SPILDEVANDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPILDEVANDSPLAN 2012-2020"

Transkript

1 SPILDEVANDSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE

2 Kolofon: Titel: Spildevandsplan Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Forfattere og redigering: Nikolaj F. Rasmussen, Martin Bruun og Jakob Lysholdt efter oplæg fra rådgivende Ingeniørfirma Envidan Øst A/S, Kastrup Gis-kort: Rådgivende Ingeniørfirma Envidan Øst A/S, Kastrup Fotos: Martin Bruun og Nikolaj F. Rasmussen Guldborgsund Kommune Natur, Miljø & Plan Parkvej Nykøbing Falster Tlf.:

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 3/67 1 Forord Læsevejledning Sammenfatning Indledning Formål Baggrund Spildevandsplanens indhold Spildevandsplanens vedtagelse Miljøvurdering af spildevandsplanen Revision af spildevandsplanen Planlægningsgrundlag (Sammenhæng med anden planlægning) Lovgrundlag Regionplan/Landsplansdirektiv og vandplaner Kommuneplan (Kommuneplanlægning) Vandforsyningsplan og indsatsplaner Vandmiljøets kvalitet og målsætning Vandområder Vandløb Søer Kystvande Vandindvindingsinteresser Nedsivningsanlæg og beskyttelse af drikkevandsinteresser Målsætninger og serviceniveauer Målsætninger Funktionskrav, serviceniveau og klimatilpasning Status og plan Generelt og planovervejelser Status for De kloakerede områder Plan for de kloakerede områder Status og Plan for Kloakrenovering Status for Spildevand i det åbne land Plan for spildevand i det åbne land Status for Renseanlæg Plan for renseanlæg Status for de regnbetingede udløb Plan for de regnbetingede udløb Tid og økonomi Tid- og aktivitetsplan Økonomi Administrative forhold Leveringsbestemmelser Udtræden af Guldborgsund Forsyning Tilslutningsret og pligt Afledningsforhold Fra fælleskloak til separatsystem Tilslutningstilladelser Offentlig og privat kloak Kloakanlæg på privat areal Litteraturliste Bilagsfortegnelse Bilag 1: Kort over nye kloakeringer Bilag 2: Oplands-, udløbs og renseanlægsskemaer

4 SIDE 4/67 1 FORORD Denne spildevandsplan er en uddybning og videreførelse af den første samlede spildevandsplan for Guldborgsund Kommune. I forhold til Spildevandsplan indgår nye initiativer og indsatsområder, særligt med hensyn til spildevandsrensning i det åbne land, og er plan for renseanlægsstrukturen. Herudover er planperioden udvidet, så de væsentligste tiltag i den langsigtede planlægning er indeholdt i planen. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, der angiver de formelle krav til en spildevandsplan. Spildevandsplanen omfatter gennemførelsen af strukturplanen for renseanlæg i Guldborgsund Kommune, samt kloakeringen af ejendomme i det åbne land. Spildevandsplanen er udarbejdet af Guldborgsund Kommunes Natur, Miljø & Planafdeling i samarbejde med Guldborgsund Forsyning, samt det rådgivende ingeniørfirma EnviDan Øst A/S. 1.1 LÆSEVEJLEDNING Denne udgave af spildevandsplanen henvender sig til offentlige myndigheder, rådgivere og den særligt interesserede borger, da den indeholder de tekniske og økonomiske forudsætninger og vurderinger, samt baggrundsstof som lovgivnings- og plangrundlag. Denne udgave indeholder også bilag. Visse bilag findes kun elektronisk og kan ses på kommunes hjemmeside Kapitel 2, Sammenfatning, er et ikke-teknisk resumé, der kan læses uafhængigt af resten af spildevandsplanen. Spildevandsplanen indeholder kun oversigtskort. Mere detaljeret kortmateriale, samt temakort forefindes udelukkende elektronisk og kan ses på kommunens hjemmeside Spildevandsplanen kan læses som en helhed og det grundlag for den fremtidige planlægning, som den udgør. Ellers kan man vælge afsnit efter interesse. Litteraturhenvisninger er anført som /x/. Litteraturliste findes bagest i spildevandsplanen, se kapitel 12. Herudover henvises der til Guldborgsund Kommunes hjemmeside, for yderligere oplysninger om de planlagte tiltag i spildevandsplanen, herunder kloakeringen af ejendomme i det åbne land. Forholdet mellem borger/bruger og Guldborgsund Forsyning er beskrevet i Leveringsbetingelser for spildevand /15/, der kan ses på På hjemmesiden kan der endvidere findes oplysninger om tilslutning af ejendomme i det åbne land og by.

5 SIDE 5/67 2 SAMMENFATNING Guldborgsund Kommune skal i henhold til Miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan. Krav til spildevandsplanens indhold, samt høring og offentliggørelse fremgår ligeledes af Miljøbeskyttelsesloven, samt Spildevandsbekendtgørelsen. Området er hidtil administreret efter Spildevandsplan for Guldborgsund Kommune, inkl. tillæg. Grundlaget for udarbejdelse af spildevandsplanen har, udover den eksisterende spildevandsplan, været regionplanens krav og vurderinger, samt oplysninger fra statens udkast til vandplaner om vandområdernes målsætning, tilstand og planlagte indsatser. Udkastet til vandplaner indeholder, i Guldborgsund Kommune, forslag til indsatser overfor 4 renseanlæg og 30 regnbetingede udledninger. Det angives at urenset spildevand, særligt fra den spredte bebyggelse, er årsag til den manglende målsætningsopfyldelse. Vandplanen forudsætter at regionplanenes indsatser overfor den spredte bebyggelse er gennemført. Spildevandsplanen indeholder derfor initiativer til at forsætte kloakering af det åbne land, til at omfatte hele kommunen. Dette indebærer, at ca ejendomme forventes at skulle kloakeres i planperioden. Endvidere inddrager spildevandsplanen Guldborgsund Forsynings strukturplan /15/, der ud fra en teknisk, miljømæssig og økonomisk vurdering har givet forslag til den fremtidige spildevandstruktur i Guldborgsund Kommune. Der foreslås en gradvis centralisering af spildevandsstrukturen i Guldborgsund Kommune, således at antallet af renseanlæg, på sigt reduceres fra 27 til 4. I planperioden nedlægges 23 renseanlæg. En centralisering af spildevandsstrukturen gennemføres koordineret med kloakering af det åbne land, således at spildevand herfra bortskaffes via tryksatte systemer til de afskærende ledninger. Det forventes at den samlede indsats for forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land, vil kunne gennemføres indenfor planperioden. Spildevandsplanen indeholder endvidere konkrete initiativer vedrørende nedbringelse af forureningsbelastningen fra de regnbetingede udløb. Det drejer sig om hel eller delvis separatkloakering af fælleskloakerede oplande, samt etablering af en række bassiner. De planlagte tiltag vurderes samlet set at reducere stofbelastningen med 60 % fra regnbetingede udledninger i Nr. Alslev, Nykøbing, Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing. Spildevandsplanen er Guldborgsund Kommunes administrative grundlag for så vidt angår myndighedsbehandling på spildevandsområdet. Spildevandsplanen udgør dermed også plangrundlaget, der bestemmer ejendommes rettigheder og pligter med hensyn til bortskaffelse af spildevand. Spildevandsplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan Spildevandsplanen afløser den pt. gældende Spildevandsplan , samt tillæg nr. 1 og 2 hertil. Plangrundlaget er derudover Storstrøms Amts Regionplan , der nu har status som landsplandirektiv. Regionplanen fastsætter kvalitetsmål for vandområderne, samt retningslinjer for spildevandsrensning, herunder i det åbne land. Regionplanen afløses af de kommende statslige vandplaner, der indeholder retningslinjer for spildevandshåndteringen og miljømål for vandområderne. Kommunerne skal i

6 SIDE 6/67 henhold til Miljømålsloven udarbejde handleplaner, når de endelige vandplaner er vedtaget. Spildevandsplanen tager hensyn til den kommende vandforsyningsplan, samt indgår som element til klimaplanens del vedrørende klimatilpasning og klimahandlingsplan. De budgetmæssige konsekvenser fremgår af spildevandsplanens budgetoverslag i tids- og økonomiplanen. Af budgetoverslaget fremgår det at Guldborgsund Forsynings anlægsudgifter i planperioden udgør 620 mio. kr, hvilket svarer til et årligt gennemsnit på ca. 75 mio., der dog vil variere fra år til år (2011-priser ekskl. moms). Anlægsudgifterne er takstfinansieret. En del af finansieringen kommer fra kloakering af ca. 600 ejendomme pr. år, hvorved der fås en indtægt på ca. kr. 2,5 mio. kr. pr. år i form af tilslutningsbidrag. Spildevandsplan medfører ikke forslag til ændringer af de vedtagne takster. I Guldborgsund Kommune er vandafledningsbidraget pr. 1. januar ,38 kr. pr. m³ (inkl. moms) for ejendomme med målere.

7 SIDE 7/67 3 INDLEDNING 3.1 FORMÅL Spildevandsplan er Guldborgsund Kommunes bud på en langsigtet og fremsynet spildevandsplan, der fastlægger hvordan spildevand håndteres og bortskaffes på en bæredygtig måde til gavn for sundhed og miljø. Spildevandsplanen fastlægger rammerne for, hvordan spildevandet behandles i kommunen. Planen beskriver, hvilke aktiviteter der iværksættes og en tids- og økonomiplan for arbejdet. Formålet med planen er desuden at informere borgerne om, hvilke planer kommunen har på spildevandsområdet. Borgere, der bliver berørt af tiltagene vil blive orienteret inden anlægsarbejder påbegyndes. 3.2 BAGGRUND Miljøbeskyttelsesloven /1/ og Spildevandsbekendtgørelsen /2/ kræver, at Guldborgsund Kommune skal udarbejde en samlet plan for bortskaffelse af spildevandet. Spildevandsplanen har en planperiode på 9 år ( ). Det må forventes, at statens vandplaner og de kommunale handleplaner, der skal udarbejdes i henhold til Miljømålsloven og vandrammedirektivet, vil medføre en revision af planen. Med vedtagelse af denne plan bortfalder den eksisterende spildevandsplan med tilhørende tillæg. 3.3 SPILDEVANDSPLANENS INDHOLD Spildevandsplanen indeholder oplysninger om: - Eksisterende og planlagte kloakerede områder - Behandling af slam - Rensning af spildevand udenfor de kloakerede områder/i det åbne land - Kloakanlæggets tilstand og fornyelse - Tidsplan for den forudsatte gennemførelse af planlagte tiltag - Økonomisk planlægning - Offentlige og private anlæg 3.4 SPILDEVANDSPLANENS VEDTAGELSE Behandling og godkendelse af spildevandsplanen er sket i overensstemmelse med bestemmelserne i Spildevandsbekendtgørelsen /2/. Byrådet vedtog d forslaget til spildevandsplan Forslaget til spildevandsplanen har været i offentlig høring i perioden d til Der er i høringsperioden indkommet bemærkninger fra Guldborgsund Forsyning, der har medført tekniske korrektioner i form af mindre ændringer af oplandsgrænser til etaperne. Der har været afholdt borgermøde om forslag til spildevandsplanen d. 25. oktober 2011.

8 SIDE 8/67 Spildevandsplanen er endelig godkendt af byrådet d MILJØVURDERING AF SPILDEVANDSPLANEN I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer /5/ skal det for planer, som tilvejebringes i henhold til lovgivning og af offentlige myndigheder klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af den pågældende plan. Guldborgsund Kommunes spildevandsplan indebærer blandt andet, at flere områder bliver tilsluttet renseanlæg, samt at rensningen bliver centraliseret omkring færre renseanlæg. Guldborgsund Kommune har foretaget en screening af forslaget til Spildevandsplanen. Planen sætter ikke rammer for tilladelser til anlæg eller til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Planen påvirker ikke internationale beskyttelsesområder væsentligt. Det er derfor kommunens vurdering, at spildevandsplanen ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering af planen. Denne beslutning offentliggøres sammen med forslag til spildevandsplanen med en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. Samtidig med offentliggørelsen er Naturstyrelsen hørt, jf. 7 stk. 4 i Miljøvurderingsloven /5/. 3.6 REVISION AF SPILDEVANDSPLANEN På grund af de statslige vandplaner kan det blive nødvendigt at foretage en revision af spildevandsplanen i forbindelse med de kommende vandplanperioder. Vandplanerne sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages. Kommunerne skal på baggrund af vandplanerne udarbejde handleplaner, der angiver hvorledes miljømålene for vandområderne opnås. Udkast til vandplaner er indarbejdet i nærværende spildevandsplan, i det omfang det har været muligt.

9 SIDE 9/67 4 PLANLÆGNINGSGRUNDLAG (SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING) Det hidtidige administrationsgrundlag for spildevandsplanlægningen har været Regionplan for Storstrøms Amt /8/, samt Guldborgsund Kommuneplan Regionplanen har nu status som landsplandirektiv, men dele af planernes retningslinjer ophæves i forbindelse med vedtagelsen af de endelige vandplaner, hvorefter disse vil udgøre plangrundlaget. Guldborgsund Kommuneplan afløser store dele af Storstrøms Amts Regionplan samt de 6 kommuneplaner for de forhenværende kommuner og alle tillæg til planerne. 4.1 LOVGRUNDLAG Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen, se afsnit REGIONPLAN/LANDSPLANSDIREKTIV OG VANDPLANER Regionplan for Storstrøms Amt, der nu har retsvirkning som landsplandirektiv, udstikker rammerne for den fysiske planlægning i det tidligere Storstrøms Amt, hvilket blandt andet omfatter Guldborgsund Kommune. Regionplanen fastlægger de overordnede rammer for byudvikling, erhvervsudvikling, infrastruktur og miljø i regionen frem til For de fleste forhold af relevans for spildevandsplanlægningen ophæves regionplanernes af de kommende vandplaner. Det gælder blandt andet krav til hensyn til vandmiljøet og regionplanens målsætninger for kystvande, søer og vandløb, samt krav om forbedret rensning til en række ejendomme i det åbne land, jævnfør udpegningen af forureningsfølsomme områder, med tilhørende renseklasser (se kapitel 8). Regionplan/landsplandirektiv indeholder: - Generelle og specifikke retningslinjer for spildevandhåndtering. - Retningslinjer for krav for regnbetingede udledninger. - Retningslinjer for krav om forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land. - Kvalitetskrav for målsatte vandløb, søer og kystnære farvande. Disse punkter ophæves når de endelige vandplaner foreligger og overtages af retningslinjer og målsætninger i vandplanerne. Kommuneplanen har indarbejdet visse af regionplanens retningslinjer for spildevand og hermed ophæves regionplanens retsvirkning på spildevandsområdet. Retningslinjer for kvaliteten og anvendelsen af vandløb, søer og kystvande er fastsat i Storstrøms Amts Regionplan Disse kvalitetsmålsætninger erstattes af miljømål, der fastsættes i Statens vandplaner senest den 22. december 2009 (denne frist er forlænget), jf. Miljømålsloven /4/.

10 SIDE 10/67 Vandplaner I henhold til EU s Vandrammedirektiv, som er indarbejdet i dansk lovgivning ved lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) /4/ skulle Staten som vanddistriktsmyndighed senest den 22. december 2009 udarbejde vandplaner, der indeholder bindende miljømål for vandområderne. Vandplanerne er dog forsinket og fristen er forlænget. Der foreligger nu et udkast til vandplaner, der har været i et halvt års høringsfase, der sluttede den 6. april Folketinget vil udarbejde de endelige vandplaner og derefter har kommunerne 1 år til at udarbejde handleplaner. Handleplanen skal redegøre for hvordan, vandplanen og dens indsatsprogrammet kan realiseres, indenfor kommunen. I udkast til vandplan er indeholdt et oplæg til konkrete indsatser på spildevandsområdet overfor regnbetingede udledninger, renseanlæg og spildevand fra ejendomme i det åbne land. Dette oplæg er anvendt som vejledende i forhold til udarbejdelse af denne spildevandplan. For nærværende er der dermed tale om en overgangsperiode, hvor der, indtil statens vandplan foreligger, administreres efter Storstrøms Amts Regionplan Regionplan og bilag kan ses på Guldborgsund Kommunes hjemmeside: under kommuneplan Gældende planer. Retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvand fremgår af regionplanens kapitel 7.2 med tilhørende bilag 1-3. Regionplanen indeholder retningslinjer for spildevandsrensning i det åbne land, for de regnbetingede udledninger og for farlige stoffer i vandmiljøet. 4.3 KOMMUNEPLAN (KOMMUNEPLANLÆGNING) Guldborgsund Kommune har udarbejdet Kommuneplan og kommunalplanstrategi. Kommuneplanstrategi Kommuneplanstrategi for Guldborgsund Kommune Kort og Godt /12/ fastlægger de overordnede rammer for udviklingen af Guldborgsund Kommune. Turismen skal videreudvikles på Øst- og Sydfalster, samt på Østlolland. Marielyst er kommunens største ferie- og fritidsområde, og den gunstige udvikling dér skal understøttes. Bosætning skal særligt understøttes tre steder: Nykøbing Falster, på Nordfalster med den relativt korte afstand til København omkring Stubbekøbings købstads- og havnemiljø, samt i Sakskøbing, hvor havnen giver en attraktiv beliggenhed. Der anvises i kommuneplanstrategien at natur og sundhed er særlige indsatsområder for kommunen. Kommuneplan Kommuneplan for Guldborgsund Kommune er politisk vedtaget i december Kommuneplan for Guldborgsund Kommune rummer muligheden for byudvikling gennem nye udstykninger i hovedbyen og centerbyerne.

11 SIDE 11/67 Kommuneplanen forudser et boligudbygningsbehov i Guldborgsund Kommune på boliger i perioden , hvilket svarer til 295 boliger om året. For hovedbyen Nykøbing Falster vil boligudbygningen som udgangspunkt ske gennem byomdannelse, mens egentligt byggemodninger primært skal foregå i udkanten af byen i Nordbyen og Sundby. Kommuneplan for Guldborgsund Kommune fastlægger hermed nye kloakoplande, som skal tilsluttes Nykøbing F. Rensningsanlæg. Kommuneplanen tilgodeser desuden et eventuelt behov for nyudstykninger i centerbyerne: Eskilstrup, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing og Stubbekøbing til såvel bolig- som erhvervsformål. Marielyst er kommunens næststørste bysamfund i sommerperioden (ca beboere og gæster). Kommunen vil arbejde for at der til stadighed er mulighed for udstykning af nye sommerhusgrunde. Spildevandet fra Marielyst ledes til Væggerløse Centralrenseanlæg. Kommuneplanen skal i henhold til planloven indeholde retningslinjer for anvendelsen af vandløb, søer og kystvande. Regionplanens retningslinjer for håndtering af spildevand er indarbejdet i kommuneplanen. Agenda 21 Guldborgsund kommune har udarbejdet Handlingsplan for bæredygtig udvikling lokal agenda 21 indsats, 2008 /14/. Planen indeholder et katalog over kommunens bæredygtige aktiviteter og på spildevandsområdet er specifikt nævnt: Spildevandsplan 2009, bæredygtig anvendelse af vandressourcer samt forbedring af vandområder ved gennemførelse af strukturplanen for spildevandsrensning i Guldborgsund Kommune. Følgende er bl.a. nævnt i planen som kommunens bæredygtige aktiviteter: - Adskillelse af regn- og spildevand for at forhindre overløb fra fælleskloak til recipienter i regnvejr. - Optimering af slamhåndtering fra renseanlæg; slammets tørstofindhold skal forøges før transport til behandling eller deponi. Klimaplan Klimaplanen /25/ er en paraply for de igangværende arbejder, der har betydning for kommunens bidrag til reduktionen af udledning af drivhusgasser og CO 2 samt kommunens klimatilpasningsstrategier. Klimaplanen skal danne grundlag for Guldborgsund Kommunes planlægning og indsats på klimaområdet internt og eksternt, herunder hvorledes der kan og skal foretages tilpasninger til de nye klimatilstande med mere nedbør og højere vandstand. Spildevandsplanen forholder sig til ændrede nedbørsmønstre og er dermed en del af kommunens samlede klimaindsats, se kapitel 7 og afsnit 8.8 og 8.9. Klimaplan er vedtaget i december 2009.

12 SIDE 12/ VANDFORSYNINGSPLAN OG INDSATSPLANER Vandforsyningen reguleres efter kommunens vandforsyningsplan, som ventes vedtaget i Vandforsyningsplanens formål er at sikre at borgerne i Guldborgsund Kommune har adgang til nok og godt drikkevand. Planen vil synliggøre kommunens målsætninger og retningslinjer for vandforsyning, og skabe et ensartet grundlag for administration og forvaltning af vandforsyningsområdet. Kommunens administration af vandforsyningen skal primært sikre: - at borgerne i guldborgsund Kommune har adgang til nok og godt drikkevand - at strukturen med en decentral vandforsyning og vandindvinding bevares - at de almene vandværker er i en tilstand, så de som minimum kan leve op til lovens krav til rent drikkevand - at de ikke-almene vandværker og enkeltindvindere som minimum lever op til lovens krav til rent drikkevand Vandindvindingen til drikkevand og husholdning leveres hovedsageligt af kommunens decentrale private og offentlige vandværker. Indvindingen sker fra ca. 170 boringer til almen vandforsyning, samt ca. 500 brønde/boringer med egen privat vandforsyning. Derudover er der ca. 80 boringer men andre formål f.eks. markvanding. Indsatsplaner for vandværkerne udarbejdes når statens kortlægning er afsluttet. Planerne kan variere fra område til område og vandværk til vandværk, alt afhængig af hvad der er mest interessant for beskyttelsen af grundvandet, se kapitel 6. Spildevandsplanen tager hensyn til vandforsyningsplanen i det omfang, at der ikke planlægges for spildevandsløsninger af grundvandstruende art i de områder, hvor der er særlige drikkevandsinteresser.

13 SIDE 13/67 5 VANDMILJØETS KVALITET OG MÅLSÆTNING Vandområder, hvortil der udledes spildevand kaldes spildevandsrecipienter. Herved forstås et vandløb, en sø, en fjord eller et kystområde, der modtager spildevand eller regnvand fra kloakken. I dette afsnit gennemgås de vandområder i Guldborgsund kommune, der modtager spildevand fra offentlige spildevandsanlæg. Vandområder eller vandforekomster, som de er benævnt i Miljømålsloven skal leve op til nærmere fastsatte miljømål, der vil fremgå af de statslige vandplaner, som skal udarbejdes af Naturstyrelsen. Vandplanerne skulle ifølge Miljømålsloven /4/ have forelagt i december 2009, men fristen er forlænget og de foreligger i udkast. Vandområderne skal leve op til miljømålene senest i 2015, med mindre der er en begrundelse for at udsætte målopfyldelse. Det tidligere Storstrøms Amt har forberedt grundlaget for vandplanen med udarbejdelsen af basisanalysens del 1 Karakterisering af vandforekomster og opgørelse af påvirkninger /9/ og del 2 Vurdering af vandforekomsternes tilstand, risikovurdering /10/. I basisanalysens del 2 er risikovurderingen af, hvilke vandområder der er i risiko for ikke at leve op til miljømålene foretaget på baggrund af de fastsatte målsætninger, i henhold til regionplan for Storstrøms Amt, nu landsplandirektiv /8/. Det er Naturstyrelsen der har udarbejdet forslag til vandplaner og de tilhørende indsatsprogrammer, som indeholder forslag til de nødvendige indsatser, der skal til for at alle vandområder kan leve op til miljømålene i Når de endelige vandplaner foreligger, har kommunen ansvaret for at udarbejde kommunale handleplaner, der prioriterer og beskriver de konkrete indsatser, så miljømålene nås. Vandplanerne er inddelt i hovedoplande og Guldborgsund Kommune er beliggende i hovedoplandene til Østersøen/23/ og Smålandsfarvandet/24/. 5.1 VANDOMRÅDER Vandområderne i Guldborgsund kommune er kendetegnet ved at de ferske vandområder udgøres af vandløb med ringe fald og risiko for sommerudtørring. Dermed er der dårlig selvrensning, hvilket gør dem særlige følsomme for spildevandsbelastning. Kun på Nordøstfalster er der vandløb med gode faldforhold. Her er der tale om skovvandløb med ringe vandføring. I Guldborgsund Kommune er der flere inddæmmede områder, hvor vandføringen i afvandingskanalerne er styret af pumpedrift. Ved kommunes kystvande er der betydelige rekreative interesser, bl.a. krav om badevandskvalitet. Der er i kommunen 20 badevandsstationer og kystvandene overholder normalt kravene til badevandskvalitet. Ved omlægning/centralisering af spildevandsstrukturen skal der derfor tages særligt hensyn til vandområdernes sårbarhed og anvendelse. Det kan sammenfattes at hovedparten af Guldborgsund Kommunes vandområder er meget sårbare overfor spildevandsudledning, hvorfor det er generelt er nødvendigt, at friholde vandområderne for spildevandsbelastning, eller kun udlede spildevand, der har undergået en videregående rensning.

14 SIDE 14/67 En centralisering af renseanlæggene vil kunne reducere spildevandsbelastningen af vandløbene. Den hydrauliske påvirkning skal dog vurderes nøjere, hvor renseanlæggene bidrager væsentligt til basisvandføring. En centralisering vil medføre en bedre samlet spildevandsrensning, men en større lokal udledning ved de blivende anlæg. Dette skal derfor ske til robust vandområder med gode fortyndingsforhold, gerne til kystvande/havområder. 5.2 VANDLØB I Guldborgsund Kommune er der ca. 760 km offentlige vandløb og et ukendt antal km private vandløb. I 2005 opfyldte ca. 17% af de undersøgte vandløbslokaliteter sin målsætningen, ifølge det tidligere Storstrøms Amt /11/. I forbindelse med vandplanarbejdet er der foretaget vurderinger af hvilke vandløbsstrækninger, der har behov for en supplerende indsats udover de allerede planlagte indsatser, for at kunne leve op til de fastsatte målsætninger i vandplanerne. Vandplanernes (udkast) kategorisering af den forventede målopfyldelse er vist på Figur 1 og Figur 2: Figur 1: Vandplanens forventede målopfyldelse i 2015 for vandløb på Lolland. Den forventede målopfyldelse beror på de tiltag som er planlagt i tidligere spildevandsplan og anden planlægning (regionplaner mm.)

15 SIDE 15/67 Figur 2: Vandplanens forventede målopfyldelse i 2015 for vandløb på Falster. Den forventede målopfyldelse beror på de tiltag som er planlagt i tidligere spildevandsplaner og anden planlægning (regionplaner mm.) På de vandløbsstrækninger hvor der ikke forventes målopfyldelse inden 2015, er der behov for supplerende indsatser. I udkastet til vandplaner er der peget på indsatser indenfor spildevandsområdet i Guldborgsund Kommune i form af: - afskæring af 4 renseanlæg - bassiner ved 30 regnbetingede udledninger - forbedret rensning for 5500 ejendomme i det åbne land (baseline)

16 SIDE 16/67 Den forventede målopfyldelse beror på en antagelse om at alle beskrevne tiltag i tidligere spildevandsplaner og anden regionplanlægning gennemføres, samt at alle ejendomme i det åbne land overholder deres respektive renseklasser. Det er således nødvendigt at gennemføre de i nærværende spildevandsplan tiltag for det åbne land for at kunne honorere den forventede målopfyldelse. Placeringen af foreslåede indsatser overfor renseanlæg og regnvandsudløb er vist på Figur 3 og Figur 4. Det må forventes at der i de efterfølgende vandplaner vil blive udlagt flere indsatser, end vist på figurerne. Figur 3: Vandplanens (udkast) oplæg til indsatser på Falster

17 SIDE 17/67 Figur 4: Vandplanens(udkast) oplæg til indsatser på Lolland For de renseanlægsudledninger som er omfattet af vandplanens indsatser, udledes der til vandløb, som ikke lever op til målsætningerne. Tilstanden er 1-3 faunaklasser under målsætningskravet. Årsagerne til den manglende målopfyldelse varierer mellem lokaliteterne, men generelt mangler vandløbene i Guldborgsund Kommune fysisk variation og mange vandløb er påvirkede af næringssalte eller organisk stof fra spildevand, fra især den spredte bebyggelse. Udover udledningen af spildevand fra den spredte bebyggelse udgør regnbetingede overløb fra kloaksystemet den største spildevandsmæssige hindring for at vandløbene kan leve op til deres målsætning. Ved regnhændelser tilføres der spildevand opspædet med regnvand til hovedparten af vandløbene nær fælleskloakerede oplande. Dette sker fra overløbsbygværker på kloaknettet.

18 SIDE 18/67 Tiltag i spildevandsplanen Af de 27 renseanlæg i Guldborgsund Kommune udleder ingen til skærpet målsatte (A) vandløb. 8 renseanlæg udleder til generelt målsatte (B) vandløb, heraf 2 til B1 målsatte (gyde- og yngelvækstområde for laksefisk) vandløb, ét til et B2 målsat (laksefiskevand) vandløb og 5 til B3 målsatte (karpefiskevand) vandløb. Mens 15 renseanlæg udleder til lempet målsatte (C) vandløb og 4 udleder direkte til kystvande. Strukturplanen for renseanlæg i kommunen betyder, at de nuværende 27 renseanlæg reduceres til 4 renseanlæg. De fire anlæg der bibeholdes er Frejlev, Nykøbing F, Væggerløse og Tårup. Hertil kommer Renseanlæg Hunseby i Lolland Kommune, som modtager spildevand fra dele af Guldborgsund Kommune. Ved nedlæggelse af de mindre renseanlæg og indpumpning til et større anlæg opnås en bedre rensning af spildevandet. Samtidig opnås driftsbesparelser og det rensede spildevand vil blive udledt til større og mere robuste vandområder. I forbindelse med afskæringen af renseanlæggende foretages separatkloakering af de berørte kloakoplande, således at regnvand afledes lokalt og overløb fra fælleskloak undgås. De regnbetingede udledninger har en betydelig påvirkning af miljøtilstanden i vandløbene, i udkast til vandplaner er der peget på, at en indsats er nødvendig overfor 30 overløb i kommunen. På baggrund af en analyse af afløbssystemerne i de fem byer Nr. Alslev, Nykøbing, Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing, planlægges der en indsats i form af separatkloakering og øget bassinvolumen. Denne indsats vurderes at kunne reducere udledningen fra de regnbetingede udløb med ca. 60 % (se kapitel 8.9). Med gennemførslen af spildevandsplanen vil spildevandet fra ca ejendomme i det åbne land blive fjernet fra vandløbene. Dette vil forøge vandløbenes mulighed for målopfyldelse.

19 SIDE 19/67 Figur 5: Vandløb, hvor bunden er dækket med svovlbakterier på grund af belastning med spildevand 5.2 SØER I Guldborgsund kommune er der 18 målsatte søer, hvoraf de 9 vurderes at kunne opfylde sin målsætning i af søerne opfylder allerede deres målsætning, mens tilstanden i Møllesø og Maribo Søndersø forventes forbedret som følge af allerede planlagte og supplerende tiltag. Søer og begrundelsen for fristforlængelse ses af Figur 6 og Figur 7.

20 SIDE 20/67 Figur 6: Vandplanens begrundelser for udsættelse af tidsfrister for søer på Falster.

SPILDEVANDSPLAN

SPILDEVANDSPLAN SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN

GULDBORGSUND KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 11-09-2014 Spildevandsplan 2014-2020 For Guldborgsund Kommune Forslag til spildevandslan 2014-2020 Teknik- og økonomiudvalget: Vedtaget

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup

Favrskov Kommune. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Favrskov Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland SVE08 i Svenstrup Dokumentnr. 710-2015-128138 Udgivelsesdato 13. maj 2015 Udarbejdet Shakawan Amin og Erik Pedersen Kontrolleret

Læs mere

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk

RAPPORT. Ringkøbing-Skjern Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Opdateringer i Videbæk RAPPORT Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2020 Opdateringer i Videbæk Godkendt af Byrådet den 9.10.2012 T i l l æ g n r. 2 t i l s p i l d e v a n d s p l a n S i d e 2 I

Læs mere

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner

Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner Bilag 1 Dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt regnvandsbassiner i Furesø Kommune 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger samt

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

BILAG 3: EJENDOMSLISTER

BILAG 3: EJENDOMSLISTER Guldborgsund Kommune Spildevandsplan 2014-2020 Bilag 3: Ejendomslister BILAG 3: EJENDOMSLISTER Bilaget indeholder lister over de ejendomme, hvor der som følge af spildevandsplanen kan forventes påbud om

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005

Forslag. Tillæg nr. 15. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Forslaget er offentliggjort den 23. maj 2012 Forslaget er i høring i perioden fra d. 23. maj 18. juli 2012. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside samt udleveres ved henvendelse

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Strategi Separat, det er klart! Bjarne Nielsen Aalborg Forsyning, Kloak A/S Hvilken samfundsmæssig rolle har vi som forsyningsselskab? Vi skal sikre: Hygiejnisk og sundhedsmæssig sikker bortledning af

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version

Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan Endelig version Tillæg nr. 3 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Endelig version Natur- og Miljøafdelingen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold til øvrig planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag

Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for Forslag Spildevandsplantillæg nr. 4 vedr. optagelse af en række ejendomme ved Sølager i spildevandsplanen for 2011-2021 Forslag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Omfang af tillægget

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Krav om nedsivning af tag- og overfladevand...8 Tagvand Overfladevand Dispensation...8

Krav om nedsivning af tag- og overfladevand...8 Tagvand Overfladevand Dispensation...8 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Resumé...5 1.2 1.3 Baggrund for tillægget...5 Lovgrundlag...6 1.4 Miljøvurdering af tillæg til spildevandsplanen...6 1.5 Forhold til anden planlægning...6 2 2.1

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev.

Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Forslag til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Ændring af status for den øverste del af Slagterigrøften i Brønderslev. Dato: Journal nr.: 13/4785 Sagsbehandler: Jes Rose

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for

Rebild Kommune. Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 2-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Detailkloakering af Terndrup SØ Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag

Billund Kommunes Spildevandsplan Tillæg 5 - Forslag Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg 5 - Forslag Tillægget omfatter: Nedlæggelse af DuPonts Renseanlæg Afledning af spildevand fra DuPont til Grindsted Renseanlæg Nedlæggelse af eksisterende

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere