PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: FEBRUAR 2005

2 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3 2 UDBUDSTIDSPLAN 56 3 TEGNINGSLISTE 57 4 GENERELLE FORHOLD AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER. 64 Bilag TILBUDSLISTER OG TEGNINGER a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

3 Introduktion 0 INTRODUKTION. 0.1 KORT BESKRIVELSE. Projektbeskrivelsen indeholder i hovedtræk blandt andet følgende arbejder: Fugtsikring af kælderydervægge mod gård. Udskiftning af kloakledninger. Istandsættelse af underfacaden. Stillads og byggepladsindretning til ovenstående arbejder. 0.2 SAGENS PARTER. Bygherre: AB Blågårdsgade 10/Baggesensgade 19 v/ Anders Kjær Blågårdsgade 10, 4.sal 2200 København N Kontaktperson: Anders Kjær Byggeplads: Blågårdsgade 10/Baggesensgade 19, 2200 København N Byggeteknisk rådgiver: a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg Kontaktperson: Eric Prescott mail: mobiltlf.: Administrator: Administrator-Teamet Jydeholmen 15, Vanløse tlf a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

4 Hovedentreprisen 1 HOVEDENTREPRISEN Afsnitsnummereringen følger 20-punkts skemaet, og refererer til ejendommens bygningsdele. Hovedpunkterne er derfor ikke nummereret fortløbende. Entreprisen indeholder: 1.2 KÆLDER/FUNDERING Fugtsikringsarbejder 1.3. FACADER/SOKKEL Istandsættelse af facader 1.4 VINDUER Udskiftning af kældervinduer 1.5 UDVENDIGE DØRE Udskiftning af opgangsdøre 1.13 KLOAK Kloakarbejder 1.20 BYGGEPLADS Byggeplads Stillads a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

5 Fugtsikringsarbejder FUGTSIKRINGSARBEJDER Arbejdernes omfang Indpresning af rustfaste isoleringsplader Indvendig retablering efter indpresning af isoleringsplader Etablering af fugtspærre ved injicering Opgravning og retablering Erstatning af al opgravet jord Nedlæggelse af 1 udvendig kældertrappe Udskiftning af 1 udvendig kældertrappe Nedlæggelse af 2 stk. lyskasser Udvendig fugtsikring af kælderydervægge Etablering af omfangsdræn langs gadefacaden Etablering af pumpebrønd i kælder Tilslutning til pumpebrønd Istandsættelse af udvendig trappe ved kiosk Generelle forhold. Arbejdet omfatter hele ejendommens gadefacade. Arbejdet skal udføres i.h.t. nedenstående beskrivelse samt håndværksmæssig korrekt byggemåde. Alle materialer skal være af god kvalitet og kunne betegnes som gangbare handelsvarer. Maskiner, værktøj m.v. skal efter endt arbejdsdag opbevares så de er til mindst mulig gene for ejendommens beboere. Der skal under hele byggeperioden være adgang fra gaden til hovedtrapperne. Kælderrum kan påregnes at være ryddet, idet arbejder som kræver rydning af kælderrum dog skal påregnes udført i 2 etaper. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

6 Fugtsikringsarbejder For god ordens skyld skal det bemærkes, at alle tegninger er principtegninger, hvorfor det er entreprenørens pligt, inden tilbudet afgives, at sammenligne principtegninger med de faktiske forhold. Alle mål tages på stedet - ikke på tegningerne. Kloakarbejdet skal med hensyn til udlægning, samling og udførelse overholde de krav fra relevante normer og forskrifter, herunder DS432, DS455, DS430 m.fl. Entreprenøren skal i sin tidsplanlægning indregne det nødvendige tidsforbrug på bygningsmyndighedernes syn af eventuelle nye afløbsinstallationer. Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning aflevere den nødvendige dokumentation til brug for afløbsmyndighedernes endelige godkendelse af arbejdet, herunder udarbejdelse af rettede tegninger med angivelse af koter m.v. Entreprenøren skal bortkøre og deponere overskudsjord forsvarligt. Al dokumentation til modtagedepotet skal udarbejdes af entreprenøren. Entreprenøren kan i tilbuddet påregne at al jord til bortkørsel er byjord i klasse Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt Indpresning af rustfaste isoleringsplader Arbejdet omfatter kælderydervæggen mod gaden. Det skal ved udførelsen tilstræbes at fugtsikre hele kælderydervæggen ved indpresning, men det kan ved beregning af tilbud forudsættes, at der skal fugtsikres ved injicering i de områder som er markeret "injicering" på kælderplanen. Der lokaliseres egnet gennemgående vandret fuge i kælderydervæggen til placering af isoleringsplade. Isoleringsplader kan forudsættes udført indefra. Hvor det ved tværvægge og lignende ikke er muligt at indpresse plader, kan i mindre områder foretages injicering. Den nødvendige midlertidige nedtagning af pulterrumsvægge og genopsætning af disse skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren skal besigtige kælderen for besigtigelse. Isoleringsplader i rustfast stål indpresses over hele tværsnittet af kælderydervæggen. Der skal således etableres en grundfugtspærre som sikrer mod fugtopstigning langs hele facaden. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

7 Fugtsikringsarbejder Under tværvægge ved hovedtrapper indpresses herudover isoleringsplader i tværvægge indenfor 1 meter fra indvendig side af kælderydervæggen. Isoleringsplader skal indpresses med et tilstrækkeligt stort overlap til hindring af fugttransport i overgangen mellem to plader. Isoleringsplader skal have tilstrækkelig dybde til ved indpresning at nå til mo dsatte side af væggen. Efter endt indpresning skal isoleringsplader fremstå forsænket mindst 1 cm i forhold til ud- og indvendig vægflade, således at puds kan retableres, og højst 3 cm i forhold til væg, således at fugttransport ikke fortsætter via pudslag. Indpresningen skal ske forsigtigt, og på en sådan måde at revner og skadelige rystelser i bygningen undgås. Revner og skader opstået som følge af manglende omhyggelighed ved indpresningen udbedres af entreprenøren og er indeholdt i tilbuddet. Materialeoversigt. Indpresningsplader Bølgeformede rustfaste stålplader Indvendig retablering efter indpresning af isoleringsplader. Kælderydervæg repareres i nødvendigt omfang langs hele indpresningslinien. Ødelagte sten udskiftes i nødvendigt omfang. Huller langs hele indpresningslinien udfyldes med mørtel i niveau med den øvrige vægflade Etablering af fugtspærre ved injicering. Arbejdet omfatter de områder som er markeret til injicering på kælderplanen. Der udføres injicering af kælderydervægge for at standse fugtopstigningen i murværket. Arbejdet skal udføres før der udføres udvendige arbejder på kældervæggen, for at undgå skader på grundmursplader, tætning etc. Der foretages boring af huller indvendigt fra i kældermurværket. Huller bores med en diameter på 22mm og med en indbyrdes afstand på højst 110mm (centerlinieafstand) og med en nedadgående vinkel i forhold til vandret på min 30 grader. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

8 Fugtsikringsarbejder Huller bores i en dybde så der mangler mindre end 50mm for at bore igennem murværket. Alle huller skal bores i den samme nedadgående vinkel og med ens afstand mellem hullerne til den fulde dybde. Før injicering foretages skal det sikres at alle huller blæses rene for borestøv. Herefter fyldes hullerne flere gange med kalkvand indtil murværket omkring hullerne er fugtigt. Evt. overskydende vand blæses ud før injicering påbegyndes. Forarbejder, værktøj, injicering og materialeanvendelse skal nøje følge producentens anvisninger. Materialeoversigt. Boremørtel som Vandex boremørtel Efterfyldning som Vandex UNI 1 mørtel og Vandex anti-sulfat Værktøj som Vandex injektionssprøjte Opgravning og retablering. Den eksisterende belægning fotoregistreres. Eksisterende flise- og stenbelægninger optages uden at beskadige de enkelte sten. Stenbelægninger opbevares i gården til senere brug. Eksisterende granittrin ved Blågårdsgade 10 og ved frisør fjernes forsigtigt, og genbruges. Eksisterende granitkanter ved kældertrappe fjernes forsigtigt, og genbruges. Der skal udlægges køreplader i det omfang, at bløde "belægninger" anvendes til oplagring, kørsel m.v. Entreprenøren skal gøre tilsynet opmærksom på eventuelle eksisterende skader på belægninger m.v. inden arbejdet påbegyndes. Der opgraves langs kælderydervæggen i nødvendigt omfang for at kunne udføre de beskrevne arbejder. Eksisterende kinnekullarender ud for tagnedløb fjernes. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

9 Fugtsikringsarbejder Entreprenøren skal bortkøre og deponere overskudsjord forsvarligt. Al dokumentation til modtagedepotet skal udarbejdes af entreprenøren. Entreprenøren kan i tilbuddet påregne at al jord til bortkørsel er byjord med brokker, i klasse 1. Belægningen retableres med de oprindelige chaussesten og betonfliser til niveau og udseende som oprindeligt. Eventuelle lunker i den eksisterende belægning skal dog oprettes i forbindelse med retableringen. Der foretages de nødvendige tilskæringer omkring nye tagnedløbsbrønde. Som følge af nedlæggelse af lyskasser, trapper, kinnekullarender etc. vil der være behov for at supplere med flere chaussesten og betonsten. Dette skal indeholdes i tilbuddet Erstatning af al opgravet jord Udover bortkørsel af overskudsjord som er indeholdt i foregående afsnit, skal tilbuddet indeholde udgiften til bortkørsel af al opgravet jord og tilfyldning med stabilgrus. Al jord til bortkørsel kan påregnes at være byjord i klasse 1 med brokker Nedlæggelse af 1 udvendig kældertrappe. Kældertrappekonstruktionen skal fjernes helt ved ophugning og bortkørsel af trin, bund, sider, rækværk og terrænkanter. Træplader, kælderdør inkl. karmtræ etc. fjernes. Huller i fundament og facade ud for borthuggede rækværker, vanger og bunde tilmures med facadesten. Dørhullet tilmures i forbandt med det tilstødende murværk med facadesten i 24 cm mur eller med fundablokke udstøbt med beton. Tilmuringerne berappes på begge sider. Der foretages retablering af kældergulv hvor trappebunden er fjernet, ved udstøbning af beton. Der etableres muret og pudset sokkel i form som ud for de øvrige kældervinduer, Udtagning af eksisterende vindue er beskrevet og prissat i afs Der etableres ny brystning, med samme konstruktion og udførelse som øvrige brystninger i underfacaden. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

10 Fugtsikringsarbejder Der opsættes lægteunderlag for brystning. Der opbygges forskalling og etableres 200 mm isolering. Udvendigt afsluttes med vindpap og afstandslister, således at der ikke er kontakt mellem brystningsplade og isolering. Indvendigt monteres dampspærre med tilsluttende samlinger og overgange til eksisterende murværk. Der afsluttes indvendigt med 2 lag gipsplader, som spartles og hvidmales. Der afsluttes opadtil indvendigt med vinduesplade i hvidmalet MDF med profileret forkant. I sider og bund afsluttes indvendigt med hvidmalede lister. Udvendigt afsluttes med primer, som kan danne bund for den efterfølgende facademaling. Levering og montering af nyt kældervindue og nyt stuevindue er beskrevet og prissat i afs Materialeoversigt. Tilmuring af dørhuller 24 cm murværk i facadesten med fyldte fuger eller fundablokke udstøbt med beton og armering i vandrette fuger. Udvendige brystningsplader Eternit plan. Indvendige brystningsplader 13 mm vandfast gips Udskiftning af 1 udvendig kældertrappe. Eksisterende trappevanger og trin fjernes i forbindelse med opgravning mod gade. Der udlægges støbeunderlag for vanger og trin, som 0,15 m polyethylenfolie. Bund i trappevange skæres ved udvendig side af kælderdør og fjernes. Der indbores 10 mm klæbeankre pr. 100 mm i facaden til fastgørelse af vanger til facaden. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

11 Fugtsikringsarbejder Der opbygges glat forskalling for trappevanger, bund og trin, med samme udformning som nuværende. Overgang til eksisterende kældergulv ved trappedør afrenses for sikring af tæt støbeskel. Bund, trin og vanger udstøbes samtidigt ved kontinuert støbning. Betonoverflader afsluttes som en plan betonoverflade uden revner, ujævnheder, urenheder, porøsiteter eller lignende. Trinflader udføres med ca. 10 promilles fald for afvanding af overfladen. Efter udstøbningen beskyttes betonen mod udtørring ved overdækning med plast som skal bibeholdes i mindst 1 uge efter udstøbningen. Materialeoversigt. Beton Beton 25 MPa i aggressiv miljøklasse Nedlæggelse af 2 stk. lyskasser. Vinduerne i lyskasserne fjernes og bortkøres. Lyskassekonstruktionen skal fjernes helt ved ophugning og bortkørsel af bund og sider. Huller i fundamentet ud for borthuggede vanger og bunde tilmures med facadesten. Vindueshullerne tilmures i forbandt med det tilstødende murværk med facadesten i 24 cm mur eller med fundablokke udstøbt med beton. Tilmuringerne berappes. Der etableres ny muret sokkel i niveau med øvrig sokkel. Materialeoversigt. Tilmuring af vindueshuller 24 cm murværk i facadesten med fyldte fuger eller fundablokke udstøbt med beton og armering i vandrette fuger. Glasbyggesten Ventilationsriste Varmforzinket murstensrist som Carl F a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

12 Fugtsikringsarbejder Udvendig fugtsikring af kælderydervægge. Arbejdet omfatter hele kælderydervæggen mod gaden. Fundament afrenses grundigt med stålbørste eller lignende, således at al jord og ler fjernes. Herefter foretages en let spuling. Løse puds- og betondele på samtlige lodrette overflader mod jord afhugges til fast grund. Løse og nedbrudte fuger udkradses til fast materiale. Itugåede eller manglende sten udskiftes/erstattes. Ved overgang mellem udvendig del af kældervæg og fundamentklods udstøbes banket for bortledning af vand. Alle lodrette overflader vandes grundigt, påføres betonklæber og berappes til plan flade. Der skal påregnes ekstra materialeforbrug grundet kraftig udvaskning af fuger. Når murerreparationerne er hvidtørre tjæres samtlige lodrette overflader mod jord 2 gange. Herefter beklædes alle lodrette flader mod jord med Platon grundmursplader, efter fabrikantens forskrifter. Materialeoversigt. Mørtel KC50/50/750. Tilsætning/bindemiddel som Betoflex. Tjære. Grundmursplader, Platon Etablering af omfangsdræn langs gadefacaden. Der etableres nyt Ø80 mm ledningsdræn langs hele gårdsiden. Princip for etablering af ledningsdræn er vist på vedlagte tegningsmateriale, idet denne angiver det omfang af brønde, ledninger og tilslutninger som kan forudsættes, men ikke den nøjagtige placering af nye brønde og ledninger m.v., idet dette aftales i detaljer med tilsynet. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

13 Fugtsikringsarbejder Ledningsdrænet lægges i et filter af nøddesten og med et fald på ca. 10 promille. Der etableres rensebrønde for drænledning i.h.t. vedlagte tegningsmateriale. Alle nye brønde skal anbringes på betonklaplag og indstøbes i jordfugtig beton. Omfangsdræn tilsluttes nyt sandfang. Udgravning for omfangsdræn, rensebrønde og pumpebrønd skal tilfyldes op til under oprindeligt terrænniveau. Ved tilfyldningen skal komprimeres således at der umiddelbart efter kan foretages retablering af terræn uden efterfølgende sætninger. Materialeoversigt. Generelt Grus Alle materialer skal være VA godkendte Stabilgrus Drængrus Overgangsstykke Som vasket drængrus 1/8 mm fra f.eks. Dansk Grusindustri A/S. Fra 80/92mm dræn til 110 mm PVC, som VVS nr Drænsamlemuffe Som VVS nr Drænrør Korrugerede drænrør af Ø80/92 mm PVC, huller ca. 2,5 mm, efter DS2077, som VVS nr Formstykker Skal være som VVS Dræn T-stykke Som VVS nr Rensebrønde Ø315 mm PVC-brønde som fabrikat Uponor. Brønde skal afsluttes med aflåseligt støbejernsdæksel. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

14 Fugtsikringsarbejder Påboring i brønd I 315 mm brønd anvendes 110 mm Insitu muffe som VVS nr Etablering af pumpebrønd i kælder. Der etableres pumpebrønd i kælderen i.h.t. vedlagte principtegning. Entreprenøren udfører el-installation for pumpe med tilslutning til eksisterende el-tavle i varmecentral i kælder, inkl. kabelføring. Pumpen skal starte/stoppe via signal fra påbygget niveauvippe. Der skal installeres yderligere én niveauvippe for alarm med klokke i varmecentral for advarsel om for høj vandstand i brønden. Levering og montering af alarmklokke skal være indeholdt i tilbuddet. Trykledning føres til nærmeste sandfang i gaden. Nødvendige grenrør og tilslutningsarbejder skal være indeholdt. Trykledning forsynes med kontraventil i pumpebrønden. Pumpebrønd forsynes med tætsluttende dæksel, og med udluftning til gaden. Udluftning skal påregnes boret ud gennem kældervæggen over terræn, og afsluttet med rist i rustfrit stål. Materialeoversigt. Pumpebrønd Trykledning Som Grundfos PE Flex Ø 400 med pumpe type KP 250 A-1, 1x Volt, med tætsluttende dæksel. Rustfrit stål Tilslutning til pumpebrønd. Der etableres 1 stk. sandfang mod gade. Rensebrønd fra dræn tilsluttes nyt sandfang med kloakledning. Sandfang tilsluttes med kloakledning til ny pumpebrønd i kælder. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

15 Fugtsikringsarbejder Istandsættelse af udvendig trappe ved kiosk. Eksisterende udvendige trin fjernes inden fugtsikringsarbejdet påbegyndes. Når fugtsikringsarbejdet er afsluttet, udlægges nyt massivt granittrin i farve lig eksisterende chaussesten. I overgang til sokkel udstøbes mø r- telbanket. Alle resterende flisebeklædninger fjernes, inkl. rester af fliseklæber/mørtel. Underlag oprettes, og der monteres ny ca. 12 mm granitbeklædning på vandret og lodrette flader som i dag er flisebeklædt. 1.xx.1.4 Særpriser/enhedspriser/tillægspriser. Der ønskes oplyst priser på følgende: Fradragspris såfremt al fugtsikringen mod gaden foregår ved injicering, og ikke ved en kombination af injicering og indpresning. Tillægspris, såfremt det ved opgravning konstateres at 2 store lyskasser og 1 lille lyskasse kun er nedlagt til umiddelbart under terræn. Tillægsarbejdet omfatter ophugning og bortkørsel af sider og bund samt retablering af kælderydervæg. Ovenstående priser indgår i bedømmelsen af hvilket tilbud der er mest fordelagtigt for bygherren. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

16 1.3.1 ISTANDSÆTTELSE AF FACADER. Istandsættelse af facader Arbejdernes omfang Nedtagning af gamle kroge, beslag etc Nedtagning og genopsætning af tagnedløb Afrensning af pudset murværk ved vådsandblæsning Kemisk afrensning af gesimser m.v Reparation af 20 stk. revner i gesimsbånd Udskiftning af 2 lbm. muret og pudset gesims Opretning af forkanter på murede og pudsede gesimsbånd Filtsning af pudsede gesimsbånd Etablering af ny skiferafdækning på gesimsbånd Istandsættelse af 10 lbm. sokkel Udfyldning og forhøjning af sokkel Udskiftning af 10 stk. defekte sten i pudset murværk Reparation af 3 m 2 udvaskede fuger i pudset murværk Reparation af 20 lbm. sætningsrevner i glatpudset murværk Ilægning af 10 stk. armeringsjern i sætningsrevner Reparation af 8 m 2 puds i glatpudset murværk Reparation af 8 m 2 puds på refendpudset murværk Opretning af alle kanter på refendpudsede felter Grundfiltsning af underfacaden Tyndpudsning af underfacaden Maling af facade og sokkel Tillæg for maling i afvigende farve Opsætning af skiltefriser Opsætning af matfolie på 2 butiksvinduespartier til kiosk. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

17 Maling af træværk i underfacaden. Istandsættelse af facader Udvendig maling af eksisterende vinduer og døre Generelle forhold vedrørende facadeistandsættelse. For murerarbejder skal relevante anvisninger fra Murerbranchens Oplysningsråd følges. Hvor intet andet er anført, omfatter facadearbejdet hele gade fra terræn til og med gesimsbånd over stueetagens vinduer, inkl. udvendige trappevægge under terræn. I arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt er angivet de materialer og metoder som skal forudsættes benyttet. Efter opstilling af stillads skal entreprenøren indhente bekræftelse fra materialeproducent/-leverandør på at den beskrevne behandling er optimal ud fra de faktiske forhold. Ændringer af udførelsesmetoder eller materialer må kun ske med tilsynets godkendelse Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt Nedtagning af gamle kroge, beslag etc. Alle gamle kroge, beslag og søm etc. som ikke benyttes mere, skal nedtages. Skader i murværk og puds skal udbedres efter nedtagningen af beslagene Nedtagning og genopsætning af tagnedløb. Tagnedløb skal demonteres inden facadearbejderne påbegyndes, og genmonteres efterfølgende. Under byggeperioden skal der monteres flexslanger eller tilsvarende som sikrer at regnvand ledes væk fra facaden og til kloak/terræn. Flexslanger og tilslutninger skal løbende vedligeholdes. Alle skader som følge af manglende opsætning eller vedligeholdelse af flexslanger udbedres af entreprenøren uden beregning. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

18 Istandsættelse af facader Afrensning af pudset murværk ved vådsandblæsning. Arbejdet omfatter alle områder med malet pudset murværk, bortset fra de områder som skal afrenses med kemi. Overfladerne skal afrenses for maling, smuds og dårligt vedhæftende puds, så det kan danne bund for den efterfølgende overfladebehandling. Afrensningen udføres inden den øvrige istandsættelse af facaden påbegyndes. Der skal udføres en prøveafrensning til tilsynets godkendelse. Afrensningen foretages ved vådsandblæsning med fugtet kvartssand med et tryk på ca. 7 bar. Trykket skal afpasses så afrensningsgraden bliver maksimal, uden at sund og intakt puds og sten ødelægges, og således at alle løse partikler og smuds afrenses. Det skal især sikres at fuger ikke udvaskes unødigt ved afrensningen. Alle gældende miljøkrav i forbindelse med afrensningen skal overholdes, herunder alle nødvendige anmeldelser, tætninger, afdækninger, opsamlinger og rengøringsarbejder. Dette omfatter dog ikke inddækning af stillads med plastfolie. Efter afrensning rengøres stillads og facade ved nedskylning med højtryksrenser, lavt tryk og rigeligt vand. Overfladerne skal efter denne sidste afrensning være fri for slam og støv. Når murerarbejdet er afsluttet, skal stilladset afrenses ved nedskylning med højtryksrenser, lavt tryk og rigeligt vand. Materialeoversigt. Vådsandblæsning Som Cortex rensemetode nr. 09 (se Kemisk afrensning af gesimser m.v. Arbejdet omfatter de langsgående gesimsbånd over stueetagen samt over kældervinduerne. Overfladerne skal afrenses for maling, så den kan danne bund for den beskrevne efterfølgende behandling. Afrensningen udføres inden den øvrige istandsættelse af facaden påbegyndes. Der skal udføres en prøveafrensning til tilsynets godkendelse. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

19 Istandsættelse af facader Afrensningen foretages ved påføring af kemisk malingsfjerner. Det skal påregnes at foretage gentagne afrensninger for at opnå det ønskede resultat. Det kan ved tilbudsgivning påregnes, at der i gennemsnit skal foretages 3 afrensninger. Overfladen efterskylles med rent vand indtil der ikke ses opskumning fra kemikalier. Alle gældende miljøkrav i forbindelse med afrensningen skal overholdes, herunder alle nødvendige anmeldelser, tætninger, afdækninger, opsamlinger og rengøringsarbejder. Dette omfatter dog ikke inddækning af stillads med plastfolie. Efter afrensningen skal overfladen eftergås manuelt med f.eks. en spartel, så løse malingsskaller etc. fjernes. Desuden skal overfladen være fri for snavs eller andet, som kan nedsætte vedhæftningen af den efterfølgende overfladebehandling. Når murerarbejdet er afsluttet, skal stilladset afrenses ved nedskylning med højtryksrenser, lavt tryk og rigeligt vand. Materialeoversigt. Kemisk afrensning Som Cortex rensemetode nr. 05 (se Reparation af 20 stk. revner i gesimsbånd. Arbejdet omfatter gesimsbåndene over stuevinduerne og kældervinduerne. Løs puds i forbindelse med revner og afskalninger på gesimsbånd skal nedbankes til fast og bæredygtig grund. Revnerne opskæres i ca. 2 cm bredde med f.eks. vinkelsliber, rengøres for støv og urenheder og fuges. Mørtlen skal afsluttes i niveau med de tilstødende overflader. Ved pudsafskalninger skal der efter grundig forvanding udstøbes ny mørtel som afsluttes med overflade i niveau og struktur som den eksisterende overflade. Det skal i tilbuddet forudsættes at udføre det angivne antal revner, som hver har en tilhørende pudsreparation på 10 cm på hver side af revnen. Materialeoversigt. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

20 Istandsættelse af facader Mørtel til revner Hydraulisk kalkmørtel som KKh 35/65/500 i farve som eksisterende Mørtel til pudsning Hydraulisk kalkmørtel KKh 50/50/575 med sand med kornstørrelse max. 4 mm Udskiftning af 2 lbm. muret og pudset gesims. Arbejdet omfatter gesimsbåndene over stuevinduerne og kældervinduerne. Hvor gesimsbånd er kraftigt nedbrudt, foretages ommuring og ompudsning af konstruktionen. Eksisterende puds og nedbrudte sten fjernes. Der opbygges ny muret gesims. Sten opmures så det efterfølgende pudslag får en tykkelse på ikke mindre en 10 mm og ikke mere end 30 mm. Efter grundig forvanding udstøbes ny mørtel som afsluttes med overflade i niveau og struktur som øvrige gesims/fordakninger. Der udføres skabelon med profil som eksisterende intakte gesims/fordakning til brug for trækning af profil. Reparationer skal påregnes udført spredt på facaden, i enheder af mindst 0,20 lbm. Materialeoversigt. Sten til opmuring Frostfaste sten Mørtel til opretning Hydraulisk kalkmørtel som KKh 20/80/475 Mørtel til slutpuds Hydraulisk kalkmørtel 1:1:4, kornstørrelse max 0,3 mm Opretning af forkanter på murede og pudsede gesimsbånd. Forkant på gesimsbåndene eftergås for løstsiddende og defekt puds, som fjernes. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

21 Istandsættelse af facader Der opbygges forskalling med profil svarende til den eksisterende eller forkanten skal trækkes efter skabelon. Efter grundig forvanding udstøbes ny mørtel som afsluttes med glittet overflade i niveau med den eksisterende overflade. Materialeoversigt. Sten til opmuring Frostfaste sten Mørtel til opretning Mørtel til slutpuds Hydraulisk kalkmørtel som KKh 20/80/475 Hydraulisk kalkmørtel 1:1:4, kornstørrelse max 0,3 mm Filtsning af pudsede gesimsbånd. Arbejdet omfatter forkant og underside på gesimsbåndet over stuevinduet, samt alle overflader på gesimsbåndet over kældervinduerne. Overflader afrenses for al eksisterende overfladebehandling og klargøres til filtsning, efter at den øvrige istandsættelse er afsluttet. Alle mindre revner, huller, fordybninger etc. skal udfyldes med filtsemørtel så den færdige overflade fremstår jævn og ensartet. Det nødvendige arbejde og forbrug af mørtel for at dække blotlagt stenmateriale i pudsen skal således være indeholdt. Materialeoversigt. Mørtel til filtsning Hydraulisk kalkmørtel 1:1:4, kornstørrelse max 0,3 mm Etablering af ny skiferafdækning på gesimsbånd. Arbejdet omfatter gesimsbåndet over stuevinduerne. Der etableres ny skiferafdækning. Der fræses en 2-3 cm dyb rille over gesimsbåndet, således at den nye afdækning kan føres ind i facaden. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

22 Der udstøbes ny mørtelbanket. Istandsættelse af facader De nye skiferafdækninger svummes på bagsiden og klæbes fast til underlaget. Afdækningen skal have samme fremspring fra facadeflugten som de eksisterende skifersålbænkes. I samlinger ilægges zinkunderlag som føres ca. 20 mm ind under begge skifer, hvorefter der fuges med blød sort fuge. Overgangen mellem skifer og facade pudsrepareres. Materialeoversigt. Skiferafdækning Naturskifer i samme tykkelse som de eksisterende sålbænke. Mørtel til banket Hydraulisk kalkmørtel KKh 35/65/500, kornstørrelse max. 4mm. Svummemørtel Fliseklæber Zink Titan Zink nr Istandsættelse af 10 lbm. sokkel. Al defekt sokkelpuds, både over og under terræn, nedbankes til ren og bæredygtig bund. Soklen udkastes, grovpudses og finpudses som beskrevet for den øvrige facade. Soklen skal føres ned til grundmurspladernes afslutningsskinne, hvor den afsluttes med en drypkant. Materialeoversigt. Mørtel til sokkelpuds Hydraulisk kalkmørtel Kh100/400 a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

PROJEKTBESKRIVELSE Vinduer, facader og portgennemgang E/F H. C. ANDERSENS GÅRD H. C. ANDERSENS BOULEVARD 40, 40A OG 40B

PROJEKTBESKRIVELSE Vinduer, facader og portgennemgang E/F H. C. ANDERSENS GÅRD H. C. ANDERSENS BOULEVARD 40, 40A OG 40B PROJEKTBESKRIVELSE Vinduer, facader og portgennemgang E/F H. C. ANDERSENS GÅRD H. C. ANDERSENS BOULEVARD 40, 40A OG 40B FEBRUAR 2014 REV. A af 07-04-2014 E/F H. C. ANDERSENS GÅRD INDHOLD 0 INTRODUKTION

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE Vinduer og facader

PROJEKTBESKRIVELSE Vinduer og facader PROJEKTBESKRIVELSE Vinduer og facader EF STRAND- BOULEVARDEN 31/ PRÆSTØGADE 16 SAG NR.: 408.29201 MARTS 2005 Indhold EF STRANDBOULEVARDEN 31/PRÆSTØGADE 16 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 VINDUESENTREPRISEN

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9

TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 TIL BEBOERNE I EF EMDRUPVEJ 12-20/TEGLSTRUPVEJ 3-9 Udskiftning af tag, maleristandsættelse af vinduer, istandsættelse af facader Ovenstående arbejder igangsættes i løbet af kort tid. Arbejdet forestås

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K.

Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. Lejerbo afd. 204-0, Bodenhoff Plads nr. 5-17,1430 København K. NOTAT Vedr. Besigtigelse af facader og vinduer på ovennævnte adresse. Ejendommen er besigtiget fra stillads ifm. byggesagen af Bjørk og Borum

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Michael Paraskevas (MP),

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen.

Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Udbudsbeskrivelse koblede vinduer. Omfang: Arbejdet omfatter levering af nye vinduer, som koblede elementer med kitfalse, til hele ejendommen. Der benyttes følgende trævinduestype: Vipo Vinduer Tlf.: 9794

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk

Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Kontakt: Thomas Bjørn Jensen, tlf. 21716151, email bjorn75@sol.dk Kjærstrupvej 24, 2500 Valby - Terrasser Terrasser Terrasse i baghave (ca. 15 kvm) Opbygge terasse i træ, hævet 10-20 cm over fliser Lukkes inde med terrassebrædder på siderne Skal udføres i hårdttræ, Ipé,

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv

MONTERINGSVEJLEDNING. Vinduer og døre Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og døre Gør-Det-Selv Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur:

Mørtelfuge: Sålbænk i værelsesfløj: Sålbænk til øvrige vinduer: Tagsten på havemur: EKSISTERENDE FACADER - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2015 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag, og i de seneste år er der

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Construction Metodebeskrivelse

Construction Metodebeskrivelse Construction Metodebeskrivelse Standsning af opstigende fugt med SikaMur -InjectoCream A5 folder Ny.indd 1 19-02-2008 11:16:58 Indhold 1. Forbehandling...3 2. Boring af huller...3 3. Murtype...4 4. Klargøring

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 16 Mødedato 27.03.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Palle Gamst PAG VVS-installatør, Petersen og Olsen Kjeld Jørgensen KJO

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING

(29)5.01 (29)5.01. Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 Maglegårds Allé 65 - Svalegange Maglegårds Allé 65 A-H, Matr. nr. 2d Buddinge EKJ sag nr. 12.0600 revision : init. kontr. rev. dato Modelfil DETALJER AF BJÆLKEFORSTÆRKNING (29)5.01 mål tegn. af

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere