Hvilken evidens er der for behandling med kognitiv adfærdsterapi af obsessiv kompulsiv tilstand hos børn og unge?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilken evidens er der for behandling med kognitiv adfærdsterapi af obsessiv kompulsiv tilstand hos børn og unge?"

Transkript

1 1545 Hvilken evidens er der for behandling med kognitiv af obsessiv kompulsiv tilstand hos børn og unge? Oversigtsartikel Læge Judith Becker Nissen & professor Per Hove Thomsen Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Resume Obsessiv kompulsiv tilstand (OCD) er en hyppig og alvorlig lidelse for børn og unge. Den anbefalede behandling er kognitiv (CBT), som i svære tilfælde kombineres med psykofarmakologisk behandling. Såvel individuel, gruppebaseret som familiebaseret CBT er virksom ved OCD hos børn og unge. Samlet findes der kun få forskelle herunder en lidt bedre effekt ved individuel og familiebaseret CBT end ved gruppebaseret CBT. Metodevalg afhænger af det samlede indtryk herunder udviklingsalder, familiedynamik/forældreinvolvering, den enkeltes evne til og ønske om at indgå i grupper samt sværhedsgrad og komorbiditet af lidelsen. Obsessiv kompulsiv tilstand (OCD) forekommer med en hyppighed på 1-2% og er karakteriseret ved gentagne, uønskede tanker samt repetitive, ritualistiske adfærdsmønstre. OCD viser sig ofte første gang i den tidlige skolealder, og op mod 50% har oplevet tvangssymptomer før det fyldte 18. år [1]. De hyppigste tvangstanker omfatter angst for bakterier/forurening og angst for at gøre skade på sig selv/andre. De hyppigste tvangshandlinger er vaskeritualer, gentagelsesadfærd samt tjekkingadfærd, berøring og tællen [2, 3]. På grund af den tidlige debutalder og den høje forekomst af andre psykiatriske lidelser kan OCD have stor betydning for såvel den sociale som den personlighedsmæssige udvikling hos børn og unge [4]. Kognitiv (cognitive behavioral therapy (CBT)) er en psykoterapeutisk hovedretning, der omfatter såvel teoretiske modeller som behandlingsmetoder. CBT indgår sammen med psykoedukation, socialfærdighedstræning og kognitiv træning som en af de såkaldt kognitive behandlingsformer. Metoden blev udviklet til behandling af depression og angst hos voksne, men er nu modificeret i forhold til andre sygdomstilstande herunder OCD samt til børn/unge. I dag er den kognitive metode smeltet sammen med den adfærdsterapeutiske metode og kaldes nu som regel for CBT [5]. Væsentlig for kognitiv terapi er kognitionen. Lidelse opfattes som relateret til uhensigtsmæssige tankemønstre, der aktiveres automatisk og forvrænger virkeligheden og dermed begrænser en persons følelser og handlemuligheder [5]. Ved OCD har de kognitive forvrængninger form af: 1) katastrofetænkning med overvurdering af fare og negative konsekvenser, 2) den selektive abstraktion, hvor der fokuseres på de faktorer, der bekræfter tanken, 3) nedsat risikovillighed og 4) overdreven oplevelse af personlig ansvar. Desuden kan der i forbindelse med OCD beskrives en række basale antagelser herunder: 1) at have en tanke er det samme som at udføre den, 2) ikke at forhindre en tanke svarer til at forårsage den, hvor manglende forsøg på at neutralisere svarer til at ønske, at skaden er sket og 3) at være ansvarlig for at alting går galt, hvor tankerne beviser, at personen inderst inde er ond. Dette beskrives som tanke-handling-fusion. Det overordnede mål er at hjælpe patienten med at erkende, at der er alternative forklaringer på problemsituationer [5]. Herunder hører: 1) normalisering og accept af de påtrængende tanker; at skelne mellem den egentlige tvangstanke (f.eks. fik jeg nu låst døren) og den negative automatiske tanke (f.eks. hvis jeg ikke fik låst døren, bryder nogen ind), der er knyttet til tvangstanken og som kan opfattes som det egentlige problem, 2) kognitiv omstrukturering ved anvendelse af sokratiske spørgsmål, 3) risikotagning og 4) positiv selvtale [5, 6]. Ud over arbejdet med de kognitive forvrængninger er den adfærdsterapeutiske tilgang, Exposure and Response Prevention (ERP), central. Princippet for ERP er, at angstniveauet Faktaboks Obsessiv kompulsiv tilstand (OCD) er en hyppig og ofte alvorlig lidelse hos børn og unge i udvikling Anbefalet behandling ved mild til moderat OCD omfatter kognitiv (CBT). Ved svær grad af OCD kombineres terapien ofte med psykofarmakologisk behandling Såvel individuel CBT, gruppe-cbt som familiebaseret CBT er virksom ved OCD hos børn og unge Kun få sammenlignende studier er udført på børn og unge. Man har dog fundet, at såvel individuel familiebaseret CBT som gruppe-familiebaseret CBT er signifikant virksom Metodevalget afhænger af det samlede kliniske indtryk herunder udviklingsalder og den enkelte patients mulighed for refleksion, den præsenterede familiedynamik og forældreinvolvering, patientens evne til og ønske om at indgå i gruppedynamik samt sværhedsgrad af OCD og forekomst af komorbiditet

2 1546 UGESKR LÆGER 170/ APRIL 2008 vil reduceres ved fortsat kontakt med den frygtede stimulus. I modsætning hertil er det patientens oplevelse, at angstniveauet falder abrupt, når tvangshandlingen udføres. Den nye læring består i at udholde den umiddelbare angst for derved at erfare, at angstniveauet gradvist vil falde, og dermed ophører også trangen til at udføre ritualerne [5]. Princippet i ERP er at eksponere gradvist med stigende sværhedsgrad. Under alle former for eksponering registreres det umiddelbare angstniveau og den gradvise angstreduktion. Metode Denne gennemgang bygger på en kritisk læsning af både randomiserede, kontrollerede studier og åbne studier, hvori man har vurderet effekten af CBT ved OCD hos børn og unge (0-18 år), og som er blevet publiceret i et engelsksproget tidsskrift i perioden Der er søgt i PubMed med følgende termer: groupcbt, CBT, OCD, pediatrics, child, cognitive, exposure og response prevention. De senest publicerede oversigtsartikler er gennemgået. I OCD Expert Concensus Guidelines [7] for behandling af OCD hos børn og unge anbefales CBT som førstevalgsbehandling for alle præpubertetsbørn med primær OCD og for alle unge med mild til moderat OCD (Children s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (CY-BOCS)-score på mindre end 19, men mere end en skæringsgrænse på 10) [8, 9]. Der er foretaget to metaanalyser af effekten af CBT for børn/unge med OCD [10, 11]. Den første analyse er en Cochrane-analyse med fokus på den samlede effekt af CBT for pædiatrisk OCD, den relative effekt af CBT i forhold til medicinsk behandling og en vurdering af kombinationsbehandling. I studiet findes kun fire studier egnet til at indgå i analysen. Samlet fandt man, at CBT signifikant forbedrer funktionen sammenlignet med placebo og venteliste. Der er ingen forskel på effekten af medicin og CBT. Kombinationsbehandlingen er bedre end medicin alene, men ikke bedre end CBT [10]. I den anden metaanalyse vurderede man effekten af såvel randomiserede (n = 4) som åbne studier (n = 12) op til Konklusionen er, at alle studier viste effekt i reduktion af En situation opstår Umiddelbar lettelse men... Tvangstanker presser sig på En tanke værd! Man føler sig nødt til det tvangshandlingen gennemføres Angsten vokser OCD-symptomer, hvor de randomiserede studier viste den største effekt (effektstørrelser 1,94-2,76). Desuden synes især den individuelle og den familiebaserede tilgang at give de bedste resultater [11]. Således tyder resultaterne af begge metaanalyser på en effekt af CBT hos børn og unge med OCD. Dog fokuserer man i den sidste metaanalyse på nogle væsentlige problemstillinger [11]. For det første indgår der i studierne kun børn over syv år, og der skelnes ikke for alder. Dette kan være problematisk, idet man som følge af de forskellige udviklingsstadier ikke nødvendigvis kan generalisere fra større børn til mindre børn. Herunder har udviklingsstadiet betydning for bl.a. evnen til at indgå i CBT [11]. OCD ved forskellige aldre kan ligeledes variere med hensyn til symptomatologi, og OCD, der første gang opstår i en tidlig alder, har et mere aggressivt forløb med et højere antal af tvangstanker og handlinger end OCD, der først opstår i en senere alder [12-14]. Endelig har resultaterne af genetiske studier vist, at gruppen af OCD patienter, hvis lidelse er opstået i en tidlig alder, kan udgøre en vanskeligere behandlelig subgruppe [15, 16]. Et andet kritikpunkt er, at man i de fleste studier undersøger effekten af CBT ved samtidig behandling med selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI). Ved at reducere angstniveauet kan medicin hjælpe patienten med at konfrontere den frygtede stimulus. Dog er der også peget på, at medicin kan ændre evnen til at lære af angsteksponeringen, hvorved langtidseffekten af CBT vil være nedsat [11]. Endelig er der rejst kritik af antallet af patienter, der indgår i de enkelte studier, og af, at de fleste af studierne ikke inkluderer kontrolgrupper. Resultater af litteraturgennemgangen Idet man i studierne i meget begrænset grad skelner mellem aldersgrupper, vil nedenstående gennemgang fokusere på opdelingen i terapiform, herunder individuel CBT, gruppebaseret CBT og familiebaseret CBT. Individuel kognitiv I syv studier vurderede man effekten af CBT hos børn og unge (Tabel 1). Effekten blev vurderet ved sammenligning med medicinsk behandling og placebo [17, 18], ved forskellig intensitet af behandling [19] eller som åbne studier uden kontrolgruppe [20-23]. I flere af studierne anvendte man en på forhånd fastlagt CBT protokol, der var udviklet af deltagere i studierne. I flere af studierne blev der dog henvist til et CBTbehandlingsprogram udarbejdet af March & Mulle i 1998 [6, 18, 23]. Samlet fandt man i alle studierne en positiv effekt af CBT på OCD hos børn/unge, hvor den gennemsnitlige reduktion i score på Children s Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (CYBOCS) blev vurderet til at være på 50-60% [17, 20]. Desuden blev der påvist responsrate (> 30% reduktion i CYBOCS-score) på 60-80% [17, 19, 23] og klinisk remission (CYBOCS-score på mindre end 10) på 40% [18]. I [22] fandt man, at 79% af patienterne fik en bedring, der svarede til clin-

3 1547 Tabel 1. Oversigt over studierne ved individuel terapi, gruppebaseret terapi og familiebaseret terapi til obsessiv kompulsiv tilstand hos børn og unge. Antal Studie- Primære Referencer probander design Varighed Alder, år udfaldsmål Individuel kognitiv De Haan et al, 1998 [17] 12 RCT 12 ugentlige sessioner 8-18 CY-BOCS POTS, 2004 [18] 28 RCT 14 sessioner over 12 uger 7-17 CY-BOCS Valderhaug et al, 2007 [20] 28 Åben 10 ugentlige sessioner + 2 sessioner med 2 ugers mellemrum; 8-17 CY-BOCS, COIS, CGI opfølgning: 3,6 måneder March et al, 1994 [21] 15 Åben 10 sessioner 8-18 CY-BOCS Franklin et al, 1998 [19] 14 Åben a. Intensiv terapi: 18 sessioner/måned CY-BOCS b. 16 ugentlige sessioner Piacentini et al, 2002 [22] 42 Åben Gennemsnitligt antal ugentlige sessioner modtaget: 12, NIMH GOCS, CGI Benazon et al, 2002 [23] 16 Åben 12 ugentlige sessioner 8-17 CY-BOCS Gruppebaseret kognitiv Martin & Thienemann, 2005 [26] 14 Åben 14 ugentlige sessioner 8-14 CY-BOCS Thienemann et al, 2001 [27] 18 Åben 14 ugentlige sessioner CY-BOCS Asbahr, et al 2005 [24] 20 RCT 12 ugentlige sessioner 9-17 CY-BOCS Himle et al, 2003 [28] 19 Åben 7 ugentlige sessioner CY-BOCS Fischer et al, 1998 [29] 15 Åben 7 ugentlige sessioner CY-BOCS Barrett et al, 2004 [25] 29 RCT 14 ugentlige sessioner + 2 booster-sessioner; 7-17 CY-BOCS opfølgningstid: 3,6 måneder Familiebaseret kognitiv Waters et al, 2001 [31] 7 Åben 14 ugentlige sessioner NIMH GOCS, CGAS Barrett et al, 2004 [25] 53 RCT 14 ugentlige sessioner + 2 booster-sessioner; 7-17 CY-BOCS opfølgningstid: 3,6 måneder Barrett et al, 2005 (32) 48 Åben Opfølgningstid: 12,18 måneder 8-19 CY-BOCS RCT = randomiseret kontrolleret forsøg; CY-BOCS = Children's Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale; NIMH GOCS = National Institute of Mental Health Global Obsessive Compulsive Scale; COIS = Child Obsessive Compulsive Impact Scale; CDI = Children Depression Inventory; CGAS = Children's Global Assessment Scale; CGI = Clinical Global Improvement. ical global improvement (CGI) på meget forbedret funktion. I flere af studierne blev det desuden beskrevet, at den positive effekt holdt sig i en opfølgningstid på 6-18 måneder [19-21]. Gruppebaseret kognitiv I seks studier undersøgte man effekten af gruppebaseret CBT (Tabel 1). To af studierne var randomiserede [24, 25], og fire blev gennemført som åbne studier [26-29]. Princippet i OCDgruppebehandling fulgte generelt principperne for individuel terapi med modifikationer. Således fulgte man i flere af studierne [24, 26-28] en manualbaseret gruppe-cbt (GCBT)- model, der tog udgangspunkt i March 1998 [6]. Samlet viste alle studierne en klinisk signifikant reduktion i CYBOCSscore (op mod 50% oplevede en symptom reduktion på 25% eller mere) [26;27]. Desuden fandt man i et studie fra 2005 [24], at patienter efter GCBT efter ni måneder havde en signifikant lavere tilbagefaldsrate end en kontrolgruppe, der var behandlet med sertralin. Ud over en reduktion i OCD sværhedsgrad fandt man ligeledes et fald i selvrapporteret angst og målt depression [27]. Også den negative indflydelse af OCD målt ved Child Obsessive Compulsive Impact Scale-Child and Parent versions (COIS-C/P) blev væsentlig reduceret [26]. Familiebaseret kognitiv Mange studier peger på vigtigheden af involvering af familien i behandlingen af OCD hos børn og unge mhp. at reducere familieinvolveringen i tvangssymptomerne, at øge forældrenes forståelse af OCD samt at involvere forældrene som aktive koterapeuter eller barnets hjælpere [11, 18, 19, 25, 30]. Kun i få studier har man dog undersøgt effekten af en egentlig familiebaseret CBT på OCD hos børn og unge. I 2001 gennemførte Waters et al [31] et studie med syv børn, hvor børnene og familierne gennemgik et struktureret program, positively overcoming worriers and excessive rituals (POWER). Programmet bestod dels af en forældredel, dels en barnedel inspireret af March [6]. Efter behandlingen fandt man en gennemsnitlig reduktion på OCD-symptomerne på 60% og en samlet responsrate på 86%. Efter tre måneders opfølgning var der en patient, der havde fået tilbagefald. I et studie fra 2004 [25] sammenlignede man effekten af individuel familiebaseret CBT og gruppe-familie-baseret CBT. Kontrolgruppen bestod af OCD-patienter på venteliste. I alt 77 børn og unge blev randomiseret til de tre grupper. CBT-behandlingen var baseret på en manual, FOCUS, inspireret af March [6]. Sammenlignet med ventelistegruppen fandt man, at de to aktive grupper viste en signifikant reduktion i OCD symptomstatus og -sværhedsgrad. Der var ingen forskel på effekt ved sammenligning mellem de to aktive grupper. Ved opfølgning efter seks måneder var effekten vedvarende. I et senere studie blev de to grupper fulgt op efter 12 og 18 måneder. Samlet fandt man, at behandlingsresultaterne var uændrede, og flertallet opfyldte fortsat ikke kriterierne for OCD (70% af patienter efter indivi-

4 1548 UGESKR LÆGER 170/ APRIL 2008 duel familiebaseret terapi og 84% af patienter efter gruppe-familie-baseret terapi). Der var ingen signifikant forskel mellem terapigrupperne, men svær OCD og en høj grad af familiedysfunktion var associeret med en dårligere langtidseffekt [32]. Samlet peger resultaterne af de to studier således på en såvel kortvarig som længerevarende positiv effekt af familiebaseret CBT ved OCD-symptomer hos børn og unge. Diskussion Samlet findes det, at individuel, gruppebaseret og familiebaseret CBT er effektive metoder i behandlingen af OCD hos børn og unge. Effekten ses både lige efter behandlingen, men også i flere opfølgningsstudier. Der er formentlig tale om betydelige overlap i terapiform, herunder i de anvendte manualer, hvor de fleste gruppe- og familieterapeutiske studier er baseret på manualer for individuel terapi. Tilsvarende inkluderer man i såvel individuel CBT som i gruppebaserede manualer også familieelementer. Mange studier peger på betydningen af involvering af familien i behandlingen af OCD [11, 18, 19, 25, 30]. Argumenterne herfor er, at forældrene oftest og specielt ved de yngste aldersgrupper er meget involveret herunder i ritualerne ved at give barnet bekræftelse og ved at lette barnets undgåelsesadfærd. Disse forhold fungerer som forstærkende og vedligeholdende faktorer for barnets OCD. Teorier om, at familier, hvor der forekommer OCD, i højere grad end andre familier kan være præget af fjendtlighed og kritik med en deraf følgende øget risiko for tilbagefald, kan understrege betydningen af fokus på familien. Endelig er der en højere forekomst af OCD hos andre familiemedlemmer [31, 33], hvis et barn eller en ung har OCD. På lignende måde argumenteres der for gruppebehandling ved OCD. Generelt har gruppebehandling af børn og unge en dokumenteret effekt til at styrke udvikling herunder social kompetence og tiltro til egne evner [5]. Kun i meget få studier af børn og unge har man undersøgt, om der er forskelle på effektivitet af de forskellige terapiretninger. I voksenlitteraturen finder man studier, hvori man sammenligner effekten af de forskellige metoder. I et studie fra 2005 med voksne med OCD har man ikke fundet en signifikant forskel på effekten mellem individuel ERP og individuel kognitiv terapi hverken lige efter den intensive behandlingsseance eller efter tre måneder [34]. På trods af et meget forskelligt behandlingsprogram var de to behandlingsformer således associeret med ens kognitive ændringer, hvilket kunne forklares ved, at tænkningen i ERP-gruppen bliver selvbegrænsende som en direkte følge af erfaringen af, at det frygtede ikke indtræder. I et andet studie fra 1994 [35] fandt man tilsvarende, at både eksponering og kognitiv terapi af voksne med OCD medførte signifikant bedring af OCD-symptomerne, hvor den kognitive terapi muligvis endda var mere effektiv end eksponering. En forklaring på forskellen til det tidligere studie er, at sidstnævnte anvendte selvguided eksponering, hvilket muligvis ikke er lige så effektiv som terapeutguided eksponering [34]. McLean et al [36] har hos voksne med OCD sammenlignet gruppe-erp med gruppe-kognitive behandlingsformer. Det blev påvist, at ERP-gruppen havde et signifikant lavere score i YBOCS end gruppen med kognitive behandlingsformer en effekt, som holdt tre måneder efter afsluttet behandling. McLean et al foreslår, at dette skyldes, at ERP lettere modificeres til gruppebrug, hvorimod kognitive teknikker især egner sig til den individuelt baserede terapi. Sammenligning af individuel og gruppe hos voksne har for begge grupper vist en signifikant reduktion i OCD-sværhedsgrad, hvor effekten hurtigst kom til udtryk i gruppen, der fik individuel terapi. Begge grupper var dog i stand til at opretholde effekten efter seks måneder [37]. De sammenlignende resultater er baseret på voksne patienter med OCD. På baggrund af de beskrevne resultater af individuel CBT og gruppebaseret CBT til børn og unge må man dog forvente tilsvarende resultater inden for denne gruppe. Dette specielt hvis man tager hensyn til barnets og den unges udviklingsalder og familiære involvering. Barrett et al [25, 32] har hos børn og unge sammenlignet individuel familiebaseret CBT med gruppe-familie-baseret CBT og fundet, at begge metoder er lige effektive såvel på kort sigt som efter op til 18 måneder. Samlet findes der kun begrænsede forskelle på de forskellige terapiretninger, hvilket bekræftes af nævnte metaanalyse fra 2007, hvor man fandt signifikant effekt for alle typer, men muligvis en lidt bedre effekt ved individuel og familiebaseret CBT end ved gruppebaseret CBT [11]. En væsentlig ulempe ved studierne er, at resultaterne for de forskellige aldersgrupper vurderes under et. Erfaringerne viser, at en væsentlig faktor er patientens udviklingsalder defineret ved såvel den biologiske alder, patientens udviklingsniveau som komorbide tilstande. Man må, jo yngre udviklingsalder og jo større grad af komplicerende faktorer, lægge større vægt på de adfærdsterapeutiske principper. Da resultaterne fra studierne ikke præsenteres differentieret i forhold til alderen, bliver det vanskeligt at vurdere de vanskeligheder, yngre børn eller børn med kompliceret OCD kan have i forståelsen af CBT-protokoller. Udformningen af terapien i forhold til denne yngre aldersgruppe er således fortsat mangelfuld. En anden væsentlig ulempe er, at de fleste patienter samtidig behandles med SSRI, idet de før inklusionen i studierne allerede var i medicinsk behandling. Dette gør vurderingen af resultaterne vanskelig, idet medicinen i sig selv kan have en betydning for læringen af CBT samt for komplians til terapien. Konklusion Såvel individuel, gruppebaseret som familiebaseret CBT er alle virksomme i forhold til OCD hos børn og unge. Studier, hvori man sammenligner de forskellige terapiformer er refereret i voksenlitteraturen, men er kun i begrænset omfang udført med børn og unge. Involvering af familien enten som led i den individuelle eller gruppebaserede behandling eller i

5 1549 form af en egentlig familiebaseret terapi synes at være væsentlig pga. forældrenes involvering i tvangssymptomerne. Man har hos børn og unge i case-kontrol-studier fundet, at både individuel familiebaseret CBT og gruppe-familie-baseret CBT er signifikant virksomme. Valget af metode må baseres på det samlede indtryk af patienten herunder udviklingsalder og den enkeltes patients mulighed for refleksion, den præsenterede familiedynamik og forældreinvolvering, patientens evne og ønske om at indgå i gruppedynamik samt sværhedsgrad af OCD og forekomst af komorbiditet. velopment SummaryJudith of children Becker and Nissen adolescents. & Per Hove The Thomsen:Treatment recommended treatment of children is cognitive and behavioural adolescents therapy with (CBT) cognitive which behavioural can be combined therapy with for psychopharmacological obsessive- compulsive treatment. disordersugeskr Studies have Læger shown 2008;170:####-####OCD that CBT both as an is individual a frequently treatment, encountered as treatment disorder in which groups can or have as a a family-based major impact treatment on the de- effective. The choice of treatment depends on the age of the patient, family relations, including the involvement of the parents, the severity of the symptoms and the occurrence of comorbidity. is Korrespondance: Judith Becker Nissen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Århus Universitetshospital, DK-8240 Risskov. Antaget: 22. oktober 2007 Interessekonflikter: Ingen Litteratur 1. Thomsen PH. Obsessive-compulsive disorder: pharmacological treatment. Eur Child Adolsc Psychiatry 2000;9:I/76-I/ Piacentini J, Bergman L. Obsessive-compulsive disorder in children. Psych Clin NA 2000;23: Geller DA, Biederman J, Jones J et al. Obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: a review. Harvard Rev Psychiatry 1998;5: Piacentini J, Bergman L, Keller M et al. Functional impairmant in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. J Child Adolesc Psychopharm 2003;13:S61-S Englyst I. Psykologisk behandling af OCD hos børn og unge. I: Thomsen PH, red. OCD hos børn og unge. 1 udg. København: Psykologisk Forlag, 2002: March JS, Mulle K. OCD in children and adolescents: A cognitive-behavioral treatment manual. 1 ed. New York: The Guilford Press, March JS, Frances A, Carpenter D et al. The expert consensus guidelines series: treatment of obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry 1997;58: Goodman WK, Lawrence HP, Rasmussen SA et al. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale, I. Development, use and reliability. Arch Gen Psychiatry 1989;46: Goodman WK, Price LH, Rasmussen SA et al. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. II. Validity. Arch Gen Psychiatry 1989;46: O'Kearney RT, Anstey KJ, von SC. Behavioural and cognitive behavioural therapy for obsessive compulsive disorder in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD Freeman JB, Choate-Summers ML, Moore PS et al. Cognitive behavioral treatment for young children with obsessive-compulsive disorder. Biol Psychiatry 2007;61: Geller DA, Biederman J, Faraone S et al. Developmental aspects of obsessive compulsive disoder: findings in children, adolescents, and adults. J Nerv Ment Dis 2001;189: Rosario-Campos MC, Leckman JF, Mercandante MT et al. Adults with earlyonset obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 2001;158: Sobin C, Blundell ML, Karayiorgou M. Phenotypic differences in early and late Obsessive-Compulsive Disorder. Comprehensive Psychiatry 2000;41: Pauls DL, Alsobrook JP, Goodman W et al. A family study of obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry 1995;152: Nestadt G, Samuals J, Riddle M et al. A family study of obsessiv-compulsive disorder. Arch Gen Psychiatry 2000;57: De Haan E, Hoogduin KA, Buitelaar JK et al. Behavior therapy versus clomipramine for the treatment of obsessive-compulsive disorder in children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998;37: Cognitive-behavior therapy, sertraline, and their combination for children and adolescents with obsessive-compulsive disorder: the Pediatric OCD Treatment Study (POTS) randomized controlled trial. JAMA 2004;292: Franklin ME, Kozak MJ, Cashman LA et al. Cognitive-behavioral treatment of pediatric obsessive-compulsive disorder: an open clinical trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998;37: Valderhaug R, Larsson B, Gotestam KG et al. An open clinical trial of cognitive-behaviour therapy in children and adolescents with obsessive-compulsive disorder administered in regular outpatient clinics. Behav Res Ther 2007;45: March JS, Mulle K, Herbel B. Behavioral psychotherapy for children and adolescents with obsessive-compulsive disorder: an open trial of a new protocol-driven treatment package. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1994;33: Piacentini J, Bergman RL, Jacobs C et al. Open trial of cognitive behavior therapy for childhood obsessive-compulsive disorder. J Anxiety Disord 2002; 16: Benazon NR, Ager J, Rosenberg DR. Cognitive behavior therapy in treatmentnaive children and adolescents with obsessive-compulsive disorder: an open trial. Behav Res Ther 2002;40: Asbahr FR, Castillo ARGL, Moolman-Smook JC et al. Group cognitive-behavioral therapy versus sertraline for the treatmet of children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. J Am Acad Adolesc Psychiatry 2005; 44: Barrett P, Healy-Farrell L, March JS. Cognitive-behavioral family treatment of childhood obsessive-compulsive disorder: a controlled trial. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2004;43: Martin JL, Thienemann M. Group cognitive-behavior therapy with family involvement for middle-school-age children with obsessive-compulsive disorder: a pilot study. Child Psychiatry Hum Dev 2005;36: Thienemann M, Martin J, Cregger B et al. Manual-driven group cognitive-behavioral therapy for adolescents with obsessive-compulsive disorder: a pilot study. J Am Acad Adolesc Psychiatry 2001;40: Himle JA, Fischer DJ, van Etten ML et al. Group behavioral therapy for adolescents with tic-related and non-tic-related obsessive-compulsive disorder. Depress Anxiety 2003; Fischer DJ, Himle JA, Hanna GL. Group behavioral therapy for adolescents with obsessive-compulsive disorder: preliminary outcomes. Res Social Work Practice 1998;8: Freeman JB, Garcia AM, Fucci C et al. Family-based treatment of early-onset obsessive-compulsive disorder. J Child Adol Psychopharmacol 2003; 13(suppl 1):S71-S Waters TL, Barrett PM, March JS. Cognitive-behavioral family treatment of childhood obsessive-compulsive disorder: preliminary findings. Am J Psychother 2001;55: Barrett PM, Farrell L, Dadds M et al. Cognitive-behavioural family treatment of childhood obsessive-compulsive disorder: long-term follow-up and predictors of outcome. J Am Acad Adolesc Psychiatry 2005;44: Renshaw KD, Steketee G, Chambless DL. Involving family members in the treatment of OCD. Cogn Behav Ther 2005;34: Whittal ML, Thordarson DS, McLean PD. Treatment of obsessive-compulsive disorder: Cognitive behavior therapy vs. exposure and response prevention. Behav Res Ther 2005;43: Van Oppen P, De Haan E, van Balkom AJLM et al. Cognitive therapy and exposure in vivo in the treatment of obsessive compulsive disorder. Behav Res Ther 1994;33: McLean PD, Whittal ML, Thordarson DS et al. Cognitive versus behavioral therapy in the group treatment of obsessive-compulsive disorder. J Consult Clin Psychol 2001; 69: Fals-Stewart W, Marks AP, Schafer J. A comparison of behavioral group therapy and individual behavior therapy in treating obsessive-compulsive disorder. J Nerv Ment Dis 1994;181:

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Fokuserede spørgsmål [NKR 28 OCD] [Version V1, 16. november 2015] Indhold

Fokuserede spørgsmål [NKR 28 OCD] [Version V1, 16. november 2015] Indhold Fokuserede spørgsmål [NKR 28 OCD] [Version V1, 16. november 2015] Indhold PICO 1: Bør børn, unge og voksne med mild OCD tilbydes kognitiv adfærdsterapi af minimum 6 sessioners varighed? 2 PICO 2: Bør børn

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF OBSESSIV-KOMPULSIV TILSTAND (OCD)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF OBSESSIV-KOMPULSIV TILSTAND (OCD) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF OBSESSIV-KOMPULSIV TILSTAND (OCD) 2016 National Klinisk Retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere

Nationale Kliniske Retningslinje

Nationale Kliniske Retningslinje Nationale Kliniske Retningslinje for behandling af obsessivkompulsiv lidelse(ocd) Nationale Kliniske Retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) Sundhedsstyrelsen, år. Publikationen

Læs mere

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015

Autisme og skolevægring. VISO konference 1. december 2015 Autisme og skolevægring VISO konference 1. december 2015 Baggrund Stigning i henvendelser hos VISO Komplekse sager med både udviklings- og kontekstuelle problematikker Viden om målgruppen, problemstillingen

Læs mere

Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych.

Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych. Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych. OCD-foreningen, Herning, d. 17.10.2013 Hvad er OCD for en størrelse? Hvilke symptomer får man typisk? Hvor udbredt er lidelsen og hvem rammes? Hvorfor udvikler nogen

Læs mere

10/16/2013. obsessive-compulsive disorder obsessiv kompulsiv tilstand tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangshandlinger

10/16/2013. obsessive-compulsive disorder obsessiv kompulsiv tilstand tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Tvangshandlinger Af Ane Søndergaard Thomsen, Cand.Psych. Hvad er OCD for en størrelse? Hvilke symptomer får man typisk? Hvor udbredt er lidelsen og hvem rammes? Hvorfor udvikler nogen OCD? Kan OCD behandles og hvordan?

Læs mere

Landsdækkende klinisk retningslinje vedrørende udredning og behandling af Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) hos børn og unge

Landsdækkende klinisk retningslinje vedrørende udredning og behandling af Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) hos børn og unge Landsdækkende klinisk retningslinje vedrørende udredning og behandling af Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) hos børn og unge Retningslinjen bør revideres senest november 2013 Forfattere: Judith Becker

Læs mere

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov OCD foreningen Århus Universitetshospital Skejby 23/2/2010 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov Kognitiv terapeutisk model for tvangssymptomer Udløsende

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016

Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Fokuserede spørgsmål NKR nr. 46: National klinisk retningslinje for behandling af anoreksi Endelig version, 10. maj 2016 Indhold PICO 1 Bør døgnbehandling af patienter med anoreksi være af kort varighed,

Læs mere

Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light. For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug Forøg listeniveau

Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light. For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug Forøg listeniveau ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PLANEN FOR IDAG Kort om angst og angstlidelser blandt børn og unge Hvorfor behandle angstlidelser i denne population? Hvilken behandling og hvordan? Forskningsresultater

Læs mere

BEHANDLING. af børns angst

BEHANDLING. af børns angst SIDE 10 PSYKOLOG NYT NR. 7 2011 modelfotos: bam/scanpix BEHANDLING & FORSKNING BEHANDLING af børns angst De bliver overset, de skaber ikke problemer i skolen, de er for lette til psykiatrien. Angst hos

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Medicinsk behandling af depression hos demente

Medicinsk behandling af depression hos demente Medicinsk behandling af depression hos demente patienter Demensdagene 2012 Annette Lolk Specialeansvarlig overlæge ph.d. Demensklinikken, OUH og psykiatrisk afdeling Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

SAMMENHÆNGEN MELLEM ADHD, RUSMIDLER OG KRIMINALITET

SAMMENHÆNGEN MELLEM ADHD, RUSMIDLER OG KRIMINALITET SAMMENHÆNGEN MELLEM ADHD, RUSMIDLER OG KRIMINALITET Søren Dalsgaard Overlæge, senior forsker, ph.d., lektor Det Nationale Center for Registerforskning (NCRR), Aarhus universitet Sykehuset Telemark, Kragerø,

Læs mere

obsessive-compulsive disorder, er en psykisk lidelse karakteriseret ved tilstedeværelsen af obsessioner (tvangstanker) eller kompulsioner

obsessive-compulsive disorder, er en psykisk lidelse karakteriseret ved tilstedeværelsen af obsessioner (tvangstanker) eller kompulsioner Lidelse Af Inger Englyst & Karin Christensen hos børn og unge Om den neuropsykologiske forståelse og behandling af tvangstanker eller tvangshandlinger hos børn og unge OCD, dvs. obsessive-compulsive disorder,

Læs mere

Revideret ansøgning - Styrkelse af behandlingen af bulimikere i Region Syddanmark

Revideret ansøgning - Styrkelse af behandlingen af bulimikere i Region Syddanmark Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/8664 Dato: 23.august 2012 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard/Kirsten Hørder/Magnus Petersen E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

Faglig retningslinje vedrørende udredning og behandling af Obsessiv Kompulsiv Tilstand (OCD) hos børn og unge Indholdsfortegnelse:

Faglig retningslinje vedrørende udredning og behandling af Obsessiv Kompulsiv Tilstand (OCD) hos børn og unge Indholdsfortegnelse: Faglig retningslinje vedrørende udredning og behandling af Obsessiv Kompulsiv Tilstand (OCD) hos børn og unge Baggrund: BUP-DK har i lighed med en lang række andre videnskabelige selskaber besluttet at

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Website til reducering af selvmordstanker

Website til reducering af selvmordstanker Website til reducering af selvmordstanker et nyt forskningsprojekt Præsentation af, PhD Psykiatrisk Center København Ny teknologi og selvmordsforebyggelse Innovativt men utestet Oversigt over dagens præsentation

Læs mere

I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest

I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest I OCD'ens klør - en angst med ritualer Stine Hæk Valentin og Sara Bek Eriksen Klinik for OCD og Angstlidelser, Regionspsykiatrien Vest Hvad er OCD? (Obsessiv-Kompulsiv tilstand) Tilstedeværelse af tilbagevendende

Læs mere

PATIENTENS SKREVNE LIVSHISTORIE SOM UDGANGSPUNKT FOR SAMTALEBEHANDLING

PATIENTENS SKREVNE LIVSHISTORIE SOM UDGANGSPUNKT FOR SAMTALEBEHANDLING PATIENTENS SKREVNE LIVSHISTORIE SOM UDGANGSPUNKT FOR SAMTALEBEHANDLING PATIENTENS SKREVNE LIVSHISTORIE SOM UDGANGSPUNKT FOR SAMTALEBEHANDLING. Ehrenreich B., Hilden J., Tidlund M. M. Supervisionsgruppen

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

AGREE vurderinger af guidelines NKR for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse

AGREE vurderinger af guidelines NKR for medicinsk vedligeholdelsesbehandling af bipolar lidelse AGREE vurderinger af guidelines NKR for medicinsk vedligeholdelses af bipolar lidelse Titel Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: revised second edition-- recommendations from the British

Læs mere

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS

Behandling af selvskade. Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 554 Offentligt Behandling af selvskade Rasmus Thastum, sociolog, projektleder, ViOSS Behandling af selvskade Selvskade er ingen diagnose Ingen behandling

Læs mere

comparison ( fluvoxamine) Treatment (combined) Excluded criteria: Pretreatment: Included criteria: Study grouping: Parallel group Cluster RCT:

comparison ( fluvoxamine) Treatment (combined) Excluded criteria: Pretreatment: Included criteria: Study grouping: Parallel group Cluster RCT: PICO 4: Bør børn, unge og voksne med OCD tilbydes tredjebølge kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi? Review information Authors Sundhedsstyrelsen 1 1 [Empty affiliation] Citation example: S. PICO

Læs mere

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2

Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 424 Offentligt Yderligere information til svar på spørgsmål 704 udg 2 Af svar på spørgsmål 704 1 fremgår det, at der er foretaget en ny analyse

Læs mere

Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling

Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling Hvad sker der med den terapeutiske relation mellem patient og sundhedsfaglig person? Projekt om internetbaseret selvhjælps-behandling Morten Fenger. Projektleder: Internetbaseret selvhjælpsterapi (www.e-psykiatri.dk)

Læs mere

Depression hos børn og unge

Depression hos børn og unge 302 BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI Depression hos børn og unge Merete Juul Sørensen Fokus på depression hos børn og unge har været stigende gennem de seneste årtier. Den alment praktiserende læge møder jævnligt

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Motivational Interviewing Children and their family

Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing (MI) børn og familier, hvad skal man overveje Motivational Interviewing Children and their family Evidens MI og børn og familier

Læs mere

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD

Psykologiske forståelser og behandlingsmetoder til børn med ADHD Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets høring om børn og medicin 27. maj 2013 børn med ADHD PSYKOLOGISK PRAKSIS - MICHAEL KASTER

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

One;Session!Treatment!til!behandling!af! specifik!fobi!hos!børn!og!unge!

One;Session!Treatment!til!behandling!af! specifik!fobi!hos!børn!og!unge! Kandidatafhandlingipsykologi,vedPsykologiskInstitut,AarhusUniversitet One;SessionTreatmenttilbehandlingaf specifikfobihosbørnogunge Et$systematisk$review$over$forskningen$på$området$samt$et$pilotstudie$af$ef

Læs mere

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer

Bedre liv for børn og unge i Danmark. Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer Bedre liv for børn og unge i Danmark Angstbehandling til børn: Tidens udfordringer Barbara Hoff Esbjørn Professor mso Institut for Psykologi Leder af Center for Angst Man ved for lidt om angst i Danmark

Læs mere

Information om behandling for Panikangst og agorafobi

Information om behandling for Panikangst og agorafobi Information om behandling for anikangst og agorafobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for panikangst og/eller agorafobi på en

Læs mere

Information om OCD hos børn og unge

Information om OCD hos børn og unge Til forældre og unge Information om OCD hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er OCD? 04 Hvorfor får nogle børn og unge OCD? 04 Hvad

Læs mere

I den anden af fire viden -artikler beskrives virkningen af forskellige former for psykologisk behandling af depression.

I den anden af fire viden -artikler beskrives virkningen af forskellige former for psykologisk behandling af depression. 3 Behandling af DEPRESSION I den anden af fire viden -artikler beskrives virkningen af forskellige former for psykologisk behandling af depression Når det gælder effektlitteraturen om depression omhandler

Læs mere

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center

Angst og Autisme. Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst og Autisme Psykolog Kirsten Callesen Psykologisk Ressource Center Angst i barndommen Er den mest udbredte lidelse i barndommen Lidt mere udbredt blandt piger end drenge 2 4% af børn mellem 5 16 år

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler 1. Indledning Denne vejledning præciserer kravene til den omhu og samvittighedsfuldhed en læge skal udvise, når voksne med psykiske lidelser

Læs mere

Information om behandling for Socialfobi

Information om behandling for Socialfobi Information om behandling for Socialfobi sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for socialfobi på en af angstklinikkerne i psykiatrien

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Tjeklister for alle behandlingssessioner

Tjeklister for alle behandlingssessioner Bilag 1 Tjeklister for alle behandlingssessioner Dette bilag indeholder samtlige tjeklister til de sessioner, der omtales i manualen (kapitel 4). Tjeklisterne opsummerer manualens hovedpunkter for de respektive

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer PCaps.dk www.facebook.com/psykologcentret Angst, OCD og AST i KRAP perspektiv v/ PsykologCentret Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer Med KRAP som underlag :

Læs mere

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI

v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI v/jens Peter Dam Eckardt, BEDRE PSYKIATRI I anledning af arrangementet "Fup og fakta om psykofarmaka" Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd den 27. januar 2015 MX, 22. januar

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT)

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Forskning i psykoterapi og evidens for IBT - 4 dias Pilotstudie med FearFighter - 17 dias (Formål, baggrund, metode, resultater, konklusion) Forskning i IBT fremover

Læs mere

Skype. Behandling over

Skype. Behandling over fotos: colourbox Behandling over Skype En 15-årig pige med angst, bosat i Holland, har modtaget terapi fra Danmark. Over internettet, via Skype. Læs om casens forløb og de særlige udfordringer i behandlingen.

Læs mere

Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling. Morten Fenger

Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling. Morten Fenger Evidens, behandling og internetbaseret selvhjælpsbehandling Debat og forskning i behandlingseffekt Årelang debat om hvilken intervention som virker bedst og hvilke elementer i terapien som giver effekt

Læs mere

Transdiagnostisk kognitiv terapi: Resultater af en indledende afprøvning

Transdiagnostisk kognitiv terapi: Resultater af en indledende afprøvning Transdiagnostisk kognitiv terapi: Resultater af en indledende afprøvning PhD Overblik Angst-depressionslidelser kategorier eller dimensioner Transdiagnostiskkognitiv terapi Unified Protocol UP Resultater

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Når kroppen larmer og. angsten raser

Når kroppen larmer og. angsten raser Når kroppen larmer og angsten raser 4 Psykolog nyt 15 2010 Helbredsangst Af Trine Eilenberg På Århus Universitetshospital ligger Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, hvor man forsker i funktionelle

Læs mere

Characteristics of studies

Characteristics of studies PICO 5: Bør børn og unge med moderat til svær OCD tilbydes kognitiv adfærdsterapi eller en kombinationsbehandling bestående af kognitiv adfærdsterapi og et SSRI-præparat? Review information Authors Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler

Vejledning om behandling af voksne med antidepressive lægemidler (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Journalnummer: 5-1010-223/1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om behandling af voksne med

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Hovedforfatter Sundhedsstyrelsen Publiceringsinformation v6.0 published on 15.05.2017 Sundhedsstyrelsen 1 of 79 klinisk

Læs mere

Information om OCD hos voksne

Information om OCD hos voksne Information om OCD hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er OCD? 05 Hvorfor får nogle OCD? 06 Hvilke symptomer er der på OCD? 08 Hvordan stilles

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning. Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Binge Eating Disorder Tvangsoverspisning Overlæge Mette Waaddegaard Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Program Hvad er Binge Eating Disorder (BED)? Set i forhold til

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE. Konference 28. september 2016 Marie Skaalum Bloch

UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE. Konference 28. september 2016 Marie Skaalum Bloch UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE Konference 28. september 2016 Marie Skaalum Bloch Program 1. Præsentation 2. Angst efter erhvervet hjerneskade Prædiktorer og mulige årsagsforklaringer Konsekvenser Kliniske

Læs mere

Når autismen ikke er alene

Når autismen ikke er alene Når autismen ikke er alene Psyk-Info temaaften d. 30. oktober 2017 Psykolog Sine Kjeldsen og pædagogisk konsulent Anne Pind, Autismefokus Program Autisme og komorbiditet Angst OCD Psykotiske tilstande

Læs mere

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer

Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer cochrane Der mangler evidens for fysioterapi til hoftenære frakturer Der er et stort behov for RCT-studier af høj kvalitet, der undersøger, hvilken fysioterapi der er den bedste til hoftenære frakturer

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet

Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet Psykologisk behandling af arbejds-relateret stress - resultater fra FLEXA-projektet Stressbehandlingskonferencen, KU, 8. januar, 2016 Greta Lassen Lund, psykolog Hanne Knudsen, psykolog Dansk Ramazzini

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

INFORMATION OM OCD En vejledning for patienter og pårørende OCD

INFORMATION OM OCD En vejledning for patienter og pårørende OCD OCD INFORMATION OM OCD En vejledning for patienter og pårørende Per Hove Thomsen Professor, overlæge, dr.med., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, Risskov Hvad er OCD? OCD er en forkortelse af obsessive-compulsive

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

MARS (Midler mod Arbejdsrelateret Stress)

MARS (Midler mod Arbejdsrelateret Stress) MARS (Midler mod Arbejdsrelateret Stress) - En evidensbaseret stressbehandlingsform Arbejdsmedicinsk Afdeling, Region Sjælland v/ Sanna Koch Jacobsen, (psykolog) Det generelle tilbud: MARS Rådgivning om

Læs mere

af moderat og svær bulimi

af moderat og svær bulimi National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge

Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge Kost med omtanke Den Gamle Avlsgård 24. november 2011 Allan Hvolby, Ph.d., Speciallæge program Indledning - ADHD og forekomst INCA-Studiet nyt stort Hollandsk studie af sammenhæng mellem kost og ADHD Andre

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere