Kendskab og holdninger til et aktivt medlemskab i DP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendskab og holdninger til et aktivt medlemskab i DP"

Transkript

1 Kendskab og holdninger til et aktivt medlemskab i DP EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT MEDLEMMER AF DANSK PSYKOLOG FORENING

2 Indhold Kort Fortalt... 2 Tak til... 2 Etik... 2 Baggrund... 3 Hovedkonklusioner... 3 Metode & dataindsamling.. 4 Undersøgelsens resultater.. 9 Bilag: Spørgeskema. 26 Kvalitative udsagn 31 1

3 Kort Fortalt Rapporten Kendskab og holdninger til et aktivt medlemskab i DP bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Undersøgelsen er en del af arbejdsprogrammets opgave pkt med at skabe attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer. Vi har været nysgerrige på at afdække, i hvilken udstrækning medlemmer af Dansk Psykolog Forening kender til eksisterende muligheder for at blive aktiv og arbejde frivilligt i foreningen samt hvad der kendetegner de af vores medlemmer som har mere eller mindre kendskab hertil. Vi har også været interesseret i at få kendskab til medlemmernes holdning til organiseringen af det aktive medlemskab, samt deres interesse for at engagere sig. Tak til Alle medlemmer som tog sig tid til at besvare spørgeskemaet. Etik Alle data er behandlet fortroligt. Udarbejdet af Dansk Psykolog Forening. For spørgsmål vedrørende design og analyse kontakt projektleder Monica Lorenzo Pugholm 2

4 Baggrund Rapporten Kendskab og holdninger til et aktivt medlemskab i DP bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Undersøgelsen er et af flere tiltag, som bestyrelsen har igangsat på baggrund af en GF16 beslutning om at arbejde for at mobilisere flere aktive medlemmer i foreningsarbejdet. Opgaven i arbejdsprogrammet pkt Samarbejde med decentrale enheder om attraktiv adgang til indflydelse for alle medlemmer indledtes tilbage i 2016 med en kvantitativ undersøgelse Adgang til Indflydelse -blandt foreningens aktive medlemmer med en post i en eller flere styrelser, og er sidenhen fulgt op med dialog i regi af Formandskollegiemøder og rådsmøder i foreningens decentrale enheder dvs. kredse, sektioner, selskaber og netværk. Nærværende undersøgelse har til formål at give et øjebliksbillede af, hvor langt Dansk Psykolog Forening er med at skabe attraktiv adgang for alle medlemmer. Undersøgelsen søger svar på medlemmers grad af kendskab til foreningens frivillige arbejde og muligheder for at engagere sig, samt hvilke faktorer som evt. kan ses i sammenhæng med medlemmets kendskab til foreningen samt lyst til at involvere sig i det frivillige og aktive foreningsarbejde. Rapporten bidrager med svar fra og om vores medlemmer, som skal assistere foreningens videre arbejde med skabe attraktive adgange til indflydelse og være en gennemskuelig forening for alle medlemmer. Hovedkonklusioner Rapporten Kendskab og holdninger til et aktivt medlemskab i DP bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt alle medlemmer af Dansk Psykolog Forening. Undersøgelsen fandt sted i perioden 12. december 2017 til den 22. december I alt 2159 medlemmer valgte at besvare spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 22 procent. Undersøgelsen er et af flere tiltag, som bestyrelsen har igangsat på baggrund af en GF16 beslutning om at arbejde for at mobilisere flere aktive medlemmer i foreningsarbejdet. Undersøgelsens viser, at vores respondenter er repræsentative for den samlede gruppe af medlemmer af Dansk Psykolog Forening, for så vidt angår køn, alder og geografi sammenlignet med, hvordan fordelingen ser ud i vores medlemssystem. Respondenterne er også repræsentative i forhold til hvor mange der har, hhv. ikke har tillidsposter i foreningen. Undersøgelsen inddeler sine respondenter i 5 respondentgrupper. Respondenterne fordeler sig således: o medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen (89%) o medlem af DP og har en eller flere tillidsposter i en decentral enhed (4%) o medlem af DP og TR-repræsentant (4%) o medlem af DP og TR-repræsentant og valgt ind i en styrelse i en decentral enhed (1%) o medlem af DP og har en anden tillidspost fx medlem af udvalg eller fagnævn (2%) foreningens medlemmer på nær de, som i forvejen er engageret og arbejder frivilligt i foreningen - generelt har et manglende kendskab til muligheder for at engagere sig i foreningens fagpolitiske arbejde. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lig meget lavt kendskab og 5 er meget højt kendskab svarer 30% af vores samlede respondenter, at de vurderer deres kendskab som lig 1, andre 30 % svarer at deres kendskab er lig 2. Kun 2 % af vores respondenter vurderer, at deres kendskab er lig 5 og 10 % vurderer, at deres kendskab er på en skala fra 1-5 er lig 4. 3

5 særligt foreningens yngre medlemmer (alderskategorien op til 29 år) har ringe kendskab til de psykologfaglige og fagpolitiske enheder i foreningen. Hele 50%, svarer, at de ikke ved, hvordan man kan være aktiv. 37%, svarer, at de er i tvivl om, hvordan man som medlem kan være aktiv. foreningens yngre medlemmer udtrykker interesse for at involvere sig mere i foreningen. Til spørgsmålet kunne du tænke dig at være aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder svarer respondentgruppen -29-årige Ja (22%) og ved ikke (52 %). 25 % svarer nej. Medlemmer siger ja tak (70%) til mulighed for at stemme digitalt ved GF. 4

6 Metode & dataindsamling Undersøgelsens dataindsamling er en spørgeskemaundersøgelse, som forløb over perioden fra den 12. december 2017 til den 22. december Alle medlemmer, som har registreret sig i vores medlemssystem med en gyldig mailadresse blev inviteret til at deltage via med et link til et elektronisk spørgeskema. I alt 2159 medlemmer valgte at besvare spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på 22 procent. Design af spørgeskema Spørgeskemaet kombinerer spørgsmål med brug af fritekstfelter, hvor den enkelte respondent er inviteret til at give sine kommentarer. Denne rapport er først og fremmest en deskriptiv analyse af det kvantitative dataset. Undersøgelsens bilagsmateriale inkorporerer et bredt udsnit af undersøgelsens kvalitative udsagn fra respondenter. Vores respondenter Tabel 1 viser, at 2159 medlemmer har gennemført undersøgelsen. Dermed har medlemsundersøgelsen en svarprocent på 22 procent. Vi refererer herfra til disse medlemmer som undersøgelsens respondenter. Tabel 1.1: Status for undersøgelsen Vi har haft en antagelse om, at kendskab til foreningens fællesskaber og fagpolitiske arbejde hænger sammen med, hvorvidt medlemmet i forvejen er engageret i foreningens fagpolitiske arbejde. Vi bad derfor vores respondenter sætte kryds indenfor den kategori, som bedst kendetegner dem som medlem. Respondenten kunne vælge at placere sig indenfor følgende kategorier: Jeg er. medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen medlem af DP og har en eller flere tillidsposter i en decentral enhed medlem af DP og TR-repræsentant medlem af DP og TR-repræsentant og valgt ind i en styrelse i en decentral enhed medlem af DP og har en anden tillidspost fx medlem af udvalg eller fagnævn 5

7 Af tabel 1.2 ses fordelingen af respondenter indenfor de fem kategorier: Tabel 1.2: Fordeling af respondenter indenfor 5 respondent kategorier Jeg er... Repræsentativitet For at få et billede af, hvorvidt vores respondenter er repræsentative for den samlede gruppe af medlemmer af Dansk Psykolog Forening, har vi set på, hvorledes vores respondenter fordeler sig på køn, alder og geografi sammenlignet med, hvordan fordelingen ser ud i vores medlemssystem. I vores analyse af repræsentativitet har vi derudover forsøgt at få et billede af hvor repræsentative vores medlemmer er med hensyn til, om de har én eller flere typer poster eller funktioner i foreningen. Tabel 2.1 nedenfor viser en oversigt over vores respondenter. Vores undersøgelse er stort set repræsentativ med hensyn til køn, geografi og alder i henhold til vores fulde registrerede medlemsantal. Der er dog en mindre overrepræsentation af respondenter fra Selvstændige Psykologers Sektion. 6

8 Tabel 2.1: Fordelingen af respondenter i undersøgelsen sammenholdt med fordelingen af medlemmer i vores medlemssystem fordelt på: Køn, geografi, alder, og post/funktion i DP Medlemmer Medlemmer der har gennemført undersøgelsen Difference (Procentpoint) Antal (svarprocent = 22%) Køn Kvinde 79% 80% +1% Mand 21% 20% -1% Geografi Hovedstaden 44% 43% -1% Nordjylland 9% 8% -1% Midtjylland 27% 27% 0% Syddanmark 12% 13% +1% Sjælland 7% 8% +1% Alder % 22% -1% % 20% -1% % 18% -1% % 18% +3% % 17% +1% 70+ 6% 5% -1% Sektion Hospitalssektionen 14% 16% +2% Kommunalt Ansatte Psykologers Sektion 19% 18% -1% Privat Ansatte Psykologers Sektion 6% 6% 0% Pædagogiske Psykologers Sektion 2% 1% -1% Sektionen for Ledere 3% 3% 0% Selvstændige Psykologers Sektion 16% 22% +6% Studentersektionen 16% 13% -3% Universitetssektionen 2% 3% +1% Ingen Sektion 22% 18% -4% Aktiv i styrelse Ingen tillidspost i foreningen 89% 90% skøn Har én/flere tillidsposter i decentral enhed 4% 10 % skøn TR 4% TR og valgt ind i en styrelse 1% Har en anden tillidspost, fx medlem af udvalg el. fagnævn 2% 7

9 Undersøgelsens resultater I de følgende afsnit gennemgår vi undersøgelsens resultater. Vi gennemgår respondenternes kendskab og holdninger til foreningens fagpolitiske og psykologfaglige enheder og fællesskaber, og deres interesse i at involvere sig i foreningen. Endelig indgår der en kort analyse af respondenternes holdning til at kunne stemme digitalt ved foreningens generalforsamling. Indledende kryds af data har vist, at variablene køn, geografi og sektionsforhold generelt har ringe indflydelse på respondenternes svar på de stillede spørgsmål. Derimod har vi fundet et tydeligt sammenfald mellem respondenternes svar og alder. Vi har også fået bekræftet vores antagelse om, at der er et tydeligt sammenfald mellem medlemmernes forhåndskendskab til foreningens fællesskaber og fagpolitiske enheder og deres kendskab til foreningens aktive medlemskab. Vi vil i det følgende derfor koncentrere os om at se på, hvordan respondenternes svar fordeler sig på undersøgelsens 5 respondentgrupper. Herudover vil vi se på sammenfald mellem respondenternes svar og alder. Tabel 3.1: Fordeling af respondenter indenfor 5 respondent kategorier. Jeg er... krydset med Jeg er... 8

10 Kendskab til fagpolitiske eller psykologfaglige enheder Vi spurgte vores respondenter hvilke fagpolitiske eller psykologfaglige enheder, de har kendskab til. Vi var interesseret i at vide om de kendte til foreningens 4 decentrale enheder: Kreds, selskab, netværk og sektion. Tabel 4.1 og 4.2 viser, hvordan svarene fordeler sig indenfor de 5 respondentgrupper. Tabel 4.1: Hvilke af følgende fagpolitiske eller psykologfaglige enheder har du kendskab til fordelt på Jeg er.. Tabel 4.2: Hvilke af følgende fagpolitiske eller psykologfaglige enheder har du kendskab til fordelt på Jeg er.. Størstedelen af vores 2159 respondenter befinder sig i undersøgelsens respondentkategori medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen. Der er som det også fremgik af tabel 3.1 tale om i alt 1927 respondenter eller 89%. Indenfor denne respondentgruppe angiver 477 respondenter, 25%, at de er uden kendskab til kreds, selskab, netværk og sektion. Som det fremgår af tabel 4.1 og 4.2 sker der et markant fald i det manglende kendskab så snart respondenten er tilknyttet en tillidspost. Generelt har vores respondenter størst kendskab til Kreds, 57%, med 1045 respondenter, samt Selskab, 59%, med 1078 respondenter. 9

11 Respondenternes selvvurderede grad af kendskab til foreningens fagpolitiske og psykologfaglige enheder Vi spurgte vores respondenter, hvordan de selv vurderer deres kendskab til foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder. Vi bad respondenterne vurdere deres kendskab på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lig meget lavt kendskab og 5 er lig meget højt kendskab. Tabel 5.1 og 5.2 viser, hvordan svarene fordeler sig indenfor undersøgelsens 5 respondentgrupper. Tabel 5.1: Hvordan vil du generelt vurdere dit kendskab til foreningens fagpolitiske og psykologfaglige enheder fordelt på Jeg er.. Tabel 5.2: Hvordan vil du generelt vurdere dit kendskab til foreningens fagpolitiske og psykologfaglige enheder fordelt på Jeg er.. Tabel 5.1 og 5.2 viser, at respondenternes selvvurderede kendskab til foreningens fagpolitiske og psykologfaglige enheder er lavest indenfor medlemskategorien medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen. Omvendt ser vi, at kendskabet vurderes størst indenfor gruppen medlem af DP og har en eller flere tillidsposter i en decentral enhed. 10

12 Medlemmer får kendskab til foreningens decentrale enheder via arrangementer og kurser Vi spurgte vores respondenter, hvorfra de har deres kendskab til foreningens decentrale enheder. Figur 6.1 og 6.2 viser svarene fordelt på undersøgelsens 5 respondentgrupper. Tabel 6.1: Hvorfra har du dit kendskab til foreningens decentrale enheder fordelt på Jeg er.. Tabel 6.2: Hvorfra har du dit kendskab til foreningens decentrale enheder fordelt på Jeg er.. Størstedelen af respondenterne har kendskab til foreningens decentrale enheder via arrangementer eller kurser eller 48% respondenter angiver dette svar. Derudover er nyhedsbreve, kollegaer og DP s egen hjemmeside også steder, der står højt på respondenters liste over steder, hvorfra de har deres kendskab. 435 respondenter, 20%, angiver, at de intet kendskab har til foreningens decentrale enheder. Den største faktor for kendskab til foreningens decentrale enheder ligger i medlemmers tilknytning til foreningen. Tabel 6.1 og 6.2 viser, at kendskabet til foreningens decentrale enheder i høj grad ændrer sig, så snart respondenten har en eller flere tillidsposter. 11

13 Til spørgsmålet hvorfra har du dit kendskab til foreningens decentrale enheder havde vores respondenter også mulighed for at angive på anden vis. En gennemgang af de kvalitative udsagn viser, at respondenternes kendskab også hænger sammen med hvorvidt de tidligere har været aktive i foreningen med en eller flere poster. Respondenternes selvvurderede grad af kendskab til aktiviteter indenfor foreningens decentrale enheder Vi spurgte vores respondenter, hvordan de selv vurderer deres kendskab til aktiviteter indenfor foreningens decentrale enheder. Vi bad respondenterne vurdere deres kendskab på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er lig meget lavt kendskab og 5 er lig meget højt kendskab. Tabel 7.1 og 7.2 viser, hvordan svarene fordeler sig indenfor undersøgelsens 5 respondentgrupper. Tabel 7.1: Hvordan vil du vurdere dit kendskab til de aktiviteter, som foregår indenfor de decentrale enheder, dvs. kredse, sektioner, selskaber og netværk fordelt indenfor Jeg er.. Tabel 7.2: Hvordan vil du vurdere dit kendskab til de aktiviteter, som foregår indenfor de decentrale enheder, dvs. kredse, sektioner, selskaber og netværk fordelt på Jeg er.. Af tabel 7.1 og 7.2 ser vi, at der er mindst kendskab til de aktiviteter, som foregår i de decentrale enheder indenfor respondentgruppen medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen. 659, 34%, af respondenter indenfor denne gruppe angiver et selvvurderet meget lavt kendskab. 12

14 Respondenternes kendskab til hvordan man kan være aktiv i foreningen Vi spurgte vores respondenter Ved du, hvordan man som medlem kan være aktiv i en af de fagpolitiske eller psykologfaglige enheder. Tabel 8.1 og 8.2 viser svar fordelt indenfor undersøgelsens 5 respondentgrupper. Tabel 8.1: Ved du, hvordan man som medlem kan være aktiv i en af de fagpolitiske eller psykologfaglige enheder fordelt på Jeg er.. Tabel 8.2: Ved du, hvordan man som medlem kan være aktiv i en af de fagpolitiske eller psykologfaglige enheder fordelt på Jeg er.. Tabel 8.1 og 8.2 viser, at der er stor forskel på viden om, hvordan man som medlem kan være aktiv indenfor de 5 respondentgrupper. Hvis vi kigger isoleret på respondentgruppen medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen ser vi, at 651, 37%, af vores respondenter indenfor denne gruppe, angiver, at de ved, hvordan man som medlem kan være aktiv. 584 respondenter indenfor samme respondentgruppe, 30%, svarer nej til spørgsmålet ved du hvordan man som medlem kan være aktiv i en af de fagpolitiske eller psykologfaglige enheder. 697, 36%, respondenter indenfor gruppen svarer det er jeg i tvivl om. Til sammenligning svarer 95% af respondenterne indenfor respondentgruppen medlem af DP og har en eller flere tillidsposter i en decentral enhed ja til spørgsmålet Ved du, hvordan man som medlem kan være aktiv i en af de fagpolitiske eller psykologfaglige enheder. 13

15 Aktive medlemmer indenfor og udenfor decentrale enheder Vi stillede vores respondenter spørgsmålet Er du aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder. Tabel 9.1 viser respondenternes svar på tværs af respondentgrupper. Tabel 9.1: Er du aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Med aktiv mener vi her, om du er valgt ind i en styrelse og/eller hjælper til med at arrangere fx arrangementer eller udfører andre handlinger. I tabel 9.2 og 9.3 har vi krydset respondenternes svar på spørgsmålet om de er aktive, således, at svarene opdeles for de 5 respondentgrupper. Tabel 9.2: Er du aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Med aktiv mener vi her, om du er valgt ind i en styrelse og/eller hjælper til med at arrangere fx arrangementer eller udfører andre handlinger fordelt på Jeg er.. Tabel 9.3: Er du aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Med aktiv mener vi her, om du er valgt ind i en styrelse og/eller hjælper til med at arrangere fx arrangementer eller udfører andre handlinger sammenholdt med Jeg er.. Af Tabel 9.2 og 9.3 ser vi, at 1943, 90%, af respondenter svarer, at de ikke er aktive i nogle af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder. Tabel 9.2 og 9.3 viser desuden, at man som medlem indenfor 14

16 respondentgruppen medlem af DP og har en eller flere tillidsposter i en decentral enhed og medlem af DP, TR-repræsentant og valgt ind i en styrelse godt kan vurdere, at man ikke er aktiv. På lignende vis kan man som medlem indenfor respondentgruppen medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen godt vurdere, at man er aktiv. Tabel 10.1 herunder giver os et indblik i hvordan man som medlem vurderer, at man er aktiv. Tabel 10.1: Hvordan er du aktiv? Af tabel 10.1 fremgår, at 79 eller 38%, af vores respondenter angiver jeg er aktiv på anden vis som svar på spørgsmålet hvordan er du aktiv. Af de kvalitative udsagn som vores respondenter har tilføjet ser vi, at aktiv på anden vis dækker alt fra hjælp ved arrangementer til afholdelse af oplæg. Næsten halvdelen af vores respondenter ved ikke om de har lyst til at være aktive Vi spurgte vores respondenter kunne du tænke dig at være aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder. Tabel 11.1 viser respondenternes svar på tværs af alle respondenter. Tabel 11.1: Kunne du tænke dig at være aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Tabel 11.1 viser, at 279 eller 14 % af respondenterne svarer, at de godt kunne tænke sig at være aktive. Næsten halvdelen af respondenterne eller 43% svarer ved ikke, og de resterende - 42% - svarer nej. Ser vi på tabel 11.2 og 11.3 nedenfor finder vi, at tallene fordeler sig ens på gruppen medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen Dvs. 145 af de i alt 1861 respondenter, som er i gruppen medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen angiver ja til spørgsmålet kunne du tænke dig at være aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder. Hele 43% er i tvivl. Vi kan af undersøgelsen ikke se, om en del af de 43% ville være interesseret i at blive aktive, hvis de vidste, hvad det gik ud på. 15

17 Tabel 11.2: Kunne du tænke dig at være aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Krydset med: Jeg er... Tabel 11.3: Kunne du tænke dig at være aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Krydset med: Jeg er... medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen medlem af DP og har en eller flere tillidsposter i en decentral enhed medlem af DP og TR repræsentant medlem af DP, TR repræsentant og valgt ind i en styrelse i en decentral enhed medlem af DP og har en anden tillidspost, fx medlem af udvalg eller fagnævn Ja ,3% Nej ,2% Ved ikke ,5% I alt I alt Vi vil i de næste afsnit se på udvalgte svar på undersøgelsens spørgsmål, som de fordeler sig indenfor respondenternes alder. Mere specifikt vil vi se på kendskab til foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder fordelt på aldersgrupper, samt interesse i at være aktiv fordelt på alder. 16

18 Alder og kendskab til fagpolitiske eller psykologfaglige enheder Som det fremgik af tabel 3.1 befinder størstedelen af vores respondenter sig i respondentkategorien medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen (89 %). Af tabel 12 og 12.1 ser vi hvordan aldersintervaller fordeler sig indenfor de 5 respondentkategorier Tabel 12.1: Alder Krydset med: Jeg er... Tabel 12.2: Alder Krydset med: Jeg er... 17

19 Vi er interesseret i at se, hvordan respondenterne vurderer deres kendskab til foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder indenfor aldersgrupper. Tabel 13.1 og 13.2 viser, hvordan respondenternes svar fordeler sig på alder uafhængig af undersøgelsens 5 respondentgrupper. Tabel 13.1: Hvordan vil du generelt vurdere dit kendskab til foreningens fagpolitiske og psykologfaglige enheder? Du bedes vurdere dit kendskab på en skala fra 1-5, hvor 1 er lig meget lavt kendskab og 5 er meget højt kendskab. Krydset med: Alder Tabel 13.2: Hvordan vil du generelt vurdere dit kendskab til foreningens fagpolitiske og psykologfaglige enheder? Du bedes vurdere dit kendskab på en skala fra 1-5, hvor 1 er lig meget lavt kendskab og 5 er meget højt kendskab. Krydset med: Alder I alt ,5% ,2% ,5% ,8% ,0% I alt Som det fremgår af tabel 13.1 og 13.2 er det selvvurderede kendskab til foreningens fagpolitiske og psykologfaglige enheder lavest indenfor aldersgruppen optil 29 år. Samtidig viser vores analyse som det fremgår af tabel 14.1 og 14.2 nedenfor- at aldersgruppen optil 29 år samtidig er den gruppe som ved mindst om, hvordan man bliver aktiv. 18

20 Tabel 14.1:Ved du hvordan man som medlem kan være aktiv i en af de fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Krydset med: Alder Tabel 14.2: Ved du hvordan man som medlem kan være aktiv i en af de fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Krydset med: Alder I alt Ja ,0% Nej ,5% Det er jeg i tvivl om ,5% I alt

21 I tabel 15.1 og 15.2 ser vi på aktivitet indenfor foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder fordelt på alder Tabel 15.1: Er du aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Med aktiv mener vi her om du er valgt ind i en styrelse og/eller hjælper til med at arrangere fx arrangementer eller udfører andre handlinger. Krydset med: Alder Tabel 15.2: Er du aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Med aktiv mener vi her om du er valgt ind i en styrelse og/eller hjælper til med at arrangere fx arrangementer eller udfører andre handlinger. Krydset med: Alder I alt Ja ,7% Nej ,3% I alt

22 Foreningens unge vil engagere sig i det aktive medlemskab Med det lave kendskab til foreningens aktive medlemskab i aldersgruppen optil 29 år viser det sig samtidig, at det netop er indenfor denne ungekategori, at vi finder den højeste udtalte interesse i at engagere sig. Tabel 16.1 nedenfor viser, hvordan svar på spørgsmålet er du aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder fordeler sig på tværs af alle vores respondenter. Herefter zoomer vi ind på de respondenter 1949 eller 90% (jf. tabel 16.1), som svarer, at de ikke er aktive. Vi har stillet alle de som svarer nej til spørgsmålet er du aktiv det opfølgende spørgsmål: Kunne du tænke dig at være aktiv. Tabel 17.1 og 17.2 viser respondenternes svar fordelt på alder. Tabel 16.1: Er du aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Med aktiv mener vi her om du er valgt ind i en styrelse og/eller hjælper til med at arrangere fx arrangementer eller udfører andre handlinger. Vi spurgte de 1949 respondenter som svarede nej, om du kan tænke dig at være aktiv. Tabel 17.1 og 17.2 nedenfor viser, hvordan interessen for det at være aktiv i foreningen fordeler sig indenfor aldersgrupper. Tabel 17.1: Kunne du tænke dig at være aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Krydset med: Alder Tabel 17.2: Kunne du tænke dig at være aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Krydset med: Alder I alt Ja ,3% Nej ,2% Ved ikke ,5% I alt

23 Når vi sammenholder respondenternes ønske om at være aktiv med alder, ser vi, at der er forskel indenfor aldergrupperne. Når vi zoomer ind på aldersgruppen op til 29 år tabel 17.1 og 17.2 ser vi at vi indenfor denne ungekategori finder den største interesse for at være aktiv. Her svarer 102 eller 22%, at de gerne vil være aktive i foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enhed. 52% af de unge er i tvivl og svarer ved ikke. Når vi nedenfor tabel 18.1 og 18.2 ser på, hvordan viden om det at være aktiv fordeler sig på alder, finder vi, at ungekategorien (op til 29 år) har et flertal, som svarer, at de ikke ved eller er i tvivl, om hvordan man kan være aktiv Tabel 18.1: Ved du hvordan man som medlem kan være aktiv i en af de fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Krydset med: Alder Tabel 18.2: Ved du hvordan man som medlem kan være aktiv i en af de fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Krydset med: Alder I alt Ja ,0% Nej ,5% Det er jeg i tvivl om ,5% I alt Vores analyse viser, at ungegruppen (op til 29 år) er den gruppe der angiver størst interesse i at være aktive. Samtidig er det dog også den gruppe, der angiver, at de ved mindst om, hvordan man som medlem kan være aktiv (Tabel 18.1 og 18.2). Hele 236, eller 50%, svarer, at de ikke ved, hvordan man kan være aktiv. 173, eller 37%, svarer, at de er i tvivl om, hvordan man som medlem kan være aktiv. Undersøgelsens fund kan i den sammenhæng danne afsæt for en kommunikationsindsats overfor ungegruppen med henblik på at mobilisere flere unge til det aktive foreningsliv i DP. I den sammenhæng ville vi skulle se nærmere på, om antallet af unge, som angiver, at de ønsker at være aktive eller ikke ved det, vil svare ja til 22

24 at engagere sig, efter at have fået viden om, hvordan man som medlem kan engagere sig i foreningens fagpolitiske og psykologfaglige fællesskaber. Et flertal ønsker mulighed for at afgive stemme digitalt ved GF Et tillægsspørgsmål til undersøgelsen har været at spørge vores respondenter, om interessen for at kunne stemme digitalt ved GF. Tabel 19.1 viser, hvordan respondenternes svar fordeler sig generelt. I tabel 19.2 og 19.3 har vi valgt at se på respondenternes svar fordelt på de 5 respondentgrupper (tabel 19.2) og alder (tabel 19.3) Tabel 19.1: Tak for dine svar om kendskab til og interesse i foreningens netværk. Vi vil nu tillade os at stille dig et lidt andet spørgsmål, som vedrører foreningens højeste myndighed, nemlig Generalforsamlingen. DP s generalforsamling (GF) mødes hvert 2. år. og træffer bl.a. beslutning om rammerne for foreningens strategiske arbejde og lægger budget mv. Alle medlemmer kan deltage i GF, men det kræver i dag, at man møder op og er fysisk til stede på GF for at man har stemmeret og indflydelse via taleret i salen på de beslutninger, der træffes. Bestyrelsen overvejer at åbne op for, at flere medlemmer kan deltage i beslutningerne ved at gøre det muligt for medlemmer, der ikke har tid eller mulighed for at komme til GF i stedet kan stemme digitalt om de beslutninger, der er til afstemning på GF. Dvs. at du som medlem kan få indflydelse på GF-beslutninger uden selv at være tilstede fysisk men via computer fra et andet sted, fx hjemmefra. Synes du, det er en god idé? PS: Det er fortsat nødvendigt at være fysisk tilstede ved GF for at deltage i debatten. Tabel 19.2: ( ) Bestyrelsen overvejer at åbne op for, at flere medlemmer kan deltage i beslutningerne ved at gøre det muligt for medlemmer, der ikke har tid eller mulighed for at komme til GF i stedet kan stemme digitalt om de beslutninger, der er til afstemning på GF. Dvs. at du som medlem kan få indflydelse på GF-beslutninger uden selv at være tilstede fysisk men via computer fra et andet sted, fx hjemmefra. Synes du, det er en god idé? ( ) Krydset med Jeg er.. 23

25 Tabel 19.3: ( ) Bestyrelsen overvejer at åbne op for, at flere medlemmer kan deltage i beslutningerne ved at gøre det muligt for medlemmer, der ikke har tid eller mulighed for at komme til GF i stedet kan stemme digitalt om de beslutninger, der er til afstemning på GF. Dvs. at du som medlem kan få indflydelse på GF-beslutninger uden selv at være tilstede fysisk men via computer fra et andet sted, fx hjemmefra. Synes du, det er en god idé? ( ) Krydset med: Alder Tabel 19.1 til 19.3 viser, at der er stor opbakning til beslutningen om at åbne op for, at medlemmer kan deltage i DP s generalforsamling digitalt, hvor 1511 respondenter, 70%, svarer Ja mod 251 (12%) der svarer Nej (jf. tabel 19.1). Generelt er der opbakning på tværs af undersøgelsens respondentgruppe og aldersgrupper. 24

26 Bilag 1: Spørgeskema Kære Medlem Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette korte spørgeskema. Spørgsmålene handler først og fremmest om dit kendskab til - og holdning til -de fagpolitiske og psykologfaglige netværk, som du med dit medlemskab af Dansk Psykolog Forening har mulighed for at gøre brug af og involvere dig aktivt i. Når vi er interesseret i at afdække dit og andre medlemmers kendskab til foreningens netværk er det fordi, vi er optaget af at være en gennemskuelig forening, som skaber attraktive netværk for alle medlemmer. Indkomne svar fra spørgeskemaundersøgelsen kan give os et øjebliksbillede af, hvor gennemskuelig vi er som forening - set med dine og andre medlemmers øjne. Det tager ca.5 minutter at udfylde spørgeskemaet, og du besvarer ved at trykke på 'næste'. På forhånd tak Bestyrelsen, Dansk Psykolog Forening Hvilke af følgende fagpolitiske eller psykologfaglige enheder har du kendskab til? Du kan sætte mere end et kryds. (1) Kreds (2) Selskab (3) Netværk (4) Sektion (5) Jeg har ikke kendskab til nogen af ovenstående 25

27 Hvordan vil du generelt vurdere dit kendskab til foreningens fagpolitiske og psykologfaglige enheder? Du bedes vurdere dit kendskab på en skala fra 1-5, hvor 1 er lig meget lavt kendskab og 5 er meget højt kendskab (1) (2) (3) (4) (5) Hvorfra har du dit kendskab til foreningens decentrale enheder? Du kan sætte mere end et kryds (1) Jeg har forhåndskendskab, fordi jeg selv er aktiv i en eller flere decentral enheder (2) Jeg har hørt om decentrale enheder via foreningens nyhedsbreve? (7) Via (3) Gennem kollegaer (4) Via arrangementer eller kurser, jeg har deltaget i (6) Jeg har aldrig hørt om foreningens decentrale enheder (5) På anden vis (du bedes skrive hvordan) Hvordan vil du vurdere dit kendskab til de aktiviteter, som foregår indenfor de decentrale enheder dvs. kredse, sektioner, selskaber og netværk? Du bedes vurdere dit kendskab på en skala fra 1-5, hvor 1 er lig meget lavt kendskab og 5 er meget højt kendskab (1) (2) (3) (4) (5) Ved du hvordan man som medlem kan være aktiv i en af de fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? (1) Ja (2) Nej 26

28 (3) Det er jeg i tvivl om Vi vil meget gerne høre overvejelserne bag dit svar. Er du aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? Med aktiv mener vi her om du er valgt ind i en styrelse og/eller hjælper til med at arrangere fx arrangementer eller udfører andre handlinger. (1) Ja (2) Nej Hvordan er du aktiv? (1) Jeg er valgt ind i en styrelse (2) Jeg hjælper ad hoc i styrelser (3) Jeg er aktiv på anden vis (beskriv hvordan) Kunne du tænke dig at være aktiv i en af foreningens fagpolitiske eller psykologfaglige enheder? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke Er der noget ved Dansk Psykolog Forenings fagpolitiske eller psykologfaglige enheder, du synes bør være anderledes? 27

29 Tak for dine svar om kendskab til og interesse i foreningens netværk. Vi vil nu tillade os at stille dig et lidt andet spørgsmål, som vedrører foreningens højeste myndighed, nemlig Generalforsamlingen. DP s generalforsamling (GF) mødes hvert 2. år. og træffer bl.a. beslutning om rammerne for foreningens strategiske arbejde og lægger budget mv. Alle medlemmer kan deltage i GF, men det kræver i dag, at man møder op og er fysisk til stede på GF for at man har stemmeret og indflydelse via taleret i salen på de beslutninger, der træffes. Bestyrelsen overvejer at åbne op for, at flere medlemmer kan deltage i beslutningerne ved at gøre det muligt for medlemmer, der ikke har tid eller mulighed for at komme til GF i stedet kan stemme digitalt om de beslutninger, der er til afstemning på GF. Dvs. at du som medlem kan få indflydelse på GFbeslutninger uden selv at være tilstede fysisk men via computer fra et andet sted, fx hjemmefra. Synes du, det er en god idé? PS: Det er fortsat nødvendigt at være fysisk tilstede ved GF for at deltage i debatten. (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke Jeg er... (1) medlem af DP og har ikke nogen tillidspost i foreningen (2) medlem af DP og har en eller flere tillidsposter i en decentral enhed (3) medlem af DP og TR repræsentant (4) medlem af DP, TR repræsentant og valgt ind i en styrelse i en decentral enhed (5) medlem af DP og har en anden tillidspost, fx medlem af udvalg eller fagnævn 28

30 Hvilke(n) post(er) har du i den styrelse, som du er valgt ind i? (1) Formand (2) Næstformand (3) Kasser (4) Styrelsesmedlem uden særlig funktion I hvilke(n) type decentral enhed sidder du som styrelsesmedlem? (1) Kreds (2) Selskab/netværk (3) Sektion Hvis du har nogle afsluttende kommentarer eller refleksioner omkring de stillede spørgsmål kan du skrive dem her: Tusind tak fordi du tog dig tid til at svare på vores spørgsmål. Det sætter vi stor pris på. Venlig hilsen Bestyrelsen, Dansk Psykolog Forening 29

31 Bilag 2: Kvalitative udsagn fra vores respondenter Svar på spørgsmålet hvorfra har du dit kendskab til foreningens decentrale enheder fremgår af tabel 6.1. På tværs af respondentgrupper svarende 172 (8 %) svarende til 172 respondenter på anden vis. I den gå boks nedenfor har vi samlet et udpluk af respondenternes svar. En optælling viser, at langt de fleste har deres kendskab via tidligere erfaringer som aktiv i foreningen. De mange udsagn er ikke udtømmende, men viser bredden af kommentarer: Jeg er tidligere aktiv Jeg har selv været med til at starte to faglige selskaber Magasinet P Psykolog Nyt Jeg har tidligere været aktiv i et selskab, og har præsenteret en sektion i en følgegruppe i Socialstyrelsen, men jeg har aldrig hørt, at selskaber, sektioner og kredse blev kaldt decentrale enheder og var lige ved at svare negativt på det hele. Gennem mit arbejde som TR. Via mails fra den kreds jeg tilhører. Hvad mener I med "decentrale enheder"? Kredsen kender jeg, fordi jeg får mails derfra. Sektioner og selskaber kan jeg se står nævnt nederst på hjemmesiden. Har hørt lidt, men har aldrig forstået systemet. Har indtil for nylig været i kredsstyrelsen ca. 10 år. Facebook. Gennem mit medlemskab af foreningen i 35 år. Gennem arbejde i Grønland. Via Vingstedkursus hørte jeg om KAPS, og kom (tror jeg) på Kreds Vejles mailliste Fordi jeg blev spurgt om jeg ville holde oplæg i flere af kredsene. Jeg kendte det ikke før det. Fra mine medstuderende, der selv er aktiv i studentersektionen. Via Facebook grupper og opslag. 30

32 Svar på spørgsmålet: Ved du hvordan man som medlem kan være aktiv i en af de fagpolitiske eller psykologfaglige enheder. Af tabel 8.1 fremgår, at 38 % af vores respondenter svarede ja, mens 28 % svarede nej. 34 % angav det er jeg i tvivl om. I et fritekstfelt bad vi vores respondenter fortælle om overvejelser bag deres svar. Nedenfor har vi samlet et udpluk af respondenternes kvalitative udsagn: Jeg savner et nemt tilgængeligt overblik på fx dp.dk hvor det tydeligt fremgår, hvilke fokusområder de enkelte enheder varetager, og hvilke aktiviteter der foregår, og hvordan man deltager. Jeg var ikke klar over, at det hed decentrale enheder - så har jeg nok svaret forkert - da spørgsmålet bagefter lød hvilke sektioner, man havde kendskab til. Det er forvirrende med alle de forskellige navne, hvad der er hvad har jeg slet ikke styr på ( ). Jeg er i tvivl fordi jeg nok ikke længere har den store interesse i sagen. Har ingen anelse om, hvordan kredsen er organiseret eller organiserer sig. Kommer til de en del arrangementer. Har været aktiv tidligere, men ved ikke, hvordan det fungerer nu. Jeg har ikke selv gjort noget for at engagere mig yderligere. Jeg er pensionist og 75 år. Det er først nu jeg begynder at få overskud til at sætte mig ind i netværk og faglig forening. Jeg går ud fra at man melder sig ind, men ved det ikke. Jeg savner et nemt tilgængeligt overblik på fx dp.dk hvor det tydeligt fremgår, hvilke fokusområder de enkelte enheder varetager, og hvilke aktiviteter der foregår og hvordan man deltager. Kredsen får jeg mail fra og melder mig til alt, medmindre der står andre aftaler i kalenderen. Sektioner og selskaber ved jeg kun lidt om og er usikker på adgang til og eksistens, da det ligner lidt lukkede grupper ( ). Jeg er egentlig ikke klar over, hvad der er af forskellige netværk mv. Jeg ved godt hvordan man kan være aktiv i et fagligt selskab, med ved ikke så meget om de andre netværk. Jeg færdes i nogle organisationspsykologiske kredse og jeg oplever, at vi er ret selvkørende og, at de arrangementer der er interessante for os, er nogle vi selv skaber :). Jeg kender bare ikke så meget til det og har nok heller ikke haft behovet. Jeg er uklar på, hvordan man fx melder sig ind i at være del af sektion/kreds styrelse. Jeg ved, at man kan søge efter arrangementer. Det er ofte tilfældigt, at jeg får informationer. ( ) Det ville være rart med en slags avis på hjemmesiden, så man kunne høre om de forskellige ting, der foregår. Jeg er ikke noget 'foreningsmenneske', men jeg mener at DP som faglig organisation er vigtig for mig som lønmodtager. Så fagforeningsdelen er vigtigere for mig end de aktiviteter der tilbydes. 31

33 Vi spurgte vores respondenter: Er der noget ved Dansk Psykolog Forenings fagpolitiske eller psykologfaglige enheder, du synes bør være anderledes? De mange udsagn er ikke udtømmende, men viser bredden af kommentarer: Jeg synes hele strukturen er forældet Skarpere profil: fx på hjemmesiden er selskaber og netværk blandet sammen, det fremgår ikke umiddelbart nogen steder hvad forskellen er. Når man 'bladrer' gennem de forskellige selskaber, netværk mm er det ikke alle, der virker aktive - der bør strammes lidt op For mig er det et spørgsmål om ikke at have tid. Når mine børn bliver ældre... Det er svært som ny at komme ind i arbejdet i flere selskaber og kredse, for det er de samme, der har siddet, der i mange år Nej. Synes psykologer i stigende grad bliver hørt/selv formulerer sig offentligt. Endnu større samarbejde mellem bestyrelse og decentrale enheder om holdning og politik udadtil Det selskab jeg er medlem af fungerer godt Jeg har adskillige gange oplevet skuffelse Fagnævns arbejde burde opprioriteres og professionaliseres således at der er klare principper og praksis og det er overkommeligt at være medlem og lave et stykke arbejde, eller få lidt mere i honorar. Måske mere proaktiv information ud. Via mail. Jeg synes foreningen bruger alt for mange penge og burde flytte til en mindre dyr ejendom og ansætte nogle andre faggrupper som faglige sekretærer. Henholder mig til at enhederne som de ser ud d.d. er demokratisk vedtagne. Nej, det har jeg ikke gjort mig nogen tanker om. Større orienterende åbenhed omkring beslutningsprocesser. Mere information om karakteren af det arbejde, som finder sted i enhederne, fx på hjemmesiden. Det er min fornemmelse, at der er for mange lag og enheder, det virker lidt uoverskueligt. Tænker at der er mange aktive, og at de som deltager får noget fagligt og fagpolitisk ud af det. Mere involvering af almindelige medlemmer, mindre elitær. Der må gerne formidles informationer om indhold, deles erfaringer via foreningen hjemmeside eller fagblad. Mere åbenhed om hvad man samles for, arbejder for, opnår gennem den pågældende enhed. Jeg synes, at de der laver et stykke arbejde i eksempelvis kredsen gør det rigtiggodt. Mine kræfter er desværre ikke til en indsats pt. Jeg er meget taknemmelig for den indsats, der bliver gjort i kredsen. Og også i øvrige. Jeg er klar over, at det er frivilligt arbejde og alene af den grund prisværdigt. TAK. 32

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen er

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af Magasinet P

Evaluering af Magasinet P Evaluering af Magasinet P En spørgeskemaundersøgelse 2016 Evaluering af Magasinet P baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer. Undersøgelsen fandt sted i perioden

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet

Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet Ledelse og organisation af fremtidens udfordringer på ældreområdet - En miniundersøgelse i forbindelse med KL s Ældrekonference 2011 September 2011 www.competencehouse.dk Indhold 1. Sammenfatning... 2

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER POLITIKERNES HOLDNING TIL LOBBYISME SURVEY MED DANSKE POLITIKERE. November 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. POLITIKERNES HOLDNING

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Sektionens navn er Studentersektionen i Dansk Psykolog Forening.

VEDTÆGTER. 1. Sektionens navn er Studentersektionen i Dansk Psykolog Forening. NAVN OG AFGRÆNSNING VEDTÆGTER 1. Sektionens navn er Studentersektionen i Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Sektionen er oprettet i medfør af Love for Dansk Psykolog Forening, 12. Stk. 3. Nærværende vedtægter

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET KMD ANALYSE JANUAR 2017 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme

Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme Forsørgelsesgrundlag for mennesker med autisme En rundspørge blandt 247 medlemmer af Landsforeningen Autisme Juni 2016 Indledning Landsforeningen Autisme har i samarbejde med Det Nationale Autismeinstitut

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere