Referat fra Generalforsamlingen den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015"

Transkript

1 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen var i orden. Valg af stemmetæller og referent Gurli Madsen blev valgt. Der var mødt i alt 21 personer op, som repræsenterede 16 stemmeberettigede matrikler. Formandens årsberetning Ligger som bilag til dette referat. Da formanden, Susanne Trøck-Nielsen, var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, blev formandens beretning fremlagt af Jens Juliussen. Spørgsmål og kommentarer til årsberetningen: Gæslingevej: Der blev udtrykt tilfredshed med at bestyrelsen er i gang med et samarbejde omkring Gæslingevej, og der blev foreslået dannelse af en vejgruppe, som løbende overvåger og lapper evt. huller. Årsberetningen blev godkendt. Pkt. 4 Regnskab Regnskabet blev gennemgået. Foreningen har på nuværende 40 medlemmer, og der er ingen kontingent restancer. 3 matrikler er blevet ekskluderet. Derfor er det samlede kontingent 2014/15 på kr og ikke kr , som budgetteret i Der blev gjort opmærksom på, som det har været tilfældet det seneste år, at det kan blive nødvendigt at bruge penge på kanal-oprensning. Som udgangspunkt er det altid den enkelte grundejers pligt at vedligeholde og rense de kanaler, der befinder sig på ens matrikel. Regnskabet blev godkendt. Pkt. 5 Indkomne forslag. Fra bestyrelsen var fremkommet forslag om vedtægtsændringer. Der blev spurgt, om man kunne ændre formulering på generalforsamlingen. Dirigenten fastslog at det ikke var muligt, og at vedtægtsændringerne skulle godkendes eller afvises som et hele. Paragraf 3: Der var stor diskussion omkring punktet: Alle, der er grundejere på Langesøvej og Storesøvej skal være medlem af foreningen.

2 Her er kan blevet erstattet med skal, hvilket gav anledning til en del diskussion. Flere medlemmer mente, at det var en indskrænkning, at kun grundejere fra Langesøvej/Storesøvej kan være medlemmer. Der blev så forklaret, at der i teksten faktisk ikke står, at andre grundejere ikke kan være medlemmer så denne indskrænkning er der ikke. Paragraf 4: Ekstrakontingent ved anlægsarbejder. Her er tilføjet: Dog min. kr De kr. dækker ca. hvad et læs grus koster. Der var fra flere sider utilfredshed med formuleringen og punktet generelt. Der blev spurgt om, hvem der skal vurdere størrelsen på ekstrakontingentet. Det blev slået fast at det er kassereren, der vurderer beløbets størrelse efter dialog med den pågældende grundejer. Der blev også spurgt om, hvor meget der er gået ind på den konto de senere år, og det drejer sig i 2014/15 om 0 kr., i 2013/14 om kr. og i 2012/13 om kr. Vedtægtsændringerne blev godkendt. Der var afstemning ved håndsoprækning. 12 stemte for vedtægtsændringerne, 3 stemte imod og 1 undlod at stemme. Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Pkt. 9 Budget Budgettet blev gennemgået. Kontingent uændret kr Budgettet blev godkendt. Valg af bestyrelse Som kasserer: Flemming Jensen var på valg og ønskede at genopstille. Benni Agger var blevet opfordret til at stille op af flere medlemmer, og der var derfor afstemning, som blev foretaget skriftligt på anmodning fra dirigenten. Benni Agger fik 7 stemmer og Flemming Jensen fik 8 stemmer. 1 stemte blankt. Flemming Jensen blev hermed genvalgt for 2 år. Bestyrelsesmedlem C: Benny Svendsen blev valgt for 2 år og indtræder i bestyrelsen i stedet for Gurli Madsen, der ikke ønskede genvalg. Suppleant for 1 år: Marisha Høst blev valgt for 1 år. Valg af revisor samt revisorsuppleant Revisor for 1 år: Henrik Villadsen Nielsen blev genvalgt Revisor suppleant for 1 år: Mille Henriksen indtræder i stedet for Mads Henriksen. Eventuelt Knud Sloth og Benni Agger fik overrakt vin og stor tak fra bestyrelsen for deres indsats i forbindelse med vedligeholdelse af vejen og pumpen. Omkring vejen: Der blev foreslået at hæve kontingentet for at have flere penge til vejen. Bestyrelsen meddelte at der i balancen er afsat et større beløb til

3 sådant, hvis det skønnes nødvendigt. Med hensyn til kloakeringen, så skal Munck efterlade vejen i den stand som den var, da de påbegyndte arbejdet. Der blev igen i år talt om den japanske pileurt, der specielt trives i svinget Langesøvej/Gæslingevej, og at bevoksningen generelt på dette sted volder problemer for trafikken. Formand: Susanne Trøck-Nielsen Dirigent: Henning Kabel

4 Formandens beretning 2015 Velkommen. Bestyrelsen har holdt 5 møder i år. Beslutninger træffes på møderne på demokratisk vis, således også datoen for generalforsamlingen. Jeg beklager, at jeg ikke kan være til stede og ønsker en god generalforsamling med en positiv og konstruktiv dialog til gavn for os alle i Langesø. Jens tager over i mit fravær. VEJEN Storesø- og Langesøvej er udbedret i efteråret med resten af det lergrus vi havde. I maj besluttede bestyrelsen ikke at gøre mere ved vejene pt på grund af det igangværende kloakarbejde. PUMPEN Benni og Gurli har holdt øje med pumpe og vandstand. Pumpen har kørt som den skulle frem til pumpestop i april. Årsagen var en ål, der havde forvildet sig ind i systemet. Den gamle pumpe blev fjernet for at kunne komme til den nye. Tak til Benni og Knud for indsatsen i helligdagene samt til alle jer, der har været involveret i at fjerne blade fra pumpen. KANALER mm. Bestyrelsen fandt det nødvendigt at sikre, at der var hul igennem til Annesø for at minimere risikoen for oversvømmelser. Derfor blev der gravet og spulet ved Gæslingevej i eftersommeren. Jeg minder i øvrigt om, at den enkelte grundejer har pligt til at vedligeholde kanaler der grænser op til eget grundstykke, og selv stå for omkostninger i forbindelse med eventuel oprensning. GÆSLINGEVEJS VEDLIGEHOLDELSE Vi har satset på 3 tiltag: Det akutte, kontakt til andre grundejerforeninger samt en fælles langsigtet løsning for området. Det akutte: Over vinteren observerede vi flere og større huller i Gæslingevej, og i foråret var vejen så ringe, at der blev lappet huller på Gæslingevej af entreprenør Erik Andersen med hjælp af Flemming og Knud. Jeg tænker, at der er afsluttet med 0/18 lergrus, som vi plejer at gøre. Andre grundejerforeninger: Vi har taget kontakt til de øvrige grundejerforeninger, primært via mail, og forsøger at få et møde i stand omkring vedligeholdelse af Gæslingevej. Det er ikke lykkes at få afholdt et uformelt møde endnu om, hvordan det bedst foregår, men jeg fornemmer at der er interesse for en fælles langsigtet løsning. En model, som vi har diskuteret i bestyrelsen, kunne være at grundejerforeningen kontakter en entreprenør, hvis kommunen vil tage sig af opkrævningen, som således skulle være 100% retfærdig overfor samtlige grundejere i området. Vi har dog ikke lagt os fast på noget konkret, inden vi mødes med de andre brugere af Gæslingevej. Hertil er vi nået i processen. Vi vil arbejde videre herfra i det kommende år. KLOAKERING I april blev vi indkaldt til møde vedr. gennemgang af vejene inden kloakeringsarbejdet gik i gang. Flemming (kasserer) deltog sammen med Helsingør Forsyning og DJ rådgivende ingeniører. Der er referat af mødet. Flemming har løbende sendt orienteringsskrivelse ud til jer. Arbejdet med kloakering startede den 18. maj i år. Den plan, som alle grundejere har fået tilsendt, har holdt, og efter min opfattelse er arbejdet foregået meget hensynsfuldt i forhold til os, der har benyttet vejene imens. Der mangler i skrivende stund el-skabe, herunder det elektriske arbejde. Derefter skal det testes inden færdigmelding fra kommunen, og først derefter kan de enkelte grundejere blive tilsluttet.

5 En del grundejere (herunder flere fra bestyrelsen) har bedt om tilbud fra bl.a. Munck, Kathøj og Grejpel. Det er desværre ikke lykkedes bestyrelsen at få en aftale om rabat/eller særligt fordelagtige priser hos nogle af de 3 kloakmestre. Årsagen til at det formodentlig ikke kan lade sig gøre af få og administrere en rabatordning er, at matriklernes beskaffenhed er meget forskellige fra hverandre. VEDTÆGTSÆNDRINGER Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer har fyldt meget i år. Det, der er sendt ud til jer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, er resultatet af mange timers dialog, og er for en stor dels vedkommende en opdatering samt overgang til en mere digital holdning. Selve formålet er uændret, selv om der er ændret enkelte ord. Mere om dette under punkt 5 på dagens dagsorden. TIL SIDST: Tak til mine kolleger i bestyrelsen, til Gertrud Bjørnvig som er trådt ud og til Thilde Maarbjerg som er trådt ind fra suppleantposten. Susanne Trøck-Nielsen

6 Budget for året 2015/2016 Budget Realiseret Difference Indtægter Kontingent ,00 0, ,00 Bidrag ved nybyggeri - genetablering af vej 0,00 0,00 0,00 Bidrag fra LNG vedr. strøm til pumpe 600,00 0,00-600,00 Retur fra Dong 0,00 0,00 0,00 Ekstra bidrag vedr.vej, el. andet 0,00 0,00 0,00 Totale indtægter ,00 0, ,00 Udgifter Vej vedligehold ,00 0, ,00 Kanal vedligehold 4.000,00 0, ,00 Pumpe, strøm 4.000,00 0, ,00 Pumpe, forsikring 2.500,00 0, ,00 Generalforsamling 250,00 0,00 250,00 Hjemmeside 250,00 0,00 250,00 Kontorhold + div. 700,00 0,00 700,00 Sommerfest 3.500,00 0, ,00 Gaver 1.000,00 0, ,00 Øvrige udgifter ex. værktøj 500,00 0,00 500,00 Totale udgifter ,00 0, ,00 Årets resultat 3.900,00 0, ,00

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere