FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2"

Transkript

1 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

2

3 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB PLANLÆGNING OG TILRETTELÆGGELSE Arbejdets opstart og generelle udførelse Færdselsmæssige foranstaltninger Arbejds- og rådighedsarealer Afsætning Jordhåndtering og grundvand Eksisterende kabler og ledninger Entreprenørens forhold til det offentlige Forhold til andre entreprenører og forsyningsselskaber Entreprenørens forhold til private lodsejere Sikkerhed og sundhed Kvalitetsstyring Generelt Projektgennemgang Kvalitetsstyring i udførelsesfasen Dokumentation Bygherrens tilsyn Vejrlig Generelt Vinterarbejder JORDARBEJDE Generelt Rydning Generelt Udførelse Opbrydning Generelt Udførelse Overjord Generelt Afrømning Udlægning Efterbehandling Græssåning Blødbundsarbejder Generelt Udførelse Råjordsarbejder Afgravningsarbejder Påfyldningsarbejder AFVANDINGSARBEJDE Generelt Opgravning Tørholdelse af ledningsgrav Afstivning Rørlægning Afløb fra eksisterende ledninger Omkringfyldning og tilfyldning TV-inspektion Gravitationsledninger Betonrør Plastrør Trykledninger Plastrør... 43

4 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse Tæthedsprøvning Stikledninger Stikledning til ejendomme Stikledning til vejafvandingsbrønd Drænledninger Brønde Betonbrønde Plastbrønde Skelbrønde Vejafvandingsbrønde Tagnedløbsbrønde Dæksler og riste Støbejernsdæksler og riste Betondæksler Bortskaffelse af overskudsjord Uforurenet jord kategori Forurenet jord kategori 2 m.m VANDFORSYNINGSARBEJDE Generelt Vandledning i egen grav Vandledning i fælles grav Bortskaffelse af overskudsjord Uforurenet jord kategori Forurenet jord kategori 2 m.m Dækbånd Levering, svejsning og nedlægning Levering, håndtering, transport og lagring af rør Stukvejsning Elektromuffesvejsning Trækfaste mekaniske rørsamlinger Nedlægning i rørgrav Afmærkning af vandledning, ventiler m.m. for opmåling Hygiejniske forskrifter ved håndtering og svejsning af ledninger Etablering af ventiler, hydranter m.v Afspærringsventiler Stikledningsventiler Brandhydranter Udluftningsbrønd Sektionsbrønde Tæthedsprøvning Rengøring Vandstikledninger Udskiftning af eksisterende stikledning Stikledning til ubebygget grund Samarbejde med bygherrens personale Sløjfning af vandledninger BELÆGNINGSARBEJDE Generelt Vejregler Bærelag Asfaltarbejder Kontrol Entreprisens omfang Belægningers geometri og opbygning Retablering af ledningsgrave i veje med bærelag af makadam Bundsikring (BS) Materialer Udførelse... 74

5 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse Tolerancer Kontrol Bærelag af stabilt grus (SG) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Bærelag af grusasfaltbeton (GAB) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Bærelag af asfaltbetonbindelag (ABB) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Slidlag af asfaltbeton (AB) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Slidlag af pulverasfalt (PA) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Overfladebehandling (OB) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Fliser og betonstensbelægning Referencer Materialer Udførelse - fliser og betonbelægningssten Udførelse græsarmeringssten Kontrol Kantbegrænsninger Reference Materialer Udførelse Kontrol Brosten og chaussésten Referencer Materialer Udførelse Kontrol Afmærkning BETON- OG STØBEARBEJDE Omfang og grundlag Kvalitetsspecifikation - alment Kvalitetsovervågning - alment Formarbejde Kvalitetsspecifikation - formarbejde Kvalitetsovervågning - formarbejde Armeringsarbejde Kvalitetsspecifikation - armeringsarbejdet... 90

6 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse Kvalitetsovervågning - armeringsarbejdet Betonarbejdet Kvalitetsspecifikation - betonarbejdet Kvalitetsovervågning - betonarbejdet DIVERSE ARBEJDE Opmåling og nivellering Entreprenørens kontrolmåling Landinspektørens kontrolopmåling Opmålingsskitser Sløjfning af ledninger Sløjfning af brønde OPGRAVNINGSFRIE LEDNINGSARBEJDER Styret boring Afsender- og modtagegrube samt aflastningshuller Medierør Mobilisering og demobilisering af borerig Pilotboring og reamning med samtidig indføring af medierør Forreamning Forgæves boring Produktion af borevæske Bortskaffelse af boremudder Gennempresning Afsender og modtagegrube Medierør Mobilisering og demobilisering af jordfortrængningsraket Gennempresning med samtidig fremføring af medierør Forgæves gennempresning AFTALTE YDELSER Generelt Mandskab Formand/arbejdsleder Specialarbejder Arbejdsmand Maskinel ,5 tons mini-gravemaskine ,5 5 tons mini-gravemaskine tons mini-gravemaskine tons gravemaskine Stor gravemaskine Rendegraver tons mini-læsser tons midi-læsser Gummihjulslæsser Lastvogn Lastvogn med kærre/anhænger Mini - dumper Dumper Jordkompaktor Tromle Valsetog Vibrationsstamper Let pladevibrator Pladevibrator Tung pladevibrator Vandlænsning Dykpumpe Ekstra afløbsslange

7 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse 9.4 Sugespidsanlæg Etablering og afrigning Flytning Drift pr. døgn Etablering og fjernelse af sugespidser Ekstra afløbsslange Grundforstærkning Udskiftning med bundsikringssand Udskiftning med singels/nøddesten Geotekstil Eksisterende fremmedledninger Gener ved tværgående krydsning Gener ved parallelføring eller langsgående krydsning Verifikation af fremmedledningers placering Retablering af dræn Afstivning af ledningsgrav Anvendelse af gravekasse Særlig afstivning Kørefaste plader BILAG: Bilag 1: Udbudskontrolplan. Bilag 2: Acceptkriterier for godkendelse af nyanlæg ved TV-inspektion. Bilag 3: Prøverapport fra tæthedsprøvning. Bilag 4: Komprimeringskrav. Bilag 5: Opmålingsskitse. Bilag 6: Aftale om anlæg på privat grund. Bilag 7: Krav til betonrør og brønde. Bilag 8: Krav til plastrør. Bilag 9: Paradigma for tilfredshedserklæring. Bilag 10: Svejseprotokol Elektromuffesvejsning. ANVENDTE FORKORTELSER: FAB: Fælles Arbejdsbeskrivelse. Tilbuds- og afregningsgrundlag. TBL: Tilbudsliste. SAB: Særlig Arbejdsbeskrivelse. PSS: Plan for Sikkerhed og Sundhed

8 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse

9 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse 0.0 ANVENDELSE AF FAB Generelt FAB er Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s standard for arbejder og leverancer i forbindelse med udførelse af anlægsarbejder. FAB indgår som en separat del af det samlede udbudsmaterialet, som er opbygget på baggrund af følgende beskrivelsesmoduler: Bind 1: Almindelige Betingelser (AB 92) Bind 2: Bind 3: Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) Bind 4: KS - arkivmappe 1 Dokumenter Bind 5: KS - arkivmappe 2 Følgesedler Bind 6. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Tilbudsliste (TBL) Der er tilstræbt overensstemmelse mellem posternes nummerering i FAB, SAB og TBL. Hvor det har været nødvendigt at afgrænse eller uddybe Tilbuds- og Afregnings Grundlaget, afsluttes de pågældende afsnit med et TAG afsnit skrevet med kursiv. Bestemmelserne i FAB er generelt gældende bestemmelser. Bestemmelserne i SAB er projektrelaterede og vil variere fra et projekt til et andet. SAB skal således supplere bestemmelserne i FAB. Såfremt de i FAB anførte normer, vejledninger, bekendtgørelser og anvisninger m.m. på tilbudstidspunktet måtte være revideret eller fornyet, så er den reviderede hhv. nye udgave gældende. Entreprenøren er således forpligtet til løbende at holde sig ajour med ændringer, som måtte ske i de i FAB anførte normer, vejledninger, bekendtgørelser og anvisninger.

10 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 2

11 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side PLANLÆGNING OG TILRETTELÆGGELSE Arbejdets opstart og generelle udførelse Omfang: Arbejdets opstart og generelle udførelse er beskrevet i udbudsmaterialet. Uanset entreprisearbejdets omfang og karakter, så vil det omfatte ydelser vedrørende etablering, drift og rømning af arbejdspladsen, herunder blandt andet: Etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af interimsveje og evt. nødvendige p-pladser til entreprenørens medarbejdere. Løbende renholdelse af samtlige de af arbejdet berørte veje, fortove og pladser. Udbedring af skader på eksisterende veje forårsaget af entreprenørens arbejde. Forsyning af arbejdspladsen med el, vand, afløb og telefon i det omfang, det er nødvendigt for arbejdspladsens drift og arbejdets udførelse, herunder samtlige forbrugsudgifter. Nødvendige skure til arbejdsledere, mandskab og materialer samt til toilet og badefaciliteter. Opvarmet og renholdt rum, udstyret til afholdelse af bygge- og sikkerhedsmøder. Forskriftsmæssig oplagring og beskyttelse af materialer. Interne rokeringer af skure m.v. på grund af arbejdets fremdrift eller tilsynets påbud. Renholdelse af arbejdsplads og rådighedsarealer. Løbende bortskaffelse af emballage, kemikalieaffald, overskydende og defekte materialer til lovlig aftager. Fyld- og lossepladsafgifter betales af entreprenøren. Overtagelse af arbejds- og rådighedsarealer: Entreprenøren overtager arbejds- og rådighedsarealer, som det henligger på tilbudsdagen. Entreprenøren skal selv besigtige arbejds- og rådighedsarealer forud for tilbudsafgivelsen. I den forbindelse skal han især gøre sig bekendt med adgangsforhold, arbejdsarealets udbredelse, entreprisegrænser, eksisterende installationer m.v. Vejsyn: Entreprenøren skal forud for opstart af entreprisearbejder på offentlige og private veje foretage et vejsyn med dokumentation af de eksisterende forhold. Dokumentationen skal som minimum indeholde digitale fotos eller video af arbejds- og rådighedsarealers og eventuelle tilkørselsvejes belægninger samt en detaljeret indmåling og registrering af eventuel afmærkning på kørebane, eksisterende vejskilte og andet vejudstyr, som midlertidig fjernes i forbindelse med entreprisearbejdet. Bygherren, dennes tilsyn og vejmyndigheden kan efter aftale deltage i vejsynet. Dokumentationen skal under alle omstændigheder udleveres til bygherrens tilsyn umiddelbart efter vejsynet er foretaget og inden arbejdet igangsættes. Gravetilladelse: Såfremt intet andet fremgår af SAB, skal entreprenøren forud for opstart af entreprisearbejder på offentlige veje ansøge vejmyndigheden om gravetilladelse. Nærmere anvisning for ansøgning om gravetilladelse fremgår af Haderslev Kommunes hjemmeside: Ved entreprisearbejder i privat vej eller privat fællesvej har bygherren indhentet tilladelse til entreprisearbejdets udførelse hos ejeren eller vejbestyrelse som nærmere beskrevet i SAB. Anmeldelse af færdselsregulerende foranstaltninger:

12 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 4 Entreprenøren skal i forbindelse med ovennævnte ansøgning om gravetilladelse anmelde til vejmyndigheden og skaffe dennes godkendelse af påtænkte færdselsregulerende foranstaltninger såsom afspærring af veje for gennemkørende trafik, midlertidig omlægning af kørende trafik m.m. Entreprenøren skal i den forbindelse udarbejde og fremsende nødvendige skilte- og afmærkningsplaner, tids- og aktivitetsplaner, arbejdsbeskrivelser m.m., varetage nødvendig kommunikation og deltage i eventuelle møder i forbindelse med vejmyndighedens sagsbehandling. Når vejmyndigheden har godkendt de færdselsregulerende foranstaltninger og entreprenørens skilte og afmærkningsplaner, skal entreprenøren indhente Politiets godkendelse deraf. Når Politiets godkendelse foreligger, skal entreprenøren skriftlig orientere: Haderslev Beredskab. Falck. Eventuelt frivilligt brandværn. Lokalt og evt. regionalt busselskab. Haderslev Kommunes Hjemmepleje. Haderslev Affald a/s. om de færdselsregulerende foranstaltninger med fremsendelse af tids- og arbejdsplan samt skilte- og afmærkningsplan. Såfremt de færdselsregulerende foranstaltninger skal ændres under anlægsarbejdets udførelse, skal entreprenøren om nødvendig orienterer ovennævnte herom. Ved større og længerevarende arbejder med omfattende færdselsregulerende foranstaltninger skal entreprenøren påregne at skulle deltage i et møde med vejmyndighed, Politi, Haderslev Beredskab, busselskaber m.fl., hvor de nærmere præmisser for arbejdets udførelse aftales. Arbejdets planlægning: Entreprisearbejdet skal planlægges udført på hverdage i tidsrummet fra kl Udførelse af arbejder uden for dette tidsrum, må kun ske efter forudgående aftale med bygherren eller tilsynet. Entreprenøren skal umiddelbart efter kontrahering deltage i et projektgennemgangsmøde indkaldt af og afholdt hos bygherren. På mødet skal entreprenøren fremlægge en foreløbig tids- og aktivitetsplan for entreprisearbejdets gennemførelse. Tids- og aktivitetsplanen skal baseres på de i udbudstidsplanen angivne krav til arbejdets udførelse og ansvarspådragende afleveringsterminer. Entreprenøren tilretter tids- og aktivitetsplanen efter projektgennemgangsmødet og forelægger den reviderede udgave til bygherrens godkendelse forinden entreprisens igangsætning. Herefter vil tids- og aktivitetsplanen være den koordinerende tids- og aktivitetsplan for samtlige i entreprisearbejdet involverede interessenter, såvel myndigheder som private. Entreprenøren må påregne, at ændringer i arbejdets planlagte rækkefølge kan forekomme. Udgifter, gene og ventetider samt nødvendig revision af tids- og aktivitetsplanen forbundet hermed skal være indeholdt i tilbudet. Omkostninger i forbindelse med entreprisens planlægning og tilrettelæggelse afregnes jf. TBL post 1.0, idet posten afregnes med 50 % af beløbet ved arbejdspladsens etablering og 50 % af beløbet ved arbejdspladsens rømning. Posten må maksimalt udgøre 5 % af entreprisens samlede tilbudssum.

13 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 5 Entreprenøren må påregne, at ændringer i arbejdets rækkefølge kan forekomme. Udgifter, gener og ventetider samt revision af tids- og aktivitetsplan forbundet hermed skal være indeholdt i tilbudet Færdselsmæssige foranstaltninger Omfang: Entreprisen indeholder samtlige færdselsmæssige foranstaltninger herunder skiltning, afspærring samt medvirkende ved orientering af grundejere og erhvervsdrivende, som berøres af færdselsmæssige foranstaltninger under entreprisearbejdet. Entreprenøren skal sørge for alle fornødne færdselsregulerende foranstaltninger såsom afspærring, skiltning, belysning m.v. og har ansvaret for, at disse opretholdes såvel i som uden for arbejdstiden gennem hele entrepriseperioden. Entreprenøren skal endvidere sørge for nødvendig afmærkning af arbejdsarealerne, oprydning, vandlænsning og andre interimsforanstaltninger, der kan sikre, at såvel offentlig som privat færdsel generes mindst mulig og gående såvel som kørende adgang til ejendomme langs arbejdsarealer opretholdes i størst mulig omfang. Afmærkning: Afmærkning m.v. skal udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregel for afmærkning af vejarbejder m.m., samt eventuelle anvisninger som entreprenøren måtte modtage fra vejmyndigheden, Politiet eller Arbejdstilsynet. Plan for midlertidig skiltning og ændring af afmærkning på kørebanen (Skilte- og afmærkningsplan) skal udarbejdes af entreprenøren inden anlægsarbejdets opstart, og forelægges vejmyndigheden til godkendelse i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse som nævnte i FAB afsnit Entreprenøren har ansvaret for, at anlægsarealet til stadighed, også udenfor almindelig arbejdstid, er afmærket i henhold til færdselslovgivningen. Generelt skal al unødig skiltning fjernes, når der ikke foregår anlægsarbejder, det vil sige udenfor arbejdstiden og umiddelbart efter anlægsarbejdets afslutning. Afmærkning på kørebanen (spærrelinier, "hajtænder" m.m.), som beskadiges eller fjernes som følge af anlægsarbejdet, skal retableres af entreprenøren ved arbejdets afslutning. Hvis ikke andet er angivet i SAB, skal retableringen udføres jf. FAB afsnit Færdselstavler, reflekspæle og lignende vejudstyr, som midlertidigt har været optaget eller annulleret under anlægsarbejdet, skal genetableres hurtigst muligt efter arbejdets afslutning. Det er et krav, at entreprenørens arbejdsleder bærer ansvaret for planlægningen og den løbende opretholdelse af forskriftsmæssige færdselsmæssige foranstaltninger, og har gennemgået og bestået kurset Vejen som arbejdsplads ved Vejdirektoratets EfterUddannelse - VEJ-EU. Det er endvidere et krav, at de medarbejdere som opsætter skilte og afspærringsmateriel samt tilser og vedligeholder installationen i anlægsperioden, også har gennemgået og bestået førnævnte kursus. Kopi af ovennævnte personers gyldige uddannelsesbevis skal indsættes som dokumentation i KS-arkivmappe 1. Afspærring Arbejdet skal generelt tilrettelægges, og afspærring udføres på en sådan måde, at ulemperne for omgivelserne og de trafikale gener minimeres. Der skal i fornødent omfang etableres midlertidige omkørsler og adgangsveje, så den offentlige trafik henholdsvis færdsel til og fra de berørte ejendomme kan foregå uhindret. Afspærring skal endvidere udføres under hensyntagen til, at de færdigetablerede vejstrækninger og

14 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 6 tilstødende sidegader skal kunne benyttes igen så hurtigt som muligt. Dette om nødvendigt ved udlægning af køreplader eller midlertidig retablering ved udlægning af stabilt grus til overkant af eksisterende belægning. Uanset entreprisearbejdets omfang og karakter, så er det entreprenørens ansvar at ambulancer samt brand- og redningskøretøjer til alle tider kan køre til ejendomme, som henligger i eller grænser op til arbejdsområder. Medfører entreprisearbejdet at tilkørselsmuligheden afbrydes f.eks. ved anlægsarbejde på smalle blinde veje, skal entreprenøren på arbejdsstedet opbevare sand og køreplader samt råde over mandskab og materiel, hvormed tilkørselsmuligheden kan genetableres i løbet af 5 minutter. For ejendomme som henligger i eller grænser op til arbejdsområder skal entreprenøren sikre, at grundejere og beboere samt personer med berettiget ærinde f.eks. medarbejdere fra Post Danmark, den kommunale hjemmepleje og -madudbringning m.fl. til enhver tid har gående adgang via anviste gangstier. Entreprenøren skal ved udlægning af gangbroer, gangplader eller stabil grus sikre, at den gående færdsel kan ske i sikker afstand fra igangværende entreprisearbejder og på en fast overflade uden faldrisiko. Gangstier skal være hensigtsmæssigt afmærkede ved brug af N 44 markeringskegler, N 45 markeringsbrikker på snor eller O 45 spærrebom lægte fastgjort til N 44 markeringskegle. Gangstiers overflade skal være jævne og stabile. Der må ikke forekomme pludselige niveauspring større end 25 mm eller anvendes fjedrende gangbroer eller gangplader. På bygherrens eller tilsynets anmodning skal entreprenøren ved arbejdstids ophør i størst mulig omfang tilvejebringe mulighed for, at køretøjer med maksimal 3500 kg. har kørende adgang til førnævnte ejendomme. Adgangsvejen skal være hensigtsmæssigt afmærkede ved brug afmærkningsudstyr af type som ovenfor beskrevet ved gangstier. Overfladen skal være jævn og kørefast. Såfremt der forekommer pludselige niveauspring på mere end 50 mm skal entreprenøren udlægge kørefaste stålplader eller etablere midlertidige ramper af stabilt grus. Informationsmøde og grundejerorientering: Såfremt bygherren afholder informationsmøde for de berørte grundejere forud for opstart af anlægsarbejdet, skal entreprenøren deltager for at få indblik i den orientering om anlægsarbejdet, som grundejerne modtager. Bygherren vil eventuelt annoncere det forestående anlægsarbejde på sin hjemmeside og i lokal ugeavis. Desuden kan det komme på tale, at bygherren udarbejder en folder til brug ved orientering af de direkte berørte grundejere under anlægsarbejdets udførelse. Entreprenøren skal i sådanne situationer aflevere folderen i grundejernes postkasser efter nærmere aftale med tilsynet. Hvis entreprisearbejdet begrænser eller forhindre kørende adgang til en ejendom, skal entreprenøren 2 kalenderdage forud varsle grundejeren herom. Varslingen skal ske skriftligt via en blanket, som entreprenøren skal udforme og aflevere i grundejerens postkasse. Blanketten skal indeholde oplysning om tidspunktet for opgravning foran ejendomme samt navn og telefonnummer på entreprenørens formand eller arbejdsleder. Samtlige omkostninger forbundet med afmærkning og afspærring samt entreprenørens varsling af grundejere om entreprisearbejder, som begrænser eller forhindre kørende adgang til ejendommen, afregnes under TBL post 1.0.1, medmindre der er anført en særskilt post i TBL. Omkostninger forbundet entreprenørens deltagelse i informationsmøder samt entreprenørens eventuelle aflevering af bygherrens orienteringsfolder i grundejeres postkasser afregnes efter medgået tidsforbrug jf. poster i TBL afsnit 9.1.

15 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 7 I situationer hvor bygherren eller tilsynet ekstraordinært anmoder entreprenøren om at foretage afdækning med køreplader, afregnes efter forbrug ved anvendelse af poster i TBL afsnit Arbejds- og rådighedsarealer Omfang: De for entreprisearbejdet relevante arbejds- og rådighedsarealer er nærmere beskrevet i SAB og eventuelt vist på udarbejdede projekttegninger. Det påhviler entreprenøren at gøre sig bekendt med forholdene på arbejds- og rådighedsarealer før tilbudet afgives. Efterfølgende krav som følge af ukendskab til forholdene vil blive afvist. Entreprenøren skal begrænse sine operationer til alene at foregå indenfor arbejds- og rådighedsarealerne. Skader forårsaget af en overskridelse af disse skal udbedres og/eller erstattes af entreprenøren. Det påhviler entreprenøren at tilrettelægge arbejdets udførelse, så asfaltbelægning, kantsten, fliser m.m. på tilstødende arealer ikke beskadiges eller tilsmudses i unødig omfang. Opstår der skader eller brudzoner i asfaltbelægningen uden for det opgravede arbejdsareal, som kan lægges entreprenøren eller dennes underentreprenører/underleverandører til last, påhviler det entreprenøren at reparere dette uden beregning. Mindre asfaltskader tillades oprettet med pulverasfalt evt. efter nedfræsning i den eksisterende asfaltbelægning, mens større skader skal retableres med samme belægningsopbygning som krævet i arbejdsarealet. Sådanne brud kræves repareret ved udskæring i retvinklede firkanter vinkelret på vejen. Arbejds- og rådighedsarealer: Arbejdsarealer er definerede som arealer, hvor entreprenøren skal udføre anlægsarbejder forbundet med projekterede afvandingsarbejde, belægningsarbejde eller lignende. Rådighedsarealer er defineret som arealer, hvor entreprenøren kan etablere materialedepoter, opstille skure, benytte som tilkørselsvej eller lignende i forbindelse med udførelse af entreprisearbejdet. Arbejdsarealet omfatter offentlig vej-, rabat-, og fortovsarealer og evt. private grundejeres arealer i umiddelbar nærhed af de på projekttegningerne viste ledningsstrækninger. Såfremt bygherren stiller andre arealer til rådighed fremgår dette af SAB og projekttegningerne. Har entreprenøren behov for yderligere arealer til etablering af arbejdsplads, materialeoplag, skure m.v., påhviler det entreprenøren selv at træffe aftale med og betale private grundejere herfor. Entreprenøren skal i givet tilfælde træffe skriftlige aftaler med grundejerne. Ved rømning af sådanne arealer skal entreprenøren kunne fremvise en af lodsejeren underskrevet tilfredshedserklæring. Kopi af aftaler og tilfredshedserklæringer skal fremlægges på bygherrens anmodning og indsættes som dokumentation i entreprenørens KS-arkivmappe 1. Indretning, drift og afvikling af arbejds- og rådighedsarealer: Arbejdstransporter og aflæsning af materialer uden for de førnævnte arbejds- og rådighedsarealer må ikke forekomme.

16 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 8 Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af overkørsler og arbejdsveje til opretholdelse af deres farbarhed påhviler entreprenøren. Arbejdspladsen skal til stadighed holdes ren og ryddelig, og de færdiggjorte strækninger skal umiddelbart ryddes for overskudsmaterialer og affald. Det påhviler entreprenøren at renholde og reparere de vejstrækninger, der benyttes under arbejdets udførelse. Rengøring skal foretages dagligt, og kan kræves udført flere gange dagligt, såfremt tilsynet skønner dette nødvendigt. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for evt. skader, der måtte forekomme som følge af mangelfuld rengøring eller reparation. Maskinel skal udenfor arbejdstid enten fjernes fra arbejdsarealet eller parkeres inden for den afmærkede arbejdszone alternativt på plads for materialeoplag, idet der dog altid skal være fri adgang for beboere, ambulance samt brand- og redningskøretøjer til de tilstødende ejendomme. Alle benyttede arealer skal ved arbejdstids ophør være retableret og ryddet for overskydende materialer og eventuel affald. Der vil ikke ved bygherrens foranstaltning blive etableret vand- eller elforsyning på arbejds- og rådighedsarealer, hvorfor entreprenøren selv må tilvejebringe og betale forsyningen inkl. interimsinstallationer, såfremt dette er nødvendigt for arbejdets udførelse. Fortidsminder: Eventuelle kendte fortidsminder beliggende indenfor arbejds- og rådighedsarealerne fremgår af SAB og er eventuelt vist på projekttegningerne. Entreprenøren skal planlægge og udføre entreprisearbejdet, så eventuelle beskyttelseszoner og restriktioner i forhold til fortidsmindet respekteres. Påtræffes der under entreprisearbejdet ukendte fortidsminder, skal entreprenøren straks indstille arbejdet og tilkalde bygherren eller tilsynet. Samtlige omkostninger forbundet med arbejds- og rådighedsarealer afregnes under TBL post 1.0.1, medmindre der er anført en særskilt post i TBL. Såfremt der under entreprisearbejdet observeres ukendte fortidsminder, som påfører entreprenøren uforudsete omkostninger, afregnes disse som ekstraarbejde efter nærmere aftale Afsætning Bygherrens afsætning: Afsætningspunkter og afmærkninger inden for arbejdsarealet, som bygherren har afsat eller har opnået kendskab til under entreprisearbejdets projektering, er angivet i SAB eller på projekttegningerne. Entreprenøren bærer under entreprisens afvikling ansvaret for at bevare disse afsætnings- og afmærkningspunkter, herunder for egen regning at lade dem genetablere, såfremt de påføres skade. Dette fritager dog ikke entreprenøren for ansvar for bevarelsen af øvrige synlige punkter, herunder skelpunkter, skelpæle og afmærkninger, der måtte findes inden for arbejdsarealet. Entreprenørens afsætning: Afsætning i forbindelse med entreprisearbejdet påhviler entreprenøren, som bærer det fulde ansvar derfor. Bygherren stiller de udarbejde projekttegninger til rådighed som

17 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 9 digitale tegningsfiler, hvorfra entreprenøren kan optage afsætningsdata (plankoordinater og koter). Bygherren bærer ansvaret for data i de digitale tegningsfiler. Entreprenøren bærer ansvaret for dataenes konvertering til afsætningsdata. Entreprenøren skal med bistand fra en engageret landinspektør selv fremføre, etablere, sikre og vedligeholde plan- og højdefikspunkter nødvendig for førnævnte afsætning. De etablerede plan- og højdefikspunkters koordinater jf. EUREF89 og kote jf. DVR90 skal afrapporteres skriftlig til tilsynet. Ved afsætning af betydende anlægsdele, skal entreprenøren påregne efter nærmere aftale at skulle advisere tilsynet i så god tid forud for opstart af arbejdet, at tilsynet har mulighed for at kontrollere afsætningen. Tilsynet påtager sig intet ansvar for entreprenørens afsætning uanset de af tilsynet udførte kontrolmålinger. Samtlige omkostninger forbundet med afsætning, herunder fremføring af plan- og højdefikspunkter afregnes under TBL post 1.0.1, medmindre der er anført en særskilt post i TBL Jordhåndtering og grundvand Såfremt der er foretaget geotekniske undersøgelser, eller der på anden vis er kendskab til grundvands- og jordbundsforholdene på arbejdsstedet, fremgår dette af SAB. Såfremt den projekterende i forbindelse med projekteringen har udarbejdet en jordhåndteringsplan, som entreprenøren skal efterleve ved udførelse af entreprisearbejdet, fremgår dette af SAB. Grundlæggende krav til håndtering og bortskaffelse af jord: Entreprenøren skal tilrette entreprisearbejdet, så håndtering af opgravet og overskydende jord sker i henhold til regler i relevante bekendtgørelser og Haderslev Kommunes Regulativ om jord, som er affald. Dette betyder blandt andet, at entreprenøren: Ikke må flytte jord fra en matrikel til en anden uden forudgående at have sikret sig, at dette kan ske uden anmeldelse iht. førnævnte regulativ, alternativt at anmeldelse er sket, og sagsbehandlingen er afsluttet. Har pligt til at anmelde jord til Haderslev Kommune, forinden det flyttes eller bortskaffes fra: o o o o områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentligt vejareal, forurenet jord i øvrigt jf. 2 i jordflytningsbekendtgørelsen. Skal sortere jorden i forurenet og uforurenet i forbindelse med opgravningen og holde de 2 fraktioner adskilt frem til deres bortskaffelse eller genindbygning på opgravningsstedet. Håndtering og bortskaffelse af ikke anmeldelsespligtig jord: Jord som entreprenøren opgraver: på arealer uden områdeklassificering, på arealer, som ikke er kortlagte, udenfor offentligt vejareal, samt intakt jord (ikke tidligere omgravet jord) beliggende mere end 0,50 m.u.t i offentlig vejareal

18 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 10 kan betragtes som uforurenet kategori 1 jord, som kan flyttes væk fra matriklen, hvorpå opgravning er sket, eller bortskaffes uden forudgående anmeldelse til Haderslev Kommune. Entreprenøren skal ved bortskaffelse af uforurenet overskudsjord selv finde en egnet modtager. Modtagerens navn og adresse samt matrikel nr. og ejerlavsnavn for udsætningsstedet skal på bygherrens anmodning oplyses. Såfremt overskudsjorden udsættes på landbrugsjord, skal entreprenøren på bygherrens anmodning kunne udlevere relevant myndighedsgodkendelse deraf. Håndtering og bortskaffelse af anmeldelsespligtig jord: Jord som entreprenøren opgraver på: områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentligt vejareal, skal betragtes som potentielt forurenet, og må ikke flyttes væk fra matriklen hvorpå opgravning er sket eller bortskaffes uden forudgående anmeldelse til Haderslev Kommune. Entreprenøren skal foretage anmeldelsen vha. elektronisk skema beliggende på følgende hjemmeside: Ved opgravning på områdeklassificerede arealer eller offentligt vejareal kan entreprenøren forudsætte: at overjord (muld og vækstlag) og råjord beliggende fra terræn og til 0,50 meters dybde herunder, samt tidligere omgravet jord kan kategoriseres som kategori 2 (lettere forurenet jord) efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. at intakte jordaflejringer (jord som ikke tidligere har været omgravet), som henligger i mere end 0,50 meters dybde under terræn, kan kategoriseres som kategori 1 (uforurenet jord) efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. For at minimere bygherrens udgifter til bortskaffelse af overskudsjord fra ovennævnte arealer, skal entreprenøren tilrettelægge og udføre entreprisearbejdet, så overskudsjord til bortskaffelse stammer fra intakte jordlag beliggende mere end 0,50 m.u.t. Opgravet jord beliggende mellem 0 0,50 m.u.t. (typisk svarende til bærelag under befæstede arealer) samt tidligere omgravet jord (typisk jord fra eksisterende ledningsgrave) skal således prioriteres genindbygget som nederste bærelag ved retablering af befæstede veje hhv. anvendt ved tilfyldning af nye ledningsgrave. Såfremt det kommer på tale at bortskaffe overskydende jord udgravet i indtil 0,50 meters dybde under terræn eller tidligere omgravet jord fra førnævnte arealer, skal entreprenøren midlertidigt deponere overskudsjorden på den matrikel, hvor opgravningen er sket. Herefter foranstalter bygherren prøveudtagning og laboratorieanalyse for at eftervise om overskudsjorden kan kategoriseres som uforurenet kategori 1 jord. Såfremt forureningsundersøgelsen bekræfter, at jorden er ren, bortskaffer entreprenøren den som ikke anmeldelsespligtig jord. Viser analyseresultaterne, at overskudsjorden er forurenet, træffer bygherren beslutning om, hvortil jorden skal transporteres for videre behandling. Entreprenøren skal i dette tilfælde anmelde jordflytningen til Haderslev Kommune og læsse og transportere jorden til aflæsning hos den anviste modtager. Har den projekterende vurderet, at entreprisearbejdet medfører behov for etablering af mellemdeponering af overskudsjord for efterfølgende prøveudtagning til kategorise-

19 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 11 ring af forureningsgraden, vil dette fremgå af SAB. I givet tilfælde indhenter bygherren myndighedstilladelse til mellemdeponeringen og tilladelse til entreprenørens transport af overskudsjord hertil. Håndtering af potentiel jordforurening: Såfremt der under entreprisearbejdet påtræffes jord, som entreprenøren vurdere indeholder miljøfremmede stoffer herunder rester/spor af tjære, asfalt, olie eller benzin, skal arbejdet indstille og bygherren straks tilkaldes for nærmere vurdering af forholdene. Omkostninger forbundet med håndtering og bortskaffelse af uforurenet kategori 1 jord ved afvandings- og vandforsyningsarbejder afregnes efter opmåling jf. TBL afsnit 3.7 hhv. afsnit 4.3. Bygherren afholder omkostninger forbundet med udtagning af jordprøver og laboratorieanalyse, såfremt der måtte være behov for dokumentation af jorden som uforurenet. Omkostninger forbundet med håndtering og bortskaffelse af forurenet jord kategori 2 eller jord med anden forurening ved afvandings- og vandforsyningsarbejder, afregnes efter mængdeopmåling jf. poster i TBL afsnit 3.7 hhv Afregningen er tilrettelagt, så entreprenøren skal prissætte håndtering og transport af forurenet jord til et af tilsynet anvist modtageranlæg. Bygherren afholder omkostninger forbundet med udtagning af jordprøver og laboratorieanalyse heraf. Bygherren afholder desuden alle omkostninger til behandling af den forurenede jord på modtageranlægget Eksisterende kabler og ledninger Projektmaterialet: Eksisterende kabel- og ledningsanlæg inden for entrepriseområdet, som bygherren har kendskab til, er indtegnet på projekttegningerne eller fremgår af de tegninger, der i forbindelse med projekteringen er indhentet hos de respektive forsyningsselskaber og evt. vedlagt i kopi som en del af tegningsmaterialet. Stikledninger vil normalt ikke være angivet på de omtalte tegninger. Ledningernes placering er kun vejledende, hvorfor entreprenøren inden arbejdet igangsættes er pålagt at indhente oplysninger om ledningernes eksakte placering hos ledningsejerne. Såfremt entreprenøren skal verificere eksisterende kabler og ledningers eksakte placering ved prøvegravning, indmåling og nivellement, vil dette være nærmere beskrevet på projekttegningerne eller i SAB. Ledningsanlæggene har som udgangspunkt ikke været påvist i marken i forbindelse med projekteringsarbejdet. Er der foretaget prøvegravninger i forbindelse med projekteringen, fremgår dette af oplysninger i SAB og på projekttegningerne. Entreprenørens forpligtelser: Entreprenøren skal via oplysninger i ledningsejerregisteret LER selv henvende sig til relevante ledningsejere for at få udleveret oplysninger om eksisterende kabler og ledninger indenfor arbejdsarealer. Entreprenøren skal på bygherrens/tilsynets forlangende kunne dokumentere at ledningsoplysningerne er indhentet ved fremvisning af kvittering fra LER. Entreprenøren er endvidere forpligtet til - om muligt - at skaffe sig oplysninger om eksisterende ledningsanlægs placering på privat grund, såfremt anlægsarbejde foregår herpå. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at gøre sig bekendt med den nøjagtige placering af eksisterende kabler og ledninger inden for entrepriseområdet. Dette om nød-

20 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 12 vendigt ved at få foretaget en egentlig afsætning af disse kabler og ledninger ved ledningsejerens mellemkomst. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger og kabler i jord samt elledninger ophængt på master, skal entreprenøren gøre sig bekendt med ledningsejernes betingelser for arbejder i ledningernes nærhed, og nøje overholde de meddelte anvisninger og forskrifter. Opmærksomheden skal særlig henledes på følgende kabler og ledninger: Spildevandsførende ledninger Fjernvarmeledninger Trykledninger for spildevand, regnvand, drikkevand eller drænvand Nedgravede elkabler og ophængte elledninger Gasledninger Militære brændstofførende ledninger. Arbejder i nærheden af disse kabler og ledninger er forbundet med særlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. For at imødegå skader på kabler og ledninger og sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed skal entreprenøren omhyggeligt instruerer og vejlede medarbejder inden opgravning igangsættes. Om nødvendigt skal entreprenøren udarbejde beredskabs- og evakueringsplan. Såfremt bygherren har udarbejdet en PSS for entreprisearbejdet, kan arbejdet være beskrevet deri. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. skader på eksisterende ledninger, hvis tilstedeværelse er kendt eller påvist af ledningsejeren. Det forudsættes, at frilægning eller opgravning i nærheden af eksisterende kabler og ledninger udføres med forsigtighed og om nødvendigt ved håndgravning. Kabler og ledninger skal i henhold til ledningsejerens forskrifter sikres mod overlast under anlægsarbejdet ved foreskrevne understøtninger, opbinding, omkringstøbning eller lignende. Arbejdet skal tilrettelægges, så eksisterende ledningsanlæg i videst mulige udstrækning er funktionsdygtige i hele arbejdsperioden. Såfremt entreprisens udførelse nødvendiggør midlertidig afbrydelse af kabler eller ledninger, skal der ved enhver afbrydelse træffes forudgående aftale med ledningsejeren og tilsynet herom. Ved kortvarige afbrydelser aftalt med ledningsejeren og tilsynet må entreprenøren påregne, at skulle orientere de berørte forbrugere herom. Ved længevarende afbrydelser eller afbrydelser som berører mange forbrugere afgør ledningsejeren og tilsynet, om der skal ske en egentlig annoncering af afbrydelse. Entreprenøren skal således være forudseende i forhold til behovet for midlertidige afbrydelser af kabler og ledninger. Træffer entreprenøren aftale med ledningsejere om flytning eller omlægning af eksisterende ledningsanlæg, sker dette på entreprenørens regning og risiko. Der skal forud for aftalens indgåelse indhentes tilsynets godkendelse heraf. Der ydes ikke entreprenøren ekstrabetaling for gener eller udgifter påført i forbindelse med reparation, flytning eller omlægning af eksisterende ledninger angivet i projektmaterialet. Ved beskadigelse af påviste såvel som ukendte ledninger skal entreprenøren straks underrette tilsynet og pågældende ledningsejer. Den følgende reparation skal udføres af ledningsejeren, såfremt anden aftale ikke er truffet på ledningsejermødet eller med tilsynet. Samtlige omkostninger forbundet med indhentning af ledningsoplysninger hos Ledningsejerregistret LER samt eventuelle gebyr forbundet med ledningsejeres afsæt-

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, 420.000 PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m.

Dagsorden. Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang. 4. Spørgsmål generelt m.m. Dagsorden Informationsmøde vedr. separatkloakering i Vesløs, etape 4 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Keld Kjeldsen tilsyn tlf. 24 49 52

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm.

I købesummen er inkluderet alle byggemodningsudgifter, ekskl. fællesantenne, el, vand, varme mm. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcel til blandet bolig og erhverv på Vesterled 6, Endrup. Købesum: kr. 100.845,00. Beløbet er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. I købesummen er inkluderet

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund

Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Regulativ for overkørsel og gående adgang til privat grund Indhold Generelt... 3 Formål... 3 Definition... 4 Almindelige bestemmelser... 4 Rendestensbrønde... 5 Ansøgning om overkørsel... 5 Særlige forhold...

Læs mere

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE

REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE REGELSÆT FOR UDFØRELSE AF LEDNINGSARBEJDER OG ANDRE ARBEJDER I OFFENTLIGE OG PRIVATE FÆLLESVEJE I SVENDBORG KOMMUNE Svendborg Kommune Januar 2010 Miljø og Teknik Revideret d. 20.10.2011 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3.

Dagsorden. Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Dagsorden Informationmøde vedr. separatkloakering i Amtoft, Etape 1 del af Gl. Feggesundvej 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem er vi Thisted Vand:

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kravnsøparken, Hjerting. Købesum: Kr. 812,50 pr. m² grundareal inkl. moms. På grundene med husnr. 30, 32 og 34 er der et servitutbelagt areal,

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Projekt setup Koordinationsgruppe Leadpartnere

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde på Stationsvej, Vejrup Købesum: kr. 176,25 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD

Udkast til kontrakt. Dynamiske undersøgelser Holstebro OSD xx. marts 2013 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Miljø og Rådgiver Vedr. : Side 2 1 Indledning Denne kontrakt er indgået efter Region Midtjyllands annoncering omhandlende 17 forureningsundersøgelser

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1 Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Indholdsfortegnelse: 2.1 Arbejdsplads m.v.... 4 2.2 Forberedende arbejder... 17 2.3

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Byggemødereferat nr. 20.

Byggemødereferat nr. 20. Byggemødereferat nr. 20. Grontmij Carl Bro A/S Færgevej 2B 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8759 1611 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde på Krabbes Alle i Ribe Købesum: kr. 375,00 pr. m². grundareal. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere