Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:"

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i Grønland og Direktoratet for Kriminalforsorgen om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. Jeg modtog herefter udtalelser af 21. juni 2004 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen, af 6. december 2004 fra Politimesteren i Grønland (med henvisning til en udtalelse fra stationslederen ved politiet i Aasiaat), og af 17. februar 2005 fra Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt. 2. Celler, forrum mv. Jeg bemærkede at forrummet som rum betragtet er udmærket også til ophold i længere tid. Da forrummet imidlertid var præget af de bare, grå vægge henstillede jeg under inspektionen til politiet i Aasiaat at forrummet blev gjort mere indbydende og hyggeligt f.eks. ved en passende udsmykning af væggene. Stationslederen oplyste hertil at forrummet ville blive malet i en lysere farve. Jeg bad i rapporten om underretning om hvad min henstilling havde ført til. Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: Stationslederen har oplyst, at både detentionsgangen (forrummet) og selve detentionen er blevet malet medio oktober Den anvendte grundmaling er hvid. På hver hvide væg er der endvidere med lyseblå, lyserød og lysegrøn farvelagt nogle felter. Endelig er der på den ene væg malet et kunstnerisk motiv.

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 Justitsministeriet har oplyst at have noteret sig politimesterens oplysninger, og at ministeriet ikke foretager sig videre vedrørende dette spørgsmål. Jeg har noteret mig at væggene i forrummet (og i detentionslokalerne) er blevet udsmykket, jf. min henstilling herom, og at væggene i øvrigt er blevet malet. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende disse spørgsmål. Ad pkt. 3. Inventar Under henvisning til Direktoratet for Kriminalforsorgens brev af 14. maj 2003 bad jeg direktoratet om en udtalelse om hvad der videre var sket i sagen for så vidt angår inventaret i arresten/detentionen i Aasiaat. Direktoratet har oplyst at arresten/detentionen i Aasiaat som nyt inventar har modtaget to borde og to stole. Som følge af at direktoratets beslutning om at levere møbler til de grønlandske arrester/detentioner i sommeren 2003 alene omfattede levering af møbler fra kriminalforsorgens egen møbelserie, blev der ikke givet bevilling til udskiftning af defekt køleskab. Jeg har noteret mig det oplyste. Spørgsmålet om inventaret i arresten/detentionen er ikke nævnt af Politimesteren i Grønland (eller af Justitsministeriet). Om spørgsmålet om det defekte køleskab er blevet nævnt af stationslederen i dennes udtalelse til politimesteren, kan jeg ikke se idet stationslederens udtalelse ikke er medsendt til mig, men alene er refereret af politimesteren. Da politimesteren ikke har nævnt dette spørgsmål, går jeg ud fra at heller ikke stationslederen er kommet ind herpå i sin udtalelse eventuelt fordi problemet på dette tidspunkt eller på et tidspunkt forud for politimesterens afgivelse af sin udtalelse er blevet løst på en anden måde (når nu direktoratet ikke bevilligede en udskiftning).

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Jeg beder dog for en god ordens skyld politimesteren om at oplyse om problemet med køleskabet er løst. Ad pkt. 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter Jeg anførte bl.a. følgende i rapporten: Det fremgår af ovennævnte dagsbefalings pkt. 3 g, at bestemmelserne under pkt. 3 om lægeundersøgelse, tobaksrygning, fællesskab med andre anbragte mv. skal være opslået med såvel grønlandsk som dansk tekst. Fællesreglerne var slået op på ydersiden af døren fra politistationen og ind til arresten/detentionen. Jeg går ud fra at formålet med denne regel er at de indsatte skal have en umiddelbar mulighed for at sætte sig ind i deres rettigheder og pligter. Dette formål opfyldes ikke fuldt ud med den nuværende placering. Jeg henstiller til politiet i Aasiaat at flytte opslaget ind i arresten/detentionen. Politimesteren har ikke nævnt dette spørgsmål i sin udtalelse. Jeg går ud fra at opslaget er blevet flyttet. Ad pkt Lidt om sagerne Jeg konstaterede i rapporten at 2 ud af de 14 personer som blev anbragt i arresten/detentionen som berusere, jf. pkt. 2.a i politimesterens dagældende dagsbefaling, ikke blev løsladt samme dag eller senest dagen efter, men fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet (AP.NR. 09 og 10/03). Den sidste af disse to (AP.NR. 10/03) blev ifølge anholdelsesprotokollen anholdt den 25. januar 2003 for vold med døden til følge. Han blev på et ikke nærmere oplyst tidspunkt tilbageført fra Nuuk efter mentalobservation og den 1. april 2003 idømt 3½

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 års anbringelse i anstalt for domfældte. Den 12. april 2003 blev han overført til Anstalten for Domfældte i Ilulissat. Jeg udledte af disse oplysninger at den pågældende i perioden fra den 1. til den 12. april 2003 var anbragt i arresten/detentionen i Aasiaat som domfældt. Jeg bad politimesteren om at oplyse i hvilken periode den pågældende opholdt sig som tilbageholdt i arresten/detentionen i Aasiaat. Politimesteren har oplyst at den pågældende blev indsat i arresten/detentionen den 25. september 2002, at han den 31. oktober 2002 blev overført til Anstalten for domfældte i Nuuk, og at han den 25. januar 2003 blev tilbageført til arresten/detentionen i Aasiaat hvor han var tilbageholdt indtil der blev afsagt dom den 1. april Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg forstår nu at bemærkningen i anholdelsesprotokollen om tilbageførsel efter mentalobservation knytter sig til datoen 25. januar 2003 hvor den pågældende på ny blev anbragt i arresten/detentionen. Det følger af politimesterens oplysninger at den pågældende i godt 2½ måned i 2003 har opholdt sig i arresten/detentionen i Aasiaat (som tilbageholdt og i de sidste 12 dage af sit ophold som domfældt). Jeg anførte i rapporten at de problemer som gav grundlag for at jeg i brevet af 4. juli 2003 rejste nogle generelle spørgsmål over for Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvad arresten/detentionen i Aasiaat angik, især havde betydning for tre personer (herunder ovennævnte AP.NR. 10/03). Jeg bemærkede dog samtidig at de nævnte generelle spørgsmål specielt retter sig mod de byer og bygder hvor der ikke er en anstalt for domfældte således som det er tilfældet i Aasiaat. Jeg bad i fortsættelse heraf politimesteren om at oplyse om disse tre personer i dagtimerne i fuldt omfang opholdt sig i Anstalten for Domfældte i Aasiaat som dagfolk.

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 Politimesteren har oplyst at de alle tre under tilbageholdelsestiden har opholdt sig i anstalten som dagfolk i fuldt omfang. Politimesterens udtalelse på dette punkt kunne taget på ordene forstås således at eksempelvis AP.NR. 10/03 i perioden fra den 1. til den 12. april 2003 ikke (længere) har opholdt sig i anstalten som dagmand fordi han på dette tidspunkt skiftede status fra tilbageholdt til domfældt. Jeg går ikke ud fra at dette er tilfældet, men beder dog for en ordens skyld politimesteren om at oplyse hvordan denne passus skal forstås. Justitsministeriet har ikke udtrykkeligt forholdt sig til politimesterens oplysning. Hvis udtalelsen skal forstås som anført ovenfor, beder jeg politimesteren om at redegøre for baggrunden herfor og Justitsministeriet om en udtalelse. Ad pkt Belægning Arresten/detentionen i Aasiaat har som nævnt i rapporten fire detentionslokaler. Med henblik på at opnå det fulde overblik over belægningen i arresten/detentionen bl.a. i perioden fra den 12. februar og til den 25. marts 2003 hvor der efter de foreliggende oplysninger til stadighed var to personer anbragt i arresten/detentionen bad jeg politimesteren om at foranledige at jeg modtog (kopi af) anholdelsesprotokollen for perioden fra den 12. februar 2003 og frem til tidspunktet for min inspektion. Jeg bad desuden og med samme begrundelse om (kopi af) anholdelsesprotokollen for det sidste kvartal af Jeg har nedenfor gennemgået belægningen i arresten/detentionen med udgangspunkt i perioden 5. oktober 2002 til tidspunktet for inspektionen (den 20. maj 2003).

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Af det yderligere (meget bredere) materiale som jeg herefter har modtaget fra politimesteren, fremgår det at belægningen i arresten/detentionen har været betydeligt højere end jeg i rapporten foreløbigt er gået ud fra. Forholdet er nærmere det at der kun i få perioder ikke har været mindst tre tilbageholdte/domfældte anbragt i arresten/detentionen. Det gælder således formentlig i følgende perioder: fra den 19. november til den 15. januar 2003, fra den 24. til den 25. januar 2003 og fra den 12. april 2003 og i resten af den periode som min gennemgang angår. At jeg har taget et forbehold, skyldes at der mangler oplysninger i anholdelsesprotokollen om hvor længe personen med AP.NR. 145/02 har opholdt sig i arresten/detentionen (den pågældende blev anbragt i arresten/detentionen den 20. december 2002 som domfældt overført fra arresten/detentionen i Qeqertarsuaq). Hvornår den pågældende blev løsladt, fremgår ikke af anholdelsesprotokollen. Jeg beder politiet i Aasiaat om at oplyse dette. I følgende perioder har der været anbragt fire tilbageholdte/domfældte i arresten/detentionen (altså perioder med fuld belægning alene i form af tilbageholdte og domfældte): den 26. til 31. oktober 2002 (AP.NR. 117, 120, 128/02 og 10/03*) den 6. til 9. november 2002 (AP.NR. 117, 120, 128 og 136/02) den 12. februar til 3. marts 2003 (AP.NR. 136/02, 10, 16 og 22/03**) den 24. til 25. marts 2003 (AP.NR. 10, 16, 22 og 40/03) og den 5. til 12. april 2003 (AP.NR. 10, 22, 40 og 42/03). * jeg har ikke oplysninger om det tilsvarende nummer vedrørende den pågældendes anbringelse i 2002 som er omtalt ovenfor under pkt ** den pågældende har tidligere været anbragt i arresten/detentionen under AP.NR. 09/03 Som det fremgår, er den ovennævnte person med AP.NR. 145/02 der som nævnt blev anbragt i arresten/detentionen den 20. december 2002 ikke medregnet i de tre sidstnævnte perioder. I det omfang den pågældendes ophold i arresten/detentionen

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 strækker sig ind i disse perioder, har der været en (henholdsvis to eller tre) periode(r) hvor antallet alene af tilbageholdte/domfældte i arresten/detentionen har oversteget antallet af detentionslokaler. Jeg vender eventuelt tilbage til spørgsmålet om overbelægning i arresten/detentionen i denne/disse periode(r) når jeg har modtaget svar fra politiet i Aasiaat på mit spørgsmål om AP.NR. 145/02 ovenfor. I tre af de fem perioder hvor arresten/detentionen har været fuldt belagt med (mindst) fire tilbageholdte/domfældte, har der ifølge anholdelsesprotokollen ind i mellem tillige været anbragt andre personer i arresten/detentionen, herunder berusere (jeg ser herved bort fra de kortvarige anholdelser i anholdelsesprotokollen der tidsmæssigt har varet under et par timer). Dette har således eksempelvis været tilfældet den oktober 2002, jf. perioden ovenfor fra den 26. til 31. oktober 2002 (yderligere AP.NR. 129/02). I perioden fra den 5. til 12. april 2003 gælder dette den april 2003 (yderligere AP. NR. 43/03). (Ovenstående udgør som det fremgår, ikke en udtømmende opregning). Jeg går ud fra at (to af) de domfældte/tilbageholdte på disse datoer er rykket sammen i ét detentionslokale, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende de ovenfor nævnte perioder hvor der (maksimalt) har været anbragt fem personer i arresten/detentionen. Som nævnt var der også i perioden fra 12. februar til 3. marts 2003 (mindst) fire domfældte/afsonere anbragt i arresten/detentionen (AP.NR. 136/02, 10, 16 og 22/03). I en del af denne periode har der ifølge anholdelsesprotokollen ikke alene været anbragt yderligere én person, men også to personer ekstra i arresten/detentionen. Der har således den februar 2003 fra kl været i alt seks personer anbragt i arresten/detentionen (yderligere AP.NR. 28 og 29/03).

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Den førstnævnte (AP.NR. 28/03) er i anholdelsesprotokollen anført som anbragt i Anstalten for domfældte i Aasiaat. På baggrund af oplysningerne i anholdelsesprotokollen om (det sene) tidspunkt for den sidstnævntes anholdelse, anholdelsesgrunden (husspektakler), det sene tidspunkt for løsladelsen, og det forhold at der ikke blev skrevet rapport i anledning af anholdelsen, lægger jeg til grund at også denne ekstra anbragte i arresten/detentionen har været beruset. Personen med AP.NR. 28/03 er en kvinde. Jeg beder politiet i Aasiaat om at oplyse hvorledes de to nævnte ekstra personer i forhold til antallet af detentionslokaler har været anbragt i arresten/detentionen. Ad pkt Jeg oplyste (bl.a.) følgende i rapporten: Tilsyn med berusere (tilbageholdte og afsonere) Som nævnt har der været ført generelt tilsyn med de personer som på et givet tidspunkt har været anbragt i arresten/detentionen og altså også må jeg gå ud fra med andre indsatte end berusere. Jeg har som nævnt modtaget blanketter med oplysninger om tilsyn dækkende perioden fra den 1. januar til den 29. april Jeg anførte endvidere at jeg ville vende tilbage til spørgsmålet om politiet i Aasiaats tilsyn med de anbragte i arresten/detentionen når jeg havde modtaget de yderligere oplysninger som jeg i rapporten havde bedt om bl.a. anholdelsesprotokollen fra den 12. februar 2003 og frem til tidspunktet for inspektionen. Siden inspektionen fandt sted, har Politimesteren i Grønland indført nye regler om hvordan der skal føres tilsyn med de anbragte i politiets arrester/detentioner. Det fremgår bl.a. af den nye dagsbefaling (dagsbefaling nr. 1 af 20. april 2004) at der som minimum skal føres tilsyn med de anbragte i arresten/detentionen fire gange i døgnet inden for nærmere fastsatte tidsrum. Denne regel (dagsbefalingens pkt. 2.6) dækker alle typer af anbragte og gælder i ikke-døgnbetjente politidistrikter med detentioner der er beliggende i samme by som politistationen dvs. for langt stør-

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 stedelen af arresterne/detentionerne i Grønland. Med minimumsreglen er det hidtil og fortsat gældende udgangspunkt at der skal føres tilsyn så ofte som hensynet til den enkelte indsattes sikkerhed gør det påkrævet, således blevet præciseret. Det er endvidere med den nye dagsbefaling slået fast at der skal føres en blanket for hver af de anbragte i arresten/detentionen uanset hvilken type anbragte den pågældende tilhører ( berusere, anholdte, tilbageholdte og anstaltsdømte, der indsættes i detentionen ). Som bilag 2 til dagsfalingen er vedlagt en detentionsblanket som efter dagsbefalingens pkt. 2.8 nøje [skal] udfyldes med henblik på at tilvejebringe dokumentation for en række forhold således (bl.a.) tilsynets omfang, måde (fysisk/teknisk) og intensitet (et eventuelt iværksat skærpet tilsyns indhold og omfang). Der stilles også krav om at det skal oplyses hvem der har ført tilsynet, men dette krav fremgår kun af den måde hvorpå blanketten (detentionsblankettens side 2) er udformet og ikke af selve dagsbefalingen. Dette krav er således ikke medtaget i den udførlige opregning i pkt Hvis dette har været tilsigtet, henleder jeg politimesterens opmærksom på forholdet med henblik på en senere revision af dagsbefalingen. Af den førte blanket om politiets tilsyn med de personer som på et givet tidspunkt har været anbragt i arresten/detentionen i Aasiaat (i perioden fra den 1. januar til den 29. april 2003), fremgår det at der som et minimum er ført tilsyn to gange i døgnet (morgen og aften omkring kl og kl ). Tilsynet har som altovervejende udgangspunkt været ført ved personligt fremmøde i arresten/detentionen, og det er i hvert enkelt tilfælde ved angivelse af initialer angivet hvem der har ført tilsynet. I visse perioder har tilsynet været ført mere intenst eller meget mere intenst således eksempelvis i perioderne januar 2003: henholdsvis 7, 4, (2) og 7 gange

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND februar til 3. marts 2003: fra 4 til 9 gange april 2003: henholdsvis 5, 5 og 8 gange Også på enkelte dage er der noteret flere tilsyn end udgangspunktet på to således f.eks. 21. marts (4 gange), 24. marts (6 gange) 29. marts (4 gange) og 5. april 2003 (5 gange). Også disse ekstra tilsyn er som altovervejende udgangspunkt blevet ført ved personligt fremmøde i arresten/detentionen. Hvis de ovenstående perioder og dage sammenholdes med det som jeg har anført i pkt ovenfor om belægningen i arresten/detentionen, er der et delvist sammenfald mellem en af perioderne med fuld belægning/overbelægning og en periode hvor tilsynet er ført mere intenst (perioden 12. februar 3. marts 2003 (belægning) og perioden 21. februar 3. marts (tilsyn). At der kun i begrænset omfang er sammenfald mellem perioder med stor belægning og perioder med intenst tilsyn, tyder på at politiet i Aasiaat har tilrettelagt sit tilsyn i overensstemmelse med dagsbefalingens udgangspunkt dvs. efter de anbragtes behov/ud fra en konkret vurdering. Jeg tager i givet fald dette til efterretning, og jeg har herefter med en enkelt undtagelse ikke grundlag for en nærmere undersøgelse af politiets tilsyn med de anbragte i arresten/detentionen. Det følger af den del af anholdelsesprotokollen som jeg har modtaget sammen med udtalelsen fra Politimesteren i Grønland, at AP.NR. 43/03 blev anbragt i arresten/detentionen den 10. april 2003, kl I anholdelsesprotokollen er som anholdelsesgrund anført selvmordstrusler. Jeg går ud fra at den pågældende tillige blev anbragt i detentionen fordi han var beruset. Af ovennævnte tilsynsblanket fremgår det at der på de to dage hvor personen med AP.NR. 43/03 har opholdt sig i arresten/detentionen den 10. og 11. april 2003

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 blev ført tilsyn på følgende tidspunkter: kl , 20.00, (den 10. april 2003) og kl og (den 11. april 2003). Den pågældende blev som nævnt indsat i detentionen den 10. april 2003, kl og løsladt den følgende dags morgen, kl Heraf følger at der kun blev ført tilsyn med de anbragte i arresten/detentionen én gang den 11. april 2003, kl mens den pågældende var anbragt i arresten/detentionen. Jeg ser herved bort fra tilsynet den 10. april 2003, kl på hvilket tidspunkt den pågældende blev anbragt i arresten/detentionen. Jeg beder under henvisning hertil politiet i Aasiaat om en udtalelse om tilsynet med den pågældende. Jeg beder endvidere politiet om at oplyse om den pågældende blev undersøgt af en læge. 8. Opfølgning Jeg beder om at de oplysninger mv. som jeg har bedt politiet i Aasiaat/Politimesteren i Grønland om (under pkt. 3., 7.1., 7.2. og ) sendes til mig gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kan komme med bemærkninger hertil. 9. Underretning Denne rapport sendes til politiet i Aasiaat, Politimesteren i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet, Det Grønlandske Kriminalforsorgsnævn, Rigspolitichefen og Folketingets Retsudvalg. Inspektionschef Lennart Frandsen

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...5 2. Inventar...7 3. Tv-overvågning mv...8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre forhold...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 6 4. Tv-overvågning mv... 8 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Overbelægning i detentionen i Tasiilaq

Overbelægning i detentionen i Tasiilaq Overbelægning i detentionen i Tasiilaq Den 1. september 2006 skrev en internetavis om forholdene i detentionen i Tasiilaq på Grønlands Østkyst. Avisen beskrev forholdene som usle og kummerlige ; navnlig

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 170 Offentligt Den 23. december 2010 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2802-618/PK 1/36 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00064-3/PH 2/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 2. Forrum

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Køkkenvasken og det dertil hørende stålbord er placeret i det separate toilet- og baderum fordi der ikke er noget afløb i forrummet.

Køkkenvasken og det dertil hørende stålbord er placeret i det separate toilet- og baderum fordi der ikke er noget afløb i forrummet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. april 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 23. maj 2003 af arresten/detentionen i Ilulissat. I rapporten bad jeg Politimesteren i Grønland, Direktoratet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål mv.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 7 4. Tv-overvågning mv.... 10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 6 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne.

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Ilulissat den 22. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005:

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med min inspektion den 14. september 2005 af detentionen i Varde foretog jeg tillige inspektion af venterummene i Grindsted som hører under Varde politikreds. Om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion Forrum og møblering af forrum Møblering af celler...

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion Forrum og møblering af forrum Møblering af celler... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1/36 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...3 2. Forrum og møblering af forrum...6 3. Møblering af celler...7 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang... 5. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 12 2.3. Oplysninger fra Kriminalregistret...

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1. Indholdsfortegnelse FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang... 5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse... 5 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere