SPILDEVANDSPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILDEVANDSPLAN 2012-2020"

Transkript

1 SPILDEVANDSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE

2 Kolofon: Titel: Spildevandsplan Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Forfattere og redigering: Nikolaj F. Rasmussen, Martin Bruun og Jakob Lysholdt efter oplæg fra rådgivende Ingeniørfirma Envidan Øst A/S, Kastrup Gis-kort: Rådgivende Ingeniørfirma Envidan Øst A/S, Kastrup Fotos: Martin Bruun og Nikolaj F. Rasmussen Guldborgsund Kommune Natur, Miljø & Plan Parkvej Nykøbing Falster Tlf.:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 3/67 1 Forord Læsevejledning Sammenfatning Indledning Formål Baggrund Spildevandsplanens indhold Spildevandsplanens vedtagelse Miljøvurdering af spildevandsplanen Revision af spildevandsplanen Planlægningsgrundlag (Sammenhæng med anden planlægning) Lovgrundlag Regionplan/Landsplansdirektiv og vandplaner Kommuneplan (Kommuneplanlægning) Vandforsyningsplan og indsatsplaner Vandmiljøets kvalitet og målsætning Vandområder Vandløb Søer Kystvande Vandindvindingsinteresser Nedsivningsanlæg og beskyttelse af drikkevandsinteresser Målsætninger og serviceniveauer Målsætninger Funktionskrav, serviceniveau og klimatilpasning Status og plan Generelt og planovervejelser Status for De kloakerede områder Plan for de kloakerede områder Status og Plan for Kloakrenovering Status for Spildevand i det åbne land Plan for spildevand i det åbne land Status for Renseanlæg Plan for renseanlæg Status for de regnbetingede udløb Plan for de regnbetingede udløb Tid og økonomi Tid- og aktivitetsplan Økonomi Administrative forhold Leveringsbestemmelser Udtræden af Guldborgsund Forsyning Tilslutningsret og pligt Afledningsforhold Fra fælleskloak til separatsystem Tilslutningstilladelser Offentlig og privat kloak Kloakanlæg på privat areal Litteraturliste Bilagsfortegnelse Bilag 1: Kort over nye kloakeringer Bilag 2: Oplands-, udløbs og renseanlægsskemaer

4 SIDE 4/67 1 FORORD Denne spildevandsplan er en uddybning og videreførelse af den første samlede spildevandsplan for Guldborgsund Kommune. I forhold til Spildevandsplan indgår nye initiativer og indsatsområder, særligt med hensyn til spildevandsrensning i det åbne land, og er plan for renseanlægsstrukturen. Herudover er planperioden udvidet, så de væsentligste tiltag i den langsigtede planlægning er indeholdt i planen. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, der angiver de formelle krav til en spildevandsplan. Spildevandsplanen omfatter gennemførelsen af strukturplanen for renseanlæg i Guldborgsund Kommune, samt kloakeringen af ejendomme i det åbne land. Spildevandsplanen er udarbejdet af Guldborgsund Kommunes Natur, Miljø & Planafdeling i samarbejde med Guldborgsund Forsyning, samt det rådgivende ingeniørfirma EnviDan Øst A/S. 1.1 LÆSEVEJLEDNING Denne udgave af spildevandsplanen henvender sig til offentlige myndigheder, rådgivere og den særligt interesserede borger, da den indeholder de tekniske og økonomiske forudsætninger og vurderinger, samt baggrundsstof som lovgivnings- og plangrundlag. Denne udgave indeholder også bilag. Visse bilag findes kun elektronisk og kan ses på kommunes hjemmeside Kapitel 2, Sammenfatning, er et ikke-teknisk resumé, der kan læses uafhængigt af resten af spildevandsplanen. Spildevandsplanen indeholder kun oversigtskort. Mere detaljeret kortmateriale, samt temakort forefindes udelukkende elektronisk og kan ses på kommunens hjemmeside Spildevandsplanen kan læses som en helhed og det grundlag for den fremtidige planlægning, som den udgør. Ellers kan man vælge afsnit efter interesse. Litteraturhenvisninger er anført som /x/. Litteraturliste findes bagest i spildevandsplanen, se kapitel 12. Herudover henvises der til Guldborgsund Kommunes hjemmeside, for yderligere oplysninger om de planlagte tiltag i spildevandsplanen, herunder kloakeringen af ejendomme i det åbne land. Forholdet mellem borger/bruger og Guldborgsund Forsyning er beskrevet i Leveringsbetingelser for spildevand /15/, der kan ses på På hjemmesiden kan der endvidere findes oplysninger om tilslutning af ejendomme i det åbne land og by.

5 SIDE 5/67 2 SAMMENFATNING Guldborgsund Kommune skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan. Krav til spildevandsplanens indhold, samt høring og offentliggørelse fremgår ligeledes af Miljøbeskyttelsesloven, samt Spildevandsbekendtgørelsen. Området er hidtil administreret efter Spildevandsplan for Guldborgsund Kommune, inkl. tillæg. Grundlaget for udarbejdelse af spildevandsplanen har, udover den eksisterende spildevandsplan, været regionplanens krav og vurderinger, samt oplysninger fra statens udkast til vandplaner om vandområdernes målsætning, tilstand og planlagte indsatser. Udkastet til vandplaner indeholder, i Guldborgsund Kommune, forslag til indsatser overfor 4 renseanlæg og 30 regnbetingede udledninger. Det angives at urenset spildevand, særligt fra den spredte bebyggelse, er årsag til den manglende målsætningsopfyldelse. Vandplanen forudsætter at regionplanenes indsatser overfor den spredte bebyggelse er gennemført. Spildevandsplanen indeholder derfor initiativer til at forsætte kloakering af det åbne land, til at omfatte hele kommunen. Dette indebærer, at ca ejendomme forventes at skulle kloakeres i planperioden. Endvidere inddrager spildevandsplanen Guldborgsund Forsynings strukturplan /15/, der ud fra en teknisk, miljømæssig og økonomisk vurdering har givet forslag til den fremtidige spildevandstruktur i Guldborgsund Kommune. Der foreslås en gradvis centralisering af spildevandsstrukturen i Guldborgsund Kommune, således at antallet af renseanlæg, på sigt reduceres fra 27 til 4. I planperioden nedlægges 23 renseanlæg. En centralisering af spildevandsstrukturen gennemføres koordineret med kloakering af det åbne land, således at spildevand herfra bortskaffes via tryksatte systemer til de afskærende ledninger. Det forventes at den samlede indsats for forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land, vil kunne gennemføres indenfor planperioden. Spildevandsplanen indeholder endvidere konkrete initiativer vedrørende nedbringelse af forureningsbelastningen fra de regnbetingede udløb. Det drejer sig om hel eller delvis separatkloakering af fælleskloakerede oplande, samt etablering af en række bassiner. De planlagte tiltag vurderes samlet set at reducere stofbelastningen med 60 % fra regnbetingede udledninger i Nr. Alslev, Nykøbing, Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing. Spildevandsplanen er Guldborgsund Kommunes administrative grundlag for så vidt angår myndighedsbehandling på spildevandsområdet. Spildevandsplanen udgør dermed også plangrundlaget, der bestemmer ejendommes rettigheder og pligter med hensyn til bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan Spildevandsplanen afløser den pt. gældende Spildevandsplan , samt tillæg nr. 1 og 2 hertil. Plangrundlaget er derudover Storstrøms Amts Regionplan , der nu har status som landsplandirektiv. Regionplanen fastsætter kvalitetsmål for vandområderne, samt retningslinjer for spildevandsrensning, herunder i det åbne land. Regionplanen afløses af de kommende statslige vandplaner, der indeholder retningslinjer for spildevandshåndteringen og miljømål for vandområderne. Kommunerne skal i

6 SIDE 6/67 henhold til Miljømålsloven udarbejde handleplaner, når de endelige vandplaner er vedtaget. Spildevandsplanen tager hensyn til den kommende vandforsyningsplan, samt indgår som element til klimaplanens del vedrørende klimatilpasning og klimahandlingsplan. De budgetmæssige konsekvenser fremgår af spildevandsplanens budgetoverslag i tids- og økonomiplanen. Af budgetoverslaget fremgår det at Guldborgsund Forsynings anlægsudgifter i planperioden udgør 620 mio. kr, hvilket svarer til et årligt gennemsnit på ca. 75 mio., der dog vil variere fra år til år (2011-priser ekskl. moms). Anlægsudgifterne er takstfinansieret. En del af finansieringen kommer fra kloakering af ca. 600 ejendomme pr. år, hvorved der fås en indtægt på ca. kr. 2,5 mio. kr. pr. år i form af tilslutningsbidrag. Spildevandsplan medfører ikke forslag til ændringer af de vedtagne takster. I Guldborgsund Kommune er vandafledningsbidraget pr. 1. januar ,38 kr. pr. m³ (inkl. moms) for ejendomme med målere.

7 SIDE 7/67 3 INDLEDNING 3.1 FORMÅL Spildevandsplan er Guldborgsund Kommunes bud på en langsigtet og fremsynet spildevandsplan, der fastlægger hvordan spildevand håndteres og bortskaffes på en bæredygtig måde til gavn for sundhed og miljø. Spildevandsplanen fastlægger rammerne for, hvordan spildevandet behandles i kommunen. Planen beskriver, hvilke aktiviteter der iværksættes og en tids- og økonomiplan for arbejdet. Formålet med planen er desuden at informere borgerne om, hvilke planer kommunen har på spildevandsområdet. Borgere, der bliver berørt af tiltagene vil blive orienteret inden anlægsarbejder påbegyndes. 3.2 BAGGRUND Miljøbeskyttelsesloven /1/ og Spildevandsbekendtgørelsen /2/ kræver, at Guldborgsund Kommune skal udarbejde en samlet plan for bortskaffelse af spildevandet. Spildevandsplanen har en planperiode på 9 år ( ). Det må forventes, at statens vandplaner og de kommunale handleplaner, der skal udarbejdes i henhold til Miljømålsloven og vandrammedirektivet, vil medføre en revision af planen. Med vedtagelse af denne plan bortfalder den eksisterende spildevandsplan med tilhørende tillæg. 3.3 SPILDEVANDSPLANENS INDHOLD Spildevandsplanen indeholder oplysninger om: - Eksisterende og planlagte kloakerede områder - Behandling af slam - Rensning af spildevand udenfor de kloakerede områder/i det åbne land - Kloakanlæggets tilstand og fornyelse - Tidsplan for den forudsatte gennemførelse af planlagte tiltag - Økonomisk planlægning - Offentlige og private anlæg 3.4 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE Behandling og godkendelse af spildevandsplanen er sket i overensstemmelse med bestemmelserne i Spildevandsbekendtgørelsen /2/. Byrådet vedtog d forslaget til spildevandsplan Forslaget til spildevandsplanen har været i offentlig høring i perioden d til Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra Guldborgsund Forsyning, der har medført tekniske korrektioner i form af mindre ændringer af oplandsgrænser til etaperne. Der har været afholdt borgermøde om forslag til spildevandsplanen d. 25. oktober 2011.

8 SIDE 8/67 Spildevandsplanen er endelig godkendt af byrådet d MILJØVURDERING AF SPILDEVANDSPLANEN I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer /5/ skal det for planer, som tilvejebringes i henhold til lovgivning og af offentlige myndigheder klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af den pågældende plan. Guldborgsund Kommunes spildevandsplan indebærer blandt andet, at flere områder bliver tilsluttet renseanlæg, samt at rensningen bliver centraliseret omkring færre renseanlæg. Guldborgsund Kommune har foretaget en screening af forslaget til Spildevandsplanen. Planen sætter ikke rammer for tilladelser til anlæg eller til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen påvirker ikke internationale beskyttelsesområder væsentligt. Det er derfor kommunens vurdering, at spildevandsplanen ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering af planen. Denne beslutning offentliggøres sammen med forslag til spildevandsplanen med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. Samtidig med offentliggørelsen er Naturstyrelsen hørt, jf. 7 stk. 4 i Miljøvurderingsloven /5/. 3.6 REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN På grund af de statslige vandplaner kan det blive nødvendigt at foretage en revision af spildevandsplanen i forbindelse med de kommende vandplanperioder. Vandplanerne sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages. Kommunerne skal på baggrund af vandplanerne udarbejde handleplaner, der angiver hvorledes miljømålene for vandområderne opnås. Udkast til vandplaner er indarbejdet i nærværende spildevandsplan, i det omfang det har været muligt.

9 SIDE 9/67 4 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG (SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING) Det hidtidige administrationsgrundlag for spildevandsplanlægningen har været Regionplan for Storstrøms Amt /8/, samt Guldborgsund Kommuneplan Regionplanen har nu status som landsplandirektiv, men dele af planernes retningslinjer ophæves i forbindelse med vedtagelsen af de endelige vandplaner, hvorefter disse vil udgøre plangrundlaget. Guldborgsund Kommuneplan afløser store dele af Storstrøms Amts Regionplan samt de 6 kommuneplaner for de forhenværende kommuner og alle tillæg til planerne. 4.1 LOVGRUNDLAG Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, se afsnit REGIONPLAN/LANDSPLANSDIREKTIV OG VANDPLANER Regionplan for Storstrøms Amt, der nu har retsvirkning som landsplandirektiv, udstikker rammerne for den fysiske planlægning i det tidligere Storstrøms Amt, hvilket blandt andet omfatter Guldborgsund Kommune. Regionplanen fastlægger de overordnede rammer for byudvikling, erhvervsudvikling, infrastruktur og miljø i regionen frem til For de fleste forhold af relevans for spildevandsplanlægningen ophæves regionplanernes af de kommende vandplaner. Det gælder blandt andet krav til hensyn til vandmiljøet og regionplanens målsætninger for kystvande, søer og vandløb, samt krav om forbedret rensning til en række ejendomme i det åbne land, jævnfør udpegningen af forureningsfølsomme områder, med tilhørende renseklasser (se kapitel 8). Regionplan/landsplandirektiv indeholder: - Generelle og specifikke retningslinjer for spildevandhåndtering. - Retningslinjer for krav for regnbetingede udledninger. - Retningslinjer for krav om forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. - Kvalitetskrav for målsatte vandløb, søer og kystnære farvande. Disse punkter ophæves når de endelige vandplaner foreligger og overtages af retningslinjer og målsætninger i vandplanerne. Kommuneplanen har indarbejdet visse af regionplanens retningslinjer for spildevand og hermed ophæves regionplanens retsvirkning på spildevandsområdet. Retningslinjer for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande er fastsat i Storstrøms Amts Regionplan Disse kvalitetsmålsætninger erstattes af miljømål, der fastsættes i Statens vandplaner senest den 22. december 2009 (denne frist er forlænget), jf. Miljømålsloven /4/.

10 SIDE 10/67 Vandplaner I henhold til EU s Vandrammedirektiv, som er indarbejdet i dansk lovgivning ved lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) /4/ skulle Staten som vanddistriktsmyndighed senest den 22. december 2009 udarbejde vandplaner, der indeholder bindende miljømål for vandområderne. Vandplanerne er dog forsinket og fristen er forlænget. Der foreligger nu et udkast til vandplaner, der har været i et halvt års høringsfase, der sluttede den 6. april Folketinget vil udarbejde de endelige vandplaner og derefter har kommunerne 1 år til at udarbejde handleplaner. Handleplanen skal redegøre for hvordan, vandplanen og dens indsatsprogrammet kan realiseres, indenfor kommunen. I udkast til vandplan er indeholdt et oplæg til konkrete indsatser på spildevandsområdet overfor regnbetingede udledninger, renseanlæg og spildevand fra ejendomme i det åbne land. Dette oplæg er anvendt som vejledende i forhold til udarbejdelse af denne spildevandplan. For nærværende er der dermed tale om en overgangsperiode, hvor der, indtil statens vandplan foreligger, administreres efter Storstrøms Amts Regionplan Regionplan og bilag kan ses på Guldborgsund Kommunes hjemmeside: under kommuneplan Gældende planer. Retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvand fremgår af regionplanens kapitel 7.2 med tilhørende bilag 1-3. Regionplanen indeholder retningslinjer for spildevandsrensning i det åbne land, for de regnbetingede udledninger og for farlige stoffer i vandmiljøet. 4.3 KOMMUNEPLAN (KOMMUNEPLANLÆGNING) Guldborgsund Kommune har udarbejdet Kommuneplan og kommunalplanstrategi. Kommuneplanstrategi Kommuneplanstrategi for Guldborgsund Kommune Kort og Godt /12/ fastlægger de overordnede rammer for udviklingen af Guldborgsund Kommune. Turismen skal videreudvikles på Øst- og Sydfalster, samt på Østlolland. Marielyst er kommunens største ferie- og fritidsområde, og den gunstige udvikling dér skal understøttes. Bosætning skal særligt understøttes tre steder: Nykøbing Falster, på Nordfalster med den relativt korte afstand til København omkring Stubbekøbings købstads- og havnemiljø, samt i Sakskøbing, hvor havnen giver en attraktiv beliggenhed. Der anvises i kommuneplanstrategien at natur og sundhed er særlige indsatsområder for kommunen. Kommuneplan Kommuneplan for Guldborgsund Kommune er politisk vedtaget i december Kommuneplan for Guldborgsund Kommune rummer muligheden for byudvikling gennem nye udstykninger i hovedbyen og centerbyerne.

11 SIDE 11/67 Kommuneplanen forudser et boligudbygningsbehov i Guldborgsund Kommune på boliger i perioden , hvilket svarer til 295 boliger om året. For hovedbyen Nykøbing Falster vil boligudbygningen som udgangspunkt ske gennem byomdannelse, mens egentligt byggemodninger primært skal foregå i udkanten af byen i Nordbyen og Sundby. Kommuneplan for Guldborgsund Kommune fastlægger hermed nye kloakoplande, som skal tilsluttes Nykøbing F. Rensningsanlæg. Kommuneplanen tilgodeser desuden et eventuelt behov for nyudstykninger i centerbyerne: Eskilstrup, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing og Stubbekøbing til såvel bolig- som erhvervsformål. Marielyst er kommunens næststørste bysamfund i sommerperioden (ca beboere og gæster). Kommunen vil arbejde for at der til stadighed er mulighed for udstykning af nye sommerhusgrunde. Spildevandet fra Marielyst ledes til Væggerløse Centralrenseanlæg. Kommuneplanen skal i henhold til planloven indeholde retningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kystvande. Regionplanens retningslinjer for håndtering af spildevand er indarbejdet i kommuneplanen. Agenda 21 Guldborgsund kommune har udarbejdet Handlingsplan for bæredygtig udvikling lokal agenda 21 indsats, 2008 /14/. Planen indeholder et katalog over kommunens bæredygtige aktiviteter og på spildevandsområdet er specifikt nævnt: Spildevandsplan 2009, bæredygtig anvendelse af vandressourcer samt forbedring af vandområder ved gennemførelse af strukturplanen for spildevandsrensning i Guldborgsund Kommune. Følgende er bl.a. nævnt i planen som kommunens bæredygtige aktiviteter: - Adskillelse af regn- og spildevand for at forhindre overløb fra fælleskloak til recipienter i regnvejr. - Optimering af slamhåndtering fra renseanlæg; slammets tørstofindhold skal forøges før transport til behandling eller deponi. Klimaplan Klimaplanen /25/ er en paraply for de igangværende arbejder, der har betydning for kommunens bidrag til reduktionen af udledning af drivhusgasser og CO 2 samt kommunens klimatilpasningsstrategier. Klimaplanen skal danne grundlag for Guldborgsund Kommunes planlægning og indsats på klimaområdet internt og eksternt, herunder hvorledes der kan og skal foretages tilpasninger til de nye klimatilstande med mere nedbør og højere vandstand. Spildevandsplanen forholder sig til ændrede nedbørsmønstre og er dermed en del af kommunens samlede klimaindsats, se kapitel 7 og afsnit 8.8 og 8.9. Klimaplan er vedtaget i december 2009.

12 SIDE 12/ VANDFORSYNINGSPLAN OG INDSATSPLANER Vandforsyningen reguleres efter kommunens vandforsyningsplan, som ventes vedtaget i Vandforsyningsplanens formål er at sikre at borgerne i Guldborgsund Kommune har adgang til nok og godt drikkevand. Planen vil synliggøre kommunens målsætninger og retningslinjer for vandforsyning, og skabe et ensartet grundlag for administration og forvaltning af vandforsyningsområdet. Kommunens administration af vandforsyningen skal primært sikre: - at borgerne i guldborgsund Kommune har adgang til nok og godt drikkevand - at strukturen med en decentral vandforsyning og vandindvinding bevares - at de almene vandværker er i en tilstand, så de som minimum kan leve op til lovens krav til rent drikkevand - at de ikke-almene vandværker og enkeltindvindere som minimum lever op til lovens krav til rent drikkevand Vandindvindingen til drikkevand og husholdning leveres hovedsageligt af kommunens decentrale private og offentlige vandværker. Indvindingen sker fra ca. 170 boringer til almen vandforsyning, samt ca. 500 brønde/boringer med egen privat vandforsyning. Derudover er der ca. 80 boringer men andre formål f.eks. markvanding. Indsatsplaner for vandværkerne udarbejdes når statens kortlægning er afsluttet. Planerne kan variere fra område til område og vandværk til vandværk, alt afhængig af hvad der er mest interessant for beskyttelsen af grundvandet, se kapitel 6. Spildevandsplanen tager hensyn til vandforsyningsplanen i det omfang, at der ikke planlægges for spildevandsløsninger af grundvandstruende art i de områder, hvor der er særlige drikkevandsinteresser.

13 SIDE 13/67 5 VANDMILJØETS KVALITET OG MÅLSÆTNING Vandområder, hvortil der udledes spildevand kaldes spildevandsrecipienter. Herved forstås et vandløb, en sø, en fjord eller et kystområde, der modtager spildevand eller regnvand fra kloakken. I dette afsnit gennemgås de vandområder i Guldborgsund kommune, der modtager spildevand fra offentlige spildevandsanlæg. Vandområder eller vandforekomster, som de er benævnt i Miljømålsloven skal leve op til nærmere fastsatte miljømål, der vil fremgå af de statslige vandplaner, som skal udarbejdes af Naturstyrelsen. Vandplanerne skulle ifølge Miljømålsloven /4/ have forelagt i december 2009, men fristen er forlænget og de foreligger i udkast. Vandområderne skal leve op til miljømålene senest i 2015, med mindre der er en begrundelse for at udsætte målopfyldelse. Det tidligere Storstrøms Amt har forberedt grundlaget for vandplanen med udarbejdelsen af basisanalysens del 1 Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger /9/ og del 2 Vurdering af vandforekomsternes tilstand, risikovurdering /10/. I basisanalysens del 2 er risikovurderingen af, hvilke vandområder der er i risiko for ikke at leve op til miljømålene foretaget på baggrund af de fastsatte målsætninger, i henhold til regionplan for Storstrøms Amt, nu landsplandirektiv /8/. Det er Naturstyrelsen der har udarbejdet forslag til vandplaner og de tilhørende indsatsprogrammer, som indeholder forslag til de nødvendige indsatser, der skal til for at alle vandområder kan leve op til miljømålene i Når de endelige vandplaner foreligger, har kommunen ansvaret for at udarbejde kommunale handleplaner, der prioriterer og beskriver de konkrete indsatser, så miljømålene nås. Vandplanerne er inddelt i hovedoplande og Guldborgsund Kommune er beliggende i hovedoplandene til Østersøen/23/ og Smålandsfarvandet/24/. 5.1 VANDOMRÅDER Vandområderne i Guldborgsund kommune er kendetegnet ved at de ferske vandområder udgøres af vandløb med ringe fald og risiko for sommerudtørring. Dermed er der dårlig selvrensning, hvilket gør dem særlige følsomme for spildevandsbelastning. Kun på Nordøstfalster er der vandløb med gode faldforhold. Her er der tale om skovvandløb med ringe vandføring. I Guldborgsund Kommune er der flere inddæmmede områder, hvor vandføringen i afvandingskanalerne er styret af pumpedrift. Ved kommunes kystvande er der betydelige rekreative interesser, bl.a. krav om badevandskvalitet. Der er i kommunen 20 badevandsstationer og kystvandene overholder normalt kravene til badevandskvalitet. Ved omlægning/centralisering af spildevandsstrukturen skal der derfor tages særligt hensyn til vandområdernes sårbarhed og anvendelse. Det kan sammenfattes at hovedparten af Guldborgsund Kommunes vandområder er meget sårbare overfor spildevandsudledning, hvorfor det er generelt er nødvendigt, at friholde vandområderne for spildevandsbelastning, eller kun udlede spildevand, der har undergået en videregående rensning.

14 SIDE 14/67 En centralisering af renseanlæggene vil kunne reducere spildevandsbelastningen af vandløbene. Den hydrauliske påvirkning skal dog vurderes nøjere, hvor renseanlæggene bidrager væsentligt til basisvandføring. En centralisering vil medføre en bedre samlet spildevandsrensning, men en større lokal udledning ved de blivende anlæg. Dette skal derfor ske til robust vandområder med gode fortyndingsforhold, gerne til kystvande/havområder. 5.2 VANDLØB I Guldborgsund Kommune er der ca. 760 km offentlige vandløb og et ukendt antal km private vandløb. I 2005 opfyldte ca. 17% af de undersøgte vandløbslokaliteter sin målsætningen, ifølge det tidligere Storstrøms Amt /11/. I forbindelse med vandplanarbejdet er der foretaget vurderinger af hvilke vandløbsstrækninger, der har behov for en supplerende indsats udover de allerede planlagte indsatser, for at kunne leve op til de fastsatte målsætninger i vandplanerne. Vandplanernes (udkast) kategorisering af den forventede målopfyldelse er vist på Figur 1 og Figur 2: Figur 1: Vandplanens forventede målopfyldelse i 2015 for vandløb på Lolland. Den forventede målopfyldelse beror på de tiltag som er planlagt i tidligere spildevandsplan og anden planlægning (regionplaner mm.)

15 SIDE 15/67 Figur 2: Vandplanens forventede målopfyldelse i 2015 for vandløb på Falster. Den forventede målopfyldelse beror på de tiltag som er planlagt i tidligere spildevandsplaner og anden planlægning (regionplaner mm.) På de vandløbsstrækninger hvor der ikke forventes målopfyldelse inden 2015, er der behov for supplerende indsatser. I udkastet til vandplaner er der peget på indsatser indenfor spildevandsområdet i Guldborgsund Kommune i form af: - afskæring af 4 renseanlæg - bassiner ved 30 regnbetingede udledninger - forbedret rensning for 5500 ejendomme i det åbne land (baseline)

16 SIDE 16/67 Den forventede målopfyldelse beror på en antagelse om at alle beskrevne tiltag i tidligere spildevandsplaner og anden regionplanlægning gennemføres, samt at alle ejendomme i det åbne land overholder deres respektive renseklasser. Det er således nødvendigt at gennemføre de i nærværende spildevandsplan tiltag for det åbne land for at kunne honorere den forventede målopfyldelse. Placeringen af foreslåede indsatser overfor renseanlæg og regnvandsudløb er vist på Figur 3 og Figur 4. Det må forventes at der i de efterfølgende vandplaner vil blive udlagt flere indsatser, end vist på figurerne. Figur 3: Vandplanens (udkast) oplæg til indsatser på Falster

17 SIDE 17/67 Figur 4: Vandplanens(udkast) oplæg til indsatser på Lolland For de renseanlægsudledninger som er omfattet af vandplanens indsatser, udledes der til vandløb, som ikke lever op til målsætningerne. Tilstanden er 1-3 faunaklasser under målsætningskravet. Årsagerne til den manglende målopfyldelse varierer mellem lokaliteterne, men generelt mangler vandløbene i Guldborgsund Kommune fysisk variation og mange vandløb er påvirkede af næringssalte eller organisk stof fra spildevand, fra især den spredte bebyggelse. Udover udledningen af spildevand fra den spredte bebyggelse udgør regnbetingede overløb fra kloaksystemet den største spildevandsmæssige hindring for at vandløbene kan leve op til deres målsætning. Ved regnhændelser tilføres der spildevand opspædet med regnvand til hovedparten af vandløbene nær fælleskloakerede oplande. Dette sker fra overløbsbygværker på kloaknettet.

18 SIDE 18/67 Tiltag i spildevandsplanen Af de 27 renseanlæg i Guldborgsund Kommune udleder ingen til skærpet målsatte (A) vandløb. 8 renseanlæg udleder til generelt målsatte (B) vandløb, heraf 2 til B1 målsatte (gyde- og yngelvækstområde for laksefisk) vandløb, ét til et B2 målsat (laksefiskevand) vandløb og 5 til B3 målsatte (karpefiskevand) vandløb. Mens 15 renseanlæg udleder til lempet målsatte (C) vandløb og 4 udleder direkte til kystvande. Strukturplanen for renseanlæg i kommunen betyder, at de nuværende 27 renseanlæg reduceres til 4 renseanlæg. De fire anlæg der bibeholdes er Frejlev, Nykøbing F, Væggerløse og Tårup. Hertil kommer Renseanlæg Hunseby i Lolland Kommune, som modtager spildevand fra dele af Guldborgsund Kommune. Ved nedlæggelse af de mindre renseanlæg og indpumpning til et større anlæg opnås en bedre rensning af spildevandet. Samtidig opnås driftsbesparelser og det rensede spildevand vil blive udledt til større og mere robuste vandområder. I forbindelse med afskæringen af renseanlæggende foretages separatkloakering af de berørte kloakoplande, således at regnvand afledes lokalt og overløb fra fælleskloak undgås. De regnbetingede udledninger har en betydelig påvirkning af miljøtilstanden i vandløbene, i udkast til vandplaner er der peget på, at en indsats er nødvendig overfor 30 overløb i kommunen. På baggrund af en analyse af afløbssystemerne i de fem byer Nr. Alslev, Nykøbing, Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing, planlægges der en indsats i form af separatkloakering og øget bassinvolumen. Denne indsats vurderes at kunne reducere udledningen fra de regnbetingede udløb med ca. 60 % (se kapitel 8.9). Med gennemførslen af spildevandsplanen vil spildevandet fra ca ejendomme i det åbne land blive fjernet fra vandløbene. Dette vil forøge vandløbenes mulighed for målopfyldelse.

19 SIDE 19/67 Figur 5: Vandløb, hvor bunden er dækket med svovlbakterier på grund af belastning med spildevand 5.2 SØER I Guldborgsund kommune er der 18 målsatte søer, hvoraf de 9 vurderes at kunne opfylde sin målsætning i af søerne opfylder allerede deres målsætning, mens tilstanden i Møllesø og Maribo Søndersø forventes forbedret som følge af allerede planlagte og supplerende tiltag. Søer og begrundelsen for fristforlængelse ses af Figur 6 og Figur 7.

20 SIDE 20/67 Figur 6: Vandplanens begrundelser for udsættelse af tidsfrister for søer på Falster.

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø

Spildevandsplan for Kalundborg Kommune. Planperiode: 2010-2015. Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Spildevandsplan 2010-2015 - miljøvenlig, effektiv og økonomisk Spildevandsplan for Kalundborg Kommune Planperiode: 2010-2015 Udarbejdet af Plan, Byg & Miljø Vedtaget maj 2010 Indhold 1 Indledning 1 1.1

Læs mere

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 Telefon 87 38 61 66 E-mail lnc@orbicon.dk

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 Bilag 1: Detaljeret beskrivelse af de forhold, der har indvirkning på spildevandsplanen Tårnby Spildevandsplan 2010-2018 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2016

Spildevandsplan 2013-2016 Spildevandsplan 2013-2016 Hillerød Kommune Spildevandsplan 2013-2016 Udgivelsesdato: 30/04/2014 Udarbejdet af Hillerød Kommune, Teknik og Miljø i samarbejde med Hillerød Forsyning og NIRAS Forsidefoto:

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9

1 Om denne plan 7. 2 Indledning 8. 3 Sammendrag 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme i eksisterende oplande

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere