Ark No 36/1885. Ansøgninger om Posten som Patrouillebetjent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ark No 36/1885. Ansøgninger om Posten som Patrouillebetjent."

Transkript

1 Ark No 36/1885 Ansøgninger om Posten som Patrouillebetjent. 1. Poul Chr. Andersen, Skovgade Skibstømrer Jens Thomsen 3. Klodsmager N.P. Nielsen 4. Klodsmager Peter Frederiksen 5. Skomager Wedel 6. Skomagersvend Peter Sørensen 7. Mursvend Morten Ottosen 8. Christen Petersen 9. Johan Chr. Olesen 10. Skomager N. Andersen 11. Lauritz Hansen Schmidt 12. Nicolai Holst 13. Kristen Wissing 14. Styrmand Ludvig Olsen Jensen 15. Rebslagersvend P. Pedersen 16. H. Jørgensen 17. Nis Jensen, Lerbæk Mølle 18. Frederik Bergh 19. Hans Hansen, Uldum 20. Martin Hansen, Veile 21. Ernst Martin Sørensen, Greisdalen 22. Rebslagersvend L.M.Hansen

2 Til Veile Byraad. Undertegnede Reserve Natpolitibetjent C.C.Jensen andrager herved det ærede Byraad om at maatte blive ansat som fast Natpolitibetjent i den afgaaede Natbetjent Poulsens Sted, som det ærede Byraad bekjendt blev jeg ansat som Reserve i April 1883 og har som saadan fungeret ofte i længere Tid og derved havt Leilighed til at sætte mig ind i Tjenestens Gang, og haaber jeg at vilde kunde erholde det Vidnesbyrd, at jeg har udført denne tjeneste Tilfredsstillende, det bemærkes, at jeg flere Gange i den Tid ligeledes har assisteret ved Dagtjeneste. Jeg tillader mig derved ærbødigst at bede om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen. Veile d. 8de Juni ærbødigst C.C.Jensen Reserve Natpolitibetjent

3 Til Byraadet i Veile Undertegnede Hans Hansen af Uldum Tillader sig herved ærbødigst at ansøge det ærede Byraad om Ansættelse som Patrouillebetjent i den herværende Politicorps. Jeg tillader mig at bemærke, at jeg er 25 Aar er i Besiddelse af et godt Helbred er Gift og har et Barn. Da det er mit ønske at indtræde i Polititjeneste vover jeg mig til at ansøge det ærede Byraad om at komme i Betragtning og skal det saavidt som jeg erholder den attraaede Ansættelse stedse være mit formaal ved Troskab og Paalidelighed i Tjenesten at vinde mine høie Foresattes Tilfredshed. 5 Bilager medfølger Uldum den 30 September ærbødigst Hans Hansen

4 Til Vejle Byraad! Undertegnede Ernst Martin Sørensen i Grejsdalen tillader sig herved ærbødigst at ansøge det ærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af de ledige Pladser som Politibetjent i Vejle. Jeg er født d 13de Marts 1857 og har som hoslagte Attester udviser tjent hos forskjellige Landmænd samt lært Landvæsenet under det kongelige danske Landvæsensselskab. Grejsdalen, d. 27 Sepbr Ærbødigst Ernst Martin Sørensen

5 Gjedser p. Falster den 21de Septemper Til det højtærede Byraad i Veile. Undertegnede Styrmand Ludvig Olsen Jensen af Assens tillader sig herved at ansøge det Ærede Byraad i Veile om den ledige Plads som Patrouillebetjent. Af min Broder O. Jensen, som er Bosiddende i Veile, har jeg i Dag erfaret at Pladsen som Patrouillebetjent er ledig fra første October. Jeg er født i Assens 1ste October1857, har siden mit fjortende Aar faret til Søs, dels med Danske, dels med fremmede Nationers Skibe. I 1880 bestod jeg den almindelige Styrmandsexamen i? og Handelsvidenskab samt Dansk, aftjente samme Aar min Værnepligt, og har siden faret som Styrmand med Danske Skibe. Jeg tillader mig at vedlægge Originalerne af Anbefalinger fra de Skibsførere under hvilke jeg har faret. Med Hensyn til mine qvalificationer vil jeg tillade mig at vedføie følgende jeg er godt voxen, fulkommen rask og i enhver henseende istand til at kunde paatage mig denne Bestilling. Mine Papirer bedes godhedsfuldt Returneret, jeg opholder mig for Tiden ved det nye Havneanlæg ved Gjedser. I Haab om at den ledige Plads maa blive mig tildelt tegner jeg med med Højagtelse Ærbødigst Ludvig Olsen Jensen Adr. Styrmand I. Dyreborg Gjedser Havn

6 Til det høie Byraad i Vejle. I Henhold til Bekjendtgjørelsen i Vejle Avis af 17 September d.a. tillader jeg mig herved ærbødigst at ansøge Pladsen som Patrouillebetjent i Vejle. Skjønt jeg hertil særlig har beskjæftiget mig ved Mølleriet som første Svend og Opsynsmand saa vover jeg dog at formene, at jeg kan præstere hvad der fordres ved den ansøgte Plads. Punktlig og bestemt i min Tjeneste har altid været min Bestræbelse, og forsaavidt det høie Byraad vil skjænke mig den ansøgte Plads, skal jeg stedse søge at opfylde mine Pligter med Troskab. Bekræftet Afskrift af Vidnesbyrd fra mine Principaler vover jeg at vedlægge. p.t. Lerbæk Mølle d. 21 Septbr Nis Jensen

7 En Skudsmålsbog medfølger Veile d. 26 Juni Til Veile Byraad. Undertegnede Klodsmager andrager herved om at erholde den ledigværende Post som Reservenatpolitibetjent, og skal jeg tillade mig at oplyse følgende, jeg er 28 Aar gl. har et godt Helbred og er ædruelig, jeg eier Eiendommen No 498 i Vestergade og Familien bestaar kuns af min Hustru og mig. Tidligere har jeg været Tjenestekarl og Gaardskarl. en Anbefaling fra Hr. Kjøbmand

8 Andr. Andersen medfølger. Da jeg har stor Lyst og Interese for Polititjenesten haaber jeg at det ærede Byraad vil tage Hensyn til dette Andragende. Med Agtelse Niels Peter Nielsen Vestergade No 498 Veile

9 Veile d Til det ærede Byraad i Veile. Da jeg har indgivet andragende i Juni uden at blive taget i betragtning, anbefaler jeg mig igjen til den ledige plads som Natbetjent. N.P.Nielsen Klodsmager Vestrgade 498

10 Til Byraadet i Veile Undertegnede Poul Chr. Andersen af Veile tillader sig allerærbødigst at ansøge det ærede Raad om den fortiden ledigværende plads som Reservepatroillebetjendt i Veile. Jeg er af en kraftig og stærk Konstitution og er noget skrivekyndig, hvilket sidste vel ses af nærværende neden selvskrevne Ansøgning. Jeg er ca. 37 Aar gammelt er gift og ernærer mig som Arbeidsmand. Med hensyn til min militære Stilling tillader jeg mig at fremvise til medfølgende Forholdsattest fra 37 Bataillion hvoraf tillige fremgaar, at jeg er født i Give den 9. August Endvidere vedlægger jeg en Attest fra Hr. Sognefoged, Dannebrogsmand J. Christensen i N. Donnerup og en do fra Hr. Sognefoged Gaareier Tofte Haubjerggaar samt fra Sognefoged i Ringgive. Da jeg føler meget Lyst til at virke i Politiets Tjeneste og jeg troer mig klasiviseret hertil, beder jeg det ærede Byraad at Skjække mig Pladsen som Reservepatrollibetjent heri Byen. Veile den 28 Juni Allerærbødigst Poul Chr. Andersen Skougade No 588

11 Til Byraadet i Veile Da Undertegnede Poul Chr Andersen af Veile havde indgivet Ansøgning i Juni denne Aar om Plasen som Reservepatrouillebetjent. Hvorfor jeg beder det ærede Byraad nu at skjænke mig plasen som Patrouillebetjent. Veile den 21 Septbr Allerærbødigst Poul Chr Andersen Skougade No 588

12 Til Vejle Byraad. Underskrevne Detaillist Frederik Bergh af Vejle tillader sig herved ærbødigst at ansøge om at blive ansat i den ledige Post som Patrouillebetjent heri Byen. Hvad min Kvalifikation angaa skal jeg tillade mig at oplyse, at jeg som er født den 12te August 1845, har en kraftig Legemsbygning og en god Helbred, og tør jeg i øvrigt haabe, at det høistærede Byraads Medlemmer kjender saa meget til min Opførsel og mine Forhold, at de ikke ville have nogen Betænkelighed ved at betroe mig den ansøgte Bestilling, som min økonomiske Forfatning gjør mig det til en Nødvendighed at ansøge om. Vejle d. 26 Septbr ærbødigst Frederik Bergh

13 Høi ærede Hr Overagditør Ørsted. I Anledning af denne bekjendtgjørelse i Veile amt Avis at Plasen er Ledig som Resærve ved Nattepolitiet i Vilken Jeg Alt Underdanig tilstiller denne Min Ansøgning til de Høie Byraad Haabende at denne Plads Maa Blive mig for undt og tildelt af Naade Haabende i Et og alt at Varetage Byens Tarv og gjøre min Edsvorne Pligt som Politier Mig Paalagt Haabende de Høie Byraad af Naade Vil Hjælpe mig til denne? Med Agtelse at Tegne H.N.Wedel Skovgade 587 Veile Veile den 24 Juni 1885.

14 Veile den 19 September Høiærede Hr Overagditør Ørsted Veile. Da Jeg Saa et Esirat i Veile Amt Aviis at Dem Der ønsker Pladsen Som Patroliebetjent og som har givet denne andsøgs. ind om Samme i Juni Maan kunde Nedkritte Selv En andsøgning Som Ønsker Pladsen den tillader Jeg mig at tilstille de Høide Herre denne min Selv Skrevne Andsøgning Haabende at kunde gjøre Min Pligt og Varetage Byens Tarv Værne om dens Fred og Ro som er mit formaal til En? Bye saa Vel Som Jeg har gjort mit Pligt i Krig og Fred for Konge Fane og Land Haabende De Vil tænke paa mig af Deres Naade at forunde mig denne Plads Da

15 Da Sygdommen har Været En haar gjæst i Vort Hjem og tilmed Da Jeg har En Svag Kone. Haabende denne mit Selv Skreven Andsøgning maa finde Hjem hos Dem og De Høi Ærede Byraad. Veile den 19 September 1885 Ærbødigst

16 Til Vejle Byraad Underteinede Laurits Hansen Schmidt tillader sig herved at ansøge det ærede Byraad om at komme i Betragtning i anledning af den nu for Tiden opslaaede ledige Post som Patruilbetjent i Vejle. Jeg er føt den 10 September 1853 indkaldt til Soldat 1874 Permiteret som Underkorporal fra 24de Batalions første Kompagni No 22. Kjøbenhavn. For øvrigt henvises til neder staaende Anbefalinger. Vejle den 21 September Ærbødigst L.H.Scmidt Efter Opfordring, kand jeg undlade at Anbefale Laurits H. Schmidt, for den tid jeg har kjendt Ham someen meget Agtværdig Mand. Erik P. Petersen Murmester

17 Lauritz H. Schmidt har arbeidet i mit Mueri i circa 2½ Aar og heri jeg give ham det Vidnesbyrd at han ikke alene er en tro og paalidelig Mand, men tillige dygtig til sin Gjerning og i ny og undertiden vanskelige Forhold kan han let rette sig ind i Situationen og er snarraadig hvor det gjelder om at afhjælpe Mangler. Veile dem 23 Setp P. Sørensen Efter Opfodring kan jeg anbefale Laurits H. Schmidt som en i alle Ting tro og paalidelig Mand. Veile Den 23 Sept Carl Birnbaum I det Tidsrum af 2½ Aar Laurits H. Schmidt har arbeidet i Eiendommen hvor jeg boer kan jeg udtale mig Tilfredsstillende om hans Opførsel, og er han idethele Taget kun mig bekjent som en hæderlig Mand. Veile d. 23 Septbr Johan Seidel At Laurits Hansen Schmidt er mig bekjendt som en flink og paaliedelig Mand undlader jeg ikke efter hans Ønske at bevidne. Veile d 23/9 85. O.P.Buch Sagfører

18 Til Vejle Byraad. Undertegnede tillader sig herved at ansøge det høitærede Byraad om mugligt at komme i betragtning ved den Ledigværende Resærverpatrollebetjentplas som for tiden er vakant og tillade mig at henvise til vedlagte Atæster. Vejle den 30 Juni Ærbødigt L.H.Schou

19 Copi af min Anbefaling. Arbeidsmand Nicolai Holst som er i min Tjeneste har begjært et Vidnesbyrd af mig i Anledning af at han søger en Ansættelse i Politiets Tjeneste heri Byen. Denne Anmodning efterkommer jeg gjærne da jeg Sandheden tro kan bevidne at han i enhvær Retning er en hædelig og paalidelig Mand som fortjener at komme i en bedre Stilling. I ca 17 Aar han nu har været hos mig har han ingensinde forsømt sin Arbeidstid og han har udført sit Arbeide med særdeles Orden og Omsigt. Han har ikke havt nogen Sygdoms forfald og han har navnlig trods den Anledning der nok kunde være til noget Modsat i den Stilling han har hos mig stedse været fuldstændig ædruelig. Da han derfor efter den Erfaring og Overbevisning jeg har er en Mand med god Omsigt og Forstand, samt da han regner og skriver godt, troer jeg med Føje at kunne give ham min allerbedste Anbefaling. Veile den 23 Juni 1885

20 Veile den 21 Setember Til Veile Byraad. Underskrevne Arbeidsmand Nicolai Holst af Veile ansøger allerærbødigst om at erholde Posten som Patrouille betjent heri Byen. for dette Andragende skal jeg tillade mig at henvise til min tidligere Ansøgning af Juni Maaned som Reserve Betjent. I Haab om at komme i Betragning ved Besættelsen af nævnte Post tegner allerærbødigst Nicolai Holst

21 Veile den 23 Juni Til Veile Byraad. Underskrevne Arbeismand Nicolai Holst af Veile ansøger aller ærbødigst om at erholde Posten som Reserve Betjent heri Byen. Til Støtte for dette Andragende skal jeg tillade mig at henvise til hosfølgende Anbefaling fra min nuværende Husbond Herr Kjøbmand Birnbaum hersteds hos hvem jeg nu har været ca 17 Aar jeg er 33 Aar gammel har et har et meget godt Helbred, og Skriver et saadan Haandskrift som dette Andragende udviser. I Haab om at komme i Betragtning ved Besættelsen af nævnte Post tegner allerærbødigst Nicolai Holst

22 Til Veile Byraad. Underskrevne Kristen Hansen Wissing Møllkusk dersom vedlagte Anbefalinger udviser har opholdt sig hos Dhr Amtmand Nutzhorn og Møller H. Hansen Veile Vandmølle tillader sig herved ærbødigst at andrage om at maatte erholde den ledige Plads som Reservepetrolliebetjent heri Byen. Veile den 30 Juni Ærbødigst Kristen Hansen Vissing 28 Aar gml

23 Veile den 20/9 85. Til det Ærede Byraad. Underskrevne Møllerkusk Kristen Hansen Wissing tillader sig herved Ærbødigst at tilstille det Ærede Byraad en Skrivelse med henvisning til den af mig i Juni dette Aar indgivne Andragende om jeg muligt maatte erholde den nu ledige Plads som fast ansat Petrolliebetjent heri Byen. Ærbødigst Kristen Hansen Vissing

24 Til Byraadet i Vejle. Undertegnede Martin Hansen af Vejle tillader sig allerærbødigst at ansøge det ærede Byraad om den fortiden ledigværende Plads som Patroillebetjent i Vejle Kjøbstad. Jeg er født her i Byen, er 37 Aar gl og er Søn af for længst afdøde Høker L. Hansen. Jeg har i flere Aar havt ansættelse i Politiet saavel i Aarhus som Kjøbenhavn, men en Broder til mig der er Fortepianofabrikant i Paris overtalte mig til at rejse dertil for at deltage i hans Forretning. Da jeg og min Broder dog ikke kunde enes om Samarbejdet forlod jeg atter Frankrig og har nu Ophold her men er desværre uden Bestilling. Jeg undlader ikke at tilføje, at jeg er det franske som tydske Sprog fuldkommen mægtig og har som Frivillig i 1870 deltaget i den franske Krig mod Preussen. I øvrigt tillader jeg mig at henvise til medfølgende Afskrift af tidligere Anbefalinger. Vejle den 30 Septbr Allerærbødigst Martin Hansen Klubgaarden

25 Copi Forholdsattest. Undercorporal af Aargangen 1872, No 288 Martin Hansen I: Vejle:I af 4de Udskrivningskreds 87 Lægd Litr. O 12, har været til tjeneste. ved 10de Bataillon fra 26 April 1872 til 29de Juli 1873 ved 27de Bataillon fra 13de September 1877 til 12te October Han er skikket til Forfremmelse, hvilket herved attesteres. Fredericia den 14de October Bie Oberst Chef for 27 Bataillon / F. Krag Capitain Chef for 27de Bataillon 4de Comp. 2) Martin Hansen der i flere Aar har været ansat i Aarhus Politi dels som Patrouille og dels som Politibetjent, viste sig i denne sin Tjeneste at være en rask og til sin tjeneste velskikket Mand, der navnlig flere Gange viste, at han var i Besiddelse af gode Evner for Opdagelsestjensten. C

26 Idet jeg paa det Bedste skal give ham min Anbefaling, vil jeg ønske at denne maa bidrage til at han maa opnaa en saadan Ansættelse, som vil kunne tilfredsstille hans Forhaabninger. Aarhus den 10 Septbr O.P.Jørgensen pens. Politiassistent 3) Guvernement de Paris. Le nomme Hansen I:Martin:I fait partie du corps des Volontaires de la Defense nationale. Il est commissionne en cette qualite pour la defense nationale. Paris le 10 November Le Presidente du Gouvernement de la défencé na Par Ordre le General Chef d. Etat Major Général I Schmit Stempel/: Le Gourverneur:I De Paris

27 Paategning paa Ansøgningen om Politibetjentposten, Aarhus. 4/ Da ansøgeren, der altid har udvist et godt Forhold heri Byen, formentlig vil være velskikket til den ansøgte Post, kan jeg anbefale ham paa det Bedste. Vejle Byfogderi, 22 Oktbr Ørsted 5) Ansøgeren har stedse anbefalet sig ved en hæderlig Vandel, og jeg anseer ham paa Grund af hans Kundskaber og hele aandelige Udvikling for at være ret skikket til den Bestilling, hvorom han søger. Vejle d. 22 Octobr C. Wittrup Sognepræst Afskriftens Rigtighed bekræftes. Vejle Borgmesterkontor d. 29 April E.P. Birch konst.

28 Til det ærede Byraad i Veile. Til den ledigværende Plads som Patroillebetjent tillader Undertegnede, som intreserer sig for Pollitiets Tjeneste, at indstille sig, haabende at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af Pladsen, Til nærmere Underretning tjener at min Alder er 30 Aar, jeg er født i Bogense den 8de September Jeg er gift og har 2 Børn. Min Bestilling for Tiden er Rebslagersvend hos Hrr. P. Neuhaus. Jeg har været bosiddende i Veile i 3 Aar. Min Værnepligt har jeg udtjent ved Ingeniurekorpset hvorfra jeg udgik som Underkorporal. I øvrigt henvises til vedlagte Anbefalinger fra forksjellige Mænd her i Byen. tegner Ærbødigst L.M. Hansen Selvskreven Veile den 7de Oktober Verta

29 Ansøgeren til den ledige værende Plads som Patroillebetjent i Veile Rebslager svend L.M.Hansen, som har arbeidet hos mig paa fjerde Aar, er det mig en Fornøielse at kunne medgive det Vidnesbyrd at Han er en meget punktlig og Pligtopfyldende Mand, tillige er han i Besiddelse af sjældne gode Kræfter, tilmed et Udmærket godt Helbred: og er det min Overbevisning at han i Politiets Tjeneste vilde være paa sin rette Plads. Skulde denne min Anbefaling kunne hjælpe Her L.M.Hansen til at erholde den ledige Plads vilde det være mig kjært. Veile den 8 Octbr S.P.Neuhaus Den Udtalelse som Herr Rebslager S.P. Neuhaus har gjort om hans Svend L.M.Hansen, er den samme som jeg vil give ham, jeg har daglig seet paa hans Virksomhed i 3 paa fjerde Aar og han er en i en hver Henseende paalidelig Mand. Veile 8 Octbr Carl Jørgensen L Nielsen William? G.Hasselbalck S. Bessenback Chr. Lassen

30 Alt omstaaende gode Vidnedsbyrd om Rebslagersvend Hansen maa jeg tiltræde og Anbefaler jeg ham paa det varmeste. S.F.Neuhaus

31 Til Veile Byraad. Jeg undertegnede ansøger herved det ærede Byraad om tilladelse til at fratræde min Stilling som Patrouillebet. her i Byen, da jeg haver erholdt Ansættelse som Politibetjent i Struer fra 1ste Juni d.a. Allerærbødigst Jens Peter Poulsen Patrouillebetjent Veile den 3d. Juni 1885.

32 Undertegnede Bager Vilhelm Petersen boende paa Holmen i Veile tillader sig herved ærbødigst at andrage om at maatte erholde den ledige Plads som Reservepatrolliebetjent j Veile. I det jeg henviser til nestaaende Anbefalinger skal jeg opgive, at jeg er født i Veile er 26 Aar gaammel og meget gjerne ønsker at erholde Pladsen, da jeg for tiden er uden mindste Beskjæftigelse. Og jeg for faa Dage siden, saa mig nødsaget til, at forlange mit Bo taget under Conkursbehandling, og jeg ikke seer mig istand til at begynde min forretning igjen. Med ærbødighed Vilhelm Petersen Til Byraadet i Veile

33 Til Vejle Byraad Undertegnede Mursvend Steffen Jensen, boende i No 457 på Nørregade i Vejle, tillader sig herved at ansøge Byrådet om Ansættelse som Reservepatrolliebetjent i den for Tiden ledige Plads. Min Alder er 30 År, har et godt Helbred i alle Henseender og har i længere Tid haft Lyst til at få Tjeneste ved Politivæsenet. Jeg er gift og har således taget blivende Ophold her i Byen. I Fald Byrådet fordrer det, er jeg villig til at skaffe Oplysninger og Anbefalinger for Troskab, Ædruelighed og et sædeligt Levnet fra de Steder, navnlig i min Hjemstavn, Omegnen af Horsens, hvor jeg indtil nu i indeværende Forår har opholt mig og flyttede her til Byen for at søge fast Erhverv. I Håb om, at dette mit Andragende må finde en velvillig Modtagelse i det ærede Byraad, så dette velvilligt vil bevilge dette Andragende og antage mig til Pladsen, tegner jeg mig Vejle den 25 Juni Med Højagtelse ærbødigst Steffen Jensen

34 Til Veile Byraad. Ifølge Bekjendtgjørelse angaaende den ledige Reservenatpolitibetjent tillader jeg mig at ansøge om at komme i Betragning. jeg er født den 8 Marts 1858 og har den meste Tid haft Ophold heri Byen og enæret mig som Arbeidsman, jeg er gift og har 6 Børn er eier af No 220 paa Holmen her i Byen. Med Hensyn til min Person da troer jeg at være kjendt af de fleste af Dhr Byraadsmedlemmer jeg er kraftig bykket og haer et udmerket Helbred haer aldrig været Syg og troer jeg mig velskikket til den nævnte Post og beder dersom det ærede Byraad vil tage Hensyn dertil da at udføre den mig paalagte Tjenste Samvittighedsfuld. Veile den 28 Juni ærb. Niels Chr. Clausen

35 Veile den 23/6 85. Til de Eirede Byraad i Veile. Efter? har jeg Læst at Pladsen som? nat betjent er Ledig til den første Juni Samme Aar saa? og insende Min Ansøgning Om jeg ikke Kunde? saadan en plads? og? og Opfylder disse pligter og? den Tjeneste som forlanges af mig Undertegnede jeg har flere gange gjort Tjeneste her i Veile som Pollithi Reserver. Jeg er født i Marts 1840 den 12? i 68? Høi og? i Veile i 18 Aar jeg har udtjent Min Værnepligt ved Livgarden Til? 3 Aar hvor fra jeg kan fremvise?? Anbefalinger og?? og kan fremvises hvis det ønskes jeg har Aldrig været Straffet eller Tiltalt for noget som? hvorfor at søge Denne plads som de Eirede Byraad vil have mig i Erindring Med Eire og Agtelse Chr. Eriksen Mursvend

36 Bager Vilhelm Peteresen har Arbeidet hos mig i to Aar og er det mig en Glæde at kunde give ham den Anbefaling, at han i den Tid ved sin gode Opførsel samt ved Flid og Dygtighed har erhvervet sig min særdeles Tilfredshed. Veile den 27, Juni R. Lauritsen Bagermester

37 Ansøgning Ifølge Bekjendtgjørelsen i Veile Amts Avis, om at Reservepatroljebetjent Pladsen er ledig. tillader jeg mig ærbødigst at ansøge det ærede Byraad om denne Plads jeg er 31 Aar gammel har været Soldat er gift og har Arbeidet her i Byen i 13 Aar. Da jeg troer mig istand til at kunde udføre det Pligter som ere forbundne med en saadan Bestilling, haaber jeg at det ærede Byraad maa ansee mig som værdig dertil, og idet jeg tillader mig at ansøge om denne Plads, haaber jeg at komme i betragtning ved bortgivelsen af samme. Ærbødigst Karl Møller. Farversvend Gammelhavn No 51

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Ark No 58/1883. Til Byraadet!

Ark No 58/1883. Til Byraadet! Til Byraadet! Undertegnede, Datter af Snedkermester Vedel Jensen, tillader sig herved ærbødigst at ansøge de højtærede Byraad om at maatte komme i Betragtning ved Besættelsen af den ledige Læreindeplads

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne Ark No 84/1887 Erklæring. i Anledning af hosfølgende Ansøgninger om Friplads i Realafdelingen for efternævnte Børn. Børnene Ald Klasse Opførsel Begavelse Anm a. af den alm. Borgerskole (Forskolen) 1. Laurtis

Læs mere

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile.

Ark No 51/1883. Til Byraadet i Veile. Byraadet i Veile. Ved hoslagt at fremsende vedlagte 12 Ansøgninger om Fripladser i Realafdelingen ledsaget af Skoleinspecteurens Erklæring af 9de Dcbr. f.a. tillader Udvalget sig at foreslaa at Fripladserne

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Ark No 134/1893. Fortegnelse over Ansøgere om Pladsen som Reservepatrouillebetjent.

Ark No 134/1893. Fortegnelse over Ansøgere om Pladsen som Reservepatrouillebetjent. Ark No 134/1893 Fortegnelse over Ansøgere om Pladsen som Reservepatrouillebetjent. 1 Skomager Niels Petersen, Grønnegade 2 Arbejdsmand Andreas Schou, Veile (1 Forholdsattest) 3 Mejerist fhv. Møllekudsk

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Ark No 75/1886. Vejle Skoleudvalg og Skolekommission d. 14 April A.C.Wittrup J. Møller H.C.Terkilsen E. Friis N.M.Hermansen

Ark No 75/1886. Vejle Skoleudvalg og Skolekommission d. 14 April A.C.Wittrup J. Møller H.C.Terkilsen E. Friis N.M.Hermansen Ark No 75/1886 Efter nøje at have gjennemgaaet de om den ved Borgerskolens Forberedelsesklasse vacante Lærerindeplads i Vejle indgivne Ansøgninger, er man eenstemigt bleven enig om, at indstille til det

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af den over mig indsendte Klage tillader jeg mig korteligt at fremsætte følgende. De tvende af L. Vistesens i Klagen anførte Børn ere konfirmerede. Førstnævnte i 71 og

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Forældre Smed Jochumsen Skovgade Arbejdsmand Martin Clausen, Gulkrog Gartner Andreas Jørgensen Skovgade Skibsbygger Illums Enke Smed Køhlert, Skovgade

Forældre Smed Jochumsen Skovgade Arbejdsmand Martin Clausen, Gulkrog Gartner Andreas Jørgensen Skovgade Skibsbygger Illums Enke Smed Køhlert, Skovgade Fire hele Fripladser og en halv ere ledige i Vejle Skoles Realafdeling. Ansøgninger herom ere indkomne for følgende Børn: (Klasserne 1 4 ere den almindelige Borgerskoles Klasserne 5-9 Realafdelingen) Børnene

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus:

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1872-134 Politirapport Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1. Han er født i Sindal By og Sogn under Hjørring Amt den 28. Mai 1843 af Forældrene

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Ark No 77/1885 F166/85

Ark No 77/1885 F166/85 Ark No 77/1885 I Anledning af en hertil indkommen Skrivelse fra Vejle Byraad af 31 f.m., hvori Raadet ansøger om, at Charlotte Esbøll af Vejle fra 1 Novbr. d.a. ansættes af Skoledirektionen som Lærerinde

Læs mere

Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra

Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra Ark No 35/1876 Hermed har jeg den Ære at fremsende Ansøgninger ved det ledige Embede som Skolelærer paa Veile Søndermark fra 1. Skolel.?? i Kongsted 2. Privatskolel. Dahlbom, Lundby 3. Kjøbstl. Ebbesen,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad.

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni 1886. Til Vejle Byraad. I Anledning af det ærede Byraads Skrivelse af 20. f.m. angaaende Udvidelse af Landevej No 15, hvor den støder til Vejle Bys Vestergade, skal jeg under

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst Ark No 192/1893 exp Gjenpart Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst at andrage det ærede Byraad om, at Kommunens Bekjendtgjørelser

Læs mere

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844

Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kilde 1: Vejle Amts Avis 31. maj 1844 Kommentar til kilde 1: Forude ventede et kæmpe-lobbyarbejde fra mange sider. Nogle ønskede en bane, der fulgte højderyggen med sidebaner til købstæderne. Andre ønskede

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile 1889-008-001 Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile Istedetfor at genere Hr. overauditeur med personlig samtale, tillader jeg mig at vælge denne Vei til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ark No 15/1883. Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December Jour. Nr Bilag

Ark No 15/1883. Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December Jour. Nr Bilag Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December 1884. Jour. Nr. 12863 Bilag Under Henvisning til 6 af den med det ærede Byraad afsluttede Overenskomst af 20de/31te Marts 1883, angaaende Overdragelse

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Ark No 56/1879. Til Byraadet!

Ark No 56/1879. Til Byraadet! Ark No 56/1879 Til Byraadet! Underskrevne Lærere. som alle i en længere Aarrække have arbejdet ved det offentlige Skolevæsen, tillade sig herved i al Ærbødighed at henvende sig til det ærede Byraad i en

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes:

Byrådssag Indenrigsministeriets har under 8. d.m. Tilskrevet Amtet saaledes: Byrådssag 1875-01 Indenrigsministeriets har under 8. d.m. skrevet Amtet saaledes: I henhold til Lov om Kjøbstadkommunernes Styrelse m.m. af 26. maj 1868 har Indenrigsministeriet under Dags Dato udnævnt

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere