!! " ### $ % $ & & "" '

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!! " ### $ % $ & & "" '"

Transkript

1 !!" ### $% $&& ""'

2 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 3 Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning?... 3 Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning?... 3 Private projekter på offentlige veje... 3 Projekter på private fællesveje... 3 Hvad med andre ændringer på vej?... 4 Hvis vejprojektet er del af en byggesag... 4 ET VEJPROJEKT FRA A TIL Z... 5 Hvordan vurderer vi et vejprojekt?... 5 Gældende retningslinjer... 5 Retningslinjer for offentlige veje... 5 Retningslinjer for private fællesveje... 6 Forundersøgelser... 6 Skelmærker og fikspunkter... 6 Ledningsoplysninger... 6 Afvandingsforhold... 6 Jordbundsforhold... 7 Lokalplanforhold... 7 Busforhold... 7 Beslutninger og samtykke... 7 Beslutning om private vejprojekter på offentlig vej... 7 Beslutning om private vejprojekter på private fællesveje... 8 Hvor hurtigt kan vi behandle din ansøgning?... 8 Tilladelse... 9 Projektets udførelse og afslutning... 9 Ansøgning om gravetilladelse... 9 Færdigmelding af gravearbejdet... 9 Rettede tegninger og meddelelse om færdigt anlægsarbejde... 9 LOVGRUNDLAG Hvad gælder for private fællesveje? Vedligeholdelse, renhold og snerydning på private fællesveje Hvad gælder for offentlige veje? Vedligeholdelse, renhold og snerydning på offentlige veje Love og bekendtgørelser ANSØGNINGEN Hvad skal med i ansøgningen? Krav til tegningsmaterialet Tjekliste til tegningsmaterialet Indsendelse af ansøgning Ansøgningsskema HVEM TAGER SIG AF HVAD I KØBENHAVNS KOMMUNE? LÆS MERE PÅ NETTET... 21

3 3 INDLEDNING Denne ansøgningsvejledning henvender sig til private bygherrer, rådgivere og entreprenører, der arbejder med private vejprojekter på private fællesveje og offentlige veje i Københavns Kommune. Vil du vide, om dit projekt er på en offentlig vej eller privat fællesvej, kan du tjekke det på kommunens hjemmeside Har du den seneste version af denne ansøgningsvejledning? Denne ansøgningsvejledning bliver løbende opdateret - seneste revisionsdato fremgår af forsiden. På kan du altid downloade den seneste udgave. Hvilke vejprojekter omfatter denne ansøgningsvejledning? Denne ansøgningsvejledning gælder alle private vejprojekter i Københavns Kommune, dvs. både på private fællesveje og på offentlige veje, og uanset om vejprojektet er et selvstændigt projekt eller er del af en byggesag. PRIVATE PROJEKTER PÅ OFFENTLIGE VEJE Kommunen ejer og vedligeholder selv alle offentlige veje. Så hvis du som privat grundejer eller bygherre ønsker at lave et privat anlægsprojekt på en offentlige vej, f.eks. i forbindelse med et byggeri, stiller vi en række krav ud over de rent trafikale, blandt andet til vejens materialer, udformning og design. Du kan se og downloade kommunens Designmanual på PROJEKTER PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På private fællesveje er kommunen alene vejmyndighed og kan derfor kun stille krav om, at vejene er trafiksikre og fremkommelige. Ansøgningsmaterialet er derimod det samme, uanset om du arbejder med projekter på private fællesveje eller offentlige veje. Derfor er det også i begge tilfælde denne ansøgningsvejledning, der gælder. Eksempler på projekter, der er omfattet af denne vejledning Anlæg af ny vej Beplantning, vejtræer, blomsterkummer mv. Belysningsprojekter Belægningsændringer

4 4 Trafiksanering Vejbump Fortovsændringer Hegning og afgrænsning op til eller på udlagt* eller anlagt** vejareal * Udlagt vejareal er grundarealer, der har pålagt servitutter som vej. Dvs. at arealerne må benyttes som grundareal, f.eks. til forhaver, men ikke bebygges. Arealerne er altså reserveret til brug for fremtidig vej, men bliver først egentlig vej, hvis de anlægges som sådan. ** Anlagt vejareal betyder, at arealet er anlagt som vej. HVAD MED ANDRE ÆNDRINGER PÅ VEJ? Kan du ikke finde din egen type projekt på listen ovenfor, kan du på side19 se, hvem i Københavns Kommune, du kan kontakte for at få mere information. Er du stadig i tvivl, kan du ringe til Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf HVIS VEJPROJEKTET ER DEL AF EN BYGGESAG Hvis vejprojektet indgår i en byggesag, foregår sagsbehandlingen typisk ad to omgange: 1) Ansøgeren indsender hele byggesagen inklusive vejdelen til Center for Byggeri, som udsteder en eventuel byggetilladelse. Der kan i byggetilladelsen være stillet krav om, at ansøgeren indsender et detaljeret og separat vejprojekt til godkendelse i Center for Anlæg og Udbud. 2) I så fald udformes der efterfølgende en separat ansøgning for selve vejprojektet som beskrevet i denne vejledning. Vær opmærksom på, at der ikke kan gives endelig tilladelse til ibrugtagning af det færdige byggeri, før vejprojektet og det færdige vejanlæg er godkendt.

5 ET VEJPROJEKT FRA A TIL Z 5 Når Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget din ansøgning til vejprojektet, gennemgår vi materialet og indhenter udtalelser fra relevante parter i og uden for forvaltningen, blandt andet vejtekniske fagfolk, politi og brandvæsen. Hvordan vurderer vi et vejprojekt? For vejprojekter på private fællesveje anlægger vi som vejmyndighed en samlet vurdering af vejprojektet, hvor vi ser på følgende: Tekniske forhold, herunder bl.a. ledningsforhold, koteforhold, dimensionering og materialeanvendelse Trafikkens afvikling, herunder parkeringsforhold og trafikale hensyn til bilister, cyklister, fodgængere og redningskøretøjer. Trafiksikkerhed, herunder skiltning, afmærkning, belysning, vejafvanding og vejens indretning. Tilgængelighed for handicappede. For private vejprojekter på offentlige veje anlægger vi samme vurdering, men stiller herudover krav til: Vejens udseende, herunder udformning og inventarvalg, bl.a. for at sikre overensstemmelse med det samlede københavnske gadebillede. Materialer og fremtidig drift, bl.a. for at sikre materialernes holdbarhed, anvendelighed og genanskaffelse. Gældende retningslinjer RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGE VEJE På kommunens offentlige veje følger vi Københavns Kommunes Designmanual for byens rum, som kan downloades fra Derudover følger vi et sæt af retningslinjer, der i princippet svarer til Vejdirektoratets regler for projektering i byområder. Disse retningslinjer er samlet i Vejdirektoratets publikation Byernes trafikarealer: geometrisk udformning af veje og stier i byområder. Download den her: Der skal i alle vejprojekter også tages hensyn til tilgængeligheden for handicappede. Disse fremgår af Vejdirektoratets Færdselsarealer for alle. Håndbog i tilgængelighed. Den kan downloades fra

6 6 bog_ pdf RETNINGSLINJER FOR PRIVATE FÆLLESVEJE De ovenfor nævnte retningslinjer gælder byens offentlige veje og skal derfor altid følges, når private bygherrer søger om tilladelse til ændringer på offentlige veje. Men de samme retningslinjer egner sig også til private fællesveje, da der er tale om velafprøvede standarder, som baserer sig på den seneste viden om bl.a. materialer, holdbarhed, trafikal sikkerhed og tilgængelighed. Så ved at følge de nævnte retningslinjer på private fællesveje, opnår man ikke alene, at vejen har den optimale kvalitet, holdbarhed og trafiksikkerhed. Man er også sikret en hurtig og smidig sagsbehandling, da hverken vi eller ansøgeren skal bruge ekstra tid på at indhente den fornødne dokumentation, eksempelvis for belægningens skridsikkerhed, holdbarhed og frosttolerance. Forundersøgelser Inden vejprojektet udarbejdes og ansøgningen sendes ind, må følgende være afklaret: SKELMÆRKER OG FIKSPUNKTER For at sikre, at byens skelmærker og fixpunkter ikke fjernes eller beskadiges ved arbejdet, skal der indhentes information om eventuelle mærker og punkter hos Stadskonduktørembedet i Københavns Kommune Her kan du få oplysninger om: relevante og aktuelle skelmærker (rør eller pæle) terrænfikspunkter (mærket: V.P. F.P. Fixp. eller K.K.) nivellementsfikspunkter Hvis der under projektanlægsfasen sker noget med de udmålte og afmærkede fixpunkter eller skelmærker, skal det bringes i orden af den projektansvarlige (entreprenør, bygherre eller rådgiver). LEDNINGSOPLYSNINGER Undersøg altid ledningsforholdene på forhånd. På ledningsejerregistret kan du lave en digital forespørgsel på, hvilke ledningsejere der findes i et givet vejareal. Ledningsoplysningerne omfatter samtlige ejere af private og offentlige ledninger, bl.a. kloakledninger, elforsyning, luftledninger, gasledninger, gadebelysning, fjernvarme, vandledninger, telefonkabler og dækningsgrave. Det er nødvendigt at være oprettet som bruger, og der opkræves et mindre gebyr på forespørgsler over 10 kvadratmeter. AFVANDINGSFORHOLD Undersøg de eksisterende koteforhold og afvandingen af området ud fra en kote- og afvandingsplan påført både eksisterende og fremtidige koter. For at undgå afvandingsproblemer skal der dels etableres korrekte tværfald, på mellem vejledende 20-30, dels skal grundareal og vejareal afvandes separat ud fra princippet om, at hver grundejer er ansvarlig for sit eget vand. Af koteplanen skal

7 7 det fremgå, at tvær- og længdefald på terrænet sikrer, at overfladevandet fra vejarealet naturligt føres til vejbrønde og ikke samler sig på kørebane, fortov og cykelsti. Samtidig skal der på fortov etableres fald, så vandet løber mod vejbrønde og ikke samles ved fortovets bagkant eller på tilstødende grundareal. JORDBUNDSFORHOLD Indhent oplysninger om eller foretag en undersøgelse af jordbundsforholdene med hensyn til såvel geotekniske forhold og eventuel forurening. Regn med, at jorden i Københavns Kommune altid mindst er af forureningsklasse 2, byjord. Byjord er jord, som er opgravet i et byområde, og som man derfor erfaringsmæssigt ved kan være forurenet. Du kan finde miljøoplysninger om allerede registrerede arealer hos Københavns Kommunes Center for Miljø på Du kan forhøre dig om, hvordan opgravet jord håndteres mv. hos Center for Miljø på tlf eller på LOKALPLANFORHOLD Findes der en lokalplan for området, kan det have betydning for vejprojektet. Check derfor altid gældende lokalplaner på Københavns Kommunes GIS-kort eller kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf , BUSFORHOLD Hvis projektet påvirker busdriften på vejen - i anlægsfasen og/eller efterfølgende - skal du orientere Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Trafik, tlf , som så tager kontakt til busselskabet Movia og politiet. Beslutninger og samtykke BESLUTNING OM PRIVATE VEJPROJEKTER PÅ OFFENTLIG VEJ Når private gerne vil ændre på offentlig vej, er det nødvendigt, at de tilstødende grundejere samtykker, bl.a. hvis man ønsker at opsætte udstyr som f.eks. cykelstativer og espalier på fortovsarealet ud for en beboelsesejendom. Giver vi en privat bygherre tilladelse til at opsætte sådant privat udstyr på offentligt vejareal af særlig karakter, vil det som regel blive pålagt de tilstødende grundejere selv at vedligeholde det, hvis det ikke ønskes vedligehold og erstattet med kommunens egne brugte standarder i tilfælde af skader. Derfor er det nødvendigt at vedlægge dokumentation for, at de tilstødende grundejere på den offentlige vej går ind for projektet. Hvilken dokumentation afhænger af, hvilken boligform der er tale om:

8 Samtykke fra andelsbolig-, grundejer- og ejerforeninger Samtykke fra grundejerne kan indhentes på to måder: 8 Beslutning på generalforsamling i grundejerforeningen, andelsboligforeningen eller ejerforeningen. Underskriftsindsamling blandt de stemmeberettigede. Beslutning på generalforsamling Der kræves følgende dokumentation: Kopi af foreningens vedtægter Kopi af indkaldelsen til generalforsamlingen, evt. ekstraordinær, hvor afstemning om forslaget er på dagsordenen. Kopi af referat af generalforsamlingen, hvor det fremgår, hvor mange af de fremmødte, der har stemt for og imod forslaget. Underskriftindsamling Der kræves en liste med navn og adresse på samtlige berørte grundejere samt underskrift af alle, der tilslutter sig projektet. Samtykke fra udlejningsejendomme Berører vejprojektet udelukkende udlejningsejendomme, fås samtykket ved at indhente en skriftlig udtalelse fra boligselskabet eller ejendommens ejer, hvor det fremgår, at boligselskabet/ejeren tilslutter sig projektet. BESLUTNING OM PRIVATE VEJPROJEKTER PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På private fællesveje er det grundejerne selv, der ejer vejen og derfor også selv afholder alle udgifter til vejens vedligehold og eventuelle ændringer på den. Af samme grund kan vi som kommune ikke blande os i, hvordan grundejerne træffer beslutning om, hvad der skal gøres på vejen og hvordan det skal finansieres, da det er et rent privatretligt anliggende. Det betyder, at grundejerne selv har ansvar for at orientere naboer og berørte grundejere og forhåbentlig nå til enighed, inden de søger kommunen om tilladelse til et projekt. Denne enighed opnås nemmest ved at følge den samme procedure for samtykke, som vi fra kommunens side kræver på de offentlige veje. Se ovenfor. Kun i de meget sjældne tilfælde, hvor grundejerne ikke kan blive enige ad denne vej, må sagen afgøres i en privat retssag. Hvor hurtigt kan vi behandle din ansøgning? Vi behandler ansøgningen, så der foreligger svar inden for en måned. Er ansøgningsmaterialet uden mangler, og holder projektet sig inden for de gældende retningslinjer for veje i Københavns Kommune, vil det minimere sagsbehandlingstiden. Tilsvarende vil sagsbehandlingen tage længere tid, hvis projektet afviger fra kommunens anbefalinger, hvis ansøgningsmaterialet er mangelfuldt, eller hvis projektet skal revideres for at blive godkendt.

9 9 Tilladelse Når vi har gennemgået og godkendt vejprojektet, sender vi en tilladelse til at gå i gang med arbejdet ud fra en række nærmere angivne betingelser. Bliver projektet ikke godkendt, får du et begrundet, skriftligt afslag. Ønsker du at klage over afgørelsen, kan det ske til Vejdirektoratet. En klagevejledning vil være vedlagt afslaget. Bemærk, at arbejdet skal være sat i gang senest 1 år efter, at vi har givet tilladelsen. Overskrides denne frist, skal der indsendes ny ansøgning. Projektets udførelse og afslutning ANSØGNING OM GRAVETILLADELSE Det fremgår af tilladelsen fra os, at der inden selve arbejdet påbegyndes, skal søges om specifik gravetilladelse. Ansøgningsskemaet til gravetilladelsen kan downloades eller udfyldes digitalt på: Det er Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Veje, der giver gravetilladelsen og fører tilsyn med, at gravearbejdet er korrekt afmærket og sammen med politiet tilser, at de nødvendige trafikomlægninger gennemføres forsvarligt. FÆRDIGMELDING AF GRAVEARBEJDET Når selve gravearbejdet er afsluttet, skal den færdigmeldingsblanket, der er vedlagt gravetilladelsen, udfyldes og indsendes til Teknik- og Miljøforvaltningen. Dette kan også gøres elektronisk på vores hjemmeside RETTEDE TEGNINGER OG MEDDELELSE OM FÆRDIGT ANLÆGSARBEJDE For at tegninger af det udførte projekt kan blive registreret i Københavns Kommunes elektroniske kortsystem (GIS), skal du ved projektets afslutning indsende et sæt som-udført-tegninger sammen med en meddelelse om, at projektet er færdiganlagt. Ikke-benyttede og afproppede stikledninger på kloaksystemet skal fremgå af tegningerne. Tegningerne skal være målfaste og skal kunne kopieres. Vi modtager gerne digitale tegninger i pdf-format samt en kopi af CAD-grundlaget i Microstation- eller AutoCAD-format (DGN, DWG). I så fald vedlægges tegningssættet både på CD og som målfast print/plot. Materialet sendes til: Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Postboks 441, 1505 København V Tlf

10 10 Vær opmærksom på, at hvis der indgår nye eller renoverede vejbump i projektet, skal der også vedlægges dokumentation for, at de færdige bump overholder gældende vejregler. Kravene til denne dokumentation vil fremgå af tilladelsen til det samlede vejprojekt. Kloakændringer til Center for Byggeri Separat færdigmelding vedrørende kloakanlægget skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri. Se mere om færdigmelding af kloakanlægget her, hvor du også kan downloade en blanket til formålet: oakker.aspx

11 LOVGRUNDLAG 11 Hvad gælder for private fællesveje? På private fællesveje er grundejerne selv ansvarlige for vejens indretning og udstyr. Kommunen er udelukkende vejmyndighed. Det betyder, at vi stiller formelle krav om, at vejen er trafiksikker, fremkommelig og desuden tilgængelig for handicappede. Som vejmyndighed er det også kommunen, der giver tilladelse til etablering af nye veje og omlægning af eller tilslutning til eksisterende veje. VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLD OG SNERYDNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE På de private fællesveje påhviler det grundejerne selv at vedligeholde vejen (kørebane, fortov, cykelsti, bump) og dens udstyr (cykelstativer, pullerter, bænke, blomsterkummer m.m.), så det er i forsvarlig stand. Det er også grundejernes ansvar at sørge for renhold samt glatførebekæmpelse på fortov og kørebaner om vinteren. Som vejmyndighed er det Københavns Kommune, Center for Veje og Center for Renhold, der tilser, om forpligtelsen til at vedligeholde og renholde vejen overholdes. Læs mere om private fællesveje på kommunens hjemmeside Ansvaret for ledninger, rør og kabler i vejen (el, kloak, vand, varme, gas, telefon mv.) påhviler ledningsejerne. Hvad gælder for offentlige veje? På offentlige veje er kommunen både vejbestyrer og vejmyndighed. Som vejmyndighed skal vi give tilladelse, hvis man som privat bygherre ønsker at ændre på en offentlig vej. Som vejbestyrer skal vi, når vi giver tilladelsen, ikke kun se på trafiksikkerhed og handicaptilgængelighed, men også stille særlige krav til vejens materialer, vedligeholdelse og drift. Hvis private borgere ønsker at opsætte særligt udstyr på offentlige veje, kan der fra kommunen stilles krav om, at de selv vedligeholder det, hvis udstyret eller materialet er af en særlig karakter eller model. Ellers vedligeholder kommunen med udstyr af de standardmodeller, vi selv bruger. Derfor er det en god ide først at orientere sig om, hvilke krav der stilles til vedligeholdelsen af udstyret. I afsnittet Hvem gør hvad i Københavns Kommune på side 19 kan du se, hvem du kan kontakte for at høre nærmere. VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLD OG SNERYDNING PÅ OFFENTLIGE VEJE Da kommunen ejer de offentlige veje, sørger vi selv for at vedligeholde både vejene (kørebaner, fortove, cykelstier, bump) og det udstyr, som kommunen selv har sat op (cykelstativer, pullerter, bænke, blomsterkummer m.m.). Vi står også selv for snerydningen på kørebaner og cykelstier, mens de private grundejere selv har pligt til at rydde sne og holde rent på fortovet ud for deres egen ejendom.

12 12 Love og bekendtgørelser Reglerne for private fællesveje fremgår af Lov om Private Fællesveje, lovbekendtgørelse nr. 670 af , også kaldet Privatvejsloven Reglerne for offentlige veje fremgår af Lov om Offentlig vej, lovbekendtgørelse nr. 671 af , også kaldet Vejloven /_GETDOCI_/ACCN/A REGL Regler for vejafmærkningen fremgår af Bekendtgørelse om Anvendelse af Vejafmærkning nr. 783 af 6. juli 2006 webapp.vd.dk/vejregler/pdf/vr05_bek-783_vejafmaerkning_6-juli- 2006_060801_HCD.pdf og Bekendtgørelse om Vejafmærkning nr. 784 af 6. juli 2006 webapp.vd.dk/vejregler/pdf/vr05_bek-784_anvendelse-afvejafmaerkning_6-juli-2006_060801_hcd.pdf

13 ANSØGNINGEN 13 Hvad skal med i ansøgningen? Ansøgningen til et vejprojekt består af: 1) Ansøgningsskema (se side 17) 2) Tegningsmateriale (se nedenfor) 3) Evt. dokumentation for samtykke (se side 8) Krav til tegningsmaterialet Tegningerne skal altid omfatte vejen i dens fulde bredde mellem husfacaderne og med et tilstrækkeligt overlap i længderetningen. Sørg også for, at vejprojektet træder tydeligt frem på baggrund af de eksisterende forhold, så det er muligt at se, hvordan det ansøgte indgår i det eksisterende vejprofil og omgivelserne. Tegninger til vejanlæg skal indeholde: a) Skel og numre for alle matrikler samt ejerlav omfattet af planmaterialet. b) Samtlige bygninger på disse matrikler. c) Vejnavne og husnumre. d) Udlægslinjer og byggelinjer for såvel eksisterende som projekterede veje. e) Samtlige ledninger med tilhørende brønde, skabe, master, bygværker etc. f) Eventuelle træer, sporanlæg, opmålings-fikspunkter m.v. g) Oplysning om det anvendte kotesystem (DVR90). Vedlæg også i nødvendigt omfang tegninger af anlæggets detaljer, f.eks. broer, støttemure, gennemløb, belægningsmønstre, kloakbygværker mv. Alle tegninger skal forsynes med nordpil og målestoksforhold. På tegningerne vises mål, dimensionering og koter mv. Alle tegninger og bilag skal være med tegningshoved og bilagsnummer De skal dateres, forsynes med matrikelnummer og adresse samt påføres, hvem der har udfærdiget dem. Tegningsmaterialet skal være målfast og reproducerbart og så vidt muligt udarbejdes digitalt. Digitale materialer medsendes både som målfast pdf på CD og printet/plottet ud på papir.

14 14 Tjekliste til tegningsmaterialet Tjeklisten omfatter hvilke tegningsmaterialer, der skal med i ansøgningen. En oversigt over tegningsmaterialet indgår også i ansøgningsskemaet på side 18. Alt efter projektets type kan du udvælge de relevante tegninger ud fra denne bruttoliste. Alle tegninger skal have tegningshoved med projektnavn og lokalitet, mål, tegningstype, rev., dato, tegnere, kontrolpersoner og nordpil. Tegningsmateriale Indhold 1 Projektbeskrivelse Beskrivelse af projektets beliggenhed, omfang og indhold i tekst, samt eventuelt dets forudsætninger, trafikbelastninger, dimensionering, beregninger mv. 2 Oversigtsplan Målestoksforhold 1:500, evt. 1:1000 For særligt store områder kan vedlægges en oversigtsplan i målestoksforhold 1:2000. En oversigtsplan skal vise projektets geografiske placering ved at aftegne hele det berørte område samt de tilstødende områder. Oversigtsplanen skal udstyres med vejnavne, vejnumre og matrikelnumre samt en markering af projektområdet. Tegningen bør være enkel. 3 Plan over eksisterende forhold Målestoksforhold (afpasset projektområdets størrelse) 1:250, 1:500 eller 1:1000 Dette er en plan som viser de eksisterende forhold på, i nærheden af og omkring projektområdet. Der skal vises den eksisterende vejnavne, husnumre, skel og matrikelnumre. Der skal også vises eksisterende aptering, belægning, beplantning, kantsten og koter, samt eksisterende vejafmærkning og færdselstavler. 4 Linjeplan Med målsatte linjer og radier i målestoksforhold 1:250, evt. 1:500 Linjeplanen skal vise projektets nye kantstenslinjer og bagkanter. Omfanget af det ansøgte må tydeligt fremgå af planerne. Linjeplanen bør også vise de nye vognbanelinjer og fodgængerovergange, samt overkørsler og ramper og evt. stationeringslinjer. Alle nødvendige målangivelser og målepunkter bør angives. OBS: Linjeplanen omfatter vejen i dens fulde anlægsbredde og hele det vejsystem, som den projekterede vej skal indgå i. Dette gælder også i tilfælde, hvor de aktuelle ønsker kun går ud på anlæg af en mindre vejstrækning, eller hvor man forventer tilladelse til midlertidigt at undlade anlæg af vejen i den fulde bredde. 5 Kote- og afvandingsprojekt Med nye ledninger og koteforhold i målestoksforhold 1:250 Kote- og afvandingsprojektet skal vise projektets nye koter samt eksisterende og nye ledninger og brønde. Kote- og afvandingsprojekt vises generelt med: Angivelse af koter i alle knækpunkter (højderygge, vandrender, kantsten og vej- og fortovsbagkanter). Vandrender og højderygge markeres, også i tilslutningsarealer. Mirepunkter Indtegning og koteangivelse af alle eksisterende brønde, som deltager i afvandingen med bundkoter og terrænkoter ved rist/dæksel Indtegning og dimensionsangivelse af alle eksisterende og projekterede kloak- og drænledninger Nye brønde med med bundkoter og terrænkoter ved rist/dæksel Nye stikledninger Brønde der fjernes Angivelse i af faldet på projekterede kloak-/afvandingsledninger OBS: Koteprojektet baseres på et nivellement med en udstrækning over tilstødende

15 15 Tegningsmateriale 6 Skilte- og afmærkningsplan Indhold vej- og grundarealer, der gør det muligt at vurdere tilslutning til- og afvanding af de vej- og grundarealer, der støder op til projektet. Med vej- og skilteafmærkning i målestoksforhold 1:250 Planen skal vise den eksisterende afmærkning, der bevares, fjernes og den nye afmærkning. De nye forhold vises med hensyn til trafikseparering, afstribning, afmærkning, nye skilte mv. Symboler for nye færdselstavler vises. Den eksisterende afmærkning vises nedtonet på planen. Evt. vises byudstyret, eksisterende og nyt, også på planen. 7 Ledningsplan Med alle eksisterende og projekterede ledninger og træer i målestoksforhold 1:250 Ledningsplanen skal vise vejens eksisterende og projekterede ledninger. Eksisterende ledninger i forhold til kloakering, vejafvanding, gas, el, vand, fjernvarme og evt. luftledninger. Ledningsplanen vises generelt med: a) Alle ledninger og disses dimensioner b) Alle afvandingsbrønde inkl. vandlåse og stikledninger c) Alle øvrige brønde inkl. brønddæksler d) Alle evt. trækrør og disses dimensioner e) Alle døde ledninger (ledninger ude af drift) 8 Belægningsplan Med de forskellige overfladetyper og belægningsskift i målestoksforhold 1:250 Belægningsplanen udformes som en oversigtsplan, hvor belægningstyper og skift i belægning vises. Der skal tilhørende opstilles en signaturforklaring eller oversigt, som forklarer overordnede træk ved belægningen, f.eks. retning, princip og tilskæring. Belægningsplanen skal også vise opmærksomhedsfelter og ledelinjer. Belægningsplanen kan henvise til detailtegninger, tværsnit eller principsnit. 9 Tværsnit Med projektets tværsnit, opbygningen af elementerne i målestoksforhold 1:20/1:50 eller 1:100 Tværsnit skal vise opbygningen af projektets elementer, eksempelvis et tværsnit gennem en belægning eller et plantehul. Tværsnit udføres generelt med: a) Lagtykkelse, opbygning af belægning på vej, kørebane, cykelsti, fortov b) Generelle faldforhold c) Elementernes bredde d) Koter, evt. angivet som relative koter, højder e) Materialeangivelse inkl. til de tilstødende eksisterende materialeflader/opbygninger f) Eksisterende belægningsoverflader g) Angivelse af beplantning/plantehuller 10 Materialebeskrivelse Vejprojektet skal indeholde en beskrivelse af alle materialer, der påregnes anvendt i projektet såsom kantstens-, flise-, grus- og asfalttyper, rendestensbrønde inkl. stikledninger, granitmaterialer, kørebaneafmærkning etc. 11 Evt. længdeprofiler Med eksisterende terrænprofil i målestoksforhold L = 1:250 og H = 1:50 Længdeprofiler udarbejdes når der etableres nye veje eller cykelstier i åbent terræn / nye anlæg. Længdeprofilet udføres generelt med: a) Kote-/højdeangivelse af endepunkter og eller knækpunkter b) Promilleangivelse af alle mellemstrækninger c) Længdeprofil af eksisterende terræn markeret med tynd linje 12 Evt. detailtegninger Vedlægges i målestoksforhold 1:50 eller 1:20 Detaljetegninger / belægningsdetaljer skal vise kantstenstilslutninger, retninger, belægningsmønstre, planteprincipper, aptering, byudstyr, saltværn mm. i

16 16 Tegningsmateriale 13 Evt. beskrivelse af vejudstyr 14 Evt. beskrivelse af aptering/inventar 15 Evt. præsentationsmateriale Indhold nærbillede. Byudstyret og byinventarets placering og opbygning må fremgå af detailtegningen. Beskrivelse af eventuelt ekstra udstyr ud over vejnavneskiltning, færdselstavler og kørebaneafmærkning, bl.a. pullerter, heller, bump, ramper, broer osv. Beskrivelse af eventuelt gadeinventar: belysningsarmatur og niveau (lux), bænke, cykelstativer, affaldskurve, brønddæksler, blomsterkummer, beplantning, træarter, planteriste mv. Illustrationer og/eller tegninger kan vedlægges. Eventuelle visualiseringer af det færdige vejprojekt kan vedlægges i form af 3D-tegninger eller andre illustrationer. 16 Evt. arbejdsbeskrivelser Beskrivelse af forholdene i anlægsfasen, bl.a. trafikomlægning, afspærring, opmagasineringsplads mv. Indsendelse af ansøgning Ansøgningen med samtlige tegninger og bilag sendes i 1 eksemplar (skilte- og afmærkningsplanen dog i 3 eksemplarer) til: Københavns Kommune Teknik & Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Postboks København V Tlf Belysningsændringer - særskilt ansøgning Hvis vejprojektet indebærer, at den eksisterende belysning ændres eller helt udskiftes, skal der indsendes separat belysningsprojekt til Center for Veje, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf Godkendte belysningsprojekter kan efter anlæg overtages og drives af Københavns Kommune efter gældende regler. Kloakændringer - særskilt ansøgning Skal der i forbindelse med vejprojektet anlægges eller ændres kloak, herunder tilslutning af stikledninger fra vejbrønde, sendes særskilt ansøgning herom til Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri, Ottiliavej 1, 4. sal, 2500 Valby, kundecenter tlf Blanketter til påbegyndelse og færdigmelding af kloakarbejder kan downloades på: oakker.aspx

17 17 Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat vejprojekt 1. Ansøger arkitekt: ingeniør: bygherre: grundejer: andet: Navn: Evt. Firmanavn: Adresse: Telefonnummer: 2. Projektets beliggenhed Vejnavn Nummer Evt. matrikelnummer Evt. ejerlav Bygherre (udfyldes kun, hvis ansøger ikke er bygherre) Navn: Adresse: Telefonnummer: Privat fællesvej Offentlig vej 3. Projektets art Ny vej: Ændring af eksisterende vej: Andet: 4. Nærmere beskrivelse af projektet samt planlagt tidspunkt for anlægsarbejdet (kan uddybes og vedlægges som bilag) 5. Dokumentation for samtykke (vedlagt som bilag) Ja i form af: Nej 6. Tegninger og øvrige bilag 7. Gældende lokalplan (findes på Omfattet af lokalplan nummer: Ikke omfattet af lokalplan 8. Dato: Ansøgers underskrift: Udfyldes af Københavns Kommune Modtaget dato: Godkendt dato: Sagsbehandler:

18 18 ANSØGNINGSSKEMA SIDE 2 Tegnings- og bilagsoversigt Tegnings nr. Tekst Målestok Dateret Revideret 1 Projektbeskrivelse 2 Oversigtsplan 1:500 1:1000 1: Plan over eksisterende forhold 4 Linjeplan 1:250 1:500 5 Kote- og afvandingsplan 1:250 6 Skilte- og afmærkningsplan 7 Ledningsplan 1:250 8 Belægningsplan 1:250 9 Tværprofil 1:100 1:50 1:20 10 Materialebeskrivelse 11 Længdeprofil L= 1:250 H = 1:50 12 Detailtegning 1:50 1:20 13 Beskrivelse af vejudstyr 14 Beskrivelse aptering/inventar 15 Præsentationsmateriale 16 Arbejdsbeskrivelser

19 19 HVEM TAGER SIG AF HVAD I KØBENHAVNS KOMMUNE? Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud Islands Brygge København S tlf Postboks København V rk/omorganisationen/pro.aspx Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Njalsgade København S tlf Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Byggesagsafdelingen Ottiliavej 1, 4. sal 2500 Valby tlf Tilladelse til: anlæg af ny vej omlægning af vej fortovs- og belægningsændringer etablering af ramper på udlagte* eller anlagte** vejarealer etablering af opholds- og legeområder på vejareal opførelse eller renovering af bygværker eller bygningsdele på udlagte* eller anlagte** vejarealer, OBS: * Udlagt vejareal er grundarealer, der har pålagt servitutter som vej. Dvs. at arealerne må benyttes som grundareal, f.eks. til forhaver, men ikke bebygges. Arealerne er altså reserveret til brug for fremtidig vej, men bliver først egentlig vej, hvis de anlægges som sådan. **Anlagt vejareal betyder, at arealet er anlagt og bruges som vej. Rådgivning ifm. områdefornyelse/kvarterløft byplanlægning Tilladelse til: matrikulære ændringer på grundareal nybyggeri, tilbygninger og udbygning af eksisterende ejendomme faste bygningsdele som trappetrin, kældertrapper og lyskasser kloakændringer Forvaltning af hegnsloven Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri Stadskonduktørembedet Njalsgade 13, 4. sal 2300 København S tlf Nivellement og terræn Fikspunkter Kortmaterialer Matrikulære forhold Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Kalvebod Brygge København V tlf Jordforurening Støjforhold Spildevand/vandafledning Tilladelse til håndtering/behandling af forurenet jord

20 20 Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Njalsgade København S Tlf ganisationen/parknatur.aspx Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Njalsgade København S tlf ganisationen/trafik.aspx Spørgsmål ifm.: plantevalg og æstetik gadetræer indretning af grønne områder legepladser Tilladelse til: opsætning af cykelstativer på fortov og vej etablering og ændring af signalanlæg opsætning af pullerter fartdæmpende foranstaltninger (f.eks. vejbump) lukning og ensretning af vej afmærket parkering (parkeringslommer, skråparkering mv.) afstribning opsætning/ændring af færdsels- og henvisningsskilte beplantning (bede, træer og facadeplanter) i forhold til oversigtsforhold placering af blomsterkummer på fortov og vej opsætning af papirkurve og hundeposestativer Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Veje og Center for Renhold Njalsgade København S tlf ganisationen/dr.aspx Tilladelse til: etablering eller ændring af overkørsler ændring eller nyanlæg af gadebelysning opstilling af bænke opstilling af containere, arbejdsskure, stilladser mv. udendørsservering montering af løse skilte, flagbøsninger mv. på fortov gravearbejder på fortov og vej (= gravetilladelser) opsætning af brandhaner Tilsyn med: trafiksikkerhed og fremkommelighed belægninger og bump færdige anlægsarbejder på vej og fortov vejenes løbende stand Renholdelse af byens gader og pladser

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE TILSTANDSRAPPORTER DRIFT 12. DECEMBER 2011 NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE DRIFT 12. DECEMBER 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION 3 1.1 PROCEDURE FOR NEDKLASSIFICERING 3 2 4 2.1 BELÆGNING 5 2.1.1 Bituminøse belægninger

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE

NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE HØRINGSBOG TILSTANDSRAPPORTER NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE September 2011 HØRINGSBOG Indhold 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN... 3 1.1 Høringsbrev... 4 1.2 Liste over parter i

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere