Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2015"

Transkript

1 Kære nye medarbejder i LEGOLAND ApS. På de næste sider bedes du læse følgende vigtige Merlin politikker i uddrag: Alkohol og misbrug Sundhed og sikkerhed Svind og tyveri Beskyttelse af børn og unge Bedrageri og svindel Kameraovervågning Whistle Blowing Formålet er, at alle medarbejdere i LEGOLAND arbejder indenfor de samme rammer. Alle politikker kan læses i fuld ordlyd i personalehåndbogen, som du får adgang til, når du starter i afdelingen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR Manager Hanne Clarke på tlf Venlig hilsen HR

2 Alkohol og misbrug 1. Formål Det er holdningen i LEGOLAND, at arbejdsmiljøet skal være frit for alkohol, stoffer og euforisende stoffer, og denne politik beskriver retningslinjer på området. 2. Rammebestemmelser (retningslinjer) Alkohol- og misbrugspolitikken gælder alle LEGOLAND ansatte Man er altid ædru på arbejdet og aldrig påvirket af stoffer Man lugter ikke af alkohol i arbejdstiden. Man må ikke være i besiddelse af, købe el. sælge euforiserende midler på arbejdspladsen. Nærmeste leder skal informeres om lægeordineret medicin, hvis medicinen kan påvirke præstation Ved sikkerhedsmæssig risiko har enhver medarbejder pligt til at kontakte nærmeste leder, sikkerhedsrepræsentant eller HR-afdelingen, hvis man oplever en påvirket kollega Medarbejderen bliver ved ansættelsen informeret om alkohol- og misbrugspolitikken. 3. Sanktioner ved regelbrud Overtrædelse af retningslinjerne i Alkohol- og Misbrugspolitikken betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet og vil få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Ved alvorlige overtrædelser kan medarbejderen blive bortvist uden yderligere varsel. 4. Test LEGOLAND tester for alkohol og euforiserende stoffer / rusmidler, når der er begrundet mistanke. I forbindelse med gennemførelse af test skal evt. medicinforbrug oplyses, idet medicin kan påvirke testresultaterne. LEGOLAND anvender anerkendt testudstyr, og det er Security, som gennemfører testen. Ved test for stoffer sendes prøven til godkendt laboratorium til nærmere undersøgelse. Såfremt en medarbejder nægter at lade sig teste, anses mistanken bekræftet, og sanktionsmulighederne træder i kraft. 5. Fortrolighed Medarbejdere, der bliver involveret i ovenstående personlige oplysninger, har tavshedspligt.

3 Sundhed og sikkerhed 1. Formål v/ Nick Varney, Merlin CEO Det er Merlin Entertainments Groups (MEG/virksomheden) politik, inklusive de helejede datterselskaber, at sidestille målene for sundhed, sikkerhed og velbefindende for medarbejdere, besøgende leverandører og andre besøgende med målene for kommerciel succes og kundeservice. Der skal ikke herske tvivl om, at vi aldrig vil tillade, at profitovervejelser kommer til at overskygge definerede behov for eller krav om sundhed og sikkerhed. Som følge heraf er virksomhedens mål at sikre og opdatere de højeste, praktiske standarder for sundhed og sikkerhed i alle virksomhedens aktiviteter. Dette sikres gennem et effektivt styringssystem for sundhed, sikkerhed og miljø understøttet af en tilstrækkelig organisatorisk struktur, aktivt ledelsesengagement og en effektiv kommunikationsramme, der skal kunne maksimere den enkeltes bidrag på alle niveauer. I tilknytning hertil anerkender virksomheden behovet for effektiv risikostyring, for proaktive opdateringsprocedurer samt for fyldestgørende arbejdssystemer. Effektiviteten af sådanne systemer og procedurer evalueres gennem regelmæssigt tilsyn og skal auditeres. Målet er derfor at sikre effektive forholdsregler, hvilket opnås gennem gode og sikre systemer samt uddannelse, hvilket også vil bidrage til at undgå økonomiske tab for virksomheden. Både ledelsen og medarbejderne vil sammen bidrage til at opnå dette mål ved at gøre skade/hændelser på vores arbejdspladser til en saga blot. En kopi af dokumentet om virksomhedens sundheds- og sikkerhedspolitik sammen med de mere detaljerede oplysninger for arbejdsstedet vil være til rådighed for alle. 2. Gyldighed Sundheds- og sikkerhedspolitikken omfatter alle medarbejdere i LEGOLAND Billund. Sundhed og sikkerhed for vores gæster og medarbejdere er vores højeste prioritet og en integreret del af vores daglige forretning, hvorfor alle ledere og medarbejdere skal være bekendt med sundheds- og sikkerhedskrav og procedurer. 3. Beskrivelse Sundhed og sikkerhed styres overordnet af Merlin Entertainments Groups Health and Safety Policy. Det daglige arbejdsmiljøarbejde drives af Sikkerhedsorganisationen i LEGOLAND og foregår indenfor rammerne af den danske arbejdsmiljølovning. Arbejdsmiljøarbejdet kontrolleres af Arbejdstilsynet. Ledelsen I LEGOLAND har det juridiske ansvar for, at kravene bliver overholdt, og at vi til stadighed har fokus på forbedringer af sundhed og sikkerhed, men det er i høj grad den enkelte medarbejders ansvar, at krav og procedurer bliver overholdt og at komme med forslag til, hvordan vi kan forbedre arbejdsmiljøet i LEGOLAND.

4 Svind og tyveri 1. Formål Svindpolitikken beskriver fælles regler og retningslinjer i LEGOLAND ApS for minimering af svind samt for forebyggelse af tyveri. 2. Gyldighed Svindpolitikken gælder alle LEGOLAND ansatte, og medarbejderen bliver ved ansættelsen informeret om svindpolitikken. Der bliver også informeret om politikken på introkurser, og politikken skal gennemlæses af alle ansatte. 3. Definitioner Ved svind forstås: butikstyveri tyveri begået af medarbejdere administrationssvind (f.eks. leverancefejl. ødelagte varer eller prismærkningsfejl) udlevering af effekter tilhørende LEGOLAND ApS til privat brug uden aftale og registrering registeret udlån med manglende tilbagelevering af effekter tilhørende LEGOLAND kontant tab Rammebestemmelser Der må ikke fjernes effekter tilhørende LEGOLAND ApS, medmindre dette på forhånd er skriftligt godkendt af leder. Desuden skal alt privatkøb kunne dokumenteres med bon eller anden godkendt dokumentation. 4. Gældende for medarbejdere Fremmøde og slut på arbejdsdagen Medarbejdere skal ved påbegyndelse og afslutning af arbejdsdagen bruge de officielle ind- og udgange: LEGOLAND Parken Teknisk Drift Information/Administration Mad og Drikke (F&B) Indgang ved Marketing/IT Hotel LEGOLAND Vareindlevering over for LEGOLAND Parken Vareindleveringen over for Svømmebadet (under Hotel LEGOLAND konferencecenter) Stikprøvekontrol (ind- og udgange) Der gennemføres tilfældig stikprøvekontrol af medarbejderes tasker og poser ved ovennævnte adgange på forskellige ugedage og tidspunkter. Kontrollen udføres af LEGO Security. Kontrollen omfatter alle medarbejdere i LEGOLAND ApS. Bon/dokumentation på privatkøb: Medarbejderen skal kunne fremvise betalingsbon på alle købte varer. For medarbejdere i butikkerne skal bon en være underskrevet af den kollega, der har betjent medarbejderen. Man må ikke betjene sig selv. Posen skal være klipset sammen og bon en klipset på. Bruges der anden dokumentation, skal denne underskrives af nærmeste leder. Udlevering af effekter/gaver Kun nærmeste afdelingsleder og director kan godkende udlevering af effekter. Her forstås gaver, præmier o. lign. Underskrevet udleveringsseddel skal foreligge. Supervisor niveau kan godkende op til 50 kr. per person. Udlån af værktøj og lignende Registreres i afdelingens udlånsbog. Værktøj o. lign. skal desuden være mærket LEGOLAND ApS og registeret i afdelingen.

5 Overvågning Security patruljerer 1-2 gange om dagen i parkens åbningstid. Der er varesikring i tøjbutikken Kids Wear og Collection. Der forefindes kameraovervågning flere steder i LEGOLAND ApS. Dette er markeret med tydelig skiltning jvf. lov om TV overvågning. Procedurer for brug af kasseterminal Der foreligger procedurer for håndtering af kasseterminaler. Alle medarbejdere, som skal betjene kasseapparater, skal have gennemgået Cash Handling og PCI e-learning kurser. Pengehåndtering Transport af pengebeholdningen må aldrig være synlig og skal bæres i specielle poser jf. procedure. Der må aldrig udleveres penge til personer, man ikke kender. Penge udleveres kun mod forevisning af LEGOLAND Idkortet. Biler på LEGOLAND ApS område Biler/køretøjer, der befinder sig på LEGOLAND ApS område, kan altid visiteres med henblik på effekter, der ikke er udleveret i henhold til ovennævnte bestemmelser Indkøbsordrer Som udgangspunkt skal alle køb af varer og tjenesteydelser ledsages af en kontrakt eller en indkøbsordre jf. Indkøbspolitik. Indkøbsordrer godkendes i henhold til Merlin Group Authority Document. Returkommission og leverandørgaver Der må aldrig forekomme returkommission mellem ansatte, og LEGOLAND medarbejdere må ikke modtage gaver (varer/penge) for at sikre virksomheden en ordre. Leverandørgaver til medarbejdere tilhører LEGOLAND ApS. 5. Sanktioner ved regelbrud Overtrædelse af retningslinjerne i Svindpolitikken betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet og vil få konsekvenser for ansættelsesforholdet. Alle er pligtige til at lade sig kontrollere. I grove tilfælde vil politiet blive tilkaldt. Tyveri er bortvisningsgrund uden mulighed for senere genansættelse i LEGOLAND ApS.

6 Beskyttelse af børn og unge Personalepolitikker 1. Formål Merlin Entertainments Group (MEG) er baseret på et Fun Learning -koncept, som er et informerende læringskoncept for familier på forlystelsessteder, der pr. definition tiltrækker børn og unge. Med vores fokus på sundhed og sikkerhed for vores gæster må vi sikre os, at alle børn og unge kan more sig i et sikkert miljø uden risiko for nogen form for misbrug, hvilket alle ansatte skal spille en aktiv rolle omkring. 2. Gyldighed Politikken gælder for alle forretningsområder i Merlin. Selv om der primært fokuseres på vores attraktioner, har vi stadig pligten til at tage vare på børn (defineret som børn under 16 år) og unge mennesker (defineret som unge på 16 år eller 17 år), som måtte besøge / arbejde inden for Merlin. Medarbejdererklæring: Dette dokument skal sikre, at børn og unges velbefindende sikres. Vi kræver derfor, at alle medarbejdere udfylder og underskriver en medarbejdererklæring om Beskyttelse af børn og unge. 3. Årvågenhed Det er vigtigt, at ansatte er årvågne og handler, når de bliver klar over et eventuelt tilfælde af misbrug, ser et barn, der føler sig fortabt eller er i en oprevet tilstand, eller ser voksne gæster ude af sig selv over, at et barn er blevet væk. Ansatte bør være opmærksomme på et barn, som bliver kontaktet af en åbenlys fremmed, eller på tegn på utilbørlig optræden hos en kollega, når der er børn til stede. Ansatte skal ligeledes være opmærksomme på, at de ikke bringer sig selv i en situation med børn, som kan være potentielt kompromitterende for dem. 4. Medarbejdererklæringens anvendelse og opbevaring i LEGOLAND ApS (ansatte og ansøgere) Medarbejdererklæringen samt eventuelt yderligere oplysninger fra Kriminalregisteret betragtes som personlige og fortrolige oplysninger. De vil kun blive anvendt internt i LEGOLAND ApS og vil kun være kendt af nærmeste ledere samt betroede medarbejdere i HR afdelingen. Oplysningerne vil være fortroligt arkiveret sammen med øvrige personlige dokumenter og oplysninger i relation til ansættelsen. Modtages erklæringen med Ja, kan ansøgeren ikke opnå ansættelse i LEGOLAND ApS Medarbejderen forpligter sig til at underrette virksomheden, hvis medarbejderen i løbet af ansættelsesforholdet modtager dom for straffeovertrædelser, der vedrører: - Alle former for misbrug af børn og unge - Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi - Blufærdighedskrænkelse overfor børn under 15 år Såfremt medarbejderen opnår dom for straffeovertrædelser vedrørende de i medarbejdererklæringen beskrevne forhold, vil ansættelsesforholdet blive ophævet med øjeblikkelig virkning.

7 Bedrageri og svindel 1. Indledning Merlins politik for svindel omfatter alle medarbejdere i virksomheden. Merlins politik for svindel er: nul-tolerance over for enhver form for svindel at tage alle påstande om svindel meget alvorligt og efterforske alle påstande korrekt at vurdere risikoen for svindel at opfordre medarbejderne til at indberette mulige tilfælde af svindel og lette indberetningen for dem Denne politik gælder alle medarbejdere og repræsentanter for Merlin og opfordrer til åbenhed og ærlighed både internt og eksternt. Misligholdelse af Merlins politik for svindel betragtes som en grov tjenesteforseelse, der i visse tilfælde kan medføre bortvisning. 2. Definition og kendetegn ved svindel Definition Svindel er ulovligt og kan forekomme på alle niveauer i en virksomhed. I denne politik defineres svindel som: dokumentfalsk tyveri af penge og/eller varer bedrageri underslæb / misbrug af midler eller ejendom bestikkelse / korruption afpresning hvidvaskning af penge Svindel handler ofte om at opnå en ulovlig eller moralsk uretmæssig fordel. Det er dog ikke nødvendigt at have til hensigt at opnå en fordel, og det heller ikke et krav, at der skal være et åbenlyst kriminelt motiv, for at der er tale om svindel. Mulige konsekvenser af svindel i Merlin Disse omfatter bl.a.: Civilretlig eller strafferetlig retsforfølgelse Tab af ressourcer eller ejendom Udgifter og forstyrrelser pga. efterforskning Skader på virksomhedens omdømme i offentligheden Mulige konsekvenser for den enkelte Svindel, der opdages, vil blive behandlet med største alvor, og den eller de involverede personer kan blive genstand for følgende: Strafferetlig retsforfølgelse: Hovedparten af ovennævnte typer svindel er strafbare. Det er Merlins politik at anmelde opdagede tilfælde af svindel til politiet og støtte retsforfølgelse. Hvis personen dømmes, vil vedkommende blive pålagt en straf. Civilretlig retsforfølgelse: Foruden at støtte strafferetlig retsforfølgelse er det Merlins politik at anlægge en civil retssag om erstatning og/eller tilbagelevering af aktiver mod alle, der er involveret i svindlen Disciplinærsag: Svindel er en alvorlig sag, og alle, der er involveret heri, vil blive genstand for en intern disciplinærsag. Dette kan i visse tilfælde omfatte bortvisning. 3. Ansvarsområder Der er forskellige ansvarsområder i selskabet i forhold til håndteringen af denne politik og de handlinger, der følger heraf. Medarbejdere er ansvarlige for: at følge de driftsprocedurer, der har til formål at beskytte Merlins aktiver at underrette ledelsen, hvis de mener, at der er mulighed for svindel

8 straks at underrette ledelsen, hvis de har mistanke om, at der er blevet, er ved at blive eller formodentlig vil blive begået svindel. 4. Bribery Act 2010 Selv om bestikkelse og korruption betragtes som svindel i henhold til afsnit 2.1, skal der tages særligt hensyn til Bribery Act 2010, som trådte i kraft i Bribery Act 2010 har indflydelse på den måde, som britiske selskaber, herunder Merlin, driver virksomhed på, både hjemme og i udlandet, ved at pålægge selskaberne et vidtrækkende strafferetligt ansvar for deres medarbejderes og andres handlinger på deres vegne. De fire vigtigste lovovertrædelser ifølge Bribery Act 2010 er: bestikkelse af en anden person (aktiv bestikkelse) modtagelse af bestikkelse (passiv bestikkelse) bestikkelse af en udenlandsk embedsmand at undlade at forhindre bestikkelse 5. Indberetningsprocedurer Enhver medarbejder, der opdager eller har mistanke om svindel eller ulovlig adfærd, har pligt til at indberette det. Dette kan ske anonymt, og skal gøres så hurtigt som muligt. Merlin har vedtaget en whistle blowing politik (se personalehåndbogen), som indeholder en beskrivelse af, hvilke foranstaltninger der skal træffes ved mistanke om svindel. Medarbejderne bør især drøfte eventuelle betænkeligheder med nærmeste linjeleder. Hvis linjelederen på nogen måde er involveret i svindlen, eller hvis medarbejderen af andre årsager føler, at det er upassende at tale med vedkommende om det, skal medarbejderen informere den øverste ledelse eller HR-afdelingen. Endvidere kan en række personer ved Merlin kontaktes direkte, liste fremgår af personalehåndbogen. Bemærk, at alle henvendelser vil blive behandlet strengt fortroligt og kan ske anonymt.

9 Kameraovervågning 1. Formål Formålet med kameraovervågningen er at forebygge og opklare tyveri af produkter/penge og overfald på medarbejdere/gæster samt at undgå misbrug af sæsonpas m.m. ved adgang til parken. Overvågningen skal primært virke præventivt og beskyttende, hvorfor kameraerne skal være synlige. Der er opsat skilte, der angiver, at områderne er overvåget med kamera. Overvågningen anvendes ligeledes i forbindelse med pengehåndtering mhp. arbejdsprocesser, flow og procedurer. 2. Gyldighed Kameraovervågning foretages i Parken, på Hotellet og i Village såvel udendørs som indendørs, f.eks. (men ikke begrænset til) indgange, lagre, kasseområder og Cash Office. Kameraovervågning omfatter såvel ansatte som gæster og andre eksterne, der færdes på virksomhedens arealer. 3. Definitioner Kameraovervågningen følger alle gældende love og bekendtgørelser. 4. Beskrivelser Se nærmere beskrivelse i personalehåndbogen 5. Ikrafttræden Retningslinier for kameraovervågning er trådt i kraft november 2008 og opdateret Ansvar Ansvaret for, at politikken følges, påhviler lederne i de enkelte afdelinger

10 Whistleblowing politik Personalepolitikker Virksomheden forpligtiger sig til at udføre forretningsvirksomhed med høj grad af ærlighed og moral, og vi forventer, at alle medarbejdere opretholder denne høje standard. Ikke desto mindre kan alle virksomheder ende i situationer, hvor noget går galt eller noget håndteres ulovligt eller uetisk. En åben og ansvarsfuld kultur er altafgørende for at forhindre disse situationer. Denne politik indeholder procesbeskrivelse og værktøjer til indberetning ved mistanke eller viden om uregelmæssigheder eller ulovligheder. For at opretholde vores høje standard er det af yderste vigtighed at identificere og håndtere seriøse tilfælde af uprofessionel eller ulovlig adfærd på arbejdspladsen. 1. Formål Formålet med politikken er: At opfordre medarbejdere til at indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder i fuld tillid til, at deres henvendelse vil blive taget alvorligt, og at fortroligheden vil blive overholdt. At levere guidelines til, hvordan medarbejdere kan gøre opmærksom på mistanke eller viden om ulovligheder. At forsikre medarbejdere om, at de i god tro kan komme frem med deres mistanke eller viden uden at frygte repressalier i tilfælde af, at der ikke er noget om sagen. Hvem gælder politikken for? Denne politik gælder for alle medarbejdere på tværs af Merlin Entertainments. Rapporteringskanaler og procedurer gælder også for midlertidigt ansatte. Hvad er virksomhedens retningslinjer? Alle medarbejdere skal være klar over vigtigheden af at forhindre uretmæssig adfærd på arbejdspladsen. Enhver sag, som kommer frem i henhold til denne politik, vil bliver undersøgt grundigt, hurtigt og i fortrolighed, og (når muligt og relevant) vil resultatet blive meldt tilbage til den medarbejder, som rejste sagen. Medarbejdere, som rejser en sag, har krav på fortrolighed, og deres identitet vil ikke blive videregivet uden deres tilladelse. Henvendelse kan også foretages anonymt, men medarbejderen skal i så fald være opmærksom på, at det kan begrænse virksomhedens undersøgelse af sagen samt efterfølgende kommunikation. Ingen medarbejder vil lide skade efter at have rejst en sag i henhold til politikken. Medarbejderens fortsatte ansættelse, mulige forfremmelser og uddannelsestilbud vil ikke blive påvirket, fordi vedkommende har rejst en sag i god tro. Hvis et lovbrud identificeres som følge af undersøgelsen, træder sanktionspolitikken i kraft sammen med relevante eksterne forholdsregler. Falske beskyldninger i ond tro er i sig selv en forseelse og vil blive behandlet jf. sanktionspolitikken. Forsøg på at dække over uhæderlighed er i sig selv en forseelse. Hvis en medarbejder bliver bedt om ikke at rejse en sag eller fremkomme med sin mistanke, skal vedkommende ikke acceptere det, selv ikke fra sin leder eller anden autoritet. I så fald skal man gå videre til director eller til HR afdelingen. Hvad er whistleblowing? Whistleblowing er information, som afslører uhæderlighed eller fare på arbejdspladsen. Det kan være: Tyveri Brud på arbejdsmiljøloven Misligholdelse af lovmæssige forpligtelser Økonomisk svindel (inkl. insiderhandel) Anden kriminel aktivitet Forsømmelighed Brud på interne politikker eller procedurer Adfærd, som vil belaste virksomhedens gode ry

11 Information om mistanke eller viden I første omgang skal en medarbejder informere sin nærmeste leder om mistanke eller viden. Hvis medarbejderen tror, at nærmeste leder kan være involveret, skal afdelingsleder, HR afdelingen eller direktøren kontaktes. Hvis medarbejderen ikke ønsker at henvende sig lokalt, kan vedkommende alternativt rejse sagen på Merlin niveau direkte til Group HR Director, Group Legal Director, Group Finacial Controller eller Group Health, Satefy and Security Director. Kontaktdetaljer er som følger: Group HR Director Tea Colaianni Tel: Group Legal Director Colin Armstrong Tel: Group Financial Controller Frances Cann Tel: Group Health, Safety & Security Director Dominic Wigley Tel: Whistleblowing Hotline Hvis medarbejderen ikke ønsker at gå til nærmeste leder eller rapportere hændelsen internt, opfordrer Merlin til at bruge whistleblowing hotline, som administreres af Expolink. Hotlinen er kun til eget brug og kan ikke anvendes af tredjemand, som ønsker at indberette en uregelmæssighed. Medarbejdere kan ringe gratis til hotlinen fra hele verden. Hvis medarbejderen ikke har engelsk som modersmål, vil en tolk kunne stilles til rådighed i løbet af ganske kort tid. Expolink vil modtage henvendelsen og bringe den videre til Merlins whistleblowing kontaktperson. Merlin vil så undersøge sagen og svare medarbejderen gennem Expolink. Det danske nummer til hotlinen er Whistleblowing proces Når en medarbejder ønsker at fremkomme med mistanke eller viden om en forseelse kan man enten henvende sig internt, se proces 1, eller eksternt til whistleblowing hotline, se proces 2. Se specifik proces for henvendelse i Personalehåndbogen eller på e- Gruppe eller henvend dig direkte i HR!

Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2016 (F&B + Hotel)

Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2016 (F&B + Hotel) Kære nye medarbejder i LEGOLAND ApS. På de næste sider bedes du læse følgende vigtige Merlin politikker i uddrag: Alkohol og misbrug Sundhed og sikkerhed Svind og tyveri Beskyttelse af børn og unge Bedrageri

Læs mere

Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2017

Personalepolitikker Bilag til ansættelseskontrakter 2017 Kære nye medarbejder i LEGOLAND ApS. På de næste sider bedes du læse følgende vigtige Merlin politikker i uddrag: Alkohol og misbrug Sundhed og sikkerhed Svind og tyveri Beskyttelse af børn og unge Bedrageri

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind!

Tv-overvågning. Gode råd om. Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Gode råd om Tv-overvågning Tv-overvågning kan være et godt redskab til at sikre din virksomhed mod f.eks. røveri, tyveri, overfald og svind! Udgivet af Dansk Handel & Service Tv-overvågning Nr. 6-2004

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning

TVovervågning. Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af. TV-overvågning TVovervågning Struer Kommune Retningslinjer for anvendelse og indkøb af TV-overvågning Formål TV-overvågning i Struer Kommune benyttes for at bekæmpe, forebygge og opklare kriminelle handlinger som hærværk,

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice CVR.nr.: 64 94 22 12 Borups Allé 177 2400 København NV (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.:

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og leverandørnavn indsættes Det er jf. Aftale om forældretilfredshedsundersøgelse på Børn og Unge området i Aarhus Kommune 2015 aftalt, at - leverandørnavn

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg

Husorden P7. Velkommen til afsnit P7. Adfærd og omgangstone. Alkohol og euforiserende stoffer. Aktiviteter. Besøg Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Psykiatrisk Afdeling Middelfart Dato: 27. maj 2015 Udarbejdet af: IG/tj Husorden P7 Velkommen til afsnit P7 For at gøre dit ophold i afsnittet så positivt

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem [XXXX] Kommune [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Whistleblower-ordning

Whistleblower-ordning Whistleblower-ordning WHISTLEBLOWER-ORDNING I Amcor Limited s Statement of Corporate Ethics [beskrivelse af virksomhedsetik] fastsættes koncernens whistleblower-program og dens forpligtelse til at beskytte

Læs mere

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder

Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Whistleblowerordninger i offentlige myndigheder Aarhus, den 3. november 2016 Agenda 2 1. Er det et lovkrav? 2. Er der behov for en whistleblowerordning for offentlige myndigheder? 3. Juridiske udfordringer

Læs mere

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Hvordan sikrer I, at medarbejderne iagttager og overholder IT-sikkerheden?

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune

Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Bilag 2 Revideret nov. 2014 Alkohol- og Misbrugspolitik for Vej, Park og Havn, Langeland Kommune Af hensyn til medarbejdernes trivsel, sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdspladsens image og effektivitet,

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes]

Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Databehandleraftale mellem Aarhus Kommune, Børn og Unge og [leverandørnavn indsættes] Det er, jf. Kontrakt om levering af Skolesystem (Læringsplatform) som servicebureauløsning, aftalt, at [leverandørnavn

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Intet arbejde må udføres og ingen ydelser leveres med mindre sygehuset

Læs mere