FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2"

Transkript

1 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

2

3 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB PLANLÆGNING OG TILRETTELÆGGELSE Arbejdets opstart og generelle udførelse Færdselsmæssige foranstaltninger Arbejds- og rådighedsarealer Afsætning Jordhåndtering og grundvand Eksisterende kabler og ledninger Entreprenørens forhold til det offentlige Forhold til andre entreprenører og forsyningsselskaber Entreprenørens forhold til private lodsejere Sikkerhed og sundhed Kvalitetsstyring Generelt Projektgennemgang Kvalitetsstyring i udførelsesfasen Dokumentation Bygherrens tilsyn Vejrlig Generelt Vinterarbejder JORDARBEJDE Generelt Rydning Generelt Udførelse Opbrydning Generelt Udførelse Overjord Generelt Afrømning Udlægning Efterbehandling Græssåning Blødbundsarbejder Generelt Udførelse Råjordsarbejder Afgravningsarbejder Påfyldningsarbejder AFVANDINGSARBEJDE Generelt Opgravning Tørholdelse af ledningsgrav Afstivning Rørlægning Afløb fra eksisterende ledninger Omkringfyldning og tilfyldning TV-inspektion Gravitationsledninger Betonrør Plastrør Trykledninger Plastrør... 43

4 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse Tæthedsprøvning Stikledninger Stikledning til ejendomme Stikledning til vejafvandingsbrønd Drænledninger Brønde Betonbrønde Plastbrønde Skelbrønde Vejafvandingsbrønde Tagnedløbsbrønde Dæksler og riste Støbejernsdæksler og riste Betondæksler Bortskaffelse af overskudsjord Uforurenet jord kategori Forurenet jord kategori 2 m.m VANDFORSYNINGSARBEJDE Generelt Vandledning i egen grav Vandledning i fælles grav Bortskaffelse af overskudsjord Uforurenet jord kategori Forurenet jord kategori 2 m.m Dækbånd Levering, svejsning og nedlægning Levering, håndtering, transport og lagring af rør Stukvejsning Elektromuffesvejsning Trækfaste mekaniske rørsamlinger Nedlægning i rørgrav Afmærkning af vandledning, ventiler m.m. for opmåling Hygiejniske forskrifter ved håndtering og svejsning af ledninger Etablering af ventiler, hydranter m.v Afspærringsventiler Stikledningsventiler Brandhydranter Udluftningsbrønd Sektionsbrønde Tæthedsprøvning Rengøring Vandstikledninger Udskiftning af eksisterende stikledning Stikledning til ubebygget grund Samarbejde med bygherrens personale Sløjfning af vandledninger BELÆGNINGSARBEJDE Generelt Vejregler Bærelag Asfaltarbejder Kontrol Entreprisens omfang Belægningers geometri og opbygning Retablering af ledningsgrave i veje med bærelag af makadam Bundsikring (BS) Materialer Udførelse... 74

5 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse Tolerancer Kontrol Bærelag af stabilt grus (SG) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Bærelag af grusasfaltbeton (GAB) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Bærelag af asfaltbetonbindelag (ABB) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Slidlag af asfaltbeton (AB) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Slidlag af pulverasfalt (PA) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Overfladebehandling (OB) Materialer Udførelse Tolerancer Kontrol Fliser og betonstensbelægning Referencer Materialer Udførelse - fliser og betonbelægningssten Udførelse græsarmeringssten Kontrol Kantbegrænsninger Reference Materialer Udførelse Kontrol Brosten og chaussésten Referencer Materialer Udførelse Kontrol Afmærkning BETON- OG STØBEARBEJDE Omfang og grundlag Kvalitetsspecifikation - alment Kvalitetsovervågning - alment Formarbejde Kvalitetsspecifikation - formarbejde Kvalitetsovervågning - formarbejde Armeringsarbejde Kvalitetsspecifikation - armeringsarbejdet... 90

6 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse Kvalitetsovervågning - armeringsarbejdet Betonarbejdet Kvalitetsspecifikation - betonarbejdet Kvalitetsovervågning - betonarbejdet DIVERSE ARBEJDE Opmåling og nivellering Entreprenørens kontrolmåling Landinspektørens kontrolopmåling Opmålingsskitser Sløjfning af ledninger Sløjfning af brønde OPGRAVNINGSFRIE LEDNINGSARBEJDER Styret boring Afsender- og modtagegrube samt aflastningshuller Medierør Mobilisering og demobilisering af borerig Pilotboring og reamning med samtidig indføring af medierør Forreamning Forgæves boring Produktion af borevæske Bortskaffelse af boremudder Gennempresning Afsender og modtagegrube Medierør Mobilisering og demobilisering af jordfortrængningsraket Gennempresning med samtidig fremføring af medierør Forgæves gennempresning AFTALTE YDELSER Generelt Mandskab Formand/arbejdsleder Specialarbejder Arbejdsmand Maskinel ,5 tons mini-gravemaskine ,5 5 tons mini-gravemaskine tons mini-gravemaskine tons gravemaskine Stor gravemaskine Rendegraver tons mini-læsser tons midi-læsser Gummihjulslæsser Lastvogn Lastvogn med kærre/anhænger Mini - dumper Dumper Jordkompaktor Tromle Valsetog Vibrationsstamper Let pladevibrator Pladevibrator Tung pladevibrator Vandlænsning Dykpumpe Ekstra afløbsslange

7 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse 9.4 Sugespidsanlæg Etablering og afrigning Flytning Drift pr. døgn Etablering og fjernelse af sugespidser Ekstra afløbsslange Grundforstærkning Udskiftning med bundsikringssand Udskiftning med singels/nøddesten Geotekstil Eksisterende fremmedledninger Gener ved tværgående krydsning Gener ved parallelføring eller langsgående krydsning Verifikation af fremmedledningers placering Retablering af dræn Afstivning af ledningsgrav Anvendelse af gravekasse Særlig afstivning Kørefaste plader BILAG: Bilag 1: Udbudskontrolplan. Bilag 2: Acceptkriterier for godkendelse af nyanlæg ved TV-inspektion. Bilag 3: Prøverapport fra tæthedsprøvning. Bilag 4: Komprimeringskrav. Bilag 5: Opmålingsskitse. Bilag 6: Aftale om anlæg på privat grund. Bilag 7: Krav til betonrør og brønde. Bilag 8: Krav til plastrør. Bilag 9: Paradigma for tilfredshedserklæring. Bilag 10: Svejseprotokol Elektromuffesvejsning. ANVENDTE FORKORTELSER: FAB: Fælles Arbejdsbeskrivelse. Tilbuds- og afregningsgrundlag. TBL: Tilbudsliste. SAB: Særlig Arbejdsbeskrivelse. PSS: Plan for Sikkerhed og Sundhed

8 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse

9 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse 0.0 ANVENDELSE AF FAB Generelt FAB er Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s standard for arbejder og leverancer i forbindelse med udførelse af anlægsarbejder. FAB indgår som en separat del af det samlede udbudsmaterialet, som er opbygget på baggrund af følgende beskrivelsesmoduler: Bind 1: Almindelige Betingelser (AB 92) Bind 2: Bind 3: Særlig Arbejdsbeskrivelse (SAB) Bind 4: KS - arkivmappe 1 Dokumenter Bind 5: KS - arkivmappe 2 Følgesedler Bind 6. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Tilbudsliste (TBL) Der er tilstræbt overensstemmelse mellem posternes nummerering i FAB, SAB og TBL. Hvor det har været nødvendigt at afgrænse eller uddybe Tilbuds- og Afregnings Grundlaget, afsluttes de pågældende afsnit med et TAG afsnit skrevet med kursiv. Bestemmelserne i FAB er generelt gældende bestemmelser. Bestemmelserne i SAB er projektrelaterede og vil variere fra et projekt til et andet. SAB skal således supplere bestemmelserne i FAB. Såfremt de i FAB anførte normer, vejledninger, bekendtgørelser og anvisninger m.m. på tilbudstidspunktet måtte være revideret eller fornyet, så er den reviderede hhv. nye udgave gældende. Entreprenøren er således forpligtet til løbende at holde sig ajour med ændringer, som måtte ske i de i FAB anførte normer, vejledninger, bekendtgørelser og anvisninger.

10 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 2

11 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side PLANLÆGNING OG TILRETTELÆGGELSE Arbejdets opstart og generelle udførelse Omfang: Arbejdets opstart og generelle udførelse er beskrevet i udbudsmaterialet. Uanset entreprisearbejdets omfang og karakter, så vil det omfatte ydelser vedrørende etablering, drift og rømning af arbejdspladsen, herunder blandt andet: Etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af interimsveje og evt. nødvendige p-pladser til entreprenørens medarbejdere. Løbende renholdelse af samtlige de af arbejdet berørte veje, fortove og pladser. Udbedring af skader på eksisterende veje forårsaget af entreprenørens arbejde. Forsyning af arbejdspladsen med el, vand, afløb og telefon i det omfang, det er nødvendigt for arbejdspladsens drift og arbejdets udførelse, herunder samtlige forbrugsudgifter. Nødvendige skure til arbejdsledere, mandskab og materialer samt til toilet og badefaciliteter. Opvarmet og renholdt rum, udstyret til afholdelse af bygge- og sikkerhedsmøder. Forskriftsmæssig oplagring og beskyttelse af materialer. Interne rokeringer af skure m.v. på grund af arbejdets fremdrift eller tilsynets påbud. Renholdelse af arbejdsplads og rådighedsarealer. Løbende bortskaffelse af emballage, kemikalieaffald, overskydende og defekte materialer til lovlig aftager. Fyld- og lossepladsafgifter betales af entreprenøren. Overtagelse af arbejds- og rådighedsarealer: Entreprenøren overtager arbejds- og rådighedsarealer, som det henligger på tilbudsdagen. Entreprenøren skal selv besigtige arbejds- og rådighedsarealer forud for tilbudsafgivelsen. I den forbindelse skal han især gøre sig bekendt med adgangsforhold, arbejdsarealets udbredelse, entreprisegrænser, eksisterende installationer m.v. Vejsyn: Entreprenøren skal forud for opstart af entreprisearbejder på offentlige og private veje foretage et vejsyn med dokumentation af de eksisterende forhold. Dokumentationen skal som minimum indeholde digitale fotos eller video af arbejds- og rådighedsarealers og eventuelle tilkørselsvejes belægninger samt en detaljeret indmåling og registrering af eventuel afmærkning på kørebane, eksisterende vejskilte og andet vejudstyr, som midlertidig fjernes i forbindelse med entreprisearbejdet. Bygherren, dennes tilsyn og vejmyndigheden kan efter aftale deltage i vejsynet. Dokumentationen skal under alle omstændigheder udleveres til bygherrens tilsyn umiddelbart efter vejsynet er foretaget og inden arbejdet igangsættes. Gravetilladelse: Såfremt intet andet fremgår af SAB, skal entreprenøren forud for opstart af entreprisearbejder på offentlige veje ansøge vejmyndigheden om gravetilladelse. Nærmere anvisning for ansøgning om gravetilladelse fremgår af Haderslev Kommunes hjemmeside: Ved entreprisearbejder i privat vej eller privat fællesvej har bygherren indhentet tilladelse til entreprisearbejdets udførelse hos ejeren eller vejbestyrelse som nærmere beskrevet i SAB. Anmeldelse af færdselsregulerende foranstaltninger:

12 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 4 Entreprenøren skal i forbindelse med ovennævnte ansøgning om gravetilladelse anmelde til vejmyndigheden og skaffe dennes godkendelse af påtænkte færdselsregulerende foranstaltninger såsom afspærring af veje for gennemkørende trafik, midlertidig omlægning af kørende trafik m.m. Entreprenøren skal i den forbindelse udarbejde og fremsende nødvendige skilte- og afmærkningsplaner, tids- og aktivitetsplaner, arbejdsbeskrivelser m.m., varetage nødvendig kommunikation og deltage i eventuelle møder i forbindelse med vejmyndighedens sagsbehandling. Når vejmyndigheden har godkendt de færdselsregulerende foranstaltninger og entreprenørens skilte og afmærkningsplaner, skal entreprenøren indhente Politiets godkendelse deraf. Når Politiets godkendelse foreligger, skal entreprenøren skriftlig orientere: Haderslev Beredskab. Falck. Eventuelt frivilligt brandværn. Lokalt og evt. regionalt busselskab. Haderslev Kommunes Hjemmepleje. Haderslev Affald a/s. om de færdselsregulerende foranstaltninger med fremsendelse af tids- og arbejdsplan samt skilte- og afmærkningsplan. Såfremt de færdselsregulerende foranstaltninger skal ændres under anlægsarbejdets udførelse, skal entreprenøren om nødvendig orienterer ovennævnte herom. Ved større og længerevarende arbejder med omfattende færdselsregulerende foranstaltninger skal entreprenøren påregne at skulle deltage i et møde med vejmyndighed, Politi, Haderslev Beredskab, busselskaber m.fl., hvor de nærmere præmisser for arbejdets udførelse aftales. Arbejdets planlægning: Entreprisearbejdet skal planlægges udført på hverdage i tidsrummet fra kl Udførelse af arbejder uden for dette tidsrum, må kun ske efter forudgående aftale med bygherren eller tilsynet. Entreprenøren skal umiddelbart efter kontrahering deltage i et projektgennemgangsmøde indkaldt af og afholdt hos bygherren. På mødet skal entreprenøren fremlægge en foreløbig tids- og aktivitetsplan for entreprisearbejdets gennemførelse. Tids- og aktivitetsplanen skal baseres på de i udbudstidsplanen angivne krav til arbejdets udførelse og ansvarspådragende afleveringsterminer. Entreprenøren tilretter tids- og aktivitetsplanen efter projektgennemgangsmødet og forelægger den reviderede udgave til bygherrens godkendelse forinden entreprisens igangsætning. Herefter vil tids- og aktivitetsplanen være den koordinerende tids- og aktivitetsplan for samtlige i entreprisearbejdet involverede interessenter, såvel myndigheder som private. Entreprenøren må påregne, at ændringer i arbejdets planlagte rækkefølge kan forekomme. Udgifter, gene og ventetider samt nødvendig revision af tids- og aktivitetsplanen forbundet hermed skal være indeholdt i tilbudet. Omkostninger i forbindelse med entreprisens planlægning og tilrettelæggelse afregnes jf. TBL post 1.0, idet posten afregnes med 50 % af beløbet ved arbejdspladsens etablering og 50 % af beløbet ved arbejdspladsens rømning. Posten må maksimalt udgøre 5 % af entreprisens samlede tilbudssum.

13 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 5 Entreprenøren må påregne, at ændringer i arbejdets rækkefølge kan forekomme. Udgifter, gener og ventetider samt revision af tids- og aktivitetsplan forbundet hermed skal være indeholdt i tilbudet Færdselsmæssige foranstaltninger Omfang: Entreprisen indeholder samtlige færdselsmæssige foranstaltninger herunder skiltning, afspærring samt medvirkende ved orientering af grundejere og erhvervsdrivende, som berøres af færdselsmæssige foranstaltninger under entreprisearbejdet. Entreprenøren skal sørge for alle fornødne færdselsregulerende foranstaltninger såsom afspærring, skiltning, belysning m.v. og har ansvaret for, at disse opretholdes såvel i som uden for arbejdstiden gennem hele entrepriseperioden. Entreprenøren skal endvidere sørge for nødvendig afmærkning af arbejdsarealerne, oprydning, vandlænsning og andre interimsforanstaltninger, der kan sikre, at såvel offentlig som privat færdsel generes mindst mulig og gående såvel som kørende adgang til ejendomme langs arbejdsarealer opretholdes i størst mulig omfang. Afmærkning: Afmærkning m.v. skal udføres i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregel for afmærkning af vejarbejder m.m., samt eventuelle anvisninger som entreprenøren måtte modtage fra vejmyndigheden, Politiet eller Arbejdstilsynet. Plan for midlertidig skiltning og ændring af afmærkning på kørebanen (Skilte- og afmærkningsplan) skal udarbejdes af entreprenøren inden anlægsarbejdets opstart, og forelægges vejmyndigheden til godkendelse i forbindelse med ansøgning om gravetilladelse som nævnte i FAB afsnit Entreprenøren har ansvaret for, at anlægsarealet til stadighed, også udenfor almindelig arbejdstid, er afmærket i henhold til færdselslovgivningen. Generelt skal al unødig skiltning fjernes, når der ikke foregår anlægsarbejder, det vil sige udenfor arbejdstiden og umiddelbart efter anlægsarbejdets afslutning. Afmærkning på kørebanen (spærrelinier, "hajtænder" m.m.), som beskadiges eller fjernes som følge af anlægsarbejdet, skal retableres af entreprenøren ved arbejdets afslutning. Hvis ikke andet er angivet i SAB, skal retableringen udføres jf. FAB afsnit Færdselstavler, reflekspæle og lignende vejudstyr, som midlertidigt har været optaget eller annulleret under anlægsarbejdet, skal genetableres hurtigst muligt efter arbejdets afslutning. Det er et krav, at entreprenørens arbejdsleder bærer ansvaret for planlægningen og den løbende opretholdelse af forskriftsmæssige færdselsmæssige foranstaltninger, og har gennemgået og bestået kurset Vejen som arbejdsplads ved Vejdirektoratets EfterUddannelse - VEJ-EU. Det er endvidere et krav, at de medarbejdere som opsætter skilte og afspærringsmateriel samt tilser og vedligeholder installationen i anlægsperioden, også har gennemgået og bestået førnævnte kursus. Kopi af ovennævnte personers gyldige uddannelsesbevis skal indsættes som dokumentation i KS-arkivmappe 1. Afspærring Arbejdet skal generelt tilrettelægges, og afspærring udføres på en sådan måde, at ulemperne for omgivelserne og de trafikale gener minimeres. Der skal i fornødent omfang etableres midlertidige omkørsler og adgangsveje, så den offentlige trafik henholdsvis færdsel til og fra de berørte ejendomme kan foregå uhindret. Afspærring skal endvidere udføres under hensyntagen til, at de færdigetablerede vejstrækninger og

14 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 6 tilstødende sidegader skal kunne benyttes igen så hurtigt som muligt. Dette om nødvendigt ved udlægning af køreplader eller midlertidig retablering ved udlægning af stabilt grus til overkant af eksisterende belægning. Uanset entreprisearbejdets omfang og karakter, så er det entreprenørens ansvar at ambulancer samt brand- og redningskøretøjer til alle tider kan køre til ejendomme, som henligger i eller grænser op til arbejdsområder. Medfører entreprisearbejdet at tilkørselsmuligheden afbrydes f.eks. ved anlægsarbejde på smalle blinde veje, skal entreprenøren på arbejdsstedet opbevare sand og køreplader samt råde over mandskab og materiel, hvormed tilkørselsmuligheden kan genetableres i løbet af 5 minutter. For ejendomme som henligger i eller grænser op til arbejdsområder skal entreprenøren sikre, at grundejere og beboere samt personer med berettiget ærinde f.eks. medarbejdere fra Post Danmark, den kommunale hjemmepleje og -madudbringning m.fl. til enhver tid har gående adgang via anviste gangstier. Entreprenøren skal ved udlægning af gangbroer, gangplader eller stabil grus sikre, at den gående færdsel kan ske i sikker afstand fra igangværende entreprisearbejder og på en fast overflade uden faldrisiko. Gangstier skal være hensigtsmæssigt afmærkede ved brug af N 44 markeringskegler, N 45 markeringsbrikker på snor eller O 45 spærrebom lægte fastgjort til N 44 markeringskegle. Gangstiers overflade skal være jævne og stabile. Der må ikke forekomme pludselige niveauspring større end 25 mm eller anvendes fjedrende gangbroer eller gangplader. På bygherrens eller tilsynets anmodning skal entreprenøren ved arbejdstids ophør i størst mulig omfang tilvejebringe mulighed for, at køretøjer med maksimal 3500 kg. har kørende adgang til førnævnte ejendomme. Adgangsvejen skal være hensigtsmæssigt afmærkede ved brug afmærkningsudstyr af type som ovenfor beskrevet ved gangstier. Overfladen skal være jævn og kørefast. Såfremt der forekommer pludselige niveauspring på mere end 50 mm skal entreprenøren udlægge kørefaste stålplader eller etablere midlertidige ramper af stabilt grus. Informationsmøde og grundejerorientering: Såfremt bygherren afholder informationsmøde for de berørte grundejere forud for opstart af anlægsarbejdet, skal entreprenøren deltager for at få indblik i den orientering om anlægsarbejdet, som grundejerne modtager. Bygherren vil eventuelt annoncere det forestående anlægsarbejde på sin hjemmeside og i lokal ugeavis. Desuden kan det komme på tale, at bygherren udarbejder en folder til brug ved orientering af de direkte berørte grundejere under anlægsarbejdets udførelse. Entreprenøren skal i sådanne situationer aflevere folderen i grundejernes postkasser efter nærmere aftale med tilsynet. Hvis entreprisearbejdet begrænser eller forhindre kørende adgang til en ejendom, skal entreprenøren 2 kalenderdage forud varsle grundejeren herom. Varslingen skal ske skriftligt via en blanket, som entreprenøren skal udforme og aflevere i grundejerens postkasse. Blanketten skal indeholde oplysning om tidspunktet for opgravning foran ejendomme samt navn og telefonnummer på entreprenørens formand eller arbejdsleder. Samtlige omkostninger forbundet med afmærkning og afspærring samt entreprenørens varsling af grundejere om entreprisearbejder, som begrænser eller forhindre kørende adgang til ejendommen, afregnes under TBL post 1.0.1, medmindre der er anført en særskilt post i TBL. Omkostninger forbundet entreprenørens deltagelse i informationsmøder samt entreprenørens eventuelle aflevering af bygherrens orienteringsfolder i grundejeres postkasser afregnes efter medgået tidsforbrug jf. poster i TBL afsnit 9.1.

15 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 7 I situationer hvor bygherren eller tilsynet ekstraordinært anmoder entreprenøren om at foretage afdækning med køreplader, afregnes efter forbrug ved anvendelse af poster i TBL afsnit Arbejds- og rådighedsarealer Omfang: De for entreprisearbejdet relevante arbejds- og rådighedsarealer er nærmere beskrevet i SAB og eventuelt vist på udarbejdede projekttegninger. Det påhviler entreprenøren at gøre sig bekendt med forholdene på arbejds- og rådighedsarealer før tilbudet afgives. Efterfølgende krav som følge af ukendskab til forholdene vil blive afvist. Entreprenøren skal begrænse sine operationer til alene at foregå indenfor arbejds- og rådighedsarealerne. Skader forårsaget af en overskridelse af disse skal udbedres og/eller erstattes af entreprenøren. Det påhviler entreprenøren at tilrettelægge arbejdets udførelse, så asfaltbelægning, kantsten, fliser m.m. på tilstødende arealer ikke beskadiges eller tilsmudses i unødig omfang. Opstår der skader eller brudzoner i asfaltbelægningen uden for det opgravede arbejdsareal, som kan lægges entreprenøren eller dennes underentreprenører/underleverandører til last, påhviler det entreprenøren at reparere dette uden beregning. Mindre asfaltskader tillades oprettet med pulverasfalt evt. efter nedfræsning i den eksisterende asfaltbelægning, mens større skader skal retableres med samme belægningsopbygning som krævet i arbejdsarealet. Sådanne brud kræves repareret ved udskæring i retvinklede firkanter vinkelret på vejen. Arbejds- og rådighedsarealer: Arbejdsarealer er definerede som arealer, hvor entreprenøren skal udføre anlægsarbejder forbundet med projekterede afvandingsarbejde, belægningsarbejde eller lignende. Rådighedsarealer er defineret som arealer, hvor entreprenøren kan etablere materialedepoter, opstille skure, benytte som tilkørselsvej eller lignende i forbindelse med udførelse af entreprisearbejdet. Arbejdsarealet omfatter offentlig vej-, rabat-, og fortovsarealer og evt. private grundejeres arealer i umiddelbar nærhed af de på projekttegningerne viste ledningsstrækninger. Såfremt bygherren stiller andre arealer til rådighed fremgår dette af SAB og projekttegningerne. Har entreprenøren behov for yderligere arealer til etablering af arbejdsplads, materialeoplag, skure m.v., påhviler det entreprenøren selv at træffe aftale med og betale private grundejere herfor. Entreprenøren skal i givet tilfælde træffe skriftlige aftaler med grundejerne. Ved rømning af sådanne arealer skal entreprenøren kunne fremvise en af lodsejeren underskrevet tilfredshedserklæring. Kopi af aftaler og tilfredshedserklæringer skal fremlægges på bygherrens anmodning og indsættes som dokumentation i entreprenørens KS-arkivmappe 1. Indretning, drift og afvikling af arbejds- og rådighedsarealer: Arbejdstransporter og aflæsning af materialer uden for de førnævnte arbejds- og rådighedsarealer må ikke forekomme.

16 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 8 Nødvendig etablering, vedligeholdelse og forstærkning af overkørsler og arbejdsveje til opretholdelse af deres farbarhed påhviler entreprenøren. Arbejdspladsen skal til stadighed holdes ren og ryddelig, og de færdiggjorte strækninger skal umiddelbart ryddes for overskudsmaterialer og affald. Det påhviler entreprenøren at renholde og reparere de vejstrækninger, der benyttes under arbejdets udførelse. Rengøring skal foretages dagligt, og kan kræves udført flere gange dagligt, såfremt tilsynet skønner dette nødvendigt. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for evt. skader, der måtte forekomme som følge af mangelfuld rengøring eller reparation. Maskinel skal udenfor arbejdstid enten fjernes fra arbejdsarealet eller parkeres inden for den afmærkede arbejdszone alternativt på plads for materialeoplag, idet der dog altid skal være fri adgang for beboere, ambulance samt brand- og redningskøretøjer til de tilstødende ejendomme. Alle benyttede arealer skal ved arbejdstids ophør være retableret og ryddet for overskydende materialer og eventuel affald. Der vil ikke ved bygherrens foranstaltning blive etableret vand- eller elforsyning på arbejds- og rådighedsarealer, hvorfor entreprenøren selv må tilvejebringe og betale forsyningen inkl. interimsinstallationer, såfremt dette er nødvendigt for arbejdets udførelse. Fortidsminder: Eventuelle kendte fortidsminder beliggende indenfor arbejds- og rådighedsarealerne fremgår af SAB og er eventuelt vist på projekttegningerne. Entreprenøren skal planlægge og udføre entreprisearbejdet, så eventuelle beskyttelseszoner og restriktioner i forhold til fortidsmindet respekteres. Påtræffes der under entreprisearbejdet ukendte fortidsminder, skal entreprenøren straks indstille arbejdet og tilkalde bygherren eller tilsynet. Samtlige omkostninger forbundet med arbejds- og rådighedsarealer afregnes under TBL post 1.0.1, medmindre der er anført en særskilt post i TBL. Såfremt der under entreprisearbejdet observeres ukendte fortidsminder, som påfører entreprenøren uforudsete omkostninger, afregnes disse som ekstraarbejde efter nærmere aftale Afsætning Bygherrens afsætning: Afsætningspunkter og afmærkninger inden for arbejdsarealet, som bygherren har afsat eller har opnået kendskab til under entreprisearbejdets projektering, er angivet i SAB eller på projekttegningerne. Entreprenøren bærer under entreprisens afvikling ansvaret for at bevare disse afsætnings- og afmærkningspunkter, herunder for egen regning at lade dem genetablere, såfremt de påføres skade. Dette fritager dog ikke entreprenøren for ansvar for bevarelsen af øvrige synlige punkter, herunder skelpunkter, skelpæle og afmærkninger, der måtte findes inden for arbejdsarealet. Entreprenørens afsætning: Afsætning i forbindelse med entreprisearbejdet påhviler entreprenøren, som bærer det fulde ansvar derfor. Bygherren stiller de udarbejde projekttegninger til rådighed som

17 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 9 digitale tegningsfiler, hvorfra entreprenøren kan optage afsætningsdata (plankoordinater og koter). Bygherren bærer ansvaret for data i de digitale tegningsfiler. Entreprenøren bærer ansvaret for dataenes konvertering til afsætningsdata. Entreprenøren skal med bistand fra en engageret landinspektør selv fremføre, etablere, sikre og vedligeholde plan- og højdefikspunkter nødvendig for førnævnte afsætning. De etablerede plan- og højdefikspunkters koordinater jf. EUREF89 og kote jf. DVR90 skal afrapporteres skriftlig til tilsynet. Ved afsætning af betydende anlægsdele, skal entreprenøren påregne efter nærmere aftale at skulle advisere tilsynet i så god tid forud for opstart af arbejdet, at tilsynet har mulighed for at kontrollere afsætningen. Tilsynet påtager sig intet ansvar for entreprenørens afsætning uanset de af tilsynet udførte kontrolmålinger. Samtlige omkostninger forbundet med afsætning, herunder fremføring af plan- og højdefikspunkter afregnes under TBL post 1.0.1, medmindre der er anført en særskilt post i TBL Jordhåndtering og grundvand Såfremt der er foretaget geotekniske undersøgelser, eller der på anden vis er kendskab til grundvands- og jordbundsforholdene på arbejdsstedet, fremgår dette af SAB. Såfremt den projekterende i forbindelse med projekteringen har udarbejdet en jordhåndteringsplan, som entreprenøren skal efterleve ved udførelse af entreprisearbejdet, fremgår dette af SAB. Grundlæggende krav til håndtering og bortskaffelse af jord: Entreprenøren skal tilrette entreprisearbejdet, så håndtering af opgravet og overskydende jord sker i henhold til regler i relevante bekendtgørelser og Haderslev Kommunes Regulativ om jord, som er affald. Dette betyder blandt andet, at entreprenøren: Ikke må flytte jord fra en matrikel til en anden uden forudgående at have sikret sig, at dette kan ske uden anmeldelse iht. førnævnte regulativ, alternativt at anmeldelse er sket, og sagsbehandlingen er afsluttet. Har pligt til at anmelde jord til Haderslev Kommune, forinden det flyttes eller bortskaffes fra: o o o o områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentligt vejareal, forurenet jord i øvrigt jf. 2 i jordflytningsbekendtgørelsen. Skal sortere jorden i forurenet og uforurenet i forbindelse med opgravningen og holde de 2 fraktioner adskilt frem til deres bortskaffelse eller genindbygning på opgravningsstedet. Håndtering og bortskaffelse af ikke anmeldelsespligtig jord: Jord som entreprenøren opgraver: på arealer uden områdeklassificering, på arealer, som ikke er kortlagte, udenfor offentligt vejareal, samt intakt jord (ikke tidligere omgravet jord) beliggende mere end 0,50 m.u.t i offentlig vejareal

18 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 10 kan betragtes som uforurenet kategori 1 jord, som kan flyttes væk fra matriklen, hvorpå opgravning er sket, eller bortskaffes uden forudgående anmeldelse til Haderslev Kommune. Entreprenøren skal ved bortskaffelse af uforurenet overskudsjord selv finde en egnet modtager. Modtagerens navn og adresse samt matrikel nr. og ejerlavsnavn for udsætningsstedet skal på bygherrens anmodning oplyses. Såfremt overskudsjorden udsættes på landbrugsjord, skal entreprenøren på bygherrens anmodning kunne udlevere relevant myndighedsgodkendelse deraf. Håndtering og bortskaffelse af anmeldelsespligtig jord: Jord som entreprenøren opgraver på: områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentligt vejareal, skal betragtes som potentielt forurenet, og må ikke flyttes væk fra matriklen hvorpå opgravning er sket eller bortskaffes uden forudgående anmeldelse til Haderslev Kommune. Entreprenøren skal foretage anmeldelsen vha. elektronisk skema beliggende på følgende hjemmeside: Ved opgravning på områdeklassificerede arealer eller offentligt vejareal kan entreprenøren forudsætte: at overjord (muld og vækstlag) og råjord beliggende fra terræn og til 0,50 meters dybde herunder, samt tidligere omgravet jord kan kategoriseres som kategori 2 (lettere forurenet jord) efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. at intakte jordaflejringer (jord som ikke tidligere har været omgravet), som henligger i mere end 0,50 meters dybde under terræn, kan kategoriseres som kategori 1 (uforurenet jord) efter jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. For at minimere bygherrens udgifter til bortskaffelse af overskudsjord fra ovennævnte arealer, skal entreprenøren tilrettelægge og udføre entreprisearbejdet, så overskudsjord til bortskaffelse stammer fra intakte jordlag beliggende mere end 0,50 m.u.t. Opgravet jord beliggende mellem 0 0,50 m.u.t. (typisk svarende til bærelag under befæstede arealer) samt tidligere omgravet jord (typisk jord fra eksisterende ledningsgrave) skal således prioriteres genindbygget som nederste bærelag ved retablering af befæstede veje hhv. anvendt ved tilfyldning af nye ledningsgrave. Såfremt det kommer på tale at bortskaffe overskydende jord udgravet i indtil 0,50 meters dybde under terræn eller tidligere omgravet jord fra førnævnte arealer, skal entreprenøren midlertidigt deponere overskudsjorden på den matrikel, hvor opgravningen er sket. Herefter foranstalter bygherren prøveudtagning og laboratorieanalyse for at eftervise om overskudsjorden kan kategoriseres som uforurenet kategori 1 jord. Såfremt forureningsundersøgelsen bekræfter, at jorden er ren, bortskaffer entreprenøren den som ikke anmeldelsespligtig jord. Viser analyseresultaterne, at overskudsjorden er forurenet, træffer bygherren beslutning om, hvortil jorden skal transporteres for videre behandling. Entreprenøren skal i dette tilfælde anmelde jordflytningen til Haderslev Kommune og læsse og transportere jorden til aflæsning hos den anviste modtager. Har den projekterende vurderet, at entreprisearbejdet medfører behov for etablering af mellemdeponering af overskudsjord for efterfølgende prøveudtagning til kategorise-

19 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 11 ring af forureningsgraden, vil dette fremgå af SAB. I givet tilfælde indhenter bygherren myndighedstilladelse til mellemdeponeringen og tilladelse til entreprenørens transport af overskudsjord hertil. Håndtering af potentiel jordforurening: Såfremt der under entreprisearbejdet påtræffes jord, som entreprenøren vurdere indeholder miljøfremmede stoffer herunder rester/spor af tjære, asfalt, olie eller benzin, skal arbejdet indstille og bygherren straks tilkaldes for nærmere vurdering af forholdene. Omkostninger forbundet med håndtering og bortskaffelse af uforurenet kategori 1 jord ved afvandings- og vandforsyningsarbejder afregnes efter opmåling jf. TBL afsnit 3.7 hhv. afsnit 4.3. Bygherren afholder omkostninger forbundet med udtagning af jordprøver og laboratorieanalyse, såfremt der måtte være behov for dokumentation af jorden som uforurenet. Omkostninger forbundet med håndtering og bortskaffelse af forurenet jord kategori 2 eller jord med anden forurening ved afvandings- og vandforsyningsarbejder, afregnes efter mængdeopmåling jf. poster i TBL afsnit 3.7 hhv Afregningen er tilrettelagt, så entreprenøren skal prissætte håndtering og transport af forurenet jord til et af tilsynet anvist modtageranlæg. Bygherren afholder omkostninger forbundet med udtagning af jordprøver og laboratorieanalyse heraf. Bygherren afholder desuden alle omkostninger til behandling af den forurenede jord på modtageranlægget Eksisterende kabler og ledninger Projektmaterialet: Eksisterende kabel- og ledningsanlæg inden for entrepriseområdet, som bygherren har kendskab til, er indtegnet på projekttegningerne eller fremgår af de tegninger, der i forbindelse med projekteringen er indhentet hos de respektive forsyningsselskaber og evt. vedlagt i kopi som en del af tegningsmaterialet. Stikledninger vil normalt ikke være angivet på de omtalte tegninger. Ledningernes placering er kun vejledende, hvorfor entreprenøren inden arbejdet igangsættes er pålagt at indhente oplysninger om ledningernes eksakte placering hos ledningsejerne. Såfremt entreprenøren skal verificere eksisterende kabler og ledningers eksakte placering ved prøvegravning, indmåling og nivellement, vil dette være nærmere beskrevet på projekttegningerne eller i SAB. Ledningsanlæggene har som udgangspunkt ikke været påvist i marken i forbindelse med projekteringsarbejdet. Er der foretaget prøvegravninger i forbindelse med projekteringen, fremgår dette af oplysninger i SAB og på projekttegningerne. Entreprenørens forpligtelser: Entreprenøren skal via oplysninger i ledningsejerregisteret LER selv henvende sig til relevante ledningsejere for at få udleveret oplysninger om eksisterende kabler og ledninger indenfor arbejdsarealer. Entreprenøren skal på bygherrens/tilsynets forlangende kunne dokumentere at ledningsoplysningerne er indhentet ved fremvisning af kvittering fra LER. Entreprenøren er endvidere forpligtet til - om muligt - at skaffe sig oplysninger om eksisterende ledningsanlægs placering på privat grund, såfremt anlægsarbejde foregår herpå. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at gøre sig bekendt med den nøjagtige placering af eksisterende kabler og ledninger inden for entrepriseområdet. Dette om nød-

20 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s Side 12 vendigt ved at få foretaget en egentlig afsætning af disse kabler og ledninger ved ledningsejerens mellemkomst. Før arbejdet påbegyndes i nærheden af eksisterende ledninger og kabler i jord samt elledninger ophængt på master, skal entreprenøren gøre sig bekendt med ledningsejernes betingelser for arbejder i ledningernes nærhed, og nøje overholde de meddelte anvisninger og forskrifter. Opmærksomheden skal særlig henledes på følgende kabler og ledninger: Spildevandsførende ledninger Fjernvarmeledninger Trykledninger for spildevand, regnvand, drikkevand eller drænvand Nedgravede elkabler og ophængte elledninger Gasledninger Militære brændstofførende ledninger. Arbejder i nærheden af disse kabler og ledninger er forbundet med særlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici. For at imødegå skader på kabler og ledninger og sikre medarbejdernes sikkerhed og sundhed skal entreprenøren omhyggeligt instruerer og vejlede medarbejder inden opgravning igangsættes. Om nødvendigt skal entreprenøren udarbejde beredskabs- og evakueringsplan. Såfremt bygherren har udarbejdet en PSS for entreprisearbejdet, kan arbejdet være beskrevet deri. Entreprenøren har det fulde ansvar for evt. skader på eksisterende ledninger, hvis tilstedeværelse er kendt eller påvist af ledningsejeren. Det forudsættes, at frilægning eller opgravning i nærheden af eksisterende kabler og ledninger udføres med forsigtighed og om nødvendigt ved håndgravning. Kabler og ledninger skal i henhold til ledningsejerens forskrifter sikres mod overlast under anlægsarbejdet ved foreskrevne understøtninger, opbinding, omkringstøbning eller lignende. Arbejdet skal tilrettelægges, så eksisterende ledningsanlæg i videst mulige udstrækning er funktionsdygtige i hele arbejdsperioden. Såfremt entreprisens udførelse nødvendiggør midlertidig afbrydelse af kabler eller ledninger, skal der ved enhver afbrydelse træffes forudgående aftale med ledningsejeren og tilsynet herom. Ved kortvarige afbrydelser aftalt med ledningsejeren og tilsynet må entreprenøren påregne, at skulle orientere de berørte forbrugere herom. Ved længevarende afbrydelser eller afbrydelser som berører mange forbrugere afgør ledningsejeren og tilsynet, om der skal ske en egentlig annoncering af afbrydelse. Entreprenøren skal således være forudseende i forhold til behovet for midlertidige afbrydelser af kabler og ledninger. Træffer entreprenøren aftale med ledningsejere om flytning eller omlægning af eksisterende ledningsanlæg, sker dette på entreprenørens regning og risiko. Der skal forud for aftalens indgåelse indhentes tilsynets godkendelse heraf. Der ydes ikke entreprenøren ekstrabetaling for gener eller udgifter påført i forbindelse med reparation, flytning eller omlægning af eksisterende ledninger angivet i projektmaterialet. Ved beskadigelse af påviste såvel som ukendte ledninger skal entreprenøren straks underrette tilsynet og pågældende ledningsejer. Den følgende reparation skal udføres af ledningsejeren, såfremt anden aftale ikke er truffet på ledningsejermødet eller med tilsynet. Samtlige omkostninger forbundet med indhentning af ledningsoplysninger hos Ledningsejerregistret LER samt eventuelle gebyr forbundet med ledningsejeres afsæt-

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 1 0.0.1 Generelt...1

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Overkørsler. Regler for udførelse og vedligeholdelse Overkørsler Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af overkørsel. Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Opgravningsregulativ. for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje. Thisted Kommune

Opgravningsregulativ. for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje. Thisted Kommune Opgravningsregulativ for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje i Thisted Kommune Regulativ for udførsel af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje i Thisted Kommune. Gyldighedsområde.

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms.

Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Udbygning af Holbækmotorvejen M11, Tilbudsliste - TBL Side A Tilbud. Alle beløb er eksklusive moms. Undertegnede tilbyder at udføre alle arbejder vedrørende entreprise 1150.07 på det i SB ad 2 stk. 2 angivne

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Ringsted Kommune 1 Indhold 1. Formål og lovgrundlag... 3 2. Gyldighedsområde:... 3 3. Benyttelsespligt:... 3 4. Grundejerens forpligtelser:...

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE

Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE Egedal Kommune REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I EGEDAL KOMMUNE 1 Formål Formålet med regulativet er, at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og slam fra bundfældningstanke

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Banedanmark Amerikas Plads 15 2100 København Ø Sendt med mail til Thomas Bentsen (tbtn@bane.dk) Tilladelse til midlertidigt oplag og genindbygning af lettere forurenet jord ved

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. oktober 2013 KBP KBP@vd.dk Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hovedområde "Bygværker" (BYG) Fagområde "Vedligehold af store bygværker" Meddelelses- og rettelsesblad

Læs mere

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012 Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089 Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden Maj 2012 1. Generelt Protokollen beskriver kun ledninger, som berøres af projektet. 1.1 Ledningsplaner

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER på offentlige og private fælleveje Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Vejledning for træplantninger i Århus Kommune Vejledning for forhold vedrørende fremtidige

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. "Klik her og indsæt billede eller slet teksten"

NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE. Guide til private grundejere og boligforeninger. Klik her og indsæt billede eller slet teksten NEDGRAVEDE AFFALDSCONTAINERE Guide til private grundejere og boligforeninger "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Nedgravede affaldscontainere Denne guide henvender sig til grundejere, boligforeninger

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant og forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Januar 2015 VILKÅR For salg af Sædding Strandvej 255 B, 6710 Esbjerg V Købesum: Grunden sælges for kr. 1.054.687,00. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen betales kontant

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser

Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Tønder Kommunes særlige vilkår ved gravetilladelser Gravetilladelsen gives på betingelse af, at arbejdet udføres i overensstemmelse med Transportministeriets Standardvilkår for ledningsarbejder i og over

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af samletanke til husspildevand 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune skal gennemføres en fælles bortskaffelse

Læs mere

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)

GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) GADEFEJNING OG BRØNDSUGNING IKAST-BRANDE KOMMUNE 2014-2016 Særlige Arbejdsbeskrivelser () MARTS 2014 1. ALMENT 1.1 Alment Gadefejning og brøndsugning - er supplerende arbejdsbeskrivelse til Vejdirektoratets

Læs mere

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand

Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Vejledning til regulativ for tømning af bundfældningstanke til husspildevand Gældende fra 1. januar 2010 1 Regulativets formål og lovgrundlag Kommunalbestyrelsen har bestemt, at der i hele Haderslev Kommune

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere