!! " ### $ % $ & & "" '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! " ### $ % $ & & "" '"

Transkript

1 !!" ### $% $&& ""'

2 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på offentlige veje... 3 Projekter på private fællesveje... 3 Hvad med andre ændringer på vej?... 4 Hvis vejprojektet er del af en byggesag... 4 ET VEJPROJEKT FRA A TIL Z... 5 Hvordan vurderer vi et vejprojekt?... 5 Gældende retningslinjer... 5 Retningslinjer for offentlige veje... 5 Retningslinjer for private fællesveje... 6 Forundersøgelser... 6 Skelmærker og fikspunkter... 6 Ledningsoplysninger... 6 Afvandingsforhold... 6 Jordbundsforhold... 7 Lokalplanforhold... 7 Busforhold... 7 Beslutninger og samtykke... 7 Beslutning om private vejprojekter på offentlig vej... 7 Beslutning om private vejprojekter på private fællesveje... 8 Hvor hurtigt kan vi behandle din ansøgning?... 8 Tilladelse... 9 Projektets udførelse og afslutning... 9 Ansøgning om gravetilladelse... 9 Færdigmelding af gravearbejdet... 9 Rettede tegninger og meddelelse om færdigt anlægsarbejde... 9 LOVGRUNDLAG Hvad gælder for private fællesveje? Vedligeholdelse, renhold og snerydning på private fællesveje Hvad gælder for offentlige veje? Vedligeholdelse, renhold og snerydning på offentlige veje Love og bekendtgørelser ANSØGNINGEN Hvad skal med i ansøgningen? Krav til tegningsmaterialet Tjekliste til tegningsmaterialet Indsendelse af ansøgning Ansøgningsskema HVEM TAGER SIG AF HVAD I KØBENHAVNS KOMMUNE? LÆS MERE PÅ NETTET... 21

3 3 INDLEDNING Denne ansøgningsvejledning henvender sig til private bygherrer, rådgivere og entreprenører, der arbejder med private vejprojekter på private fællesveje og offentlige veje i Københavns Kommune. Vil du vide, om dit projekt er på en offentlig vej eller privat fællesvej, kan du tjekke det på kommunens hjemmeside Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning? Denne ansøgningsvejledning bliver løbende opdateret - seneste revisionsdato fremgår af forsiden. På kan du altid downloade den seneste udgave. Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning? Denne ansøgningsvejledning gælder alle private vejprojekter i Københavns Kommune, dvs. både på private fællesveje og på offentlige veje, og uanset om vejprojektet er et selvstændigt projekt eller er del af en byggesag. PRIVATE PROJEKTER PÅ OFFENTLIGE VEJE Kommunen ejer og vedligeholder selv alle offentlige veje. Så hvis du som privat grundejer eller bygherre ønsker at lave et privat anlægsprojekt på en offentlige vej, f.eks. i forbindelse med et byggeri, stiller vi en række krav ud over de rent trafikale, blandt andet til vejens materialer, udformning og design. Du kan se og downloade kommunens Designmanual på PROJEKTER PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På private fællesveje er kommunen alene vejmyndighed og kan derfor kun stille krav om, at vejene er trafiksikre og fremkommelige. Ansøgningsmaterialet er derimod det samme, uanset om du arbejder med projekter på private fællesveje eller offentlige veje. Derfor er det også i begge tilfælde denne ansøgningsvejledning, der gælder. Eksempler på projekter, der er omfattet af denne vejledning Anlæg af ny vej Beplantning, vejtræer, blomsterkummer mv. Belysningsprojekter Belægningsændringer

4 4 Trafiksanering Vejbump Fortovsændringer Hegning og afgrænsning op til eller på udlagt* eller anlagt** vejareal * Udlagt vejareal er grundarealer, der har pålagt servitutter som vej. Dvs. at arealerne må benyttes som grundareal, f.eks. til forhaver, men ikke bebygges. Arealerne er altså reserveret til brug for fremtidig vej, men bliver først egentlig vej, hvis de anlægges som sådan. ** Anlagt vejareal betyder, at arealet er anlagt som vej. HVAD MED ANDRE ÆNDRINGER PÅ VEJ? Kan du ikke finde din egen type projekt på listen ovenfor, kan du på side19 se, hvem i Københavns Kommune, du kan kontakte for at få mere information. Er du stadig i tvivl, kan du ringe til Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf HVIS VEJPROJEKTET ER DEL AF EN BYGGESAG Hvis vejprojektet indgår i en byggesag, foregår sagsbehandlingen typisk ad to omgange: 1) Ansøgeren indsender hele byggesagen inklusive vejdelen til Center for Byggeri, som udsteder en eventuel byggetilladelse. Der kan i byggetilladelsen være stillet krav om, at ansøgeren indsender et detaljeret og separat vejprojekt til godkendelse i Center for Anlæg og Udbud. 2) I så fald udformes der efterfølgende en separat ansøgning for selve vejprojektet som beskrevet i denne vejledning. Vær opmærksom på, at der ikke kan gives endelig tilladelse til ibrugtagning af det færdige byggeri, før vejprojektet og det færdige vejanlæg er godkendt.

5 ET VEJPROJEKT FRA A TIL Z 5 Når Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget din ansøgning til vejprojektet, gennemgår vi materialet og indhenter udtalelser fra relevante parter i og uden for forvaltningen, blandt andet vejtekniske fagfolk, politi og brandvæsen. Hvordan vurderer vi et vejprojekt? For vejprojekter på private fællesveje anlægger vi som vejmyndighed en samlet vurdering af vejprojektet, hvor vi ser på følgende: Tekniske forhold, herunder bl.a. ledningsforhold, koteforhold, dimensionering og materialeanvendelse Trafikkens afvikling, herunder parkeringsforhold og trafikale hensyn til bilister, cyklister, fodgængere og redningskøretøjer. Trafiksikkerhed, herunder skiltning, afmærkning, belysning, vejafvanding og vejens indretning. Tilgængelighed for handicappede. For private vejprojekter på offentlige veje anlægger vi samme vurdering, men stiller herudover krav til: Vejens udseende, herunder udformning og inventarvalg, bl.a. for at sikre overensstemmelse med det samlede københavnske gadebillede. Materialer og fremtidig drift, bl.a. for at sikre materialernes holdbarhed, anvendelighed og genanskaffelse. Gældende retningslinjer RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGE VEJE På kommunens offentlige veje følger vi Københavns Kommunes Designmanual for byens rum, som kan downloades fra Derudover følger vi et sæt af retningslinjer, der i princippet svarer til Vejdirektoratets regler for projektering i byområder. Disse retningslinjer er samlet i Vejdirektoratets publikation Byernes trafikarealer: geometrisk udformning af veje og stier i byområder. Download den her: Der skal i alle vejprojekter også tages hensyn til tilgængeligheden for handicappede. Disse fremgår af Vejdirektoratets Færdselsarealer for alle. Håndbog i tilgængelighed. Den kan downloades fra

6 6 bog_ pdf RETNINGSLINJER FOR PRIVATE FÆLLESVEJE De ovenfor nævnte retningslinjer gælder byens offentlige veje og skal derfor altid følges, når private bygherrer søger om tilladelse til ændringer på offentlige veje. Men de samme retningslinjer egner sig også til private fællesveje, da der er tale om velafprøvede standarder, som baserer sig på den seneste viden om bl.a. materialer, holdbarhed, trafikal sikkerhed og tilgængelighed. Så ved at følge de nævnte retningslinjer på private fællesveje, opnår man ikke alene, at vejen har den optimale kvalitet, holdbarhed og trafiksikkerhed. Man er også sikret en hurtig og smidig sagsbehandling, da hverken vi eller ansøgeren skal bruge ekstra tid på at indhente den fornødne dokumentation, eksempelvis for belægningens skridsikkerhed, holdbarhed og frosttolerance. Forundersøgelser Inden vejprojektet udarbejdes og ansøgningen sendes ind, må følgende være afklaret: SKELMÆRKER OG FIKSPUNKTER For at sikre, at byens skelmærker og fixpunkter ikke fjernes eller beskadiges ved arbejdet, skal der indhentes information om eventuelle mærker og punkter hos Stadskonduktørembedet i Københavns Kommune Her kan du få oplysninger om: relevante og aktuelle skelmærker (rør eller pæle) terrænfikspunkter (mærket: V.P. F.P. Fixp. eller K.K.) nivellementsfikspunkter Hvis der under projektanlægsfasen sker noget med de udmålte og afmærkede fixpunkter eller skelmærker, skal det bringes i orden af den projektansvarlige (entreprenør, bygherre eller rådgiver). LEDNINGSOPLYSNINGER Undersøg altid ledningsforholdene på forhånd. På ledningsejerregistret kan du lave en digital forespørgsel på, hvilke ledningsejere der findes i et givet vejareal. Ledningsoplysningerne omfatter samtlige ejere af private og offentlige ledninger, bl.a. kloakledninger, elforsyning, luftledninger, gasledninger, gadebelysning, fjernvarme, vandledninger, telefonkabler og dækningsgrave. Det er nødvendigt at være oprettet som bruger, og der opkræves et mindre gebyr på forespørgsler over 10 kvadratmeter. AFVANDINGSFORHOLD Undersøg de eksisterende koteforhold og afvandingen af området ud fra en kote- og afvandingsplan påført både eksisterende og fremtidige koter. For at undgå afvandingsproblemer skal der dels etableres korrekte tværfald, på mellem vejledende 20-30, dels skal grundareal og vejareal afvandes separat ud fra princippet om, at hver grundejer er ansvarlig for sit eget vand. Af koteplanen skal

7 7 det fremgå, at tvær- og længdefald på terrænet sikrer, at overfladevandet fra vejarealet naturligt føres til vejbrønde og ikke samler sig på kørebane, fortov og cykelsti. Samtidig skal der på fortov etableres fald, så vandet løber mod vejbrønde og ikke samles ved fortovets bagkant eller på tilstødende grundareal. JORDBUNDSFORHOLD Indhent oplysninger om eller foretag en undersøgelse af jordbundsforholdene med hensyn til såvel geotekniske forhold og eventuel forurening. Regn med, at jorden i Københavns Kommune altid mindst er af forureningsklasse 2, byjord. Byjord er jord, som er opgravet i et byområde, og som man derfor erfaringsmæssigt ved kan være forurenet. Du kan finde miljøoplysninger om allerede registrerede arealer hos Københavns Kommunes Center for Miljø på Du kan forhøre dig om, hvordan opgravet jord håndteres mv. hos Center for Miljø på tlf eller på LOKALPLANFORHOLD Findes der en lokalplan for området, kan det have betydning for vejprojektet. Check derfor altid gældende lokalplaner på Københavns Kommunes GIS-kort eller kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf , BUSFORHOLD Hvis projektet påvirker busdriften på vejen - i anlægsfasen og/eller efterfølgende - skal du orientere Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik, tlf , som så tager kontakt til busselskabet Movia og politiet. Beslutninger og samtykke BESLUTNING OM PRIVATE VEJPROJEKTER PÅ OFFENTLIG VEJ Når private gerne vil ændre på offentlig vej, er det nødvendigt, at de tilstødende grundejere samtykker, bl.a. hvis man ønsker at opsætte udstyr som f.eks. cykelstativer og espalier på fortovsarealet ud for en beboelsesejendom. Giver vi en privat bygherre tilladelse til at opsætte sådant privat udstyr på offentligt vejareal af særlig karakter, vil det som regel blive pålagt de tilstødende grundejere selv at vedligeholde det, hvis det ikke ønskes vedligehold og erstattet med kommunens egne brugte standarder i tilfælde af skader. Derfor er det nødvendigt at vedlægge dokumentation for, at de tilstødende grundejere på den offentlige vej går ind for projektet. Hvilken dokumentation afhænger af, hvilken boligform der er tale om:

8 Samtykke fra andelsbolig-, grundejer- og ejerforeninger Samtykke fra grundejerne kan indhentes på to måder: 8 Beslutning på generalforsamling i grundejerforeningen, andelsboligforeningen eller ejerforeningen. Underskriftsindsamling blandt de stemmeberettigede. Beslutning på generalforsamling Der kræves følgende dokumentation: Kopi af foreningens vedtægter Kopi af indkaldelsen til generalforsamlingen, evt. ekstraordinær, hvor afstemning om forslaget er på dagsordenen. Kopi af referat af generalforsamlingen, hvor det fremgår, hvor mange af de fremmødte, der har stemt for og imod forslaget. Underskriftindsamling Der kræves en liste med navn og adresse på samtlige berørte grundejere samt underskrift af alle, der tilslutter sig projektet. Samtykke fra udlejningsejendomme Berører vejprojektet udelukkende udlejningsejendomme, fås samtykket ved at indhente en skriftlig udtalelse fra boligselskabet eller ejendommens ejer, hvor det fremgår, at boligselskabet/ejeren tilslutter sig projektet. BESLUTNING OM PRIVATE VEJPROJEKTER PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På private fællesveje er det grundejerne selv, der ejer vejen og derfor også selv afholder alle udgifter til vejens vedligehold og eventuelle ændringer på den. Af samme grund kan vi som kommune ikke blande os i, hvordan grundejerne træffer beslutning om, hvad der skal gøres på vejen og hvordan det skal finansieres, da det er et rent privatretligt anliggende. Det betyder, at grundejerne selv har ansvar for at orientere naboer og berørte grundejere og forhåbentlig nå til enighed, inden de søger kommunen om tilladelse til et projekt. Denne enighed opnås nemmest ved at følge den samme procedure for samtykke, som vi fra kommunens side kræver på de offentlige veje. Se ovenfor. Kun i de meget sjældne tilfælde, hvor grundejerne ikke kan blive enige ad denne vej, må sagen afgøres i en privat retssag. Hvor hurtigt kan vi behandle din ansøgning? Vi behandler ansøgningen, så der foreligger svar inden for en måned. Er ansøgningsmaterialet uden mangler, og holder projektet sig inden for de gældende retningslinjer for veje i Københavns Kommune, vil det minimere sagsbehandlingstiden. Tilsvarende vil sagsbehandlingen tage længere tid, hvis projektet afviger fra kommunens anbefalinger, hvis ansøgningsmaterialet er mangelfuldt, eller hvis projektet skal revideres for at blive godkendt.

9 9 Tilladelse Når vi har gennemgået og godkendt vejprojektet, sender vi en tilladelse til at gå i gang med arbejdet ud fra en række nærmere angivne betingelser. Bliver projektet ikke godkendt, får du et begrundet, skriftligt afslag. Ønsker du at klage over afgørelsen, kan det ske til Vejdirektoratet. En klagevejledning vil være vedlagt afslaget. Bemærk, at arbejdet skal være sat i gang senest 1 år efter, at vi har givet tilladelsen. Overskrides denne frist, skal der indsendes ny ansøgning. Projektets udførelse og afslutning ANSØGNING OM GRAVETILLADELSE Det fremgår af tilladelsen fra os, at der inden selve arbejdet påbegyndes, skal søges om specifik gravetilladelse. Ansøgningsskemaet til gravetilladelsen kan downloades eller udfyldes digitalt på: Det er Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Veje, der giver gravetilladelsen og fører tilsyn med, at gravearbejdet er korrekt afmærket og sammen med politiet tilser, at de nødvendige trafikomlægninger gennemføres forsvarligt. FÆRDIGMELDING AF GRAVEARBEJDET Når selve gravearbejdet er afsluttet, skal den færdigmeldingsblanket, der er vedlagt gravetilladelsen, udfyldes og indsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. Dette kan også gøres elektronisk på vores hjemmeside RETTEDE TEGNINGER OG MEDDELELSE OM FÆRDIGT ANLÆGSARBEJDE For at tegninger af det udførte projekt kan blive registreret i Københavns Kommunes elektroniske kortsystem (GIS), skal du ved projektets afslutning indsende et sæt som-udført-tegninger sammen med en meddelelse om, at projektet er færdiganlagt. Ikke-benyttede og afproppede stikledninger på kloaksystemet skal fremgå af tegningerne. Tegningerne skal være målfaste og skal kunne kopieres. Vi modtager gerne digitale tegninger i pdf-format samt en kopi af CAD-grundlaget i Microstation- eller AutoCAD-format (DGN, DWG). I så fald vedlægges tegningssættet både på CD og som målfast print/plot. Materialet sendes til: Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Postboks 441, 1505 København V Tlf

10 10 Vær opmærksom på, at hvis der indgår nye eller renoverede vejbump i projektet, skal der også vedlægges dokumentation for, at de færdige bump overholder gældende vejregler. Kravene til denne dokumentation vil fremgå af tilladelsen til det samlede vejprojekt. Kloakændringer til Center for Byggeri Separat færdigmelding vedrørende kloakanlægget skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri. Se mere om færdigmelding af kloakanlægget her, hvor du også kan downloade en blanket til formålet: oakker.aspx

11 LOVGRUNDLAG 11 Hvad gælder for private fællesveje? På private fællesveje er grundejerne selv ansvarlige for vejens indretning og udstyr. Kommunen er udelukkende vejmyndighed. Det betyder, at vi stiller formelle krav om, at vejen er trafiksikker, fremkommelig og desuden tilgængelig for handicappede. Som vejmyndighed er det også kommunen, der giver tilladelse til etablering af nye veje og omlægning af eller tilslutning til eksisterende veje. VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLD OG SNERYDNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På de private fællesveje påhviler det grundejerne selv at vedligeholde vejen (kørebane, fortov, cykelsti, bump) og dens udstyr (cykelstativer, pullerter, bænke, blomsterkummer m.m.), så det er i forsvarlig stand. Det er også grundejernes ansvar at sørge for renhold samt glatførebekæmpelse på fortov og kørebaner om vinteren. Som vejmyndighed er det Københavns Kommune, Center for Veje og Center for Renhold, der tilser, om forpligtelsen til at vedligeholde og renholde vejen overholdes. Læs mere om private fællesveje på kommunens hjemmeside Ansvaret for ledninger, rør og kabler i vejen (el, kloak, vand, varme, gas, telefon mv.) påhviler ledningsejerne. Hvad gælder for offentlige veje? På offentlige veje er kommunen både vejbestyrer og vejmyndighed. Som vejmyndighed skal vi give tilladelse, hvis man som privat bygherre ønsker at ændre på en offentlig vej. Som vejbestyrer skal vi, når vi giver tilladelsen, ikke kun se på trafiksikkerhed og handicaptilgængelighed, men også stille særlige krav til vejens materialer, vedligeholdelse og drift. Hvis private borgere ønsker at opsætte særligt udstyr på offentlige veje, kan der fra kommunen stilles krav om, at de selv vedligeholder det, hvis udstyret eller materialet er af en særlig karakter eller model. Ellers vedligeholder kommunen med udstyr af de standardmodeller, vi selv bruger. Derfor er det en god ide først at orientere sig om, hvilke krav der stilles til vedligeholdelsen af udstyret. I afsnittet Hvem gør hvad i Københavns Kommune på side 19 kan du se, hvem du kan kontakte for at høre nærmere. VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLD OG SNERYDNING PÅ OFFENTLIGE VEJE Da kommunen ejer de offentlige veje, sørger vi selv for at vedligeholde både vejene (kørebaner, fortove, cykelstier, bump) og det udstyr, som kommunen selv har sat op (cykelstativer, pullerter, bænke, blomsterkummer m.m.). Vi står også selv for snerydningen på kørebaner og cykelstier, mens de private grundejere selv har pligt til at rydde sne og holde rent på fortovet ud for deres egen ejendom.

12 12 Love og bekendtgørelser Reglerne for private fællesveje fremgår af Lov om Private Fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 670 af , også kaldet Privatvejsloven Reglerne for offentlige veje fremgår af Lov om Offentlig vej, lovbekendtgørelse nr. 671 af , også kaldet Vejloven /_GETDOCI_/ACCN/A REGL Regler for vejafmærkningen fremgår af Bekendtgørelse om Anvendelse af Vejafmærkning nr. 783 af 6. juli 2006 webapp.vd.dk/vejregler/pdf/vr05_bek-783_vejafmaerkning_6-juli- 2006_060801_HCD.pdf og Bekendtgørelse om Vejafmærkning nr. 784 af 6. juli 2006 webapp.vd.dk/vejregler/pdf/vr05_bek-784_anvendelse-afvejafmaerkning_6-juli-2006_060801_hcd.pdf

13 ANSØGNINGEN 13 Hvad skal med i ansøgningen? Ansøgningen til et vejprojekt består af: 1) Ansøgningsskema (se side 17) 2) Tegningsmateriale (se nedenfor) 3) Evt. dokumentation for samtykke (se side 8) Krav til tegningsmaterialet Tegningerne skal altid omfatte vejen i dens fulde bredde mellem husfacaderne og med et tilstrækkeligt overlap i længderetningen. Sørg også for, at vejprojektet træder tydeligt frem på baggrund af de eksisterende forhold, så det er muligt at se, hvordan det ansøgte indgår i det eksisterende vejprofil og omgivelserne. Tegninger til vejanlæg skal indeholde: a) Skel og numre for alle matrikler samt ejerlav omfattet af planmaterialet. b) Samtlige bygninger på disse matrikler. c) Vejnavne og husnumre. d) Udlægslinjer og byggelinjer for såvel eksisterende som projekterede veje. e) Samtlige ledninger med tilhørende brønde, skabe, master, bygværker etc. f) Eventuelle træer, sporanlæg, opmålings-fikspunkter m.v. g) Oplysning om det anvendte kotesystem (DVR90). Vedlæg også i nødvendigt omfang tegninger af anlæggets detaljer, f.eks. broer, støttemure, gennemløb, belægningsmønstre, kloakbygværker mv. Alle tegninger skal forsynes med nordpil og målestoksforhold. På tegningerne vises mål, dimensionering og koter mv. Alle tegninger og bilag skal være med tegningshoved og bilagsnummer De skal dateres, forsynes med matrikelnummer og adresse samt påføres, hvem der har udfærdiget dem. Tegningsmaterialet skal være målfast og reproducerbart og så vidt muligt udarbejdes digitalt. Digitale materialer medsendes både som målfast pdf på CD og printet/plottet ud på papir.

14 14 Tjekliste til tegningsmaterialet Tjeklisten omfatter hvilke tegningsmaterialer, der skal med i ansøgningen. En oversigt over tegningsmaterialet indgår også i ansøgningsskemaet på side 18. Alt efter projektets type kan du udvælge de relevante tegninger ud fra denne bruttoliste. Alle tegninger skal have tegningshoved med projektnavn og lokalitet, mål, tegningstype, rev., dato, tegnere, kontrolpersoner og nordpil. Tegningsmateriale Indhold 1 Projektbeskrivelse Beskrivelse af projektets beliggenhed, omfang og indhold i tekst, samt eventuelt dets forudsætninger, trafikbelastninger, dimensionering, beregninger mv. 2 Oversigtsplan Målestoksforhold 1:500, evt. 1:1000 For særligt store områder kan vedlægges en oversigtsplan i målestoksforhold 1:2000. En oversigtsplan skal vise projektets geografiske placering ved at aftegne hele det berørte område samt de tilstødende områder. Oversigtsplanen skal udstyres med vejnavne, vejnumre og matrikelnumre samt en markering af projektområdet. Tegningen bør være enkel. 3 Plan over eksisterende forhold Målestoksforhold (afpasset projektområdets størrelse) 1:250, 1:500 eller 1:1000 Dette er en plan som viser de eksisterende forhold på, i nærheden af og omkring projektområdet. Der skal vises den eksisterende vejnavne, husnumre, skel og matrikelnumre. Der skal også vises eksisterende aptering, belægning, beplantning, kantsten og koter, samt eksisterende vejafmærkning og færdselstavler. 4 Linjeplan Med målsatte linjer og radier i målestoksforhold 1:250, evt. 1:500 Linjeplanen skal vise projektets nye kantstenslinjer og bagkanter. Omfanget af det ansøgte må tydeligt fremgå af planerne. Linjeplanen bør også vise de nye vognbanelinjer og fodgængerovergange, samt overkørsler og ramper og evt. stationeringslinjer. Alle nødvendige målangivelser og målepunkter bør angives. OBS: Linjeplanen omfatter vejen i dens fulde anlægsbredde og hele det vejsystem, som den projekterede vej skal indgå i. Dette gælder også i tilfælde, hvor de aktuelle ønsker kun går ud på anlæg af en mindre vejstrækning, eller hvor man forventer tilladelse til midlertidigt at undlade anlæg af vejen i den fulde bredde. 5 Kote- og afvandingsprojekt Med nye ledninger og koteforhold i målestoksforhold 1:250 Kote- og afvandingsprojektet skal vise projektets nye koter samt eksisterende og nye ledninger og brønde. Kote- og afvandingsprojekt vises generelt med: Angivelse af koter i alle knækpunkter (højderygge, vandrender, kantsten og vej- og fortovsbagkanter). Vandrender og højderygge markeres, også i tilslutningsarealer. Mirepunkter Indtegning og koteangivelse af alle eksisterende brønde, som deltager i afvandingen med bundkoter og terrænkoter ved rist/dæksel Indtegning og dimensionsangivelse af alle eksisterende og projekterede kloak- og drænledninger Nye brønde med med bundkoter og terrænkoter ved rist/dæksel Nye stikledninger Brønde der fjernes Angivelse i af faldet på projekterede kloak-/afvandingsledninger OBS: Koteprojektet baseres på et nivellement med en udstrækning over tilstødende

15 15 Tegningsmateriale 6 Skilte- og afmærkningsplan Indhold vej- og grundarealer, der gør det muligt at vurdere tilslutning til- og afvanding af de vej- og grundarealer, der støder op til projektet. Med vej- og skilteafmærkning i målestoksforhold 1:250 Planen skal vise den eksisterende afmærkning, der bevares, fjernes og den nye afmærkning. De nye forhold vises med hensyn til trafikseparering, afstribning, afmærkning, nye skilte mv. Symboler for nye færdselstavler vises. Den eksisterende afmærkning vises nedtonet på planen. Evt. vises byudstyret, eksisterende og nyt, også på planen. 7 Ledningsplan Med alle eksisterende og projekterede ledninger og træer i målestoksforhold 1:250 Ledningsplanen skal vise vejens eksisterende og projekterede ledninger. Eksisterende ledninger i forhold til kloakering, vejafvanding, gas, el, vand, fjernvarme og evt. luftledninger. Ledningsplanen vises generelt med: a) Alle ledninger og disses dimensioner b) Alle afvandingsbrønde inkl. vandlåse og stikledninger c) Alle øvrige brønde inkl. brønddæksler d) Alle evt. trækrør og disses dimensioner e) Alle døde ledninger (ledninger ude af drift) 8 Belægningsplan Med de forskellige overfladetyper og belægningsskift i målestoksforhold 1:250 Belægningsplanen udformes som en oversigtsplan, hvor belægningstyper og skift i belægning vises. Der skal tilhørende opstilles en signaturforklaring eller oversigt, som forklarer overordnede træk ved belægningen, f.eks. retning, princip og tilskæring. Belægningsplanen skal også vise opmærksomhedsfelter og ledelinjer. Belægningsplanen kan henvise til detailtegninger, tværsnit eller principsnit. 9 Tværsnit Med projektets tværsnit, opbygningen af elementerne i målestoksforhold 1:20/1:50 eller 1:100 Tværsnit skal vise opbygningen af projektets elementer, eksempelvis et tværsnit gennem en belægning eller et plantehul. Tværsnit udføres generelt med: a) Lagtykkelse, opbygning af belægning på vej, kørebane, cykelsti, fortov b) Generelle faldforhold c) Elementernes bredde d) Koter, evt. angivet som relative koter, højder e) Materialeangivelse inkl. til de tilstødende eksisterende materialeflader/opbygninger f) Eksisterende belægningsoverflader g) Angivelse af beplantning/plantehuller 10 Materialebeskrivelse Vejprojektet skal indeholde en beskrivelse af alle materialer, der påregnes anvendt i projektet såsom kantstens-, flise-, grus- og asfalttyper, rendestensbrønde inkl. stikledninger, granitmaterialer, kørebaneafmærkning etc. 11 Evt. længdeprofiler Med eksisterende terrænprofil i målestoksforhold L = 1:250 og H = 1:50 Længdeprofiler udarbejdes når der etableres nye veje eller cykelstier i åbent terræn / nye anlæg. Længdeprofilet udføres generelt med: a) Kote-/højdeangivelse af endepunkter og eller knækpunkter b) Promilleangivelse af alle mellemstrækninger c) Længdeprofil af eksisterende terræn markeret med tynd linje 12 Evt. detailtegninger Vedlægges i målestoksforhold 1:50 eller 1:20 Detaljetegninger / belægningsdetaljer skal vise kantstenstilslutninger, retninger, belægningsmønstre, planteprincipper, aptering, byudstyr, saltværn mm. i

16 16 Tegningsmateriale 13 Evt. beskrivelse af vejudstyr 14 Evt. beskrivelse af aptering/inventar 15 Evt. præsentationsmateriale Indhold nærbillede. Byudstyret og byinventarets placering og opbygning må fremgå af detailtegningen. Beskrivelse af eventuelt ekstra udstyr ud over vejnavneskiltning, færdselstavler og kørebaneafmærkning, bl.a. pullerter, heller, bump, ramper, broer osv. Beskrivelse af eventuelt gadeinventar: belysningsarmatur og niveau (lux), bænke, cykelstativer, affaldskurve, brønddæksler, blomsterkummer, beplantning, træarter, planteriste mv. Illustrationer og/eller tegninger kan vedlægges. Eventuelle visualiseringer af det færdige vejprojekt kan vedlægges i form af 3D-tegninger eller andre illustrationer. 16 Evt. arbejdsbeskrivelser Beskrivelse af forholdene i anlægsfasen, bl.a. trafikomlægning, afspærring, opmagasineringsplads mv. Indsendelse af ansøgning Ansøgningen med samtlige tegninger og bilag sendes i 1 eksemplar (skilte- og afmærkningsplanen dog i 3 eksemplarer) til: Københavns Kommune Teknik & Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Postboks København V Tlf Belysningsændringer - særskilt ansøgning Hvis vejprojektet indebærer, at den eksisterende belysning ændres eller helt udskiftes, skal der indsendes separat belysningsprojekt til Center for Veje, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf Godkendte belysningsprojekter kan efter anlæg overtages og drives af Københavns Kommune efter gældende regler. Kloakændringer - særskilt ansøgning Skal der i forbindelse med vejprojektet anlægges eller ændres kloak, herunder tilslutning af stikledninger fra vejbrønde, sendes særskilt ansøgning herom til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri, Ottiliavej 1, 4. sal, 2500 Valby, kundecenter tlf Blanketter til påbegyndelse og færdigmelding af kloakarbejder kan downloades på: oakker.aspx

17 17 Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat vejprojekt 1. Ansøger arkitekt: ingeniør: bygherre: grundejer: andet: Navn: Evt. Firmanavn: Adresse: Telefonnummer: 2. Projektets beliggenhed Vejnavn Nummer Evt. matrikelnummer Evt. ejerlav Bygherre (udfyldes kun, hvis ansøger ikke er bygherre) Navn: Adresse: Telefonnummer: Privat fællesvej Offentlig vej 3. Projektets art Ny vej: Ændring af eksisterende vej: Andet: 4. Nærmere beskrivelse af projektet samt planlagt tidspunkt for anlægsarbejdet (kan uddybes og vedlægges som bilag) 5. Dokumentation for samtykke (vedlagt som bilag) Ja i form af: Nej 6. Tegninger og øvrige bilag 7. Gældende lokalplan (findes på Omfattet af lokalplan nummer: Ikke omfattet af lokalplan 8. Dato: Ansøgers underskrift: Udfyldes af Københavns Kommune Modtaget dato: Godkendt dato: Sagsbehandler:

18 18 ANSØGNINGSSKEMA SIDE 2 Tegnings- og bilagsoversigt Tegnings nr. Tekst Målestok Dateret Revideret 1 Projektbeskrivelse 2 Oversigtsplan 1:500 1:1000 1: Plan over eksisterende forhold 4 Linjeplan 1:250 1:500 5 Kote- og afvandingsplan 1:250 6 Skilte- og afmærkningsplan 7 Ledningsplan 1:250 8 Belægningsplan 1:250 9 Tværprofil 1:100 1:50 1:20 10 Materialebeskrivelse 11 Længdeprofil L= 1:250 H = 1:50 12 Detailtegning 1:50 1:20 13 Beskrivelse af vejudstyr 14 Beskrivelse aptering/inventar 15 Præsentationsmateriale 16 Arbejdsbeskrivelser

19 19 HVEM TAGER SIG AF HVAD I KØBENHAVNS KOMMUNE? Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge København S tlf Postboks København V rk/omorganisationen/pro.aspx Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade København S tlf Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Byggesagsafdelingen Ottiliavej 1, 4. sal 2500 Valby tlf Tilladelse til: anlæg af ny vej omlægning af vej fortovs- og belægningsændringer etablering af ramper på udlagte* eller anlagte** vejarealer etablering af opholds- og legeområder på vejareal opførelse eller renovering af bygværker eller bygningsdele på udlagte* eller anlagte** vejarealer, OBS: * Udlagt vejareal er grundarealer, der har pålagt servitutter som vej. Dvs. at arealerne må benyttes som grundareal, f.eks. til forhaver, men ikke bebygges. Arealerne er altså reserveret til brug for fremtidig vej, men bliver først egentlig vej, hvis de anlægges som sådan. **Anlagt vejareal betyder, at arealet er anlagt og bruges som vej. Rådgivning ifm. områdefornyelse/kvarterløft byplanlægning Tilladelse til: matrikulære ændringer på grundareal nybyggeri, tilbygninger og udbygning af eksisterende ejendomme faste bygningsdele som trappetrin, kældertrapper og lyskasser kloakændringer Forvaltning af hegnsloven Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Stadskonduktørembedet Njalsgade 13, 4. sal 2300 København S tlf Nivellement og terræn Fikspunkter Kortmaterialer Matrikulære forhold Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Kalvebod Brygge København V tlf Jordforurening Støjforhold Spildevand/vandafledning Tilladelse til håndtering/behandling af forurenet jord

20 20 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Njalsgade København S Tlf ganisationen/parknatur.aspx Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Njalsgade København S tlf ganisationen/trafik.aspx Spørgsmål ifm.: plantevalg og æstetik gadetræer indretning af grønne områder legepladser Tilladelse til: opsætning af cykelstativer på fortov og vej etablering og ændring af signalanlæg opsætning af pullerter fartdæmpende foranstaltninger (f.eks. vejbump) lukning og ensretning af vej afmærket parkering (parkeringslommer, skråparkering mv.) afstribning opsætning/ændring af færdsels- og henvisningsskilte beplantning (bede, træer og facadeplanter) i forhold til oversigtsforhold placering af blomsterkummer på fortov og vej opsætning af papirkurve og hundeposestativer Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Veje og Center for Renhold Njalsgade København S tlf ganisationen/dr.aspx Tilladelse til: etablering eller ændring af overkørsler ændring eller nyanlæg af gadebelysning opstilling af bænke opstilling af containere, arbejdsskure, stilladser mv. udendørsservering montering af løse skilte, flagbøsninger mv. på fortov gravearbejder på fortov og vej (= gravetilladelser) opsætning af brandhaner Tilsyn med: trafiksikkerhed og fremkommelighed belægninger og bump færdige anlægsarbejder på vej og fortov vejenes løbende stand Renholdelse af byens gader og pladser

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Digitalt materiale At have et brugbart grundlag til projektering og anlæg. Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af projektforslag Digitalt materiale At have et brugbart grundlag til projektering og anlæg. Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke

Læs mere

Generelle krav til tegningsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag

Generelle krav til tegningsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag Side 1 af 5 Generelle krav til tegningsmateriale i forbindelse med udarbejdelse af projektforslag Formål: Indhold: Målforhold: Tegningshoved Alle tegninger skal forsynes med tegningshoved med kommunens

Læs mere

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER på offentlige og private fælleveje Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Vejledning for træplantninger i Århus Kommune Vejledning for forhold vedrørende fremtidige

Læs mere

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL KOMMUNER Baggrund Forsøget med modulvogntog blev startet i 2008, og er blevet forlænget til udgangen af 2016. Det er kun udvalgte strækninger der er godkendt til

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune

Vejledning om byporte m.m. i byer. Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune Vejledning om byporte m.m. i byer Særlig råden over vejareal i Holbæk Kommune (Behandlet af Udvalget for Klima og Miljø den 20. september 2011 (gældende)) Baggrund Teknik og Miljø modtager mange henvendelser

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

UDKAST TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE

UDKAST TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE UDKAST TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE Mellem Grundejer: Upcycling ApS Højlundevej 8 3540 Lynge CVR.nr. 30360125 (Upcycling) og Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød CVR. nr. 29189366 (kommunen)

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Grænseflader mellem Fredensborg Spildevand A/S og privat kloak

Grænseflader mellem Fredensborg Spildevand A/S og privat kloak Grænseflader mellem Fredensborg Spildevand A/S og privat kloak Signaturer: Der er anvendt følgende signaturer i illustrationerne: Bygning Skelgrænse Offentligt vejareal Privatejet vejareal Vejbrønd Drænledning

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune.

Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune. Bilag til betalingsvedtægten for kloakforsyning i Herning Kommune. Grænseflader mellem offentlig og privat kloak 24. november 2006 /CN Indledning I det følgende er illustreret en række eksempler på grænsefladen

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Kidholm, 1. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Salgsvilkår er revideret i januar 2015 Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten Sagsnr.:1851-44633 KJK/tik. Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841 Sagsnr.: 2014-17841 KJK/tho Beskrivelse Hanebjælken ligger centralt i Vestbjerg i et område med et veludbygget stisystem. Der er sikker vej til børneinstitution, skole og idrætshal. Der er sælges i alt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x FJERNELSE AF JORDVOLD I e-mails af 29. oktober og 5. november 2012 har du klaget over Kommunens afslag af 26. oktober 2012 på at

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet

Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Ansøgning om tilladelse til større anlæg på søterritoriet Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af større anlæg på søterritoriet. Husk at læse

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 4. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/09927-13 Side 1/5 Oversigtsforhold ved Koldkærvej mv. I e-mail af 26. juli 2016 har du klaget over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy

Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej Hurup Thy Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Modtaget dato Kommunens navn og adresse Thisted kommune Teknisk forvaltning Kirkevej 9 7760 Hurup Thy Ejendommen Vejnavn og husnummer Forbeholdt

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK

Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften Varde. Udgivet: Redigeret TK 1-8-2016 Udgivet af: Varde kommune Teknik & Miljø Bytoften 2 6800 Varde Udgivet: 31-08-2015 Redigeret 1-8-2016 TK 1 Forord Denne folder omhandler alle typer af legepladser. Legepladser defineres som arealer,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater. September 2017 side 1 Retningslinjer for ophængning af plakater. Valgplakater Hvad er en valgplakat? Loven definerer en valgplakat

Læs mere

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2

TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 TRANEBÆRVEJ BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE ETAPE 2 BYGGEMODNINGSREDEGØRELSE I. Forklaring til byggemodningsredegørelsen. II. III. IV. Udstykningsområdets beliggenhed og omfang. Vejanlæg inkl. belysning. Beplantningsanlæg.

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Klimaanlæg i veje. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015

Klimaanlæg i veje. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Klimaanlæg i veje Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Klimaanlæg i veje 2 3 Klimaanlæg i veje Der var engang, hvor vi brugte ordet klimaanlæg om anlæg, der styrer ventilation

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme

BY & MILJØ. Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme BY & MILJØ Regulativ for overkørsler og adgangsveje til ejendomme 1 1 Indholdsfortegnelse 2 Generelt... 3 3 Formål... 3 4 Definition... 4 5 Almindelige bestemmelser... 4 6 Rendestensbrønde... 5 7 Ansøgning

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Vejledning for byggeansøgning og tegninger

Vejledning for byggeansøgning og tegninger Vejledning for byggeansøgning og tegninger Denne dokument pakke indeholder: Vejledning Ansøgningsskema 3 tegnings mastere 1 skema for materialevalg mm. Formål og arbejdsgang: Ved enhver form for byggeri

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den

1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf. Hører til journalnummer: P Godkendt den 1. Indsendelse: 1, 1.00 Situationsplan. 21 februar 2017.pdf 1 2. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.02 A.pdf 2 3. Indsendelse: 1, tegning nr. 1.01 A.pdf 3 4. Indsendelse: 1, Afsætningsplan.pdf 4 SOLRØD KOMMUNE

Læs mere

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kassandravej Salgsvilkår er revideret i februar 2013. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2008-15019 KJK/tik Bilag Bebyggelse m.m. er én af tre boligveje i en ny bydel i den sydøstlige del af Gug. Bydelen ligger attraktivt i nær sammenhæng med Gug med både institutioner og indkøbsmuligheder.

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Dato 4. februar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/15428-10 Side 1/5 Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Vejdirektoratet har behandlet din

Læs mere

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2008-6542 - KJK/tik Gartnervænget På sælger Aalborg Kommune 5 parcelhusgrunde. Grundene, der er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1), varierer i størrelse fra 1.115 til 1.310 m2. Gartnervænget ligger

Læs mere

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger

Notat 11. maj Retningslinjer for overtagelse af kloakker. Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser. Nye kloakledninger 11. maj 2015 Retningslinjer for overtagelse af kloakker Kloakering af nye større udstykninger og nye samlede bebyggelser Nye kloakledninger Ifølge Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 med tillæg skal

Læs mere

Keld Hansen får tilladelse til at omlægge den private fællesvej og etablere en overkørsel til Tvedvej.

Keld Hansen får tilladelse til at omlægge den private fællesvej og etablere en overkørsel til Tvedvej. TEKNIK & MILJØ Vej og Park Dato: 21. oktober 2016 Sagsnr.: 16/10502 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Annonce Annonce

Læs mere

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Kidholm, 2. etape Langholt Salgsvilkår er revideret i januar 2015. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. Sagsnr.: 2008-15016 KJK/tik Kidholm Kidholmudstykningen ligger i den vestlige del af. Kidholm er en sidevej til Vestvej Der er planlagt i alt 30 grunde. Heraf er de først 4 grunde byggemodnede. Dette udbud

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune

Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Retningslinjer for hastighedsdæmpning i Allerød Kommune Kommunen modtager mange henvendelser om hastighed på både offentlige veje og private fællesveje. Som udgangspunkt er hastighedsoverskridelser en

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere