten har retten til at købe til den fastsatte lavere pris og sælge til den nuværende højere pris. Risikoen knytter sig derfor direkte til kursudviklingen i det underliggende aktiv. En futurekontrakt er et meget volatilt instrument. Investors risiko er i princippet ubegrænset, idet det er muligt at tabe hele aktivets værdi. For at handle futurekontrakter indbetales en sikkerhedsmargin til dækning af tab som følge af kursudviklingen. På denne konto indbetales ligeledes eventuelle gevinster. Denne sikkerhedsmargin skal konstant holde sig over et fastsat niveau, ellers skal der suppleres med yderligere kapital indtil det fastsatte niveau igen er nået. Dette gøres for at minimere modpartsrisiko. Produkter i Alm. Brand Bank side 3

4 Rente futures Det underliggende aktiv er en rentebaseret, normalt en obligation. Risikoen på rentefuturen er knyttet til udviklingen i renten og relevante modpartsrisici Aktie futures Det underliggende aktiv er en aktie eller aktieindeks. Risikoen på aktiefuturen er knyttet til udviklingen i den underliggende aktie eller aktieindeks Valuta future Det underliggende aktiv er baseret på en valuta eller et valutakryds. Risikoen på valutafuturen er knyttet til udviklingen i den/de underliggende valuta Terminsforretninger En terminsforretning minder meget om en futurekontrakt. Det er også en aftale mellem to parter om at købe (sælge) et aktiv på en fastsat dato til en fastsat pris. I modsætningen til en futurekontrakt handels en terminsforretningen ikke via en børs, men aftales mellem to parter som en OTC (Over The Counter) forretning. Risikofaktorerne knytter sig ligeledes til risikofaktorerne på det underliggende aktiv. Hvis man har aftalt et køb (salg) ved udgangen af perioden, og kursen på det underliggende aktiv stiger (falder) over (under) den aftalte pris, får man et positivt afkast af terminsforretningen. Ved en terminsforretning har man foruden risikoen for en ufavorabel kursudvikling også risiko på modparten Renteterminsforretninger Det underliggende aktiv er en obligation. Aftalen består i køb (salg) af en obligation på en fremtidig dato til en fast pris. Risikoen på renteterminsforretninger knytter sig primært til kursudviklingen i obligationen, men også til den modpart aftalen indgås med Valutaterminsforretninger Det underliggende aktiv er en valuta. Aftalen består i køb (salg) af en valuta på en fremtidig dato til en fast pris. Risikoen på valutaterminsforretninger knytter sig primært til kursudviklingen i valutaen, men også til den modpart aftalen indgås med Repo og reverse Repo eller repurchase agreement er en aftale om først at sælge et aktiv og siden hen at købe det tilbage. Inden transaktionerne gennemføres, aftales mængde, pris og periode for transaktionen. Effektivt vil dette svare til et lån med sikkerhed i aktivet. Renten man betaler for lånet kaldes reporenten. Ved ethvert lån vil der forekomme kreditrisiko, idet der er en risiko for at modparten ikke overholder sine forpligtelser. Med repoer er kreditrisikoen dog minimal, fordi aktivet holdes som sikkerhed. Hvis den ene modpart ikke kan opfylde sine forpligtelser, vil den anden modpart stå tilbage med aktivet eller rede penge. En reverse er det omvendte af en repotransaktion. Det vil sige, at man som udgangspunkt mangler aktivet og aftaler at levere det tilbage igen på en given fremtidig dato. Som ved futurekontrakter og terminsforretninger vil risikoen på en repo og reverse forretning afhænge af kursudviklingen på det underliggende aktiv. Der er altid den risiko, at man må købe aktivet tilbage til en højere (lavere) kurs end dagskursen Repo og reverse i rentemarkedet Det underliggende aktiv er en obligation. For en repoforretning bliver obligationen først solgt og dernæst købt tilbage på et senere tidspunkt. For en reverse bliver obligationen først købt og dernæst sælges den tilbage på et senere tidspunkt. Risikoen knytter sig til kursudviklingen i obligationen Optioner Ved en optionsforretning aftales der et køb eller salg af et aktiv på et fremtidigt tidspunkt. Aftales et fremtidigt køb, kaldes dette en call option. Aftales et fremtidigt salg, kaldes dette en put option. Den væsentlige forskel mellem optioner og futurekontrakter og terminsforretninger er at optionen giver muligheden for at købe (sælge) aktivet, mens futurekontrakter og terminsforretninger forpligter til at købe (sælge) aktivet. For køberen af en option, er risikoen begrænset til den oprindelige købspris. Sælgeren af en option har derimod den samme risiko som ved en futurekontrakt og har givet afkald på afkast, udover den pris der modtages ved salget af optionen Renteoptioner Det underliggende aktiv er normalt en obligation. Risikoen på optionen knytter sig til kursudviklingen i denne obligation. Produkter i Alm. Brand Bank side 4

5 Aktieoptioner Det underliggende aktiv er en aktie eller et aktieindeks. Risikoen på optionen knytter sig til kursudviklingen i aktien eller aktieindekset Valutaoptioner Det underliggende aktiv er en valuta. Risikoen på optionen knytter sig til kursudviklingen i denne valuta Swaps En swap er når to eller flere modparter bytter cashflow. Ved denne metode kan man opnå nøjagtigt det cash-flow, man ønsker. For eksempel kan man konvertere variabel rente til en fast, eller omvendt. For at minimere modparts risici, vil der ofte være aftaler om at afregne betalinger netto i forbindelse med denne type forretninger, hvilket minimerer modpartsrisici Renteswaps De underliggende aktiver er rentebaseret. Risikofaktorerne knytter sig derfor til udviklingen i renten Credit Default Swaps (CDS) Det underliggende aktiv er et lån. En Credit Default Swap (CDS) er en måde for långiver at forsikre sig mod kreditrisikoen ved lånet. Ved at købe en CDS forpligter sælger sig til i tilfælde af default på lånet, at købe aktivet med tilhørende cash-flow. Det vil sige, i tilfælde af default vil långiver få erstattet hovedstol og fremtidige rentebetalinger. Investerer man derfor i en CDS vil man stå overfor modpartsrisiko, idet sælgeren af en CDS selv kan være ude af stand til at imødekomme sine forpligtelser Rente swaptioner Det underliggende aktiv er en obligation. Ved salg er risikofaktorerne de samme som for en almindelig renteswap. Ved køb er tabet begrænset til den pris der betales for optionen. Eventuelle supplerende/overskydende tegningsretter ønskes købt/solgt. Hvis banken ikke har modtaget kundens instruktion, og/ eller kunden ikke betaler for de indkøbte/tegnede aktier, er banken berettiget, men ikke forpligtet, til at sælge tegningsretterne/de tegnede aktier bedst muligt på kundens vegne. Banken påtager sig ikke ansvaret for, at salg kan gennemføres. Banken kan undlade at sælge tegningsretten, hvis værdien af tegningsretten er mindre end bankens gebyr for at sælge den. En ubenyttet tegningsret, der er registreret i Værdipapircentralen, vil automatisk blive slettet ved tegningsperiodens udløb. Kunden får ikke meddelelse herom Swaptioner En swaption er en option på en swap. Når man investerer i en swaption, har man muligheden, men ikke pligten til at benytte en swap. Det betyder, at negative afkast på en swaption er begrænset til prisen på swaptionen. Produkter i Alm. Brand Bank side 5

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko

Information om finansielle instrumenter og risiko 1 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk vækst, vil virksomhedernes indtjeninger vokse, og investorerne vil

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

Generel beskrivelse værdipapirer

Generel beskrivelse værdipapirer Generel beskrivelse af værdipapirer Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Tlf. 9648 7000 Fax 9648 7019 Bank reg. nr. 5958 CVR-nr. 2176 9916 www.faan.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Obligationer

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter

Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter Beskrivelse af værdipapirer og finansielle instrumenter BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg SA, Luxembourg (Banken) påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser, når

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Beskrivelse af værdipapirer

Beskrivelse af værdipapirer Beskrivelse af værdipapirer Indledning I Frørup Andelskasse kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog gældende lovregler om investering af pensionsopsparing.

Læs mere

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015

Information om finansielle instrumenter og risiko. Opdateret December 2015 Information om finansielle instrumenter og risiko Opdateret December 2015 Aktier regulerede markeder Aktiemarkederne bliver påvirket af, hvordan det går med økonomien globalt og lokalt. Hvis der er økonomisk

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Bilag 1. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier

Bilag 1. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier 1. juni 2016. 3 Nr. 553. Inddeling af typer af investeringsprodukter i mærkningskategorier Bilag 1 Skemaet nedenfor fordeler typer af investeringsprodukter i de tre mærkningskategorier grøn, gul og rød.

Læs mere

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter)

Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Basisinformationer om værdipapirhandel (finansielle instrumenter) Indledning I GrønlandsBANKEN kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. Du har således fuld indflydelse på,

Læs mere

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge?

Nyheder fra det finansielle marked. Hvilken lånestrategi skal du vælge? Nyheder fra det finansielle marked Hvilken lånestrategi skal du vælge? Fastforrentet obligationslån Valutalån Fastforrentet obligationslån Valutalån Tilpasningslån Renteloft Optioner Fastforrentet obligationslån

Læs mere

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter

vestjyskbanks basisinformation om finansielle instrumenter CVR-nr. 34631328 B19PDFBASIS Kl. TID Indledning Når du er kunde i vestjyskbank, kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge - dog begrænset af f.- eks. gældende lovregler om

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse for Færøerne om risikomærkning af investeringsprodukter BEK nr 156 af 19/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0025 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter BEK nr 553 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0028 Senere ændringer til

Læs mere

Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Oplysninger om handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174OPL 2017.10 I det følgende giver vi dig en række vigtige informationer, som vi enten er forpligtet til at give dig, inden du investerer,

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår.

A. En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. Opgave 4.1 En obligation er et gældsbevis, hvor udstederen forpligter sig til at betale renter og afdrag i en bestemt periode på nærmere aftalte vilkår. I Danmark kan obligationsudstederne opdeles i følgende

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Komplekse investeringsprodukter

Komplekse investeringsprodukter Komplekse investeringsprodukter KO M P L E K S E I N V E S T E R I N G S P R O D U K T E R 1 Komplekse investeringsprodukter Denne brochure beskriver kendetegnene for en række investeringsprodukter betegnet

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner

Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Obligationsbaserede futures, terminer og optioner Her kan du læse om obligationsbaserede futures, terminer og optioner, og hvordan de bruges. Du finder også en række eksempler på investeringsstrategier.

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m r å v a r e o p t i o n e r Her kan du finde generel information om råvareoptioner, der kan handles gennem Danske Bank. Råvarer er uforarbejdede eller delvist forarbejdede varer,

Læs mere

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune

Februar 2016. Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Februar 2016 Finansiel strategi for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 3 1.1. Ikrafttrædelse og review af strategi 3 1.2. Retningslinjer 3 2. Intern bemyndigelse 4 2.1. Langfristede anlægslån

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Skitsering af lånemarkedet i DK

Skitsering af lånemarkedet i DK Skitsering af lånemarkedet i DK Obligationslån vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Markedsdynamik ved lave renter

Markedsdynamik ved lave renter 69 Markedsdynamik ved lave renter Louise Mogensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING I perioder med lave obligationsrenter, fx i efteråret 2001, forekommer der selvforstærkende effekter i rentebevægelserne.

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og kapitalforhold

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Overordnede regler for kommunens finansielle styring

Overordnede regler for kommunens finansielle styring Bilag 11 til "Principper for økonomistyring" Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a t i o n o m v a l u t a o p t i o n s f o r r e t n i n g e r Her kan du finde generelle oplysninger om valutaoptionsforretninger, der kan handles i Danske Bank. Valutaoptioner kan indgås

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmapensionskasser

Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmapensionskasser Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmapensionskasser Generelt Denne vejledning beskriver udfyldelsen af indberetningsskemaerne til oplysning af risici og

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER FÅ GODE KORT PÅ HÅNDEN MED FINANSIELLE INSTRUMENTER Bliv klogere på, hvordan finansielle instrumenter kan bruges, og hvad du skal være opmærksom på, når du skal finde den rette løsning for din virksomhed

Læs mere

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående:

Kommunen er underlagt en række regler på det finansielle område. Reglerne fremgår af nedenstående: Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: Januar 2013 Vedrørende: Porteføljepleje af langfristet gæld og formue - finansiel strategi 2014-17 Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI

BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI BESKRIVELSE AF FINANSIELLE INSTRUMENTER OG DERMED FORBUNDNE RISICI Januar 2018 1 Indledning 2 Aktier og aktiebaserede værdipapirer Beskrivelsen af karakteristika og risici ved finansielle instrumenter

Læs mere

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler 2016 Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Introduktion til swapaftaler...4 Baggrund...5 Regelgrundlag...5 Undersøgelsens resultater...5

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag 3: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin.

Dét beløb, som restgælden bliver mindre med hver termin. Nedenfor er et udpluk af de mange fagudtryk, som du kan støde på, når du har med investering at gøre. Som supplement anbefaler vi ordbogen på BankInvests hjemmeside - www.bankinvest.dk. A Afdrag Afkast

Læs mere

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring

Finansiel strategi. Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Finansiel strategi Bilag A3 til Principper for Økonomistyring Godkendt i Økonomiudvalget den 20. august 2014. Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 11. august 2014 Dokument nr. 480-2014-885694 Sags nr.

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 8 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Reeksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 12. juni 2007 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladte.

Læs mere

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys.

Indberetning/Virksomhedsområder/Skadesforsikringsselskaber/RG Trafiklys. Vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs-, skades- og genforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser samt arbejdsskadeselskaber Generelt Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner 117 Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I pengemarkedet for kroner udveksler pengeinstitutterne

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

Finansiel politik Udkast

Finansiel politik Udkast GLOSTRUP KOMMUNE Finansiel politik Udkast Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Likviditetsstyring og aktivportefølje 4.1 Modpartsrisici 5. Ansvarlig / etisk investeringspolitik

Læs mere