Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Deletape 4 20 arbdage Deletape 3 30 arbdage Deletape 2 30 arbdage Deletape 1 40 arbdage Deletape 6 30 arbdage Deletape 5 30 arbdage Midtbyprojektet Husk! Kortdata er vejledende Skel kan ikke afsættes efter matrikelkortet KMS 200m

20 MARIAGERFJORD KOMMUNE STØJREDEGØRELSE ANLÆGSARBEJDER HOSTRUPVEJ, HOBRO ADRESSE COWI A/S Visionsvej Aalborg TLF FAX WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed og støjgrænser Grænseværdier 2 3 Bygherres intentioner 3 4 Støj fra anlægsaktiviteter Anlægsfaser Støjberegninger Beregningsforudsætninger Resultater 7 5 Vurdering Flere aktiviteter Støjens karakteristik 10 6 Afværgeforanstaltninger 10 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A A VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Notat TMLE/LRVI LFL/INAN/JVM TMLE \\cowi.net\projects\a075000\a075474\tmle\hobro Hostrupvej\Notat\Hobro Hostrupvej v4.0.docx

21 2 STØJREDEGØRELSE ANLÆGSARBEJDER HOSTRUPVEJ HOBRO 1 Indledning COWI er blevet anmodet af Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg Myndighed og Projekt, om at redegøre for støjen fra anlægsarbejder i forbindelse med renovering af Hostrupvej samt en del af Brogade i Hobro. Støjredegørelsen skal anvendes til VVM anmeldelse og anmeldelse af midlertidig aktivitet. Der vil i anlægsperioden forekomme støj fra almindeligt anvendt entreprenørmateriel såsom gravemaskiner, lastbiler, komprimeringsmateriel, asfaltudlæggere m.m. Formålet med redegørelsen er, at beskrive støjende aktiviteter under anlægsarbejdet i forbindelse med renoveringen, samt at vurdere deres støjpåvirkning af omgivelserne. 2 Beliggenhed og støjgrænser Hostrupvej er en del af hovedvejen igennem den nordlige del af Hobro centrum. Ifølge kommuneplanrammerne forløber vejen gennem erhvervs-, center- og boligområder. Brogade ligger i centerområde. På en stor del af strækningen er der bebyggelse/boliger som ligger helt tæt op ad vejen. 2.1 Grænseværdier Støj defineres generelt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet db. Der tages ved måling og beregning af støj hensyn til, hvordan det menneskelige øre opfatter lyd - kaldet A-vægtning - og resultatet angives normalt med enheden db(a). I dette notat er anvendt betegnelsen db, selvom der er tale om det A-vægtede støjniveau. Støj, vibrationer og støv fra bygge- og anlægsarbejder reguleres efter miljøbeskyttelseslovens 7 /1/, hvorefter miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om anmeldelse af midlertidig placering og anvendelse af anlæg, transportmidler, mobile anlæg, maskiner og redskaber, der kan medføre forurening, herunder om vilkår for disses placeringer og anvendelse. Jf. Bekendtgørelse nr. 467 om miljøregulering af visse aktiviteter, 3, skal støv- og støjfrembringende bygge- og anlægsaktiviteter anmeldes til kommunen senest 14 dage før aktiviteten påbegyndes. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. regler om, at kommunerne kan udarbejde forskrifter for miljøregulering af midlertidige aktiviteter. Mariagerfjord Kommune har ingen forskrifter vedrørende støj fra anlægsaktiviteter. Hvis Mariagerfjord Kommune ønsker det kan der tages udgangspunkt i de ofte benyttede støjgrænser for støjende bygge- og anlægsarbejder vist herunder. Det er vores erfaring, at det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor- \\cowi.net\projects\a075000\a075474\tmle\hobro Hostrupvej\Notat\Hobro Hostrupvej v4.0.docx

22 STØJREDEGØRELSE ANLÆGSARBEJDER HOSTRUPVEJ HOBRO 3 når kravene er gældende. I Københavns Kommune er tidsrummet i dagsperioden udvidet til kl. 19 og der må man desuden også udføre støjende arbejder om lørdagen indtil kl. 16. I Odense Kommune må der kun udføres støjende arbejder på hverdag indtil kl. 18. Oftest benyttes Miljøstyrelsens referencetidsrum for dag, aften og natperioden. Tabel 1 I større anlægsprojekter, er nedenstående grænseværdier for støj fra bygge- og anlægsarbejder ofte brugt. Hverdage Andre tidsrum Maksimalværdi om natten kl Grænseværdier for støj målt udendørs 70 db 40 db 55 db Bortset fra maksimalværdien er grænserne for støj angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db. 3 Bygherres intentioner Det er bygherres intention at der kun udføres støjende aktiviteter indenfor følgende arbejdstidsrum: Hverdage mandag til fredag mellem kl og Lørdage mellem kl og Samt enkelte søndage i tidsrummet mellem kl og Der vil udenfor disse tidsrum ikke bliver udført støjende aktiviteter, herunder: spunsning, nedbrydning af beton, skæring af fjernelse af asfalt, vibrering og skæring af fliser og kantsten samt komprimering af jord og asfaltering. Desuden vil følgende aktiviteter ikke finde sted: Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner, trykluftsværktøj eller lignende værktøjer. Af og pålæsning af materialer samt anvendelse af lift og kraner. Der vil ikke være nogen form for aktiviteter på byggepladsens område i tidsrummet mellem kl og \\cowi.net\projects\a075000\a075474\tmle\hobro Hostrupvej\Notat\Hobro Hostrupvej v4.0.docx

23 4 STØJREDEGØRELSE ANLÆGSARBEJDER HOSTRUPVEJ HOBRO 4 Støj fra anlægsaktiviteter 4.1 Anlægsfaser Renoveringsstrækningen deles op i delsegmenter, således der kun bliver arbejdet på et delsegment af strækningen ad gangen. For renovering af hvert delsegment vil der foregå forskellige faser med anlægsaktiviteter. Af Tabel 2 fremgår forventede aktiviteter og maskiner, som kan give støjgener i forhold til nærliggende bebyggelse. For de enkelte faser er der angivet hvilke støjkilder som er i drift, samt om driften sker inden for normal arbejdstid eller kan ønskes foregår udenfor normal arbejdstid. Tabel 2 Forventede faser af renovering af Hostrupvej/Brogade. Fase Aktivitet Støjkilder (% effektiv drift) Kommentar 1.0 Fjernelse af asfalt 1 stk. asfaltskærer (75 %) 1 stk. gravemaskine (75 %) Særlig støjende aktivitet 2 stk. lastbiler kørsel (3 %) 2 stk. lastbiler tomgang (100%) 1.1 Fjernelse af betonfliser/kantsten 1 stk. betonhammer rendegraver (75%) 1 stk. gravemaskine (75%) 2 stk. lastbiler kørsel (50 %) 2 stk. lastbiler tomgang (100%) Særlig støjende aktivitet 1.2 Nedbrydning af eksisterende bygværker 1 stk. betonhammer minigraver (50%) 1 stk. gravemaskine (75%) 2 stk. lastbiler kørsel (50 %) 2 stk. lastbiler tomgang (100%) Særlig støjende aktivitet 1.3 Diverse gravearbejde 1 stk. gravemaskine (75 %) 2 stk. lastbiler kørsel (50 %) 2 stk. lastbiler tomgang (100%) 1 stk. Vandanlæg (100%) 1 stk. Generator (50) 1.4 Komprimering 1 stk. tromle (75 %) 2 stk. lastbiler kørsel (50 %) 2 stk. lastbiler tomgang (100%) \\cowi.net\projects\a075000\a075474\tmle\hobro Hostrupvej\Notat\Hobro Hostrupvej v4.0.docx

24 STØJREDEGØRELSE ANLÆGSARBEJDER HOSTRUPVEJ HOBRO Udlægning af fliser/kantsten 1 stk. pladevibrator (50 %) 2 stk. lastbiler kørsel (50 %) 2 stk. lastbiler tomgang (100%) 1.6 Skæring af kantsten, fliser og rør 1 stk. betonskærer (50 %) 1 stk. håndværktøj (75 %) 2 stk. lastbiler kørsel (50 %) 2 stk. lastbiler tomgang (100%) Særlig støjende aktivitet 1.7 Asfaltering 1 stk. asfaltudlægger (75 %) 1 stk. tromle (25 %) 2 stk. lastbiler kørsel (50 %) 2 stk. lastbiler tomgang (100%) 1.8 Mulig vibrering af spuns langs Banegårdsvej 4 1 stk. mobilkran (75%) 1 stk. vibrator (75%) 2 stk. lastbiler kørsel (50 %) 2 stk. lastbiler tomgang (100%) 30 meter spuns vil som udgangstid presses ned men kan risikere at skulle vibreres. Worst case betragtning Særlig støjende aktivitet For alle anlægsmetoder/maskiner gælder, at de er valgt som repræsentative eksempler i forhold til de forventede anlægsaktiviteter ved renoveringen. Der kan for nogle aktiviteter vælges andre metoder og som følge heraf vil der fås en anden støjpåvirkning fra disse aktiviteter. De enkelte anlægsarbejder udføres som "løbende" arbejder langs hele vejstrækningen, hvor arbejdsområdet forventes at flytte m om dagen. Fase 1.8 er en worst case betragtning af den støjende aktivitet, da det som udgangspunkt forventes at spunsen presses ned. Presning af spuns også kaldet "silent piling" støjer væsentlig mindre end vibrering og man kan forvente et 10 db lavere støjniveau hos naboen end beregnet her i dette notat. 4.2 Støjberegninger Støjen i omgivelserne er beregnet på grundlag af oplysninger om forventede anlægsmetoder, omfang og varighed af aktiviteterne samt kildestyrker for de forventede entreprenørmaskiner. Støjen er beregnet efter den fællesnordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning Beregning af ekstern støj fra virksomheder, nr. 5, \\cowi.net\projects\a075000\a075474\tmle\hobro Hostrupvej\Notat\Hobro Hostrupvej v4.0.docx

25 6 STØJREDEGØRELSE ANLÆGSARBEJDER HOSTRUPVEJ HOBRO I det der er regnet med procentmæssige driftskonditioner af støjkilderne er det beregnede støjniveau ens for både dag, aften og natperioden med reference til Miljøstyrelsens normale referenceperioder. Beregningerne udføres ved to slags beregninger. Der laves først en overslagsberegning på alle de forskellige faser. Derefter udvælges de faser som vil være repræsentative for maks. støjpåvirkning samt gennemsnitlig støjpåvirkning. Disse vil indgå i en mere detaljeret beregning i edb programmet SoundPLAN ver. 7.4 update Overslagsberegningerne vil give et indtryk af hvor langt væk fra anlægsarbejdet der er et støjniveau på 70 og 40 db, såfremt anlægsarbejdet foregår i åbent terræn. Resultatet af de detaljerede støjberegninger er udtrykt ved støjkonturkort som viser støjudbredelsen omkring anlægsarbejdet beregnet 1,5 m over terræn. Beregningsresultaterne er inklusive refleksioner fra bygninger, hvorfor støjniveauer beregnet tæt ved bygninger ikke er fritfeltsværdier og derfor ikke umiddelbart må sammenholdes med eventuelle støjgrænseværdier. Der er som supplement foretaget beregning i punkter ved udvalgte bygningsfacader tæt på de forskellige anlægsarbejder. Resultatet af disse beregninger kan betragtes som fritfeltsværdier, der kan sammenholdes med eventuelle støjgrænseværdier. 4.3 Beregningsforudsætninger Der er foretaget beregninger af støjudbredelsen fra de i afsnit 3.1 beskrevne anlægsaktiviteter med udvalgte, typiske entreprenørmaskiner. Idet de i tabel 3.1 viste anlægsaktiviteter forventes, på et ikke kendt tidspunkt, at skulle udføres langs hele den planlagte vejstrækning, vil det være en uoverkommelig opgave at beregne støjen ved alle naboer. Da det er de samme aktiviteter som forventes at skulle udføres, men med varierende placering, må støjen alt andet lige forventes at være den samme for en given afstand til og type af boligbebyggelse. Generelt ligger der boliger helt tæt op ad Hostrupvej, hvorfor det forventes at støjpåvirkningen vil være sammenlignelig for tilsvarende boliger langs størstedelen af strækningen. For de detaljerede beregninger er der udvalgt en lokalitet til at repræsentere støjudbredelsen fra den mest støjende fase, samt en fase, der svarer til et normalt forekommende, gennemsnitlig støjniveau. Desuden er der regnet detaljeret på vibrering af spuns som kun vil foregå ved Banegårdsvej 4. Bevægelige støjkilder, som opererer indenfor et afgrænset arbejdsareal, er moddeleret som linje- eller fladekilder. Kildeplaceringer og kildestyrker baseres på bedst tilgængelig viden. De anvendte entreprenørmaskiner og kildestyrker fremgår af bilag A. Beregningshøjden er fastlagt til 1,5 meter over terræn. \\cowi.net\projects\a075000\a075474\tmle\hobro Hostrupvej\Notat\Hobro Hostrupvej v4.0.docx

26 STØJREDEGØRELSE ANLÆGSARBEJDER HOSTRUPVEJ HOBRO Resultater Resultaterne for de overordnede støjberegninger fremgår af Tabel 3. Tabel 3 Resultater for overordnede støjberegninger. Anlægsaktivitet Afstand til støjniveau 70 db 40 db 1.0 Fjernelse af asfalt Fjernelse af betonfliser/kantsten 1.2 Nedbrydning af eksisterende bygværker Diverse gravearbejde Komprimering Udlægning af fliser/kantsten Skæring af kantsten, fliser og rør Asfaltering Vibrering af spuns Den mest støjende fase er fase 1.8 som kun vil foregå lokalt ved Banegårdsvej. Som nævnt tidligere er dette en worst case betragtning, da spunsen som udgangspunkt vil blive presset ned. Den mest støjende fase, som vil foregå langs hele strækningen, vil være fase 1.1. Støjpåvirkningen i fase 1.5 vil være sammenlignelig med faserne Støjudbredelseskort for faserne 1.1, 1.5 og 1.8 fremgår af Bilag B. Støjpåvirkningen i fase 1.0 vil være større end i faserne men mindre end i fase 1.1 og 1.8. Resultaterne for faserne fremgår af Tabel 4 og placering af beregningspunkterne fremgår af Bilag B. Tabel 4 Beregningsresultater for fase 1.1, 1.5 og 1.8. Fase / beregningspunkt Støjbidrag LAeq,t [db] 1.1 BP01 73,7 1.1 BP02 77,1 1.1 BP03 77,2 \\cowi.net\projects\a075000\a075474\tmle\hobro Hostrupvej\Notat\Hobro Hostrupvej v4.0.docx

27 8 STØJREDEGØRELSE ANLÆGSARBEJDER HOSTRUPVEJ HOBRO 1.1 BP04 81,5 1.5 BP01 66,4 1.5 BP02 69,0 1.5 BP03 66,7 1.5 BP04 69,7 1.8 BP05 70,5 1.8 BP06 74,2 1.8 BP07 69,7 For fase 1.8 drejer det sig om 30 meter spuns og det vil maksimalt tage 3 dage at vibrere ned. Det er derfor en meget begrænset periode, at naboerne vil opleve gene fra denne aktivitet. Hvis spunsen som forventet bliver presset ned, vil støjniveauet være omkring 10 db lavere end angivet i tabellen for fase 1.8. Ovenstående resultater indeholder ikke tillæg for støjens indhold af tydeligt hørbare impulser, idet dette ikke kan afgøres ud fra støjberegningerne. For at vurdere om der er tydeligt hørbare impulser, er det nødvendigt at foretage en subjektiv vurdering (lytte) i hvert enkelt referencepunkt i forbindelse med den forekommende aktivitet. 5 Vurdering De i Tabel 3 angivne resultater er afstande regnet ud fra, at der ikke forekommer lokal afskærmning af anlægsarbejdet. Da strækningen generelt går gennem tæt bebyggelse vil dette sjældent være muligt. De udregnede afstande gælder i ikke bebyggede områder, men kan anvendes til at give en sammenligning mellem støjpåvirkningen fra de forskellige faser. De detaljerede beregninger viser, at der i fase 1.1, 1.5 og 1.8, ved den nærmeste bebyggelse ud mod Hostrupvej, forventes at være et støjniveau over 70 db. Det skal bemærkes at anlægsarbejdet hele tiden flytter sig (30-50 meter om dagen) og at støjniveauet ved den enkelte nabo vil variere over hele anlægsperioden og at de beregnede støjniveauer er udtryk for, hvad støjniveauet er når anlægsarbejdet er umiddelbart udenfor den enkelte nabo. 5.1 Flere aktiviteter Anlægsarbejdet vil ske i serie gennem Hostrupvej. Det er på nuværende tidspunkt svært at sige, hvor tæt på hinanden at de enkelte aktiviteter kan foregå og om der kan foregå overlap. Det vurderes at støjniveauet kan risikere at øges med op til 2-3 db ved totalt overlap af aktiviteter afhængig af hvilke aktiviteter der overlapper hinanden. \\cowi.net\projects\a075000\a075474\tmle\hobro Hostrupvej\Notat\Hobro Hostrupvej v4.0.docx

28 STØJREDEGØRELSE ANLÆGSARBEJDER HOSTRUPVEJ HOBRO 9 Sker aktiviteterne i serie og ikke parallelt kan det samlede støjniveau ved en given nabo være mellem 0 og 5 db højere igen afhængig af hvilke aktiviteter som følger hinanden. Men ikke mere end svarende til det beregnede støjniveau for fase 1.1. Herunder er vist to figurer, der viser det beregnede støjniveau fra hver fase (figur 1) samt det samlede resulterende støjniveau (fase 2) ved en given bolig, der ligger ca meter fra anlægsarbejdet langs Hostrupvej, hvilket er repræsentativt for den boliger der ligger tættest på anlægsarbejdet. Det er i beregningen forudsat, at aktiviteterne fra de enkelte faser sker i serie med ca. 40 meters afstand. Det er desuden forudsat at de enkelte aktiviteter flytter sig mellem 20 og 40 meter om dagen. Udenfor anlægsarbejdets arbejdstid vil støjen ved boligen svare til det eksisterende baggrundsstøjniveau. Figur 1 Støjniveau over tid ved given bolig langs Hostrupvej støjbidrag ved bolig beregnet for hver fase. \\cowi.net\projects\a075000\a075474\tmle\hobro Hostrupvej\Notat\Hobro Hostrupvej v4.0.docx

29 10 STØJREDEGØRELSE ANLÆGSARBEJDER HOSTRUPVEJ HOBRO Figur 2 Samlet summeret støjniveau over tid ved given bolig langs Hostrupvej fra aktiviteter der bevæger sig i serie på Hostrupvej. Det ses af Figur 2, at der i alt er 10 dage hvor støjniveauet beregnes til over 70 db(a) ved en given adresse langs Hostrupvej. 5.2 Støjens karakteristik I fase 1.1 og 1.2 sker der fjernelse af betonfliser og kantsten samt nedbrydning af eksisterende bygværker med betonhammer på rendegraver eller minigraver. Ved disse aktiviteter kan der forekomme impulser i støjen, hvilket kan afstedkomme et impulstillæg på 5 db. Vurdering af om impulserne i støjen er tydeligt hørbare skal vurderes af en trænet måletekniker. Vurderingen skal ske ved naboerne, idet eventuel baggrundsstøj der maskerer for impulserne skal medtages i vurderingen. 6 Afværgeforanstaltninger Begrænsning af støjpåvirkningen kan primært ske ved hensigtsmæssige valg af anlægsmetoder og entreprenørmaskiner samt i form af begrænsninger af anlægsarbejdernes aktivitetsniveau og driftstider. Entreprenøren kan endvidere i sin pladsindretning placere transportveje og maskiner så der sikres størst mulig afstand til naboer. Der findes til nogle entreprenørmaskiner "støjdæmpningskit" og det bør derfor pålægges entreprenøren at der, vis det er muligt, kun anvendes maskiner hvor dette er monteret. Etablering af midlertidig støjafskærmning langs entreprise-/arbejdsområdet vil kunne begrænse støjen ved boligbebyggelse i optil 2 etager. Ved bebyggelser i flere etager, vil en sådan støjafskærmning have en meget begrænset effekt (< 1 db) ved 3. etage og derover. Den midlertidige afskærmning skal for ikke at genere afvikling af trafikken i området flytte med støjkilden. Det betyder at der \\cowi.net\projects\a075000\a075474\tmle\hobro Hostrupvej\Notat\Hobro Hostrupvej v4.0.docx

30 STØJREDEGØRELSE ANLÆGSARBEJDER HOSTRUPVEJ HOBRO 11 skal være ekstra materiel til at kunne flytte afskærmningen og en risiko for forlængelse af anlægsarbejdet. I områder hvor støjgener ikke kan undgås, skal de berørte naboer løbende informeres om igangværende og planlagte støjende anlægsaktiviteter. \\cowi.net\projects\a075000\a075474\tmle\hobro Hostrupvej\Notat\Hobro Hostrupvej v4.0.docx

31 SoundPLAN Emission Library SPmodel: SP anlægsarbejder BILAG A No. Element name Unit Type 1 Mobilkran 2 Vibrering af spuns 3 Lastbil, svag acc, km/t 4 Lastbil tomgang 5 Asfalt tromle Vibrator 6 Gravemaskine 7 Betonhammer rendegraver 8 Asfaltskærer 9 Betonhammer minigraver 10 Håndværktøj 11 Vandanlæg 12 Generator 13 Pladevibrator 80kg db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit db(a)/ Lw/unit 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz Octave 86,3 92,7 95,9 96,8 94,1 90,4 85,3 79,2 101,8 Octave 84,8 93,9 98,4 106,8 112,0 111,2 106,0 93,9 115,9 Octave 81,0 84,0 90,0 93,0 97,0 94,0 88,0 80,0 100,7 Octave 72,0 75,0 79,0 84,0 87,0 84,0 78,0 69,0 90,8 Octave 88,8 96,9 94,4 97,8 103,0 102,2 98,0 89,9 107,7 Octave 73,8 82,9 93,4 97,8 97,0 95,2 92,0 84,9 102,7 Octave 87,8 91,9 97,4 101,8 109,0 112,2 111,0 107,9 116,6 Octave 76,3 80,4 90,9 94,3 102,5 108,7 108,5 105,4 113,0 Octave 80,8 86,9 92,4 98,8 105,0 106,2 104,0 96,9 110,5 Octave 68,4 77,4 83,4 88,4 90,4 89,4 82,4 73,4 95,0 Octave 52,3 60,6 69,1 76,1 78,2 79,8 79,4 73,8 85,1 Octave 69,0 81,0 86,0 89,0 88,0 85,0 80,0 77,0 93,8 Octave 72,3 84,4 87,9 96,3 99,5 100,7 96,5 91,4 105,0 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz Sum Side 1 SoundPLAN 7.4

32 Klient: Mariagerfjord Kommune Projekt: Renovering Hostrupvej Støjudbredelse fra: Anlægsarbejder Modelgrundlag: Jvf. notat. Kildeomfang: Jvf. notat. Scenarie: Fase 1.1 Målforhold: m BP01 BP02 BP03 Lastbiler tomgang/kørsel Gravemaskine BP04 Betonhammer LAeq [db(a)] - 1,5 m.o.t. <=35 35< <=40 40< <=45 45< <=50 50< <=55 55< <=60 60< <=65 65< <=70 70< Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Area Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. Beregningsområde Trafik - vej : Bilag B1 : : TMLE : LFL : TMLE

33 Klient: Mariagerfjord Kommune Projekt: Renovering Hostrupvej Støjudbredelse fra: Anlægsarbejder Modelgrundlag: Jvf. notat. Kildeomfang: Jvf. notat. Scenarie: Fase 1.5 Målforhold: m BP01 BP02 BP03 Lastbiler tomgang/kørsel Vibrator BP04 LAeq [db(a)] - 1,5 m.o.t. <=35 35< <=40 40< <=45 45< <=50 50< <=55 55< <=60 60< <=65 65< <=70 70< Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Area Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. Beregningsområde Trafik - vej : Bilag B2 : : TMLE : LFL : TMLE

34 Klient: Mariagerfjord Kommune Projekt: Renovering Hostrupvej Støjudbredelse fra: Anlægsarbejder Modelgrundlag: Jvf. notat. Kildeomfang: Jvf. notat. Scenarie: Fase 1.8 Målforhold: m Lastbiler tomgang/kørsel BP05 Mobilkran Vibrering spuns BP06 BP07 LAeq [db(a)] - 1,5 m.o.t. <=35 35< <=40 40< <=45 45< <=50 50< <=55 55< <=60 60< <=65 65< <=70 70< Signaturer Grundkort Bygning Støjskærm Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Area Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. Beregningsområde Trafik - vej : Bilag B3 : : TMLE : LFL : TMLE

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl ATP EJENDOMME STØJREDEGØRELSE NYT BYDELSCENTER I ESBJERG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed

Læs mere

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JAMMERBUGT KOMMUNE PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2 BAGENKOP FISK FÆLLESSALG APS HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Beliggenhed

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2017 Offentlig høring af revideret: Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune Side 1 / 7 Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj og støv i forbindelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj.

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj. Banedanmark Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron VVM-redegørelse, ekstern støj COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 18. oktober 2011 J. nr. 2011-SK-01/02 ref.: OD Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03

BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER 2011/10/03 BEKÆMPELSE AF STØJ FRA BYGGEPLADSER FORMÅL Hvordan reguleres støj fra byggepladser Særligt støjende aktiviteter Eksempler på kendte metoder til støjdæmpning Udviklingsmuligheder til yderligere støjdæmpning

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK OKTOBER 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT STØJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

Beregning af ekstern støj

Beregning af ekstern støj WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Kirstine Haidarz Olesen Tel.: +45 2348 3995 kho@wh-pa.dk 7. december 2017 Sag nr.: 17034 Beregning af

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. Vibrationer og grundvandsforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune UDKAST

Administrationsgrundlag. for. Vibrationer og grundvandsforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune UDKAST Administrationsgrundlag for Vibrationer og grundvandsforhold ved bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune UDKAST Vibrationer Byggetekniske krav som skal overholdes i alle tilfælde af fundering, udgravning,

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere