!! " ### $ % $ & & "" '

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! " ### $ % $ & & "" '"

Transkript

1 !!" ### $% $&& ""'

2 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på offentlige veje... 3 Projekter på private fællesveje... 3 Hvad med andre ændringer på vej?... 4 Hvis vejprojektet er del af en byggesag... 4 ET VEJPROJEKT FRA A TIL Z... 5 Hvordan vurderer vi et vejprojekt?... 5 Gældende retningslinjer... 5 Retningslinjer for offentlige veje... 5 Retningslinjer for private fællesveje... 6 Forundersøgelser... 6 Skelmærker og fikspunkter... 6 Ledningsoplysninger... 6 Afvandingsforhold... 6 Jordbundsforhold... 7 Lokalplanforhold... 7 Busforhold... 7 Beslutninger og samtykke... 7 Beslutning om private vejprojekter på offentlig vej... 7 Beslutning om private vejprojekter på private fællesveje... 8 Hvor hurtigt kan vi behandle din ansøgning?... 8 Tilladelse... 9 Projektets udførelse og afslutning... 9 Ansøgning om gravetilladelse... 9 Færdigmelding af gravearbejdet... 9 Rettede tegninger og meddelelse om færdigt anlægsarbejde... 9 LOVGRUNDLAG Hvad gælder for private fællesveje? Vedligeholdelse, renhold og snerydning på private fællesveje Hvad gælder for offentlige veje? Vedligeholdelse, renhold og snerydning på offentlige veje Love og bekendtgørelser ANSØGNINGEN Hvad skal med i ansøgningen? Krav til tegningsmaterialet Tjekliste til tegningsmaterialet Indsendelse af ansøgning Ansøgningsskema HVEM TAGER SIG AF HVAD I KØBENHAVNS KOMMUNE? LÆS MERE PÅ NETTET... 21

3 3 INDLEDNING Denne ansøgningsvejledning henvender sig til private bygherrer, rådgivere og entreprenører, der arbejder med private vejprojekter på private fællesveje og offentlige veje i Københavns Kommune. Vil du vide, om dit projekt er på en offentlig vej eller privat fællesvej, kan du tjekke det på kommunens hjemmeside Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning? Denne ansøgningsvejledning bliver løbende opdateret - seneste revisionsdato fremgår af forsiden. På kan du altid downloade den seneste udgave. Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning? Denne ansøgningsvejledning gælder alle private vejprojekter i Københavns Kommune, dvs. både på private fællesveje og på offentlige veje, og uanset om vejprojektet er et selvstændigt projekt eller er del af en byggesag. PRIVATE PROJEKTER PÅ OFFENTLIGE VEJE Kommunen ejer og vedligeholder selv alle offentlige veje. Så hvis du som privat grundejer eller bygherre ønsker at lave et privat anlægsprojekt på en offentlige vej, f.eks. i forbindelse med et byggeri, stiller vi en række krav ud over de rent trafikale, blandt andet til vejens materialer, udformning og design. Du kan se og downloade kommunens Designmanual på PROJEKTER PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På private fællesveje er kommunen alene vejmyndighed og kan derfor kun stille krav om, at vejene er trafiksikre og fremkommelige. Ansøgningsmaterialet er derimod det samme, uanset om du arbejder med projekter på private fællesveje eller offentlige veje. Derfor er det også i begge tilfælde denne ansøgningsvejledning, der gælder. Eksempler på projekter, der er omfattet af denne vejledning Anlæg af ny vej Beplantning, vejtræer, blomsterkummer mv. Belysningsprojekter Belægningsændringer

4 4 Trafiksanering Vejbump Fortovsændringer Hegning og afgrænsning op til eller på udlagt* eller anlagt** vejareal * Udlagt vejareal er grundarealer, der har pålagt servitutter som vej. Dvs. at arealerne må benyttes som grundareal, f.eks. til forhaver, men ikke bebygges. Arealerne er altså reserveret til brug for fremtidig vej, men bliver først egentlig vej, hvis de anlægges som sådan. ** Anlagt vejareal betyder, at arealet er anlagt som vej. HVAD MED ANDRE ÆNDRINGER PÅ VEJ? Kan du ikke finde din egen type projekt på listen ovenfor, kan du på side19 se, hvem i Københavns Kommune, du kan kontakte for at få mere information. Er du stadig i tvivl, kan du ringe til Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf HVIS VEJPROJEKTET ER DEL AF EN BYGGESAG Hvis vejprojektet indgår i en byggesag, foregår sagsbehandlingen typisk ad to omgange: 1) Ansøgeren indsender hele byggesagen inklusive vejdelen til Center for Byggeri, som udsteder en eventuel byggetilladelse. Der kan i byggetilladelsen være stillet krav om, at ansøgeren indsender et detaljeret og separat vejprojekt til godkendelse i Center for Anlæg og Udbud. 2) I så fald udformes der efterfølgende en separat ansøgning for selve vejprojektet som beskrevet i denne vejledning. Vær opmærksom på, at der ikke kan gives endelig tilladelse til ibrugtagning af det færdige byggeri, før vejprojektet og det færdige vejanlæg er godkendt.

5 ET VEJPROJEKT FRA A TIL Z 5 Når Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget din ansøgning til vejprojektet, gennemgår vi materialet og indhenter udtalelser fra relevante parter i og uden for forvaltningen, blandt andet vejtekniske fagfolk, politi og brandvæsen. Hvordan vurderer vi et vejprojekt? For vejprojekter på private fællesveje anlægger vi som vejmyndighed en samlet vurdering af vejprojektet, hvor vi ser på følgende: Tekniske forhold, herunder bl.a. ledningsforhold, koteforhold, dimensionering og materialeanvendelse Trafikkens afvikling, herunder parkeringsforhold og trafikale hensyn til bilister, cyklister, fodgængere og redningskøretøjer. Trafiksikkerhed, herunder skiltning, afmærkning, belysning, vejafvanding og vejens indretning. Tilgængelighed for handicappede. For private vejprojekter på offentlige veje anlægger vi samme vurdering, men stiller herudover krav til: Vejens udseende, herunder udformning og inventarvalg, bl.a. for at sikre overensstemmelse med det samlede københavnske gadebillede. Materialer og fremtidig drift, bl.a. for at sikre materialernes holdbarhed, anvendelighed og genanskaffelse. Gældende retningslinjer RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGE VEJE På kommunens offentlige veje følger vi Københavns Kommunes Designmanual for byens rum, som kan downloades fra Derudover følger vi et sæt af retningslinjer, der i princippet svarer til Vejdirektoratets regler for projektering i byområder. Disse retningslinjer er samlet i Vejdirektoratets publikation Byernes trafikarealer: geometrisk udformning af veje og stier i byområder. Download den her: Der skal i alle vejprojekter også tages hensyn til tilgængeligheden for handicappede. Disse fremgår af Vejdirektoratets Færdselsarealer for alle. Håndbog i tilgængelighed. Den kan downloades fra

6 6 bog_ pdf RETNINGSLINJER FOR PRIVATE FÆLLESVEJE De ovenfor nævnte retningslinjer gælder byens offentlige veje og skal derfor altid følges, når private bygherrer søger om tilladelse til ændringer på offentlige veje. Men de samme retningslinjer egner sig også til private fællesveje, da der er tale om velafprøvede standarder, som baserer sig på den seneste viden om bl.a. materialer, holdbarhed, trafikal sikkerhed og tilgængelighed. Så ved at følge de nævnte retningslinjer på private fællesveje, opnår man ikke alene, at vejen har den optimale kvalitet, holdbarhed og trafiksikkerhed. Man er også sikret en hurtig og smidig sagsbehandling, da hverken vi eller ansøgeren skal bruge ekstra tid på at indhente den fornødne dokumentation, eksempelvis for belægningens skridsikkerhed, holdbarhed og frosttolerance. Forundersøgelser Inden vejprojektet udarbejdes og ansøgningen sendes ind, må følgende være afklaret: SKELMÆRKER OG FIKSPUNKTER For at sikre, at byens skelmærker og fixpunkter ikke fjernes eller beskadiges ved arbejdet, skal der indhentes information om eventuelle mærker og punkter hos Stadskonduktørembedet i Københavns Kommune Her kan du få oplysninger om: relevante og aktuelle skelmærker (rør eller pæle) terrænfikspunkter (mærket: V.P. F.P. Fixp. eller K.K.) nivellementsfikspunkter Hvis der under projektanlægsfasen sker noget med de udmålte og afmærkede fixpunkter eller skelmærker, skal det bringes i orden af den projektansvarlige (entreprenør, bygherre eller rådgiver). LEDNINGSOPLYSNINGER Undersøg altid ledningsforholdene på forhånd. På ledningsejerregistret kan du lave en digital forespørgsel på, hvilke ledningsejere der findes i et givet vejareal. Ledningsoplysningerne omfatter samtlige ejere af private og offentlige ledninger, bl.a. kloakledninger, elforsyning, luftledninger, gasledninger, gadebelysning, fjernvarme, vandledninger, telefonkabler og dækningsgrave. Det er nødvendigt at være oprettet som bruger, og der opkræves et mindre gebyr på forespørgsler over 10 kvadratmeter. AFVANDINGSFORHOLD Undersøg de eksisterende koteforhold og afvandingen af området ud fra en kote- og afvandingsplan påført både eksisterende og fremtidige koter. For at undgå afvandingsproblemer skal der dels etableres korrekte tværfald, på mellem vejledende 20-30, dels skal grundareal og vejareal afvandes separat ud fra princippet om, at hver grundejer er ansvarlig for sit eget vand. Af koteplanen skal

7 7 det fremgå, at tvær- og længdefald på terrænet sikrer, at overfladevandet fra vejarealet naturligt føres til vejbrønde og ikke samler sig på kørebane, fortov og cykelsti. Samtidig skal der på fortov etableres fald, så vandet løber mod vejbrønde og ikke samles ved fortovets bagkant eller på tilstødende grundareal. JORDBUNDSFORHOLD Indhent oplysninger om eller foretag en undersøgelse af jordbundsforholdene med hensyn til såvel geotekniske forhold og eventuel forurening. Regn med, at jorden i Københavns Kommune altid mindst er af forureningsklasse 2, byjord. Byjord er jord, som er opgravet i et byområde, og som man derfor erfaringsmæssigt ved kan være forurenet. Du kan finde miljøoplysninger om allerede registrerede arealer hos Københavns Kommunes Center for Miljø på Du kan forhøre dig om, hvordan opgravet jord håndteres mv. hos Center for Miljø på tlf eller på LOKALPLANFORHOLD Findes der en lokalplan for området, kan det have betydning for vejprojektet. Check derfor altid gældende lokalplaner på Københavns Kommunes GIS-kort eller kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf , BUSFORHOLD Hvis projektet påvirker busdriften på vejen - i anlægsfasen og/eller efterfølgende - skal du orientere Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik, tlf , som så tager kontakt til busselskabet Movia og politiet. Beslutninger og samtykke BESLUTNING OM PRIVATE VEJPROJEKTER PÅ OFFENTLIG VEJ Når private gerne vil ændre på offentlig vej, er det nødvendigt, at de tilstødende grundejere samtykker, bl.a. hvis man ønsker at opsætte udstyr som f.eks. cykelstativer og espalier på fortovsarealet ud for en beboelsesejendom. Giver vi en privat bygherre tilladelse til at opsætte sådant privat udstyr på offentligt vejareal af særlig karakter, vil det som regel blive pålagt de tilstødende grundejere selv at vedligeholde det, hvis det ikke ønskes vedligehold og erstattet med kommunens egne brugte standarder i tilfælde af skader. Derfor er det nødvendigt at vedlægge dokumentation for, at de tilstødende grundejere på den offentlige vej går ind for projektet. Hvilken dokumentation afhænger af, hvilken boligform der er tale om:

8 Samtykke fra andelsbolig-, grundejer- og ejerforeninger Samtykke fra grundejerne kan indhentes på to måder: 8 Beslutning på generalforsamling i grundejerforeningen, andelsboligforeningen eller ejerforeningen. Underskriftsindsamling blandt de stemmeberettigede. Beslutning på generalforsamling Der kræves følgende dokumentation: Kopi af foreningens vedtægter Kopi af indkaldelsen til generalforsamlingen, evt. ekstraordinær, hvor afstemning om forslaget er på dagsordenen. Kopi af referat af generalforsamlingen, hvor det fremgår, hvor mange af de fremmødte, der har stemt for og imod forslaget. Underskriftindsamling Der kræves en liste med navn og adresse på samtlige berørte grundejere samt underskrift af alle, der tilslutter sig projektet. Samtykke fra udlejningsejendomme Berører vejprojektet udelukkende udlejningsejendomme, fås samtykket ved at indhente en skriftlig udtalelse fra boligselskabet eller ejendommens ejer, hvor det fremgår, at boligselskabet/ejeren tilslutter sig projektet. BESLUTNING OM PRIVATE VEJPROJEKTER PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På private fællesveje er det grundejerne selv, der ejer vejen og derfor også selv afholder alle udgifter til vejens vedligehold og eventuelle ændringer på den. Af samme grund kan vi som kommune ikke blande os i, hvordan grundejerne træffer beslutning om, hvad der skal gøres på vejen og hvordan det skal finansieres, da det er et rent privatretligt anliggende. Det betyder, at grundejerne selv har ansvar for at orientere naboer og berørte grundejere og forhåbentlig nå til enighed, inden de søger kommunen om tilladelse til et projekt. Denne enighed opnås nemmest ved at følge den samme procedure for samtykke, som vi fra kommunens side kræver på de offentlige veje. Se ovenfor. Kun i de meget sjældne tilfælde, hvor grundejerne ikke kan blive enige ad denne vej, må sagen afgøres i en privat retssag. Hvor hurtigt kan vi behandle din ansøgning? Vi behandler ansøgningen, så der foreligger svar inden for en måned. Er ansøgningsmaterialet uden mangler, og holder projektet sig inden for de gældende retningslinjer for veje i Københavns Kommune, vil det minimere sagsbehandlingstiden. Tilsvarende vil sagsbehandlingen tage længere tid, hvis projektet afviger fra kommunens anbefalinger, hvis ansøgningsmaterialet er mangelfuldt, eller hvis projektet skal revideres for at blive godkendt.

9 9 Tilladelse Når vi har gennemgået og godkendt vejprojektet, sender vi en tilladelse til at gå i gang med arbejdet ud fra en række nærmere angivne betingelser. Bliver projektet ikke godkendt, får du et begrundet, skriftligt afslag. Ønsker du at klage over afgørelsen, kan det ske til Vejdirektoratet. En klagevejledning vil være vedlagt afslaget. Bemærk, at arbejdet skal være sat i gang senest 1 år efter, at vi har givet tilladelsen. Overskrides denne frist, skal der indsendes ny ansøgning. Projektets udførelse og afslutning ANSØGNING OM GRAVETILLADELSE Det fremgår af tilladelsen fra os, at der inden selve arbejdet påbegyndes, skal søges om specifik gravetilladelse. Ansøgningsskemaet til gravetilladelsen kan downloades eller udfyldes digitalt på: Det er Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Veje, der giver gravetilladelsen og fører tilsyn med, at gravearbejdet er korrekt afmærket og sammen med politiet tilser, at de nødvendige trafikomlægninger gennemføres forsvarligt. FÆRDIGMELDING AF GRAVEARBEJDET Når selve gravearbejdet er afsluttet, skal den færdigmeldingsblanket, der er vedlagt gravetilladelsen, udfyldes og indsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. Dette kan også gøres elektronisk på vores hjemmeside RETTEDE TEGNINGER OG MEDDELELSE OM FÆRDIGT ANLÆGSARBEJDE For at tegninger af det udførte projekt kan blive registreret i Københavns Kommunes elektroniske kortsystem (GIS), skal du ved projektets afslutning indsende et sæt som-udført-tegninger sammen med en meddelelse om, at projektet er færdiganlagt. Ikke-benyttede og afproppede stikledninger på kloaksystemet skal fremgå af tegningerne. Tegningerne skal være målfaste og skal kunne kopieres. Vi modtager gerne digitale tegninger i pdf-format samt en kopi af CAD-grundlaget i Microstation- eller AutoCAD-format (DGN, DWG). I så fald vedlægges tegningssættet både på CD og som målfast print/plot. Materialet sendes til: Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Postboks 441, 1505 København V Tlf

10 10 Vær opmærksom på, at hvis der indgår nye eller renoverede vejbump i projektet, skal der også vedlægges dokumentation for, at de færdige bump overholder gældende vejregler. Kravene til denne dokumentation vil fremgå af tilladelsen til det samlede vejprojekt. Kloakændringer til Center for Byggeri Separat færdigmelding vedrørende kloakanlægget skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri. Se mere om færdigmelding af kloakanlægget her, hvor du også kan downloade en blanket til formålet: oakker.aspx

11 LOVGRUNDLAG 11 Hvad gælder for private fællesveje? På private fællesveje er grundejerne selv ansvarlige for vejens indretning og udstyr. Kommunen er udelukkende vejmyndighed. Det betyder, at vi stiller formelle krav om, at vejen er trafiksikker, fremkommelig og desuden tilgængelig for handicappede. Som vejmyndighed er det også kommunen, der giver tilladelse til etablering af nye veje og omlægning af eller tilslutning til eksisterende veje. VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLD OG SNERYDNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På de private fællesveje påhviler det grundejerne selv at vedligeholde vejen (kørebane, fortov, cykelsti, bump) og dens udstyr (cykelstativer, pullerter, bænke, blomsterkummer m.m.), så det er i forsvarlig stand. Det er også grundejernes ansvar at sørge for renhold samt glatførebekæmpelse på fortov og kørebaner om vinteren. Som vejmyndighed er det Københavns Kommune, Center for Veje og Center for Renhold, der tilser, om forpligtelsen til at vedligeholde og renholde vejen overholdes. Læs mere om private fællesveje på kommunens hjemmeside Ansvaret for ledninger, rør og kabler i vejen (el, kloak, vand, varme, gas, telefon mv.) påhviler ledningsejerne. Hvad gælder for offentlige veje? På offentlige veje er kommunen både vejbestyrer og vejmyndighed. Som vejmyndighed skal vi give tilladelse, hvis man som privat bygherre ønsker at ændre på en offentlig vej. Som vejbestyrer skal vi, når vi giver tilladelsen, ikke kun se på trafiksikkerhed og handicaptilgængelighed, men også stille særlige krav til vejens materialer, vedligeholdelse og drift. Hvis private borgere ønsker at opsætte særligt udstyr på offentlige veje, kan der fra kommunen stilles krav om, at de selv vedligeholder det, hvis udstyret eller materialet er af en særlig karakter eller model. Ellers vedligeholder kommunen med udstyr af de standardmodeller, vi selv bruger. Derfor er det en god ide først at orientere sig om, hvilke krav der stilles til vedligeholdelsen af udstyret. I afsnittet Hvem gør hvad i Københavns Kommune på side 19 kan du se, hvem du kan kontakte for at høre nærmere. VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLD OG SNERYDNING PÅ OFFENTLIGE VEJE Da kommunen ejer de offentlige veje, sørger vi selv for at vedligeholde både vejene (kørebaner, fortove, cykelstier, bump) og det udstyr, som kommunen selv har sat op (cykelstativer, pullerter, bænke, blomsterkummer m.m.). Vi står også selv for snerydningen på kørebaner og cykelstier, mens de private grundejere selv har pligt til at rydde sne og holde rent på fortovet ud for deres egen ejendom.

12 12 Love og bekendtgørelser Reglerne for private fællesveje fremgår af Lov om Private Fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 670 af , også kaldet Privatvejsloven Reglerne for offentlige veje fremgår af Lov om Offentlig vej, lovbekendtgørelse nr. 671 af , også kaldet Vejloven /_GETDOCI_/ACCN/A REGL Regler for vejafmærkningen fremgår af Bekendtgørelse om Anvendelse af Vejafmærkning nr. 783 af 6. juli 2006 webapp.vd.dk/vejregler/pdf/vr05_bek-783_vejafmaerkning_6-juli- 2006_060801_HCD.pdf og Bekendtgørelse om Vejafmærkning nr. 784 af 6. juli 2006 webapp.vd.dk/vejregler/pdf/vr05_bek-784_anvendelse-afvejafmaerkning_6-juli-2006_060801_hcd.pdf

13 ANSØGNINGEN 13 Hvad skal med i ansøgningen? Ansøgningen til et vejprojekt består af: 1) Ansøgningsskema (se side 17) 2) Tegningsmateriale (se nedenfor) 3) Evt. dokumentation for samtykke (se side 8) Krav til tegningsmaterialet Tegningerne skal altid omfatte vejen i dens fulde bredde mellem husfacaderne og med et tilstrækkeligt overlap i længderetningen. Sørg også for, at vejprojektet træder tydeligt frem på baggrund af de eksisterende forhold, så det er muligt at se, hvordan det ansøgte indgår i det eksisterende vejprofil og omgivelserne. Tegninger til vejanlæg skal indeholde: a) Skel og numre for alle matrikler samt ejerlav omfattet af planmaterialet. b) Samtlige bygninger på disse matrikler. c) Vejnavne og husnumre. d) Udlægslinjer og byggelinjer for såvel eksisterende som projekterede veje. e) Samtlige ledninger med tilhørende brønde, skabe, master, bygværker etc. f) Eventuelle træer, sporanlæg, opmålings-fikspunkter m.v. g) Oplysning om det anvendte kotesystem (DVR90). Vedlæg også i nødvendigt omfang tegninger af anlæggets detaljer, f.eks. broer, støttemure, gennemløb, belægningsmønstre, kloakbygværker mv. Alle tegninger skal forsynes med nordpil og målestoksforhold. På tegningerne vises mål, dimensionering og koter mv. Alle tegninger og bilag skal være med tegningshoved og bilagsnummer De skal dateres, forsynes med matrikelnummer og adresse samt påføres, hvem der har udfærdiget dem. Tegningsmaterialet skal være målfast og reproducerbart og så vidt muligt udarbejdes digitalt. Digitale materialer medsendes både som målfast pdf på CD og printet/plottet ud på papir.

14 14 Tjekliste til tegningsmaterialet Tjeklisten omfatter hvilke tegningsmaterialer, der skal med i ansøgningen. En oversigt over tegningsmaterialet indgår også i ansøgningsskemaet på side 18. Alt efter projektets type kan du udvælge de relevante tegninger ud fra denne bruttoliste. Alle tegninger skal have tegningshoved med projektnavn og lokalitet, mål, tegningstype, rev., dato, tegnere, kontrolpersoner og nordpil. Tegningsmateriale Indhold 1 Projektbeskrivelse Beskrivelse af projektets beliggenhed, omfang og indhold i tekst, samt eventuelt dets forudsætninger, trafikbelastninger, dimensionering, beregninger mv. 2 Oversigtsplan Målestoksforhold 1:500, evt. 1:1000 For særligt store områder kan vedlægges en oversigtsplan i målestoksforhold 1:2000. En oversigtsplan skal vise projektets geografiske placering ved at aftegne hele det berørte område samt de tilstødende områder. Oversigtsplanen skal udstyres med vejnavne, vejnumre og matrikelnumre samt en markering af projektområdet. Tegningen bør være enkel. 3 Plan over eksisterende forhold Målestoksforhold (afpasset projektområdets størrelse) 1:250, 1:500 eller 1:1000 Dette er en plan som viser de eksisterende forhold på, i nærheden af og omkring projektområdet. Der skal vises den eksisterende vejnavne, husnumre, skel og matrikelnumre. Der skal også vises eksisterende aptering, belægning, beplantning, kantsten og koter, samt eksisterende vejafmærkning og færdselstavler. 4 Linjeplan Med målsatte linjer og radier i målestoksforhold 1:250, evt. 1:500 Linjeplanen skal vise projektets nye kantstenslinjer og bagkanter. Omfanget af det ansøgte må tydeligt fremgå af planerne. Linjeplanen bør også vise de nye vognbanelinjer og fodgængerovergange, samt overkørsler og ramper og evt. stationeringslinjer. Alle nødvendige målangivelser og målepunkter bør angives. OBS: Linjeplanen omfatter vejen i dens fulde anlægsbredde og hele det vejsystem, som den projekterede vej skal indgå i. Dette gælder også i tilfælde, hvor de aktuelle ønsker kun går ud på anlæg af en mindre vejstrækning, eller hvor man forventer tilladelse til midlertidigt at undlade anlæg af vejen i den fulde bredde. 5 Kote- og afvandingsprojekt Med nye ledninger og koteforhold i målestoksforhold 1:250 Kote- og afvandingsprojektet skal vise projektets nye koter samt eksisterende og nye ledninger og brønde. Kote- og afvandingsprojekt vises generelt med: Angivelse af koter i alle knækpunkter (højderygge, vandrender, kantsten og vej- og fortovsbagkanter). Vandrender og højderygge markeres, også i tilslutningsarealer. Mirepunkter Indtegning og koteangivelse af alle eksisterende brønde, som deltager i afvandingen med bundkoter og terrænkoter ved rist/dæksel Indtegning og dimensionsangivelse af alle eksisterende og projekterede kloak- og drænledninger Nye brønde med med bundkoter og terrænkoter ved rist/dæksel Nye stikledninger Brønde der fjernes Angivelse i af faldet på projekterede kloak-/afvandingsledninger OBS: Koteprojektet baseres på et nivellement med en udstrækning over tilstødende

15 15 Tegningsmateriale 6 Skilte- og afmærkningsplan Indhold vej- og grundarealer, der gør det muligt at vurdere tilslutning til- og afvanding af de vej- og grundarealer, der støder op til projektet. Med vej- og skilteafmærkning i målestoksforhold 1:250 Planen skal vise den eksisterende afmærkning, der bevares, fjernes og den nye afmærkning. De nye forhold vises med hensyn til trafikseparering, afstribning, afmærkning, nye skilte mv. Symboler for nye færdselstavler vises. Den eksisterende afmærkning vises nedtonet på planen. Evt. vises byudstyret, eksisterende og nyt, også på planen. 7 Ledningsplan Med alle eksisterende og projekterede ledninger og træer i målestoksforhold 1:250 Ledningsplanen skal vise vejens eksisterende og projekterede ledninger. Eksisterende ledninger i forhold til kloakering, vejafvanding, gas, el, vand, fjernvarme og evt. luftledninger. Ledningsplanen vises generelt med: a) Alle ledninger og disses dimensioner b) Alle afvandingsbrønde inkl. vandlåse og stikledninger c) Alle øvrige brønde inkl. brønddæksler d) Alle evt. trækrør og disses dimensioner e) Alle døde ledninger (ledninger ude af drift) 8 Belægningsplan Med de forskellige overfladetyper og belægningsskift i målestoksforhold 1:250 Belægningsplanen udformes som en oversigtsplan, hvor belægningstyper og skift i belægning vises. Der skal tilhørende opstilles en signaturforklaring eller oversigt, som forklarer overordnede træk ved belægningen, f.eks. retning, princip og tilskæring. Belægningsplanen skal også vise opmærksomhedsfelter og ledelinjer. Belægningsplanen kan henvise til detailtegninger, tværsnit eller principsnit. 9 Tværsnit Med projektets tværsnit, opbygningen af elementerne i målestoksforhold 1:20/1:50 eller 1:100 Tværsnit skal vise opbygningen af projektets elementer, eksempelvis et tværsnit gennem en belægning eller et plantehul. Tværsnit udføres generelt med: a) Lagtykkelse, opbygning af belægning på vej, kørebane, cykelsti, fortov b) Generelle faldforhold c) Elementernes bredde d) Koter, evt. angivet som relative koter, højder e) Materialeangivelse inkl. til de tilstødende eksisterende materialeflader/opbygninger f) Eksisterende belægningsoverflader g) Angivelse af beplantning/plantehuller 10 Materialebeskrivelse Vejprojektet skal indeholde en beskrivelse af alle materialer, der påregnes anvendt i projektet såsom kantstens-, flise-, grus- og asfalttyper, rendestensbrønde inkl. stikledninger, granitmaterialer, kørebaneafmærkning etc. 11 Evt. længdeprofiler Med eksisterende terrænprofil i målestoksforhold L = 1:250 og H = 1:50 Længdeprofiler udarbejdes når der etableres nye veje eller cykelstier i åbent terræn / nye anlæg. Længdeprofilet udføres generelt med: a) Kote-/højdeangivelse af endepunkter og eller knækpunkter b) Promilleangivelse af alle mellemstrækninger c) Længdeprofil af eksisterende terræn markeret med tynd linje 12 Evt. detailtegninger Vedlægges i målestoksforhold 1:50 eller 1:20 Detaljetegninger / belægningsdetaljer skal vise kantstenstilslutninger, retninger, belægningsmønstre, planteprincipper, aptering, byudstyr, saltværn mm. i

16 16 Tegningsmateriale 13 Evt. beskrivelse af vejudstyr 14 Evt. beskrivelse af aptering/inventar 15 Evt. præsentationsmateriale Indhold nærbillede. Byudstyret og byinventarets placering og opbygning må fremgå af detailtegningen. Beskrivelse af eventuelt ekstra udstyr ud over vejnavneskiltning, færdselstavler og kørebaneafmærkning, bl.a. pullerter, heller, bump, ramper, broer osv. Beskrivelse af eventuelt gadeinventar: belysningsarmatur og niveau (lux), bænke, cykelstativer, affaldskurve, brønddæksler, blomsterkummer, beplantning, træarter, planteriste mv. Illustrationer og/eller tegninger kan vedlægges. Eventuelle visualiseringer af det færdige vejprojekt kan vedlægges i form af 3D-tegninger eller andre illustrationer. 16 Evt. arbejdsbeskrivelser Beskrivelse af forholdene i anlægsfasen, bl.a. trafikomlægning, afspærring, opmagasineringsplads mv. Indsendelse af ansøgning Ansøgningen med samtlige tegninger og bilag sendes i 1 eksemplar (skilte- og afmærkningsplanen dog i 3 eksemplarer) til: Københavns Kommune Teknik & Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Postboks København V Tlf Belysningsændringer - særskilt ansøgning Hvis vejprojektet indebærer, at den eksisterende belysning ændres eller helt udskiftes, skal der indsendes separat belysningsprojekt til Center for Veje, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf Godkendte belysningsprojekter kan efter anlæg overtages og drives af Københavns Kommune efter gældende regler. Kloakændringer - særskilt ansøgning Skal der i forbindelse med vejprojektet anlægges eller ændres kloak, herunder tilslutning af stikledninger fra vejbrønde, sendes særskilt ansøgning herom til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri, Ottiliavej 1, 4. sal, 2500 Valby, kundecenter tlf Blanketter til påbegyndelse og færdigmelding af kloakarbejder kan downloades på: oakker.aspx

17 17 Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat vejprojekt 1. Ansøger arkitekt: ingeniør: bygherre: grundejer: andet: Navn: Evt. Firmanavn: Adresse: Telefonnummer: 2. Projektets beliggenhed Vejnavn Nummer Evt. matrikelnummer Evt. ejerlav Bygherre (udfyldes kun, hvis ansøger ikke er bygherre) Navn: Adresse: Telefonnummer: Privat fællesvej Offentlig vej 3. Projektets art Ny vej: Ændring af eksisterende vej: Andet: 4. Nærmere beskrivelse af projektet samt planlagt tidspunkt for anlægsarbejdet (kan uddybes og vedlægges som bilag) 5. Dokumentation for samtykke (vedlagt som bilag) Ja i form af: Nej 6. Tegninger og øvrige bilag 7. Gældende lokalplan (findes på Omfattet af lokalplan nummer: Ikke omfattet af lokalplan 8. Dato: Ansøgers underskrift: Udfyldes af Københavns Kommune Modtaget dato: Godkendt dato: Sagsbehandler:

18 18 ANSØGNINGSSKEMA SIDE 2 Tegnings- og bilagsoversigt Tegnings nr. Tekst Målestok Dateret Revideret 1 Projektbeskrivelse 2 Oversigtsplan 1:500 1:1000 1: Plan over eksisterende forhold 4 Linjeplan 1:250 1:500 5 Kote- og afvandingsplan 1:250 6 Skilte- og afmærkningsplan 7 Ledningsplan 1:250 8 Belægningsplan 1:250 9 Tværprofil 1:100 1:50 1:20 10 Materialebeskrivelse 11 Længdeprofil L= 1:250 H = 1:50 12 Detailtegning 1:50 1:20 13 Beskrivelse af vejudstyr 14 Beskrivelse aptering/inventar 15 Præsentationsmateriale 16 Arbejdsbeskrivelser

19 19 HVEM TAGER SIG AF HVAD I KØBENHAVNS KOMMUNE? Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge København S tlf Postboks København V rk/omorganisationen/pro.aspx Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade København S tlf Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Byggesagsafdelingen Ottiliavej 1, 4. sal 2500 Valby tlf Tilladelse til: anlæg af ny vej omlægning af vej fortovs- og belægningsændringer etablering af ramper på udlagte* eller anlagte** vejarealer etablering af opholds- og legeområder på vejareal opførelse eller renovering af bygværker eller bygningsdele på udlagte* eller anlagte** vejarealer, OBS: * Udlagt vejareal er grundarealer, der har pålagt servitutter som vej. Dvs. at arealerne må benyttes som grundareal, f.eks. til forhaver, men ikke bebygges. Arealerne er altså reserveret til brug for fremtidig vej, men bliver først egentlig vej, hvis de anlægges som sådan. **Anlagt vejareal betyder, at arealet er anlagt og bruges som vej. Rådgivning ifm. områdefornyelse/kvarterløft byplanlægning Tilladelse til: matrikulære ændringer på grundareal nybyggeri, tilbygninger og udbygning af eksisterende ejendomme faste bygningsdele som trappetrin, kældertrapper og lyskasser kloakændringer Forvaltning af hegnsloven Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Stadskonduktørembedet Njalsgade 13, 4. sal 2300 København S tlf Nivellement og terræn Fikspunkter Kortmaterialer Matrikulære forhold Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Kalvebod Brygge København V tlf Jordforurening Støjforhold Spildevand/vandafledning Tilladelse til håndtering/behandling af forurenet jord

20 20 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Njalsgade København S Tlf ganisationen/parknatur.aspx Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Njalsgade København S tlf ganisationen/trafik.aspx Spørgsmål ifm.: plantevalg og æstetik gadetræer indretning af grønne områder legepladser Tilladelse til: opsætning af cykelstativer på fortov og vej etablering og ændring af signalanlæg opsætning af pullerter fartdæmpende foranstaltninger (f.eks. vejbump) lukning og ensretning af vej afmærket parkering (parkeringslommer, skråparkering mv.) afstribning opsætning/ændring af færdsels- og henvisningsskilte beplantning (bede, træer og facadeplanter) i forhold til oversigtsforhold placering af blomsterkummer på fortov og vej opsætning af papirkurve og hundeposestativer Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Veje og Center for Renhold Njalsgade København S tlf ganisationen/dr.aspx Tilladelse til: etablering eller ændring af overkørsler ændring eller nyanlæg af gadebelysning opstilling af bænke opstilling af containere, arbejdsskure, stilladser mv. udendørsservering montering af løse skilte, flagbøsninger mv. på fortov gravearbejder på fortov og vej (= gravetilladelser) opsætning af brandhaner Tilsyn med: trafiksikkerhed og fremkommelighed belægninger og bump færdige anlægsarbejder på vej og fortov vejenes løbende stand Renholdelse af byens gader og pladser

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2008-15019 KJK/tik Bilag Bebyggelse m.m. er én af tre boligveje i en ny bydel i den sydøstlige del af Gug. Bydelen ligger attraktivt i nær sammenhæng med Gug med både institutioner og indkøbsmuligheder.

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen

Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Din indgang til teknik- og miljøforvaltningen Byens Udvikling samler trådene i alle de udviklingsprojekter, der sammen tegner udviklingen af København som by. Fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner,

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 3. etape Langholt Salgsvilkår september2014 rev. dec 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Juridisk Afdeling Sagsnr.: 2013-52054 KJK/tik Kidholm etape 3 Boligområdet Kidholm ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej. Der er planlagt i alt 30 grunde i boligområdet ved Kidholm.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE

HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE HØJGÅRDSPARKEN BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. III. Vejanlæg inkl. belysning. IV. Beplantningsanlæg.

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Skriftlig beretning for året 2008-2009

Skriftlig beretning for året 2008-2009 Skriftlig beretning for året 2008-2009 Mødeaktivitet Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 møder. Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i dialog med naboforeningen Grundejerforeningen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2014. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2014 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING

Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Bygherrevejledning KLOAK I BYGGEMODNING Orientering RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE AF KLOAKPROJEKTER Aarhus Vand A/S er selskab for kloakforsyning i Aarhus Kommune og vandforsyning i en stor del af kommunen.

Læs mere

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Nåleøjet i Vester Hassing Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2007-46143 - KJK/tik Nåleøjet På sælger Aalborg Kommune 4 parcelhusgrunde. Grundene er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1). Grundene varierer fra 711 m 2 til 952 m 2. Nåleøjet ligger naturskønt i den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Salgsvilkår for 6 parcelhusgrunde på Kalmargårdparken i Marstrup Etape 3

Salgsvilkår for 6 parcelhusgrunde på Kalmargårdparken i Marstrup Etape 3 Haderslev Kommune Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 6 parcelhusgrunde på Kalmargårdparken i Marstrup Etape 3 1. Grundene ( Kalmargårdparken 9, 11, 13 og 15) er beliggende nordøstlig ned mod Søgårdsvej

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Vadstedvej 1, Oksenvad i Sommersted (matr.nr. 131 af Oksenvad)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Vadstedvej 1, Oksenvad i Sommersted (matr.nr. 131 af Oksenvad) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Vadstedvej 1, Oksenvad i Sommersted (matr.nr. 131 af Oksenvad) 1. Grunden er beliggende i et boligområde i den nordlige

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted

SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted -i hjertet af Danmark... PARCELHU S G RU N D E SÆLGES SIVVÆNGET Boligområde ved Pjedsted SIVVÆNGET tæt på natur og kort afstand til Fredericia by Fredericia Kommune har lavet en skøn udstykning på Sivvænget

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

G I M L E * N Y T. Vinter 2015

G I M L E * N Y T. Vinter 2015 G I M L E * N Y T Vinter 2015 Indkaldelse til GF 5. marts 2015 Bilag 1 Regnskab 2014 og budget 2015 Bilag 2 Belægning Bilag 3 Trafiksanering Bilag 4 Parkering, 2-timerszone Bestyrelsen, låneting Annonce

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1

Byggeri 2011. Enfamiliehus og parcelhus. Rækkehus. Tilbygning. Udestue. Ændre anvendelse af en bygning. Vejledning 1 Byggeri 2011 Enfamiliehus og parcelhus Rækkehus Tilbygning Udestue Ændre anvendelse af en bygning Vejledning 1 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kravnsøparken, Hjerting. Købesum: Kr. 812,50 pr. m² grundareal inkl. moms. På grundene med husnr. 30, 32 og 34 er der et servitutbelagt areal,

Læs mere

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011 Ekstraordinær generalforsamling GF Sømod Onsdag d. 3 august 2011 kl. 19 Sted: Utterslev Kirkes Menighedssal Dagsorden: 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af referent 1.3. Fremlæggelse af anslået budget for

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG

Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Skal du bygge? Garage, carport, udhus, overdækning, drivhus og lignende bygninger TEAM BYGGESAG Hej! I denne vejledning kan du læse, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre garage, carport,

Læs mere

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted)

Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for 1 parcelhusgrund på Abkærparken 48 i Over Jerstal (matr.nr. 653i Over Jerstal Ejerlav, Vedsted) Grunden er beliggende i den vestlige del af

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger

jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger jr. nr. 450-2011-9723 Skal du bygge? Garager, carport, udhus, drivhus og lignende mindre bygninger Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser der gælder, når du skal opføre

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere