PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: FEBRUAR 2005

2 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3 2 UDBUDSTIDSPLAN 56 3 TEGNINGSLISTE 57 4 GENERELLE FORHOLD AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER. 64 Bilag TILBUDSLISTER OG TEGNINGER a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

3 Introduktion 0 INTRODUKTION. 0.1 KORT BESKRIVELSE. Projektbeskrivelsen indeholder i hovedtræk blandt andet følgende arbejder: Fugtsikring af kælderydervægge mod gård. Udskiftning af kloakledninger. Istandsættelse af underfacaden. Stillads og byggepladsindretning til ovenstående arbejder. 0.2 SAGENS PARTER. Bygherre: AB Blågårdsgade 10/Baggesensgade 19 v/ Anders Kjær Blågårdsgade 10, 4.sal 2200 København N Kontaktperson: Anders Kjær Byggeplads: Blågårdsgade 10/Baggesensgade 19, 2200 København N Byggeteknisk rådgiver: a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg Kontaktperson: Eric Prescott mail: mobiltlf.: Administrator: Administrator-Teamet Jydeholmen 15, Vanløse tlf a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

4 Hovedentreprisen 1 HOVEDENTREPRISEN Afsnitsnummereringen følger 20-punkts skemaet, og refererer til ejendommens bygningsdele. Hovedpunkterne er derfor ikke nummereret fortløbende. Entreprisen indeholder: 1.2 KÆLDER/FUNDERING Fugtsikringsarbejder 1.3. FACADER/SOKKEL Istandsættelse af facader 1.4 VINDUER Udskiftning af kældervinduer 1.5 UDVENDIGE DØRE Udskiftning af opgangsdøre 1.13 KLOAK Kloakarbejder 1.20 BYGGEPLADS Byggeplads Stillads a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

5 Fugtsikringsarbejder FUGTSIKRINGSARBEJDER Arbejdernes omfang Indpresning af rustfaste isoleringsplader Indvendig retablering efter indpresning af isoleringsplader Etablering af fugtspærre ved injicering Opgravning og retablering Erstatning af al opgravet jord Nedlæggelse af 1 udvendig kældertrappe Udskiftning af 1 udvendig kældertrappe Nedlæggelse af 2 stk. lyskasser Udvendig fugtsikring af kælderydervægge Etablering af omfangsdræn langs gadefacaden Etablering af pumpebrønd i kælder Tilslutning til pumpebrønd Istandsættelse af udvendig trappe ved kiosk Generelle forhold. Arbejdet omfatter hele ejendommens gadefacade. Arbejdet skal udføres i.h.t. nedenstående beskrivelse samt håndværksmæssig korrekt byggemåde. Alle materialer skal være af god kvalitet og kunne betegnes som gangbare handelsvarer. Maskiner, værktøj m.v. skal efter endt arbejdsdag opbevares så de er til mindst mulig gene for ejendommens beboere. Der skal under hele byggeperioden være adgang fra gaden til hovedtrapperne. Kælderrum kan påregnes at være ryddet, idet arbejder som kræver rydning af kælderrum dog skal påregnes udført i 2 etaper. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

6 Fugtsikringsarbejder For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbudet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet - ikke på tegningerne. Kloakarbejdet skal med hensyn til udlægning, samling og udførelse overholde de krav fra relevante normer og forskrifter, herunder DS432, DS455, DS430 m.fl. Entreprenøren skal i sin tidsplanlægning indregne det nødvendige tidsforbrug på bygningsmyndighedernes syn af eventuelle nye afløbsinstallationer. Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning aflevere den nødvendige dokumentation til brug for afløbsmyndighedernes endelige godkendelse af arbejdet, herunder udarbejdelse af rettede tegninger med angivelse af koter m.v. Entreprenøren skal bortkøre og deponere overskudsjord forsvarligt. Al dokumentation til modtagedepotet skal udarbejdes af entreprenøren. Entreprenøren kan i tilbuddet påregne at al jord til bortkørsel er byjord i klasse Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt Indpresning af rustfaste isoleringsplader Arbejdet omfatter kælderydervæggen mod gaden. Det skal ved udførelsen tilstræbes at fugtsikre hele kælderydervæggen ved indpresning, men det kan ved beregning af tilbud forudsættes, at der skal fugtsikres ved injicering i de områder som er markeret "injicering" på kælderplanen. Der lokaliseres egnet gennemgående vandret fuge i kælderydervæggen til placering af isoleringsplade. Isoleringsplader kan forudsættes udført indefra. Hvor det ved tværvægge og lignende ikke er muligt at indpresse plader, kan i mindre områder foretages injicering. Den nødvendige midlertidige nedtagning af pulterrumsvægge og genopsætning af disse skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal besigtige kælderen for besigtigelse. Isoleringsplader i rustfast stål indpresses over hele tværsnittet af kælderydervæggen. Der skal således etableres en grundfugtspærre som sikrer mod fugtopstigning langs hele facaden. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

7 Fugtsikringsarbejder Under tværvægge ved hovedtrapper indpresses herudover isoleringsplader i tværvægge indenfor 1 meter fra indvendig side af kælderydervæggen. Isoleringsplader skal indpresses med et tilstrækkeligt stort overlap til hindring af fugttransport i overgangen mellem to plader. Isoleringsplader skal have tilstrækkelig dybde til ved indpresning at nå til mo dsatte side af væggen. Efter endt indpresning skal isoleringsplader fremstå forsænket mindst 1 cm i forhold til ud- og indvendig vægflade, således at puds kan retableres, og højst 3 cm i forhold til væg, således at fugttransport ikke fortsætter via pudslag. Indpresningen skal ske forsigtigt, og på en sådan måde at revner og skadelige rystelser i bygningen undgås. Revner og skader opstået som følge af manglende omhyggelighed ved indpresningen udbedres af entreprenøren og er indeholdt i tilbuddet. Materialeoversigt. Indpresningsplader Bølgeformede rustfaste stålplader Indvendig retablering efter indpresning af isoleringsplader. Kælderydervæg repareres i nødvendigt omfang langs hele indpresningslinien. Ødelagte sten udskiftes i nødvendigt omfang. Huller langs hele indpresningslinien udfyldes med mørtel i niveau med den øvrige vægflade Etablering af fugtspærre ved injicering. Arbejdet omfatter de områder som er markeret til injicering på kælderplanen. Der udføres injicering af kælderydervægge for at standse fugtopstigningen i murværket. Arbejdet skal udføres før der udføres udvendige arbejder på kældervæggen, for at undgå skader på grundmursplader, tætning etc. Der foretages boring af huller indvendigt fra i kældermurværket. Huller bores med en diameter på 22mm og med en indbyrdes afstand på højst 110mm (centerlinieafstand) og med en nedadgående vinkel i forhold til vandret på min 30 grader. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

8 Fugtsikringsarbejder Huller bores i en dybde så der mangler mindre end 50mm for at bore igennem murværket. Alle huller skal bores i den samme nedadgående vinkel og med ens afstand mellem hullerne til den fulde dybde. Før injicering foretages skal det sikres at alle huller blæses rene for borestøv. Herefter fyldes hullerne flere gange med kalkvand indtil murværket omkring hullerne er fugtigt. Evt. overskydende vand blæses ud før injicering påbegyndes. Forarbejder, værktøj, injicering og materialeanvendelse skal nøje følge producentens anvisninger. Materialeoversigt. Boremørtel som Vandex boremørtel Efterfyldning som Vandex UNI 1 mørtel og Vandex anti-sulfat Værktøj som Vandex injektionssprøjte Opgravning og retablering. Den eksisterende belægning fotoregistreres. Eksisterende flise- og stenbelægninger optages uden at beskadige de enkelte sten. Stenbelægninger opbevares i gården til senere brug. Eksisterende granittrin ved Blågårdsgade 10 og ved frisør fjernes forsigtigt, og genbruges. Eksisterende granitkanter ved kældertrappe fjernes forsigtigt, og genbruges. Der skal udlægges køreplader i det omfang, at bløde "belægninger" anvendes til oplagring, kørsel m.v. Entreprenøren skal gøre tilsynet opmærksom på eventuelle eksisterende skader på belægninger m.v. inden arbejdet påbegyndes. Der opgraves langs kælderydervæggen i nødvendigt omfang for at kunne udføre de beskrevne arbejder. Eksisterende kinnekullarender ud for tagnedløb fjernes. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

9 Fugtsikringsarbejder Entreprenøren skal bortkøre og deponere overskudsjord forsvarligt. Al dokumentation til modtagedepotet skal udarbejdes af entreprenøren. Entreprenøren kan i tilbuddet påregne at al jord til bortkørsel er byjord med brokker, i klasse 1. Belægningen retableres med de oprindelige chaussesten og betonfliser til niveau og udseende som oprindeligt. Eventuelle lunker i den eksisterende belægning skal dog oprettes i forbindelse med retableringen. Der foretages de nødvendige tilskæringer omkring nye tagnedløbsbrønde. Som følge af nedlæggelse af lyskasser, trapper, kinnekullarender etc. vil der være behov for at supplere med flere chaussesten og betonsten. Dette skal indeholdes i tilbuddet Erstatning af al opgravet jord Udover bortkørsel af overskudsjord som er indeholdt i foregående afsnit, skal tilbuddet indeholde udgiften til bortkørsel af al opgravet jord og tilfyldning med stabilgrus. Al jord til bortkørsel kan påregnes at være byjord i klasse 1 med brokker Nedlæggelse af 1 udvendig kældertrappe. Kældertrappekonstruktionen skal fjernes helt ved ophugning og bortkørsel af trin, bund, sider, rækværk og terrænkanter. Træplader, kælderdør inkl. karmtræ etc. fjernes. Huller i fundament og facade ud for borthuggede rækværker, vanger og bunde tilmures med facadesten. Dørhullet tilmures i forbandt med det tilstødende murværk med facadesten i 24 cm mur eller med fundablokke udstøbt med beton. Tilmuringerne berappes på begge sider. Der foretages retablering af kældergulv hvor trappebunden er fjernet, ved udstøbning af beton. Der etableres muret og pudset sokkel i form som ud for de øvrige kældervinduer, Udtagning af eksisterende vindue er beskrevet og prissat i afs Der etableres ny brystning, med samme konstruktion og udførelse som øvrige brystninger i underfacaden. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

10 Fugtsikringsarbejder Der opsættes lægteunderlag for brystning. Der opbygges forskalling og etableres 200 mm isolering. Udvendigt afsluttes med vindpap og afstandslister, således at der ikke er kontakt mellem brystningsplade og isolering. Indvendigt monteres dampspærre med tilsluttende samlinger og overgange til eksisterende murværk. Der afsluttes indvendigt med 2 lag gipsplader, som spartles og hvidmales. Der afsluttes opadtil indvendigt med vinduesplade i hvidmalet MDF med profileret forkant. I sider og bund afsluttes indvendigt med hvidmalede lister. Udvendigt afsluttes med primer, som kan danne bund for den efterfølgende facademaling. Levering og montering af nyt kældervindue og nyt stuevindue er beskrevet og prissat i afs Materialeoversigt. Tilmuring af dørhuller 24 cm murværk i facadesten med fyldte fuger eller fundablokke udstøbt med beton og armering i vandrette fuger. Udvendige brystningsplader Eternit plan. Indvendige brystningsplader 13 mm vandfast gips Udskiftning af 1 udvendig kældertrappe. Eksisterende trappevanger og trin fjernes i forbindelse med opgravning mod gade. Der udlægges støbeunderlag for vanger og trin, som 0,15 m polyethylenfolie. Bund i trappevange skæres ved udvendig side af kælderdør og fjernes. Der indbores 10 mm klæbeankre pr. 100 mm i facaden til fastgørelse af vanger til facaden. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

11 Fugtsikringsarbejder Der opbygges glat forskalling for trappevanger, bund og trin, med samme udformning som nuværende. Overgang til eksisterende kældergulv ved trappedør afrenses for sikring af tæt støbeskel. Bund, trin og vanger udstøbes samtidigt ved kontinuert støbning. Betonoverflader afsluttes som en plan betonoverflade uden revner, ujævnheder, urenheder, porøsiteter eller lignende. Trinflader udføres med ca. 10 promilles fald for afvanding af overfladen. Efter udstøbningen beskyttes betonen mod udtørring ved overdækning med plast som skal bibeholdes i mindst 1 uge efter udstøbningen. Materialeoversigt. Beton Beton 25 MPa i aggressiv miljøklasse Nedlæggelse af 2 stk. lyskasser. Vinduerne i lyskasserne fjernes og bortkøres. Lyskassekonstruktionen skal fjernes helt ved ophugning og bortkørsel af bund og sider. Huller i fundamentet ud for borthuggede vanger og bunde tilmures med facadesten. Vindueshullerne tilmures i forbandt med det tilstødende murværk med facadesten i 24 cm mur eller med fundablokke udstøbt med beton. Tilmuringerne berappes. Der etableres ny muret sokkel i niveau med øvrig sokkel. Materialeoversigt. Tilmuring af vindueshuller 24 cm murværk i facadesten med fyldte fuger eller fundablokke udstøbt med beton og armering i vandrette fuger. Glasbyggesten Ventilationsriste Varmforzinket murstensrist som Carl F a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

12 Fugtsikringsarbejder Udvendig fugtsikring af kælderydervægge. Arbejdet omfatter hele kælderydervæggen mod gaden. Fundament afrenses grundigt med stålbørste eller lignende, således at al jord og ler fjernes. Herefter foretages en let spuling. Løse puds- og betondele på samtlige lodrette overflader mod jord afhugges til fast grund. Løse og nedbrudte fuger udkradses til fast materiale. Itugåede eller manglende sten udskiftes/erstattes. Ved overgang mellem udvendig del af kældervæg og fundamentklods udstøbes banket for bortledning af vand. Alle lodrette overflader vandes grundigt, påføres betonklæber og berappes til plan flade. Der skal påregnes ekstra materialeforbrug grundet kraftig udvaskning af fuger. Når murerreparationerne er hvidtørre tjæres samtlige lodrette overflader mod jord 2 gange. Herefter beklædes alle lodrette flader mod jord med Platon grundmursplader, efter fabrikantens forskrifter. Materialeoversigt. Mørtel KC50/50/750. Tilsætning/bindemiddel som Betoflex. Tjære. Grundmursplader, Platon Etablering af omfangsdræn langs gadefacaden. Der etableres nyt Ø80 mm ledningsdræn langs hele gårdsiden. Princip for etablering af ledningsdræn er vist på vedlagte tegningsmateriale, idet denne angiver det omfang af brønde, ledninger og tilslutninger som kan forudsættes, men ikke den nøjagtige placering af nye brønde og ledninger m.v., idet dette aftales i detaljer med tilsynet. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

13 Fugtsikringsarbejder Ledningsdrænet lægges i et filter af nøddesten og med et fald på ca. 10 promille. Der etableres rensebrønde for drænledning i.h.t. vedlagte tegningsmateriale. Alle nye brønde skal anbringes på betonklaplag og indstøbes i jordfugtig beton. Omfangsdræn tilsluttes nyt sandfang. Udgravning for omfangsdræn, rensebrønde og pumpebrønd skal tilfyldes op til under oprindeligt terrænniveau. Ved tilfyldningen skal komprimeres således at der umiddelbart efter kan foretages retablering af terræn uden efterfølgende sætninger. Materialeoversigt. Generelt Grus Alle materialer skal være VA godkendte Stabilgrus Drængrus Overgangsstykke Som vasket drængrus 1/8 mm fra f.eks. Dansk Grusindustri A/S. Fra 80/92mm dræn til 110 mm PVC, som VVS nr Drænsamlemuffe Som VVS nr Drænrør Korrugerede drænrør af Ø80/92 mm PVC, huller ca. 2,5 mm, efter DS2077, som VVS nr Formstykker Skal være som VVS Dræn T-stykke Som VVS nr Rensebrønde Ø315 mm PVC-brønde som fabrikat Uponor. Brønde skal afsluttes med aflåseligt støbejernsdæksel. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

14 Fugtsikringsarbejder Påboring i brønd I 315 mm brønd anvendes 110 mm Insitu muffe som VVS nr Etablering af pumpebrønd i kælder. Der etableres pumpebrønd i kælderen i.h.t. vedlagte principtegning. Entreprenøren udfører el-installation for pumpe med tilslutning til eksisterende el-tavle i varmecentral i kælder, inkl. kabelføring. Pumpen skal starte/stoppe via signal fra påbygget niveauvippe. Der skal installeres yderligere én niveauvippe for alarm med klokke i varmecentral for advarsel om for høj vandstand i brønden. Levering og montering af alarmklokke skal være indeholdt i tilbuddet. Trykledning føres til nærmeste sandfang i gaden. Nødvendige grenrør og tilslutningsarbejder skal være indeholdt. Trykledning forsynes med kontraventil i pumpebrønden. Pumpebrønd forsynes med tætsluttende dæksel, og med udluftning til gaden. Udluftning skal påregnes boret ud gennem kældervæggen over terræn, og afsluttet med rist i rustfrit stål. Materialeoversigt. Pumpebrønd Trykledning Som Grundfos PE Flex Ø 400 med pumpe type KP 250 A-1, 1x Volt, med tætsluttende dæksel. Rustfrit stål Tilslutning til pumpebrønd. Der etableres 1 stk. sandfang mod gade. Rensebrønd fra dræn tilsluttes nyt sandfang med kloakledning. Sandfang tilsluttes med kloakledning til ny pumpebrønd i kælder. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

15 Fugtsikringsarbejder Istandsættelse af udvendig trappe ved kiosk. Eksisterende udvendige trin fjernes inden fugtsikringsarbejdet påbegyndes. Når fugtsikringsarbejdet er afsluttet, udlægges nyt massivt granittrin i farve lig eksisterende chaussesten. I overgang til sokkel udstøbes mø r- telbanket. Alle resterende flisebeklædninger fjernes, inkl. rester af fliseklæber/mørtel. Underlag oprettes, og der monteres ny ca. 12 mm granitbeklædning på vandret og lodrette flader som i dag er flisebeklædt. 1.xx.1.4 Særpriser/enhedspriser/tillægspriser. Der ønskes oplyst priser på følgende: Fradragspris såfremt al fugtsikringen mod gaden foregår ved injicering, og ikke ved en kombination af injicering og indpresning. Tillægspris, såfremt det ved opgravning konstateres at 2 store lyskasser og 1 lille lyskasse kun er nedlagt til umiddelbart under terræn. Tillægsarbejdet omfatter ophugning og bortkørsel af sider og bund samt retablering af kælderydervæg. Ovenstående priser indgår i bedømmelsen af hvilket tilbud der er mest fordelagtigt for bygherren. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

16 1.3.1 ISTANDSÆTTELSE AF FACADER. Istandsættelse af facader Arbejdernes omfang Nedtagning af gamle kroge, beslag etc Nedtagning og genopsætning af tagnedløb Afrensning af pudset murværk ved vådsandblæsning Kemisk afrensning af gesimser m.v Reparation af 20 stk. revner i gesimsbånd Udskiftning af 2 lbm. muret og pudset gesims Opretning af forkanter på murede og pudsede gesimsbånd Filtsning af pudsede gesimsbånd Etablering af ny skiferafdækning på gesimsbånd Istandsættelse af 10 lbm. sokkel Udfyldning og forhøjning af sokkel Udskiftning af 10 stk. defekte sten i pudset murværk Reparation af 3 m 2 udvaskede fuger i pudset murværk Reparation af 20 lbm. sætningsrevner i glatpudset murværk Ilægning af 10 stk. armeringsjern i sætningsrevner Reparation af 8 m 2 puds i glatpudset murværk Reparation af 8 m 2 puds på refendpudset murværk Opretning af alle kanter på refendpudsede felter Grundfiltsning af underfacaden Tyndpudsning af underfacaden Maling af facade og sokkel Tillæg for maling i afvigende farve Opsætning af skiltefriser Opsætning af matfolie på 2 butiksvinduespartier til kiosk. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

17 Maling af træværk i underfacaden. Istandsættelse af facader Udvendig maling af eksisterende vinduer og døre Generelle forhold vedrørende facadeistandsættelse. For murerarbejder skal relevante anvisninger fra Murerbranchens Oplysningsråd følges. Hvor intet andet er anført, omfatter facadearbejdet hele gade fra terræn til og med gesimsbånd over stueetagens vinduer, inkl. udvendige trappevægge under terræn. I arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt er angivet de materialer og metoder som skal forudsættes benyttet. Efter opstilling af stillads skal entreprenøren indhente bekræftelse fra materialeproducent/-leverandør på at den beskrevne behandling er optimal ud fra de faktiske forhold. Ændringer af udførelsesmetoder eller materialer må kun ske med tilsynets godkendelse Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt Nedtagning af gamle kroge, beslag etc. Alle gamle kroge, beslag og søm etc. som ikke benyttes mere, skal nedtages. Skader i murværk og puds skal udbedres efter nedtagningen af beslagene Nedtagning og genopsætning af tagnedløb. Tagnedløb skal demonteres inden facadearbejderne påbegyndes, og genmonteres efterfølgende. Under byggeperioden skal der monteres flexslanger eller tilsvarende som sikrer at regnvand ledes væk fra facaden og til kloak/terræn. Flexslanger og tilslutninger skal løbende vedligeholdes. Alle skader som følge af manglende opsætning eller vedligeholdelse af flexslanger udbedres af entreprenøren uden beregning. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

18 Istandsættelse af facader Afrensning af pudset murværk ved vådsandblæsning. Arbejdet omfatter alle områder med malet pudset murværk, bortset fra de områder som skal afrenses med kemi. Overfladerne skal afrenses for maling, smuds og dårligt vedhæftende puds, så det kan danne bund for den efterfølgende overfladebehandling. Afrensningen udføres inden den øvrige istandsættelse af facaden påbegyndes. Der skal udføres en prøveafrensning til tilsynets godkendelse. Afrensningen foretages ved vådsandblæsning med fugtet kvartssand med et tryk på ca. 7 bar. Trykket skal afpasses så afrensningsgraden bliver maksimal, uden at sund og intakt puds og sten ødelægges, og således at alle løse partikler og smuds afrenses. Det skal især sikres at fuger ikke udvaskes unødigt ved afrensningen. Alle gældende miljøkrav i forbindelse med afrensningen skal overholdes, herunder alle nødvendige anmeldelser, tætninger, afdækninger, opsamlinger og rengøringsarbejder. Dette omfatter dog ikke inddækning af stillads med plastfolie. Efter afrensning rengøres stillads og facade ved nedskylning med højtryksrenser, lavt tryk og rigeligt vand. Overfladerne skal efter denne sidste afrensning være fri for slam og støv. Når murerarbejdet er afsluttet, skal stilladset afrenses ved nedskylning med højtryksrenser, lavt tryk og rigeligt vand. Materialeoversigt. Vådsandblæsning Som Cortex rensemetode nr. 09 (se Kemisk afrensning af gesimser m.v. Arbejdet omfatter de langsgående gesimsbånd over stueetagen samt over kældervinduerne. Overfladerne skal afrenses for maling, så den kan danne bund for den beskrevne efterfølgende behandling. Afrensningen udføres inden den øvrige istandsættelse af facaden påbegyndes. Der skal udføres en prøveafrensning til tilsynets godkendelse. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

19 Istandsættelse af facader Afrensningen foretages ved påføring af kemisk malingsfjerner. Det skal påregnes at foretage gentagne afrensninger for at opnå det ønskede resultat. Det kan ved tilbudsgivning påregnes, at der i gennemsnit skal foretages 3 afrensninger. Overfladen efterskylles med rent vand indtil der ikke ses opskumning fra kemikalier. Alle gældende miljøkrav i forbindelse med afrensningen skal overholdes, herunder alle nødvendige anmeldelser, tætninger, afdækninger, opsamlinger og rengøringsarbejder. Dette omfatter dog ikke inddækning af stillads med plastfolie. Efter afrensningen skal overfladen eftergås manuelt med f.eks. en spartel, så løse malingsskaller etc. fjernes. Desuden skal overfladen være fri for snavs eller andet, som kan nedsætte vedhæftningen af den efterfølgende overfladebehandling. Når murerarbejdet er afsluttet, skal stilladset afrenses ved nedskylning med højtryksrenser, lavt tryk og rigeligt vand. Materialeoversigt. Kemisk afrensning Som Cortex rensemetode nr. 05 (se Reparation af 20 stk. revner i gesimsbånd. Arbejdet omfatter gesimsbåndene over stuevinduerne og kældervinduerne. Løs puds i forbindelse med revner og afskalninger på gesimsbånd skal nedbankes til fast og bæredygtig grund. Revnerne opskæres i ca. 2 cm bredde med f.eks. vinkelsliber, rengøres for støv og urenheder og fuges. Mørtlen skal afsluttes i niveau med de tilstødende overflader. Ved pudsafskalninger skal der efter grundig forvanding udstøbes ny mørtel som afsluttes med overflade i niveau og struktur som den eksisterende overflade. Det skal i tilbuddet forudsættes at udføre det angivne antal revner, som hver har en tilhørende pudsreparation på 10 cm på hver side af revnen. Materialeoversigt. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

20 Istandsættelse af facader Mørtel til revner Hydraulisk kalkmørtel som KKh 35/65/500 i farve som eksisterende Mørtel til pudsning Hydraulisk kalkmørtel KKh 50/50/575 med sand med kornstørrelse max. 4 mm Udskiftning af 2 lbm. muret og pudset gesims. Arbejdet omfatter gesimsbåndene over stuevinduerne og kældervinduerne. Hvor gesimsbånd er kraftigt nedbrudt, foretages ommuring og ompudsning af konstruktionen. Eksisterende puds og nedbrudte sten fjernes. Der opbygges ny muret gesims. Sten opmures så det efterfølgende pudslag får en tykkelse på ikke mindre en 10 mm og ikke mere end 30 mm. Efter grundig forvanding udstøbes ny mørtel som afsluttes med overflade i niveau og struktur som øvrige gesims/fordakninger. Der udføres skabelon med profil som eksisterende intakte gesims/fordakning til brug for trækning af profil. Reparationer skal påregnes udført spredt på facaden, i enheder af mindst 0,20 lbm. Materialeoversigt. Sten til opmuring Frostfaste sten Mørtel til opretning Hydraulisk kalkmørtel som KKh 20/80/475 Mørtel til slutpuds Hydraulisk kalkmørtel 1:1:4, kornstørrelse max 0,3 mm Opretning af forkanter på murede og pudsede gesimsbånd. Forkant på gesimsbåndene eftergås for løstsiddende og defekt puds, som fjernes. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

21 Istandsættelse af facader Der opbygges forskalling med profil svarende til den eksisterende eller forkanten skal trækkes efter skabelon. Efter grundig forvanding udstøbes ny mørtel som afsluttes med glittet overflade i niveau med den eksisterende overflade. Materialeoversigt. Sten til opmuring Frostfaste sten Mørtel til opretning Mørtel til slutpuds Hydraulisk kalkmørtel som KKh 20/80/475 Hydraulisk kalkmørtel 1:1:4, kornstørrelse max 0,3 mm Filtsning af pudsede gesimsbånd. Arbejdet omfatter forkant og underside på gesimsbåndet over stuevinduet, samt alle overflader på gesimsbåndet over kældervinduerne. Overflader afrenses for al eksisterende overfladebehandling og klargøres til filtsning, efter at den øvrige istandsættelse er afsluttet. Alle mindre revner, huller, fordybninger etc. skal udfyldes med filtsemørtel så den færdige overflade fremstår jævn og ensartet. Det nødvendige arbejde og forbrug af mørtel for at dække blotlagt stenmateriale i pudsen skal således være indeholdt. Materialeoversigt. Mørtel til filtsning Hydraulisk kalkmørtel 1:1:4, kornstørrelse max 0,3 mm Etablering af ny skiferafdækning på gesimsbånd. Arbejdet omfatter gesimsbåndet over stuevinduerne. Der etableres ny skiferafdækning. Der fræses en 2-3 cm dyb rille over gesimsbåndet, således at den nye afdækning kan føres ind i facaden. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

22 Der udstøbes ny mørtelbanket. Istandsættelse af facader De nye skiferafdækninger svummes på bagsiden og klæbes fast til underlaget. Afdækningen skal have samme fremspring fra facadeflugten som de eksisterende skifersålbænkes. I samlinger ilægges zinkunderlag som føres ca. 20 mm ind under begge skifer, hvorefter der fuges med blød sort fuge. Overgangen mellem skifer og facade pudsrepareres. Materialeoversigt. Skiferafdækning Naturskifer i samme tykkelse som de eksisterende sålbænke. Mørtel til banket Hydraulisk kalkmørtel KKh 35/65/500, kornstørrelse max. 4mm. Svummemørtel Fliseklæber Zink Titan Zink nr Istandsættelse af 10 lbm. sokkel. Al defekt sokkelpuds, både over og under terræn, nedbankes til ren og bæredygtig bund. Soklen udkastes, grovpudses og finpudses som beskrevet for den øvrige facade. Soklen skal føres ned til grundmurspladernes afslutningsskinne, hvor den afsluttes med en drypkant. Materialeoversigt. Mørtel til sokkelpuds Hydraulisk kalkmørtel Kh100/400 a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling.

Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN. Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS WEBER GDS GDS- HÅNDBOGEN Guide til gør-det-selv opgaver inden for bl.a. opmuring, støbning, pudsning, vandskuring, fugning og maling. Weber GDS-Håndbogen Indholdsfortegnelse Godkendt af din håndværker...

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder

Hvor går grænsen? Malerfaget. Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Hvor går grænsen? Malerfaget Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet!

Udførelsesvejledning. LIP Facadesystem. www.lip.dk. - når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Udførelsesvejledning til LIP Facadesystem - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning....................................................... 3 Systemets opbygning med isolering....................................

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL

MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL MURER- HÅNDBOGEN 2012 FORLAGET TEGL Murerhåndbogen 2012 Udgivet af: Tryk: Murerfagets Oplysningsråd FORLAGET TEGL Lille Strandstræde 20 C 1254 København K Telefon: 33 32 34 84 Provinsforlaget as ISSN:

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Weber isolerende facadesystem

Weber isolerende facadesystem Weber isolerende facadesystem - Serpomin Montagevejledning I denne montagevejledning kan du finde oplysninger om, hvordan du effektivt monterer facadesystemet. Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering.

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader

Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader Hvor går grænsen? Murerfaget Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Tolerancer for murværk og overflader Tolerancer og overfladespecifikationer

Læs mere

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER

Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER. Forord. Tømrer. Blik 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER Hovedindex 1:2 HOVEDSTADENS STANDARDLØSNINGER Forord Tømrer 01 OPRETNING 02 TAGFOD 03 ISOLERING OG VENTILATION 04 UNDERTAG 05 SKOTRENDER 06 LÆGTER OG AFSTANDSLISTER 07 GENNEMBRYDNINGER I UNDERTAG 08 RYGNINGER

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader

- et naturligt valg POREBETON. Opstillingsvejledning for plader - et naturligt valg POREBETON Opstillingsvejledning for plader 1.1 VÆRKTØJ For at opnå et godt resultat er det nødvendigt at bruge det rigtige værktøj: En pallevogn til evt. flytning af de små håndterbare

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk

Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Vejledning om fugtspærre over vinduer og døre i murværk Projektering og udførelse Indhold Forord... 2 Fugtspærrens funktion beskyttelse mod indtrængende slagregn... 3 Oversigt over anbefalinger og nye

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem

PRISKURANT MURERARBEJDE I PROVINSEN. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund. af 1. marts 2009. for. gældende mellem PRISKURANT af 1. marts 2009 for MURERARBEJDE I PROVINSEN gældende mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Murerarbejde Afsnit 2 Tagarbejde Afsnit 3 Fugearbejde Afsnit

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere