Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for"

Transkript

1 Uddannelse: Uddannelsen til underviser i dansk sm andet- g fremmedsprg fr vksne g unge Mdul: Mdul 4, Sprgtilegnelse, Hld B ECTS: 15 Semester + år: Frår 2018 Undervisningssted: Aarhus Mdulansvarlig (navn g adresse) Karen Bjerg Petersen Undervisere (navn g adresse) Karen Bjerg Petersen Sphia Frvin Line Krgager Andersen Søren Lyhne Skv Richard Madsen Signe Wendt Galster Undervisningslkale Se timeplan: Mål g indhld (jf. gældende studierdning, 2008) Mål: Efter gennemført mdul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, frstået sm et kritisk, systematisk, teretisk g empirisk funderet grundlag: demnstrere verblik ver g indsigt i centrale terier m andetsprgstilegnelse, herunder terier m udvikling af grundlæggende literacitet i andet- g fremmedsprgsundervisningen af vksne g unge analysere, vurdere g diskutere teriernes relevans g implikatiner fr undervisningen analysere, vurdere g diskutere sprglige data ud fra et tilegnelsesteretisk perspektiv. Indhld: Der arbejdes med: terier m fremmed- g andetsprgstilegnelse g deres implikatiner fr andetsprgsudvikling g andetsprgsundervisning terier m literacy med særligt fkus på udvikling af grundlæggende læse- g skrivekmpetencer hs vksne g unge analyse af sprglige data ud fra et tilegnelsesteretisk perspektiv. 1 af 14

2 Prøvefrm/eksamen Se gældende studierdning: Husk at tjekke din eksamenstilmelding mellem 15. g 28. februar på mit.au.dk! Er du tilmeldt eksamen? Er du tilmeldt den ønskede eksamensfrm? Evt. tilrettelæggelsesfrm Undervisnings- g arbejdsfrmerne vil være hldundervisning med aktiv deltagelse af de studerende, samt gruppearbejde mkring løsning af pgaver. Det er nødvendigt at bruge e-læringssystemet Blackbard. Vejledning g feedback De studerende tilbydes kllektiv vejledning i frbindelse med deres eksamenspgaver. Den kllektive vejledning er integreret i undervisningsdagene g gives af mdulansvarlig Karen Bjerg Petersen. Derudver tilbydes de studerende en individuel vejleder, der gså frestår eksamen. Evaluering Spørgeskemaundersøgelsen tilgås via BlackBard. På næstsidste undervisningsgang/seminar besvarer de studerende individuelt spørgeskemaet, g på sidste undervisningsgang/seminar drøftes resultatet med de studerende på hldet. Kvantitativ evaluering fregår: 26.april 2018 Kvalitativ evaluering fregår: 3.maj 2018 Husk at viderestille din AU mailadresse til din private adresse, hvis du fretrækker at bruge din private adresse! Litteratur Se versigten ver de enkelte undervisningsgange. De studerende bedes anskaffe følgende titel: Keith Jhnsn (2017): An intrductin t freign language learning and teaching (Learning abut language). 3 rd editin. Lngman. OBS! Udgaven fra 2008 g evt kan gså bruges. Ud ver kmpendiets tekster anbefaler vi følgende grundbøger: Gregersen, Annette Søndergaard (red.) (2009, 2015). Sprgfag i frandring pædaggik g praksis. 2. udgave. Samfundslitteratur.s Ellis, Rd (2015). The Study f Secnd Language Acquisitin. Oxfrd University Press. Mitchell, Rsamnd, Flrence Myles and Emma Marsden (2013). Secnd language learning theries. 3rd Editin. New Yrk/Lndn: Rutledge. 2 af 14

3 Kmpendium: Kmpendium til mdulet kan købes på AU Library i Emdrup eller i Stakbgladen i Århus. Se mere her: Ressurcer fra dit biblitek: På denne side finder du et udvalg af nyttige ressurcer til studiet af dansk sm andetsprg. Fagsiden indehlder vigtige infrmatinskilder inden fr dansk sm andetsprg, tsprgethed, flersprgethed g sprgundervisning. Igennem siden har du adgang til et antal relevante databaser g kan dwlade artikler fra Sprgfrum. Tidsskrift fr sprg g kultur-pædaggik. Vidensdeling Besøg gerne blg 3 af 14

4 Undervisningsplan Aarhus B versigt Ses- Dat Start Slut Undervisningstema Underviser 1 8. februar Intrduktin til mdulet g tilegnelsesterierne Karen Bjerg Petersen februar Tværsprglighed g sprgtilegnelse Line Krgager Andersen februar Kgnitive sprgtilegnelsesterier Sphia Frvin Eksamenstilmelding/tjek af eksamensfrm februar 4 8. marts Sprgscialisering g knversatinsanalyse + kllektiv vejl. Karen Bjerg Petersen marts Scikulturelle læringsterier Søren Lyhne Skv marts Prjekter g prblemfrmuleringer pstart + Midtvejsevaluering + kllektiv vejledning Karen Bjerg Petersen april Input-utput-interaktinshypteserne Richard Madsen april Andetsprgspædaggiske implikatiner. Kllektiv vejledning Karen Bjerg Peteren april Samspil mellem funktinelt sprgsyn g scikgnitivt læringssyn Kvantitativ evaluering Signe Wendt Galster Opsamling på mdulet. Kvalitativ Evaluering + kllektiv vejl. Karen Bjerg Petersen 3. maj 4 af 14

5 Sessin 1 Titel: Intrduktin til mdulet g tilegnelsesterierne Dat g tidspunkt: 8. februar 2018, kl. 10:15 15:00 Underviser: Karen Bjerg Petersen Indhld: - De studerende intrduceres til mdulets temaer g eksamensfrmer. - Frskellige sprgtilegnelsesterier bliver intrduceret g diskuteret. - Første intrduktin til metder til dataindsamling i sprgtilegnelse Bjerre, Malene g Uffe Ladegaard (2007): Kapitel 1: Indledning. Intrduktin g begreber: En verden i bevægelse g Kapitel 2: Den histriske udvikling: Tre frskellige syn på sprgtilegnelse. I: Veje til et nyt sprg terier m sprgtilegnelse. Dansklærerfreningens frlag, s Lund, Karen (2015). Fkus på sprglæring g pædaggiske implikatiner, 1: Creder hvad siger frskningen, g hvad trr vi sm undervisere selv på? 2: Ubevidst eller bevidst læring? 3: Outputhyptesen. I: Gregersen, Annette Søndergaard (red.) (2015). Sprgfag i frandring pædaggik g praksis. 2. udgave. Samfundslitteratur, s Jhnsn, Keith (2017). Kapitel 1: Five learners and five methds (s. 3-14). Kapitel 4: Learners and their errrs (s ). I: An Intrductin t Freign Language Learning and Teaching. Pearsn. Mitchell, Rsamnd, Flrence Myles and Emma Marsden (2013). Secnd language learning: Key cncepts and issues: Intrductin, What makes fr a gd thery? I: Mitchell, Myles & Marsden: Secnd language learning theries. 3rd Editin, s Frberedelse til undervisningen: Læs litteraturen til første mødegang. Mens du læser litteraturen til undervisningsgangen, kan du prøve at besvare følgende spørgsmål: Hvad er sprgtilegnelsessynet inden fr de frskellige terisyn? Hvilke sprgsyn er repræsenteret? Hvrdan trr du, mennesker lærer sprg? Og hvad er sprg i din frståelse? 5 af 14

6 Sessin 2 Titel: Tværsprglighed & sprgtilegnelse Dat g tidspunkt: 15. februar 2018, kl. 10:15-15:00 Underviser: Line Krgager Andersen Indhld: Indføring i sprglig mangfldighed Hvad er tværsprglighed? Hvilken rlle spiller mdersmålet g andre sprg i frbindelsen med indlæringen af dansk? Hvrdan kan viden m sprglige ressurcer udnyttes i sprgundervisningen? Præsentatin af frskningsprjekt m tværsprglighed i flkesklen diskussin af relevansen fr jeres egen undervisning. Andersen, Line (2005) Almen Sprgfrståelse. Frederiksberg: Dansklærerfreningens Frlag, kap. 7-13, i alt 40 sider (dwnlades fra blackbard) Dyssegaard, C. B., Egeberg, J. d. H., Smmersel, H. B., Steenber, K., & Vestergaard, S. (2015). A systematic review f the impact f multiple language teaching, prir language experience and acquisitin n students' language prficiency in primary and secndary schl. København: Danish Clearinghuse fr Educatinal Research Lightbwn, P. M., & Spada, N. (2000). D they knw what they're ding? L2 learners' awareness f L1 influence. Language Awareness, 9(4), Lundquist, U. (2008). Sprglig bevidsthed sm sprgsammenligning. In H. P. Laursen (Ed.), Sprget med i alle fag - andetsprg g didaktik i flkesklen. Undervisningsministeriet. Whaley, Lindsay J. (1997) Intrductin t Typlgy: The Unity and Diversity f Language. Sage publicatins. Kapitel 1 (10 s) Frberedelse: Inden undervisningen frventes I at løse en pgave, der ligger på Blackbard samt læse litteraturen. Der vil på Blackbard ligge anvisninger til læsning samt priritering af stffet. 6 af 14

7 Sessin 3 Titel: Kgnitive sprgtilegnelsesterier Dat g tidspunkt: 22. februar 2018, kl. 10:15-15:00 Underviser: Sphia Frvin Indhld: Vi vil gennemgå de klassiske, kgnitive læringsterier fr SLA g læring generelt. Vi vil diskutere, hvilke implikatiner det kgnitive læringssyn kan have fr undervisningen, g vi vil relatere læringssynet til andre læringsterier. Lund, Karen (1997). Kap 10: En kgnitivt baseret tilegnelseshyptese (s ), kap. 12: Inversin (s ). I: Lærer alle dansk på samme måde? En længdeundersøgelse af vksnes tilegnelse af dansk sm andetsprg. Specialpædaggisk frlag. Mitchell, Rsamnd, Flrence Myles g Emma Marsden (2013): Kapitel 4: Cgnitive Appraches t secnd language learning. I: Secnd language learning, 3 rd editin. s Rehr, K., & Gánem-Gutiérrez, G. A. (2009). The status f metalinguistic knwledge in instructed adult L2 learning. Language Awareness, 18(2), Scmidt, R. (1995) Cnsciusness and freign language learning: A tutrial n the rle f attentin and awareness in learning. I: Attentin and awareness in freign language learning. Hnlulu: Secnd Language Learning & Curriculum Center (16 sider). 7 af 14

8 Sessin 4 Titel: Sprgscialisering g knversatinsanalyse. Kllektiv vejledning Dat g tidspunkt: 8.marts 2018, kl. 10:15-16:00 Underviser: Karen Bjerg Petersen Indhld: Denne undervisningsgang anlægger vi et empirisk, kntekstfrankret perspektiv på andetsprgslæringen, hvr både læringsprcessen g den persn, der lærer andetsprget, ses sm uløseligt frbundet til lkale g glbale kntekster. Vi udfrsker t frskningstraditiner, der begge tager afsæt i frskerens egne empiriske undersøgelser, nemlig Sprgscialiseringsstudier g Knversatinsanalyse. Vi taler m, hvrdan de t traditiner hver især g tilsammen kan bidrage til at frstå g analysere andetsprgstilegnelse. Vi ser på måder at indsamle g diskutere date i sprgtilegnelse. Vi ser specifikt på undersøgelser af andetsprgstilegnelse i arbejdsmarkedskntekster g diskuterer dette. Litteratur: Clemensen, Nana (2016): Scialisering til g gennem sprg. I: Gulløv, Eva, Gritt B. Nielsen g Ida W. Winther, Pædaggisk Antrplgi. Tilgange g begreber. Hans Reitzels frlag, s Duff, Patricia and Steven Talmy (2011): Language scializatin appraches t secnd language acquisitin. Scial, cultural, and linguistic develpment in additinal languages I: Atkinsn, Dwight, Alternative appraches t secnd language acquisitin. Rutledge, s Eskildsen, S. W. & Wagner, Jhannes, (2015). Sprgbrugsbaseret læring i en tsprget hverdag En frskningsversigt ver sprgbrugsbaseret andetsprgstilegnelse g sprgpædaggiske implikatiner, NYS 48. Sandwall, K. (2010). I Learn Mre at Schl: A Critical Perspective n Wrkplace-Related Secnd Language Learning In and Out f Schl, TESOL Quarterley, Vl. 44, N. 3: Migratin and Adult Language Learning, pp Femø, Mie, Jakb Steensig g Jhannes Wagner (2006): Knversatinsanalyse i Danmark. NyS Nydanske Sprgstudier Sprgvidenskabelige frskningstraditiner, s af 14

9 Sessin 5 Titel: Scikulturelle læringsterier Dat g tidspunkt: 15. marts 2018, kl. 10:15-15:00 Underviser: Søren Lyhne Skv Indhld: Vi kigger nærmere på de scikulturelle læringsterier med henblik på at analysere, vurdere g diskutere de scikulturelle teriers relevans g implikatiner fr undervisningen i dansk sm andetsprg. Der bliver analyseret data fra undervisningen i dansk sm andetsprg. Vi ser gså nærmere på identitetsbegrebet g på sammenhængen mellem identitet g sprgtilegnelse fra et scikulturelt perspektiv. Keith Jhnsn (2017). Kapitel 10: Cntexts. I: An Intrductin t Freign Language Learning and Teaching. Pearsn, s Mitchell, Rsamnd, Flrence Myles g Emma Marsden (2013). Kapitel 8: Scicultural perspectives n secnd language learning. I: Secnd language learning theries. 3 rd editin, s Nrtn, B. (2013). Kapitel 1: Fact and Fictin in Language Learning (s ), Kapitel 4: Eva and Mai: Old Heads n Yung Shulders, (s ). I: Identity and Language Learning. Extending the Cnversatin. Secnd editin. Multilingual Matters. Dnat (1994). Cllective scafflding in secnd language learning. I: Lantlf, J. P & G. Appel (eds.), Vygtskyan Appraches in secnd language research. Ablex Publishers, s Frberedelse til undervisningen: Litteraturen læses. Fkuser i din læsning på karakteristiske træk i de scikulturelle læringsterier, g gør dig vervejelser mht. hvilke implikatiner disse terier kan have i frhld til undervisningens terier, metder g praksis. 9 af 14

10 Sessin 6 Titel: Prjekter g prblemfrmuleringer, Kllektiv vejledning Dat g tidspunkt: 22. marts 2018, kl. 10:15-16:00 Underviser: Karen Bjerg Petersen Indhld: Fkus i denne sessin ligger på indledende arbejde med jeres egen frskning sm studerende, sm kmmer til udtryk i jeres selvstændige prjekter. I får mulighed fr at præsentere jeres ideer til prjekter i mindre grupper, få feedback fra underviseren g andre studerende g herigennem at kmme gdt i gang med jeres prjekter. I frbindelse med jeres prjekter, diskuterer vi relevansen af frskellige dataindsamlings- g registreringsmetder. Midtvejsevaluering af mdulet. Hlm, Lars g Nana Clemensen (2017): At lære sig de klge damer s sprg. Studerendes perspektiver på akademisk skrivning. Dansk Universitetspædaggisk Tidsskrift 12(23), s Ankersbrg, Vibeke (2009). Kapitel 1: Prblemfrmuleringer en nødvendig lgisk umulighed. I: Ankersbrg, V. g M. W. Blsen (red.), Tænk selv! Videnskabsteri g undersøgelsesdesign i samfundsvidenskab. 2. udgave. Frlaget Plitiske Studier, s Frberedelse til undervisningen: Lav et udkast til din prblemfrmulering, gså selv m du måske synes det er svært at tage stilling g indkredse dit fkus på nuværende tidspunkt. Tænk ver hvilke terier, du ønsker at inddrage i pgaven, g hvilke refleksiner ver typer af data g metde, det kan være relevant at skrive m. Send dit udkast til Karen på: senest 20. marts kl 9. Skriv i emnet: prjekt sprgtilegnelse. 10 af 14

11 Sessin 7 Titel: Input-utput-interaktinshypteserne Dat g tidspunkt: 12. april 2018, kl. 10:15-15:00 Underviser: Richard Madsen Indhld: Der bliver arbejdet med input-utput-interaktin g intersprg. De studerende tilbydes øvelser i at analysere, vurdere g diskutere teriernes relevans g implikatiner fr undervisningen, bl.a. via analyse af intersprgsdata. Gass, S. M. & L. Selinker (2008/2013). Kapitel 10: Input, interactin and utput (s ). I: Secnd Language Acquisitin. An intrductry curse. 4th editin. Rutledge. Keith Jhnsn (2017). Kapitel 5: Input, interactin and utput (s ). Kapitel 6: Sme learning prcesses (s ). I: An Intrductin t Freign Language Learning and Teaching. Pearsn. Lindberg, Inger (1998). Interaktin med fkus på frm. I: Møller, Janus, Pia Quist, Anne Hlmen g J. N. Jørgensen (red.): Nrdiske sprg sm andetsprg. Københavnerstudier i tsprgethed 30. Danmarks Lærerhøjskle, s Sprgfrum Temanummer m sprgtilegnelse Nr (dwnlades) Frberedelse til undervisningen: Litteraturen læses. Der reflekteres mkring begreberne input-utput-interaktin. Hvad indebærer de hver især tilegnelsesteretisk? Hvad indebærer en kmbinatin af disse tilegnelsesteretisk? 11 af 14

12 Sessin 8 Titel: Andetsprgspædaggiske implikatiner Dat g tidspunkt: 19. april 2018, kl. 10:15-16:00 Underviser: Karen Bjerg Petersen Indhld: Der bliver arbejdet med histriske sammenhænge mellem sprgtilegnelsesterier g den betydning, terierne har haft fr udvikling af fx nye pgavetyper, undervisningstilgange g blik på andetsprgspædaggik g undervisning i (dansk) sm andetsprg. Bjerre, Malene g Uffe Ladegaard (2007): Kapitel 8. Praktisk anvendelse. Hvad kan man så bruge det til? I: Veje til et nyt sprg terier m sprgtilegnelse. Dansklærerfreningens frlag, s Lund, Karen (2015). Fkus på sprglæring g pædaggiske implikatiner fr undervisningen, 1: Creder hvad siger frskningen, g hvad trr vi sm undervisere selv på? 2: Ubevidst eller bevidst læring? 3: Outputhyptesen, 8: Pædaggiske implikatiner, 9. Læringsrum g anvendelsesrum et aktivt samspil mellem skle g virkelighed g 10. Prjekt- g prblembaseret undervisning. I: Gregersen, Annette Søndergaard (red.), Sprgfag i frandring pædaggik g praksis. 2. udgave. Samfundslitteratur, s (genlæses) + s Keith Jhnsn (2017): Kapitel 9: Language teaching. A brisk walk thrugh recent times. I: An intrductin t freign language learning and teaching (Learning abut language). 3 rd editin. Lngman, s Frberedelse til undervisningen: Litteraturen læses. Overvej, hvrdan du sm underviser/knsulent m.v. i dansk sm andetsprg inddrager frskellige pgavetyper g indfaldsvinkler, sm tager deres afsæt i frskellige sprgtilegnelsesterier: taskbaseret pædaggik? sprglig pmærksmhed? Dansk på arbejdspladsen? 12 af 14

13 Sessin 9 Titel: Samspil mellem funktinelt sprgsyn g sci-kgnitivt læringssyn Dat g tidspunkt: 26. april 2018, kl. 10:15-15:00 Underviser: Signe Wendt Galster Indhld: Der bliver arbejdet med samspillet mellem funktinelt sprgsyn g scikgnitivit læringssyn. De studerende tilbydes øvelser i analysere, vurdere g diskutere teriens relevans, implikatiner fr undervisningen, bl.a. via analyse af intersprgsdata. Kvantitativ evaluering af mdulet Keith Jhnsn (2017). Kapitel 7: Individual language learners: sme differences (s ), Kapitel 8: Gd language learners and what they d (s ). I: An Intrductin t Freign Language Learning and Teaching. Pearsn. Lund, Karen (2009). Fkus på sprg, 3: Den nye sprgbrugers tidlige sprg, 4: Den sprglige udvikling. I: Gregersen, Annette Søndergaard (red.) (2015). Sprgfag i frandring pædaggik g praksis. 2. udgave. Samfundslitteratur, s Lund, Karen (1997). Kap. 17: Et funktinelt sprgsyn, kap. 18: En funktinel sprgtilegnelseshyptese. I: Lærer alle dansk på samme måde? En længdeundersøgelse af vksnes tilegnelse af dansk sm andetsprg. Special pædaggisk frlag, s Frberedelse til undervisningen: Litteraturen læses. Fkuser i din læsning på hvad der ligger i at indtænke et samspil mellem et funktinelt sprgsyn g et scikgnitivt læringssyn, g gør dig vervejelser mht. hvilke implikatiner et sådant samspil kan have i frhld til undervisningens terier, metder g praksis. 13 af 14

14 Sessin 10 Titel: Terier på tværs. Opsamling på mdulet. Kllektiv vejledning. Dat g tidspunkt: 3. maj 2018, kl. 10:15-16:00 Underviser: Karen Bjerg Petersen Indhld: Opsamling på mdulet, et blik på sprgtilegnelsesterierne på tværs g i et histrisk blik. Betydningen g implikatiner af sprgtilegnelsesfrskning g terier fr andetsprgspædaggik g undervisning i (dansk) sm andetsprg. Kvalitativ evaluering af mdulet (mundtlig). Litteratur: Mitchell, Rsamnd, Flrence Myles g Emma Marsden (2013). Kap. 10: Cnclusin. I: Secnd language learning theries. 3 rd editin, s Vi anbefaler jer at se følgende yutube-ptagelse af den erfarne engelske SLA-underviser Sctt Thrnburys gennemgang af centrale SLA-figurer g deres frtsatte relevans fr feltet (varer ca. en time): Frberedelse til undervisningen: Litteraturen læses. Gennemgå undervisningsplanen, den litteratur g de temaer, der er gennemgået. Overvej på denne baggrund, hvrdan læsning af terier m sprgtilegnelse har (haft) betydning fr dig g dit arbejde? Ændrede fkuspunkter? Hvilke pædaggiske implikatiner? 14 af 14

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET

TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier TEMA: GODT I GANG MED SPECIALET Udviklet af Hanne Balsby Thinghlm, CUDiM Takeaway Teaching: Specialefrberedelse SPECIALEFORBEREDELSE

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen:

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: Masterprojekt, Emdrup og Aarhus, forår 2016 Uddannelse: Masteruddannelsen i dansk som andetsprog Modul (nr. + navn): Modul 2, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: Emdrup

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN

Studieordningens nationale del. Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Studierdningens natinale del Prøver i GRUNDFAGLIGHEDEN Grundfagligheden prøves gennem tre prøver, der svarer til tre kmpetencemål. Det ene kmpetencemål retter sig md første praktik. Prøve: Grundfaglighedens

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune

Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på folkeskolerne i Odense Kommune Kmpetenceudvikling af musiklærere g pædagger i rammerne af det musikalske læringsmiljø på flkesklerne i Odense Kmmune Det følgende er uddrag af prjektbeskrivelsen g beskriver indhld g mdel: Indhld Kmpetenceudviklingsfrløbet

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING.

Medieret læring, undervisning, MEDIERET LÆRING i klasseværelset er mere en GOD UNDERVISNING. Medieret læring, undervisning, Denne artikel mhandler differentiering g læring g giver en række vejledninger til hvrdan man kan skabe støttende strategier til elevernes læring g udvikling Læs mere www.munkhlm.cc

Læs mere

Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT

Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT Fagfællebedømmelse af videnskabelig artikel i DUT Dat fr review: [skriv her] Artiklens titel: [skriv her] Bedømmelsens frmål Hensigten med fagfællebedømmelse i Dansk Universitetspædaggisk Tidsskrift er

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Professionsretningen Arkitektprojektering

Professionsretningen Arkitektprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen

Bacheloruddannelsen i Psykologi 2011 - fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bachelruddannelsen i Psyklgi 2011 - fagstudierdningen Gældende fra 1. september 2015 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

Masterprojektmodulet

Masterprojektmodulet Sted: København og Århus. Forår 2014 Masterprojektmodulet (Masterprojektseminar og Sprogtilegnelsesdage) Master i dansk som andetsprog Undervisere og e-mail-adresse(r): Karen Lund karlund@dpu.dk Elina

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg

Projektbeskrivelse for drengeprojektet, Læreruddannelsen Vordingborg Prjektbeskrivelse fr drengeprjektet, Læreruddannelsen Vrdingbrg Prjekttitel: Hld på mændene; Om mænds perspektiver på studie g fremtidigt arbejdsliv i frhld til læreruddannelsen: Arbejde, identitet, rekruttering

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

Konkret om AT-opgaver med innovation 1

Konkret om AT-opgaver med innovation 1 Knkret m AT-pgaver med innvatin 1 I de følgende afsnit er der plukket ud fra bl.a. vejledningen g kmmenteret på afsnit. Det er derfr stadigvæk den enkelte lærers ansvar at læse teksten i læreplan g vejledning

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau fagstudieordningen

Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau fagstudieordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Tilvalgsuddannelsen i Psyklgi på bachelrniveau 2016 - fagstudierdningen Gældende fra 1. september

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Materialer: o Eckhard Bick, Grammy i Klostermølleskoven o VISL-relaterede grammatikker o Forslag til pædagogisk tilrettelagt brug af VISL-sitet

Materialer: o Eckhard Bick, Grammy i Klostermølleskoven o VISL-relaterede grammatikker o Forslag til pædagogisk tilrettelagt brug af VISL-sitet Nyt m VISL-SEM-kurset mere detaljeret kursusindhld g lidt m materialer. 1. kursusgang, Odense: Intrduktin til systemet g kursusmateriale Krt m terminlgi g farver (materiale fra JMD) analyseredskaber/tegnsæt

Læs mere

analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for indholdsbaseret sprogpædagogisk praksis

analysere, vurdere og diskutere teoriernes relevans og implikationer for indholdsbaseret sprogpædagogisk praksis Uddannelse: Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og uge Modul: Modul 4, Sprogtilegnelse ECTS: 15 Semester + år: Forår 2017 Undervisningssted: Emdrup Modulansvarlig (navn

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

12-09-2014. Grundlag for udvikling, læring og trivsel

12-09-2014. Grundlag for udvikling, læring og trivsel Grundlag fr udvikling, læring g trivsel Mtivatin g drivkraft Opmærksmhedsfunktinen Sprglige- g kmmunikative kmpetencer Erfaringsdannelse Arbejdshukmmelse 1 Rbusthed Ydre mtivatin Indre mtivatin Sårbarhed

Læs mere

Kort om: Eleverne afprøver på egen krop gamle lege, og idrættens værdier opleves og diskuteres i et historisk perspektiv

Kort om: Eleverne afprøver på egen krop gamle lege, og idrættens værdier opleves og diskuteres i et historisk perspektiv Frløb 10 Idræt histrie Titel: Idræt med g md idrættens værdier i et histrisk perspektiv Fag: Idræt - histrie Klassetrin: 7. 10. klasse Årstid: Frår, smmer, efterår, vinter Krt m: Eleverne afprøver på egen

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Bilag 2 Forskning og kommunale erfaringer

Bilag 2 Forskning og kommunale erfaringer Bilag 2 Frskning g kmmunale erfaringer a. Frskning fr 0-6 årige Henvisning til relevant frskning/litteratur med krte kmmentar: Bleses Drthe & Madsen, T. O. Cllier, V & Thmas, W Hagtvet, B. E. Hvrdan gør

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Indledning mm BETA-VERSION. Forord/introduktion til bogen DESIGN PROCES & METODE INDHOLDSFORTEGNELSE: 0A Indhldsfrtegnelse 0B Indledning mm 0C HVAD ER DESIGN? 1A 1B 1C 1D Frrd/intrduktin til bgen fra ide til prdukt RIIS RETAIL A/S Hvad er design g hvad er designprcessen?

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2015/2016 Fag: Dansk

Årsplan for 8. klasse Skoleåret 2015/2016 Fag: Dansk Årsplan fr 8. klasse Skleåret 2015/2016 Fag: Dansk Ugeplan Tema Materialer Indhld - Mål & Arbejdsfrmer 33 Mandag pstart Opstart Digtning g dansk Sæt skrivespr 1 Intr til året i dansk Intr til bøgerne Sådansk

Læs mere

Formidling og formidlingsteori præsentationsformer og -teknikker kommunikationsanalyse.

Formidling og formidlingsteori præsentationsformer og -teknikker kommunikationsanalyse. Hvedtema 5 1 2. år uge 6 Fag: Fysik, Kemi, matematik, Teknlgi 2 (Kmmunikatin/IT A) 2 (Kemi A) 3, Mål g kernestf fr dette frløb Studiemrådet Faglige mål Varighed: 30 lekt. Metder vælge g anvende fagligt

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for

Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for Uddannelse: Uddannelsen til underviser i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og uge Modul: Modul 4, Sprogtilegnelse Hold A ECTS: 15 Semester + år: Forår 2017 Undervisningssted: Århus Modulansvarlig

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Kommissorium for systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept. 2011

Kommissorium for systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept. 2011 Kmmissrium fr systemanskaffelse af AU fælles LMS / VLE system, sept. 2011 Baggrund: Aarhus Universitets ledelse gdkendte i fråret 2011 på baggrund af en arbejdsgruppes indstilling en ny strategisk satsning

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Fagstudieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017

Fagstudieordning for SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 Fagstudierdning fr SIDEFAGSUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG, 2017- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 1 Indhld 1. Indledning... 4 2. Tilknytning... 4 3. Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil... 4

Læs mere

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

INNOVATION. Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Innvatin g mtivatin i AT sm mind-set i stx praksis fr lærere, ledelse g elever Knference på Aarhus Universitet tirsdag den 29. april 2014 INNOVATION mange taler m innvatin i gymnasiet, men gør ngen nget

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.

Den innovative lærer. Kjeld Fredens er adjungeret professor ved recreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Den innvative lærer Kjeld Fredens er adjungeret prfessr ved recreate, Institut fr Læring g Filsfi, Aalbrg Universitet. Han har været lektr (hjernefrsker) ved Århus Universitet, seminarierektr ved Skive

Læs mere

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525

Kommunikation. set i forhold til den vanskelige samtale Bachelorprojekt 2015. Susanne Nestved Boilesen STUDIE NR. KPS11525 Kmmunikatin 09 01 2015 set i frhld til den vanskelige samtale Bachelrprjekt 2015 STUDIE NR. KPS11525 Indhldsfrtegnelse Indledning:... 2 Prblemfrmulering:... 3 Metde g afgrænsning:... 3 Systemisk kmmunikatins

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017

Fagstudieordning for BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 Fagstudierdning fr BACHELORUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB, 2017- STUDIEORDNINGEN, IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2017 1 Indhld 1. Indledning... 4 2. Titel g tilknytning... 4 3. Uddannelsens frmål g kmpetenceprfil...

Læs mere

IKT i AP Oplæg v. Anne Bisgaard Vase Odder Gymnasium

IKT i AP Oplæg v. Anne Bisgaard Vase Odder Gymnasium IKT i AP Oplæg v. Anne Bisgaard Vase Odder Gymnasium Hvrfr IKT? Ikke spørgsmål m man skal inddrage IKT, men til hvad g hvrdan Findes på frskellige niveauer lidt har gså ret! Det bedste må ikke blive det

Læs mere

Referat LUU SOSU onsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, Ane Staunings vej 21, Horsens - lokale 224

Referat LUU SOSU onsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, Ane Staunings vej 21, Horsens - lokale 224 Referat LUU SOSU nsdag den 25. juni 2014 - kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, Ane Staunings vej 21, Hrsens - lkale 224 Deltagere LUU: Drte Jørgensen, Gitta Kørchen, Grethe Buch, Hanne Suhr, Jens Erik

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE

SPROG-KROP OG BEVÆGELSE ÅRETS TEMA 2017 SPROG-KROP OG BEVÆGELSE Min læreplan fr hele året i 2017. I hele periden vil jeg anvende g præsentere frskellige aktiviteter hvr leg g bevægelse, barnets sprglige udvikling er indtænkt

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015

MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 MÅLSÆTNING OG LÆREPLANER 2015 JEG ER NOGET! LYKKE ER AT GÅ OG VADE OP TIL KNÆENE I BLADE GÅ PÅ BARE, SORTE FØDDER OG SÅ NYE GULERØDDER. GLÆDE ER AT SE HVORDAN AT SOLENS GNISTER RAMMER VANDET. SE! DE HEDE

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Til orientering er pædagogisk assistent ikke repræsenteret i ETU en fra Skanderborg.

Til orientering er pædagogisk assistent ikke repræsenteret i ETU en fra Skanderborg. Dagsrden til LUU-PÆD møde den 10. april 2015 Side 1 kl. 09:00 12:00 Deltagere: Jytte Flyvbjerg Kristiansen, FOA Eva Bak Silkebrg kmmune Nel Lind, elevrepræsentant Skanderbrg Martin B. Mikkelsen, elevrepræsentant

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet:

Indholdsfortegnelse: 1) Før grundforløb: 2) Under grundforløb: 3) Start på hovedforløbet: Virksmhedsguiden Minihåndbg / guidelines til virksmheder der ansætter elever med anden etnisk baggrund, g til undervisere der arbejder med denne gruppes grundfrløb g vergang til praktik g hvedfrløb. 1

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1

Argentinsk Tango. Undervisningsplan for 4 gange MW20131118-1 Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Argentinsk Tang Undervisningsplan fr 4 gange Frrd Glæden g lysten til at danse er det vigtigste vi kmmer med, når vi gerne vil lærer at danse. En danseglæde

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Fagstudieordning for Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau ordningen

Fagstudieordning for Tilvalgsuddannelsen i Psykologi på bachelorniveau ordningen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudierdning fr Tilvalgsuddannelsen i Psyklgi på bachelrniveau 2011 - rdningen Gældende fra

Læs mere