Pederseje Grusgrav Gældende indtil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pederseje Grusgrav Gældende indtil"

Transkript

1 Pederseje Grusgrav Gældende indtil Matr. nr. 13h, 25a og 25m Nr. Vedby By, Nr. Vedby Nr. Vedbyvej 13A, Nørre Alslev? Guldborgsund Kommune Nr. Vedby Graveområde Dato:

2 Oversigt Matr. nr. 13h, 25a og 25m nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune Sags nr. 15/00442 Ansøger og indvinder Navn: NCC Roads A/S CVR.: Adresse Kontakt Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg Nanna Swane Lund Telefon Ejer (matr. 13h og 25a) Navn: NCC Roads A/S CVR.: Adresse Kontakt Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg Nanna Swane Lund Telefon Ejer (matr. 25m) Navn: Guldborgsund Kommune CVR.: Adresse Kontakt Parkvej 37, 4800 Nykøbing F Catharina Oksen Telefon

3 Tilladelse til indvinding af råstoffer Den mørkerøde markering viser det ansøgte areal Den lyserøde markering viser det udlagte graveområde 3

4 Tilladelse til indvinding af råstoffer Indhold 1 AFGØRELSER FRA REGION SJÆLLAND RÅSTOFLOVEN PLANLOVEN - VVM BEKENDTGØRELSEN NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV AFGØRELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER VANDFORSYNINGSLOVEN MUSEUMSLOVEN NATURBESKYTTELSESLOVEN Omlægning af kirkestien VILKÅR VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN Før indvindingen påbegyndes Råstofindvindingen Tilladte driftstider Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Materiel Støv Forebyggelse mod forurening Dræn Vilkår om belysning Arkæologi og geologi Graveafstande Graveafstande til forsyningsanlæg Indskiftning Efterbehandling Afslutning VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE GULDBORGSUND KOMMUNE Naturbeskyttelsesloven Vandforsyningsloven GRUNDLAG FOR TILLADELSEN ANSØGNINGEN Materiel Støvbekæmpelse Forebyggelse af støjgener Affald Driftstider UDTALELSER Høring af myndigheder og forsyningsselskaber Høring af øvrige interessenter Partshøring REGION SJÆLLANDS BEHANDLING AF SAGEN

5 Tilladelse til indvinding af råstoffer 6.1 RÅSTOFPLANEN NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET MILJØMÆSSIGE FORHOLD Støj Driftstider Graveafstande og periferiskråninger SVAR PÅ HØRING AF ANSØGNINGEN SVAR FRA PARTER GENERELLE BESTEMMELSER GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING TILSYN OG BESIGTIGELSE UDTALELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN RETURJORD AFFALD ENTREPRENØRTANKE BYGGELOVEN GRUNDVAND DIGESVALER LEDNINGSREGISTERET TELELEDNINGER INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE INDBERETNING OM BORINGER UNDERRETNING VED KONKURS MV RÅSTOFAFGIFT YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING GENEREL KLAGEVEJLEDNING KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSER Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet VVM screening ORIENTERING

6 Tilladelse til indvinding af råstoffer Bilag 1. Grave- og efterbehandlingsplan 2. VVM-screening 3. Graveafstande og skråningsanlæg 4. Høringssvar fra Museum Lolland Falster 5. Dispensation til fjernelse af beskyttede dige (Guldborgsund Kommune) 6. Dispensation til midlertidig omlægning af kirkestien (Guldborgsund Kommune) 6

7 Tilladelse til indvinding af råstoffer 1 Afgørelser fra Region Sjælland 1.1 Råstofloven På baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstofloven 1 meddeler Region Sjælland hermed en 10 årig tilladelse til en årlig indvinding af m 3 sand, grus og sten, heraf m 3 under grundvandsspejlet på ca. 6 ha, som fremgår af oversigtskortet på side 3. Tilladelsen meddeles på vilkår i medfør af råstoflovens 10, som beskrevet i afsnit 3. Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår beskrevet i afsnit Grave- og efterbehandlingsplanen fremgår af bilag 1. Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 1.2 millioner kr., jf. afsnit Tilladelsen må først udnyttes når klagefristen er udløbet. 1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse 2. VVM screeningen fremgår af bilag Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt 3 og ikke vil ødelægge eller beskadige leveeller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Regionens vurdering fremgår af afsnit LBK nr af 10. december 2015 af lov om råstoffer, 7, stk. 1 og 8. 2 Bek nr af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 3 BEK nr af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 7 og 8. 7

8 Tilladelse til indvinding af råstoffer 2 Afgørelser fra andre myndigheder 2.1 Vandforsyningsloven Guldborgsund Kommune meddeler samtidig tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte råstofindvinding under grundvandsspejlet. Tilladelsen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit Museumsloven Guldborgsund Kommune har den meddelt dispensation til fjernelse af en del af det beskyttede dige 4 mellem matr. 12h og 25m. Afgørelsen er vedlagt som bilag Naturbeskyttelsesloven Omlægning af kirkestien Guldborgsund Kommune har den meddelt dispensation 5 til, til en midlertidig omlægning af en del af kirkestien i Bavnehøj Fritidsområde, på matrikel nr. 13h, Nr. Vedby by, Nr. Vedby. Afgørelsen er vedlagt som bilag 6. Vilkår for dispensationen fremgår af afsnit LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumslov, 29j, stk. 29j, stk LBK nr af 8. december 2015 af lov om naturbeskyttelse, 65, stk. 2, jf. NBL 16. 8

9 Tilladelse til indvinding af råstoffer 3 Vilkår 3.1 Vilkår efter Råstofloven Før indvindingen påbegyndes Opstart og underretning om påbegyndelse og afslutning Der skal gives meddelelse til Region Sjælland om indvindingens påbegyndelse og afslutning Underretning om muldafrømning Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Sydøstdanmark om datoen for arbejdets iværksættelse. Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet, jf. afsnit Grave- og efterbehandlingsplan Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en godkendt grave- og efterbehandlingsplan. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger. Grave- og efterbehandlingsplanen fremgår af bilag 1. Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte. Indvinder har pligt til at udarbejde en ajourført plan til godkendelse i Region Sjælland, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes væsentligt ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt Sikkerhedsstillelse Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes. Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til kr., som er beregnet ud fra 3 ha efterbehandlet til landareal, hvor sikkerheden er fastsat til kr. /ha og 3 ha efterbehandlet til sø, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til kr./ha. Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde. Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer. Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland Afmærkning Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med en tydelig markering, f.eks. betonringe eller store sten. 9

10 Tilladelse til indvinding af råstoffer Vilkår om afmærkning kan fraviges, såfremt der ved graveområdets kant står ældre træer, bygninger mv., der kan fungere som stationære markører i terræn. Fravigelse af vilkår om afmærkning kræver forudgående aftale med Region Sjælland. Afmærkning skal være etableret før gravning påbegyndes Råstofindvindingen Vilkår om adgangsvej Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsveje skal vandes ved generende støvdannelse. Adgangsveje med asfalt skal renholdes Interne køreveje Til etablering af køreveje i råstofgraven må der kun anvendes: - Forsorterede, rene stenmaterialer - Forsorterede, rene uglaserede tegl- og mursten. Materialer anvendt til køreveje i råstofgraven skal fjernes i forbindelse med efterbehandlingen Jordvolde og -depoter Overjorden placeres i volde inden for graveområdet. Der må ikke placeres jorddepoter inden for 2 meter fra digefoden langs diget mellem matr. nr. 13h og 14e. Eventuelle øvrige jorddepoter skal placeres inden for graveområdet i overensstemmelse med graveplanen Tilladte driftstider Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: Mandag til fredag kl , dog ikke helligdage. Lørdag kl , dog ikke helligdage. Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel: Mandag til fredag kl , dog ikke helligdage. Lørdag kl , dog ikke helligdage. Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 8 dages varsel Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Støjvilkår Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnede værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a), overstiger følgende grænser: 10

11 Tilladelse til indvinding af råstoffer Tidsrum Mandag-fredag kl Alle dage kl Lørdag kl Områdetype 3. Områder med blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse, centerområder (bykerne) 55 db(a) 40 db(a) Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) Maksimalt støjniveau om morgenen Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl må ikke overstige 55 db(a) over Støj i anlægs - og efterbehandlingsfasen Der accepteres et støjniveau på 60 db(a) i tidsrummet , mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter afgravning af muld og overjord samt terrænreguleringer Pligt til støjmåling/støjberegning Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede Udførelse af støjberegning Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma Støjdæmpende foranstaltninger Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser: 11

12 Tilladelse til indvinding af råstoffer Anvendelse Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign. Aften/nat (kl ) Dag (kl ) A-vægtet lydtrykniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 db Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser: Anvendelse Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Børneinstitutioner og lignende Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl Kontorer, undervisningslokaler, og lign. Vægtet accelerationsniveau, Law i db Erhvervsbebyggelse 85 Grænseværdier for vibrationer, db re 10-6 m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KBvægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 db. Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede. 12

13 Tilladelse til indvinding af råstoffer Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømåling - ekstern støj Materiel Det benyttede materiel, skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne. Hvis der udskiftes eller indkøbes materiel, skal dette være mindst lige så støjsvagt som det eksisterende Støv Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Der må ikke udspredes andre støvdæmpende midler end vand Forebyggelse mod forurening Brændstoftanke Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland. Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen 6 eller ADRgodkendt. Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel Tankning, reparation og parkering af kørende materiel For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende: Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal. Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen. 6 Bek nr af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap

14 Tilladelse til indvinding af råstoffer For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende: Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens dieseltank. Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret. Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld. Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen Entreprenørtanke Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel Øvrigt oplag Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed Olie- og kemikaliespild Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres. Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild Affald Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt i dets nuværende tilstand, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter. Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes. Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet. 14

15 Tilladelse til indvinding af råstoffer Dræn Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Guldborgsund Kommune underrettes, da beskadigede dræn ikke må give anledning til utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende Vilkår om belysning Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må kun være oplyst indenfor driftstiden Arkæologi og geologi Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til en af følgende institutioner: Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. tlf , eller KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, tlf , eller Nationalmuseet, Danske Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde Graveafstande Graveafstande til skel, veje, diger Der må ikke foretages gravning mellem efterbehandlingslinjen og graveområdets ydre kant e, jf. bilag 3 om graveafstande og skråningsanlæg. Mod Nr. Vedbyvej fastsættes e til 5 meter. Skråningens anlæg s fastsættes til 2 jf. bilag 3. Graveafstanden beregnes af indvinder ud fra de nævnte værdier og den aktuelle gravedybde jf. bilag 3. Mod matr. nr. 13ad fastsættes e til 2 meter. Skråningens anlæg s fastsættes til 1 jf. bilag 3. Graveafstanden beregnes af indvinder ud fra disse værdier og den aktuelle gravedybde jf. bilag 3. Mod matr. nr. 14e og 26a fastsættes e til 2 meter. Skråningens anlæg s fastsættes til 2 jf. bilag 3. Graveafstanden beregnes af indvinder ud fra disse værdier og den aktuelle gravedybde jf. bilag Graveafstande til forsyningsanlæg Elledninger SEAS NVE har i den nordøstlige del af matr. 13h et 0,4 kv kabel nedgravet. Der er tinglyst et bælte på 15 meter på hver side af kablet, som ikke må berøres. Herefter må der graves med minimum 1:2. Eventuel flytning af kablet aftales mellem NCC og SEAS NVE. 15

16 Tilladelse til indvinding af råstoffer Indskiftning Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen jf. bilag 3 Graveafstande og periferiskråninger. For maksimal udnyttelse af råstofferne, kan der træffes aftale om indskiftning i blivende periferiskråninger. Aftale om indskiftning træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning. Region Sjælland kan i den forbindelse fastsætte vilkår for, hvordan indskiftningen skal foregå samt kræve dokumentation for, at der ikke er risiko for nedskridning af grusmaterialer på tværs af matrikelskel Efterbehandling Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen. Mod Nr. Vedbyvej udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på maksimalt 1:2 varierende. Mod matr. nr. 13ad og 26a udføres blivende/midlertidig periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på 1:1 varierende mellem 1:0,5 og 1:2. Efterbehandlingen påbegyndes 2 meter fra skel. Mod matr. nr. 14e og udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på 1:2 varierende mellem 1:1 og 1:4. Efterbehandlingen påbegyndes 2 meter fra skel. Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5 startende 5 meter fra søen til 8 meter ud i søen. Søbredden gøres længst muligt med mange næs og vige. Sydvendte skråninger samt sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af eller beklædes med muld. Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer Afslutning Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør. Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes. Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør. 16

17 Tilladelse til indvinding af råstoffer 4 Vilkår fra andre myndighederne 4.1 Guldborgsund Kommune Naturbeskyttelsesloven Guldborgsund Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig omlægning af en del af kirkestien i Bavnehøj Fritidsområde, på matrikel nr. 13h, Nr. Vedby by, Nr. Vedby. Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår: Det er en forudsætning, at stien får omtrent samme karakter som den eksisterende kirkesti, altså udlægges i 2 m s bredde, med et stabilt underlag og et dække af græs, så kommunen kan pleje stien ved græsslåning som vanligt. Når stien efter endt råstofgravning engang reetableres, skal det ske som skitseret i Graveog efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby, dec. 2015, se efterbehandlingsplanen på bilag 1. Den reetablerede sti kommer til at gå over en sænkning i terrænet, se fig. 3 (i Guldborgsund Kommunes afgørelse, bilag 6). Hvis dette medfører, at der dannes ophobning af vand i sænkningen, som er til gene for trafikken på stien, skal der, som en del af reetableringen, findes en løsning på dette, enten ved dræning eller ved etablering af en træbro på det laveste sted i sænkningen. Den del af den eksisterende kirkesti, der fører fra Nr. Vedbyvej og ned mod den opsatte Grillhytte og de tilhørende faciliteter skal bibeholdes. Såfremt gravearbejdet kommer til at udgøre en fare for publikums brug af fx det opsatte toilet, ved stærk trafik, stejle skrænter tæt på toilettet, skal toilettet flyttes til et mere hensigtsmæssigt sted, af NCC Vandforsyningsloven Guldborgsund Kommune meddeler samtidig tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte råstofindvinding under grundvandsspejlet, på følgende vilkår: Tilladelsen omfatter den sænkning af grundvandsstanden der kommer som følge af en råstofindvinding på m³/år under grundvandsspejlet. Råstofgraven er beliggende på matr. nr. 13h, 25a og 25m Nr. Vedby By, Nr. Vedby. I forbindelse med råstofgravningen er det ikke tilladt at sænke grundvandsstanden ved hjælp af pumpning eller afledning af vand via dræn eller grøft. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt. 17

18 Tilladelse til indvinding af råstoffer 5 Grundlag for tilladelsen 5.1 Ansøgningen Ansøgningsskema af 21. september Ejendommen består af matr. nr. 13h, 25a og 25m nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune udgør totalt ca. 6 ha. Det ansøgte areal kan ses herunder. Der forventes årligt produceret m 3 sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til m 3 under grundvandsspejlet. Det søges om tilladelse til gravningen indtil Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet 2026 over/under grundvandsspejlet. Olieaffald o. lign. opbevares i værksted i den eksisterende grusgrav, matr. 25a i overensstemmelse med den gældende tilladelse. 18

19 Tilladelse til indvinding af råstoffer Materiel Til indvindingen på arealet forventer ansøger at benytte 2 læssemaskiner (Volvo 180 F) og 1 hydraulisk gravemaskine. Derudover benyttes et mobilt sorteringsanlæg, som flyttes med gravefronten. Som udgangspunkt udføres knusning i den eksisterende grav, men ansøger ønsker mulighed for at opstille en mobil knuser i det nye område, hvis det viser sig nødvendigt i forhold til forekomstens beskaffenhed. Der benyttes en typegodkendt mobil brændstoftank eller ADR på liter Støvbekæmpelse Interne veje og lagerbunker vandes efter behov særligt i tørre perioder Forebyggelse af støjgener De vejledende støjkrav overholdes. Mobilt sorteranlæg placeres nede i graven tæt på gravefronten, som derved virker som en støjskærm. Efter behov og ønsker kan der etableres støjvolde langs skelgrænserne Affald Affald oplagres i værksted i grusgraven på matr. 25a i overensstemmelse med gældende tilladelse Driftstider NCC ansøgte først om følgende driftstider: For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: Man-fre kl lør kl For udlevering og læsning herunder kørsel inden for virksomhedens område: Man-fre kl lør kl Efter at have set høringssvaret fra Regitze Lassen og Jesper Truelsen har NCC foreslået at flytte tidspunktet for opstart af gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg til kl Udtalelser Høring af myndigheder og forsyningsselskaber Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende: Guldborgsund kommune Guldborgsund Forsyning Museum Lolland Falster SEAS-NVE Vi har modtaget høringssvar fra alle fire ovenstående. Guldborgsund Forsyning havde ingen bemærkninger til det ansøgte. SEAS-NVE bemærkede, at de har en tinglyst ledning i den nordøstlige del af området. 19

20 Tilladelse til indvinding af råstoffer Guldbogsund Kommune har meddelte tilladelser til fjernelse af beskyttet dige mellem matr. 12h og 25m samt ændring af kirkestiens forløb jf. afsnit 2. Derudover har kommunen bemærket, at det ansøgte forudsætter tilladelse efter vandforsyningsloven. Høringssvar fra Museum Lolland Falster, er vedlagt som bilag Høring af øvrige interessenter Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende naboer: Maja og Kasper Viborg Munch, Møllebankevej 2, 4840 Nr. Alslev Susanne Skov Henriksen, Gårdrækkevej 2, 4840 Nr. Alslev Ejvind Steffen Jørgensen, Nr. Vedbyvej 26, 4840 Nr. Alslev Irene Ortner, Gårdrækkevej 3, 4840 Nr. Alslev Annemarie Hulehøj Bielsen og Jim Hinge, Nr. Vedbyvej 13, 4840Nr.Alslev. Regitze Lassen og Hans Jesper Bring Truelsen, Gårdrækkevej 8, 4840Nr. Alslev Torben Larsen, Gyldenbjergvej 46, 4840 Nr. Alslev Hans Bonde Hansen, Nr. Vedbyvej 8, 4840 Nr. Alslev Erik Steen Møller, Ulriksdalsvej 7, 4840 Nr. Alslev Høringssvar samt Region Sjællands bemærkninger fremgår af afsnit Partshøring Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til: Maja og Kasper Viborg Munch Møllebankevej 2, 4840 Nørre Alslev Guldborgsund Kommune, Catharina Oksen, Ejvind Steffen Jørgensen, Nr. Vedbyvej 26, 4840 Nørre Alslev, Susanne Skov Henriksen, Gårdrækkevej 2, 4840 Nr. Alslev Irene Ortner, Gårdrækkevej 3, 4840 Nørre Alslev Regitze Lassen og Hans Jesper Bring Truelsen, Gårdrækkevej 8, 4840 Nr. Alslev Hans Jesper Bring Truelsen, Gårdrækkevej 10, 4840 Nørre Alslev sendt pr. mail til Jim Hinge og Annemarie Hulehøj Nielsen, Nr. Vedbyvej 13, 4840 Nørre Alslev Sendt til Annette Andersen Baunehøjen 17, 4840 Nr. Alslev, Susanne Birgitte Rasmussen, Baunehøjen 6, 4840 Nr. Alslev Helle Egelund, Baunehøjen 4, 4840 Nørre Alslev Svend Erik Christensen Baunehøjen 5, 4840 Nørre Alslev 20

21 Tilladelse til indvinding af råstoffer Steen Andersen Baunehøjen 19, 4840 Nørre Alslev Henrik Falch Henriksen Baunehøjen 15, 4840 Nørre Alslev Carl Ove Rahbek Møller Storstrømsvej 118, 4840 Nørre Alslev Lars Erik Hvid Baunehøjen 11, 4840 Nørre Alslev Yvonne Ina Noachsen og Ole Peter Christiansen, Knud Olsensgade 4, st. th 4840 Nørre Alslev For vurderingen af, om en nabo er part i sagen har Region Sjælland lagt vægt på, om vedkommende bor tæt på den nye udgravning og derfor kan tænkes at blive påvirket af denne, eller om naboen bor tæt på den oprindelige del af grusgraven syd for Nr. Vedbyvej, hvor hovedparten af materialerne vil blive forarbejdet, og derfor kan blive påvirket af denne aktivitet. Høringssvar og Region Sjællands Bemærkninger fremgår af afsnit

22 Tilladelse til indvinding af råstoffer 6 Region Sjællands behandling af sagen 6.1 Råstofplanen Gravearealet er beliggende i Nr. Vedby Graveområde, som ifølge råstofplanen 2012, er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet. Graveområdet er på 67,8 ha med en samlet ressource på 0,62 mil m³ sand, grus og sten. Der har været gravet råstoffer i området i en længere årrække og det vurderes, at der er tale om en særdeles god råstofforekomst. 6.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV Nærmeste Natura2000 område ligger ca. 2 km fra arealet, og vil derfor ikke blive påvirket af indvindingen. Region Sjælland vurderer ikke, at der som følge af gravningen er risiko for beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Området der udgraves er dyrket mark, som ikke udgør levested for disse arter. 6.3 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt 7. Ansøger har udfyldt et screeningsskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. bilag Miljømæssige forhold Støj Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, områdetype 3 - Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder. Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit Der skal i henhold til vejledningen tages særligt hensyn til sommerhusområder og rekreative områder, områdetype 6. Det betyder at støjgrænserne her er lavere end for områdetype 3. Der er ingen af disse områdetyper i nærområdet omkring det ansøgte areal, støjvilkårene er derfor fastsat efter områdetype 3. 7 Bek. nr af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 22

23 Tilladelse til indvinding af råstoffer Region Sjælland har vurderet hvorvidt indvindingen kan overholde, at de vejledende støjkrav kan overholdes med det beskrevne materiel. Det har vi vurderet, at de kan. Der kan dog blive behov for af etablere støjvolde langs skel mod sydvest og nord. Regionen har ikke vurderet, at der er behov for en forudgående støjberegning. Regionen har lagt vægt på, at nærmeste bolig (Møllebankevej 2) ligger ca. 100 meter fra indvindingsarealet Driftstider De tilladte driftstider fremgår af afsnit Region Sjælland har vurderet hvorvidt, de vejledende støjkrav kan overholdes inden for de ansøgte driftstider. Det har vi vurderet, at de kan, og regionen tillader derfor de ansøgte driftstider Graveafstande og periferiskråninger Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler. Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet beregnes af indvinder ud fra bilag 3 på baggrund af de i afsnit fastsatte afstande til skel/vej /kant af graveområde (e), de fastsatte skråningsanlæg (s) samt den aktuelle gravedybde. 6.5 Svar på høring af ansøgningen Region Sjælland har modtaget høringssvar fra Regitze Lassen og Jesper Truelsen Gårdrækkevej 8, Af høringssvaret fremgår følgende konkrete bemærkninger: 1) Vi finder det unødvendigt at nedknuse så tæt på naboer - denne aktivitet må kunne foregå i "den gamle del" af grusgraven, hvor der er oparbejdning af asfalt og beton. 2) Vi ser ingen grund til at starte de mest støjende aktiviteter kl. 6 om morgenen på samtlige årets hverdage. Så tidlig start af samtlige aktiviteter f.eks. i november måned kræver desuden kunstig oplysning af et stort areal, hvilket i sig selv er generende. Vi ser heller ingen grund til at starte aktiviteterne kl. 7 på samtlige årets lørdage. I andre gravetilladelser i Region Sjælland ses flg. tilladte driftstider, som vi foreslår overholdt her også: For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg: Man-fre kl lør kl For udlevering og læsning herunder kørsel inden for virksomhedens område: Man-fre kl lør kl Svar fra Region Sjælland Region Sjælland vurderer ikke, at det ville være proportionalt at stille vilkår om, at alt knusning skal foregå i den gamle del af graven, så længe indvinder kan overholde de vejledende støjkrav ved knusning i den nye grav. NCC har som kommentar til høringssvaret skrevet, at der som udgangspunkt vil der blive knust i eksisterende grav, men at de ikke kan udelukke, at der kan blive behov for at knuse på stedet med en mobil knuser. 23

24 Tilladelse til indvinding af råstoffer De mest støjende aktiviteter må ikke foregå mellem kl. 6 og 7 i hverdagen. I denne periode skal der overholdes en støjgrænse på 40 db(a) imod 55 db(a) i den øvrige drifttid. Der må derfor kun foregå udlevering, læsning og kørsel i den periode jf. vilkår Vilkår om kunstig belysning er fastsat i vilkår Region Sjælland vurderer ikke, at det ville være proportionalt at fastsætte de foreslåede driftstider så længe indvinder kan overholde de vejledende støjkrav. Regionen vurderer ikke, at der burde være problemer med at overholde de vejledende støjkrav i dette område. At der i andre tilladelser er fastsat mere begrænsede driftstider kan skyldes, at det er de driftstider, der er ansøgt om. 6.6 Svar fra parter Region Sjælland har modtaget partshøringssvar fra Regitze Lassen og Jesper Truelsen Gårdrækkevej 8, Af høringssvaret fremgår følgende: - at der gives tilladelse til belysning en time inden driftstids start til en time efter driftstiden jf vilkår 3.1.9: Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må være oplyst fra 1 time før til 1 time efter driftstiden. Vi har svært ved at se det hensigtsmæssige i at have selve graveområdet belyst fra kl 5 til kl 18 en mørk hverdag i november? - hvis der tidligere er foretaget støjmålinger i Pederseje Grusgrav, vil vi gerne orienteres om disse. Det er vanskeligt på forhånd at vurdere støjforholdene ift ejendommen Gårdrækkevej 3. - vilkår om graveafstande til skel, veje, diger. Iht forslag til ny råstofplan er der udlagt et nyt graveområde syd for matr. nr. 13h mfl. Afslutning af skråninger og efterbehandling mv mod dette nye graveområde må bero på mulighederne og vilkår for en indvinding på dette område - herunder adgangsforhold. Vi ønsker som ejere af dette nyudlagte graveområde derfor et møde med Region Sjælland for at drøfte en overordnet plan herunder retableringsplan for området. Svar fra Region Sjælland Region Sjælland har på baggrund af partshøringssvaret ændret vilkåret om belysning sådan, at der kun må anvendes kunstigt lys indenfor driftstiden. Region Sjælland har desuden svaret Regitze Lassen og Jesper Truelsen, at der ikke efter Region Sjællands viden er fortaget støjmålinger i grusgraven, men at der blev fortaget en støjberegningen i forbindelse med den VVM redegørelse som blev lavet. Derudover har Regionen svaret, at vi meget gerne deltager i et møde omkring den fremtidige gravning i området. 24

25 Tilladelse til indvinding af råstoffer 7 Generelle bestemmelser 7.1 Gyldighed og tilbagekaldelse Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Råstoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Råstoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens 11. Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt. 7.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet. Afgiften for tinglysningen er kr. I henhold til 10, stk. 5 i lov om råstoffer 8 skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket. Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Guldborgsund Kommune. 7.3 Tilsyn og besigtigelse Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens 32. Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens 33. Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens LBK nr af 10. december 2015 af lov om råstoffer 25

26 Tilladelse til indvinding af råstoffer 7.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven 27. Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven 27. En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse. 7.5 Returjord Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenet eller ren jord til råstofgraven 10. Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven Affald Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten 11. Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald. 7.7 Entreprenørtanke Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår. Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen 12 eller ADR reglerne Byggeloven Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement. 9 LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven. 10 LBK nr. 985 af 3. juli 2015 af lov om forurenet jord. 11 Bek. nr af 18. december 2012 om affald, 61 og Bek nr af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap Bek. nr af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods. 26

27 Tilladelse til indvinding af råstoffer 7.9 Grundvand Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning. Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel Digesvaler Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august Ledningsregisteret Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen Teleledninger I henhold til 5 i lovbekendtgørelse om graveadgang 15 skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn Indberetning af indvunden mængde Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland Indberetning om boringer. Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser Underretning ved konkurs mv. I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden Råstofafgift Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift. 14 LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere. 15 LBK nr. 662 af 10. juli 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål. 27

28 Tilladelse til indvinding af råstoffer Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen Yderligere vilkår og ændringer Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser. Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse. 28

29 Tilladelse til indvinding af råstoffer 8 Offentliggørelse og klagevejledning 8.1 Generel klagevejledning Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 18. august 2016 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside. Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret. Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Du logger på via borger.dk eller via virk.dk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl på den dag, hvor klagefristen udløber. For hver klage du indgiver, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 8.2 Klage over Region Sjællands afgørelser Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet Klageberettigede Adressaten for afgørelsen. Offentlige myndigheder. En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 29

30 Tilladelse til indvinding af råstoffer Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt VVM screening Klageberettigede Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald. Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 30

31 Tilladelse til indvinding af råstoffer 8.3 Orientering Kopi af afgørelsen er sendt til: Guldborgsund Kommune, Catharina Oksen, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening i Guldborgsund Kommune, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Embedslægeinstitutionen for Sjælland, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Museum Lolland Falster, Friluftsrådet Friluftsrådet Kreds Storstrøm: Kultursstyrelsen, Skat, Derudover orienteres høringsparter jf. afsnit

32 Bilag 1 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby, dec Nærværende plan er gældende for matrikel 13h samt del af matrikel 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby (figur 1). Indvindingsarealet udgør ca. 6 ha. Arealet anvendes i dag hovedsageligt som landbrugsmark, mens en mindre del er en del af den eksisterende grusgrav. Terrænet på marken i den vestlige del hælder jævnt mod vest fra kote +30 m til +21 over en afstand på ca. 230m, mens det mod øst i grusgraven står mere stejlt fra kote +30 m til +21 over en afstand på ca. 50 m. Grave- og efterbehandlingsplanen er baseret på viden fra boringer på arealet samt eksisterende råstofindvinding. Den faktiske indvinding og efterbehandling vil afhænge af de geologiske forhold samt afsætningen af råstoffer. Der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til planen. Graveplan Arealerne vil løbende tages i brug til råstofindvinding efterhånden som de skal anvendes til råstofgravningen. Øvrige arealer vil kunne anvendes til landbrug i længst mulig tid inden de inddrages i råstofproduktionen. Adgangsvejen til området er via eksisterende adgangsvej fra Nr. Vedbyvej til eksisterende grusgrav figur 2. Muld Der vil efter behov være mulighed for at opbevare muld i støjvolde langs yderkanten af området (figur 2). Muld kan oplægges i volde af ca. 2-5 m i højden. Voldene kan være med til at begrænse støjbidraget fra produktionen til omgivelserne. Overskydende muld fra området vil blive solgt. Råstoffer Indvindingen af råstoffer vil blive foretaget både over og under vand. Materialer over vand vil blive indvundet med læssemaskine, mens indvindingen under vand, afhængigt af gravedybden, vil blive foretaget med hydraulisk gravemaskine eller wiremaskine. Materialerne oparbejdes herefter til de ønskede produkter ved hjælp af et mobilt tørsorteringsanlæg. Det mobile produktionsanlæg flyttes i takt med og tæt ved gravefronten, som således virker støjdæmpende. Nogle materialer transporteres til anlæg, der står i den sydlige grav. Indvindingen foretages løbende over vand, hvor grusgravens bund etableres ca. 1 m over vandspejl. Når der er skabt plads nok til veje, lagerbunker, anlæg mm, kan indvindingen under vand påbegyndes. Der vil derfor være en tidsmæssig forskydning af indvinding over og under vand i området. I takt med, at råstofferne under vand indvindes, foretages den løbende efterbehandling. Indvindingen påbegyndes i den eksisterende grav i øst og gennem skellet mellem matrikel 25m og 13h (figur 2). Gravningen fortsættes mod nordvest og rundt om Præstegården (figur 2). Indvindingen under vandspejl foretaget løbende efterhånden som der skabes plads hertil. Hastigheden, hvormed der graves, er afhængig af marked og dermed afsætningsmulighederne fra grusgraven. nlu, december 2015 Side 1 af 6

33 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby Kirkestien i skellet mellem matrikel 25m og 13h vil midlertidigt blive omlagt, mens der graves i området. Placering af den midlertidige omlægning er markeret på figur 2. I forbindelse med den sidste efterbehandling af området tilbagelægges kirkestien til den oprindelige placering (figur 3). Efterbehandling Efterbehandlingsplanen er skitseret på figur 3. Det forventes, at området bliver efterbehandlet til natur uden brug af pesticider og gødning. Efterbehandlingen vil ske løbende efterhånden som arealerne færdiggraves. Som det ses af figur 3 vil der blive efterladt en ca. 2,5 ha stor sø på arealet. Skråningerne vil blive efterladt med anlæg ikke stejlere end 1:2. Overskydende muld vil afslutningsvist blive udlagt i periferien af området. Vandspejlskoten vil blive i ca. +20 m. Søens form og areal vil afhænge af forekomstens udbredelse. Overskydende muld fra indvindingsområdet vil i det fornødne omfang blive solgt. Kirkestien vil, hvor den blev bortgravet i skellet mellem matrikel 13h og 25a, blive genetableret. Hældningen på det nordlige stykke vil blive ca. 1:7, men s det sydlige stykke vil blive ca. 1:6 (figur 3 og 4). NCC Roads A/S Nanna Swane Lund Geolog Figurer Figur 1: Oversigtskort over området Figur 2: Graveplan Figur 3: Efterbehandlingsplan Figur 4: Snit i det efterbehandlede område ved kirkestien nlu, december 2015 Side 2 af 6

34 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby Figur 1: Oversigtskort med placering af indvindingsområdet. nlu, december 2015 Side 3 af 6

35 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby Figur 2: Graveplan for matrikel 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby nlu, december 2015 Side 4 af 6

36 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby Figur 3: Efterbehandlingsplan for matrikel 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby nlu, december 2015 Side 5 af 6

37 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby Figur 4: Snit Syd-Nord i det efterbehandlede område ved tilbagelægning af kirkestien. Placering se figur 3. nlu, december 2015 Side 6 af 6

38 Bilag 2 VVM screening i forbindelse med ansøgning om indvinding af råstoffer på Matr. nr. 13h, 25a og 25m Nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune Projektet Region Sjælland har modtaget ansøgning om indvinding af råstoffer på Matr. nr. 13h, 25a og 25m Nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune. Arealet udgør ca. 6 ha, som fremgår af oversigtskortet herunder.

39 Screening efter bilag 3 i VVM bekendtgørelsen Det ansøgte område er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, under råstofindvinding fra åbne brud og skal dermed screenes for VVM pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det anmeldte kan antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 1. Anlæggets karakteristika Anlæggets dimensioner Arealet er på ca. 6 ha og den forventede gravedybde er ca. 10 afhængig af, hvor dybt forekomsten går. Der er ansøgt om årligt at indvinde m 3 sand, grus og sten, heraf m 3 under grundvandsspejlet. Anvendte køretøjer omfatter en gummiged og ved afgravning af muld og overjord en gravemaskine og dumper. Der kan blive tale om at opstille en harpe til sortering af materialerne, hvis materialerne viser sig at være til det. Kumulation med andre projekter Den nye grusgrav bliver en del af en større aktivt grusgravningsområde både syd og nord for Nr. Vedbyvej. Region Sjælland vurderer ikke, at den samlede påvirkning fra grusgravningsområde vil være væsentligt forøget som følge af tilladelsen på den ansøgte areal Anvendelsen af naturressourcer Der anvendes årligt ca liter diesel som drivmiddel til sorteringsværk og køretøjer. Herudover udgør de indvundne ressourcer en naturressource. Affaldsproduktion Forurening og gener Der oplagres ikke afffald på arealet. Affald håndteres i den eksisterende grusgrav i overensstemmelse med eksisterende tilladelse. Region Sjælland vurderer, at de væsentligste gener der er forbundet med råstofindvinding er støv og støj, samt det visuelle indtryk. Der er i ansøgningsmaterialet ikke vedlagt beregninger for støjpåvirkningen. Der fastsættes i tilladelsen vilkår om, at de vejledende støjgrænser skal overholdes. Ansøger etablerer støjvolde efter behov og ønsker fra naboerne. Interne veje og lagerbunker vandes efter behov særligt i tørre perioder for at forebygge støvgener. Der vil i tilladelsen blive stillet vilkår om opbevaring og

40 påfyldning af drivmidler mm, samt parkering af kørende maskinel. Derudover stilles vilkår i forbindelse med forebyggelse af eventuelle spild. Samlet vurderes det at indvindingen ikke vil forsage væsentlig forurening eller gener. Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier Erfaringen fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med selve indvinding og bearbejdning af råstoffer. Det er oplyst at der ikke opbevares affald i graven. Under forudsætning af, at der stilles vilkår omkring opbevaring og benyttelse af drivmidler, oliestoffer og spildprodukter vurderer Region Sjælland, at der ikke er forøget risiko for forurening. 2. Anlæggets placering Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig: Nuværende arealanvendelse Arealet benyttes i dag som landbrugsareal Arealet er udlagt som råstofgraveområde. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet Der graves under grundvandet, men generelt anses råstofgravning ikke for at være en grundvandstruende aktivitet. Derudover vil i råstoftilladelsen være vilkår om, at der på det efterbehandlede areal ikke må gødes eller sprøjtes. Grundvandet vil derfor ikke blive påvirket væsentligt af indvindingen. Området er udpejet som OD (Område med drikkevandsinteresser) Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: Nærområdet er præget af landbrug uden væsentlige naturværdier. a) vådområder b) kystområder

41 c) bjerg- og skovområder d) reservater og naturparker e) Vadehavsområdet f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EFfuglebeskyttelsesområder og habitatområder. g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet h) tætbefolkede områder i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt. 3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til: Påvirkningernes omfang (geografisk område og personer der berøres) Nærområdet er præget af intensivt dyrket landbrugsareal og spredte beboelser til alle sider. Der ligger en beboelse ca. 90 meter fra området, derudover ligger der flere spredte beboelser mere end 150 meter derfra. Boligen tættest på indvindingen må forventes at blive påvirket af støj, og der skal evt. opsættes støjvolde for at overholde støjkravene til den bolig. Det vurderes, at støjen ikke vil overskride de vejledende støjgrænser, hvilket der vil være vilkår om i tilladelsen. Påvirkningernes grænseoverskridende karakter Påvirkningsgrad og kompleksitet Ingen Det vurderes at påvirkningsgraden og kompleksiteten er lille

42 Påvirkningens sandsynlighed Der vil ske en påvikning af omgivelserne, men det vurderes at det ikke er sandsynligt, at omgivelserne påvirkes i væsentligt omfang. Der bliver i råstoftilladelsen fastsat en række vilkår, som skal reducere påvirkningerne fra indvindingen. Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet Der søges om en 10-årig tilladelse til råstofindvinding. Når råstofferne er fuldt udnyttede har ansøger max. 1 år til at efterbehandle arealet. Landskabet vil efter råstofgravningen ændres ved, at koten på det areal der er gravet vil være sænket, og at landskabet deraf vil være ændret. Samlet vurdering Det vurderes, at fortsat råstofindvinding ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat, at råstofgraven kan anlægges og drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og overholder gældende og vejledende grænseværdier. Dato: Bilag 1: VVM pligt 18. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar. 19. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding inden for de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller råstofplan 8) udpegede graveområder. 31. Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha i de i kommuneplanen planlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, medmindre den ryddede skov af den statslige skovmyndighed er erklæret for værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi

43 Bilag 3 Graveafstande og skråningsanlæg Skel Efterbehandlingsgrænse Gravegrænse (Go) Gravegrænse sikkerhedszone (Gs) Gravegrænse (Gu) e b 3-a d 1 2 ingen gravning eller indskiftning mulighed for indskiftning s 3-b 1 m.o.gvs GVS 1:5 sikkerheds - og lavvandszone 13 meter b = afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m) d = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl) e = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m) G = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling) s = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er s=3) 1 = ingen indvinding 2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger. 3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b Graveafstand til sikkerhedszone Gu = e + (d x s) Beregning af minimal graveafstand (G) Gravning over grundvandsspejl: Go = e + (½ x d x s) Gravning under grundvandsspejl: Gu = e + (d x s) + 13 Sikkerheds - og lavvandszone Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra.højeste grundvandsstand

44 Bilag 4 Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing Falster Nykøbing F J.nr. MLF01662 Museum Lolland-Falsters bemærkninger til evt. nyt graveområde ved Nr. Vedby Grusgrav/Bavnehøj Fritidsområde Museum Lolland-Falster har modtaget Naturs kommentarer til en eventuel udvidelse af området for råstofudvinding ved Nr. Vedby Grusgrav. Dette vil påvirke en række velbevarede og beskyttede diger, og museet har derfor følgende bemærkninger i henhold til museumslovens kapitel 8, 29a, stk. 1: NYERE TID Sten- og jorddigers kulturhistoriske værdi Museet er klar over, at det med samfundsmæssig interesse for øje er muligt at dispensere fra fredningen af digerne, men vil dog påpege digernes lange historie og kulturhistoriske værdi. Digerne er de synlige vidner i landskabet om tidligere administrative inddelinger og ejendomsforhold igennem landbrugets historie. Digerne har forskellige funktioner, men markerer grundlæggende set skellet mellem jordstykker, hvad enten det er sognets, landsbyens eller den enkelte gårds jorder. Mange af digerne som er bevaret i dag er fra udskiftningen i forbindelse med de store landboreformer i årtierne omkring Et af formålene med digerne var at holde gårdens dyr på egen jord efter udskiftningen, hvor man ikke længere havde dyrkningsfællesskab, men hver enkelt gård havde sine egne jorde. Desuden har digerne en visuel værdi for oplevelsen af landskabet, idet de er med til at give afveksling i landskabet. Digernes afgrænsninger og udformninger er regionalt forskellige. Digerne er dermed også på et mere overordnet plan med til at synliggøre de forskellige forhold, der har gjort sig gældende i landbruget rundt omkring i landet, for eksempel med større rektangulære marker i godslandskaberne. Anbefaling Museum Lolland-Falsters anbefaling er at digerne får lov fortsat at fortælle historien om såvel de tidligere markopdelinger i det konkrete område syd for 1

45 Nr. Vedby som bidrage til den større historie om markinddelingernes forskellighed. ARKÆOLOGISK AFDELING Museum Lolland-Falster har som kulturhistorisk museum for Guldborgsund Kommune modtaget henvendelse vedr. nyt graveområde ved Nr. Vedby Grusgrav / Bavnehøj Fritidsområde på Nordfalster. Dette kort viser placeringen af alle kendte fortidsminder i området umiddelbart omkring den eksisterende grusgrav ved Nørre Vedby. Markeringer med rød farve indikerer et fortidsminde fra stenalderen; blå markeringer angiver fortidsminder fra jernalderen; sorte markeringer angiver et udateret fortidsminde. Den hvide markering angiver placeringen af det fredede fortidsminde. Den lyserøde cirkel angiver udstrækningen af beskyttelseszonen omkring det fredede fortidsminde. Det gule areal viser udstrækningen af kulturarvsarealet omkring den middelalderlige sogneby Nørre Vedby. Kort & Matrikelstyrelsen. 2

46 I området umiddelbart omkring den nuværende grusgrav findes flere kendte fortidsminder, hvoraf et enkelt er fredet. Disse fortidsminder fordeler sig på flere forskellige typer, heriblandt gravhøje, spor efter bopladser samt enkeltfund på marker gjort af amatørarkæologer med metaldetektor. For gravhøjenes vedkommende er der tale om tre registrerede forekomster, beliggende hhv. nordøst og vest for den eksisterende grusgrav. Gravhøjen nordøst for udvindingsområdet er registreret i begyndelsen af 1900-tallet som en, på dette tidspunkt, allerede fuldstændig sløjfet og udpløjet jættestue fra bondestenalderen ( ). På tomten, hvor denne jættestue tidligere stod, var dog fundet flere redskaber af stenaldertype, samt menneskeknogler. De to gravhøje vest for den eksisterende grusgrav udgøres af en nu fuldstændig sløjfet og bortpløjet høj registreret i begyndelsen af 1900-tallet, samt en fredet gravhøj, Bavnehøj, fra bronzealderen ( ). I forbindelse med den på stedet udførte råstofudvinding samt ved anlæggelsen af Kontek-forbindelsen øst for grusgraven, er der fremkommet bopladsspor fra oldtiden i form af eksempelvis jordovne og affaldsgruber ( , -57) samt også egentlige bebyggelsesspor i form af nedgravninger til de bærende stolper i datidens bygninger ( ). Ca. 300 meter syd for grusgraven er oprettet et kulturarvsareal af regional betydning ( ), som markerer udstrækningen af den middelalderlige sogneby Nørre Vedby. På baggrund af ovenstående gennemgang vurderes udvidelsen af den eksisterende grusgrav at indebære stor risiko for at påtræffe og forstyrre jordfaste fortidsminder. Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumsloven kapitel 8 27, som fastslår, at Kulturstyrelsen midlertidigt kan standse et givent anlægsarbejde id et omfang, det truer et fortidsminde. Standsningen gælder ind til der er foretaget en arkæologisk undersøgelse af det pågældende fortidsminde. Udgifterne til en sådan arkæologisk undersøgelse påhviler i medfør af museumsloven kapitel 8 27, stk. 4 den for hvis regning anlægsarbejdet udføres, og vil medføre en forsinkelse af anlægsarbejdet. Den førnævnte gravhøj, Bavnehøj, ( ) har status af fredet fortidsminde. Dette betyder at der ikke må foretages ændringer af fortidsmindets tilstand, uden at Kulturstyrelsen forud for dette har givet dispensation hertil. Da Kulturstyrelsen arbejder for at sikre, at de fredede fortidsminder bevares med så få ændringer som muligt, bliver der sjældent givet dispensationer. Endvidere skal det bemærkes, at der jf. naturbeskyttelsesloven 18 er fastlagt en beskyttelseslinje på 100 meter omkring de fredede fortidsminder. Denne har til hensigt at beskytte: 3

47 fortidsmindernes betydning som monumenter; deres landskabelige fremtoning; indsynet og udsynet til fortidsminderne; samt de arkæologiske anlæg under jordoverfladen, som meget ofte ligger i nærheden af fortidsminderne. Ansøgning om dispensation fra fortidsmindefredningen skal indsendes til Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen giver kun dispensation i særlige tilfælde. Der gives i praksis kun dispensation til at udføre arbejdet, hvis der er tale om en nødvendig ændring. Ansøgning om dispensation fra 100 meter beskyttelseslinjen omkring det fredede fortidsminde skal indsendes til den kommune, hvori det fredede fortidsminde er beliggende i dette konkrete tilfælde til Guldborgsund kommune. På baggrund af det ovenstående anbefaler Museum Lolland-Falster, at der udføres arkæologisk forundersøgelse på de arealer, der skal inddrages til den eksisterende grusgrav. En forundersøgelse er altid frivillig. Udgifterne til denne afholdes jf. museumsloven kapitel 8 26, stk. to den, for hvis regning anlægsarbejdet udføres. Formålet med en forundersøgelse vil være: At vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang det vil være nødvendigt at udføre en egentlig arkæologisk udgravning (jf. museumsloven kapitel 8 27). At vurdere, hvorvidt eventuelle fortidsminder er væsentlige, og hvad det vil koste at udgrave dem. At gøre det muligt for bygherre at tilrettelægge anlægsarbejdet på en sådan måde, at eventuelle fortidsminder ikke bliver berørt. Som det fremgår af ovenstående, kan man betragte forundersøgelsen som en form for forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske udgravninger. Med venlig hilsen Katha Qvist Museumsinspektør Nyere Tid Museum Lolland-Falster Direkte: (+45) Anders Rasmussen Museumsinspektør Arkæologi Museum Lolland-Falster Direkte: (+45)

48 Bilag 5 Nanna Swane Lund NCC Roads A/S Råstoffer Tobaksvejen 2A 2860 Søborg DISPENSATION TIL FJERNELSE AF DEL AF DIGE, NR. VEDBY GRUSGRAV / BAVNEHØJ FRITIDSOMRÅDE Center for Teknik & Miljø har modtaget materialet vedrørende din ansøgning den 10. december 2015 om dispensation til fjernelse af del af dige på matrikel nr. 13h, Nr. Vedby by, Nr. Vedby. Digets placering og de berørte matrikler fremgår af kortbilag 1-2. Afgørelse Guldborgsund Kommune giver hermed dispensation til nedlæggelse af det beskyttede dige. Afgørelsen er meddelt efter Museumslovens 29j, stk 2, efter hvilken, der i særlige tilfælde kan gøres undtagelse fra bestemmelsen i 29 a, stk. 1. Kommunen vurderer, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. Det vil heller ikke ødelægge eller beskadige plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets 1 bilag IV. GULDBORGSUND KOMMUNE NATUR, MILJØ & PLAN PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING F TLF FAX GULDBORGSUND.DK DOKNR /15 SAGSNR. 15/37773 SAGSBEHANDLER: Catharina Oksen DIR +45 MOB CVR NR TELEFONTIDER: MAN-ONS KL TORS KL FRE KL Dispensationen kan tidligst udnyttes efter klagefristens udløb med mindre afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet (se klagevejledning nedenfor). Udnyttelsen af dispensationen kan dog først ske, når øvrige afgørelser efter anden lovgivning er meddelt. Begrundelse Udvidelsen af graveområdet sker fordi der er øget efterspørgsel efter råstoffer til byggearbejder, bl.a. Femern Bælt og en ny Storstrømsbro. Digerne er beskyttede efter Museumslovens 29a, stk. 1 ifølge hvilken deres tilstand ikke må ændres. Kommunalbestyrelsen kan, i særlige tilfælde, dispensere fra forbuddet. Muligheden for dispensation følger af lovens 29j, stk. 2. Formuleringen, at der kun i særlige tilfælde kan dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer, indebærer, at dette kun kan ske sjældent. Det gælder for væsentlige indgreb så som nedlæggelse af et dige. Med særlige tilfælde sigtes til så væsentlige samfundsmæs- 1 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

49 SIDE 2/9 sige interesser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de bevaringsinteresser, bestemmelsen skal sikre. Det er Naturs opfattelse, at en udvidelse af den eksisterende grusgrav kan være af samfundsmæssig interesse, idet der med de nye store offentlige anlægsarbejder i forbindelse med Femern Belt projektet og anlæg af ny bro og jernbanenet er et markant øget behov for råstoffer. Der kan derfor dispenseres fra bestemmelsen. Natura 2000-områder og Bilag IV-arter Før der træffes afgørelse i medfør af Naturbeskyttelseslovens 16, stk. 1, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Endvidere kan der ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte kan ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, jf. 7, stk. 1, og 11, stk. 1, i Bekendtgørelse nr. 408 af om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. Dispensation til fjernelse af del af beskyttet dige ligger henholdsvis ca. 4 km fra Natura 2000-område nr. 173 herunder Fuglebeskyttelsesområde nr. 82 samt Habitatområde nr Med disse afstande mellem det ansøgte og Natura 2000-områder vurderes det, det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne væsentligt. Det vurderes, at der ikke forekommer Bilag IV-arter på det berørte dige. Center for Teknik & Miljø vurderer derfor, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV. Sagens indhold Ansøger ønsker at fjerne 150 m af et beskyttet dige mellem matr. 13h og 25m, Nr. Vedby by, Nr. Vedby. Ansøger skal udvide det aktive graveområde i Nr. Vedby Grusgrav / Bavnehøj Fritidsområde og det betyder, at det er nødvendigt at etablere en adgang mellem de to matrikler. I henhold til Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby, dec vil matr. 13h komme til ligge med en 2,5 ha stor sø og den afbrudte kirkesti vil reetableres, se bilag Efterbehandlingsplan, fig 3 og 4. Diget vil ikke blive reetableret, da landskabet vil fremstå så anderledes end det tidligere landbrugsareal, at et dige ikke vil give nogen landskabelig eller kulturhistorisk mening. Vær opmærksom på Hvis man skal foretage jordarbejder, kan der være en risiko for, at fortidsminder ødelægges. Jf. museumslovens 25 kan man forud for igangsættelsen af arbejdet anmode Museum Lolland-Falster om at foretage en vurdering af risikoen for, at arbejdet vil true fortidsminder, og om det er en god ide at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse. Hvis man under arbejdet støder på et fortidsminde (f.eks. pletter eller områder med mørkt jord, stensamlinger, oldsager, knogler o.l.) skal man straks stoppe arbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet (jf. museumslovens 27).

50 SIDE 3/9 Fortidsmindet skal herefter anmeldes til Museum Lolland-Falster. Efterfølgende beslutter Kulturstyrelsen, om arbejdet kan forsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse. Henvendelser og anmeldelser skal foretages til Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F , Man kan læse mere i Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser på Kulturstyrelsens hjemmeside; Vi gør opmærksom på, at man i henhold til Artsfredningsbekendtgørelsen 2 10 og 14 ikke forsætligt må slå visse vildtlevende dyr ihjel, ødelægge dem eller indsamle deres æg samt ikke forsætligt må plukke, opgrave eller ødelægge mv. visse vildtvoksende planter. Af dyr gælder det for alle padder og flagermus. I øvrigt gør vi opmærksom på, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Klagevejledning I kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og I logger på eller ligesom I plejer, typisk med NEM-iD. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på kr I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. I kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes. Følgende kan også klage: Offentlige myndigheder En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen 2 Bekendtgørelse nr. 330 af om fredning af visse dyre- og plantearter mv. indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt.

51 SIDE 4/9 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. I får besked fra os, hvis andre klager Ønsker I at få afgjort sagen ved domstolene, skal I starte retssagen inden 6 måneder efter, I har modtaget vores afgørelse. Spørgsmål Spørgsmål til afgørelsen mv. kan rettes til Center for Teknik & Miljø ved Catharina Oksen, tlf eller mail Med venlig hilsen Catharina Oksen Arkæolog

52 Kopi til: Naturstyrelsen Storstrøm, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, v/terkel Jakobsen, Museum Lolland-Falster, Kulturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening, København, Dansk Ornitologisk Forening, Guldborgsund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Lokalt vandistrikt, v/christian Skotte, Dansk Landbrug Sydhavsøerne,

53 Kortbilag Kortbilag 1. Rød cirkel markerer lokaliteten.

54 Kortbilag 2 Gul streg: nyt råstofindvindingsområde. Orange streger: beskyttede diger. Det er kun diget mellem matr. 13h og 25h, der berøres af projektet. Kortbilag 3 Grøn streg markerer det beskyttede dige, rød streg den del af diget, der fjernes.

55 Bilag: Efterbehandlingsplan

56

57 Bilag 6 Nanna Swane Lund NCC Roads A/S Råstofrfer Tobaksvejen 2A 2860 Søborg MIDLERTIDIG OMLÆGNING AF KIRKESTIEN I BAVNEHØJ FRI- TIDSOMRÅDE Center for Teknik & Miljø har modtaget materialet vedrørende Jeres ansøgning den 10. december 2015 om tilladelse til en midlertidig omlægning af en del af kirkestien i Bavnehøj Fritidsområde, på matrikel nr. 13h, Nr. Vedby by, Nr. Vedby. Stiens placering og de berørte matrikler fremgår af bilag: Efterbehandlingsplan fig 2. Ifølge Naturbeskyttelseslovens kapitel 4, 26a kan nedlæggelse af veje og stier i det åbne land kun nedlægges med tilladelse fra kommunen. Den pågældende sti er en del af publikumsfaciliteterne i Bavnehøj Fritidsområde, hvor kirkestien er en del af en ca. 4 km lang rute for gående, cyklende og ridende i kanten af fritidsområdet og stien kan ikke nedlægges. Kommunen kan dog give tilladelse til en omlægning af stien, hvis dette skønnes formålstjenligt. GULDBORGSUND KOMMUNE NATUR, MILJØ & PLAN PARKVEJ 37, 4800 NYKØBING F TLF FAX GULDBORGSUND.DK DOKNR /15 SAGSNR. 15/48671 SAGSBEHANDLER: Catharina Oksen DIR +45 MOB CVR NR TELEFONTIDER: MAN-ONS KL TORS KL FRE KL I dette tilfælde er det kommunens opfattelse, at en omlægning af stien ikke vil medføre en forringelse af oplevelsen af at færdes i det åbne land. Det vil heller ikke være en forringelse af oplevelsesmulighederne for brugerne af fritidsområdet, at stien omlægges. Kommunen giver derfor tilladelse til, at stien omlægges midlertidigt. Vilkår Det er en forudsætning, at stien får omtrent samme karakter som den eksisterende kirkesti, altså udlægges i 2 m s bredde, med et stabilt underlag og et dække af græs, så kommunen kan pleje stien ved græsslåning som vanligt. Når stien efter endt råstofgravning engang reetableres, skal det ske som skitseret i Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby, dec. 2015, se bilag Efterbehandlingsplan fig 3 og 4. Den reetablerede sti kommer til at gå over en sænkning i terrænet, se fig 3. Hvis dette medfører, at der dannes ophobning af vand i sænkningen, som er til gene for trafikken på stien, skal der, som en del af reetableringen, findes en løsning på

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Regionshuset Viborg Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Tilladelse til

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved.

Tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved. Tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved. Region Sjælland har den 18-05-2016 givet endelig tilladelse til ændring i råstofindvindingstilladelse på Svenstrupvej

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

Partshøring af udkast til råstoftilladelse og offentlig høring af VVM-redegørelse

Partshøring af udkast til råstoftilladelse og offentlig høring af VVM-redegørelse Partshøring af udkast til råstoftilladelse og offentlig høring af VVM-redegørelse Jan Tinggaard Nielsen har ansøgt om tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 3f og 3i, Tjørntved By,

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Fladså Grusgrav & Fyldplads. Matr.nr. 42c, 39d, 34a og 34d V. Egesborg By, V. Egesborg. Gældende indtil Myrupvej 33, 4700 Næstved

Fladså Grusgrav & Fyldplads. Matr.nr. 42c, 39d, 34a og 34d V. Egesborg By, V. Egesborg. Gældende indtil Myrupvej 33, 4700 Næstved Fladså Grusgrav & Fyldplads Matr. 42c, 39d, 34a og 34d V. Egesborg By, V. Egesborg Gældende indtil 31.12.2026 Matr.nr. 42c, 39d, 34a og 34d V. Egesborg By, V. Egesborg Myrupvej 33, 4700 Næstved Myrup Graveområde

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Risbyvej 3, 4750 Lundby.

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Risbyvej 3, 4750 Lundby. , Risbyvej 3, 4750 Lundby. Region Sjælland har den 14/09-2016 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Risbyvej 3, 4750 Lundby, matr. 8a Risby By, Bårse. Tilladelsen har forud for afgørelsen

Læs mere

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail:

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail: Regionshuset Viborg Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Mail: larsjord@gmail.com

Læs mere

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017.

Jorddepotet må først etableres efter 1. september 2016, og det skal være fjernet igen og marken være reetableret senest 1. september 2017. Sønderborg Kommune Att. Christina Petersen - By og Landskab Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at anlægge et midlertidigt jorddepot på ejendommen matr.nr. 351 Kær, Ulkebøl, der ligger

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved , Svenstrupvej 40, 4700 Næstved Region Sjælland har den 13. oktober 2015 meddelt endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Svenstrupvej 40, 4700 Næstved, matr. nr. 3t Vejlø By, Vejlø. Tilladelsen

Læs mere

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå Regionshuset Viborg Gert Svith A/S Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Rugvænget 38 8500 Grenå Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr. nre.4a og 4h

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

Stubyvej 52, 4760 Vordingborg. Matr. nr. 4g, Næs By, Kastrup. I Vordingborg Kommune. Gældende indtil

Stubyvej 52, 4760 Vordingborg. Matr. nr. 4g, Næs By, Kastrup. I Vordingborg Kommune. Gældende indtil Stubyvej 52, 4760 Vordingborg Matr. nr. 4g, Næs By, Kastrup I Vordingborg Kommune Gældende indtil 11.11.2026 Stubyvej 52, 4760 Vordingborg Matr. nr. 4g, Næs By, Kastrup I Vordingborg Kommune Stuby Graveområde

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

NR. SNEDE VOGNMANDSFORRETNING A/S Ørnevej Nørre Snede

NR. SNEDE VOGNMANDSFORRETNING A/S Ørnevej Nørre Snede Regionshuset Horsens NR. SNEDE VOGNMANDSFORRETNING A/S Ørnevej 16 8766 Nørre Snede Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark) Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Syddanmark) Email: miljoe-raastoffer@rsyd.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Skuderløse Indelukke 18A 4690 Haslev. Faxe Kommune. Gældende indtil xx.xx.2025. Skuderløse Indelukke 18A 4690 Haslev

Skuderløse Indelukke 18A 4690 Haslev. Faxe Kommune. Gældende indtil xx.xx.2025. Skuderløse Indelukke 18A 4690 Haslev Skuderløse Indelukke 18A 4690 Haslev Faxe Kommune Gældende indtil xx.xx.2025 2025 Skuderløse Indelukke 18A 4690 Haslev Del af matr.nr. 5b Skuderløse By, Teestrup Dato: xx.xx.2015 Oversigt Skuderløse Indelukke

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave 9, 5560 Aarup. Assens Rådhus 29. november 2016 Sags id: 16/18741 Landzonetilladelse vedr. etablering af sø Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen matr. nr. 44b beliggende Temmeshave

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Stenbjærgvej 8a, 4180 Sorø

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Stenbjærgvej 8a, 4180 Sorø , Stenbjærgvej 8a, 4180 Sorø Region Sjælland har givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Stenbjærgvej 8a, matr. 1c Lyng By, Pedersborg. Tilladelsen har forud for afgørelsen, været i partshøring.

Læs mere

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg

Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej Nordborg Alsmic Att.: Lone Petersen Egen Markvej 8 6430 Nordborg Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan til at opføre en pavillon på ca. 35 m 2 samt opsætte et mobilt gedeskur på ca. 10 m 2 på ejendommen

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene. Att. Per-Ulrik Jensen, mail perulrik.jensen@nymoelle.dk

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene. Att. Per-Ulrik Jensen, mail perulrik.jensen@nymoelle.dk Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att. Per-Ulrik Jensen, mail perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af carport I har søgt om tilladelse til, at etablerer en 5,21m x 4,16m stor carport på matr. 12cu Hejnsvig By, Hejnsvig. Matriklen er tilknyttet

Læs mere

Martin Bang Asserballe St Augustenborg

Martin Bang Asserballe St Augustenborg Martin Bang Asserballe St. 21 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en maskinlade på 300 m 2 på ejendommen matr.nr. 259 Hundslev, Notmark, der ligger på Asserballe St. 21, 6440 Augustenborg.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune Att: Projektleder Lars Jespersen Nyvej 22 4573 Højby Den 9. september 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 15 m³/time Esther Søgaard Søndre Storetoft 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 16/7128 Reg. nr. 563-40-5004-00 Endelig tilladelse

Læs mere

Ansøgningen Ansøgningen omfatter etableringen af 2 regnvandsbassiner med placering og udformning som vist på det vedlagte ansøgningsmateriale.

Ansøgningen Ansøgningen omfatter etableringen af 2 regnvandsbassiner med placering og udformning som vist på det vedlagte ansøgningsmateriale. ASSENS SPILDEVAND A/S Skovvej 2B 5610 Assens 7. november 2016 Sags id: 2016-0652 Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassiner ved Landø. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge, Roskilde Kommune

Tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge, Roskilde Kommune Tilladelse til indvinding af råstoffer på matr.nr. 7æ Vindinge By, Vindinge, Roskilde Kommune Region Sjælland har den 17. marts 2015 meddelt tilladelse til indvinding af råstoffer på 5 ha af matr.nr. 7æ

Læs mere

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel

Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg. Landzonetilladelse til arealoverførsel Palle Bjørn Jørgensen Låsbyvej 60 A 8660 Skanderborg Landzonetilladelse til arealoverførsel Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til arealoverførsel mellem matr. nr.

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til hhv. vindfang og udestue på i alt 12 m2.

Lovliggørende landzonetilladelse til hhv. vindfang og udestue på i alt 12 m2. Finn Erik Petersen Mosedraget 13 Bannebjerg 3230 Græsted Sag: 2016/07733 006 Id: 022785 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. maj 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 16 m² shelter på matr. nr. 17 a, Aggebo, Valby i Aggebo-Græsted Hegn.

Gribskov Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af 16 m² shelter på matr. nr. 17 a, Aggebo, Valby i Aggebo-Græsted Hegn. Naturstyrelsen Nordsjælland Ostrupgård Gillelejevej 2 B 3230 Græsted Att.: Amalie Lunde Hagensen Sag: 2017/09515 006 Id: 024869 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 30. marts

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Rustkammervej 83, 4180 Sorø

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Rustkammervej 83, 4180 Sorø Tilladelse til indvinding af råstoffer, Rustkammervej 83, 4180 Sorø Region Sjælland har den 2. december 2015 meddelt endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Rustkammervej 83, matr. nr 4h og 10bk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE. MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev.

LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE. MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev. Charlotte og Jan Gram Slotsvej 3 4871 Horbelev Sendt til: dyrehjem@gmail.com 12. MARTS 2013 LANDZONETILLADELSE DYREHJEM FOR HUNDE OG KATTE MATR. NR. 10-i, Bønnet By, Horbelev, Slotsvej 3, 4871 Horbelev.

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg.

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinje 1, da den grænser op til statsskoven ved St. Orebjerg. Kim Funder Solkær 17 Udsholt 3250 Gilleleje Sag: 2015/32772 012 Id: 012160 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. oktober 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55.

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55. HCS A/S Transport & Spedition Hvissingevej 100 DK-2600 Glostrup Att. Per Otzen Per.Otzen@hcs.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016

Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 NCC Roads A/S Grave- og efterbehandlingsplan for 13a Tjæreby By, Vor Frue Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13a Tjæreby By, Vor Frue, april 2016 Nærværende plan er gældende for matrikel 13a

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

Vi foreslår, at du - inden gravearbejdet påbegyndes - undersøger, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger.

Vi foreslår, at du - inden gravearbejdet påbegyndes - undersøger, om det kan blive nødvendigt at omlægge eller udføre dræn i tætte ledninger. Plan og Kultur Skovdyrkerforeningen Fyn Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg Att. Asbjørn Hellesøe-Jensen 24-11-2016 Sags id: 2016-1008 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur i Hf. Fortbo Teknik- og Miljøforvaltningen Niels Thiesson Wollesen Finsensvej 6A, 3. tv 2000 Frederiksberg 6. juni 2017 edoc: 2017-0206860 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 16 og 18 til opførelse af et skur

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassiner i Grønnemose.

Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassiner i Grønnemose. Plan og Kultur ASSENS SPILDEVAND A/S Skovvej 2B 5610 Assens 21. oktober 2016 Sags id: 2016-0546 Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassiner i Grønnemose. Assens Kommune giver landzonetilladelse

Læs mere

Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg

Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg Andreas Christensen Vandmøllevej 3, Nybøl 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udstykke medarbejderboligen på ejendommen matr.nr. 141 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Vandmøllevej 3, 6400 Sønderborg.

Læs mere

Aabenraa Kommune foranlediger ovennævnte vilkår tinglyst på ejendommen på ejer af ejendommens bekostning jf. planlovens 55 stk. 1.

Aabenraa Kommune foranlediger ovennævnte vilkår tinglyst på ejendommen på ejer af ejendommens bekostning jf. planlovens 55 stk. 1. PEDER MELDGAARD A/S Askelund 10! Skelbækvej 2 Tlf.: 7376 7676 Dato: 07. april 2016 Sagsnr.: 12/39475 Ejendomsnr.: 20462 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E8mail: pmu@aabenraa.dk I henhold til

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

Birgitte Lien Nielsen Søndre Landevej Sønderborg

Birgitte Lien Nielsen Søndre Landevej Sønderborg Birgitte Lien Nielsen Søndre Landevej 156 Landzonetilladelse til at etablere Bed & Breakfast på ejendommen matr.nr. 3 Klinting, Ulkebøl, der ligger på Søndre Landevej 156, Sønderborg Kommune har den 29.

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Einer Underbjerg6Hansen Borrevad 12 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 22. januar 2018 Sagsnr.: 17/37508 Ejendomsnr.: 7562 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav.

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Syvsig Bæk med rørbro på matrikel 22, Nustrup Bæk ejerlav. Dorthe Roust Nissen Syvsigvej 5 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342102 keme@haderslev.dk 1. december 2016 Sagsident: 16/28486

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af gangbro i st m over Hostrup Bæk ved Breinholtgård Golfklub

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af gangbro i st m over Hostrup Bæk ved Breinholtgård Golfklub Breinholtgård I/S Nordre Dokkaj 1 6700 Esbjerg Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 13. april 2016 Sags id 16/6573 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

Søren Møller Landzonetilladelse til maskinhal. Ejendommen 15 a Ramløse By, Ramløse, Ellemosevej 95, Sandholmgård

Søren Møller Landzonetilladelse til maskinhal. Ejendommen 15 a Ramløse By, Ramløse, Ellemosevej 95, Sandholmgård Søren Møller sm@sandholmgaard.dk Sag: 2016/13346 013 Id: 018462 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 18. juli 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge tlf: 7249

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Cento A/S Att.: Kim Strømman Via e-post: KS@cento.dk Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 99 68 48 00 kobenhavn@fredningsnaevn.dk www.fredningsnaevn.dk

Læs mere

Ansøger Indvinder Tinglyst ejer Kroghs A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev CVR-nr. 45571513

Ansøger Indvinder Tinglyst ejer Kroghs A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev CVR-nr. 45571513 Regionshuset Viborg Kroghs A/S Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på ejendommen matr.

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 18 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Aabenraa Kommune Drift og Vedligehold Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att: Mikkel Bigum Byg Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. juli 2017 Sagsnr.: 17/19516 Ejendomsnr.: 19151 Kontakt: Lis Bækkelund

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding

Tilladelse til råstofindvinding Tilladelse til råstofindvinding på matrikel nr. 5a, Gammelrand, Bregninge og 1k, Bregninge by, Bregninge, Kalundborg Kommune - indtil 11. februar 2018 Sagsnummer: 326-2013-55158 Ansøger: Indvinder: Ejer:

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager

Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager Formand for DcH- Broager att. Charlotte Christensen Sletmarken 6 6310 Broager. Landzonetilladelse til at opsætte belysning på DcH- Broagers klubhus, matr.nr. 438 Broager Ejerlav, Broager, der ligger på

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten Nils Haubenreisser Felstedvej 19 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en garage og carport på ejendommen matr.nr. 129 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Felstedvej 19, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej Gråsten

Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej Gråsten Naturstyrelsen Sønderjylland att. Klaus Sloth Felstedvej 14 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opsætte en skurvogn på ejendommen matr.nr. 610 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger i skoven Overstjernen,

Læs mere

Leif Jacobsen Lambjergskov Sydals

Leif Jacobsen Lambjergskov Sydals Leif Jacobsen Lambjergskov 37 6470 Sydals Landzonetilladelse til at opføre en fritliggende udestue på ejendommen matr.nr. 95 Lambjerg, Hørup, der ligger på Lambjergskov 37, 6470 Sydals Sønderborg Kommune

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Nr. Hostrup og Omegns Beboerforening Øbeningvej 15 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 27. september 2016 Sagsnr.: 16/31408 Ejendomsnr.: 9165 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche

Læs mere

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg Christian Madsen Hansen Treneparken 38 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udvide sommerhuset på matr.nr. 127 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre Kettingskov 12A, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse

Morten John Gottliebsen Erslevvej Hadsten. Landzonetilladelse Morten John Gottliebsen Erslevvej 14 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse

Læs mere

Vilkår Der er stillet vilkår om, at taget ikke må opføres i reflekterende materialer af hensyn til omgivelser og naboforhold.

Vilkår Der er stillet vilkår om, at taget ikke må opføres i reflekterende materialer af hensyn til omgivelser og naboforhold. Økosamfundet Soleng a.m.b.a. Skeldevej 23 6310 Broager Landzonetilladelse til opførelse af bygning til mobilt savværk og oplag af tømmer på ejendommen matr.nr. 1 Gammelgab, Broager, der ligger på Skeldevej

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at etablere en teltplads og shelter på ejendommen matr.nr. 160 Oksbøl, Broballe, der ligger på Lusigvej 26, 6430 Nordborg

Læs mere

Birgitte Thomsen Per Madsen Melskovvej 19 Rinkenæs 6300 Gråsten

Birgitte Thomsen Per Madsen Melskovvej 19 Rinkenæs 6300 Gråsten Birgitte Thomsen Per Madsen Melskovvej 19 Rinkenæs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning på 74,2 m² til erhverv på ejendommen matr.nr. 326 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs, der ligger på

Læs mere

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013

Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast. 3. oktober 2013 Teddi Jakobsen Tyvkærvej 33 7430 Ikast 3. oktober 2013 Landzonetilladelse til opførelse af en ståhal - Tyvkærvej 33, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en stålhal

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Plantagevej 7, 4180

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Plantagevej 7, 4180 Tilladelse til indvinding af råstoffer, Plantagevej 7, 4180 Region Sjælland har den 15. december 2016 meddelt endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Plantagevej 7, 4180 Sorø, matr. nr. 11c Døjringe

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Lars Lund Petersen Skanderborgvej Hinnerup. Landzonetilladelse

Lars Lund Petersen Skanderborgvej Hinnerup. Landzonetilladelse Lars Lund Petersen Skanderborgvej 143 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Dato.

Læs mere

Vilkår Sønderborg Kommune stiller alment vilkår om, at anvende ikke reflekterende

Vilkår Sønderborg Kommune stiller alment vilkår om, at anvende ikke reflekterende John Ebbesen Rugbjergvej 13, Klingbjerg 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en dobbelt carport med redskabsrum på ejendommen matr.nr. 650 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, der ligger på Rugbjergvej

Læs mere

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter)

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter) Søren Møller Forstander Gribskov Efterskole Sag: 2016/07385 016 Id: 025577 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 08. juli 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Dybendalvej 14a og 16, 4190 Munke Bjergby.

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Dybendalvej 14a og 16, 4190 Munke Bjergby. , Dybendalvej 14a og 16, 4190 Munke Bjergby. Region Sjælland har den 21/11-2016 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Dybendalvej 14a og 16, 4190 Munke Bjergby, matr. nr. 5h, gi og 13b

Læs mere