Fanø Kommune. Spildevandsplan Marts Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI"

Transkript

1 Fanø Kommune Spildevandsplan Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund... 4 Planlægningsgrundlaget... 4 Lovgrundlag... 4 Betalingsvedtægten... 6 Kommuneplan... 7 Vandforsyningsplan... 7 Regionplan Kloakfornyelsesplan Spildevandsanlæg Kloakerede oplande Status og Plan Spildevandsbortskaffelse fra ejendomme i det åbne land Sommerhusområderne Status Plan Særlige forhold Investeringer i kloakanlæg Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 1

3 Indledning Spildevandsplan er udarbejdet af Fanø Kommune i samarbejde med Johansson & Kalstrup A/S, for at give en samlet oversigt over spildevandshåndteringen af alle eksisterende og planlagte spildevandsanlæg i kommunen. Spildevandsplanen beskriver overordnet de tiltag, der forventes i perioden til og med 2015, for at forbedre og udvide de offentlige anlæg, samt tiltag med henblik på forbedret spildevandsrensning i sommerhusområderne. Spildevandsplanen erstatter den hidtil gældende spildevandsplan og tillæg hertil. Spildevandsplanen er en sektorplan, der indgår i de overordnede kommune- og regionplaner, og skal være i overensstemmelse med regionplanen og tillæg hertil, og de deri optagne retningslinier for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande, samt anvendelsen og beskyttelsen af grundvandet. Kommunens indsats for at forbedre forholdene i sine vandløb og kystnære havområder har indtil år 2006 koncentreret sig om: Renovering og etablering af kloak i eksisterende og planlagte kloakoplande. Ved igangværende kloakering af et antal ejendomme i Rindby, at nedbringe udledning af spildevand til de forureningsfølsomme målsatte vandløb. Denne indsats har bevirket at hovedparten af den eksisterende kloak i kommunen er nyrenoveret indenfor de sidste 15 år, og at der ikke på Fanø findes ejendomme i det åbne land, der afleder spildevand til de målsatte forureningsfølsomme vandløb og grøfter. I perioden til og med 2015 vil indsatsen blive koncentreret om følgende hovedområder: Kloakering af sommerhusområder hvor nedsivning af spildevand er vanskelig. Kloakering i takt med udbygningen af områderne i følgende kloakoplande nr. 1.5, 1.6, 2, 6 og 9. For henholdsvis status- og plansituationen er der udarbejdet kortbilag og skemaer omfattende kommunens spildevandsforhold indenfor kloakeret opland. Disse redegør for Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 2

4 spildevandsforholdene i de enkelte kloakoplande, placering af de regnvandsbetingede udløb og udledte mængder til vandområderne. I sommerhusområderne er der fastlagt kloakoplande for de områder, hvor nedsivning er uhensigtsmæssig og derfor forudsættes kloakeret i planperioden. Offentliggørelse og vedtagelse Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 og skal offentliggøres og godkendes i henhold hertil. Fanø Kommune s Forslag til Spildevandsplan har været fremlagt 8 uger i offentlig høring i perioden 14. december 2006 til 15. februar 2007, efter Fanø Byråds foreløbige godkendelse. Forslag til spildevandsplan fremsendes samtidig hermed til det lokale statslige miljøcenter. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsfasen. Som et led i den forpligtigende samarbejdsaftale der er indgået mellem Fanø og Esbjerg Kommuner overgår planlægningskompetencen på bl.a. spildevandsområdet pr. 1. januar 2007 til Esbjerg Kommune. Forslag til spildevandsplan er endelig vedtaget af Esbjerg Kommunes Byråd d. 4. september Spildevandsplan er offentliggjort i Fanø Ugeblad i uge Efter miljøbeskyttelsesloven kan byrådets endelige vedtagelse af spildevandsplanen ikke påklages til anden administrativ myndighed. Efter de generelle regler om domstolsprøvelse kan spildevandsplanen indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Prøvelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra nærværende bekendtgørelse. Den godkendte spildevandsplan fremsendes til det lokale statslige miljøcenter. Ikrafttræden Spildevandsplanen træder i kraft den 17. september Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 3

5 Baggrund Kommunens samlede areal udgør ca ha, og den fastboende befolkning udgjorde 1. januar 2006 ca personer. Fanø indgår som en del af det internationale naturbeskyttelsesområde ved Vadehavet. Fanø dannes af aflejringer af sand på vestsiden og marskdannelse på østsiden. Langs øens vestkyst er der overalt et bredt bælte med klitarealer. Bag havklitterne findes et lavere terræn, der dels er opdyrket eller henligger som naturligt vådområde (strandsøer). Den inderste del af Fanø er optaget af store plantager. På østsiden findes et mere jævnt terræn med marskenge. Der findes ingen større vandløb på Fanø. Vadehavet som helhed er udpeget som videnskabeligt interesseområde af international karat. Det regelmæssige vandskifte i det lavvandede område giver livsmuligheder for store mængder af smådyr, som fødeemner for større dyr, fisk og fugle. I Vadehavet følges ændringerne i dyreliv og plantevækst, som følge af havets indvirkning, meget nøje. Vadehavet er stort set fredet i henhold til EF-direktiver, samt Ramsar-konventionen. Store dele af Fanø er sikrede som rekreative områder gennem fredninger. Ca. 30% af Fanø er offentlig eje. Turisterhvervet har stor betydning for Fanø. Der færdes sommeren igennem mere end turister på Fanø. Nordby og til dels Sønderho fungerer som servicebyer for sommerhusområderne. Planlægningsgrundlaget Lovgrundlag Spildevandsplanen er udarbejdet og skal administreres efter følgende lovgivning fra Miljø- og Energiministeriet: Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 4

6 Lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse, i spildevandsplanen omtalt som miljøbeskyttelsesloven. Lovbekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4,i spildevandsplanen omtalt som spildevandsbekendtgørelsen. Lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., i spildevandsplanen omtalt som betalingsreglerne. Miljøstyrelsens vejledning nr om betalingsregler for spildevandsanlæg. Miljøstyrelsens vejledning nr til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven 32 skal Byrådet udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen. Planen skal indeholde oplysninger om: Eksisterende og planlagte kloakoplande og renseforanstaltninger. Områder hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og pligten helt eller delvist. Den eksisterende tilstand af kloakanlæg samt planlagt fornyelse af disse. Eksisterende områder udenfor kloakopland, hvor der sker nedsivning, og planlagte områder udenfor kloakopland, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg. Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau. Hvilke anlæg der etableres ved kommunal henholdsvis privat foranstaltning. Udover oplysninger nævnt i lovens 32, stk.1, skal planen indeholde oplysninger om: Hvorledes spildevandsplanen i hovedtræk forholder sig til kommune- og regionplan, samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 5

7 De eksisterende fælles spildevandsanlæg i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande. Hvorledes spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f.eks. ved afledning til nedsivningsanlæg, udsprøjtning og enkeltudledninger. Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte kloakoplande ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledninger. Hvilke udgifter der forventes at måtte afholdes ved anlæggenes etablering og drift. Hvilke ejendomme der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Betalingsvedtægten Kommunen s til enhver tid gældende Betalingsvedtægt for kloakforsyningen udarbejdes i henhold til de gældende betalingsregler. Nuværende betalingsvedtægt er godkendt af Byrådet d og trådt i kraft d. 1. januar 2005 efter offentliggørelse i Fanø Ugeblad. Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Fanø Kommunes kloakforsyning. Under kloakforsyningen hører offentlige spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen. I offentligt kloakerede områder, er kommunen forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til en områdeafgrænsning for et privat spildevandsanlæg. Det er Byrådet, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kloakforsyningen etablerer skelbrønd umiddelbart indenfor skel, men da grænsen for offentlig kloak går ved skel, er dette også grænsen for kloakforsyningens vedligeholdelse af systemet. Ved kloakforsyning forstås anlæg og drift af ethvert anlæg og enhver ledning, åben som lukket, der tjener til transport, rensning og/eller udledning af spildevand, herunder regn- Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 6

8 vand, der afledes gennem separate anlæg. Kloakforsyningens ledningsnet afsluttes ved skel til den enkelte ejendom og omfatter ikke rendestensbrønde for vejafvanding og stik hertil. Alle ejere af fast ejendom inden for det kloakerede opland er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, pligtige til at tilslutte ejendommen til det offentlige spildevandsanlæg, når der er mulighed for tilslutning og til at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Til vedtægten er knyttet et takstblad med angivelse af de til enhver tid gældende takster. Kommuneplan Byrådet har 12. december 2005 godkendt "Fanø Kommune s Kommuneplan ". Kommuneplanen beskriver de overordnede planer for og forventninger til udviklingen i Fanø Kommune og danner således grundlaget for udarbejdelse af såvel lokalplaner, som en række sektorplaner, bl.a. affaldsplan, vandforsyningsplan, varmeforsyningsplan, samt denne spildevandsplan. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens planer for byudvikling. Områder der i kommuneplanen er udlagt til fremtidige byformål er således medtaget i planen. Udarbejdes der frem til næste revision af kommuneplanen tillæg hertil der inddrager nye områder til byformål, skal der således også udarbejdes tillæg til spildevandsplanen. Vandforsyningsplan I 2006 vedtog Byrådet en vandforsyningsplan for Fanø Kommune. Vandforsynings- og spildevandsplanlægningen har især sammenfaldende interesser i de områder, hvor der ikke er kloakeret og hvor der indvindes vand fra offentlige eller private boringer. Der kan i henhold til forslag til vandforsyningsplanen ikke gives tilladelse til fornyet vandindvindingstilladelse i områder, hvor der sker nedsivning af husspildevand. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 7

9 Og der kan tilsvarende ikke gives tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg inden for en beskyttelseszone på 150 m fra privat markboringer og 300 m fra drikkevandsboringer. I henhold til forslag til vandforsyningsplan planlægges området ved Halen og Sandflodhede vandforsynet. Når dette er gennemført, er der mulighed for offentlig vandforsyning frem til samtlige ejendomme på Fanø. Der må dog fortsat ikke etableres nedsivningsanlæg inden for beskyttelseszonerne fra de private boringer. Regionplan 2016 Forslag til Regionplan 2016 forventes endelig godkendt af miljøministeren inden udgangen af Regionplanen fastsætter en række bindende retningslinier for den kommunale planlægning. I relation til nærværende spildevandsplan beskriver regionplanen forhold omkring grundvandsbeskyttelse, vandindvinding, vandløb, vadehavet og beskyttelse af naturen. Grundvandsbeskyttelse og vandindvinding I henhold til regionplanens retningslinie 27.1 må der inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, indvindings oplande til vandværker og kildepladser, ikke udlægges areal til formål, der kan medfører risiko for forurening af grundvandet. I henhold til retningslinie 27.2 skal det desuden ved ændring af arealanvendelsen inden for nitratfølsomme indvindingsområder sikres, at risikoen for forurening af grundvandet med nitrat ikke forøges. Vurdering: Indvindingsoplandet til Rindby Vandværk ligger inden for et nitratfølsomt indvindingsopland. Der er ikke i Kommuneplan planlagt ændringer i arealanvendelsen inden for vandindvindingsoplandet og Spildevandsplan er dermed i overensstemmelse med Regionplanens retningsline 27.1 og 27.2 Vandløb Vandløb, søer og havområder, der modtager opspædet spildevand eller regnvand fra et afløbssystem betegnes som en recipient. Jorden betragtes som en recipient, når spildevandet bortskaffes ved nedsivning. Der gælder følgende retningslinier: Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 8

10 30.1 Vandløbene skal sikres et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv, der kun er svagt påvirket af menneskelig aktivitet. Vandløbenes målsætning er vist på regionplanens kortbilag For vandløb, der ikke er særskilt målsat, gælder den generelle målsætning, som er betinget af deres baggrundstilstand. Baggrundstilstanden er den tilstand som vandløbene ville have, hvis de ikke var påvirket af menneskelig aktivitet Forureningsfølsomme vandløbsstrækninger, der er sårbare over for udledning af spildevand, og hvor målsætningen ikke er opfyldt som følge af spildevandsudledning af ejendomme i det åbne land, er vist på regionplanens kortbilag 5. I oplandene til disse vandløb skal udledningen af organisk stof (BI 5 ) fra ejendomme i det åbne land reduceres til et niveau svarende til stofreduktion på mindst 90 %. Vurdering Der findes ingen større vandløb på Fanø og vandløbenes fysiske forhold er generelt dårlige som følge af ringe fald og ringe vandføring. Flere vandløb er udtørret om sommeren. Kommunevandløbene er omfattet af Fanø Kommunes Vandløbsregulativ af 20. marts Der er i 2006 gennemført kloakering i kloakopland 17, det åbne land og der er herefter ikke ejendomme på Fanø der udleder husspildevand til målsatte forureningsfølsomme vandløb. Spildevandsplan er dermed i overensstemmelse med Regionplanens retningsline 30.1, 30.2 og 30.3 Vadehavet Kystvandene skal i henhold til regionplanens retningsline 32.1 sikres den målsætning, som er angivet på regionplanens kortbilag 7. Vandområderne omkring Fanø skal opfylde kravene til målsætning med skærpet kontrol og specifikke krav (målsætning II): Vandområder, som skal have en god hygiejnisk vandkvalitet og et dyre- og planteliv, der er upåvirket eller kun svagt påvirket af kulturbetingede faktorer. Det indebærer: At der ikke må være unaturligt store forekomster af næringssaltbetingede store grønalger. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 9

11 At der ikke må optræde masseforekomster af mikroskopiske alger i unaturlige omfang. At koncentrationen af miljøskadelige stoffer i sediment, muslinger og fisk skal være tæt på baggrundskoncentrationen for naturligt forekommende stoffer og tæt på 0 for miljøfremmede stoffer. Herudover skal områderne kunne fungere som: raste- og yngleområde for fugle, yngle- og opholdsområder for sæler gyde- og opvækstområde for fisk, der som voksne lever i Nordsøen, område med rekreative aktiviteter, for eksempel badning og brætsejlads. Et område omkring Nordby havn er dog sat til målsætning III på grund af havneaktiviteter samt oprensning af sejlløb m.m. Vurdering Spildevand fra Fanø ledes til renseanlæg Øst i Esbjerg og der findes ikke punktkilder med udledning til Vadehavet på Fanø. Dermed er spildevandsplan i overensstemmelse med regionplanens retningsline 32.1 Beskyttelse af naturen I henhold til regionplanens retningslinie 18.1 må der i de internationale naturbeskyttelsesområder ikke: Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder Planlægges for nye større vejanlæg Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg Udlægges nye arealer til råstofindvinding. Herudover må der jf. regionplanens retningsline 18.2 ikke udlægges areal til formål i naturområder, som ikke er forenelige med de regionale og nationale landskabelige og naturmæssige interesser, herunder dyr og planters mulighed for spredning mellem enkeltlokaliteter. Jf. regionplanens retningslinie 18.3 gælder: Målsætninger i henhold til amtets naturkvalitetsplanlægning for alle heder, overdrev, enge, strandenge og moser, der er omfattet at naturbeskyttelseslovens 3. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 10

12 3 områderne er målsatte og målsætningerne angiver i hvilket omfang, der kan forventes tilladelse til ændring af et 3-områdes nuværende tilstand: A-målsætning: Der vil normalt kunne gives tilladelse til indgreb, som understøtter kvaliteten af den naturtype, der findes på arealet. B-målsætning: Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til mindre indgreb efter en konkret vurdering af indgrebets betydning for naturen. C-målsætning: Der vil i særlige tilfælde kunne gives tilladelse til indgreb efter en konkret vurdering. Vurdering Der planlægges ikke aktiviteter der vil berører internationale naturbeskyttelsesområder eller naturområder. I forbindelse med realisering af spildevandsplanen kan det dog vise sig nødvendigt at anlægge lednings- og spildevandsanlæg i 3 områder. Der skal i de konkrete tilfælde indhentes de fornødne tilladelser hertil. Kloakfornyelsesplan Hovedparten af eksisterende offentlige kloakanlæg på Fanø er total renoveret efter separatsystemet inden for de sidste 15 år. Spildevandet afledes via trykledning under Vadehavet til rensning på Esbjerg Kommune s Renseanlæg Øst, hvorfor rensning og slambehandling henhører under kloakforsyningen i Esbjerg Kommune. Regn- og overfladevand fra veje, større befæstede arealer og enkelte ejendomme udledes via regnvandsledninger til Vadehavet. Alle pumpestationer overvåges via et SRO-system (Styring Regulering og Overvågning). Kloakanlæggene er registreret på tegninger og digitaliseret. På baggrund af kloakanlæggenes alder forventes der ikke, at være behov for større renoveringer indenfor planperioden. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 11

13 Uforudseelige skader i kloakanlæggene vil blive verificeret, når problemer opstår og nødvendig kloakfornyelse vil blive iværksat. Spildevandsanlæg Definitioner Definition af spildevand Begrebet spildevand omfatter i princippet alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer. Det omfatter såvel husspildevand, spildevand fra erhvervsvirksomheder, herunder kølevand og filterskyllevand, samt regnvand fra tagarealer og befæstede arealer. Definition af husspildevand Husspildevand er spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter. Under denne definition indgår også sanitært spildevand fra erhvervsvirksomheder, dvs. afløb fra baderum, toiletter og køkkener. Definition af 1 PE Ved 1 personækvivalent (PE) forstås: 21,9 kg organisk stof pr. år målt som BI 5 4,4 kg total kvælstof pr. år 1,0 kg total fosfor pr. år Definition af spildevandsanlæg Ved spildevandsanlæg forstås såvel åbne som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand, forinden det udledes til vandløb, søer eller havet, afledes til jorden eller bortskaffes på anden måde. Der skal således ikke nødvendigvis ske både en afledning og en behandling i et spildevandsanlæg. Offentlige spildevandsanlæg Et offentlig spildevandsanlæg er etableret med lovhjemmel, i en spildevandsplan eller et tillæg hertil, og afgrænset af et tilhørende kloakopland. Til det offentlige anlæg hører stikledninger udenfor skel. Private spildevandsanlæg Private spildevandsanlæg kan være; et anlæg til afledning af spildevand fra en eller flere ejendomme, når anlægget ikke er optaget i spildevandsplanen som offentligt. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 12

14 et anlæg som anlægges og drives af den eller de grundejere, der er tilsluttet. et anlæg som kan tilsluttes et offentligt spildevandsanlæg. Et anlæg etableret efter 7a i betalingsreglerne, og som har kontraktligt medlemskab til kloakforsyningen, betragtes som et privat spildevandsanlæg, selvom kloakforsyningen etablerer, driver og vedligeholder det. Tryksatte systemer for husspildevand Ved et tryksat system forstås: At en enkelt ejendom / enkelte ejendomme tilsluttes den offentlige kloak og afleder spildevandet via villapumpestation og trykledning til afskærende ledningssystem. Alle tryksatte systemer betragtes som værende private eller fælles private spildevandsanlæg. Kloakanlæg, fællessystemer I fællessystemer afledes spildevand og regnvand i samme ledning. I Fanø Kommune forefindes ingen fællessystemer. Kloakanlæg, separatsystemer I separatsystemer afledes spildevand og regnvand i hvert sit system. Spildevandet ledes til renseanlæg. Regnvandet ledes til nærmeste egnede recipient eller nedsives lokalt. Regnvandsbetingede udløb De regnvandsbetingede udløb fremgår af kortbilagene tegn. nr. 01, 02 og 07 og afvander hovedsageligt overfladevand fra veje og større befæstede arealer. Tømningsordning Kommunen har i henhold til spildevandsbekendtgørelsen indført en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke. Tømningsordningen trådte i kraft den 1. april Bundfældningstanke til enkelt ejendomme tømmes normalt én gang årligt. Tømningsordningen administreres og forestås af Byrådet efter regler fastsat i Fanø Kommune s regulativ for tømningsordning af bundfældningstanke. Alle bundfældningstanke eller lignende der er omfattet af Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 13

15 kommunens regulativ, skal betale et årligt bidrag, der fastsættes af byrådet på grundlag af et budget for det pågældende år. Der føres særskilt regnskab for tømningsordning, der økonomisk hviler i sig selv. Slammet afleveres i slamlagertanken på Gl. Postvej i Nordby. Slamlagertanken doserer fortyndet slam ind på trykledningen til Esbjerg Kommune s renseanlæg Øst. Slambehandling Der forekommer ingen slambehandling på Fanø. Spildevandsaftale med Esbjerg Kommune Der er indgået en spildevandsaftale med Esbjerg Kommune på baggrund af: Overenskomst mellem Esbjerg Kommune og Fanø Kommune vedrørende modtagelse og behandling af spildevand fra Fanø Kommune på Esbjerg Kommune s renseanlæg Øst, marts 1993, samt tillæg til overenskomst af juli Spildevandsaftalen er gældende for områder omfattet af, den til enhver tid gældende spildevandsplan for Fanø Kommune i det omfang spildevandsafledningen ligger inden for overenskomstens rammer. Esbjerg Kommunes Spildevandsplan pkt. 5.5 omhandler håndtering af spildevand fra Fanø Kommune. Kloakerede oplande Generelt De kloakerede oplande vil i 2016 udgøre ca. 515 ha. De i planen anførte fremtidige kloakoplande er i overenstemmelse med de arealrammer, der fremgår af kommuneplanen med tilhørende tillæg. Det er således Fanø Kommunes hensigt, at følgende områder skal omfattes af planen: Nordby Opland 1.1 Nordby Opland 1.2 Nordby Opland 1.3 Nordby Opland 1.4 Nordby, Boligområde Opland 1.5 Nordby, Boligområde Opland 1.6 Bavnebjerg, boligområde Opland 2 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 14

16 Bavnebjerg, Håndværkerområde Opland 3 Fanø Bad/Strandvejen Opland 6 Grøndalvej, sommerhusområde Opland 6.1 Nonboevej, sommerhusområde Opland 6.2 Nålevej, sommerhuse Opland 6.3 Sønderklit, sommerhusområde Opland 6.4 Kystvejen, sommerhusområde Opland 6.5 Boligområde, jordbrugsparceller Opland 7 Rindby, campingpladser m.m. Opland 8 Rindby, turisterhvervsområde, NORD Opland 9 Nørby Pedersens toft, syd Opland 9.1 Nørby Pedersens Toft, nord Opland 9.2 Rindby, Boligområde Opland 9.3 Rindby, turisterhvervsområde, spredt bebyggelse Opland 10 Rindby, del af centerområde/campingplads Opland 11 Kirkevejen, sommerhusområde Opland 11.1 Sommerhusområde NORD Opland 12 Sønderho Opland 13 Sønderho, campingplads m.m. Opland 14 Sommerhusområde SYD Opland 15 Sønderho, campingplads Opland 16 Rindby, Det åbne land Opland 17 Sommerhusområde, Fanø Bad Opland 18.1 Sommerhusområde, Fanø Bad Opland 18.2 Sommerhusområde, Rindby Opland 19 Sommerhusområde, Rindby Opland 20 Sommerhusområde, Rindby Opland 21 Sommerhusområde, Rindby Opland 22 Sommerhusområde, Rindby Opland 23 Sommerhusområde, Rindby Opland 24 Sommerhusområde, Rindby Opland 25 Sommerhusområde, Rindby Opland 26 Sommerhusområde, Rindby Opland 27 Sommerhusområde, Rindby Opland 28 Sommerhusområde, Sønderho Opland 29 Sommerhusområde, Sønderho Opland 30 Sommerhusområde, Sønderho Opland 31 De nævnte områder/oplande fremgår af kortbilagene, tegning nr incl. Alt husspildevand fra de kloakerede oplande i Nordby, Sønderho, Rindby og Fanø Bad pumpes til Esbjerg Kommune s Renseanlæg Øst, hvor spildevandet renses mekanisk, kemisk og biologisk. Renseanlæg Øst har kapacitet til, inden for gældende udlederkrav, at modtage og behandle husspildevand fra hele Fanø Kommune. Udledning sker til farvandet mellem Esbjerg og Fanø via udløb nr. U116F. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 15

17 I forbindelse med detailkloakering af afløbssystemet kan der ske små ændringer i oplandsgrænserne, idet det kan vise sig, at være uhensigtsmæssigt at etablere nedsivningsanlæg eller at medtage enkelte ejendomme i kloakoplande på grund af hydrauliske forhold eller lignende. Status og Plan I det følgende beskrives de kloakerede oplande. For hvert opland beskrives: Status eksisterende forhold Plan fremtidige forhold Nordby status I Nordby er der 7 kloakoplande, heraf delopland og opland 2,3 og 7, kloakeret efter separatsystemet. Opland 1 Kloakanlægget i Nordby opland er i perioden blevet totalt renoveret efter separatsystemet, således at alt husspildevand ledes til ét ledningssystem, mens regnvand enten nedsives eller sammen med drænvand tilledes et andet ledningssystem med afløb til Vadehavet. I kloaksystemet er der i alt 28 regn- og overfladevandsudløb. Enkelte udløb har afløb til åben grøft, inden udløb i Vadehavet. I kloaksystemet er der i alt 11 pumpestationer. I spildevandssystemet er der 8 stationer, heraf 7 stationer med nødoverløb til regnvandssystemet. I regnvandssystemet er der 3 stationer, der kun træder i funktion ved ekstraordinære høje vandstande eller ved kraftige længerevarende nedbør. Alle pumpestationer er forsynet med 2 pumper. 10 af pumpestationerne overvåges via et SRO-system (Styring Regulering og Overvågning). Spildevandet fra Nordby samles i en pumpestation ved Gl. Postvej, hvorfra det afledes via trykledning under Vadehavet til rensning på Esbjerg Kommune s Renseanlæg Øst. Regn- og overfladevand udledes til Vadehavet eller nedsives lokalt. Opland 2 Opland 2 er benævnt som en del af område 1.B.12 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Oplandet forventes kloakeret i planperioden i takt med udbygningen. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 16

18 Husspildevandet tilledes separatsystemet og tilsluttes eksisterende pumpestation S11 ved Gl. Postvej i opland 1.4. Tag- og overfladevand føres i separat ledning til hovedledningen i Strandvejen/Gl.Postvej i opland 1.4 og indgår i udløb U28. Ved Vesten Bavnen er der indbygget et underjordisk forsinkelsesbassin for regnvand, for at mindske rørdimensionerne. Der kan endvidere etableres overløb til regnvandssystemet gennem Bavnebjerg. Opland 3 Opland 3 er benævnt som område 1.E.1 og 1.E.2 i kommuneplanen og er udlagt til håndværkerområde. Område 1.E.1 og 1.E.2 er næsten fuldt udbygget og kloakeres i takt med udbygningen. Oplandet kloakeres efter separatsystem med afløb for husspildevand og tag- og overfladevand. Opland 7 Opland 7 er benævnt som område 1.B.9 i kommuneplanen og er udlagt til nyt boligområde til jordbrugsparceller. Husspildevand fra oplandet tilledes den eksisterende spildevandsledning i Gl. Postvej med afløb til pumpestationen S13 i opland 1.4. Vejafvanding foretages til regnvandsledningen i Gl. Postvej med udløb i U28. Tagvand nedsives på egen grund. Område 4 og 5 Område 4 og 5 er benævnt som område og 1.R.2 i kommuneplanen og er udlagt til offentligt formål (kirkegård) og rekreativt område. Område 4 skal overføres til byzone. Område 4 forventes ikke kloakeret i planperioden. Spildevand fra eventuelt nybyggeri skal nedsives på arealet. Nordby plan I planperioden forventes der at komme 2 nye kloakoplande (nr. 1.5 og 1.6), samt en udvidelse af opland 2. Oplandene forventes kloakeret efter separatsystemet. Opland 1.5 Opland 1.5 er benævnt som område 1.B.15 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 17

19 Oplandet forventes kloakeret i planperioden i takt med udbygningen. Husspildevandet tilledes separatsystemet og afledes via eksisterende pumpestation S15 ved Batterivej i opland 1.1. Tag- og overfladevand føres i separat ledning til eksisterende regnvandsledninger i Vesternasen i opland 1.1. Opland 1.6 Opland 1.6 er benævnt som område 1.B.15 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Oplandet forventes kloakeret i planperioden i takt med udbygningen. Husspildevandet tilledes separatsystemet og afledes via eksisterende pumpestation S15 ved Batterivej i opland 1.1. Tag- og overfladevand føres i separat ledning til eksisterende regnvandsledninger i Vesternasen i opland 1.1. Opland 2 udvidelse mod vest Opland 2 er benævnt som område 1.B.16 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Oplandet forventes kloakeret i planperioden i takt med udbygningen. Husspildevandet tilledes separatsystemet og tilsluttes eksisterende pumpestation S11 ved Gl. Postvej i opland 1.4. Tag- og overfladevand føres i separat ledning til hovedledningen i Strandvejen/Gl.Postvej i opland 1.4 og indgår i udløb U28. Ved Vesten Bavnen er der indbygget et underjordisk forsinkelsesbassin for regnvand, for at mindske rørdimensionerne. Der kan endvidere etableres overløb til regnvandssystemet gennem Bavnebjerg. Rindby status I Rindby er der 5 kloakoplande (nr. 8, 9, 10, 11, 17) kloakeret efter separatsystemet. Tag- og overfladevand fra områderne nedsives på egen grund eller tilledes åbne grøfter. Opland 8 Opland 8 omfatter hovedsageligt campingpladserne langs Kirkevejen. Husspildevandet afledes via gravitation fra Rindby til Nord- Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 18

20 by i en hovedledning langs Kirkevejen. Hovedledningen skal fremover virker som afløbsledning for de tilsluttede oplande i Rindby, opland 10 og 17. Spildevandstrykledningen fra Sønderho afleder husspildevand via hovedledningen. Opland 9 Opland 9 omfatter en del af område 5.L.2 i kommuneplanen og er udlagt til turist-erhvervsområde. Oplandet forventes kloakeret i planperioden i takt med udbygningen. Husspildevandet fra oplandet vil blive afledt via den eksisterende afskærende gravitationsledning langs Postvejen. Tag- og overfladevand fra områderne nedsives på egen grund eller tilledes åbne grøfter. Del opland 9.1 Opland 9.1 er benævnt som område 1.B.11 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Del opland 9.1 omfatter Nørby Petersens Toft Syd. Tag- og overfladevandet afledes sammen med vejvandet til offentlig regnvandssystem. Del opland 9.2 Opland 9.2 er benævnt som område 1.B.14 i kommuneplanen og vil blive benyttet til boligformål. Del opland 9.2 omfatter Nørby Petersens Toft Nord. Overfladevand fra veje og P-plads i udstykningen afledes sammen med vejvandet til offentlig regnvandssystem. Tagvand fra områderne nedsives på egen grund eller tilledes åbne grøfter. Opland 10 Opland 10 omfatter en del af område 5.L.1 i kommuneplanen og er udlagt til jordbrugsområde med spredt bebyggelse. Husspildevandet fra oplandet bliver afledt til pumpestation ved Engvejen, hvorfra det tilledes spildevandstrykledningen fra Sønderho. Tag- og overfladevand fra områderne nedsives på egen grund eller tilledes åbne grøfter. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI 19

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune

Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Vejen Kommune Forslag til Tillæg til forslag til Spildevandsplan 2016 Transportledning samt det justerede betalingsprincip ved Bobøl Deponi Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune

UDKAST den 15. maj 2012. Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune UDKAST den 15. maj 2012 Regulativ for tømningsordning for hustanke i Frederikshavn Kommune 16. maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Grundejerens pligter

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune

Regulativ for tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune 11. december Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Regulativ for Tømningsordning for hustanke i Brønderslev Kommune Med virkning fra 1. januar 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål og gyldighedsområde 3 2. Lovgrundlag 3 3. Grundejerens pligt og ansvar

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012. Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde Favrskov Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2009-2012 Justering af oplandsgrænser i Vadstedområdet inkl. Lokalplanområde 324 Nyt kloakopland for nyt boligområde ved Nørregade i Hinnerup, Lokalplanområde

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN

TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN VEDTAGET Thyregod Give Vonge Givskud Gadbjerg Jelling Vandel Bredsten Vejle Ødsted Jerlev Brejning Hvidbjerg Skærup BørkopGårslev Egtved Gravens Smidstrup TILLÆG NR. 133 TIL SPILDEVANDSPLAN For et boligområde

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia 24. november 2015 Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg for husspildevand

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Tømningsordning for hustanke

Tømningsordning for hustanke Regulativ for Tømningsordning for hustanke Teknik- og Miljøforvaltningen April 2011 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v.... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Tilslutningspligt... 4 5 Tekniske bestemmelser...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 38/2017 Spildevandskloakering af nyt boligområde ved Assentoft - Lokalplan 638 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 Bilag 1 Administrationspraksis Indholdsfortegnelse 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 2.1 Særbidrag for tilledning af særligt forurenet spildevand 2 2.2 Spildevand fra samletanke mm. 2 2.3

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke

Regulativ. for tømning af bundfældningstanke Regulativ for tømning af bundfældningstanke I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, med tilhørende bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande

Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2020 Kloakering af en del af Tyskerhavnen i Hvide Sande Udarbejdet den 24. april 2013 T i l l æ g n r. 5 t i l s p i l d e v a n d s p l

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgningsdato: Bilag: 1. Ansøgningsinformation: Ejer/bygherre: Ansøger (f.eks. kloakmesters stempel): 2. Anlæggets beliggenhed: Adresse: Matrikel nr. og by:

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Fanø Kommune FANØ SPILDEVANDSPLAN 2015-2019

Fanø Kommune FANØ SPILDEVANDSPLAN 2015-2019 FANØ SPILDEVANDSPLAN 2015-2019 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Om denne plan 5 1.2 Revision af spildevandsplanen 5 2 Planlægningsgrundlaget 7 2.1 Lovgrundlag 7 2.2 Straf 8 2.3 Kommuneplan 8 2.4

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune

Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Tillæg til Spildevandsplan 2004 2016 for tidligere Egvad Kommune Ændring af eksisterende spildevandskloakerede delområder til separatkloakerede områder i Bork Falen Ringkøbing - Skjern Kommune Teknik og

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE

STRUER KOMMUNE 2012 KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG TILLÆG NR. 2 TIL  SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE TILLÆG NR. 2 TIL " SPILDEVANDSPLAN 2007 - FOR DEN TIDLIGERE STRUER KOMMUNE 2012" KLOAKERING AF HUMLUM CAMPING, BREDALSVIG Vedtaget af Byrådet i Struer Kommune 23. november 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere