16 b tilladelse med vilkår Volstrup Volstrupvej 2, 7560 Hjerm Meddelt 20. april 2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16 b tilladelse med vilkår Volstrup Volstrupvej 2, 7560 Hjerm Meddelt 20. april 2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR"

Transkript

1 POSTBOKS 19 T: ØSTERGADE F: STRUER E: 16 b tilladelse med vilkår Volstrup Volstrupvej 2, 7560 Hjerm Meddelt 20. april 2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 1 af 46

2 Indholdsfortegnelse Ikke teknisk resumé Tilladelsen med vilkår Ansøgning om tilladelse Tilladelse efter 16 b Oversigt over vilkår Offentlighed Klage- og søgsmålsvejledning Baggrund for tilladelsen Meddelelsespligt Udnyttelse af tilladelsen og bortfald Retsbeskyttelse Beliggenhed og planmæssige forhold Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri Afstandskrav, bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v Landskabsforhold, bygninger og beplantning Husdyrhold, staldanlæg og driftsforhold Husdyrhold og stalde Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer Driftsforstyrrelser og uheld Gødningsproduktion håndtering og opbevaring Flydende og fast husdyrgødning Gener fra husdyrbruget Lugt Støj Støv og transport Fluer og skadedyr Ammoniak, natur og bilag IV arter Ammoniak og natur Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Bedste tilgængelige teknik (BAT) Ansøgers BAT redegørelse Fodring Forbrug af vand og energi Opbevaring af husdyrgødning Staldindretning Kommunens samlede vurdering af BAT Husdyrbrugets ophør Egenkontrol og dokumentation Grænseoverskridende virkninger...35 Bilag 1 Beliggenhed...36 Bilag 2 Afløbsplan...37 Bilag 3 Beredskabsplan...38 Bilag 4 3 beskyttede naturområder og potentielt ammoniakfølsom skov...44 Bilag 5 - Kategori 1- og 2-natur og Natura TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 2 af 46

3 Datablad Afgørelsesdato 20. april 2018 Afgørelsestype 16 b tilladelse med vilkår Husdyrbrugets navn Volstrup Husdyrbrugets adresse Volstrupvej 2, 7560 Hjerm Husdyrbrugets ejer og kontaktperson Volstrup I/S, Volstrupvej 2, 7560 Hjerm Niels G. Mikkelsen, Volstrupvej Hjerm Brugstype Slagtesvin CVR nr. / P nr / CHR nr Ejendomsnr Matrikel nr. Husdyrbrugets miljøkonsulent Godkendelses- og tilsynsmyndighed Sagsbehandler 1a Volstrup Hgd., Hjerm m.fl. Sagro I/S Karen V. Thomasen Mail: Struer Kommune Kristian Iversen TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 3 af 46

4 Ikke teknisk resumé Volstrup I/S har den 1. marts 2018 ansøgt om en tilladelse efter husdyrbruglovens 16 b til den eksisterende produktion af slagtesvin på Volstrup, Volstrupvej 2, 7560 Hjerm. Da den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget er på kg NH 3 -N/år, skal husdyrbruget have en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens 16 b. Ejendommen har en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens (MBL) 33 meddelt d. 18. februar 1991 Inden for de seneste 8 år er husdyrbruget meddelt en tilladelse til udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde efter anmeldeordningens 19 f den 9. januar Der er nu søgt om en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens 16 b. Ansøger ønsker ikke at foretage ændringer på husdyrbruget, men blot en tilladelse efter de nye regler i husdyrbrugloven som er baseret på m 2 produktionsareal. Som følge af denne nye regulering er det muligt for ansøger at producere flere dyr indenfor det tilgængelige produktionsareal. Husdyrbruget har ikke biaktiviteter, som er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven. I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte, og der er redegjort for husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Der er i tilladelsen stillet en række vilkår som sikrer, at husdyrbruget kan drives uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturmiljø samt ressourceforbrug. Ved vurderingerne er der inddraget alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år før afgørelsen er truffet. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 4 af 46

5 1. Tilladelsen med vilkår 1.1 Ansøgning om tilladelse Struer Kommune har den 1. marts 2018 modtaget en ansøgning om en 16 b tilladelse efter den nye husdyrbruglov til produktionen af slagtesvin på Volstrup, Volstrupvej 2, 7560 Hjerm. Ansøgningen om tilladelse er baseret på de oplysninger, der er indsendt i husdyrgodkendelse.dk i ansøgningen med nr version 1. Struer Kommune har senest været på miljøtilsyn den 12. maj Tilladelse efter 16 b Tilladelsen omfatter husdyrbrugets produktionsanlæg med tilhørende anlæg til opbevaring af husdyrgødning og foder. Der er i tilladelsen stillet vilkår, der sikrer, at husdyrbruget efter udvidelsen ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet. Desuden er der stillet forskellige vilkår for at fastholde forudsætningerne for de vurderinger, der danner grundlag for tilladelsen. Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet (nabobeboelser, Natura 2000-områder, øvrig natur og landskabelige værdier). Godkendelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. efter byggeloven, planloven, m.v. samt ændringer i afledning af spilde- og overfladevand efter miljøloven) skal husdyrbruget selv sørge for at søge om separat. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser; også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse. Med mindre andet er anført gælder vilkårene fra det tidspunkt, hvor tilladelsen er taget i brug. Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet efter reglerne i Husdyrbrugloven 1 med tilhørende bekendtgørelse 2 og vejledning. Derudover er der foretaget en vurdering af ansøgningen efter reglerne i habitatbekendtgørelsen 3. Ifølge denne skal kommunen, før der bliver meddelt en tilladelse eller godkendelse til et husdyrbrug, foretage en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 1 Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 256 af 21. marts Bekendtgørelse nr af 30. november 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 3 Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 5 af 46

6 1.3 Oversigt over vilkår Herunder er en oversigt over de vilkår, der er meddelt i tilladelsen efter 16 b. Dyretyper og produktionsareal 1. Fordelingen af dyretyper, staldsystemer og størrelsen af produktionsarealet i det enkelte staldafsnit, skal svare til nedenstående og må ikke ændres uden en forudgående godkendelse/tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Opbevaring af olie- og kemikalieaffald 2. Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tæt emballage beregnet til formålet og være tydeligt mærket med angivelse af indhold. Oplaget må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne f.eks. ved afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Oplaget skal som minimum være overdækket med et halvtag og stå på støbt bund. Pladsen skal indrettes med fald, fordybning eller opkant, så en mængde mindst svarende til indholdet af den største beholder vil blive tilbageholdt, hvis der sker spild eller lækage. Anden tilsvarende foranstaltning, der skaber samme sikkerhed mod forurening er også acceptabel. Eventuelt spild skal opsamles af velegnet adsorptionsmateriale og bortskaffes som farligt affald. Se afsnit 10 med egenkontrol vilkår. Opbevaring af flydende husdyrgødning 3. Alle tre gyllebeholdere skal være forsynet med fast overdækning. Hvis en teltoverdækning udskiftes, skal den nye teltoverdækning være forsynet med et indvendigt skørt for at sikre mod indvendig korrosion af gyllebeholderen. 4. Hvis overdækningen er en teltdug, må åbning af teltdugen kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. 5. Skader på teltoverdækningen skal repareres indenfor en uge efter skadens opståen. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 6 af 46

7 6. Kan skaden ikke blive repareret indenfor en uge, skal der indgås en aftale om reparation inden to hverdage efter skaden er opstået. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om dette. Støj 7. Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra staldene og gyllebeholderne, må i intet punkt - målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a): Tidsrum Grænseværdi db(a) Referencetidsrummet Mandag-Fredag kl Lørdag kl timer Lørdag kl Søn- og helligdage kl timer Mandag-Fredag kl Lørdag kl time Søn- og helligdage kl Alle dage kl ½ time Referencetidsrummet er tidsrummet med størst støjbelastning inden for den angivne periode. Grænseværdien skal være overholdt inden for dette tidsrum Om natten (kl ) må maksimalværdier af støjniveauet ikke overstige 55 db(a). 8. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Fluer Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyn-digheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag. 9. Den ansvarlige for husdyrbruget skal sørge for effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. Se afsnit 10 om egenkontrol vilkår. Forbrug af vand og energi TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 46

8 10. Der skal på husdyrbruget, indenfor et år fra tilladelsen er meddelt, foretages et energieftersyn af et energiselskab eller en energikonsulent, hvor de energiforbrugende processer på husdyrbruget gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og eventuelle konkrete energispareforslag. Rapporten skal være til rådighed for tilsynsmyndigheden. 11. Hvis der anvendes højtryksrensere, kompressorer og lignende skal disse holdes ved lige, så strømforbruget bliver minimeret. Husdyrbruget skal mundtligt kunne redegøre for vedligeholdelsen overfor tilsynsmyndigheden. 12. Mindst én gang hvert kvartal skal husdyrbrugets forbrug af el og vand noteres/registreres. Se også egenkontrolafsnittet. Egenkontrol og dokumentation 13. Kvitteringer for aflevering af farligt affald skal opbevares på husdyrbruget i minimum 3 år og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden. 14. De kvartalsvise aflæsninger af el- og vandforbrug skal opbevares i 3 år og kunne fremvises hvis tilsynsmyndigheden forlanger det. Formkrav til aflæsningerne aftales nærmere med tilsynsmyndigheden. 15. Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer, at der er så væsentlige gener i form af fluer, at det er nødvendigt med særlige tiltag, kan kommunen stille krav om, at der skal føres en journal over fluebekæmpelsen. Indholdet af journalen skal aftales med tilsynsmyndigheden. 16. Husdyrbruget skal overfor tilsynsmyndigheden mundtligt kunne redegøre for vedligeholdelsen af højtryksrensere, kompressorer m.v. 17. Der skal føres en logbog for de teltoverdækkede gyllebeholder, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen skal være noteret med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Notaterne i logbogen skal være opbevaret på husdyrbruget i en periode på mindst 3 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 8 af 46

9 1.4 Offentlighed Foroffentlighedsfase Ved en tilladelse efter 16 b er der ikke krav om at ansøgningen skal annonceres. Partshøring og nabohøring Udkastet til tilladelse har været i høring hos ansøger og dennes konsulent. Udkastet har været i høring ved ejere af og beboere i beboelser indenfor konsekvensområdet for lugt, der er beregnet til 607 m fra lugtcentrum: Volstrupvej 1, 2, 2A, 3 og 4 Der er foretaget 2 ugers nabo-/partshøring ( 56 stk. 1 HBL) med frist for indgivelse af bemærkninger senest den 17. april Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. Offentliggørelse Tilladelsen er offentliggjort den 20. april 2018 på Struer Kommunes hjemmeside på og på miljøstyrelsens digitale miljøportal Følgende parter har modtaget den endelige afgørelse til orientering: Ansøger Volstrup I/S, Volstrupvej 2, 7560 Hjerm Niels G. Mikkelsen, Volstrupvej 2, 7560 Hjerm Rasmus Søgaard Mikkelsen, Flaskegade 11, 04, 0004, 1799 København V. Sagro I/S, Karen V. Thomasen, Majsmarken 1, 7190 Billund Evt. Høringsparter, der har indsendt bemærkninger i høringsperioden: Ingen Øvrige parter Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Struer, Det Økologiske Råd, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Holstebro Museum, TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 9 af 46

10 1.5 Klage- og søgsmålsvejledning Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem Klageportalen via eller Klagen skal indsendes senest den 18. maj Er klagen ikke modtaget senest kl på datoen for klagefristens udløb, kan klagenævnet beslutte at klagen ikke er indsendt rettidigt. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune på Klageportalen. En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet. Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til klagenævnet. Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på klagenævnets hjemmeside Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger. Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. På vegne af Struer Kommune Kristian Iversen Agronom TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 10 af 46

11 2. Baggrund for tilladelsen I det følgende beskrives en række juridiske forhold ved tilladelsen. Herunder faktuelle oplysninger vedrørende husdyrbruget - meddelelsespligt, gyldighed, retsbeskyttelse og hvad der skal til for at tilladelsen er udnyttet. 2.1 Meddelelsespligt Tilladelsen gælder for det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i forudsætningerne for beregningerne i ansøgningen, før ændringerne er anmeldt til og godkendt af Struer Kommune. Den ansvarlige for husdyrbruget har pligt til at underrette kommunen (tilsynsmyndigheden) ved ændringer i ejerforhold eller ændringer af, hvem der er ansvarlig for den daglige drift af husdyrbruget. Der er også pligt til at meddele kommunen, hvis driften indstilles for en længere periode. 2.2 Udnyttelse af tilladelsen og bortfald Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra datoen for meddelelsen. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del. En tilladelse, der omfatter byggeri, anses for at være udnyttet, når byggeriet er afsluttet. Hvis der ikke skal bygges nyt vil tilladelsen blive anset for udnyttet, når det bliver konstateret, at det, der er givet tilladelse til, faktisk er gennemført ( 49 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Hvis en del af tilladelsen, efter den har været fuldt udnyttet, ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de 3 år. Med udnyttet menes, at mindst 25 % af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav. 2.3 Retsbeskyttelse Med tilladelsen følger 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der fremgår af tilladelsen, fra den dato tilladelsen er meddelt (HBL 40 stk.1). TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 11 af 46

12 3. Beliggenhed og planmæssige forhold I det følgende er der en beskrivelse/vurdering af husdyrbrugets placering i forhold til de fastlagte afstandskrav i husdyrbrugloven. Det er også vurderet, om eventuelt nyt byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom og der er foretaget en vurdering i forhold til de landskabelige værdier. 3.1 Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri Beskrivelse Der er ikke søgt om at etablere nyt byggeri i forbindelsen med tilladelsen. Vurdering Ikke relevant 3.2 Afstandskrav, bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. Beskrivelse Ejendommen er beliggende i landzone. Der er søgt om en tilladelse til det eksisterende produktionsareal efter reglerne i den nye husdyrbruglov, der trådte i kraft pr. 1. august Vurdering Kommunen skal sikre, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Da der ikke bliver etableret nyt byggeri, er det ikke relevant at foretage disse vurderinger. Nedenstående er blot en opsummering af, hvilke afstandskrav, der skal være opfyldt for det eksisterende byggeri. Tabel 1 Afstandskrav og faktiske afstande Afstand fra eksisterende stalde Lovkrav jf. husdyrbrugloven (minimum) Ikke almene vandforsyningsanlæg > 1000 m 25 m Almene vandforsyningsanlæg (Livbjerggård Strands Vandværk) > m 50 m Vandløb/dræn/søer > 15 m 15 m Offentlig og privat fælles vej > 20 m 15 m Levnedsmiddelvirksomhed > 25 m 25 m Beboelse på samme ejendom > 15 m 15 m Naboskel > 300 m 30 m Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder > m 10 m TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 12 af 46

13 Afstandskrav efter husdyrbruglovens 6 Der er forbud mod at etablere eller udvide husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg indenfor følgende områder eller afstande, hvis det medfører forøget forurening: Indenfor eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller i offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende I en afstand af mindre end 50 meter fra ovennævnte områder I en afstand af mindre end 50 meter fra nabobeboelse. Da der ifølge den nye husdyrbruglov ikke sker en udvidelse af husdyrbruget i forbindelse med denne tilladelse, er disse afstandskrav ikke relevante. Afstandskrav efter husdyrbruglovens 7 Der må ikke ske etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på et husdyrbrug, hvis anlægget ligger i en afstand af mindre end 10 m til eller helt eller delvist indenfor 1) nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder eller 2) nærmere bestemte ammoniakfølsommes naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder. Da der ifølge den nye husdyrbruglov ikke sker en udvidelse af husdyrbruget i forbindelse med denne tilladelse, er disse afstandskrav ikke relevante. 3.3 Landskabsforhold, bygninger og beplantning Beskrivelse Husdyrbruget ligger i et landskab, der er karakteriseret som let skrånende og bølgende terræn præget af landbrugsproduktion. Områdets to hovedgårde opleves især som kulturhistoriske sammenhænge umiddelbart omkring hovedgårdene, mens hovedgårdsstrukturen inden for hovedgårdenes ejerlavsgrænse generelt opleves udvisket. Mest tydelig er strukturen omkring Volstrup Hovedgård, hvor hovedgården opleves i sammenhæng med Volstrup Skov og de store marker afgrænset af diger. I en landskabskarakteranalyse vurderes det, at oplevelsen af kystlandskabet er sårbart over for nyt markant landbrugsbyggeri. Det gælder dog ikke hovedgårdslandskaberne, når bygninger placeres i tilknytning til eksisterende bygninger og tilpasses den eksisterende karakter. Beskyttelsesmålsætningen betyder, at der ikke må ske ændringer, der forringer oplevelsen af kystlandskabet, de små dalstrøg eller de kulturhistoriske strukturer omkring de to hovedgårde. Der skal lægges vægt på at bevare og gerne styrke de karaktergivende mønstre og strukturer. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 13 af 46

14 Vurdering Volstrup er fredet og har beskyttelseslinjer omkring ejendommen. Desuden ligger den indenfor strandbeskyttelses- og skovbyggelinien, men idet der ikke skal bygges på ejendommen, er der ingen landskabelige ændringer På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 14 af 46

15 4. Husdyrhold, staldanlæg og driftsforhold I det følgende beskrives og vurderes husdyrholdets sammensætning, staldindretning, fodring, vand- og energiforbrug, samt håndtering af spildevand, regnvand, affald, kemikalier, driftsforstyrrelser og uheld. 4.1 Husdyrhold og stalde Beskrivelse Der sker ingen ændringer i produktionsarealernes størrelse eller fordeling i forbindelse med ansøgningen. Fordelingen af produktionsarealerne fremgår af følgende tabel: Tabel 2 Produktionsareal Produktionsarealet forbliver samlet på m 2. Vurdering Forudsætningerne for dyretyper, staldsystemer og produktionsareal i de enkelte staldafsnit er forudsætninger for beregningerne i ansøgningen og fastholdes derfor ved nedenstående vilkår: På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 1. Fordelingen af dyretyper, staldsystemer og størrelsen af produktionsarealet i det enkelte staldafsnit, skal svare til nedenstående og må ikke ændres uden en forudgående godkendelse/tilladelse fra tilsynsmyndigheden. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 15 af 46

16 4.2 Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer I dette afsnit er det beskrevet hvilke råvarer og hjælpestoffer, der anvendes på husdyrbruget samt opgjort hvilke affaldsmængder, der fremkommer, og hvordan de sorteres og bortskaffes. Beskrivelse Råvarer og hjælpestoffer Hjælpemidler så som rengørings- og desinfektionsmidler til staldrengøring, konserveringsmidler til foderforbrug og andre hjælpestoffer håndteres og opbevares, så der ikke kan ske en utilsigtet udledning til miljøet. Affaldstyper Erhvervsaffald køres på genbrugspladsen. Døde dyr Døde dyr bliver opbevaret under kadaverkappe, på spalter, ved markvej syd for ejendommen, indtil de afhentes af DAKA. Farligt affald Farligt affald som lysstofrør, batterier, trykflasker mv. afleveres på genbrugspladsen. Olie- og kemikalieaffald Dieselolie, smøreolie og spildolie (i tromler) opbevares i værksted i maskinhus på fast betongulv uden afløb. Dieselolietank er fra 2001 med en kapacitet på 5900 l. Spildolie afleveres til Dansk Oliegenbrug Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum ved forrum til svinestald. Rummet har støbt gulv og ingen afløb samt opkant mod tilstødende rum. Rengørings- og desinfektionsmidler Rengørings- og desinfektionsmidler anvendt til staldrengøringsarbejde er generelt hurtigt nedbrudt. Alle indkøbte mængder forventes anvendt, hvorved restmængder normalt ikke vil forekomme. Energiforbrug Energiforbruget vil stige lidt i ansøgt drift. Dette skyldes, at der kan produceres lidt flere eller lidt tungere slagtesvin indenfor det tilladte produktionsareal efter reglerne i den nye husdyrbruglov. Elforbruget i svinestaldene går primært til ventilation, belysning og drift af teknisk udstyr. Vandforbrug Vandforbruget vil stige lidt, men kun til ekstra drikkevand, øvrigt forbrug af vand vil være uændret. Spildevandsmængder TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 16 af 46

17 Der bliver ikke etableret byggeri i forbindelse med ansøgningen, og derfor sker der heller ingen ændringer i afledningsforholdene for spildevand. Vurdering Registrering af affaldshåndtering og dermed fokus på mere genanvendelse vil være renere teknologi. Med disse tiltag øger husdyrbruget både de miljømæssige og driftsøkonomiske fordele ved et mindre forbrug og en større genanvendelse af affald. Desuden vil fokus på renere teknologi i nyinvesteringer være miljørigtigt og medvirke til en effektiv drift af husdyrbruget. Opbevaringen af råvarer, der kan give anledning til gener eller forurening bliver kontrolleret af tilsynsmyndigheden på tilsynene med husdyrbruget. Det samme er tilfældet for opbevaring og sortering af det affald, der ikke betegnes som farligt affald. Det farlige affald, der bliver produceret og opbevaret på husdyrbruget, kan udgøre en risiko for jord, grundvand og overfladevand, hvis det ikke bliver opbevaret og håndteret korrekt. Af Struer Kommunes regulativ for erhvervsaffald fremgår der en række retningslinjer for opbevaringen og håndtering af farligt affald. Struer Kommune fastholder disse retningslinjer i følgende vilkår til opbevaring af olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald. På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 2. Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tæt emballage beregnet til formålet og være tydeligt mærket med angivelse af indhold. Oplaget må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne f.eks. ved afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Oplaget skal som minimum være overdækket med et halvtag og stå på støbt bund. Pladsen skal indrettes med fald, fordybning eller opkant, så en mængde mindst svarende til indholdet af den største beholder vil blive tilbageholdt, hvis der sker spild eller lækage. Anden tilsvarende foranstaltning, der skaber samme sikkerhed mod forurening er også acceptabel. Eventuelt spild skal opsamles af velegnet adsorptionsmateriale og bortskaffes som farligt affald. Se afsnit 10 med egenkontrol vilkår. 4.3 Driftsforstyrrelser og uheld Beskrivelse Ansøger har udarbejdet en beredskabsplan med beredskabsliste til brug i tilfælde af uheld. Planen er fremsendt til Struer Kommune. Beredskabsplanen fremgår af bilagene til tilladelsen. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 17 af 46

18 Vurdering Det er ifølge husdyrbrugloven ikke et krav, at der skal foreligge en beredskabsplan. Men Struer Kommune anbefaler, at man udarbejder planen, så man er godt klædt på i forhold til at håndtere eventuelle uheld. Planen bør revideres mindst 1 gang om året. Den kan anvendes med det formål at stoppe og begrænse konsekvenserne for det omgivende miljø ved eventuelle uheld. Struer Kommune vurderer, at husdyrbruget med beredskabsplanen har gjort en indsats ud over det normale for at for at øge muligheden for hurtigt at tilkalde hjælp til håndtering af forskellige typer uheld. Dermed har husdyrbruget mindsket risikoen for, at mennesker og dyr lider overlast eller at der opstår gener for eller forurening af omgivelserne i tilfælde af driftsforstyrrelser eller uheld. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 18 af 46

19 5. Gødningsproduktion håndtering og opbevaring I det følgende er det beskrevet og vurderet hvilken mængde og type husdyrgødning, der bliver produceret på husdyrbruget. Desuden er det beskrevet, hvordan den bliver håndteret og opbevaret. 5.1 Flydende og fast husdyrgødning Beskrivelse Flydende Der er 2 gyllebeholdere og en fortank på ejendommen. Gyllebeholder I Gyllebeholderen er etableret i 1991og er på 2000 m 3 og har et overfladeareal på ca. 548 m 2. Beholderen anvendes til flydende husdyrgødning og har fast overdækning. Gyllebeholder II Gyllebeholderen er etableret i 2007, er på 1955 m 3 og har et overfladeareal på ca. 538 m 2. Beholderen anvendes til flydende husdyrgødning og har fast overdækning. Fortank Fortanken er etableret i 2012, på 125 m 3 og har et overfladeareal på ca. 45 m 2. Beholderen anvendes til flydende husdyrgødning og har overdækning. Ejendommens opbevaringskapacitet før og efter udvidelsen (Kapacitet i gyllekanaler ikke medtaget): Fast husdyrgødning Der bliver ikke produceret fast husdyrgødning på husdyrbruget. Vurdering Alle 3 beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning skal gennemgå en beholderkontrol hvert 5. år, da de hver især er større end 100 m 3 og er placeret mindre end 100 meter fra et vandløb. Struer Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering og opbevaring af flydende husdyrgødning ikke giver anledning til at stille skærpede vilkår til husdyrbrugets gødningshåndtering og opbevaring. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 19 af 46

20 På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 3. Alle tre gyllebeholdere skal være forsynet med fast overdækning. Hvis en teltoverdækning udskiftes, skal den nye teltoverdækning være forsynet med et indvendigt skørt for at sikre mod indvendig korrosion af gyllebeholderen. 4. Hvis overdækningen er en teltdug, må åbning af teltdugen kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. 5. Skader på teltoverdækningen skal repareres indenfor en uge efter skadens opståen. 6. Kan skaden ikke blive repareret indenfor en uge, skal der indgås en aftale om reparation inden to hverdage efter skaden er opstået. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om dette. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 20 af 46

21 6. Gener fra husdyrbruget I nedenstående er det vurderet, om husdyrbruget vil give anledning til væsentlige gener i form af blandt andet lugt, støj, støv, transporter og fluer. 6.1 Lugt Beskrivelse Lugtberegningerne fra ansøgningsskemaet fremgår af nedenstående tabel: Tabel 7 Oversigt over lugtberegninger Bebyggelse Model Korrigeret geneafstand (Beregnet minimums afstand) Volstrupvej 3 (uden landbrugspligt) Samlet bebyggelse (Livbjerggårdvej 63) Byzone eller sommerhusområde (Sommerhusområde Livbjerggård) Gennemsnitsafstand fra lugtcentrum (Vægtet) Ny 168,0 meter 652 meter Ny 454,1 meter meter Ny 605,0 meter meter Nærmeste nabo uden landbrugspligt, som ikke er ejet af ansøger er Volstrupvej 3. Volstrupvej 3 ligger ca. 652 meter fra lugtcentrum. Da der kun skal være ca. 168 meter til lugtcentrum, er afstandskravet til nærmeste nabo overholdt. Nærmeste beboelse uden landbrugspligt, der sammen med mere end 6 andre beboelser udgør en samlet bebyggelse, er Livbjerggårdvej 63. Afstanden til denne skal være mindst 454,1 meter. Da den faktiske afstand fra lugtcentrum til Livbjerggårdvej 63 er meter, er kravet opfyldt. Nærmeste byzone eller sommerhusområde er Sommerhusområde Livbjerggård beliggende ca meter øst for Volstrupvej 2. Afstanden til byzone skal være minimum 605 meter ifølge lugtberegningerne. Derfor er kravet opfyldt. Vurdering De fastlagte genekriterier er et udtryk for, hvor meget lugt omboende i forskellige typer beboelsesområder må udsættes for, før det kan betegnes som værende væsentlige lugtgener. Ovenstående viser, at lugtgeneafstanden er overholdt for alle områdetyper. Struer Kommune vurderer, at de forudsætninger, der er anvendt for beregningerne af lugtgener fra husdyrbruget, er korrekte. Der kan være kumulation, hvis der indenfor en afstand af 300 meter til byzone eller samlet bebyggelse samt indenfor 100 meter til en beboelse uden landbrugspligt findes andre staldanlæg på andre ejendomme, hvor der produceres me- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 21 af 46

22 re end 75 DE. Dette er ikke tilfældet efter Struer Kommunes vurdering. Der er ikke anvendt lugtbegrænsende foranstaltninger eller særlige tiltag for ventilationsforholdene på staldene. Den primære kilde til lugt fra dyreholdet er staldluftventilation. Vurderingen af lugt i forhold til omboende er derfor alene vurderet ud fra staldanlæggene til dyreholdet. Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning indgår derfor ikke i beregningerne og skal søges begrænset ved at følge de generelle regler for eksempel for flydelag på gyllen i gyllebeholderen og regler omkring udbringningstidspunkter i forhold til byzone. Ud fra lugtberegningerne er det vurderet, at der ikke vil være væsentlige lugtmæssige gener fra husdyrbruget. Da der ikke er anvendt særlige forudsætninger for beregningerne, er det ikke nødvendigt at stille vilkår til lugt. På baggrund af ovenstående er der ikke stillet yderligere vilkår. 6.2 Støj Der er foretaget en vurdering af den støj, der kan forventes fra de anlæg og maskiner der ligger på ejendommens bygningsparcel. Eventuel støj, der kan knyttes til markdrift, er ikke omfattet. Beskrivelse Støj fra husdyrbrugets driftsbygninger og installationer stammer hovedsageligt fra ventilationsanlæg, korn- og fodertransportsystemer, højtryksrensere og kompressorer samt lydafgivelse fra dyrene. Der er ikke foretaget støjbegrænsende foranstaltninger, da der er god afstand til naboer og støjen vil være ret lokalt. Vurdering For at beskytte naboer mod støj, er der stillet vilkår om, hvilke støjgrænser husdyrbruget skal overholde. Der er ikke foretaget støjberegninger og det faktiske støjniveau er derfor ikke kendt. Struer Kommune vurderer, at det ved vilkår skal sikres, at det kan kræves af husdyrbruget, at der bliver foretaget støjmålinger og/eller beregninger som dokumentation for at støjgrænserne er overholdt. Det er også vurderet, at sådanne målinger kun kan forlanges foretaget 1 gang årligt, med mindre der er særlige forhold, der kan retfærdiggøre det. På baggrund af ovenstående er der følgende vilkår: 7. Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må i intet punkt - målt på nærmeste nabobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a): TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 22 af 46

23 Tidsrum Grænseværdi db(a) Referencetidsrummet Mandag-Fredag kl Lørdag kl timer Lørdag kl Søn- og helligdage kl timer Mandag-Fredag kl Lørdag kl time Søn- og helligdage kl Alle dage kl ½ time Referencetidsrummet er tidsrummet med størst støjbelastning inden for den angivne periode. Grænseværdien skal være overholdt inden for dette tidsrum Om natten (kl ) må maksimalværdier af støjniveauet ikke overstige 55 db(a). 8. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som Miljømåling ekstern støj af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Husdyrbrugets støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyn-digheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag. 6.3 Støv og transport Der foretages en vurdering af de eventuelle støvgener, der måtte forekomme på husdyrbruget. Desuden er der vurderet på til- og frakørselsforholdene i forbindelse med de nødvendige transporter, der er forbundet med driften af husdyrbruget. Beskrivelse Støv Der kan bl.a. forekomme ophvirvling af støv ifm. transporter til og fra ejendommen samt transporter på gårdsplads og arealer ved staldene. Transporter Transporten til og fra ejendommen foregår hovedsageligt ad Volstrupvej samt markvejen ud mod vest. Antallet af transporter er stort set uændret, men vil stige en anelse pga. større fodermængder m.m. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 23 af 46

24 Vurdering Det er vurderet, at der ikke er større støvgener end normalt for et husdyrbrug af tilsvarende størrelse, og at der ikke er behov for at stille vilkår til støv og transport. Det er kutyme, at nabobeboelser beliggende i landzonen må tåle normalt forekommende gener i form af støv og transport i forbindelse med landbrugsdrift. På baggrund af ovenstående er der ikke stillet yderligere vilkår. 6.4 Fluer og skadedyr I nedenstående er det vurderet, om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe gener for de omkringboende fra fluer, rotter og andre skadedyr. Beskrivelse Rotter bekæmpes af firmaet Anticimex. Fluer bekæmpes med rovfluer. Vurdering Forekomsten af fluer hænger ofte sammen med management på husdyrbruget. Der vil derfor altid være en potentiel risiko for, at der lejlighedsvis kan opstå fluegener fra staldanlæggene. Ved de regelmæssige tilsyn bliver der blandt andet foretaget en vurdering af forekomsten af fluer og om det er nødvendigt med ekstra tiltag af hensyn til naboer. Struer Kommune er ikke bekendt med problemer med fluer på husdyrbruget. Statens skadedyrslaboratorium udarbejder vejledninger om bekæmpelse af fluer. Struer Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om at følge disse vejledninger i bekæmpelsen af fluer og at der, hvis det vurderes at være nødvendigt, kan stilles krav om udarbejdelse af en handlingsplan for bekæmpelse af fluer på husdyrbruget. På baggrund af ovenstående er følgende vilkår: 9. Den ansvarlige for husdyrbruget skal sørge for effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium. Se afsnit 10 om egenkontrol vilkår. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 24 af 46

25 7. Ammoniak, natur og bilag IV arter Nedenstående afsnit indeholder vurderinger af husdyrbrugets påvirkning af beskyttet natur som følge af den ammoniakemission, der sker fra husdyrbrugets stalde og gødningsopbevaringsanlæg. 7.1 Ammoniak og natur Husdyrbrugets ammoniakemission må ikke give anledning til væsentlige virkninger på miljøet og må derfor heller ikke skade bevaringsmålsætningen for internationale naturbeskyttelsesområder. Beskrivelse og vurdering Husdyrbrugloven indeholder krav om maksimal totaldeposition af ammoniak til kategori 1-, 2- og 3-natur. Kravene fremgår af nedenstående. Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 områder (kategori 1 natur) Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (de såkaldte Natura 2000-områder). Det er de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. Derudover er det heder og overdrev, der er 3 beskyttede efter naturbeskyttelsesloven og som er beliggende indenfor et Natura 2000-område. Depositionen af ammoniak fra husdyrbruget (stald og lager) inklusiv det ansøgte (totaldepositionen) til kategori 1-natur må maksimalt være: 1. 0,2 kg N pr. ha pr. år, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden 2. 0,4 kg N pr. ha pr. år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden 3. 0,7 kg N pr. ha pr. år hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden Antallet af husdyrbrug i nærheden jf. ovenstående punkter, skal opgøres som følgende: 1. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH3-N pr. år inden for 200 m, 2. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH3-N pr. år inden for m, 3. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH3-N pr. år inden for m, 4. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end kg NH3-N pr. år inden for m, og 5. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end kg NH3-N pr. år inden for m. Der er cirka 7 km til nærmeste kategori-1 natur, som er et overdrev beliggende indenfor EF-habitatområde nr. 55 Venø, Venø Sund. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 25 af 46

26 Ifølge beregningerne af den totale ammoniakdeposition fra Volstrupvej 2, svarer denne til 0 kg NH 3 -N/år. Kravet til deposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori-1 natur er derfor overholdt. Større ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 2000-områder (kategori 2-natur) Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om: højmoser, lobeliesøer, heder der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, og overdrev der er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det er dog kun heder og overdrev, der i sig selv er større end de nævnte størrelser, der er kategori 2-natur. Kravet til totaldepositionen af ammoniak fra det ansøgte må på kategori 2-natur maksimalt være på 1 kg N pr. ha pr. år. Den nærmeste kategori 2-natur er et overdrev, der ligger cirka 3,5 km sydvest for husdyrbruget. Der er beregnet en total ammoniakdeposition på overdrevet på 0 kg NH 3 -N pr. år. Derfor er kravet til ammoniakdeposition på kategori 2-natur opfyldt. Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur) Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, og som er: hede omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 mose omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 ammoniakfølsom skov Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår om en maksimal merdeposition, og hvad det nødvendige krav til max. merdeposition skal være. Kravet må dog ikke være lavere end en max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Nærmeste kategori 3-natur er en 3 beskyttet eng cirka 85 meter nord for Volstrupvej 2 og et overdrev der ligger ca. 125 meter nord for husdyrbruget. Da ansøgningen viser, at merdepositionen på begge er beregnet til 0,0 kg NH 3 -N pr. år, er kravet opfyldt. Ammoniakfølsom skov Ved en ammoniakfølsom skov forstås blandt andet et areal der har været bevokset med træer i mere end ca. 200 år, så der er tale om gammel skovbund. Der ligger en potentielt ammoniakfølsom skov umiddelbart syd for husdyrbruget. En besigtigelse for ca. fem år siden gav anledning til følgende konklusion: Det er muligt, at der har været skov på arealet i mere end 200 år. Der er dog ikke tale om en naturskov, da skovens dynamik er påvirket af skovdrift. Der forekommer dels bøgeskov på muldbund og en sygdomsramt askeskov på våd lerjord. Jordtypen er således naturlig næringsrig. Der er ved besigtigelsen kun registeret en enkelt art skovhullæbe som er på TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 26 af 46

27 listen over naturskovindikerende eller gammelskovsarter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove omfattet af skovlovens 25. Skov-hullæbe kan dog ikke karakteriseres som en art der er følsom overfor ammoniak, da orkideen vokser på næringsrige jorde. De øvrige plantearter er heller ikke arter, som kræver næringsfattige jorde. Der er således ikke registreret plantearter, som er særlig ammoniakfølsomme. På baggrund af jordtype, skovens drift og artsindhold samt det nuværende vidensniveau vurderes det, at der ikke er tale om en ammoniakfølsom skov. Volstrup Skov indeholder dog naturmæssige værdier som følge af skovens alder og artsindholdet, men disse parametre vurderes ikke at være ammoniakfølsomme. Da forholdene i området, og driften af Volstrup Skov ikke er ændret siden besigtigelsen, er det fortsat Struer Kommunes vurdering, at der ikke er tale om en ammoniakfølsom skov. Samlede vurdering Struer Kommunes samlede vurdering i forhold til beskyttet natur er, at der ikke skal stilles vilkår. På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår i forhold til ammoniak og natur. 7.2 Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter) Beskrivelse og vurdering Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune: spidssnudet frø stor vandsalamander strandtudse odder birkemus småflagermus markfirben Struer Kommune har ikke kendskab til, at der skulle leve bilag IV-arter i nærheden af Volstrupvej 2. Indenfor de nærmeste par kilometer fra Volstrupvej 2 findes flere 3 beskyttede søer/vandhuller. Struer Kommune vurderer, at det er usandsynligt at (især) padderne, birkemus og markfirben skulle findes i tilknytning til de 3 beskyttede søer/vandhuller, da søerne er omgivet af intensivt dyrkede marker, og derfor ikke er egnet som levested eller ynglelokalitet for de pågældende dyrearter. Det ansøgte vil heller ikke kunne påvirke eventuel forekomst af flagermus i området. Struer Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil kunne skade Habitatdirektivets bilag IV-arter og heller ikke vil ødelægge disse arters leve-, yngle- eller rastesteder. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 27 af 46

28 8. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Med husdyrbrugloven er det bl.a. et mål at fremme anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik - BAT, herunder renere teknologi. BAT-krav til ammoniakemission er med den reviderede husdyrlov gældende fra 1. august 2017 lagt sammen med det generelle ammoniakreduktionskrav til ét samlet krav for husdyrbrug, som har en samlet ammoniakemission på mere 750 kg NH 3 -N pr. år. BAT er ikke en statisk størrelse men derimod en retlig standard, der ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. Ved stillingtagen til BAT skal ansøger og kommune derfor inddrage de muligheder, som udviklingen inden for miljøteknologi medfører i forhold til begrænsning af forurening fra husdyrbrug. Kravet om begrænsning af forurening ved anvendelse af BAT bidrager derfor til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. Det er en integreret del af BAT, at der i forbindelse med fastlæggelsen af BAT-niveauet, skal foretages en vurdering af, hvad der i almindelighed er økonomisk og teknisk muligt for den enkelte branche. Dermed er det branchens generelle økonomiske formåen og ikke den enkelte landmands egen økonomi, som er afgørende for kommunens vurdering. De økonomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til miljøeffekten og derfor skal der ske en afvejning af, om der er proportionalitet inden der stilles krav til BAT. Nogle teknikker og teknologier er billigere for store husdyrbrug end for de mellemstore husdyrbrug. De krav, som kommunen stiller på baggrund af BAT, gælder alle ansøgere inden for den pågældende branche uanset lokalitet. Det har derfor ikke betydning for fastlæggelsen af BAT, om det enkelte husdyrbrug ligger i nærheden af sårbare naturområder. 8.1 Ansøgers BAT redegørelse Ansøger har fremsendt en redegørelse for BAT. Af redegørelsen fremgår følgende: BAT Ammoniak Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne i ansøgningen giver et BAT-emissionsniveau på kg NH 3 -N pr. år. Den faktiske ammoniakemission er beregnet til kg NH 3 -N pr. år. BAT-emissionsniveauet er overholdt. Fravalg af BAT-virkemidler Biologisk eller kemisk luftvasker er fravalgt, da det vil være en dyr investering i eksisterende stald, og spærkonstruktionerne er ikke bygget til dette. Idet der ikke er problemer med lugt eller ammoniak, er der ikke arbejdet mere på dette virkemiddel. Forsuring er fravalgt, da der er usikkerhed om kanalerne kan klare syrepåvirkningen. Desuden vil det kræve ombygninger, som bliver væsentligt for dyrt og det er dermed ikke pro- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 28 af 46

29 portionalt med effekten. Idet gyllen afsættes til biogasanlæg, er der yderligere en begrænsning da biogasanlægget ikke vil modtage forsuret gylle. BAT Fosfor Miljøstyrelsen har i Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik for husdyrbrug fra maj 2011 redegjort for at ophobning af fosfor i landbrugsjord er nedbragt i forbindelse med gennemførelsen af vandmiljøplanerne, og at fosforoverskuddet i marken er reduceret væsentligt siden 80 erne. Hertil kommer, at der er mulighed for at regulere udledningen af fosfor til de udbringningsarealer, der afvander til særligt fosforfølsomme naturområder. I det omfang det er økonomisk og dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt tilsættes fytase til foderblandingerne, hvilket begrænser indholdet af fosfor i husdyrgødningen. BAT Fodringsstrategi Der anvendes fasefodring, for at få den mest optimale fodring og effektivitet. BAT Management Jævnlig rengøring i og omkring bygninger, siloer for at undgå uhygiejniske forhold. Danish Crowns Code of Practice efterleves, bl.a. forhold vedrørende miljøbeskyttelse, etiske regler og bortskaffelse af døde dyr. Antallet af dyr indberettes til CHR-registret. Beredskabsplan er udarbejdet så forholdsregler i forbindelse med brand og uheld er klar. Mekaniske anlæg såsom ventilation og foderanlæg kontrolleres jævnligt. BAT Forbrug af vand og energi Via de årlige opgørelser af vand og energi føres der regnskab over forbruget. Vandforbruget består hovedsageligt af drikkevand til dyrene samt en mindre mængde til rengøring. Ved rengøring anvendes iblødsætning for at minimere vandforbruget. Staldene rengøres mellem hvert hold grise. El anvendes til lys, foderanlæg og ventilation. BAT Opbevaring af husdyrgødning Husdyrgødningen opbevares i gylletanke med overdækning. Derved er der en reduceret ammoniakfordampning og en optimal løsning BAT Udbringning af husdyrgødning BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem. Fx: regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage), udbringningsmetoder (fx ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle), TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 29 af 46

30 krav til udbringningstidspunkter, der sikrer optagelse i planter, krav om nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer indenfor 6 timer, og krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha, krav til efterafgrøder Der udarbejdes hvert år en mark- og gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af gødning tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. Gyllen nedfældes typisk til vårsæd og slangeudlægges i vintersæd. Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). Der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket areal, hvor der efterfølgende er fare for afstrømning til vandløb, søer eller lign. Der er ingen stærkt hældende arealer og der holdes som minimum 2 m bræmmer til vandløbene. Det vurderes, at de anvendte udbringningsteknikker lever op til BAT 8.2 Fodring Vurdering Struer Kommune vurderer, at ejer med ovenstående beskrivelse af fodertiltag, har opfyldt BAT for foder. 8.3 Forbrug af vand og energi Vurdering Struer Kommune vurderer, at det vil være BAT, at husdyrbruget bliver gennemgået med henblik på at finde besparelser på elforbrug og andre energikilder samt for at få fokus på hensigtsmæssigt management mht. forbruget af energi. Dette kan med fordel ske i samarbejde med en energikonsulent fra husdyrbrugets energiselskab. Energiselskaberne har ofte en ordning for energigennemgange - både for erhverv og private. Krav om en energigennemgang bliver fastholdt ved vilkår. Hvis der én gang i kvartalet bliver ført regnskab med forbruget af vand og el, sikrer det, at ledelsen i hverdagen har fokus på energieffektivitet og vandbesparelse. Den ansvarlige for husdyrbruget vil øge chancen for hurtigere at opdage eventuelle lækager og dermed få disse repareret hurtigst muligt. Vedligeholdelse af kompressorer, højtryksrensere m.v., så de fungerer så optimalt som muligt og dermed bruger mindre strøm, er ligeledes energieffektivt. For at understøtte dette, stiller Struer Kommune vilkår om kvartalsvis registrering af forbruget af el og vand. Egenkontrolvilkårene fremgår af afsnittet om egenkontrol og dokumentation. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 30 af 46

31 På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 10. Der skal på husdyrbruget, indenfor et år fra tilladelsen er meddelt, foretages et energieftersyn af et energiselskab eller en energikonsulent, hvor de energiforbrugende processer på husdyrbruget gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og eventuelle konkrete energispareforslag. Rapporten skal være til rådighed for tilsynsmyndigheden. 11. Hvis der anvendes højtryksrensere, kompressorer og lignende skal disse holdes ved lige, så strømforbruget bliver minimeret. Husdyrbruget skal mundtligt kunne redegøre for vedligeholdelsen overfor tilsynsmyndigheden. 12. Mindst én gang hvert kvartal skal husdyrbrugets forbrug af el og vand noteres/registreres. Se også egenkontrolafsnittet. 8.4 Opbevaring af husdyrgødning Vurdering Der opbevares gylle inkl. vaskevand i gyllebeholderne. Ifølge miljøstyrelsens teknologiliste, er der 2 anerkendte teknologier til at begrænse ammoniakfordampningen fra beholdere til flydende gødning. Det er dels fast overdækning af gyllebeholderen, dels tæt overdækning bestående af letklinker eller flydebrikker. De sidste er tænkt som erstatning for et flydelag. Alle tre gyllebeholdere har fast overdækning. De to lagertanke i form af teltoverdækning. Struer Kommune kontrollerer løbende opbevaringskapaciteten på de lovpligtige tilsyn med husdyrbruget. 8.5 Staldindretning Vurdering Struer Kommune er enig i betragtningerne om at fordelene ved en ændring af staldsystemerne ikke vil stå mål med udgifterne. Struer Kommune vurderer derfor, at BAT er opfyldt for staldindretning. 8.6 Kommunens samlede vurdering af BAT Struer Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelser og vurderinger, at husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik, set i forhold til, hvad der er praktisk og økonomisk muligt i branchen og i forhold til den miljøgevinst, der kan dokumenteres opnået ved brug af den pågældende teknik. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 31 af 46

32 9. Husdyrbrugets ophør Der er ikke krav om en redegørelse for foranstaltninger ved husdyrbrugets eventuelle ophør (gælder kun ved IE-husdyrbrug). TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 32 af 46

33 10. Egenkontrol og dokumentation Af dette afsnit fremgår det, hvilke dokumenter og registreringer, som husdyrbruget fremover skal opbevare og eventuelt fremvise for tilsynsmyndigheden for at dokumentere at vilkårene i tilladelsen er overholdt. Beskrivelse - Der føres daglige tilsyn med mekanisk udstyr, såsom ventilationsanlæg, foderanlæg og vandingssystem som kontrolleres for evt. funktionssvigt. - Der er serviceaftaler med leverandørerne på alle ventilationsanlæg, mm. - Alle gyllebeholdere er tilmeldt de lovpligtige 5/10-årige beholderkontrol. - Desuden sørges der for jævnlig gennemgang af vandrør og evt. lækager repareres hurtigst muligt. Der føres logbog over gyllebeholderenes teltoverdækning. Der udarbejdes mark- og gødningsplaner samt gødningsregnskab efter gældende regler hvert år. Vurdering For at sikre at farligt affald bliver afleveret de rigtige steder, er der stillet vilkår om opbevaring og fremvisning af kvitteringer for afleveringen. De lovpligtige tilsyn med husdyrbruget har blandt andet som formål at sætte fokus på at fremme brugen af renere teknologi. Der er derfor stillet vilkår om kvartalsvise aflæsninger af strøm- og vandforbrug. For at kunne kontrollere, at dette bliver gjort i praksis, er der også stillet vilkår til opbevaring af dokumentation for disse aflæsninger, som skal kunne fremvises på tilsynene. Som et led i fokus på renere teknologi, skal husdyrbruget mundtligt kunne redegøre for service og vedligehold af strømforbrugende apparater på husdyrbruget. For at sikre naboer mod væsentlige fluegener, er der stillet vilkår om, at der ved væsentlige fluegener som følge af husdyrbruget, kan stilles krav om, at der skal føres en journal for, hvordan og hvornår fluebekæmpelsen bliver foretaget. På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 13. Kvitteringer for aflevering af farligt affald skal opbevares på husdyrbruget i minimum 3 år og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden. 14. De kvartalsvise aflæsninger af el- og vandforbrug skal opbevares i 3 år og kunne fremvises hvis tilsynsmyndigheden forlanger det. Formkrav til aflæsningerne aftales nærmere med tilsynsmyndigheden. 15. Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer, at der er så væsentlige gener i form af fluer, at det er nødvendigt med særlige tiltag, kan kommunen stille krav om, at der skal føres en journal over fluebekæmpelsen. Indholdet af journalen skal aftales med tilsynsmyndigheden. 16. Husdyrbruget skal overfor tilsynsmyndigheden mundtligt kunne redegøre for vedligehol- TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 33 af 46

34 delsen af højtryksrensere, kompressorer m.v. 17. Der skal føres en logbog for de teltoverdækkede gyllebeholder, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen skal være noteret med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Notaterne i logbogen skal være opbevaret på husdyrbruget i en periode på mindst 3 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 34 af 46

35 11. Grænseoverskridende virkninger Godkendelses- og tilladelsesmyndigheden skal foretage en vurdering af, om det ansøgte indebærer en risiko for grænseoverskridende virkninger. Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkninger, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat. Struer Kommune vurderer, at det ansøgte, alene på grund af afstanden, ikke vil give anledning til væsentlige virkninger eller grænseoverskridende virkninger på miljøet i en anden EU-medlemsstat. TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 35 af 46

36 Bilag 1 Beliggenhed TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 36 af 46

37 Bilag 2 Afløbsplan TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 37 af 46

38 Bilag 3 Beredskabsplan TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 38 af 46

39 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 39 af 46

40 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 40 af 46

41 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 41 af 46

42 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 42 af 46

43 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 43 af 46

44 Bilag 4 3 beskyttede naturområder og potentielt ammoniakfølsom skov TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 44 af 46

45 Bilag 5 Beskyttede heder og overdrev samt Natura 2000 TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 45 af 46

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Tanghavevej 26, 5883 Oure, CVR-nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Tanghavevej 26, 5883 Oure, CVR-nr Hjørnegaarden I/S v. Jørgen og Ulrik Balman Tanghavevej 26 5883 Oure ulrikbalman@hotmail.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Karen.frænde.jensen@svendborg.dk

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten

Endelig afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af gødningsopbevaringsanlæg på Hadbjergvej 125, 8370 Hadsten Bjarke Refsgaard Hoffman Hadbjergvej 125 Hadbjerg 8370 Hadsten Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Endelig afgørelse om ikke

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1).

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1). Mogens Børsting Batumvej 12 Batum 7870 Roslev mogens.boersting@mail.dk Den 11. maj 2015 Batumvej 12 7870 Roslev - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 15. april

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. februar 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. februar 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. februar 2015 Siggårdvej 37 7800 - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 19. januar 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OLE NIELSEN Pallisgårdvej 3 7600 Struer DATO 8-9-2015 JOURNALNUMMER 09.17.24-P19-3-15 RÅDHUSET, PLAN

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

uden for og i en afstand på mindst 300 meter fra eksisterende

uden for og i en afstand på mindst 300 meter fra eksisterende Vallø Øko ApS Gårdrækken 33 4600 Køge 27. JANUAR 2017 JOURNALNUMMER 09.17.16-P19-239-15 Afgørelse Gårdrækken 33, 4600 Køge (ændret placering af gødningshus) Stevns Kommune afgør hermed, at tillæg til eksisterende

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Strandbjerggård

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19c afgørelse om udvidelse pga velfærd, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Rosenborggård, Sechersvej 6, 7171 Uldum Holger Møller Skjødt Ribevej 4 7171 Uldum Sendt via CVR nr. 13701245 til E-boks Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi

Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Teknik & Økonomi Hidde Sytse Oenema Nollundvej 176 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. 26 anmeldelse af to plansiloer på Nollundvej 176, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 31. juli 2017 modtaget en anmeldelse af

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper BYG OG MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Bådsdal 1 Fannerup Mark 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. marts 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. marts 2015 Siggårdvej 37 A - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. februar 2015 modtaget anmeldelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere