Fanø Kommune. Spildevandsplan Marts Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI"

Transkript

1 Fanø Kommune Spildevandsplan Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund... 4 Planlægningsgrundlaget... 4 Lovgrundlag... 4 Betalingsvedtægten... 6 Kommuneplan... 7 Vandforsyningsplan... 7 Regionplan Kloakfornyelsesplan Spildevandsanlæg Kloakerede oplande Status og Plan Spildevandsbortskaffelse fra ejendomme i det åbne land Sommerhusområderne Status Plan Særlige forhold Investeringer i kloakanlæg Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 1

3 Indledning Spildevandsplan er udarbejdet af Fanø Kommune i samarbejde med Johansson & Kalstrup A/S, for at give en samlet oversigt over spildevandshåndteringen af alle eksisterende og planlagte spildevandsanlæg i kommunen. Spildevandsplanen beskriver overordnet de tiltag, der forventes i perioden til og med 2015, for at forbedre og udvide de offentlige anlæg, samt tiltag med henblik på forbedret spildevandsrensning i sommerhusområderne. Spildevandsplanen erstatter den hidtil gældende spildevandsplan og tillæg hertil. Spildevandsplanen er en sektorplan, der indgår i de overordnede kommune- og regionplaner, og skal være i overensstemmelse med regionplanen og tillæg hertil, og de deri optagne retningslinier for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, samt anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet. Kommunens indsats for at forbedre forholdene i sine vandløb og kystnære havområder har indtil år 2006 koncentreret sig om: Renovering og etablering af kloak i eksisterende og planlagte kloakoplande. Ved igangværende kloakering af et antal ejendomme i Rindby, at nedbringe udledning af spildevand til de forureningsfølsomme målsatte vandløb. Denne indsats har bevirket at hovedparten af den eksisterende kloak i kommunen er nyrenoveret indenfor de sidste 15 år, og at der ikke på Fanø findes ejendomme i det åbne land, der afleder spildevand til de målsatte forureningsfølsomme vandløb og grøfter. I perioden til og med 2015 vil indsatsen blive koncentreret om følgende hovedområder: Kloakering af sommerhusområder hvor nedsivning af spildevand er vanskelig. Kloakering i takt med udbygningen af områderne i følgende kloakoplande nr. 1.5, 1.6, 2, 6 og 9. For henholdsvis status- og plansituationen er der udarbejdet kortbilag og skemaer omfattende kommunens spildevandsforhold indenfor kloakeret opland. Disse redegør for Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 2

4 spildevandsforholdene i de enkelte kloakoplande, placering af de regnvandsbetingede udløb og udledte mængder til vandområderne. I sommerhusområderne er der fastlagt kloakoplande for de områder, hvor nedsivning er uhensigtsmæssig og derfor forudsættes kloakeret i planperioden. Offentliggørelse og vedtagelse Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 og skal offentliggøres og godkendes i henhold hertil. Fanø Kommune s Forslag til Spildevandsplan har været fremlagt 8 uger i offentlig høring i perioden 14. december 2006 til 15. februar 2007, efter Fanø Byråds foreløbige godkendelse. Forslag til spildevandsplan fremsendes samtidig hermed til det lokale statslige miljøcenter. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsfasen. Som et led i den forpligtigende samarbejdsaftale der er indgået mellem Fanø og Esbjerg Kommuner overgår planlægningskompetencen på bl.a. spildevandsområdet pr. 1. januar 2007 til Esbjerg Kommune. Forslag til spildevandsplan er endelig vedtaget af Esbjerg Kommunes Byråd d. 4. september Spildevandsplan er offentliggjort i Fanø Ugeblad i uge Efter miljøbeskyttelsesloven kan byrådets endelige vedtagelse af spildevandsplanen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter de generelle regler om domstolsprøvelse kan spildevandsplanen indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Prøvelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra nærværende bekendtgørelse. Den godkendte spildevandsplan fremsendes til det lokale statslige miljøcenter. Ikrafttræden Spildevandsplanen træder i kraft den 17. september Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 3

5 Baggrund Kommunens samlede areal udgør ca ha, og den fastboende befolkning udgjorde 1. januar 2006 ca personer. Fanø indgår som en del af det internationale naturbeskyttelsesområde ved Vadehavet. Fanø dannes af aflejringer af sand på vestsiden og marskdannelse på østsiden. Langs øens vestkyst er der overalt et bredt bælte med klitarealer. Bag havklitterne findes et lavere terræn, der dels er opdyrket eller henligger som naturligt vådområde (strandsøer). Den inderste del af Fanø er optaget af store plantager. På østsiden findes et mere jævnt terræn med marskenge. Der findes ingen større vandløb på Fanø. Vadehavet som helhed er udpeget som videnskabeligt interesseområde af international karat. Det regelmæssige vandskifte i det lavvandede område giver livsmuligheder for store mængder af smådyr, som fødeemner for større dyr, fisk og fugle. I Vadehavet følges ændringerne i dyreliv og plantevækst, som følge af havets indvirkning, meget nøje. Vadehavet er stort set fredet i henhold til EF-direktiver, samt Ramsar-konventionen. Store dele af Fanø er sikrede som rekreative områder gennem fredninger. Ca. 30% af Fanø er offentlig eje. Turisterhvervet har stor betydning for Fanø. Der færdes sommeren igennem mere end turister på Fanø. Nordby og til dels Sønderho fungerer som servicebyer for sommerhusområderne. Planlægningsgrundlaget Lovgrundlag Spildevandsplanen er udarbejdet og skal administreres efter følgende lovgivning fra Miljø- og Energiministeriet: Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 4

6 Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, i spildevandsplanen omtalt som miljøbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,i spildevandsplanen omtalt som spildevandsbekendtgørelsen. Lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., i spildevandsplanen omtalt som betalingsreglerne. Miljøstyrelsens vejledning nr om betalingsregler for spildevandsanlæg. Miljøstyrelsens vejledning nr til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven 32 skal Byrådet udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen. Planen skal indeholde oplysninger om: Eksisterende og planlagte kloakoplande og renseforanstaltninger. Områder hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og pligten helt eller delvist. Den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagt fornyelse af disse. Eksisterende områder udenfor kloakopland, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder udenfor kloakopland, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg. Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau. Hvilke anlæg der etableres ved kommunal henholdsvis privat foranstaltning. Udover oplysninger nævnt i lovens 32, stk.1, skal planen indeholde oplysninger om: Hvorledes spildevandsplanen i hovedtræk forholder sig til kommune- og regionplan, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 5

7 De eksisterende fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande. Hvorledes spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f.eks. ved afledning til nedsivningsanlæg, udsprøjtning og enkeltudledninger. Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte kloakoplande ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledninger. Hvilke udgifter der forventes at måtte afholdes ved anlæggenes etablering og drift. Hvilke ejendomme der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Betalingsvedtægten Kommunen s til enhver tid gældende Betalingsvedtægt for kloakforsyningen udarbejdes i henhold til de gældende betalingsregler. Nuværende betalingsvedtægt er godkendt af Byrådet d og trådt i kraft d. 1. januar 2005 efter offentliggørelse i Fanø Ugeblad. Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Fanø Kommunes kloakforsyning. Under kloakforsyningen hører offentlige spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen. I offentligt kloakerede områder, er kommunen forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til en områdeafgrænsning for et privat spildevandsanlæg. Det er Byrådet, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kloakforsyningen etablerer skelbrønd umiddelbart indenfor skel, men da grænsen for offentlig kloak går ved skel, er dette også grænsen for kloakforsyningens vedligeholdelse af systemet. Ved kloakforsyning forstås anlæg og drift af ethvert anlæg og enhver ledning, åben som lukket, der tjener til transport, rensning og/eller udledning af spildevand, herunder regn- Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 6

8 vand, der afledes gennem separate anlæg. Kloakforsyningens ledningsnet afsluttes ved skel til den enkelte ejendom og omfatter ikke rendestensbrønde for vejafvanding og stik hertil. Alle ejere af fast ejendom inden for det kloakerede opland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, pligtige til at tilslutte ejendommen til det offentlige spildevandsanlæg, når der er mulighed for tilslutning og til at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Til vedtægten er knyttet et takstblad med angivelse af de til enhver tid gældende takster. Kommuneplan Byrådet har 12. december 2005 godkendt "Fanø Kommune s Kommuneplan ". Kommuneplanen beskriver de overordnede planer for og forventninger til udviklingen i Fanø Kommune og danner således grundlaget for udarbejdelse af såvel lokalplaner, som en række sektorplaner, bl.a. affaldsplan, vandforsyningsplan, varmeforsyningsplan, samt denne spildevandsplan. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens planer for byudvikling. Områder der i kommuneplanen er udlagt til fremtidige byformål er således medtaget i planen. Udarbejdes der frem til næste revision af kommuneplanen tillæg hertil der inddrager nye områder til byformål, skal der således også udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Vandforsyningsplan I 2006 vedtog Byrådet en vandforsyningsplan for Fanø Kommune. Vandforsynings- og spildevandsplanlægningen har især sammenfaldende interesser i de områder, hvor der ikke er kloakeret og hvor der indvindes vand fra offentlige eller private boringer. Der kan i henhold til forslag til vandforsyningsplanen ikke gives tilladelse til fornyet vandindvindingstilladelse i områder, hvor der sker nedsivning af husspildevand. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 7

9 Og der kan tilsvarende ikke gives tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg inden for en beskyttelseszone på 150 m fra privat markboringer og 300 m fra drikkevandsboringer. I henhold til forslag til vandforsyningsplan planlægges området ved Halen og Sandflodhede vandforsynet. Når dette er gennemført, er der mulighed for offentlig vandforsyning frem til samtlige ejendomme på Fanø. Der må dog fortsat ikke etableres nedsivningsanlæg inden for beskyttelseszonerne fra de private boringer. Regionplan 2016 Forslag til Regionplan 2016 forventes endelig godkendt af miljøministeren inden udgangen af Regionplanen fastsætter en række bindende retningslinier for den kommunale planlægning. I relation til nærværende spildevandsplan beskriver regionplanen forhold omkring grundvandsbeskyttelse, vandindvinding, vandløb, vadehavet og beskyttelse af naturen. Grundvandsbeskyttelse og vandindvinding I henhold til regionplanens retningslinie 27.1 må der inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindings oplande til vandværker og kildepladser, ikke udlægges areal til formål, der kan medfører risiko for forurening af grundvandet. I henhold til retningslinie 27.2 skal det desuden ved ændring af arealanvendelsen inden for nitratfølsomme indvindingsområder sikres, at risikoen for forurening af grundvandet med nitrat ikke forøges. Vurdering: Indvindingsoplandet til Rindby Vandværk ligger inden for et nitratfølsomt indvindingsopland. Der er ikke i Kommuneplan planlagt ændringer i arealanvendelsen inden for vandindvindingsoplandet og Spildevandsplan er dermed i overensstemmelse med Regionplanens retningsline 27.1 og 27.2 Vandløb Vandløb, søer og havområder, der modtager opspædet spildevand eller regnvand fra et afløbssystem betegnes som en recipient. Jorden betragtes som en recipient, når spildevandet bortskaffes ved nedsivning. Der gælder følgende retningslinier: Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 8

10 30.1 Vandløbene skal sikres et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet. Vandløbenes målsætning er vist på regionplanens kortbilag For vandløb, der ikke er særskilt målsat, gælder den generelle målsætning, som er betinget af deres baggrundstilstand. Baggrundstilstanden er den tilstand som vandløbene ville have, hvis de ikke var påvirket af menneskelig aktivitet Forureningsfølsomme vandløbsstrækninger, der er sårbare over for udledning af spildevand, og hvor målsætningen ikke er opfyldt som følge af spildevandsudledning af ejendomme i det åbne land, er vist på regionplanens kortbilag 5. I oplandene til disse vandløb skal udledningen af organisk stof (BI 5 ) fra ejendomme i det åbne land reduceres til et niveau svarende til stofreduktion på mindst 90 %. Vurdering Der findes ingen større vandløb på Fanø og vandløbenes fysiske forhold er generelt dårlige som følge af ringe fald og ringe vandføring. Flere vandløb er udtørret om sommeren. Kommunevandløbene er omfattet af Fanø Kommunes Vandløbsregulativ af 20. marts Der er i 2006 gennemført kloakering i kloakopland 17, det åbne land og der er herefter ikke ejendomme på Fanø der udleder husspildevand til målsatte forureningsfølsomme vandløb. Spildevandsplan er dermed i overensstemmelse med Regionplanens retningsline 30.1, 30.2 og 30.3 Vadehavet Kystvandene skal i henhold til regionplanens retningsline 32.1 sikres den målsætning, som er angivet på regionplanens kortbilag 7. Vandområderne omkring Fanø skal opfylde kravene til målsætning med skærpet kontrol og specifikke krav (målsætning II): Vandområder, som skal have en god hygiejnisk vandkvalitet og et dyre- og planteliv, der er upåvirket eller kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer. Det indebærer: At der ikke må være unaturligt store forekomster af næringssaltbetingede store grønalger. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 9

11 At der ikke må optræde masseforekomster af mikroskopiske alger i unaturlige omfang. At koncentrationen af miljøskadelige stoffer i sediment, muslinger og fisk skal være tæt på baggrundskoncentrationen for naturligt forekommende stoffer og tæt på 0 for miljøfremmede stoffer. Herudover skal områderne kunne fungere som: raste- og yngleområde for fugle, yngle- og opholdsområder for sæler gyde- og opvækstområde for fisk, der som voksne lever i Nordsøen, område med rekreative aktiviteter, for eksempel badning og brætsejlads. Et område omkring Nordby havn er dog sat til målsætning III på grund af havneaktiviteter samt oprensning af sejlløb m.m. Vurdering Spildevand fra Fanø ledes til renseanlæg Øst i Esbjerg og der findes ikke punktkilder med udledning til Vadehavet på Fanø. Dermed er spildevandsplan i overensstemmelse med regionplanens retningsline 32.1 Beskyttelse af naturen I henhold til regionplanens retningslinie 18.1 må der i de internationale naturbeskyttelsesområder ikke: Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder Planlægges for nye større vejanlæg Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg Udlægges nye arealer til råstofindvinding. Herudover må der jf. regionplanens retningsline 18.2 ikke udlægges areal til formål i naturområder, som ikke er forenelige med de regionale og nationale landskabelige og naturmæssige interesser, herunder dyr og planters mulighed for spredning mellem enkeltlokaliteter. Jf. regionplanens retningslinie 18.3 gælder: Målsætninger i henhold til amtets naturkvalitetsplanlægning for alle heder, overdrev, enge, strandenge og moser, der er omfattet at naturbeskyttelseslovens 3. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 10

12 3 områderne er målsatte og målsætningerne angiver i hvilket omfang, der kan forventes tilladelse til ændring af et 3-områdes nuværende tilstand: A-målsætning: Der vil normalt kunne gives tilladelse til indgreb, som understøtter kvaliteten af den naturtype, der findes på arealet. B-målsætning: Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til mindre indgreb efter en konkret vurdering af indgrebets betydning for naturen. C-målsætning: Der vil i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til indgreb efter en konkret vurdering. Vurdering Der planlægges ikke aktiviteter der vil berører internationale naturbeskyttelsesområder eller naturområder. I forbindelse med realisering af spildevandsplanen kan det dog vise sig nødvendigt at anlægge lednings- og spildevandsanlæg i 3 områder. Der skal i de konkrete tilfælde indhentes de fornødne tilladelser hertil. Kloakfornyelsesplan Hovedparten af eksisterende offentlige kloakanlæg på Fanø er total renoveret efter separatsystemet inden for de sidste 15 år. Spildevandet afledes via trykledning under Vadehavet til rensning på Esbjerg Kommune s Renseanlæg Øst, hvorfor rensning og slambehandling henhører under kloakforsyningen i Esbjerg Kommune. Regn- og overfladevand fra veje, større befæstede arealer og enkelte ejendomme udledes via regnvandsledninger til Vadehavet. Alle pumpestationer overvåges via et SRO-system (Styring Regulering og Overvågning). Kloakanlæggene er registreret på tegninger og digitaliseret. På baggrund af kloakanlæggenes alder forventes der ikke, at være behov for større renoveringer indenfor planperioden. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 11

13 Uforudseelige skader i kloakanlæggene vil blive verificeret, når problemer opstår og nødvendig kloakfornyelse vil blive iværksat. Spildevandsanlæg Definitioner Definition af spildevand Begrebet spildevand omfatter i princippet alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer. Det omfatter såvel husspildevand, spildevand fra erhvervsvirksomheder, herunder kølevand og filterskyllevand, samt regnvand fra tagarealer og befæstede arealer. Definition af husspildevand Husspildevand er spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. Under denne definition indgår også sanitært spildevand fra erhvervsvirksomheder, dvs. afløb fra baderum, toiletter og køkkener. Definition af 1 PE Ved 1 personækvivalent (PE) forstås: 21,9 kg organisk stof pr. år målt som BI 5 4,4 kg total kvælstof pr. år 1,0 kg total fosfor pr. år Definition af spildevandsanlæg Ved spildevandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand, forinden det udledes til vandløb, søer eller havet, afledes til jorden eller bortskaffes på anden måde. Der skal således ikke nødvendigvis ske både en afledning og en behandling i et spildevandsanlæg. Offentlige spildevandsanlæg Et offentlig spildevandsanlæg er etableret med lovhjemmel, i en spildevandsplan eller et tillæg hertil, og afgrænset af et tilhørende kloakopland. Til det offentlige anlæg hører stikledninger udenfor skel. Private spildevandsanlæg Private spildevandsanlæg kan være; et anlæg til afledning af spildevand fra en eller flere ejendomme, når anlægget ikke er optaget i spildevandsplanen som offentligt. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 12

14 et anlæg som anlægges og drives af den eller de grundejere, der er tilsluttet. et anlæg som kan tilsluttes et offentligt spildevandsanlæg. Et anlæg etableret efter 7a i betalingsreglerne, og som har kontraktligt medlemskab til kloakforsyningen, betragtes som et privat spildevandsanlæg, selvom kloakforsyningen etablerer, driver og vedligeholder det. Tryksatte systemer for husspildevand Ved et tryksat system forstås: At en enkelt ejendom / enkelte ejendomme tilsluttes den offentlige kloak og afleder spildevandet via villapumpestation og trykledning til afskærende ledningssystem. Alle tryksatte systemer betragtes som værende private eller fælles private spildevandsanlæg. Kloakanlæg, fællessystemer I fællessystemer afledes spildevand og regnvand i samme ledning. I Fanø Kommune forefindes ingen fællessystemer. Kloakanlæg, separatsystemer I separatsystemer afledes spildevand og regnvand i hvert sit system. Spildevandet ledes til renseanlæg. Regnvandet ledes til nærmeste egnede recipient eller nedsives lokalt. Regnvandsbetingede udløb De regnvandsbetingede udløb fremgår af kortbilagene tegn. nr. 01, 02 og 07 og afvander hovedsageligt overfladevand fra veje og større befæstede arealer. Tømningsordning Kommunen har i henhold til spildevandsbekendtgørelsen indført en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Tømningsordningen trådte i kraft den 1. april Bundfældningstanke til enkelt ejendomme tømmes normalt én gang årligt. Tømningsordningen administreres og forestås af Byrådet efter regler fastsat i Fanø Kommune s regulativ for tømningsordning af bundfældningstanke. Alle bundfældningstanke eller lignende der er omfattet af Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 13

15 kommunens regulativ, skal betale et årligt bidrag, der fastsættes af byrådet på grundlag af et budget for det pågældende år. Der føres særskilt regnskab for tømningsordning, der økonomisk hviler i sig selv. Slammet afleveres i slamlagertanken på Gl. Postvej i Nordby. Slamlagertanken doserer fortyndet slam ind på trykledningen til Esbjerg Kommune s renseanlæg Øst. Slambehandling Der forekommer ingen slambehandling på Fanø. Spildevandsaftale med Esbjerg Kommune Der er indgået en spildevandsaftale med Esbjerg Kommune på baggrund af: Overenskomst mellem Esbjerg Kommune og Fanø Kommune vedrørende modtagelse og behandling af spildevand fra Fanø Kommune på Esbjerg Kommune s renseanlæg Øst, marts 1993, samt tillæg til overenskomst af juli Spildevandsaftalen er gældende for områder omfattet af, den til enhver tid gældende spildevandsplan for Fanø Kommune i det omfang spildevandsafledningen ligger inden for overenskomstens rammer. Esbjerg Kommunes Spildevandsplan pkt. 5.5 omhandler håndtering af spildevand fra Fanø Kommune. Kloakerede oplande Generelt De kloakerede oplande vil i 2016 udgøre ca. 515 ha. De i planen anførte fremtidige kloakoplande er i overenstemmelse med de arealrammer, der fremgår af kommuneplanen med tilhørende tillæg. Det er således Fanø Kommunes hensigt, at følgende områder skal omfattes af planen: Nordby Opland 1.1 Nordby Opland 1.2 Nordby Opland 1.3 Nordby Opland 1.4 Nordby, Boligområde Opland 1.5 Nordby, Boligområde Opland 1.6 Bavnebjerg, boligområde Opland 2 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 14

16 Bavnebjerg, Håndværkerområde Opland 3 Fanø Bad/Strandvejen Opland 6 Grøndalvej, sommerhusområde Opland 6.1 Nonboevej, sommerhusområde Opland 6.2 Nålevej, sommerhuse Opland 6.3 Sønderklit, sommerhusområde Opland 6.4 Kystvejen, sommerhusområde Opland 6.5 Boligområde, jordbrugsparceller Opland 7 Rindby, campingpladser m.m. Opland 8 Rindby, turisterhvervsområde, NORD Opland 9 Nørby Pedersens toft, syd Opland 9.1 Nørby Pedersens Toft, nord Opland 9.2 Rindby, Boligområde Opland 9.3 Rindby, turisterhvervsområde, spredt bebyggelse Opland 10 Rindby, del af centerområde/campingplads Opland 11 Kirkevejen, sommerhusområde Opland 11.1 Sommerhusområde NORD Opland 12 Sønderho Opland 13 Sønderho, campingplads m.m. Opland 14 Sommerhusområde SYD Opland 15 Sønderho, campingplads Opland 16 Rindby, Det åbne land Opland 17 Sommerhusområde, Fanø Bad Opland 18.1 Sommerhusområde, Fanø Bad Opland 18.2 Sommerhusområde, Rindby Opland 19 Sommerhusområde, Rindby Opland 20 Sommerhusområde, Rindby Opland 21 Sommerhusområde, Rindby Opland 22 Sommerhusområde, Rindby Opland 23 Sommerhusområde, Rindby Opland 24 Sommerhusområde, Rindby Opland 25 Sommerhusområde, Rindby Opland 26 Sommerhusområde, Rindby Opland 27 Sommerhusområde, Rindby Opland 28 Sommerhusområde, Sønderho Opland 29 Sommerhusområde, Sønderho Opland 30 Sommerhusområde, Sønderho Opland 31 De nævnte områder/oplande fremgår af kortbilagene, tegning nr incl. Alt husspildevand fra de kloakerede oplande i Nordby, Sønderho, Rindby og Fanø Bad pumpes til Esbjerg Kommune s Renseanlæg Øst, hvor spildevandet renses mekanisk, kemisk og biologisk. Renseanlæg Øst har kapacitet til, inden for gældende udlederkrav, at modtage og behandle husspildevand fra hele Fanø Kommune. Udledning sker til farvandet mellem Esbjerg og Fanø via udløb nr. U116F. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 15

17 I forbindelse med detailkloakering af afløbssystemet kan der ske små ændringer i oplandsgrænserne, idet det kan vise sig, at være uhensigtsmæssigt at etablere nedsivningsanlæg eller at medtage enkelte ejendomme i kloakoplande på grund af hydrauliske forhold eller lignende. Status og Plan I det følgende beskrives de kloakerede oplande. For hvert opland beskrives: Status eksisterende forhold Plan fremtidige forhold Nordby status I Nordby er der 7 kloakoplande, heraf delopland og opland 2,3 og 7, kloakeret efter separatsystemet. Opland 1 Kloakanlægget i Nordby opland er i perioden blevet totalt renoveret efter separatsystemet, således at alt husspildevand ledes til ét ledningssystem, mens regnvand enten nedsives eller sammen med drænvand tilledes et andet ledningssystem med afløb til Vadehavet. I kloaksystemet er der i alt 28 regn- og overfladevandsudløb. Enkelte udløb har afløb til åben grøft, inden udløb i Vadehavet. I kloaksystemet er der i alt 11 pumpestationer. I spildevandssystemet er der 8 stationer, heraf 7 stationer med nødoverløb til regnvandssystemet. I regnvandssystemet er der 3 stationer, der kun træder i funktion ved ekstraordinære høje vandstande eller ved kraftige længerevarende nedbør. Alle pumpestationer er forsynet med 2 pumper. 10 af pumpestationerne overvåges via et SRO-system (Styring Regulering og Overvågning). Spildevandet fra Nordby samles i en pumpestation ved Gl. Postvej, hvorfra det afledes via trykledning under Vadehavet til rensning på Esbjerg Kommune s Renseanlæg Øst. Regn- og overfladevand udledes til Vadehavet eller nedsives lokalt. Opland 2 Opland 2 er benævnt som en del af område 1.B.12 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Oplandet forventes kloakeret i planperioden i takt med udbygningen. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 16

18 Husspildevandet tilledes separatsystemet og tilsluttes eksisterende pumpestation S11 ved Gl. Postvej i opland 1.4. Tag- og overfladevand føres i separat ledning til hovedledningen i Strandvejen/Gl.Postvej i opland 1.4 og indgår i udløb U28. Ved Vesten Bavnen er der indbygget et underjordisk forsinkelsesbassin for regnvand, for at mindske rørdimensionerne. Der kan endvidere etableres overløb til regnvandssystemet gennem Bavnebjerg. Opland 3 Opland 3 er benævnt som område 1.E.1 og 1.E.2 i kommuneplanen og er udlagt til håndværkerområde. Område 1.E.1 og 1.E.2 er næsten fuldt udbygget og kloakeres i takt med udbygningen. Oplandet kloakeres efter separatsystem med afløb for husspildevand og tag- og overfladevand. Opland 7 Opland 7 er benævnt som område 1.B.9 i kommuneplanen og er udlagt til nyt boligområde til jordbrugsparceller. Husspildevand fra oplandet tilledes den eksisterende spildevandsledning i Gl. Postvej med afløb til pumpestationen S13 i opland 1.4. Vejafvanding foretages til regnvandsledningen i Gl. Postvej med udløb i U28. Tagvand nedsives på egen grund. Område 4 og 5 Område 4 og 5 er benævnt som område og 1.R.2 i kommuneplanen og er udlagt til offentligt formål (kirkegård) og rekreativt område. Område 4 skal overføres til byzone. Område 4 forventes ikke kloakeret i planperioden. Spildevand fra eventuelt nybyggeri skal nedsives på arealet. Nordby plan I planperioden forventes der at komme 2 nye kloakoplande (nr. 1.5 og 1.6), samt en udvidelse af opland 2. Oplandene forventes kloakeret efter separatsystemet. Opland 1.5 Opland 1.5 er benævnt som område 1.B.15 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 17

19 Oplandet forventes kloakeret i planperioden i takt med udbygningen. Husspildevandet tilledes separatsystemet og afledes via eksisterende pumpestation S15 ved Batterivej i opland 1.1. Tag- og overfladevand føres i separat ledning til eksisterende regnvandsledninger i Vesternasen i opland 1.1. Opland 1.6 Opland 1.6 er benævnt som område 1.B.15 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Oplandet forventes kloakeret i planperioden i takt med udbygningen. Husspildevandet tilledes separatsystemet og afledes via eksisterende pumpestation S15 ved Batterivej i opland 1.1. Tag- og overfladevand føres i separat ledning til eksisterende regnvandsledninger i Vesternasen i opland 1.1. Opland 2 udvidelse mod vest Opland 2 er benævnt som område 1.B.16 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Oplandet forventes kloakeret i planperioden i takt med udbygningen. Husspildevandet tilledes separatsystemet og tilsluttes eksisterende pumpestation S11 ved Gl. Postvej i opland 1.4. Tag- og overfladevand føres i separat ledning til hovedledningen i Strandvejen/Gl.Postvej i opland 1.4 og indgår i udløb U28. Ved Vesten Bavnen er der indbygget et underjordisk forsinkelsesbassin for regnvand, for at mindske rørdimensionerne. Der kan endvidere etableres overløb til regnvandssystemet gennem Bavnebjerg. Rindby status I Rindby er der 5 kloakoplande (nr. 8, 9, 10, 11, 17) kloakeret efter separatsystemet. Tag- og overfladevand fra områderne nedsives på egen grund eller tilledes åbne grøfter. Opland 8 Opland 8 omfatter hovedsageligt campingpladserne langs Kirkevejen. Husspildevandet afledes via gravitation fra Rindby til Nord- Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 18

20 by i en hovedledning langs Kirkevejen. Hovedledningen skal fremover virker som afløbsledning for de tilsluttede oplande i Rindby, opland 10 og 17. Spildevandstrykledningen fra Sønderho afleder husspildevand via hovedledningen. Opland 9 Opland 9 omfatter en del af område 5.L.2 i kommuneplanen og er udlagt til turist-erhvervsområde. Oplandet forventes kloakeret i planperioden i takt med udbygningen. Husspildevandet fra oplandet vil blive afledt via den eksisterende afskærende gravitationsledning langs Postvejen. Tag- og overfladevand fra områderne nedsives på egen grund eller tilledes åbne grøfter. Del opland 9.1 Opland 9.1 er benævnt som område 1.B.11 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Del opland 9.1 omfatter Nørby Petersens Toft Syd. Tag- og overfladevandet afledes sammen med vejvandet til offentlig regnvandssystem. Del opland 9.2 Opland 9.2 er benævnt som område 1.B.14 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Del opland 9.2 omfatter Nørby Petersens Toft Nord. Overfladevand fra veje og P-plads i udstykningen afledes sammen med vejvandet til offentlig regnvandssystem. Tagvand fra områderne nedsives på egen grund eller tilledes åbne grøfter. Opland 10 Opland 10 omfatter en del af område 5.L.1 i kommuneplanen og er udlagt til jordbrugsområde med spredt bebyggelse. Husspildevandet fra oplandet bliver afledt til pumpestation ved Engvejen, hvorfra det tilledes spildevandstrykledningen fra Sønderho. Tag- og overfladevand fra områderne nedsives på egen grund eller tilledes åbne grøfter. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 19

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 Side: 1/34 Indhold: Spildevandsplan. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427.

Byrådet. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 25.11.2013. Punkt 2. 2013-7427. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for sommerhusområdet -Hou, delområde 3 omfattende et område fra Koldkærvej i syd til Kongelunden Vest og Kimbrervej i nord. 2013-7427. Forsyningsudvalget

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere