EU-UDBUD 2015/S xxx-xxxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD 2015/S xxx-xxxxx"

Transkript

1 EU-UDBUD 2015/S xxx-xxxxx Varer Offentligt udbud På levering af legetøj til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Januar 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Udbudsansvarlig Udbuddets omfang Tildeling af konkrete ordrer Indgåelse af rammeaftalen Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Vareprøver Afprøvning Aftalegrundlag Alternative bud og antal bud pr. tilbudsgiver Konsortier Ordregivers forbehold Tilbudsgivers forbehold Ordregivers E-handelssystem Serviceattest og erhvervs- og produktansvarsforsikring Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Tilbudsdisposition Kravspecifikation Generelle krav til produkter Generelle krav til legetøjsprodukter Produktspecifikke krav til legetøj Krav til leverandører Sikkerhedsgodkendte produkter Produktsortiment Bestillingsmetoder Levering Implementering Konsulentbistand Kundeservice Emballage Produktblade Rammeaftale Parterne Aftalegrundlag Rammeaftalens omfang Aftaleperiode Optioner Kontakt mellem parterne Tildeling af konkrete ordrer Bestilling af varer Levering og leveringsbetingelser Følgeseddel Side 2 af 35

3 11 Returvarer Fakturering Priser Prisregulering Betalingsbetingelser Bonusudbetaling til tredjemand E-handel Statistik Underleverandører Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Tredjemandsrettigheder Forsinkelse Mangler Produktansvar, erstatningsansvar og forsikring Garanti Bod Konkurs m.v Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Ændring af produktsammensætning Tavshedspligt og offentliggørelse af rammeaftalen Ændringer i rammeaftalen Lovvalg og afgørelse af tvister Offentlige påbud Miljø Etik og socialt ansvar Underskrift Bilag Bilag 1 Vejledende tidsplan Bilag 2 Tro og love erklæringer Bilag 3 Referenceliste Bilag 4 Tilbudsliste Bilag 5 Konsortieerklæring Side 3 af 35

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af legetøj til Jysk Fællesindkøb. Jysk Fællesindkøb er betegnelsen for et fælles indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: FAVRSKOV HADERSLEV MARIAGERFJORD NORDDJURS REBILD Areal: 539 km² Areal: 813 km² Areal: 765 km² Areal: 721 km² Areal: 625 km² Indbyggere Indbyggere Indbyggere Indbyggere Indbyggere SKANDERBORG SKIVE SYDDJURS VIBORG Areal: 462 km² Areal: 691 km² Areal: 696 km² Areal: km² Indbyggere Indbyggere Indbyggere Indbyggere Udbuddet vedrører levering af legetøj til følgende kommuner under Jysk Fællesindkøb: Favrskov Kommune Mariagerfjord Kommune Norddjurs Kommune Rebild Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Herefter kaldet Ordregiver. Hvis en kommune ikke fra start har tilsluttet sig den enkelte delaftale, gøres der opmærksom på, at alle kommuner i Jysk Fællesindkøb har mulighed for at tilslutte sig aftalen hver for sig i løbet af aftaleperioden, herunder efterfølgende optionsperioder. Når en kommune først er tilsluttet aftalen, er denne kommune forpligtet på lige fod med de øvrige deltagende kommuner. Det skal bemærkes, at kommuner, der ikke ved udbudsforretningens start har tilsluttet sig, ikke har pligt til at tilslutte sig, men udelukkende har mulighed herfor. Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes af ordregiver, herunder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. Der er hos ordregiver pt. 810 institutioner/ leveringsadresser og 863 dagplejere. 1.2 Udbudsansvarlig Skive Kommune er tovholder og ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Indtil underskrift af rammeaftale varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af: Skive Kommune Torvegade Skive Att. Christina Toft Bertelsen Side 4 af 35

5 E - mail: Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles om beskrevet i afsnit Udbuddets omfang Udbuddet vedrører køb af legetøj til ordregivers institutioner. Den udbudte aftale er en rammeaftale. Rammeaftalen forudsættes indgået med én virksomhed for perioden til med mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Ordregiver forpligter sig i denne periode til at købe de i udbuddet omfattede produkter hos den valgte tilbudsgiver på de i nærværende udbudsmateriales nævnte vilkår. Den forventede omsætning, omfattet af udbuddet, er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet og forventede aktivitetsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke er bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i bilag 4 tilbudsliste. Den forventede samlede omsætning, omfattet af udbuddet, estimeres til årligt at udgøre ca.: Legetøj kr Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov. Undtaget fra udbuddet er: - Skanderborg Kommunes køb af legetøj til dagplejen. - Mariagerfjord Kommunes køb af legetøj til dagplejen. - Norddjurs Kommunes køb af legetøj til dagplejen. Kravspecifikation for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4 og af bilag 4 tilbudslisten. Leverings- og betalingsbetingelser samt eventuelle optioner på aftaleforlængelse fremgår af udbudsmaterialets kapitel Tildeling af konkrete ordrer Tildeling af konkrete ordrer vil ske løbende på baggrund af bestillinger fra de enkelte institutioner. Det vil blive indskærpet den enkelte institution at foretage rationelle bestillinger, dvs. institutionen skal tilstræbe at samle sine bestillinger i størst mulige kvanti med deraf følgende mindsket leveringsfrekvens, dog med hensyntagen til den enkelte institutions individuelle behov. 1.5 Indgåelse af rammeaftalen I tilfælde af tilbudsgivers tildeling af rammeaftalen indgås den i kapitel 5 vedlagte rammeaftale. Rammeaftalen regulerer rammeaftalens vilkår i aftaleperioden og er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Den udfyldes af ordregiver ved aftaleindgåelsen. Efter indgåelse af rammeaftale handler de i dette udbud deltagende ordregivende myndigheder med de vindende tilbudsgivere som individuelle juridiske parter. Side 5 af 35

6 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og lovbekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (Udbudsdirektivet). 2.2 Formkrav Tilbuddet skal fremsendes skriftligt i et fysisk eksemplar. Det samlede tilbud skal desuden fremsendes i 1 eksemplar på USB. Tilbudsmateriale modtaget på accepteres ikke som fremsendelse af det elektroniske eksemplar. Den vedlagte tilbudsliste i bilag 4 skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Hvis der er uoverensstemmelser mellem det skriftlige og det elektroniske tilbud, er det elektroniske tilbud gældende. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og aftaleperioden skal være på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter må være på svensk, norsk eller engelsk. Ved bilagsmateriale af generel karakter anses produktblade, varekataloger, regnskaber mv. Såfremt ordregiver anmoder om det, skal tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for tilbudsgivers regning. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom, og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Christina Toft Bertelsen, pr. med emnet: "Spørgsmål - EU udbud 2015/S xxx- xxxxxx senest den kl Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage før udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for ordregiver at besvare spørgsmålet senest 6 dage før tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og besvarelser, herunder supplerende oplysninger vil løbende og i anonymiseret form være at finde på ordregivers hjemmeside på adressen Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU udbud 2015/S xxx-xxxxxx og Må kun åbnes af Indkøb Forsendelsen skal være lukket. Side 6 af 35

7 Tilbuddet skal være ordregiver i hænde senest den kl på følgende adresse: Skive Kommune Indkøb Rådhuspladsen Skive Att.: Christina Toft Bertelsen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen returneres tilbuddet i uåbnet stand, såfremt det tydeligt fremgår, hvem afsenderen er. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende i 6 måneder fra tilbudsfristen. Vedståelsesfristen gælder uanset ordregivers fremsendelse af hensigtserklæring om indgåelse af rammeaftale, og ophører således ikke, før ordregiver og vindende tilbudsgiver har indgået rammeaftalen. 2.9 Vareprøver Til brug for vurdering af underkriteriet kvalitet og funktionalitet skal tilbudsgiver som en del af sit tilbud stille vareprøver til rådighed til ordregiver i en begrænset periode. Ordregiver vil efter endt egnethedsvurdering fremsende anmodning til egnede tilbudsgivere om levering af vareprøver. Der indhentes ikke vareprøver for ukonditionsmæssige tilbud. Vareprøverne skal være mærket med tilbudslistens positionsnummer, tilbudsgivers varenummer samt tilbudsgivers navn. Vareprøverne skal stemme overens med det tilbudte og skal leveres samlet. Hvis der er flere størrelser af samme type produkt, medsendes kun én størrelse. Vareprøverne kan leveres på paller. Hvis tilbudsgiver leverer vareprøverne på paller må dimension på pallerne maksimum være 120 x 80 cm af hensyn til den interne transport og opbevaring, og pallerne skal kunne transporteres med en palleløfter. Det kan ikke garanteres, at den enkelte vare genindpakkes i identisk emballage, ligesom den endelige sammenpakning for returtransport påhviler den enkelte leverandør Afprøvning Ordregiver vil fremsende anmodning til egnede tilbudsgiver om levering af vareprøver på tidspunkt oplyst i bilag 1 vejledende tidsplan. Ordregiver vil i denne anmodning oplyse, hvilke 35 til 45 vareprøver fra bilag 4 tilbudsliste, som ordregiver ønsker at afprøve, dato og tidspunkt for aflevering og afhentning samt den adresse hvortil vareprøverne skal afleveres. Ordregiver forbeholder sig retten til at afprøve de indsendte vareprøver i perioden oplyst i bilag 1 vejledende tidsplan. Ordregiver forbeholder sig ret til at indkalde flere vareprøver, hvis det er nødvendigt for processen. Side 7 af 35

8 Der vil ikke blive afregnet for anvendte produkter i afprøvningsperioden. Vareprøverne skal afhentes igen efter endt afprøvning. Levering og afhentning af vareprøver sker for tilbudsgivers regning og risiko. Såfremt brugergruppen før eller under afprøvning af et produkt vurderer, at det ikke er fagligt forsvarligt at anvende, forbeholder ordregiver sig ret til ikke at iværksætte afprøvning eller at afbryde afprøvningen tidligere end aftalt Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede produkter indgås på grundlag af nærværende udbudsmateriale med eventuelle rettelser, spørgsmål og svar samt vedlagte rammeaftale. Disse dokumenter fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af aftalen. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved ordregiver i den udbudte aftaleperiode Alternative bud og antal bud pr. tilbudsgiver Der kan ikke afgives alternative bud. Tilbudsgiverne må kun afgive et tilbud Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.18 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. Det er konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Tilbud afgivet af et konsortium skal vedlægges en udfyldt og underskrevet konsortieerklæring. Se bilag 5. Herved erklærer tilbudsgivere, at de i fællesskab afgiver tilbud som et konsortium, og hæfter solidarisk i forhold til ordregiver. Samtidig fremgår det af erklæringen med hvilken tilbudsgiver ordregiver kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for konsortiets øvrige deltagere Ordregivers forbehold Den estimerede omsætning er cirka tal, der har baggrund i statistiske oplysninger samt forventet fremtidigt forbrug. Den estimerede volumen tjener således alene det formål at give et indtryk af det mulige omfang. Alle de angivne mængder i bilag 4 tilbudsliste kan som udgangspunkt variere ubegrænset og være forskellige fra år til år i aftaleperioden. Den estimerede omsætning er under forbehold af kommunalbestyrelsens fortsatte bevilling til det pågældende område i aftaleperioden Ligeledes tages der forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser, f.eks. som følge af beslutninger om udlicitering, omstruktureringer eller kapacitetstilpasninger. Ordregiver forbeholder sig ret til at foretage køb til anden side, såfremt et/en af rammeaftalen omfattet produkt/ydelse ikke kan dække et særligt behov hos ordregiver. Særligt for Skive Kommune gælder det, at Kommunen forbeholder sig ret til at benytte delydelsesreglen. I forbindelse med forberedelsen af nærværende udbud har ordregiver undersøgt, om der i ordregivers afdelinger og institutioner forekommer lokalt indgåede aftaler med andre leverandører. Såfremt rammeaftalen indgås, vil eventuelle lokale aftaler, som på trods af det forberedende arbejde ikke er identificeret endnu, blive søgt afviklet i et samarbejde mellem ordregiver og den valgte tilbudsgiver på området. Side 8 af 35

9 2.15 Tilbudsgivers forbehold Hvis tilbudsgiver mener, at udbudsmaterialet er uklart eller er i tvivl om forståelsen af udbudsmaterialet, opfordres tilbudsgiver til at stille spørgsmål som beskrevet i udbudsmaterialets afsnit 2.5. Tilbudsgiver bør i videst muligt omfang undgå at tage højde for eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet eller tvivl vedrørende dette ved at tage forbehold i sit tilbud. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at ordregiver er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at ordregiver har pligt til at se bort fra tilbuddet. Rammeaftalen i udbudsmaterialets kapitel 5 anses som grundlæggende elementer, og derudover kan andre dele af udbudsmaterialet også være grundlæggende elementer. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har ordregiver ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke på sikker og saglig vis kan prissættes, er ordregiver pligtig til at se bort fra tilbuddet. Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Ved forbehold skal det anføres, hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiver i stedet vil indgå på. Faglige forbehold, såsom branchens standardforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold. Tilbudsgiver frarådes derfor at vedlægge branche standartforbehold til tilbuddet idet disse ofte indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet Ordregivers E-handelssystem Ved kontraktstart anvender følgende af de deltagende kommuner e-handel: Viborg Kommune Skive Kommune Mariagerfjord Kommune Rebild Kommune Prisme Indkøb Prisme Indkøb KMD Opus E-indkøb KMD Web Indkøb I det omfang, de deltagende kommuner nu eller fremtidigt i kontraktperioden anvender e- handelssystemer, skal tilbudsgiver kunne levere elektronisk samhandel ved brug af de enkelte kommuners e-handelssystem dvs. levering af elektronisk varekatalog, mulighed for elektronisk ordreafgivelse, elektronisk fakturering, elektronisk betaling samt den hertil knyttede elektroniske udveksling af data. KMD Web Indkøb/KMD Opus E-indkøb Det kan oplyses, at prisen for at tilmelde sig KMD WebIndkøb/Opus er: kr. 6849,49 som en éngangsafgift, der dog bortfalder, såfremt man som leverandør allerede leverer elektronisk varekatalog til KMD. Afgiften bortfalder endvidere, såfremt man kan levere varekatalog til KMD via BizIsland. Læs mere på Prisme Indkøb - BizIsland Det kan oplyses, at prisen for at tilmelde sig Fujitsu/BizIsland er: kr.575 månedlig afgift for grundmodul kr.107 månedlig afgift for varekatalogmodul Side 9 af 35

10 kr. 86 månedlig afgift pr. kommune man ønsker at sende til. Læs mere på Tilbudsgivers udgift i forbindelse med brug af e-handelssystem er ordregiver uvedkommende. I forbindelse med kontraktindgåelsen vil de deltagende kommuner, der benytter e-handelssystem, i samarbejde med den valgte tilbudsgiver definere, hvilke aftaleprodukter, der skal indgå i e- kataloget. De nærmere praktiske procedurer samt vejledninger vil tilgå valgt tilbudsgiver i forbindelse hermed. Herefter skal den vindende tilbudsgiver udarbejde et elektronisk vare- og priskatalog til den enkelte kommunes e-handelssystem med de aftalte produkter samt varebeskrivelser, billeder og informationer om produkterne i øvrigt. Vare- og priskataloget skal godkendes af hver enkelt kommune og være tilgængeligt og godkendt senest ved kontraktstart Serviceattest og erhvervs- og produktansvarsforsikring Vindende tilbudsgiver skal mod forlangende og inden rammeaftalens indgåelse fremsende en kopi af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, hvor det fremgår, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i henhold til artikel 45 i Udbudsdirektivet. Serviceattesten må max være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Tilbudsgiver må påregne op til 2 ugers ekspeditionstid forbindelse med rekvirering af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan tilbudsgive aflevere dokumentation i henhold til artikel 45 i udbudsdirektivet. Vindende tilbudsgiver skal mod forlangende og inden rammeaftalens indgåelse fremsende kopi af gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 millioner DKK Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet og danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt tilbudsgiver er egnet til at løfte den udbudte opgave. Tilbudsgivers personlige forhold Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Tilbudsgiver vil ikke komme i betragtning, hvis tilbudsgiver har ubetalt gæld på kr. eller mere. Fortrykt formular er vedlagt som bilag 2 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i direktiv nr. 2004/18/EF af Fortrykt formular er vedlagt som bilag 2 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Økonomisk og finansiel formåen I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens årsregnskab for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Referencelisten skal udformes ved at anvende bilag 3 og skal indeholde de oplysninger der Side 10 af 35

11 kræves i bilag 3. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet. Tilbudsgiver skal endvidere vedlægge erklæring fra den anden enhed, hvori det bekræftes, at kapaciteten stilles til rådighed for tilbudsgiver Tildelingskriterium Rammeaftalen vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterier Vægtning i procent 1. Pris 50 % 2. Kvalitet 25 % 3. Funktionalitet 25 % Underkriteriet Pris Det estimerede forbrug oplyst på bilag 4 tilbudsliste udgør ca. 75 % af den samlede årlige estimerede omsætning hos ordregiver på legetøj. Underkriteriet Pris evalueres ud fra den samlede årlige tilbudssum beregnet på baggrund af tilbudsgivers enhedspriser multipliceret med det estimerede årlige forbrug pr. produktlinje på tilbudslisten. Der vil udelukkende blive evalueret på de kravspecificerede produkter på bilag 4 tilbudsliste. Tilbudsgiver skal afgive sit tilbud ved udfyldelse af bilag 4 tilbudsliste. Tilbuddet skal afgives i danske kroner ekskl. moms og leveringsgebyr for indkøb af legetøj under den fastsatte minimumsgrænse, men inkl. alle øvrige gebyrer og afgifter. Tilbuddet skal dække alle krav i udbudsmaterialet og alle ydelser tilbudt af tilbudsgiver. Alle de tilbudte priser inden for hver produktgruppe skal være funderet i samme beregningsmodel og skal fremgå som en procentvis afvigelse fra den offentlige tilgængelige prisliste gældende på tidspunkt for afgivelse af tilbud. Rabatsatsen for hver produktgruppe skal være ens for alle produkter i produktgruppen. Tilbudsgivers offentlige tilgængelige prisliste skal i hele rammeaftaleperioden være tilgængelig for ordregiver enten elektronisk via tilbudsgivers hjemmeside (uden login) eller være tilgængelig i et trykt katalog. Tilbudsgiver skal på bilag 4 tilbudsliste bekræfte, hvor ordregiver i rammeaftaleperioden kan finde tilbudsgiveres offentlige tilgængelige prisliste. Prislisten skal være baseret på markedsudviklingen, gælde for offentlige og private virksomheder og være fastsat uafhængigt af denne rammeaftale. Rabatsatsen for hver produktgruppe er fast i hele rammeaftaleperioden, og når ordregiver ønsker at købe et produkt der er listet på tilbudslisten eller produkter, der ikke er oplistet direkte på tilbudslisten, men som naturligt hører ind under en af de oplistede produktgrupper på tilbudslisten skal tilbudsgiver sælge det ønskede produkt til den offentlige tilgængelige pris fratrukket den Side 11 af 35

12 tilbudte rabatsats for den aktuelle produktgruppe. Ordregiver skal således altid kunne købe produkterne til den offentlige tilgængelige pris fratrukket den i tilbuddet angivne rabatsats for produktgruppen. Tilbudsgiver skal i rammeaftaleperioden stille hele sit sortiment, som naturligt hører ind under de beskrevne produktgrupper, som ordregiver har anført på tilbudslisten, til rådighed for ordregiver. Tilbudsgiver skal positivt angive i sit tilbud under tilbudsgivers forbehold, hvis der er varer i tilbudsgivers sortiment, som naturligt hører ind under en af de oplistede produktgrupper, der ikke hører under tilbuddet. Tilbudsgiver gøres opmærksom på afsnit 2.15 Tilbudsgivers forbehold. Det er et krav, at tilbudsgiver giver priser på minimum 95 % af de kravspecificerede produktlinjer på tilbudslisten, samt at der gives tilbud på mindst en produktlinje pr. produktgruppe. Hvis tilbudsgiver anvender muligheden for at undlade at afgive tilbud på op til 5% af de kravspecificerede produktlinjer, vil det blive betragtet som et forbehold. Ordregiver vil prissætte forbeholdet således, at den dyreste af de tilbudte priser + 10 % på varelinjen fra de øvrige tilbudsgivere overføres til den tilbudsgiver, der ikke har budt ind på varelinjen. Tilsvarende gælder, hvis tilbudsgiver har udfyldt varelinjen mangelfuldt. På de varelinjer, hvor tilbudsgiver skal tilbyde 2 eller 3 modeller, og tilbudsgiver ikke har tilbudt det ønskede antal overføres det højeste gennemsnit + 10 % fra de øvrige tilbudsgivere. Det er et krav, at tilbudsgiver kan levere minimum 95 % af de kravspecificerede produkter på tilbudslisten i hele rammeaftaleperioden. Underkriteriet Kvalitet Evaluering af underkriteriet kvalitet vil blive foretaget af en gruppe fagpersoner fra de deltagende kommuner i Jysk Fællesindkøb på baggrund af nedenstående kriterier. Ordregiver vil foretage en samlet skønsmæssig vurdering af underkriteriet kvalitet baseret på ordregivers afprøvning af de indsendte vareprøver. Ved evaluering af underkriteriet kvalitet vil der blive lagt vægt på produkternes holdbarhed. Det vægtes positivt, hvis de indsendte vareprøver har en god holdbarhed. Underkriteriet Funktionalitet Evaluering af underkriteriet funktionalitet vil blive foretaget af en gruppe fagpersoner fra de deltagende kommuner i Jysk Fællesindkøb. Ordregiver vil foretage en samlet skønsmæssig vurdering af underkriteriet funktionalitet baseret på ordregivers afprøvning af de indsendte vareprøver. Ved evaluering af underkriteriet funktionalitet vil der blive lagt vægt på produkternes anvendelsesmuligheder og om produkterne er nemme at bruge. Det vægtes positivt hvis de indsendte vareprøver har en høj funktionalitet. Side 12 af 35

13 3. Tilbudsdisposition Tilbudsdispositionen er en skabelon for udformningen af tilbud. Ved tilbudsafgivelsen bør tilbudsdispositionen følges. Formålet er at sikre tilbudsgiver, at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. Dispositionen modsvarer de i udbudsmaterialets afsnit 2.18 anførte udvælgelseskriterier og de i udbudsmaterialets afsnit 2.19 anførte underkriterier. Afsnit Indhold 1 Indledning, herunder angivelse af tilbudsgiverens navn, adresse, CVRnummer, kontaktperson (herunder og telefonnummer) samt hvilken delaftale tilbudsgiver afgiver tilbud på. 2 Eventuelle forbehold. Der henvises til udbudsmaterialets afsnit 2.15 Tilbudsgivers forbehold vedrørende retsvirkningerne af forbehold. 3 Udvælgelseskriterier: Tilbudsgivers personlige forhold: Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Tilbudsgiver vil ikke komme i betragtning, hvis tilbudsgiver har ubetalt gæld på kr. eller mere. Fortrykt formular er vedlagt som bilag 2 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i direktiv nr. 2004/18/EF af Fortrykt formular er vedlagt som bilag 2 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Økonomisk og finansiel formåen: I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens årsregnskab for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Teknisk og/eller faglig formåen: Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Referencelisten skal udformes ved at anvende bilag 3 og skal indeholde de oplysninger der kræves i bilag 3. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet. Tilbudsgiver skal endvidere vedlægge erklæring fra den anden enhed, hvori det bekræftes, at kapaciteten stilles til rådighed for tilbudsgiver. Se ligeledes afsnit Tildelingskriterier Side 13 af 35

14 Pris: Udfyldt bilag 4 tilbudsliste. Kvalitet: Indsendelse af vareprøver. Afprøvning af produkterne. Funktionalitet: Indsendelse af vareprøver. Afprøvning af produkterne. Se ligeledes afsnit 2.19 Side 14 af 35

15 4. Kravspecifikation 4.1 Generelle krav til produkter Alle tilbudte produkter, der tilbydes skal overholde gældende direktiver, love og bekendtgørelser, sikkerhedskrav og miljøkrav til legetøj til institutionsbrug og andre myndighedskrav i øvrigt. Dokumentation for dette skal fremsendes til ordregiver på forlangende, og omkostningsfrit for ordregiver. Alle tilbudte produkter skal være af en kvalitet som gør det velegnet til institutionsbrug Generelle krav til legetøjsprodukter Inde leg Alt malet trælegetøj skal kunne modstå vand og bid uden, at malingen skaller af og opløses. Alt legetøjsmad og legetøjsdyr skal være i naturtro farver. Tegninger / billeder på pusle- og spillebrikker skal være klare og tydelige i farverne og billeder skal være vellignende. Puslespil og spil skal leveres i en holdbar opbevaringsæske. Tilbudsgiver skal som minimum yde 2 års garanti på legetøjsprodukter. Ude leg Produkterne skal kunne suppleres og skafter udskiftes. Alle produkter af plast skal være frost og brudsikker. Alle produkter af træ skal være lakeret til udendørs brug. Produkter af metal som er lakerede, skal være pulverlakeret eller lakeret i tilsvarende kvalitet. Gennemsigtig plast skal være akryl. Tilbudsgiver skal som minimum yde 2 års garanti på legetøjsprodukter Produktspecifikke krav til legetøj Produktspecifikke krav til legetøj fremgår af bilag 4 tilbudsliste. 4.2 Krav til leverandører Sikkerhedsgodkendte produkter Tilbudsgiver har ansvaret for at informere institutioner, hvis et sikkerhedsgodkendt produkt tilbagekaldes af producenten. Tilbudsgiver skal i givet fald ombytte det tilbagekaldte produkt med et tilsvarende produkt uden omkostninger for ordregiver Produktsortiment Det er et krav, at tilbudsgiver har et sortiment og en kvalitet, som henvender sig til alle brugere hos ordregiver, dvs. børn i alderen 0-3 år, børnehavebørn (3-6 år), skolebørn og unge. Det er et krav, at tilbudsgiver minimum har 2500 unikke varenumre i sit sortiment indenfor de nævnte produktgrupper anført på bilag 4 tilbudsliste. Ved et unikt varenummer forstår ordregiver, at produktet afviger i forhold til de øvrige listede varenumre under produktgruppen for eksempel i form af farve, mængde enhed, materiale eller dimension. Tilbudsgiver skal i rammeaftaleperioden stille hele sit sortiment, som naturligt hører ind under de beskrevne produktgrupper, som ordregiver har anført på tilbudslisten, til rådighed for ordregiver. Side 15 af 35

16 Det er et krav, at tilbudsgiver sætter nye produkter ind, såfremt tilbudte produkter i forbindelse med udbuddet udgår. Produkterne skal tilbydes til den offentlige tilgængelige pris fratrukket den tilbudte rabatsats for produktgruppen. Det er et krav, at tilbudsgiver kan levere minimum 95 % af de kravspecificerede produkter på tilbudslisten i hele rammeaftaleperioden Bestillingsmetoder Bestilling af varer skal kunne afgives via ordregivers e-handelssystemer, via tilbudsgivers webshop, pr. , pr. telefon og ved konsulentbesøg. Det skal være muligt at foretage telefonbestilling mandag til torsdag fra kl til og fredag fra kl til Dagplejen har som udgangspunkt ikke mulighed for at bestille via ordregivers e- handelssystemer, og tilbudsgiver skal derfor udarbejde en prisliste i excel, som skal fremsendes til ordregiver inden kontraktstart. Såfremt ordregiver ønsker at begrænse brugen af forskellige bestillingsmetoder skal tilbudsgiver mod et varsel på en måned kunne iværksætte dette. I rammeaftaleperioden forpligtiges tilbudsgiver til at afholde en opstartsmesse i hver kommune, hvor produkterne omfattet af rammeaftalen introduceres, og der kan foretages bestillinger, såfremt det er et ønske fra ordregiver. Det er vigtigt, at et bredt udsnit af de tilbudte produkter introduceres på messen. Udgifter forbundet med opstartsmessen er ordregiver uvedkommende, dog vil ordregiver være behjælpelig med at fremskaffe egnede lokaler. Tilbudsgiver skal som led i opfyldelse af rammeaftalen omkostningsfrit stille en webshop løsning til rådighed, som ordregiver kan benytte til at afgive bestillinger. Webshop løsningen skal kunne tilgås ved brug af gængse web-browsere. Tilbudsgiver kan betinge, at ordregiver er oprettet med konto hos tilbudsgiver, for at ordregiver får adgang til tilbudsgivers webshop. Tilbudsgiver skal sikre, at ordregivers institutioner og afdelinger bliver oplyst om mulighederne for at få adgang, samt at disse nemt og hurtigt kan få en sådan adgang. Tilbudsgivers webshop skal ved rammeaftalens ikrafttrædelse omfatte de varer, der er omfattet af tilbudsgivers e-katalog, og tilbudsgiver skal sikre, at webshoppen til enhver tid er ajourført i forhold til tilbudsgivers e-katalog. Omfatter tilbudsgivers webshop varer udover de, som er omfattet af rammeaftalen, skal det fremgå tydeligt, hvilke varer der er omfattet af rammeaftalen, således at ordregiver ikke uforvarende anskaffer varer, som ikke er omfattet af rammeaftalen. Tilbudsgivers webshop skal være informativ og skal indeholde følgende oplysninger: produktets varenr., produktnavn, en fyldestgørende produktbeskrivelse, pris pr. stk., salgsenhed, anvendelsesmuligheder og et retvisende billede af produktet. Tilbudsgivers webshop skal senest ved kontraktstart indeholde ovenstående oplysninger. Tilbudsgiver skal endvidere understøtte ordregivers e-handelssystemer jævnfør punkt Levering Levering skal være fragtfrit til anvist plads ved ordre over 200 kr. ekskl. moms. Ved køb under 200 kr. ekskl. moms må tilbudsgiver maksimalt opkræve 75 kr. i leveringsgebyr. Der kan ikke påregnes assistance fra den enkelte institutions personale til aflæsning og indbæring. Levering skal ske på hverdage inden for ordregivers institutioner alm. åbningstider mandag til torsdag fra kl til og fredag fra kl Side 16 af 35

17 Levering skal ske inden for 5 arbejdsdage ved bestilling inden kl på bestillingsdagen. Hastelevering er levering fra dag til dag ved bestilling inden kl Tilbudsgiver kan maksimum opkræve et gebyr på 75 kr. for hastelevering (uanset ordrens størrelse). Levering til dagplejen skal ske samlet til f.eks. legestuer, områdekontorer eller lignende eller til den enkelte dagplejers privat adresse. I forbindelse med implementeringen af aftalerne aftales det individuelt mellem hver enkelt Kommune og tilbudsgiver om levering sker samlet eller til den enkelte dagplejers privat adresse. Ved levering på paller må der ikke opkræves et gebyr for pallerne. Levering i anbrud er muligt til mindste forseglede enhed. Hvis et bestilt produkt er i restordre, eller der undtagelsesvist er ekstraordinær lang leveringstid, skal et andet produkt med minimum tilsvarende standard straks tilbydes til maksimalt samme pris, alternativt kan ordregiver annullere ordren og foretage erstatningskøb ved en anden leverandør. Ved dellevering skal der på følgeseddelen være påført, hvis et produkt er i restordre samt forventet ny leveringsdato Implementering Tilbudsgiver skal holde et opstartsmøde med Indkøbsafdelingerne i de enkelte kommuner. I forbindelse med implementering af denne rammeaftale forpligter tilbudsgiver sig til at sende et velkomstbrev til alle ordregivers institutioner senest 30 dage efter rammeaftalens ikrafttrædelse. Ved rammeaftalens start vil tilbudsgiver få udleveret en leveringsoversigt over ordregivers institutioner inkl. leveringsadresser og EAN-nummer. Velkomstbrevet skal indeholde relevante oplysninger omkring den indgåede rammeaftale og kontaktoplysninger på tilbudsgiver. Ordregiver skal godkende velkomstbrevet inden det sendes ud til alle institutioner. Velkomstbrevet skal efter ønske fra ordregiver sendes pr. mail til alle institutioner hos ordregiver Konsulentbistand Tilbudsgiver skal fast have én konsulent tilknyttet den enkelte kommune med relevant erfaring og en vis pædagogisk indsigt, og som kan rådgive og servicere de enkelte institutioner i forbindelse med valg af produkter. Herunder bemærkes det, at konsulentbesøg alene må finde sted på opfordring eller hvis det på forhånd er aftalt med den enkelte institution. Den tilknyttede konsulent skal være dansktalende. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra konsulentens side lægges op til en positiv dialog om den enkelte institutions indkøbsbehov. Konsulenter skal som udgangspunkt søge forbruget placeret på produkter omfattet af rammeaftalen. Det er derfor vigtigt, at konsulenten har fuldt kendskab til rammeaftalens indhold herunder hvilke produkter, der er omfattet af aftalen. Det er tilbudsgivers opgave ved kontraktstart i samarbejde med den enkelte indkøbsafdeling i hver af de deltagende kommuner, at formidle rammeaftalen ud til de enkelte institutioner. Ved rammeaftalens start vil tilbudsgiver få udleveret en leveringsoversigt over ordregivers institutioner inkl. leveringsadresser og EAN-nummer. Det er herefter tilbudsgivers ansvar at sørge for, at alle institutioner bliver tilknyttet rammeaftalen, således at institutioner automatisk bliver tilbudt produkter omfattet af aftalen, ligesom de automatisk bliver faktureret til de rigtige priser. Side 17 af 35

18 Der udpeges en kontaktperson fra hver kommunes indkøbsafdeling, som varetager kontakten til tilbudsgiver vedr. rammeaftalen. I det daglige vil det være de enkelte institutioner, som har den direkte kontakt til tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal på ordregivers anmodning udskifte en tilknyttet konsulent, hvis ordregivers anmodning er rimeligt begrundet. På hver af partnernes initiativ kan der indkaldes til implementeringsmøder, statusmøder eller lignende vedr. samarbejdet mellem tilbudsgiver og ordregiver. Hver part er forpligtet til at deltage i sådanne møder Kundeservice Medarbejdere i tilbudsgivers kundeservice skal kunne rådgive og servicere de enkelte institutioner i forbindelse med valg af produkter. Medarbejdere i kundeservice skal som udgangspunkt placere forbruget på produkter omfattet af rammeaftalen. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne har fuldt kendskab til rammeaftalens indhold herunder hvilke produkter, der er omfattet af rammeaftalen. Der forventes en hjælpsom, venlig og serviceminded adfærd, og at der fra medarbejderens side lægges op til en positiv dialog om den enkelte institutions behov. Medarbejderne i kundeservice skal have kendskab til aftalen og betingelser for aftalen. Det skal være muligt for den enkelte institution at kontakte kundeservice pr. telefon fra mandag til torsdag fra kl til og fredag fra kl og via e- mail. E- mails skal besvares indenfor rimelig tid Emballage De leverede produkter skal emballeres således, at de er mest mulig håndteringsvenlige. Herved forstås, at emballagen skal kunne bortskaffes ved almindelig renovation. Såfremt dette ikke er muligt, skal tilbudsgiveren kunne tage emballagen retur uden udgift for ordregiver. Vejledende aldersgrænser på relevante produkter skal fremgå af emballagen. Endvidere skal emballagen medføre, at produkterne er forsvarligt sikret under transport Produktblade Det skal være muligt at rekvirere produktblade på de tilbudte produkter hos tilbudsgiver efter behov. Produktblade skal medsendes produktet ved levering og skal ligeledes kunne trækkes online på tilbudsgiverens hjemmeside. Alle produktblade skal senest ved kontraktstart ligge på tilbudsgivers hjemmeside. Side 18 af 35

19 5. Rammeaftale Rammeaftale vedr. levering af legetøj 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2 Aftalegrundlag Nærværende rammeaftale er indgået i henhold til udbud indgået efter udbudsbekendtgørelsesnr 2015/S xxx- xxxxxx. Rammeaftalen beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Aftalegrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Rammeaftale mellem kontrakthaver og ordregiver B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar. C. Udbudsbekendtgørelse D. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af [mm.åååå] E. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]. 3 Rammeaftalens omfang Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende rammeaftale til at levere de i rammeaftalen nævnte produkter på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Den estimerede omsætning er under forbehold af fortsat bevilling til det pågældende område i aftaleperioden fra ansvarlig myndighed. Der tages endvidere forbehold for ændringer i antallet af leveringssteder og leveringsadresser. 4 Aftaleperiode Rammeaftalen er gældende fra den og er uopsigelig for begge parter indtil den Ordregiver er imidlertid berettiget til at opsige rammeaftalen med 3 måneders varsel, såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for Udbud, Konkurrencestyrelsen eller Europa Kommissionen eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at beslutningen om tildeling af rammeaftalen annulleres eller erklæres for uden virkning. Ordregiver er i den forbindelse ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab Side 19 af 35

20 i den resterende aftaleperiode. Ordregivers ret til at opsige gælder uanset, at afgørelsen/dommen ankes. 5 Optioner Ordregiver kan forlænge rammeaftalen i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede vilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 3 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen udnyttes, ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. 6 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til rammeaftalen. Krav til konsulentbistand og kundeservice fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4. Kontrakthavers besøg skal aftales i forvejen med den enkelte afdeling/institution. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra kontrakthavers side lægges op til en positiv dialog om den enkelte afdelings/institutions indkøbsbehov. På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver og ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 3 måneder fra rammeaftalens ikrafttræden. 7 Tildeling af konkrete ordrer Tildeling af konkrete ordrer vil ske løbende på baggrund af bestillinger fra de enkelte institutioner. Det vil blive indskærpet den enkelte institution at foretage rationelle bestillinger, dvs. institutionen skal tilstræbe at samle sine bestillinger i størst mulige kvanti med deraf følgende mindsket leveringsfrekvens, dog med hensyntagen til den enkelte institutions individuelle behov. 8 Bestilling af varer Bestilling af varer skal kunne afgives via ordregivers e-handelssystemer, via kontrakthavers webshop, pr. , pr. telefon og ved konsulentbesøg. Det skal være muligt at foretage telefonbestilling mandag til torsdag fra kl til og fredag fra kl til Dagplejen har som udgangspunkt ikke mulighed for at bestille via ordregivers e- handelssystemer, og kontrakthaver skal derfor udarbejde en prisliste i excel, som skal fremsendes til ordregiver inden kontraktstart. Såfremt ordregiver ønsker at begrænse brugen af forskellige bestillingsmetoder skal kontrakthaver mod et varsel på en måned kunne iværksætte dette. 9 Levering og leveringsbetingelser Levering skal være fragtfrit til anvist plads ved ordre over 200 kr. ekskl. moms. Ved køb under 200 kr. ekskl. moms må kontrakthaver maksimalt opkræve 75 kr. i leveringsgebyr. Der kan ikke påregnes assistance fra den enkelte afdeling/institutions personale til aflæsning og indbæring. Levering skal ske på hverdage inden for ordregivers institutioner og afdelinger alm. åbningstider mandag til torsdag fra kl til og fredag fra kl Levering skal ske inden for 5 arbejdsdage ved bestilling inden kl på bestillingsdagen. Side 20 af 35

21 Hastelevering er levering fra dag til dag ved bestilling inden kl Kontrakthaver kan maksimum opkræve et gebyr på 75 kr. for hastelevering (uanset ordrens størrelse). Levering til dagplejen skal ske samlet til f.eks. legestuer, områdekontorer eller lignende eller til den enkelte dagplejers privat adresse. I forbindelse med implementeringen af aftalen aftales det individuelt mellem ordregiver og tilbudsgiver om levering sker samlet eller til den enkelte dagplejers privat adresse. Ved levering på paller må der ikke opkræves et gebyr for pallerne. Levering i anbrud er muligt til mindste forseglede enhed. Hvis et bestilt produkt er i restordre, eller der undtagelsesvist er ekstraordinær lang leveringstid, skal et andet produkt med minimum tilsvarende standard straks tilbydes til samme pris, eller ordregiver kan annullere ordren og foretage erstatningskøb ved en anden leverandør. Ved dellevering skal der på følgeseddelen være påført, hvis et produkt er i restordre samt forventet ny leveringsdato. 10 Følgeseddel Med hver leverance skal der afleveres en følgeseddel. Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af følgesedlen: Navn på bestiller, EAN- nummer, dato, antal, varenummer og varenavn samt evt. restordrer og forventet ny leveringsdato for restordre. 11 Returvarer Ved fejlbestillinger har ordregiver 30 dages retur-/ombytningsret. Returnering/ombytning sker for ordregivers regning og forudsætter, at produkterne og emballagen er intakt. Ved returnering af produkter skal kontrakthaver hurtigst muligt sende en kreditnota til ordregiver. Ved fejlleverancer skal kontrakthaver hurtigst muligt og senest indenfor 2 dage ombytte produkterne til de korrekte produkter. Ombytning sker for kontrakthavers regning og forudsætter, at produkterne er intakte. Kontrakthaver skal hurtigst muligt sende en kreditnota til ordregiver. 12 Fakturering I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement-OrdSim-Bilsim 1.0. Fakturaer sendes elektronisk til rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer) med angivelse af ordregivers ordrenummer og eventuelle andre ID-numre, som er nødvendige for ordregiver for en effektiv fakturabehandling. Eksempelvis kode for økonomisk tilhørsforhold. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Kontrakthavers CVR/SE-nummer Kontrakthavers navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Side 21 af 35

22 Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. Ved e-ordre skal alle ordrer faktureres enkeltvis. Der må ikke blandes varelinjer fra forskellige ordrer sammen på den samme faktura. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen. Ordrenummer: Ordregivers e-handelssystems ordrenummer skal bruges som ordregivers ordrenummer på fakturaen. Der må ikke stå andet i feltet end selve ordrenummeret som skal angives identisk med ordren. Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med de priser, som er aftalt i rammeaftalen, og som fremgår af kontrakthavers e-katalog. (Dvs. ingen rabatter, ingen afgifter som ikke er indregnet i nettopriserne, fx emballageafgift mv.). Bestillingsenhed: Enhederne skal være genkendelige i forhold til katalogets bestillingsenhed. Der skal i prisenheden anføres pakningsstørrelsen, så prisen kan kontrolleres på laveste enhedsniveau. Mængde: Den fakturerede mængde skal angives således, at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte enheder. Varenummer: De fakturerede varenumre skal være fuldstændig identiske med de varenumre, der er aftalt i kontrakten, og som fremgår af kontrakthavers e-katalog. Entydige varelinjer: Kontrakthaver må ikke indsætte ekstra varelinjer, så som afgifter, tillæg eller fradrag/rabatter. Er der, jf. rammeaftalen, tale om afgiftsbelagte varer skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Hvis der er tillæg eller fradrag, jf. rammeaftalen, skal disse specificeres i særligt indhold, jf. OIOUBL formatet. Der kan kun tilføjes gebyr i det omfang, at dette fremgår af rammeaftalen. 13 Priser For bestillinger foretaget i henhold til rammeaftalen gælder de i kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå] angivne enhedspriser samt de tilbudte rabatsatser på tilbudsgivers produkter, der naturligt hører ind under de nævnte produktgrupper. Tilbudsgivers offentlige tilgængelige prisliste skal i hele rammeaftaleperioden være tilgængelig for ordregiver enten elektronisk via tilbudsgivers hjemmeside (uden login) eller være tilgængelig i et trykt katalog. Prislisten skal være baseret på markedsudviklingen, gælde for offentlige og private virksomheder og være fastsat uafhængigt af denne rammeaftale. Rabatsatsen for hver produktgruppe er fast i hele rammeaftaleperioden, og når ordregiver ønsker at købe et produkt, der er listet på tilbudslisten eller produkter, der ikke er oplistet direkte på tilbudslisten, men som naturligt hører ind under en af de oplistede produktgrupper på tilbudslisten skal tilbudsgiver sælge det ønskede produkt til den offentlige tilgængelige pris fratrukket den tilbudte rabatsats for den aktuelle produktgruppe. Ordregiver skal således altid kunne købe Side 22 af 35

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af legetøj og institutionskøretøjer til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af Beskæftigelsesmaterialer maj 2014 EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud

Jysk Fællesindkøb, EU-udbud på levering af Beskæftigelsesmaterialer maj 2014 EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud Beskæftigelsesmaterialer til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Stomi- og Urologiprodukter. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Stomi- og Urologiprodukter til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til. University College Sjælland Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af fødevarer til University College Sjælland Side 1 af 13 1 Indledning Nærværende udbud vedrører levering af fødevarer til University College

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af fødevarer til Esbjerg Kommune, Herunder: Frostvarer, frosset fjerkræ, friske og frosne fisk, fedtstoffer og æg, mejeriprodukter,

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 126-230081

EU-UDBUD 2015/S 126-230081 EU-UDBUD 2015/S 126-230081 Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til naturfag til og for KomUdbud Version 2 af 7. september 2015 (tilrettelser er skrevet med rødt) Juni

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr

EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr EU-UDBUD Vejafmærkningsudstyr Udbudsbekendtgørelses nummer: 2016/S 049-080779 Varer Offentligt udbud På levering af vejskilte til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb 03.2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune 2015/S 244-443181

EU-UDBUD. Varer Offentligt udbud. På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune 2015/S 244-443181 EU-UDBUD Varer Offentligt udbud 2015/S 244-443181 På levering af Bærbare computere Til Ikast-Brande Kommune December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Jysk Fællesindkøb udbud af bleer 2015 EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Offentligt udbud Levering af Bleer til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 173-314479

EU-UDBUD 2015/S 173-314479 EU-UDBUD 2015/S 173-314479 Varer Offentligt udbud På levering af diabetesartikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende indsamling af dagrenovation og batterier for Billund Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører indsamling af dagrenovation og almindelige husholdningsbatterier

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På leje af midlertidige til KomUdbud 4.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune Side 1 af 12 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Udbuddet gennemføres

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet

EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet - 1 - Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbyders

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8221 (Kirsten Thorup) 18. november 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Skive Kommune (advokat Henrik Holtse, København) Klagenævnet har

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler

Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler Rammeaftale vedr. levering af Tekniske Hjælpemidler 1 Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Fælleskommunalt indkøbssamarbejde mellem følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre,

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af VVS og VA artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 171-302975

EU-UDBUD 2014/S 171-302975 EU-UDBUD 2014/S 171-302975 Varer Offentligt udbud på levering af brystproteser, kompressionsærmer og handsker samt ærmepåtagere til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb September 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

EU-UDBUD Danmark-Grenaa: Vejafmærkningsudstyr 2015/S 130-239101

EU-UDBUD Danmark-Grenaa: Vejafmærkningsudstyr 2015/S 130-239101 EU-UDBUD Danmark-Grenaa: Vejafmærkningsudstyr 2015/S 130-239101 Varer Offentligt udbud På levering af vejskilte til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb 07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-2-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af stomi- og urologiprodukter til Tønder Kommune.

Sags id.: 88.12.00-G00-2-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af stomi- og urologiprodukter til Tønder Kommune. EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af stomi- og urologiprodukter til Tønder Kommune Side 1 Side 2 Sags id.: 88.12.00-G00-2-13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Annoncering af. prisaftale. briller

Annoncering af. prisaftale. briller Annoncering af prisaftale på briller I henhold til udvidet helbredstillæg i lov om social pension til pensionister i Favrskov Kommune Favrskov Kommune August 2012 1 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning....

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud af levering af betonvarer til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD. Offentligt udbud af levering af betonvarer til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD Offentligt udbud af levering af betonvarer til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere