Grøn udviklingsplan for Bårse-Beldringe lokalområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn udviklingsplan for Bårse-Beldringe lokalområde"

Transkript

1 Grøn udviklingsplan for Bårse-Beldringe lokalområde

2 Grøn udviklingsplan for Bårse-Beldringe lokalområde Forsidefoto: Bårsesøerne Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf Godkendt af Miljø- og Klimaudvalget d.14. maj 2013

3 Forord Vordingborg Kommunes Miljø- og Klimaudvalg vedtog i 2011 en Strategi- og Prioriteringsplan for kommunens grønne områder. Den følges der nu op på med en række grønne udviklingsplaner, én for hvert af de 16 lokalområder. De grønne udviklingsplaner skal, inden for rammerne af Strategi- og Prioriteringsplanen, fungere som styreredskab for den fremtidige udvikling og daglige drift af de arealer, som Natursekretariatet er ansvarlige for. Denne grønne udviklingsplan er udarbejdet i samarbejde med Bårse-Beldringe Lokalråd og dækker det geografiske område, som hører under lokalrådet. Visioner og målsætninger Strategi- og Prioriteringsplanen opstiller kort fortalt ni overordnede visioner for Vordingborg Kommunes grønne områder. Det handler om at fremme mangfoldighed, grøn profil, kyster og strande, grønne forbindelser, tilgængelighed, læring, grøn synergi, grøn turisme samt formidling. Samtidig beskrives de generelle målsætninger for forskellige typer af grønne områder og deres anvendelse. Strategi- og Prioriteringsplanen kan læses i sin helhed på Vordingborg Kommunes hjemmeside > for borgere > natur, vandløb, grønne områder. Men hvordan omsættes visioner og målsætninger til konkrete tiltag på de lokaliteter, Natursekretariatet forvalter? Det skal denne grønne udviklingsplan præcisere ved at pege på, hvor den daglige drift kan ændres, enten i retning mod det mere naturprægede eller et større have-/parkpræg og hvor der er behov for renoveringer og nyanlæg for at nå vores mål. Disse mere specifikke målsætninger for enkelte arealer skal ses som udtryk for, hvordan arealerne kan udvikles over tid. Det er derfor ikke alle forandringer, som vil blive iværksat straks, men Vordingborg Kommune vil med denne udviklingsplan arbejde hen imod at målsætningerne opfyldes. Før udviklingen af de enkelte områder skal der udarbejdes et detailprojekt. Lokalråd og lokale kræfter vil blive inddraget i detailplanlægningen i det omfang, det er muligt. Lokalt engagement og frivillighed i forbindelse med den efterfølgende drift af omdannede grønne områder vil ofte kunne fungere som katalysator for at et projekt igangsættes og gennemføres. 3

4 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner og målsætninger... 3 Eksisterende forhold... 5 Bårse-Beldringe lokalområde... 5 Landsbyer... 5 Bårse... 5 Hastrup... 7 Teglstrup... 7 Dyrlev... 7 Det åbne land... 8 Adgang til vandet... 8 Fortidsminder... 9 Rekreative ruter Frivillighedsprojekter Igangværende projekter Kommende projekter Formidling Igangværende projekter Kommende projekter Natur Natura 2000-handleplaner Fredninger Klimatilpasningsprojekt Tubæk Å Oversigtskort Opsamling og prioritering

5 Eksisterende forhold Bårse-Beldringe lokalområde Det meste af lokalområdet er landzone med erhvervsinteresser indenfor landbrug og råstofgravning. Her er 6 landsbyer, hvoraf Bårse er den største. I Bårse findes flere mindre erhvervsvirksomheder, skole til 3. klasse, børneinstitutioner, købmand, bager, forsamlingshus, idrætsanlæg og hal samt ældrecenter. Her er Bårsesøerne, afkørsel fra motorvejen samt store grusgrave. Her er et fint netværk af ride-, cykel og vandreruter. Gennem områdets vestlige del løber vandreruten Sjællandsleden, som forbinder Svinøhalvøen med Næstved i nord og Vordingborg i syd. Bårse og Beldringe Sogn er en del af samarbejdet De syv sogne og har med denne tilknytning god forbindelse og samstemmende interesser med Lundby Lokalråd. På de følgende sider beskrives de grønne arealer i lokalområdet, som Natursekretariatet har ansvaret for, og andre grønne projekter som Vordingborg Kommunen er involveret i. Tal i parentes henviser til oversigtskort på side 6 og 18. Landsbyer Bårse Trekanten Trekanten/Grønt anlæg ved Strædet (1) Trekanten er et lille prydanlæg på ca 1800 m 2 med blomstrende buske, træer og stauder i bede omkring en klippet græsflade. Beplantningen er renoveret i 2009, og der er i plantevalget lagt vægt på, at der skal være stor variation i løv, blomstring, former og farver i anlægget, så der er noget at se på året rundt. Der er fra lokalrådet fremsat ønske om en pavillon til arrangementer i anlægget. Den vil kunne rejses af lokale kræfter. I 2013 vil det grønne område gennemgå en renovering for at gøre området mindre vedligeholdelseskrævende. Lokalrådet arbejder videre med placering og udseende af den ønskede pavillon i dialog med Natursekretariatet. Bårse Gadekær (2) Gadekæret ligger ved Lovgårdsvej og Parkvej i Bårse. Mod syd og øst afgrænses gadekæret af en beplantning af buske og store træer, og mod nord og øst ligger en åben græsplæne med plads til ophold. Her er også en petanquebane og en lille, flisebelagt opholdsplads, som anvendes og vedligeholdes af naboejendommen Aggerhus Ældrecenter. Bårse gadekær Driften af området fortsætter uændret. 5

6 Branddam ved Sneserevej (3) Branddammen ligger næsten helt ud til vejen og egner sig ikke som opholdsareal men er en oplevelse at se på, når man kører eller går forbi. Ved vejen står to stynede træer på en græsskråning ned mod vandspejlet. Mod øst bag branddammen er af en tæt og bred kratbevoksning. Beplantningen omkring branddammen trænger til at blive tyndet ud og beskåret. Der ses på beplantningen omkring branddammen og en renovering igangsættes efter behov. Legeplads Friheden (4) Legepladsen ligger mellem Gernersvej og Fredensvej i den nordlige del af Bårse. Den er renoveret i 2010 med fokus på udvikling af børns motoriske evner. Legeredskaberne er udført i naturmaterialer og henvender sig især til mindre børn. Legepladsen er stadig under udvikling, og der arbejdes på at give børnene flere sanse- og naturoplevelser. Blandt andet ved at tilføje planter, som kan spises, er rare at røre ved, dufter godt, får flotte farver eller tiltrækker fugle og Jorden-er-giftig -bane på legepladsen småinsekter. Der er tradition for, at lokale kræfter mødes i foråret på legepladsen til en klargøringsdag. Lokalrådet ønsker i den forbindelse en bredere, dobbelt at låge i hegnet i legepladsens sydøstlige hjørne, så der kan køres en trailer til grenafklip o.lign. ind på arealet. Driften fortsætter uændret. Oversigtskort Bårse By 6

7 Bårse Stadion (5) Bårse Stadion er rammen om en stor del af idræts- og fritidslivet i Bårse og et mødested for byens og omegnens borgere. Idrætsanlægget rummer én 11-mandsbane og flere mindre træningsbaner. Banerne ligger i læ af høje levende hegn. Mod nord står en række lindetræer ud mod landevejen. Banerne anvendes til organiseret boldspil og agility, og græsfladen plejes på et niveau der svarer til denne anvendelse. Driften fortsætter uændret. Hastrup Hastrup Gadekær (10) Branddammen er i sin tid etableret med fin stensætning i kanten. Det har et stort vandspejl men er umiddelbart ikke et sted, der lægger op til ophold men et sted man kan nyde at se på, når man passerer forbi. Der er i 2011 etableret en terrænregulering på den tilstødende mark for at forhindre oversvømmelser fra marken til gadekæret. Driften fortsætter uændret. Teglstrup Teglstrup Gadekær (11) Gadekæret ligger på et gadehjørne og er indhegnet hele vejen rundt, så der er ikke umiddelbar adgang til gadekærets vandspejl eller til at opholde sig ved gadekæret. Mod Teglstrupvej er en græsplæne og bag gadekæret bredt busket af løvfældende træer og buske. Driften fortsætter uændret. Bårse Skole (6) På legepladsen ved Bårse Skole varetager Natursekretariatet vedligholdelse af den klippede græsflade og hækkene. Driften fortsætter uændret. Mindesten for Genforeningen (7) Genforeningsstenen står ved siden af indkørslen til ejendommene Sneserevej nr. 13 og 17, Bårse, 4720 Præstø. Den er sat op af Ungdomsforeningen i Bårse i Stenen er næsten skjult af beplantning. Dyrlev Dyrlev Branddam (12) Branddammen i Dyrlev er et flot sted med plads til ophold på den klipppede græsflade ud Dyrlevvej, flot stensætning i kanten af branddammen, frodige pil- og poppeltræer og ikke mindst et godt levested for frøer og skaller.der er desuden ytret lokal interesse for at overtage plejen af gadekæret. Der tages initiativ til at etablere et gadekærslaug. Driften fortsætter uændret Der efterlyses lokale frivillige, der vil tage sig af stenen og friholde den for bevoksning. Dyrlev Branddam 7

8 Gishale Mindesten for Genforeningen (13) Ved Hovedvejen 123 har beboerne i Beldringe Sogn rejst en sten til minde om Genforeningen Lokale beboere forestår pleje og vedligeholdelse Gishale Pitstop (14) Ved Hastrupvej 8 har lokale kræfter etableret en rasteplads med bord og bænke, omkranset af pilehegn. Etablering af pladsen er støttet af midler fra Syv Sogne. Pladsen er til fri afbenyttelse og der forefindes ligeledes affaldsbeholder. Pladsen vedligeholdes af lokale beboere. Det åbne land Adgang til vandet Bårsesøerne (8) Bårsesøerne og de omkringliggende naturarealer er i privat eje men et stort aktivt grønt rekreativt område for Bårseborgerne. I den gældende lokalplan er området udlagt til vandsportscenter med yderligere mulighed for opførelse af bygninger til spejderformål m.v. Det er i skrivende stund uklart hvad der sker med vandsportcenterprojektet. På grund af arealets placering i udkanten af Bårse by er der stor lokal interesse for at udnytte området rekreativt. Der er af lokale kræfter dannet en Projektgruppe Bårsesøerne, som har udarbejdet et oplæg til, hvordan søerne kunne omdannes til et attraktivt rekreativt naturområde. På den tilstødende grusgrav ligger krav om efterbehandling til et naturområde med offentlig adgang, og den og søerne kunne indgå i et stærkt grønt bælte ved Bårse. Bårsesøerne 8

9 Indtil der kommer en endelig afklaring på planerne om et vandskisportcenter i Bårsesøerne kan Vordingborg Kommune kun tage de lokale ønsker til efterretning. Søerne inddrages i planlægningen af klimaprojekt omkring Tubæk Å Naturrum Præstø Fjord isætningsplads ved Even Å (9) Ved Even Å er der i forbindelse med formidlingsprojektet Naturrum Præstø Fjord etableret en fjordpost med faciliteter til kanoog kajaksejlere samt for fugleinteresserede. Her er borde og bænke, bålplads, fastmonteret fuglekikkert samt en rulle til isætning af kano og kajak. Græsset og busketterne holdes af en lokal forening, mens de nyetablerede faciliteter vedligeholdes af Vordingborg Kommune. Plejen fortsætter uændret Fortidsminder Af de bedst bevarede og mest spændende fortidsminder i Vordingborg Kommune er 52 beskrevet på Fortidsmindeguiden, og på de konkrete lokaliteter er der opsat informationstavler. Enkelte steder er der også anlagt parkeringspladser ved fortidsmindet. Adgang til og formidling af fortidsminderne prioriteres højt. De fleste er beliggende på private arealer, typisk på marker, og plejes af Vordingborg Kommune. Enkelte steder plejes fortidsmindet af et frivilligt laug. Vordingborg Kommune vil arbejde på, i samarbejde med lodsejerne, at skabe adgang til endnu flere fortidsminder og få dem beskrevet og formidlet på Fortidsmindeguiden og med informationstavler på lokaliteterne. Det er også et mål, at flere fortidsminder skal under regelmæssig pleje, enten af Vordingborg Kommune eller ved at oprette lokale frivillige laug til pleje af fortidsminderne. I Bårse-Beldringe lokalområde er to fortidsminder med i Vordingborg Kommunes grønne driftplan. Ved Even Broskov Oldtidsvej (15) En ca. 70 m. lang og 3,5 m. bred stenlagt vej, som blev opdaget i Den ældste del af vejen stammer fra år f.v.t, men her findes også et middelalderspor fra omkring år Vordingborg Kommune har i samarbejde med Kulturarvssstyrelsen (KUAS) i 2009 foretaget en omfattende oprensning af vejens stenlægninger, så de nu igen fremstår synlige for den besøgende. Oldtidvejen vedligeholdes ved græsslåning 2 gange årligt. Plejen fortsætter uændret 9

10 Risby Oldtidsveje (16) I 1973 udgravede Nationalmuseet ved Risby en yderst velbevaret stenbrolagt vej og svellebro fra Vikingetiden. Vejen blev efterfølgende fredet og ligger nu frilagt i ådalens eng kun ca. 400 m. vest for motorvej E47, den nutidige version af denne ældgamle færdselsåre. Der er i alt fundet mere end 30 tidlige ris- og grenveje i den fugtige, bevarende engjord. Vejene ved Risby er nogle af de bedst bevarede oldtidsvejspor, vi har i Danmark. Der er adgang til fortidsmindet via en trappe fra Risbyvej, og her er også opstillet etinformationsskilt om fortidsmindet. Plejen består i græsslåning 2 gange årligt, så stenbrolægningen tydeligt ses. Rekreative ruter Sjællandsleden (Sydsjællandsleden) Den regionale vandrerute Sjællandsleden går gennem området langs kysten og ind over land. Det drejer sig om de smukke etaper Køng Overdrev Hanebjerg Gård samt Basnæs Køng Overdrev. Ruten formidles på i foldere og på informationsskilte. Der er skiltning på hele ruten. Ruten benyttes af vandreturister såvel som lokale. Plejen fortsætter uændret Foto af Risbyvejene fra fortidsmindeguide.dk Den regionale vandrerute Sjællandsleden Fjord til Fjord Naturstien Fjord til Fjord Naturstien er et sammenhængende stisystem for alle til hest eller til fods. Fjord til Fjord Naturstien går på tværs af Sjælland ind over landet og forbinder Sjællandsleden ved Avnø/Dybsø med Sjællandsleden ved Præstø. Stien er blevet til i 2008 på privat initiativ af 7 sogne-gruppen, som nedsatte en stigruppe til planlægning og etablering af Fjord til Fjord stien. Nu varetages stiens videre udvikling og vedligeholdelse af Foreningen bag Fjord til Fjord Naturstien. Stien formidles på samt i en trykt folder. 10

11 og formidles den unikke natur og de mange købstæder og landsbyer. Fjord-til-fjord-stiens forløb gennem lokalområdet I tilknytning til Fjord til Fjord stien har en lokal borger etableret et mindre skovområde med mange mindre træer og buske ved Faksinge By (17). Borgeren vedligholder selv stedet, med hjælp fra de lokale. Her er opsat et shelter samt bord og stole med udsigt over ådalen, som frit kan benyttes ved kortere ophold. Fjord-til-fjord-stien Munkevejen Den tysk-danske Munkevejen er en tematiseret cykelrute. Ruten kommer forbi historiske steder, der vidner om kristendommens udbredelse og dens betydning for vores kulturarv. Samtidigt nydes Den dansk-tyske cykelrute Munkevejen Munkevejen går gennem lokalområdet. På etapen Sandvig-Præstø kører man ned til den hvidkalkede gamle kirke i Beldringe. Her kan man gøre ophold i det bakkede herregårdslandskab med stengærder, skove og markerog læse om kirkens og landskabets historie på informationsskiltet om Munkevejen. Se mere på Forbedret fodgængeradgang fra Bårse til Bårsesøerne Det kan være vanskeligt at komme fra Bårse til Bårsesøerne langs den stærkt trafikerede landevej. Et stort ønske fra Lokalrådet og Projektgruppen Bårsesøerne er derfor en forbedret adgangsvej fra Bårse by til Bårsesøerne, fordi disse benyttes meget til forskellige rekreative formål. Der arbejdes videre med at forbedre adgangsforholdene. 11

12 Frivillighedsprojekter Igangværende projekter Blomsterlaug i Bårse I Bårse har en ildsjæl, Karen Olsen, igennem mange år organiseret udsmykning af byen med sommerblomster, pileflettede kugler ved byportene, juleudsmykning m.v. Arbejdet fortsættes i et frivilligt blomster- /udsmykningslaug, som Vordingborg Kommunes naturvejleder hjælper med at oprette. Kommende projekter Frivillig naturpleje og dannelse af laug Naturvejlederen vil samarbejde med lokalrådet, Beldringe borgerforening, Bårse Borgerforening, lodsejere og lokale ildsjæle om igangsætning af lokale naturprojekter i området. Det kunne for eksempel dreje sig om etablering af laug såsom gadekærslaug, høslætlaug og kogræsserlaug, hvor lokale borgere giver en hånd med til naturplejen af grønne områder og naturarealer Konkret er der planer om et samarbejde med en lokal borger ved Gishale omkring igangsætning af frivillige naturplejeaktiviteter i samarbejde med lodsejere i Beldringeområdet. Sommerblomster Desuden har en anden lokal borger vist interesse for opstart af et høslættelaug ved Præstø Overdrev, som nu afgræsses af får. Der tages kontakt til lodsejer og arealet besigtiges med evt. mulighed for opstart af høslætaktiviteter på dele af arealet. Bårsesøerne Projektgruppe Bårsesøerne har udarbejdet et projektforslag til søernes anvendelse og etablering af faciliteter. Hellig kilde ved Beldringe Kirke Beldringe Borgerforening står for at koordinere mange frivillige initiativer i Beldringe Sogns lokalområde, De har bl.a. sørget for forskønnelse og restaurering af den hellige kilde ved Beldringe Kirke i 2008 i samarbejde med Beldringe Gods og Beldringe Kirke. Mange lokale frivillige mødte op for at hjælpe med at rydde træer og rødder, plante nyt, rense vandledning, opsætte borde-bænke mv. Med støtte de de 7 Sogne har Borgerforeningen været igangsætter i forhold til at få plantet Rhododendron ved kildeområdet ved kirken. Høslet naturpleje med le 12

13 Formidling Igangværende projekter I 2012 blev Naturrum Præstø Fjord indviet ved fjordposten ved Even, hvor der er opsat bordebænkesæt, fuglekikkert og landingsplads for kano/kajak. Til indvielsen formidlede naturvejlederen dyre- og fuglelivet i og omkring fjorden, og nybegyndere kunne prøve en tur havkajak med instruktører fra Næstved Kano- og kajakklub. De nye faciliteter og formidlingen ved fjordposten Even synliggøres fremadrettet gennem diverse offentlige ture, digital formidling og i samarbejder med lokale foreninger og brugere. Kommende projekter Naturvejlederen vil samarbejde med frivillige formidlere og lokale foreninger om tilrettelæggelse af flere offentlige ture i området med fokus på formidling af fortidsminder, kulturhistorie og natur samt de rekreative muligheder til fods, cykel og til hest. Natursekretariatet vil samarbejde med lokale borgere og lodsejere om formidling af seværdigheder, steder, naturlokaliteter, stier og faciliteter på hjemmesiden, friluftsguiden.dk. I samarbejde med DNs Vordingborg -afdeling har der været afholdt en offentlig cykeltur i området omkring Even sø langs fjorden, gennem Melteskoven, forbi Beldringe Gods og Kirke og herfra tilbage til Præstø. Fjordposten ved Even, den nye informationstavle ved Broskovvej og projekt Munkevejen blev præsenteret undervejs. Trængsel ved fuglekikkerten ved Even 13

14 Natur Natura 2000-handleplaner Nogle naturområder er af staten udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder. Disse områder er udpeget for at beskytte dyre- og plantearter samt naturtyper, der er truet i EU. Vordingborg Kommune har i 2012 vedtaget 7 Natura 2000-handleplaner, som beskriver konkrete tiltag og forvaltningsmetoder, der skal være med til at standse tilbagegangen for truede naturtyper og arter indenfor områderne. Den nordøstlige del af lokalområdet er omfattet af en sådan handleplan. Planen beskrives kort hér og kan læses i sin helhed på Natura 2000-handleplan for havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (område 168) Området omfatter havet og kysterne mellem det sydøstlige Sjælland, Møn og Falster, fra Præstø Fed i nord til Hestehoved Fyr på Falster i syd, fra Farødæmningen i vest til Hollændergrund nord for Ulvshale mod øst. Det er et af de Natura 2000-områder i Danmark, der er rigest på internationalt beskyttelseskrævende naturtyper og arter. Naturtyperne trues bl.a. af en høj næringsstof-belastning, tilgroning med træer og buske og unaturlige vandstandsforhold (grøftning). Terner og vadefugle yngler på jorden og er derfor meget sårbare overfor forstyrrelse og for rovdyr som ræv og mink. Når forekomster af sårbare naturtyper og arter mindskes i antal og areal, får arterne sværere ved at spredes og genindvandre til deres levesteder. Den overordnede målsætning for området er, at de marine områder skal have god vandkvalitet og et artsrigt dyre- og planteliv. Natura 2000-område 168 (Miljøministeriet 2011) Den komplekse og dynamiske kystnatur skal have høj prioritet. Naturtyperne på land skal have en hensigtsmæssig drift, der fremmer de naturtypekarakteristiske arter. Truslerne skal være reduceret til et acceptabelt niveau, og arealet af de fragmenterede og truede naturtyper skal øges. Det skal bl.a. ske ved hjælp af ved rydning af opvækst, herunder af invasive arter, og ved etablering af den fornødne og mest hensigtsmæssige pleje/drift. Der gøres en særlig indsats i forhold til de fragmenterede og truede naturtyper. Arternes levesteder sikres ved at arealdriften tilpasses arternes levestedskrav og ved at prædation og forstyrrelse imødegås, hvor det er afgørende trusler. Der er særligt fokus på de truede arter plettet rørvagtel, splitterne, dværgterne og brushane. 14

15 Fredninger Fredning ved Nysø (A) Fredet af ejeren i 1976 med det formål at sikre de betydelige landskabelige værdier omkring Præstø, herunder lindealléen der fører fra offentlig vej til parken ved Nysø Slot. Fredning af træer på Nysø mark og i Nysø Lystskov (B) En fredning fra 1926 af forskellige Træer, der paa Grund af deres Ælde, karakteristiske Profiler, landskabelige Skønhed eller Sjældenhed findes at burde værnes og bevares for Eftertiden. Træerne er fredet af ejeren. Fredning af arealer mellem Præstø Fjord og landevejen mellem Fakse og Præstø (C) Fredet i 1956 med det formål at sikre udsigten over Præstø Fjord. Fredning af Oldtidsvejen ved Broskov (D) Fredet i 1956 for at bevare fortidsmindet og sikre offentligheden adgang til arealet. Fredede arealer 15

16 Klimatilpasningsprojekt Tubæk Å Når det regner meget eller ved tøbrudssituationer kan vandløbene have problemer med at føre vandet, og der sker oversvømmelser på lavtliggende arealer. Præstø by og arealer op til Tubæk å er særligt udsatte. Højvande kan forstærke problemerne ved, at vandet ikke kan løbe ud i fjorden. Vordingborg Kommune har taget skridt til at udarbejde en helhedsplan, der inddrager hele afstrømningsoplandet til Tubæk Å i en samlet løsning. Løsningen skal være til gavn både for Præstø by og for de omkringliggende bebyggelser og de dyrkede arealer. Planen skal vise, hvor det er muligt at parkere vand og hvilke løsninger, der skal til for samtidig, at kunne få gode livsvilkår i vandløb, søer, fjorden og de lavtliggende naturarealer langs vandløbene. Planen skal bruges som et katalog over mulige projekter og projektområder, der kan gennemføres efterhånden som interessen og pengene er til rådighed. I Bårse by vil der blandt andet blive kigget på det rørlagte vandløb, der ligger under husene i villakvarteret, samt mulighederne for brug af vandskisøerne og vandparkering opstrøms Bårse By. Omkring Beldringe vil der blandt andet blive fokus på genslyngning af Tubæk å og vandparkering i å-dalen. På hjemmesiden vil udviklingen i projektet blive beskrevet. Afstrømningsopland til Tubæk Å 16

17 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Kæmpe-Bjørneklo er en invasiv plante. Fælles for invasive planter er, at de ikke tilhører den oprindelige danske natur og at de, med deres voldsomme vækst, fortrænger det naturlige plante- og dyreliv. Kæmpe-Bjørneklo findes i dag spredt ud over hele Vordingborg Kommune. Udover at Kæmpe-Bjørneklo er en direkte trussel mod den biologiske mangfoldighed, er den også giftig, idet dens plantesaft ved berøring med huden kan give voldsomme udslæt. Det er derfor vigtigt, også af hensyn til folkesundheden og befolkningens rekreative interesser, at planten bekæmpes. Bårse-Beldringe lokalområde bliver omfattet af en indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo i Vordingborg Kommune foretager i dag bekæmpelse af planten på offentlige arealer i lokalområdet. Vordingborg Kommune har i 2009 udarbejdet den første indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo. Planen omfatter kyststrækningen fra Dybsø Fjord til Kalvehave Havn. I et område, der er omfattet af en indsatsplan, har alle grundejere, offentlige såvel som private, pligt til at bekæmpe planten effektivt. Kæmpe-Bjørneklo langs vandløb 17

18 Oversigtskort 18

19 Opsamling og prioritering Denne grønne udviklingsplan gennemgår både arealer som skal opretholde status quo, steder hvor der kan ske forandringer i udtryk eller anvendelse samt helt nye områder, som kan udvikles til rekreative perler. Vi har også været omkring alle de frivillige tiltag der skabes af engagerede borgere, som derved bidrager til at løfte deres lokalområde og gøre Vordingborg Kommune meget grønnere. Blandt de udviklingspotentialer, der er nævnt i planen vil Natursekretariatet i samråd med lokalrådet prioritere indsatsen således: 1. Bårsesøerne udvikling af rekreative muligheder og adgang til arealerne, når/hvis det bliver muligt ihht. Vandskisøprojektet 2. Forskønnelse af landsbyerne oprettelse af laug 3. Laug Natursekretariatet støtter om etablering af gadekærslaug og mindestenslaug, hvis der er interesserede frivillige 4. Støtte op om lokalrådets og beboerforeningernes aktiviteter med vejledning og formidling 19

Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde

Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Forsidefoto: Sti i Ørslev Skov. Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Stensved lokalområde

Grøn udviklingsplan for Stensved lokalområde Grøn udviklingsplan for Stensved lokalområde Grøn udviklingsplan for Stensved lokalområde Forsidefoto: Paddehuller ved Stensved Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Mern og Øster Egesborg lokalområde

Grøn udviklingsplan for Mern og Øster Egesborg lokalområde Grøn udviklingsplan for Mern og Øster Egesborg lokalområde Grøn udviklingsplan for Mern og Øster Egesborg lokalområde Forsidefoto: Sandvig Strand Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Kalvehave og Omegn lokalområde

Grøn udviklingsplan for Kalvehave og Omegn lokalområde Grøn udviklingsplan for Kalvehave og Omegn lokalområde Grøn udviklingsplan for Kalvehave og Omegn lokalområde Forsidefoto: Sjællandsleden ved Kalvehave Strand Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Vestmøn lokalområde

Grøn udviklingsplan for Vestmøn lokalområde Grøn udviklingsplan for Vestmøn lokalområde Grøn udviklingsplan for Vestmøn lokalområde Forsidefoto: Borrensbjergstien Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs lokalområde

Grøn udviklingsplan for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs lokalområde Grøn udviklingsplan for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs lokalområde Grøn udviklingsplan for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs lokalområde Forsidefoto: Stuby Sø Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Nyråd lokalområde

Grøn udviklingsplan for Nyråd lokalområde Grøn udviklingsplan for Nyråd lokalområde Grøn udviklingsplan for Nyråd lokalområde Forsidefoto: Bakkebølle Strand Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning

Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje. og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015. Vejledning til ansøgning Tilskudsordning til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter i Vejle Kommune i 2015 Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2015 en pulje, hvor private, organisationer og interessegrupper

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde

Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde Grøn udviklingsplan for Præstø lokalområde Forsidefoto: Blå Flag Strand i Præstø Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen

JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED. Jungshoved et sving ud i naturen JUNGSHOVED LOKALRÅD LOKAL UDVIKLINGSPLAN FOR JUNGSHOVED Jungshoved et sving ud i naturen Foto Tage Klee Lokal udviklingsplan for Jungshoved, Vordingborg kommune, vedtaget på borgermøde juni 2016 Handlingsplan

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø

KORT FORTALT. Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Odder. Saksild. Ørting. Hov. Hundslund. Gylling. Tunø KORT FORTALT Odder Saksild Ørting Hundslund Hov Gylling Tunø forslag til Odder Kommuneplan 2009-2021 Tales vi ved? Du sidder nu med debatoplæg til Byrådets Forslag til Kommuneplan 2009-2021. Forslag til

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Naturpleje i Terkelsbøl Mose

Naturpleje i Terkelsbøl Mose Naturpleje i Terkelsbøl Mose I dette efterår/vinter gennemføres et større naturplejeprojekt i Terkelsbøl Mose nord for Tinglev. Da denne mose sammen med Tinglev Mose udgør et NATURA 2000-område, har myndighederne

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Velkommen til Jungshoved

Velkommen til Jungshoved Velkommen til Jungshoved Her finder I Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved Naturprojekt på Jungshoved, Bøndernes Egehoved og Sydgårdens arealer Et sammenhængende naturområde med tre unikke naturtyper:

Læs mere

Natur- og Stipuljen 2017

Natur- og Stipuljen 2017 Natur- og Stipuljen 2017 Støtteordning til naturgenopretning, naturpleje og friluftslivsprojekter i Vejle Kommune Vejledning til ansøgning Vejle Kommune afsætter igen i 2017 en pulje, hvor private, organisationer

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter

VEJLEDNING TIL ANSØGNING. Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter VEJLEDNING TIL ANSØGNING Tilskud til naturgenopretning, naturpleje og stiprojekter Fredericia Kommune afsætter årligt en pulje, hvorfra private, organisationer og interessegrupper kan søge om tilskud til

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Missing links Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Udvikling af Naturstyrelsens HOTspots Udvikling af støttepunkter for brug af naturen Plads

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune Vedtaget af byrådet den 9. oktober 2008 1 Wilhjelm-udvalgets konklusion I 2001 udkom den såkaldte Wilhjelm-rapport En rig natur i et rigt samfund.

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Lundby lokalområde

Grøn udviklingsplan for Lundby lokalområde Grøn udviklingsplan for Lundby lokalområde Grøn udviklingsplan for Lundby lokalområde Forsidefoto: Svinø Strand Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg

Læs mere

Bårse lokalområde 23

Bårse lokalområde 23 Bårse lokalområde 23 Kulturmiljøer Faksinge Sanatorium Even Sø området Landskab: Ådal, skov Tema: Rekreation, infrastruktur. Emne: Vejanlæg, sanatorium, natur Tid: Oldtid, 1906-1958. Even er en markant

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune

Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Oplæg på kursus for fåreavlere den 30. oktober 2015 i Ribe. Strategier for drift og udvikling af natur i Vejle Kommune Af Bo Levesen, Vejle Kommune Overordnet strategi for naturpleje og naturudvikling

Læs mere

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok?

Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Beskytter lovgivningen den danske natur godt nok? Naturhistorisk forening for Nordsjælland den 25. april 2012 Hanne Stensen Christensen (Chef for Natur og Vandkontoret Næstved Kommune) Hvad vil jeg sige?

Læs mere

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan

Udarbejdelse af en naturkvalitetsplan VISION 3: SÆT NATUREN FRI Artsrigdom, vild natur og natur i byen Naturen i Hjørring Kommune rummer stor biologisk mangfoldighed og kan bryste sig af naturområder i international klasse. Samtidig er den

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

NyebyskoveiNæstved. Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1

NyebyskoveiNæstved. Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1 Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1 Næstved kommune teknisk forvaltning September 2006 Indledning Denne plan indeholder 3 nye byskove i Næstved, og er første fase af en omfattende satsning

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015

HABITATS ApS September 2015. Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Philip Hahn-Petersen Partner i Habitats Danske Parkdage Oplæg 10/9 2015 Status for naturen i DK Hvilken natur skal med? Overskud af næringstoffer Naturpleje af græsland Naturpleje af overset natur Integrer

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Plejeplan for fortidsminde Regnershøj. plan for fortidsminde

Plejeplan for fortidsminde Regnershøj. plan for fortidsminde Plejeplan for fortidsminde Regnershøj plan for fortidsminde Frednings nr. Kommune Reg. nr. 3321:1 Kalundborg 309-08-020 Navn/lokalitet Matr. nr. Førstegangspleje, år Regnershøj 10 d, Bjerge 1983 Adresse

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indsatsplan Bekæmpelse af kæmpe bjørneklo Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag... 3 Lovhjemmel... 3 Ikrafttræden... 3 Bekæmpelsespligt... 3 Prioritering af arealer... 3 Tidsfrister for bekæmpelse... 4 Tilsyn,

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 2-05 LYNGVEJENS STADION REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING I OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan

Læs mere

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav

Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan for Ølsted Grusgrav Gennemgang af indsigelser kommuneplantillæg 12 og lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav Sagsbehandler: mesv Dato: April 2013 Sagsnr: 2012/0009619 Nr. Navn Resumé af 1a Styregruppen for Ønske om at veje kan

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole

Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole Ad 1) Velkomst: Gerda bød velkommen til de ca. 35 personer, der var mødt. Ad 2) Elise Hvelplund bød også velkommen

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Søhøjlandet. Driftsplan Målsætninger og Borgerinddragelse

Søhøjlandet. Driftsplan Målsætninger og Borgerinddragelse Søhøjlandet Driftsplan 2018-2032 Målsætninger og Borgerinddragelse Formål med driftsplaner Omsætte Naturstyrelsens overordnede politikker og retningslinjer til arealdrift. Styringsredskab Afvejning af

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere