Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering inden for det psykomotoriske professionsområde. I modulet opnår den studerende kendskab til en række psykomotoriske specialområder og opnår herigennem viden på kompetenceniveau inden for minimum to af områderne, hvoraf det ene er det psykiatriske fagområde. De psykomotoriske specialområder dækker blandt andet før- og efterfødselsområdet, sexologi, livsstilsproblematikker, funktionsnedsættelser, psykiske lidelser, traumer, sorg- og krisereaktioner. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: Fag: 1. Redegøre for teori i relation til modulets temaer Teori og metode 2. Redegøre for og diskutere forskellige sundheds- og Psykiatri sygdomsbegreber i et multidimentionelt perspektiv Teori og metode 3. Vurdere og begrunde valget af samt kunne anvende relevante metoder og redskaber i en sundhedsfremmende, forebyggende eller rehabiliterende indsats i relation til modulets temaer Psykiatri 4. Søge, vurdere og anvende nyere viden og forskning i relation til modulets temaer 5. Anvende psykiatrisk terminologi og redegøre for psykiske lidelsers årsagsforhold samt have kendskab til diagnosticering 6. Anvende, vurdere og begrunde valg af psykomotoriske metoder i arbejdet med psykiske lidelser 7. Ved hjælp af akademiske arbejdsmetoder beskrive, afgrænse, analysere og diskutere en problemstilling inden for det psykomotoriske praksisfelt. Fordeling af ECTS-point på modul. Fødsel, efterfødsel og sexologi Smerter Senhjerneskadede og handicap Psykiatri Fødsel, efterfødsel og sexologi Teori og metode Smerter Senhjerneskadede og handicap Psykiatri Psykiatri Teori og metode Psykiatri Psykiatrisk sygdomslære samt psykomotorisk psykiatri: 5 ECTS point Fødsel, efterfødsel og sexologi Obstetrik, fødsel, efterfødsel samt psykomotorisk arbejde med sexologi: 4 ECTS point Teori og metode I de 4 områder er inkluderet ECTS point til overordnet teori om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Smerter Somatisk sygdomslære og psykomotorisk arbejde med smerter: samlet 4 ECTS point Senhjerneskadede og handikap Psykologi, neuropsykologi samt psykomotorisk arbejde med senhjerneskadede: 2 ECTS point 2

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL Modul: Fag: Teori og metode ECTS-point: Faget har ikke selvstændige ECTS-point Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At de studerende får kendskab til forskellige tilgange til rehabilitering, handicap, sygdom og sundhed. Jævnfør læringsmål 1 og 2. At de studerende får indsigt i de ofte komplicerede processer i forløb og på den baggrund overvejer egne redskaber og færdigheder ift. dette. Jævnfør læringsmål 3 At de studerende får kendskab til, hvordan forskellige faggrupper definerer problemstillinger og herigennem overvejer egen rolle i feltet. At kunne anvende baggrundsviden til at indgå i ligeværdigt tværfagligt samarbejde. Jævnfør læringsmål 1, 2 og 3 At de studerende sætter de lærte begreber i spil ved at diskutere og vurdere nyere viden/forskning på et specifikt felt med en central problemstilling inden for det psykomotoriske praksisfelt. Jævnfør læringsmål 4 og 7. Overordnede teorier om begreber som rehabilitering, funktionstab og handicap. Herunder, hvordan praksis, indsats og prioritering påvirkes af både strømninger i tid og samfundets prioritering af økonomi. Desuden hvordan forskellige sygdoms- og sundhedsbegreber påvirker perspektivet på rehabilitering. Gennemgang af processerne i rehabiliteringsforløb set i et mikroperspektiv. Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning og gruppearbejde Gennemgang af forskellige felter, hvor rehabilitering foregår og faggruppers rolle i rehabilitering. Herunder drøftelse af psykomotorikeres kernekompetencer ift. området. Præsentation af et forskningsprojekt med et kritisk perspektiv. Oplæg til diskussion. Grundbog: Nielsen, Claus Vinther (red.): Rehabilitering for sundhedsprofessionelle, Gads Forlag, 2008 Nielsen, Claus Vinther & Bengtson, Steen: Funktionstab og rehabilitering gennem tiden s Brandt, Åse (2008): Centrale begreber og definitioner. s Jensen, Uffe Juul (2008): Sygdomsog sundhedsbegreber i rehabiliteringspraksis. s Dahl, Tóra H. (2008): Fra ICD til ICF fra sygdom til funktionsevne et perspektivskift. s Borg, Tove (2008): Rehabiliteringsprocessen i borgerens og de nærmestes perspektiv. s Biering-Sørensen, Fin (2008): Mangfoldigheden af kompetencer i rehabilitering. s Faggruppernes bidrag til rehabilitering. s Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (uddrag), side /filer/hvidbog/hvidbog.pdf Olesen Jens: Funktionel rehabilitering af kroniske ryg- og smertepatienter. I Månedsskrift for praktisk lægegerning, Årgang 81, nr , side (S) Hansen, Helle Ploug og TineTjørnhøj-Thomsen (2007): Rehabilitering og kræft i et kritisk perspektiv, Klinisk sygepleje, 21 årgang, nr. 1, side 4-12 (S) 3

4 Modul: Fag: Psykiatri ECTS-point: 5 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At den studerende tilegner sig viden om det psykiatriske felt, herunder om psykiatriske begreber samt om psykiske lidelsers årsagsforhold, diagnosticering og behandling. Jf. læringsmål 2 og 5 på modul At den studerende kan redegøre for grundlæggende teori, der afgrænser og karakteriserer det psykiatriske felt, samt anvende psykiatrisk terminologi. Jf. læringsmål 2 og 5 på modul Introduktion til området. Gennemgang af psykiske lidelser j.f. fagets litteratur samt WHOs klassifikation (ICD). Historisk, definitorisk og grundlæggende teoretisk introduktion, herunder om sygdomsbegrebet i dels humanvidenskabeligt, dels naturvidenskabeligt perspektiv, samt om diagnosticering i dels psykodynamisk, dels deskriptivt perspektiv. Cullberg, J.: Dynamisk psykiatri, Hans Reitzels forlag, Kbh., 1999 (5. udgv.): s , s , s , s , s , s , s , s , s , s , s , s , s , s , s , s , s At den studerende kan redegøre for psykiske lidelsers årsagsforhold og diagnosticering, samt have kendskab til behandling af disse lidelser og i forbindelse hermed kunne søge og vurdere nyere forskning og viden på området. Jf. læringsmål 3, 4 og 5 på modul Gennemgang af Cullbergs seks diagnostiske hovedgrupper (med løbende reference til WHOs klassifikation): 1. Livskrisesituationer 2. Nervøse lidelser 3. Personlighedsforstyrrelser 4. Affektive lidelser 5. Psykoser 6. Organiske psykiske lidelser I forbindelse hermed gennemgang af tilgrænsende områder, hvor kroppsyke sammenhængen står centralt: - Psykosomatiske og somatopsykiske reaktioner og tilstande - Neurasteni (repræsenterende MUS: Medicinsk Uforklarlige Sygdomme og DNS: De Nye Sygdomme) - Anoreksi og bulimi (repræsenterende spiseforstyrrelserne) 4

5 At den studerende opnår kendskab til og viden om jegstøttende afspændingspædagogik og psykomotorik Jf. læringsmål 1 og 3 på modul At den studerende opnår forståelse for teori og metoder bag ressourceopbyggende undervisning og behandling Jf. læringsmål 1 og 3 på modul At den studerende opnår kompetence til at undervise og behandle mennesker med psykiske lidelser Jf. læringsmål 6 og 7 på modul Samt tilgrænsende områder, hvor behandlingsaspektet står centralt: - Psykofarmaka (herunder om placeboeffekten og bivirkninger) - Terapeut-klient relationen (herunder om overføring) Rehabilitering inden for psykiatri Muskeltonus forhold hos mennesker med psykisk sygdomme Jeg støttende psykomotorisk behandling af mennesker med psykiske lidelser Jeg-støttende undervisning af grupper med mennesker med psykiske lidelser Pædagogiske metoder i forhold til forskellige symptomer Kommunikation og jeg styrkende kontakt Motivation - Brok, Helle: jeg-støttende afspændingspædagogik og psykomotorik 2011 (K) - Cullberg, Johan: Dynamisk Psykiatri i teori og praksis, 1999, Hans Reitzels Forlag s s.93-99, s Moltke, Ane: Krop og socialpsykiatri, 1996 Danske afspændingspædagoger 6/1996 (S) - Moltke, Ane: Kroppens ambivalens, 20, Frydenlund. s Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Hjemmeopgaver Træning af kropslige og praktiske færdigheder 5

6 Modul: Fag: Smerter Somatisk sygdomslære og psykomotorisk arbejde med smerter ECTS-point: 4 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At den studerende forstår og kan arbejde med kropsopfattelse og oplevelsen Symptomers selvforstærkning Overaktivitet Vlaeyen, Johan m.fl.w.s. a,b,*, Steven J. Fear-avoidance and its consequences in chronic af grænser i forhold til smerter. musculoskeletal pain: a state of the Perceptionsforstyrrelser art. (K) At den studerende kan anvende psykomotoriske metoder i arbejdet med klienter og grupper, der lider af smerter Jf. læringsmål 3 på modul At den studerende får viden om og indsigt i fysiologiske smertemekanismer og smertemekanismer i udvikling fra akut til kronisk smerte, herunder både fysiologiske og psykosociale aspekter Jf. læringsmål 3 på modul Psykomotoriske metoder i forhold til at arbejde med - reducere opfattelsen af smerter - at arbejde med grænser - at leve med smerter - kropsbevidsthed i relation til smerter Smerter Smertefysiologi Akut og kronisk smerte Smertetyper Måling af smerter Kort præsentation af forskellige smertelidelser, eks. fibromyalgi, whiplash, rygsmerter, hovedpine og migræne Houdenhove,Boudewijn Van m. fl.: Premorbid overactive lifestyle in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. An etiological factor or proof of good citizenship? Journal of psychosomatic research (K) Houdenhove,Boudewijn Van m.fl: Does high 'action-proneness' make people more vulnerable to chronic fatigue syndrome? Journal of psychosomatic research (K) Lewis, Jennifer m.fl.: Body perception disturbance: A contribution to pain in complex regional pain syndrome (CRPS) (K) Afrell, Maria.:Living with a body in pain between acceptance and denial (K) Arendt-Nielsen, Lars (20): Registrering af smerte. I Danneskiold-Samsøe, Bente, Lund, Hans og Avlund, Kirsten (red.) Klinisk reumatologi for ergoterapeuter og fysioterapeuter, Kbh., Munksgaard Danmark, s (K) Fink, Per m. fl. (20): Ny fælles diagnose for de funktionelle sygdomme. I Ugeskrift for læger 24/20, s (K) Frølich, Søren (2009): Kronisk smerte en skjult lidelse. I Schlüter, Susan og Søndergaard, Vibeke (red.), 6

7 Skjulte lidelser, Forfatterne og Psykologisk Forlag A/S, s (K) Jensen, Troels S. m.fl. (2009): Smertefysiologi. I Jensen, Troels S., Dahl, Jørgen B. og Arendt-Nielsen, Lars (red.) Smerter. Baggrund, evidens og behandling, Kbh., Forfatterne og FADL s Forlag, s (K) Jones, Allan og Zachariae, Bobby (2009): Psykologiske processers betydning for smerteoplevelsen. I Jensen, Troels S., Dahl, Jørgen B. og Arendt-Nielsen, Lars (red.) Smerter. Baggrund, evidens og behandling, Kbh., Forfatterne og FADL s Forlag, s (K) Lind, Per (2004): Ryggen, Kbh., FADL s Forlag, s (K) Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Vidensformidling Gruppearbejde Hjemmeopgaver Træning af kropslige og praktiske færdigheder Udvalgt litteratur omkring forskellige smertelidelser (K) 7

8 Modul: Fag: Fødselsforberedelse, efterfødselundervisning, obstetrik og sexologi ECTS-point: 4 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Obstetrik, fødselsforberedelse At den studerende tilegner sig og kan anvende og formidle viden om det normale forløb gennem graviditetens trimestre, samt fødsel og barselsperiode. bækkenbundens anatomi og fysiologi under og efter graviditet Fysiske og fysiologiske forandringer gennem graviditetens trimestre Bækkenbunden gennem graviditet og efter fødsel Det normale fødselsforløb Stillinger i de forskellige fødselsfaser At den studerende har kendskab til og viden om - den komplicerede graviditet og den komplicerede fødsel - fostrets udvikling - medicinsk smertelindring - amningens fysiologi Jf. læringsmål 3) og 4) på modul Psykomotoriske metoder, fødselsforberedelse og efterfødsel At den studerende kan: - behandle og undervise gravide og deres familier med henblik på den forestående fødsel og familieforøgelse - behandle og undervise kvinder, der har født og skal optræne efter fødslen At den studerende kan formidle viden om: - det normale fødselsforløb, og psykiske reaktioner samt efterfødselsreaktioner - at fremme tilknytningsadfærd hos forældre og den nyfødte Jf. læringsmål 3) og 4) på modul Forskellige former for og effekten af smertelindring Fødselskomplikationer Sundhedsfremmende gruppeundervisning og PMT behandling af gravide (Fødselsforberedelse) - Afspænding og hvilestillinger - Kropsbevidsthed - Bækkenbundstræning og afspænding - Identitetsændringer - Sexualitet - Fødselsforløbet, herunder vejrtrækningsteknik, smertetackling, fødselshjælperens rolle Gruppeundervisning og PMT behandling og optræning efter fødslen - Bækkenbundstræning og afspænding - Bevægelse for mor og barn - Psykologiske og fysiske efterfødselsreaktioner - Seksualitet - amning Falck Larsen, Jørgen, Obstetrik. Munks-gaard (1993) s30-42, s (k) Faxelid, Elisabeht m fl. Lärobok för barnmorskor. Studentlitteratur (1993). s , , , (K) Osler, Mogens. Patologisk obstetrik for jordemødre, Den alm Danske Jorde-moderforening (1994) s 4-9(K) Moberg, Kerstin. Afspænding, ro og berøring. Akademisk Forlag (2000) s (K) Tidsskrift for jordemødre, (jan 20) Epidural, S-drop og amning (K) Nielsson, Ingrid m fl Amning en håndbog for sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen 2009 s , (K) Mouritson, Morten & Ninka Far for første gang. Aschehoug Dansk Forlag (2000) s (K) Pedersen, Bente Klarlund (2004): Graviditet og motion, Nyt Nordisk Forlag s.11-26, 70-76, 85-92, 97-0, 5-1, Gotved, Helle og Inge (2009): Bækkenbundens optræning, Munksgaard s.7-68 Balaska, Janet (1991): Aktiv Fødsel, Borgen s 93-3 (K) Heiberg, Eli og Biørnstad, Nanna (1991): Fysioterapi og Fødsel, Borgen s , , (K) Hwang, Phillip (2002): Spædbarnets psykologi, Hans Reitzels Forlag. s (K) 8

9 Sexologi At den studerende opnår viden om -normal seksuel funktion hos mænd og kvinder - funktionsnedsættelse som følge af sygdom eller medikamentel behandling At den studerende opnår kompetence til - at benytte sexologiske interventioner overfor klienter og grupper Kønsidentitet og normal seksuel funktion hos mænd og kvinder Befolkningsundersøgelser om seksualitet Sygdomme og medikamentel behandling, der påvirker seksuel funtion Forebyggende og rehabiliterende bækkenbundstræning og afspænding M/K Akasha, Ea Suzanne: Lyst din guide til et suverænt sexliv. Politikens forlag s. 8 15, s , s , s , s , s , s. 98 4, s , s , s Bækkenbund kraftcenter eller blot perifere muskler. DAP. Olsen, Anne-Marie: Den velfungerende bækkenbund M/K. CD. Afspænding & Psykomotorik. At den studerende får indsigt i egne seksuel funktion og dennes betydning i forhold til arbejdet med klienter og deltagere Jf. læringsmål 3) og 4) på modul Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Træning af kropslige og praktiske færdigheder Gruppearbejde Hjemmeopgaver Psykomotoriske øvelser ved de almindeligste seksologiske klager Sensate focus gruppebaseret sansetræning for øget sensibilitet og lyst Psykomotoriske interventioner efter overgreb 9

10 Modul: Fag: Senhjerneskadede og handikap ECTS-point: 2 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At den studerende tilegner sig en grundlæggende teoretisk viden om hjernens opbygning og funktion og viden om følgevirkningerne efter forskellige former for hjerneskade. Jf. læringsmål 4 på modul Hjernens anatomi og fysiologi, herunder forskellige hjerneområders funktioner med vægt på de kognitive områder Forskellige former for skader på hjernen. Følgevirkninger efter hjerneskader med vægtning af kognitive, følelsesmæssige, psykosociale og fysiske vanskeligheder. Fredens, K. Mennesket i hjernen en grundbog i neuropædagogik. Ademeica Kap.5,6,7,9. Wiwe, L.B. Håndbog for pårørende til hjerneskadede. s 5-41 Hjerneskadeforeningen 2006(K) At den studerende kan anvende sin viden til at planlægge psykomotoriske forløb med mennesker med funktionsnedsættelser. Jf. læringsmål 3 på modul Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Vidensformidling Gruppearbejde Hjemmeopgaver Træning af kropslige og praktiske færdigheder Behandlingsmetoder og undervisning af større grupper for mennesker med funktionsnedsættelser. Psykomotorisk behandling: - Behandlingsmetoder, herunder specifikke greb og øvelser i forhold til den enkelte skade. - Principper indenfor sanseintegration mht. hjerneskade - Behandlingsprogrammer. Psykomotorisk holdundervisning: - Undervisning af mennesker med hjerneskade og funktionsnedsættelse. - Sanseintegrationsøvelser - Koordination og bevægelse i forhold til hjerneskade. Gammeltoft, B.C Sansestimulering af voksne. Eget forlag s 9-17, s (K) Jensen, L., Rehabillitering - teori og praksis FADLs Forlag 2007 s (K) Kissow, Anne-Merete & Hanne Pallesen (2006): Mennesket i bevægelse. Kbh. Fadl s Forlag, s

11 Modul: Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper - logbogsarbejde ECTS-point: Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. Disse point hentes fra ECTS-point fra de humanistiske og de psykomotoriske fag Der arbejdes i løbet af modulet med 5 caselignede opgaver, som indarbejdes i logbog. Der er skemalagt studietid, hvor de studerende i grupper eller individuelt udarbejder opgaverne, som indgår i logbogen. Bedømmelse Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul, skal følgende være opfyldt: - 80 % tilstedeværelse i de praktiske timer inden for psykiatri, smerter, fødsel, efterfødsel, sexologi samt senhjerneskadede og handikap - Godkendt logbog, som indeholder: 5 opgaver inden for de psykomotoriske specialområder: psykiatri, smerter, fødsel-efterfødsel, sexologi samt senhjerneskadede. Omfang 2-4 normalsider inklusiv teoretiske og praktiske refleksioner i forhold til målgruppen, samt undervisningsprogram el. lignende pr. opgave. Logbogen afleveres 5 dage inden eksamen. Den modulansvarlige godkender logbogen. Prøven: Individuel. Skriftlig prøve. Intern bedømmelse. 2 timers prøve med spørgsmål inden for det psykiatriske område. 11

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Læs mere

Modul 10 Psykomotoriske specialområder

Modul 10 Psykomotoriske specialområder Modul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 April 2015 Modulbeskrivelse Gældende for forårssemestret 2015 Indholdsfortegnelse Modulets

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014 Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 1, uge 8-9, forår 014 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 7-8, 014 Læringsudbytte: Redegøre for særlig

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Samfund, gruppe og individ Tema: Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Hold 14 II Forår 2016

Hold 14 II Forår 2016 Læseplan for Modul 8 - den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 4

Modulbeskrivelse - Modul 4 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 4 - Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Klinisk undervisning III 1 Modul 4 - Fysisk aktivitet og træning som forebyggelses-, vedligeholdelses-

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Hold S09S April 011 April 011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 6, 4. semester...

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE SEXOLOGI Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til seksualitet og kvindelivet UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK i samarbejde med DinJordemoderpraksis

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse Genoptræning og behandling April 2015 Indholdsoversigt for modul 4 Rehabilitering, ICF og mål/handleplan Opgave 1: en affektiv

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 5. semester

Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 5. semester Psykomotorikuddannelsen Semesterbeskrivelse 5. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 9 Den professionelle rolle undervisning af grupper Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle undervisning af grupper Tema: Der vil i dette modul være fokus

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Psykologi og Psykiatri Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde - Psykologi og Psykiatri

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING

FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING FAGBESKRIVELSE BEVÆGELSESUDVIKLING VÆGTNING 5 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget Bevægelsesudvikling på 1., 2. og 3. semester. Faget indgår herudover i de tværfaglige og afspændingspædagogiske

Læs mere

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD)

F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) F YS 111(211 og 311) Undervisningsplan for Fysioterapiteori og metode - Whiplas Associated Disorders/nakke (WAD) Formål: Belyse WAD ud fra en klassisk naturvidenskabelig synsvinkel samt ud fra andre sociologiske

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 3 Krop, observation og refleksion Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, observation og refleksion Tema: Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015

Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Udfold dit talent VIA University College Obligatorisk litteraturliste på ergoterapeutuddannelsen i Aarhus August 2014 Juli 2015 Modul Litteratur M1 M2 M3 M4 M5 M6P M6S M7S M8P M10 M11 M12 M13 M14 Bojsen-Møller

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 5 Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed Tema: Modulet retter sig mod

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere