Gasreglementets afsnit B-4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gasreglementets afsnit B-4"

Transkript

1 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon

2 B-4 Forord Forord Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrift for større gasfyrede anlæg, er fastsat i henhold til 15, 17, 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og indgår som særligt regelsæt under Gasreglementets afsnit B. Loven er senere ændret til lov nr. 206 af 27. marts 2000 og igen ændret jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december Regelkomplekset i Gasreglementet består af: Afsnit A: Almindelige bestemmelser og generelle installationsforskrifter for gasinstallationsforskrifter for gasinstallationer hos almindelige forbrugere. Afsnit B: Installationsforskrifter for særlige typer af gasinstallationer i henhold til særlig opdeling. Afsnit C: Bestemmelser om overensstemmelsesvurdering af gasmateriel i henhold til særlig opdeling. Boligministeriet Den 9. juli 1998 Ændring nr. 1 ikraftsættes fra 1. december 2005 Sikkerhedsstyrelsen Den 1. december

3

4 B-4 Indholdsfortegnelse GASREGLEMENTETS AFSNIT 4B INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og terminologi 1.1. Gyldighedsområde Klassifikation af installationer Terminologi Generelle bestemmelser 2.1. Bestemmelser vedrørende ejeren/brugeren af gasinstallationen Bestemmelser vedrørende den autoriserede VVS-installatør Bestemmelser for de for indreguleringen ansvarlige godkendte kompetente virksomheder Bestemmelser vedrørende gasleverandøren Ledningsanlæg 3.1. Generelt Udførelse af installationer Gastrykreguleringsenhed og øvrige regulatorer på installationen Øvrige installationskomponenter Ledninger i jord Overjordiske stikledninger Indføring af gasledning i bygning Ledninger i bygninger Dimensionering af ledninger Installation af gasforbrugende apparater og udstyr 4.1. Generelt Installation af kompressorer og trykforøgere Gastilslutninger Opstillingsrummets karakter og konstruktion Ventilationsforhold i opstillingsrummet Supplerende sikkerhedsforanstaltninger i opstillingsrum Kedelanlæg med gasblæseluftbrændere Modul- og kaskadeopbyggede kedelanlæg

5 B-4 Indholdsfortegnelse 4.9. Procesbrænderanlæg Varmluftsaggregater Strålepaneler og sorte rør Kombinationsbrændere Ændring og konvertering af gasforbrugende apparater og udstyr Aftrækssystemer 5.1. Generelt Dimensionering af skorstene Dimensionering af aftrækssystemer Materialer til aftrækssystemer Aftrækshætter Kontrol, afprøvning og ibrugtagning 6.1. Generelt Kontrol af kvaliteten af det udførte arbejde og anvendte rør og komponenter Trykprøvning Tæthedsprøvning Udskylning og ibrugtagning af ledningsanlægget Indregulering af gastrykreguleringsenheden og øvrige regulatorer og sikkerhedsindretninger Indregulering af det gasforbrugende apparat eller udstyr Afprøvning af evt. supplerende sikkerhedsforanstaltninger Kontrol af ventilations- og aftræksforhold Drift og vedligeholdelse 7.1. Drifts- og vedligeholdelsesplan Kompetenceforhold ved drifts- og vedligeholdelsesoperationer Udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejder Sikkerhedsinstrukser og nødplan Straffe-, ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 8.1. Straffebestemmelser Ikrafttrædelsesbestemmelser Overgangsbestemmelser

6 GR-B-4 Indholdsfortegnelse BILAG 1 : Terminologi : Materialekrav til rør og komponenter i jordledninger og overjordiske stikledninger : Indføring af gasledninger i bygning : Materialekrav til rør og komponenter i husinstallationer : Kurver over forholdet mellem gashastighed og gasflow : Beregning af minimal rørdiameter under hensyntagen til tilladeligt tryktab og gashastighed : Tæthedsprøve ved differenstrykmetode : Standardmåleprocedure ved kontrol af forbrænding og nyttevirkning : Vejledende eftersynsintervaller : Vejledning til drift og vedligeholdelse : Love og bekendtgørelser

7 GR-B-4 1 Gyldighedsområde og terminologi

8 B-4 1: Gyldighedsområde og terminologi 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG TERMINOLOGI 1.1 Gyldighedsområde Nærværende installationsforskrifter for store gasfyrede anlæg gælder for gasinstallationer, som er omfattet af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsinstallationer, jf. Lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, og som er opbygget af udstyr, hver med en maksimal indfyret effekt over 135 kw (øvre brændværdi) samt visse installationer under 135 kw med højere installationstryk, som ikke er omfattet af Gasreglementets afsnit A Forskrifterne gælder også for modulopbyggede anlæg med en samlet indfyret effekt større end 135 kw uanset de enkelte apparaters indfyrede effekt. For installationer af klasse 0,1 med apparater, der hver for sig har indfyret effekt under 135 kw i forbindelse med almindelig rumopvarmning, kan forskrifterne for projektudarbejdelse og installationsrapport fraviges under forudsætning af gasleverandørens accept, idet procedurerne i Gasreglementets afsnit A i så fald anvendes Gasinstallationer omfatter stikledning fra og med tilslutning til hovedledning, måler-, kompressor- og regulatorenheder samt blandeanlæg, husindføring, ledninger i bygninger inkl. disses armaturer, det tilsluttede gasforbrugende udstyr samt ventilations- og aftrækssystemer. Ved installationer, der forsynes med F-gas fra beholdere eller tankanlæg, omfatter gasinstallationen hele installationen fra beholder eller tankventil, hvor F-gassen er i gasfase Gyldighedsområdet er begrænset i henhold til følgende: Bestemmelserne er generelt udformet for at sikre installationens forsvarlige opbygning i gasteknisk henseende, idet andre myndighedskrav baseret på andre risici tillige skal følges efter de i disse myndighedskrav opstillede procedurer. Bestemmelser for stikledninger, måler- og regulatorstationer, kompressoranlæg og husledninger gælder for maksimalt driftstryk op til 16 bar. For anlæg og ledninger over 16 bar henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg. For skærpende brandmæssige krav til gasinstallationer, affødt af særligt brandfarlig virksomhed, henvises til Beredskabsstyrelsens særlige krav. For krav til installationers elektriske sikkerhed og EMC-emission henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen

9 B-4 1: Gyldighedsområde og terminologi For særlige krav til arbejdsmiljø og personsikkerhed i forbindelse med opstillingsrummet for det gasforbrugende udstyr henvises til Arbejdsministeriets bekendtgørelser. For rent bygningsmæssige forhold til opstillingsrummet for det gasforbrugende udstyr henvises tillige til Bygningsreglementet. For trykbeholdere, tanke, F-gasfordampere samt visse rørledninger for F-gas i forbindelse med disse anlæg henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer. For krav til opstilling af gasflasker i oplag og F-gastanke henvises til Beredskabsstyrelsens særlige bestemmelser Bestemmelserne gælder for gaskvaliteter inden for 1., 2. og 3. gasfamilie (bygas, naturgas og F-gas), jf. bestemmelserne i bilag 1A til Gasreglementets afsnit A. Endvidere for biogas og kloakgas med de supplerende krav til de anvendte rørmaterialer, der fastsættes af SIK Bestemmelser for overensstemmelse af gasmateriel og almene krav til gasmateriel er anført i Gasreglementets afsnit C-1 til C-7, for så vidt angår seriefremstillede komponenter og gasudstyr. Bestemmelser om enhedsverifikation af gasmateriel og af specielle installationsløsninger er fastsat i Gasreglementets afsnit C-8. I forbindelse med bestemmelserne om enhedsverifikation af specielle installationsløsninger kan bestemmelserne i nærværende reglement fraviges og suppleres af SIK i konkrete tilfælde For gasinstallationer med gasturbiner, gasmotorer eller procesudstyr skal de særlige bestemmelser i Gasreglementets afsnit B-40, B-41 og B-43 tillige følges For anlæg på kraftværker med gasfyrede anlæg over 5 MW kan SIK fastsætte særlige bestemmelser for kontrol og ibrugtagning samt drift og vedligeholdelse SIK kan i konkrete tilfælde, der ikke er forudset i nærværende reglement, stille særlige sikkerhedskrav, hvis forholdene nødvendiggør dette Overholdelse af nærværende forskrifter friholder ikke bygherren for at søge fornøden godkendelse hos andre myndigheder, eksempelvis bygnings- og miljømyndigheder samt det lokale redningsberedskab og Arbejdstilsynet, og efterkommede krav, der måtte blive stillet fra disse myndigheder Klassifikation af installationer Gasinstallationer i forbindelse med store gasfyrede anlæg klassificeres i henhold til det maksimale driftstryk for bygningens gasledninger

10 B-4 1: Gyldighedsområde og terminologi Klassebetegnelse Klasse 0,1 Klasse 1 Klasse 4 Klasse 16 Driftstryk mbar 0,1-1 bar 1-4 bar 4-16 bar 1.3. Terminologi For den terminologi, der er benyttet i nærværende bestemmelser, henvises til bilag

11 GR-B-4 2 Generelle bestemmelser

12 B-4 2: Generelle bestemmelser 2. GENERELLE BESTEMMELSER 2.1. Bestemmelser vedrørende ejeren/brugeren af gasinstallationen Forpligtelserne i dette afsnit påhviler ejeren, hvor denne er bruger af installationen. Hvis ejeren af installationen ved udlejning eller på anden måde overdrager brugsretten til anden side, påhviler forpligtelserne brugeren Projektudarbejdelse og godkendelse I forbindelse med nyanlæg eller væsentlige ændringer af eksisterende gasinstallationer påhviler det ejeren (brugeren) evt. ved et rådgivende firma at lade et udførligt projekt udarbejde med angivelse af anvendte materialer og komponenter, beskrivelse af sikkerhedssystemet, aftræksforhold samt driftsforholdene for anlægget. Som eksempler på væsentlige ændringer kan nævnes: konvertering af installation til anden gaskvalitet ændrede belastningsforhold ændret gasrørsinstallation udskiftning af brændere, kedler eller ovne ændret styre- og sikkerhedsautomatik ændrede bygningsforhold ændrede aftræksforhold For mindre ændringer af eksisterende gasinstallationer aftales den nærmere sagsprocedure med gasleverandøren Projektmaterialet skal dokumentere opfyldelse af bestemmelserne herunder specielt: at gasinstallationen bliver udført i henhold til de tekniske krav i nærværende reglement at det anvendte gasmateriel er behørigt certificeret ved: - at enkeltkomponenter er fornødent CE- eller DG-godkendt på basis af en type-afprøvning af komponenterne, og at den forudsatte brug opfylder vilkårene for de udformede typeafprøvningsattester, eller - at der i forbindelse med projektet ansøges om enhedsverifikation af enkelte komponenter eller specielle installationsløsninger efter bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C-8, idet fornøden dokumentation eksempelvis i form af udenlandske godkendelser vedlægges Projektmaterialet indsendes til gasleverandøren, der i henhold til bemyndigelse fra SIK enten selv foretager projektbehandling eller videresender projektet til SIK

13 B-4 2: Generelle bestemmelser Arbejdet må først igangsættes, når SIK/gasleverandøren har godkendt projektet samt udstedt igangsætningstilladelse. Det påhviler ejeren (brugeren), evt. ved rådgivende firma, at overdrage det godkendte projekt som del af arbejdsgrundlaget til de udførende firmaer For anlæg af klasse 0,1, med en samlet maksimal indfyret effekt mindre end 1200 kw (H ø ), i forbindelse med traditionelt centralvarmeanlæg, kan ovennævnte projektudarbejdelse erstattes af VVS-installatørens forhåndsanmeldelse og dennes beskrivelse af, hvordan anlægget vil blive udført, under forudsætning af gasleverandørens accept Arbejdets udførelse og leverance af komponenter og udstyr Ejeren har ansvaret for: at indkøb af komponenter og udstyr foretages på basis af det godkendte projekts specificerede krav om godkendelse af komponenter og udstyr, og at fornøden certificeringsdokumentation medleveres udstyret at alt installationsarbejde og tilslutning af det gasforbrugende udstyr bliver udført af en autoriseret VVS-installatør med de kontrolfunktioner, der angives i nærværende reglement at alle komponenter og gasforbrugende udstyr bliver kontrolleret og indreguleret af godkendte kompetente virksomheder med fagligt kvalificerede personer efter bestemmelserne i nærværende reglement og baseret på fabrikantens godkendte instruktioner. Jf. pkt , samt at oplyse om de firmaer, der er involveret i projektet, herunder navne på de ansvarlige for installationsarbejdet og indreguleringsoperationerne til gasleverandøren i forbindelse med installationsarbejdets påbegyndelse at samle den nødvendige dokumentation for arbejdets udførelse, kontrol og indregulering

14 B-4 2: Generelle bestemmelser Afprøvning og kontrol samt ibrugtagning Ejeren (brugeren) er ansvarlig for, at installationen bliver afprøvet og kontrolleret, jf. bestemmelserne i kapitel 6. Påbegyndelse af indregulering af det gasforbrugende udstyr på en færdigudført installation er betinget af accept fra gasleverandøren. I takt med resultatet af denne proces kan gasleverandøren meddele ejeren midlertidig ibrugtagningstilladelse. Formel ibrugtagningstilladelse er betinget af gasleverandørens kontrol og godkendelse af installationsrapporten, inkl. drifts- og vedligeholdelsesplan for anlægget Installationsrapport Efter udførelse og afprøvning af gasinstallationen påhviler det ejeren (brugeren), evt. ved et rådgivende firma, at udarbejde en samlet installationsrapport, omfattende: 1. Beskrivelse af installationen. 2. Dokumentation for at de leverede materialer og komponenter opfylder gældende krav. 3. Dokumentation for de udførte kontrolprøver, herunder tryk- og tæthedsprøver. 4. Indreguleringsrapport for de indgående komponenter. 5. Drifts- og vedligeholdelsesplan for hele installationen, herunder drifts- og vedligeholdelsesvejledning for de indgående komponenter. 6. For kedelanlæg til boligopvarmning endvidere de nødvendige oplysninger til energimåling (bilag 8) For anlæg af klasse 0,1 med en samlet maksimal indfyret effekt mindre end 1200 kw (H ø ) i forbindelse med traditionelt centralvarmeanlæg kan ovennævnte installationsrapport erstattes af færdigmelding fra VVSinstallatøren, jf. Gasreglementets afsnit A, såfremt gasleverandøren giver tilladelse hertil. Færdigmeldingen skal dog som minimum omfatte en situationsplan, et rørdiagram, en indreguleringsrapport samt en drifts- og vedligeholdelsesplan Det påhviler ejeren (brugeren) at sende installationsrapporten til godkendelse hos gasleverandøren og opbevare rapporten på installationsstedet tilgængelig for servicevirksomheder og gasleverandøren Installationens tilgængelighed Ejeren (brugeren) af en gasinstallation skal til enhver tid give gasleverandøren adgang til ved dertil bemyndigede personer uden retskendelse at tilse og undersøge enhver gasinstallation

15 B-4 2: Generelle bestemmelser Fejl ved installationen påpeget af gasleverandøren Såfremt der ved gasinstallationer forlanges ændringer for at opfylde de gældende krav, skal disse ændringer udføres inden for en af gasleverandøren fastsat frist Kontrol med installationens tilstand og vedligeholdelse Installationer i drift skal være i overensstemmelse med de på tidspunktet for udførelsen gældende bestemmelser i Gasreglementet SIK kan dog i konkrete tilfælde, såfremt det ifølge indvundne erfaringer skønnes påkrævet af sikkerhedsmæssige grunde, forlange installationer ændret inden for en vis rimelig frist, således at de opfylder kravene i de til enhver tid gældende bestemmelser i Gasreglementet Sker der en ændring af et rums anvendelse eller karakter således, at en i rummet eksisterende installation under de nye forhold ikke svarer til bestemmelserne i dette reglement, skal ejeren (brugeren) træffe sådanne foranstaltninger, at disse bestemmelser opfyldes Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal følge bestemmelserne i kapitel 7 om drift og vedligeholdelse. Ejeren (brugeren) skal ligeledes omgående lade konstaterede fejl og mangler afhjælpe Installationens drift og vedligeholdelse skal foregå i nøje overensstemmelse med den godkendte drifts- og vedligeholdelsesplan, idet alle operationer indføres i en driftsprotokol Konstaterer ejeren (brugeren) gaslugt eller andre sikkerhedsmæssigt farlige situationer, skal gasleverandøren øjeblikkeligt underrettes; evt. afbrydes gasforsyningen De af gasleverandøren på installationen anbragte plomber og segl må kun brydes af den pågældende gasleverandørs personale, eller efter særlig aftale med gasleverandøren Bestemmelser vedrørende den autoriserede VVS-installatør Anmeldelsespligt Den autoriserede VVS-installatør skal fremsende forhåndsanmeldelse af installationsarbejdet til gasleverandørens godkendelse. Forhåndsanmeldelsen skal dokumentere, at leverancen af rør og egne leverede komponenter opfylder gældende krav og bliver ledsaget af de krævede certifikater

16 B-4 2: Generelle bestemmelser Arbejdets udførelse Arbejdet skal udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt efter de generelle retningslinier vedrørende installationsarbejdes udførelse, som angivet i bilag 4A til Gasreglementets afsnit A Færdigmelding Den autoriserede VVS-installatør skal fremsende færdigmelding for arbejdets udførelse ved en af gasleverandøren fastsat metode. Ved færdigmelding indestår VVS-installatøren for at have udført og tæthedsprøvet gasinstallationen i henhold til Gasreglementets bestemmelser Bestemmelser for de for indreguleringen ansvarlige godkendte kompetente virksomheder Opdeling og fastsættelse af ansvar De godkendte kompetente virksomheder ansvarlige for kontrol og indregulering af komponenter og gasforbrugende udstyr kan opdeles i virksomheder, der står som ansvarlige for følgende enkeltleverancer: 1. Målere/regulatorer og evt. tæthedskontrolarrangement. 2. Gasrampe til forsyning af gasmotorer. 3. Gasbrænderanlæg, inkl. gasarmaturer og styre- og sikkerhedsautomatik 4. Gasmotorer, gasturbiner, inkl. styre- og sikkerhedsautomatik Jf. pkt skal ejeren på forhånd opgive firmanavnene på de ansvarlige for leverancerne, idet ejeren har det koordinerende ansvar Arbejdets udførelse Alle de godkendte kompetente virksomheder ansvarlige for indreguleringen skal udføre deres kontrol- og indreguleringsarbejde i overensstemmelse med fabrikantens instruktioner og bestemmelserne i nærværende reglement samt det godkendte projekt. Alle operationer skal protokolleres og samles til det færdige anlægs installationsrapport Forhåndsanmeldelse For så vidt angår den ansvarlige virksomhed for indregulering af brænderanlæg, motorer eller gasturbiner, skal der ske forhåndsanmeldelse til gasleverandøren. Gasleverandøren kan dog fravige dette krav i afhængighed af brænderanlæggets kompleksibilitet i sikkerhedsmæssigt henseende

17 B-4 2: Generelle bestemmelser Færdigmelding Alle de ansvarlige for indregulering af komponenter og gasudstyr skal færdigmelde deres arbejde til gasleverandøren. Ved færdigmeldingen indestår den ansvarlige for at have udført indreguleringsprocessen i henhold til Gasreglementets bestemmelser og det godkendte projekt Bestemmelser vedrørende gasleverandøren Godkendelse Enhver gasleverandør, der distribuerer gas til forbrugerinstallationer gennem eget forsyningssystem, skal være godkendt af SIK på basis af bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C Leveret gaskvalitet Det påhviler gasleverandøren at levere en gaskvalitet, som opfylder de i Gasreglementet fastsatte bestemmelser om gaskvaliteter for henholdsvis 1., 2. og 3. gasfamilie, jf. bilag 1A til Gasreglementets afsnit A Gasleverandører kan dog under unormale driftsforhold levere gaskvaliteter, der overskrider de i Gasreglementet foreskrevne tolerancer, forudsat at der ikke kan optræde sikkerhedsmæssigt farlige situationer ved anvendelse af det tilsluttede gasforbrugende udstyr. Ved sådanne unormale driftsforhold skal brugeren og SIK straks underrettes, idet SIK om fornødent kan foreskrive særligt sikkerhedsmæssige foranstaltninger gennemført Projektbehandling og -godkendelse Det påhviler gasleverandøren at behandle projektansøgninger, der fremsendes, jf. bestemmelserne pkt , efter de af SIK godkendte retningslinier, herunder de af SIK udstedte bemyndigelser og den fælles procedure mellem SIK og gasleverandørerne Som led i projektbehandlingen skal gasleverandøren give de nødvendige tilladelser til arbejdets udførelse, jf. bestemmelserne om anmeldelsespligt Gasleverandørens projektbehandling, evt. i samråd med SIK, skal resultere i en formel projektgodkendelse, der med evt. tilknyttede vilkår fremsendes til bygherren (ejeren) eller dennes rådgiver

18 B-4 2: Generelle bestemmelser Afprøvning og kontrol af det færdige anlæg, udfærdigelse af midlertidig og endelig ibrugtagningstilladelse Det påhviler gasleverandøren at overvære eller selv udføre systematisk kontrol af færdigmeldte installationer. Kontrollen skal omfatte kontrol med den udarbejdede dokumentation, specielt installationens tæthed og funktionen af de installerede komponenter og gasforbrugende udstyr, og skal udføres efter de af SIK udstedte bemyndigelser og retningslinier På basis af gasleverandørens kontrol er denne bemyndiget til at meddele midlertidig ibrugtagningstilladelse som er gældende i 2 måneder Når gasinstallationsrapporten er endeligt udarbejdet af ejeren og kontrolleret af gasleverandøren for evt. fejl og mangler, udfærdiger gasleverandøren den endelige ibrugtagningstilladelse Det påhviler gasleverandøren at registrere fejl og mangler i forbindelse med tilsynsarbejdet Tilsyn med eksisterende installationer Det påhviler gasleverandøren at udarbejde et kontrolprogram for stikprøvevis eftersyn af eksisterende gasinstallationer hos forbrugerne. Kontrolprogrammet skal baseres på: anlægstypen og installationens karakter viden om evt. indbyggede sikkerhedsmæssige problemer ved anlæggene fra SIK s ulykkesstatistik og sikkerhedsredegørelser de fra gasleverandøren dokumenterede fejltyper og deres sikkerhedsmæssige betydning rapporter fra udførte serviceforanstaltninger samt en vurdering af kompetencen hos henholdsvis driftspersonale og servicevirksomheder Programmet skal årligt fremsendes til SIK s godkendelse Det påhviler gasleverandøren at registrere de foretagne tilsynsforanstaltninger Gasleverandøren skal foretage systematisk vedligeholdelse af egne anlæg, dvs. stikledninger, måler- og regulatorarrangementer og egne brugerinstallationer. Konstaterede fejl ved egne anlæg skal registreres og udbedres

19 B-4 2: Generelle bestemmelser Fejl ved installationer, påpeget af gasleverandøren Såfremt gasleverandøren konstaterer fejl eller mangler ved installationen, skal gasleverandøren ved pålæg til ejeren (brugeren) sørge for, at disse bliver udbedret. Gasleverandøren skal, såfremt det skønnes, at der foreligger fare, afbryde eller plombere gastilførslen til den del af installationen, der medfører fare

20 GR-B-4 3 Ledningsanlæg

21 B-4 3: Ledningsanlæg 3. LEDNINGSANLÆG 3.1. Generelt Dette afsnit dækker krav til: - stikledninger fra og med enten tilslutning på hovedledningssystem eller afgangsventil på installationens gastrykreguleringsenhed, hvis denne forsynes med maksimalt tilladeligt driftstryk mindre end eller lig 16 bar. Ved F-gastankanlæg regnes ledningssystemet fra forsyningspunktet for F-gasforsyningen i gasfase, - installationens gastrykreguleringsenhed og øvrige installations komponenter, - husindføring og ledningssystemer i bygninger frem til det gasforbrug ende udstyr Det maksimalt tilladelige driftstryk på ledningssystemet i bygninger er 4 bar. Gasinstallationer med gasmotorer, gasturbiner og lignende aggregater, hvis funktion er afhængig af et højere tilslutningstryk på 4 bar, vil dog under skærpede installationsbestemmelser, som fastsættes af DGP, kunne forsynes med et driftstryk større end 4 bar Ved gasinstallationer i etageejendomme, skoler, hospitaler og lignende må det maksimale driftstryk ikke overstige 100 mbar, med mindre DGP har meddelt særlig godkendelse I enhver gasinstallation, som forsynes fra en gasforsyning med højere gastryk end det maksimalt tilladelige driftstryk for den efterfølgende installation og for de tilsluttede brænderanlæg, skal der forefindes en gastrykreguleringsenhed Alle regulatorer og sikkerhedsindretninger samt øvrige komponenter i gastrykreguleringsenheden og på installationen skal være konstrueret til at kunne fungere tilfredsstillende ved de forekommende driftsforhold. Ved udendørs brug skal komponenterne være vejrbestandige Alle rør og komponenter skal være egnet til formålet og leveres med fornøden dokumentation, således at alle konstruktionselementer kan identificeres, og materialer, dimensioner, maksimale driftstryk og fabrikationsog typenumre kan kontrolleres Rørledninger må ikke være en del af en bærende konstruktion eller benyttes til forstærkning af denne

22 B-4 3: Ledningsanlæg Installationskomponenter, såsom regulatorer, haner og slanger, skal være DG-godkendt til formålet, jf. bestemmelserne i Gasreglementets afsnit C Ledninger i jord skal etableres med så få samlinger som muligt og fortrinsvis ved svejsning eller hårdlodning. Overjordiske stikledninger og husledninger skal udføres af stål eller kobberrør Ledninger i bygninger skal etableres under hensyntagen til følgende: - risikoen for mekaniske beskadigelser, f.eks. fra produktionsanlæg eller internt transportsystem - mulige vibrationer og lokal opvarmning - risikoen for korrosionsangreb fra aggressive atmosfærer - tilfredsstillende mulighed for ledningsunderstøtning - tilstrækkelige ekspansionsmuligheder - muligheden for visuel inspektion og reparation Anvendelse af andre materialer og samlingsmetoder end anført i nærværende afsnit er kun tilladt efter godkendelse fra DGP Udførelse af installationer Gasinstallationer, herunder ændringer og reparationer af sådanne må kun udføres af personer eller virksomheder, der i medfør af lov nr. 250 af 8. juni 1978 er autoriserede hertil Personer, der udfører svejsning af stålrør, skal have et af nedenstående certifikater: - certifikat i henhold til DS/EN (lysbuesvejsning, gassvejsning, pulversvejsning, plasmasvejsning, MAG- og TIG-svejsning) - certifikat på basis af skolecertificering i henhold til DS 322 udg. 3 - certifikat efter tilsvarende normgrundlag, godkendt af Direktoratet for Arbejdstilsynet Personer, der udfører svejsning af PE-rørsystemer skal have: - enten udvidet plastsvejsepas med påtegning Gas eller DS 2383, - eller certifikat for at have gennemgået og bestået en af DGP godkendt uddannelse til svejsning af PE-rør Uanset bestemmelserne i Ministeriets for offentlige arbejders bekendtgørelse nr. 249 af 1979 om gas-, vand- og sanitetsmestervirksomhed, kan gasmesteren lade arbejde, der er omfattet af pkt og , udføre af personer, der ikke er ansat og lønnet af gasmesteren

23 B-4 3: Ledningsanlæg 3.3. Gastrykreguleringsenhed og øvrige regulatorer på installationen Indretning I den nødvendige komponentbestykning af gastrykreguleringsenheden skal indgå de under pkt nævnte sikkerhedsindretninger imod overtryk. Gasmålere kan ligeledes installeres i forbindelse med gastrykreguleringsenheden I direkte forbindelse med gastrykreguleringsenheden skal der forefindes to afspærringsventiler, en ved tilgangen til og en ved afgangen fra reguleringsenheden. Dersom afstanden fra reguleringsenheden til gasledningens indføring i bygning er under 5 m, kan afspærringsventilen ved afgangen udelades. Dette gælder dog ikke, hvis reguleringsenheden placeres indendørs, jf. pkt Foran enhver gastrykreguleringsenhed skal der forefindes et filter til beskyttelse af regulator og sikkerhedsindretning. Filtret skal kunne renses uden demontering af hele komponenten Gastrykreguleringsenheden skal være forsynet med det fornødne antal manometre og prøvestudse til brug for indregulering og inspektion Evt. bypass (omløb) i forbindelse med gastrykreguleringsenheden kræver særlig tilladelse fra gasleverandøren og skal forsynes med to afspærringsventiler i serie, som skal kunne aflåses i lukket stilling Gastrykreguleringsenheden skal i støjmæssig henseende opfylde Miljøministeriets bestemmelser for den pågældende lokalitet Placering og installationsforhold Gastrykreguleringsenheden skal placeres på en sådan måde, at den er beskyttet imod skadelige mekaniske belastninger, og at indregulering, inspektion og vedligeholdelse let kan foretages Det er ikke tilladt at installere gastrykreguleringsenheden i gruber, brønde eller lignende konstruktioner under terræn, med mindre DGP har givet tilladelse hertil Ved stikledninger med maksimalt tilladeligt driftstryk større end 4 bar skal gastrykreguleringsenheden placeres i særskilt bygning eller kasse, med mindre gastrykreguleringsenheden ved indhegning eller på anden måde sikres imod uvedkommende adgang

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Gasreglementets afsnit A

Gasreglementets afsnit A Gasreglementets afsnit A Juni 1991 Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg GR-A Forord Forord Gasreglementets afsnit A er fastsat i henhold til 15 i lov nr. 206 af 27. marts 2000 (tidligere i lov

Læs mere

Gyldighedsområde og terminologi

Gyldighedsområde og terminologi )RUVNULIWHUIRU)JDVLQVWDOODWLRQHUL VNXUYRJQHFDPSLQJYRJQHDXWRFDPSHUHPY -DQXDU GR-B-3 BB Forord Gasreglementets afsnit B-3 er fastsat i henhold til 9, stk. 3 og 15, stk. 1 og 2 i lov nr. 206 af 27. marts

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HØNG VARMEVÆRK Banemarken 8 4270 Høng Tlf. 58 85 24 32 mail@fjernvarmevaerk.dk www.fjernvarmevaerk.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING HALS FJERNVARME AMBA BYGMESTERVEJ 9-11 9370 HALS (Tekniske bestemmelser 2005) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning Side 2 Tekniske Bestemmelser

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10

Fjernvarme. TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Lolland Forsyning A/S Lolland Varme A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Side 1/10 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 TEKNISKE BESTEMMELSER...4

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør.

Fjernkøling. Tekniske bestemmelser for. Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Fjernkøling Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling ved Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. (CVR 30992512) som leverandør. Tekniske bestemmelser for Thisted Fjernkøling Side 1 af 13 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder.

SÅDAN GØR DU. Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. SÅDAN GØR DU Drifts monterings og sikkerhedsvejledninger til GR-A installationer i DONG Energy s forsyningsområder. Indhold Teknikerkort og områder Side 3 4 Teknisk kundecenter Side 5 Anmeldelse Side 6

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-5

Gasreglementets afsnit B-5 Gasreglementets afsnit B-5 Installationsforskrifter for F-gasinstallationer (flaskegasinstallationer) i bolig- og fritidssektoren, midlertidige F-gasinstallationer til festivaler og lignende, mindre erhverv

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0001 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: 2800 Lyngby HNG I/S (Hovedstadsregionens Naturgas) Gladsaxe Ringvej 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. fra TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING fra Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner... 4 1.1 Fjernvarmeforsyningen og forbrugeren... 4 1.2 Retslige forhold... 4 1.3 VVS-installatøren...

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer

A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6 Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer A-6: Lufttilførsel og aftræk fra apparater med lukket forbrændingskammer 6. LUFTTILFØRSEL OG AFTRÆK FRA APPARATER MED LUKKET FORBRÆNDINGSKAMMER

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk

Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk Skærbæk Fjernvarme Amba, Læssevej 7, 6780 Skærbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING OG ANVENDELSESOMRÅDE 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Tekniske Bestemmelser For Fjernvarmelevering Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 1 1. Gyldighedsområde

Læs mere

RAPPORT. Myndighedsbehandling af store gasinstallationer. Projektrapport Juli 2014

RAPPORT. Myndighedsbehandling af store gasinstallationer. Projektrapport Juli 2014 Myndighedsbehandling af store gasinstallationer Grænseflader mellem myndigheder samt pligter og krav til sagsbehandling og dokumentation Projektrapport Juli 2014 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVAME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 2006.06 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Regulativ for Fjernvarmeinstallationer. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Regulativ for Fjernvarmeinstallationer Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1.0 Generelle krav.. 2 2.0 Autorisationsbestemmelser 2 3.0 Administrative bestemmelser.. 3 3.1 Levering

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2009 Dokumenttype: Bekendtgørelse Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 1 / 9EG Kommuneinformation

Læs mere

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter

Stikledningen. Nyt fra DONG Gas Distribution. Nr. 28 Februar 2015. Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Stikledningen Nr. 28 Februar 2015 Nyt fra DONG Gas Distribution Denne gang om: Reviderede indreguleringsprocedurer ved varierende gaskvaliteter Gasbranchens installationsvejledninger Rørvalg til gasinstallationer

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

VORDINGBORG FJERNVARME A/S

VORDINGBORG FJERNVARME A/S VORDINGBORG FJERNVARME A/S Tekniske bestemmelser Maj 2013 VORDINGBORG FJERNVARME A/S - Tekniske Bestemmelser Maj 2013 Side 2 af 21 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013

Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 3 2. Etablering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

HAARBY KRAFT VARME AmbA

HAARBY KRAFT VARME AmbA HAARBY KRAFT VARME AmbA Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.A,

Læs mere

Resultaterne fra skorstensprojektet

Resultaterne fra skorstensprojektet I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y Resultaterne fra skorstensprojektet Skorstene til store gasfyrede anlæg Lars Jørgensen ljo@dgc.dk Resultaterne fra skorstensprojektet Projektdeltagere FAU

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer gladsaxe.dk/fjernvarme Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer 1 Indholdsfortegnelse 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer.................... 4 2 Rørledninger

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, 7 a, stk. 1, 19, stk. 5, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING MIDDELFART FJERNVARME & NR. AABY KRAFTVARMEVÆRK APRIL 2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Tilslutningsbestemmelser...

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max.

Vandværkets navn. Stikledning og jordledning (situationsplan skal vedlægges med ledning og stopventil indtegnet) I alt. l/s. Anslået max. Anføres ved senere henv. Journalnummer snummer Modtaget på vandforsyningen den I forbindelse med byggearbejdet på ejendommen Vejnavn (stedbetegnelse) Nr. Etage By/kvarter Matrikelnr. Ejerlavnr. Side Ansøgning

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug

DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Beskrivelse af anlægget Nedgravningsdybde 0,9-1,0 m For at sikre at der ikke sker frostskader, skal jordslanger der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for EL

Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1. Januar 2005 Tilslutningsbestemmelser for EL NRGi Net A/S 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i NRGi Net A/S forsyningsområde.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen

Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen. Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013. Kent Eriksen Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen Gastekniske Dage 13. og 14. maj 2013 Kent Eriksen Indhold Gasreglementets afsnit C-12 Baggrund. Bekendtgørelse om gasreglementets afsnit C-12. Bestemmelser om gaskvalitet. Bilag

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 2 2.

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere